Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015"

Transkript

1 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett gemensamt försklemråde. Ansvarig för verksamheten är försklechef. Försklan består av 3 avdelningar med plats för ca 56 barn i åldern 1-5 år. Försklan har även en specialpedaggisk avdelning, Regnbågen. Antalet barn/pedaggisk persnal har under året varit i snitt 6,2. Antalet verksam persnal i barngrupp har varit 7 heltidstjänster, 2 pedagger på 75% ch en pedagg på 50%. Samtliga anställda på försklan har högskleutbildning till förskllärare. Regnbågens avdelning med plats för 6-8 barn i åldern 1-6 år. På Regnbågen fanns under läsåret 14/15, i snitt 7 barn inskrivna. Alla barn sm har sin placering på Regnbågen har rätt till särskilt stöd, ch har funktinsnedsättningar i varierande grad. Antalet verksam persnal i barngrupp har varit 5,0 heltidstjänster, alla 100 % tjänster. 4 av pedaggerna på avdelningen har högskleutbildning till förskllärare, 1 persnal är utbildad barnskötare. Samtlig persnal har vidareutbildning för barn med lika svårigheter ch behv. Försklan har tillsammans med 3 andra försklr en utbildad specialpedagg knuten till sig. Specialpedaggen utgör tillsammans med försklechefen försklans stödteam. Specialpedaggens arbete riktar sig framförallt mt försklans arbetslag. Specialpedaggen kartlägger ch bserverar verksamheten, därefter handleds arbetslagen för att vidareutveckla verksamheten. På försklan finns tillgång till talpedagg, lekarbetspedagger ch lekarbetsrum. Försklan har vid behv tillgång till de lika yrkeskmpetenserna vid kmmunens centrala elevhälsa. Försklans öppettider är måndag-fredag klckan , de flesta dagar till I kmmunen finns en central vikarierganisatin sm bkar vikarier till verksamheten. Statistik för vikariebehv under läsåret (augusti- juni) önskat tillsatt avslagna 143 tillfällen (ett tillfälle kan vara 1-5 dagars behv) 113 tillfällen 30 tillfällen Kunskapsförvaltningen

2 Datum Sidan 2(11) 2. Systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig för att det systematiska kvalitetsarbetet genmförs under året är: Försklechef under medverkan av förskllärare ch övrig persnal. Ansvarig för det systematiska kvalitetsarbetet på respektive avdelning är: Alla förskllärare där LOK:are (lkal kvalitetsutvecklare) är sammanhållande av arbetet. Vad När Vem Ansvar Arbetsplanen 21 aug Kvalitetssamrdnare Försklechef/ arbetslag Krisplan revideras 30 aug Persnalhandläggare Försk. Chef /krisgrupp Medarbetarsamtal 1-30 sep Försk.lärare /bsk försklechef Likabehandlingsplan September Förskllärare, barn, Försklechef/arbetslag vårdnadshavare Medarbetarenkät Sep- kt Medarbetare persnalkntret Pedaggisk revisin 8 september Sklfrmschef Försklechef LOK:are kvalitetssamrdnare Föräldramöte September Vårdnadshavare Arbetslag/försklechef Psykscial Oktber Persnalhandläggare Försklechef/skyddsmbud skyddsrnd Utvecklingssamtal, Erbjuds i Vårdnadshavare Ansvarig förskllärare barn kt barnknferens Okt ch Specialpedagg Försklechef/arbetslag mars Utvecklingsdagar 21/8 23/10 Försklechef Lk:are arbetslag 7/12 11/1 18/3 30/5 APT 2h 1ggr Fsk/bsk Försklechef månad Verksamhetsmöte 2h 1ggr Försklechef Lk:are /arbetslag månad Lkmöte 1h varannan Arbetslag Försklechef /lk:are fredag Synpunktshantering 31 dec /30 Kunskapsförvaltning försklechef juni Brukarenkät Januari Vårdnadshavare försklechef Uppföljning av Mars april Försklechef Lk:are /arbetslag brukarenkät Servicedeklaratin 31 mars Vårdnadshavare försklechef Skyddsrnd fysisk barnsäkerhetsrnd Mars Persnalhandläggare Försklechef skyddsmbud Likabehandlingsplan 30 mars Kvalitetssamrdnare Försklechef /lk:are Arbetsutvärdering genmförd Förskllärare försklechef lönesamtal 15 april Utvecklingssamtal april Vårdnadshavare Ansvarig förskllärare Barn Överlämning till förskleklass ch fritidshem enligt plan för hela kmmunen mttagande skla försklechef förskllärare specialpedagg 2

3 Datum Sidan 3(11) Delaktighet ch kmmunikatin Persnalen görs delaktiga genm: APT ( arbetsplatsträffar) 1gång/månad enligt FAS- Förnyelse- Arbetsmiljö- Samverkan, med en dagrdning sm innehåller infrmatin, dialg ch beslut. LOK.are (lkala kvalitetsutvecklare) tillsammans med försklechefen är dessa drivande ch sammanhållande i kvalitetsarbetet på försklan. Vi har LOK möten varannan vecka. Där träffas försklechef tillsammans med lkala kvalitetsutvecklarna. Vi har ckså en ½ dag per termin. Edwise vår lärplattfrm ch kmmunens Intranät. Det är allas ansvar att ta del av infrmatinen där. Kmpetens- ch utvecklingsdagar, tre på hösten ch tre på våren. Då är försklan stängd. Reflektinsmöten ch avdelningsmöten. Vid alla dessa träffar förs infrmatin, diskussiner ch arbete på lika sätt för att kvalitetssäkra ch utveckla vår förskla. Försklechef ska ansvara för ledning ch samrdning av det pedaggiska arbetet samt för verksamhetens inre rganisatin, därför är det viktigt att alla avdelningsmöten har en dagrdning ch prtkll sm försklechef tar del av. Alla medarbetare är delaktiga i planering, uppföljning ch utvärdering Utvecklingssamtalet i september är en dialg med chef ch egna mål för verksamhetens utveckling utifrån lärplan ch arbetsplan sätts. Dessa följs sedan upp i lönesamtalet i april där försklläraren kan se sin del i kvalitetsarbetet på försklan. Brukarna/vårdnadshavarna görs delaktiga genm att: Persnalen delger försklans arbetsplan. Genm diskussiner ch frågeställningar på föräldramöten, utvecklingssamtal, ch dagliga samtal, tar vi tillvara på deras synpunkter ch tankar. Utvecklingssamtalen knyter an till försklans lärplan, lkala arbetsplanen samt planen för diskriminering ch kränkande behandling ch dess målsättningar, genm det vill vi att vårdnadshavarna ska få en insikt ch inflytande i försklans verksamhet ch vad vi erbjuder deras barn. Vi har även en vårdnadshavare enkät sm vi delar ut till vårdnadshavare i januari för att ta reda på deras uppfattning m försklan ch vad sm är viktigt för en bra förskla. Årets frtbildningsinsatser har handlat m Barn med NeurPsykiatriska Funktinsnedsättningar, NTA (Natur ch Teknik åt Alla), språkföreläsning av försklans talpedagg, ipads i försklan (nätverk), AKK (Alternativ Kmpletterande Kmmunikatin), en persnalstärkande föreläsning, studiebesök vid förskla sm arbetar med estetiska lärprcesser samt pedaggisk café i samregi med Åshammars förskla. Tre förskllärare har varit på frtbildning- Barns förmågr på en digital arena Vi har även arbetat med litteraturstudier ch samtal med utgångspunkt från sklverkets bk - flerspråkighet i försklan ch en föreläsning från ur.se, Kristina Ljungren- Jnssn den flerspråkiga försklan ch påbörjat ett arbete med bken Att undervisa barn i försklan. Arbetslagen har fått handledning av försklans specialpedagg, både gällande enskilda barn ch gällande arbetssätt i undervisningen. Specialpedaggen utgör 3

4 Datum Sidan 4(11) ett viktigt bllplank vid upprättande av handlingsplaner kring barn med rätt till extra stöd. Prcessförbättringar: Kntinuerlig reflektin, utvärdering ch planering av arbetet med Lpfö-98 ch arbetsplan sker på respektive reflektinsmöten ch avdelningsmöten 1ggr/månad. Pedaggisk dkumentatin samlas i bk/verksamhetspärm på respektive avdelning ch används sm analys ch diskussinsunderlag. På dessa möten använder vi ss av frågeställningarna: Hur arbetar vi med barns tankar, idéer, intressen ch erfarenheter? Hur tänker vi? Hur går vi vidare? Hur utmanar vi barnen? Vad fungerade bra? Vad behöver vi ändra på ch på vilket sätt? Hur har vi utvecklat? Hur vet vi det? Vad har det lett till? Detta gör vi för att fånga upp ch utveckla verksamheten ch arbetssätt. Observatiner, intervjuer ch samtal med barnen ligger till grund för försklans frtsatta arbete för att nå målen ch mäta resultaten. Kntinuerliga barnknferenser, uppförande av handlingsplaner ch uppföljning av dessa med inbkade avstämningsmöten gör att arbetet blir mer effektivt ch genmlyst. Resultatet av Kmmunens gemensamma vårdnadshavareenkät för försklan, visar på utvecklingsmråden för verksamheten. Varje avdelning analyserar vad vi varit framgångsrika i ch vad sm behöver utvecklas. Uppföljning av arbetsplanen sker i ktber ch mars. Uppföljningen skickas till försklechef sm läser ch ger feedback tillbaka. Delutvärdering sker i december. I juni görs en slutlig utvärdering av målen i den lkala arbetsplanen på försklans två utvecklingsdagar ch sammanställs till försklans kvalitetsredvisning ch ny arbetsplan utarbetas. Varje förskllärare har i det årliga utvecklingssamtalet i september dialg med chef ch egna mål för verksamhetens utveckling utifrån lärplan ch arbetsplan sätts. Dessa följs sedan upp i lönesamtal där försklläraren kan se sin del i kvalitetsarbetet på försklan. Dkumentatin Pedaggisk dkumentatin samlas i bk/verksamhetspärm, bservatiner, intervjuer ch samtal med barnen, förvaras på respektive avdelning. Arbetsplan, uppföljning, delutvärdering ch kvalitetsredvisning finns i pärm på försklan, sparad på datr samt hs försklechef. Resultatet av Kmmunens gemensamma vårdnadshavareenkät för försklan finns hs försklechef ch på varje avdelning. Enhetens systematiska arbetsmiljöarbete Försklans systematiska arbetsmiljöarbete innefattar en psykscial ch en fysikisk skyddsrnd. Vid skyddsrnden delas en enkät ut till samtlig persnal där man annymt har möjlighet att framföra sina åsikter ch framförallt möjlighet att kmma med egna förbättringsförslag ch lösningar. Under höstterminen görs ckså en enkätundersökning av den psyksciala arbetsmiljön. Skyddsmbud, brandmbud finns på försklan. 4

5 Datum Sidan 5(11) Alla arbetsplatsträffar utgår från FAS-avtalet ch bygger på en str delaktighet från de anställda. Under läsåret har både utvecklingssamtal ch lönesamtal skett mellan anställd ch försklechef. Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för frtsatt utbildning ch arbetsliv, demkratiskt samhällsliv ch persnlig utveckling. Alla barn upplever att försklan är stimulerande, trygg ch lärrik. Alla elever klarar kunskapskraven. Sklan utfrmas ch anpassas så att alla elever får stöd ch stimulans att utvecklas så långt sm möjligt utifrån sina förutsättningar. Barns ch elevers inflytande över arbetsfrmer ch innehåll i undervisningen förstärks, liksm deras frmella inflytande. Alla barn ch elever har likvärdiga möjligheter att pröva ch utveckla förmågr, kunskaper ch intressen utan att begränsas av diskriminerande strukturer. 1. Nrmer ch värden Mål från arbetsplanen Barnen visar respekt för försklans inne ch utemiljö Resultat Vi skapar en struktur sm underlättar för barnen att se var saker ska vara. En del barn behöver frtfarande uppmuntran ch psitiv bekräftelse för att de ska plcka undan. Vi ser att barnen påminner varandra m städning på ett psitivt sett ch att de är varsamma m vårt material. Få saker har gått sönder eller kmmit brt. Bedömning Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfyllt i hög grad Målet uppfyllt i mycket hög grad Målet helt uppfyllt Analys Vår strukturerade innemiljö har till str del bidragit till våra nyinsklade barn har kmmit in så väl i gruppen. Anledningen till att vi frtfarande behöver påminna en del barn berr på att de inte är van med arbetssättet ch tillgängligheten till material. Vårt arbetssätt med psitiv förstärkning skapar en gd lärandemiljö. I kmmande arbetsplan kmmer vi att frtsätta arbeta med diskrimineringsgrunderna ur ett nrmkritiskt perspektiv. Slutsatser av analyser, Mål i kmmande AP Vi kmmer att frtsätta arbeta med psitiv förstärkning ch skapa gd lärandemiljö. Vi vill att barnen utvecklar sin respekt ch öppenhet för allas likheter. Målkriterier: När vi ser att alla barn inkluderas i gruppen 5

6 Datum Sidan 6(11) Utvärdering hur det förebyggande arbetet fungerat under läsåret. Mål: Alla ska känna tillhörighet i gruppen Vad har varit bra? Barnen fördelar sig över avdelningarna ch det finns inte någt ställe där de känner sig trygg. Få knflikter ch utanförskap har bserverats i gruppen. Vi ger kunskap ch verktyg för att lösa knflikter själv genm att ge knsekvensbeskrivningar ch genm samtal med de äldre barnen ch med de yngre så befinner vi ss hela tiden med barnen för att visa hur de ska göra samtidigt sm vi samtalar. Vad har varit mindre bra? Vi känner ss inte helt säkra på kartläggningen till likabehandlingsplanen. Vi kmmer att arbeta med DO:s husmdell i höst I praktiken fungerar det med likabehandlingsarbetet men det är svårare att få ned det i skrift i en plan. Vad har det lett till? Det har lett till många diskussiner ch vi har nu DO:s material att bygga vår likabehandlingsplan kring. 3. Utveckling ch lärande Mål från arbetsplanen Vi har utvecklat barnens ch vår kmmunikativa förmåga Resultat Vi har sett genm bservatiner att alla barn har utvecklat sin kmmunikativa förmåga, en del verbalt ch andra med hjälp av AKK. Vi har hört att barnen börjar kunna ge en beskrivande bild, kunna argumentera ch förklara händelser. Vi har sett att flera av barnen använder sig av skapande ch musik sm ett kmmunikativt uttryck. Vi har bserverat att vid lärplattan sker mycket samspel ch kmmunikatin för att lösa utmaningar, söka infrmatin, skapa sagr ch namge/höra bkstäver. Vi har inte uppnått målet att en förskllärare per avdelning har genmfört AKK utbildning Bedömning Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfyllt i hög grad Målet uppfyllt i mycket hög grad Målet helt uppfyllt Analys Vi trr att vår språkstimulerande miljö ch vårt samspel med barnen har skapat den bästa lärmiljön för våra barn. Vi har använt ss av AKK, IT, Språktåget, dans, musik ch skapande. Vi trr att eftersm vi har fler utbildade pedagger inm språkutveckling ch 6

7 Datum Sidan 7(11) kmmunikatin har vår medvetenhet ch kunskap kring de lika kmmunikatinssätten ökat. Genm bservatin ch dkumentatin har vi kunnat möta barnet där det befinner sig ch utvecklat verksamheten för att utmana dem. Genm att vi har utvecklat AKK på försklan ser vi att barnen använder sig av de lika sätten att kmmunicera med varandra avsett språk, funktinsnedsättning eller ålder. Vår kunskap ch medvetenhet m IT har bidragit till att barnen har fått ytterligare ett kmmunikatinssätt där vi har möjlighet att möta barnens ökade intresse för kunskap ch lärande. Slutsatser av analyser, mål i kmmande AP Vi ser att det är ett ständigt pågående arbete ch vi kmmer att frtsätta med målet -Vi har utvecklat barnens ch vår kmmunikativa förmåga. Målet är nått när all persnal använder AKK Målet är nått när all persnal använder Språktåget 4. Ansvar ch inflytande Mål: Barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar ch åsikter ch därmed få möjlighet att påverka verksamhetens innehåll Resultat Vi tar barnens idéer ch tankar på allvar genm att vi lyssnar ch ger dem förutsättningar att genmföra dessa. I str utsträckning får barnen möjlighet att påverka innehållet i verksamheten på försklan, barnens intressen avspeglas på avdelningarna. Bedömning Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfyllt i hög grad Målet uppfyllt i mycket hög grad Målet helt uppfyllt Analys: Genm vårt arbetssätt har vi möjliggjrt för barnen att genmföra sina idéer vilket har bidragit till det gda resultatet. Barnen fick delta i demkratiska prcesser där de fått möjlighet att öva sig i att göra sin röst hörd, lyssna på andra, reflektera, respektera andras åsikter ch gemensamma beslut. Vi trr att det stärker barnens tilltr till sin egen förmåga ch att det leder till handlingskraftiga ch målmedvetna barn. Vi ser att det blir en gd lärmiljö ch större engagemang hs barnen då de får vara med ch påverka sin verksamhet Slutsatser av analyser, mål i kmmande AP Vi ser att det är ett ständigt pågående arbete ch vi kmmer att frtsätta med målet: Barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar ch åsikter ch därmed få möjlighet att påverka verksamhetens innehåll 7

8 Datum Sidan 8(11) 5. Förskla ch hem I den dagliga kntakten strävar vi efter ett nära samarbete med vårdnadshavare kring barnens msrg, utveckling ch lärande. Insklningen består av tre delar: Skapa delaktighet genm att föräldern är närvarande i tre hela dagar får de en inblick ch är delaktiga i den värld deras barn kmmer att vistas i. Trygghet barnet kan i sällskap av sin förälder bekanta sig med allt nytt ch spännande på försklan utan att vara rlig för att föräldern ska försvinna. Relatiner pedagger, barn ch föräldrar ges möjlighet att bygga upp en förtrendefull relatin till varandra. Samtliga familjer erbjuds utvecklingssamtal varje termin. Där får vårdnadshavarna möjlighet att ge sin syn på barnet hemma ch i verksamheten. Försklans medarbetare berättar hur barnet trivs ch utvecklas i förhållande till det sm verksamheten erbjuder under året. Vid höstens samtal intrduceras vårdnadshavarna i vårt likabehandlingsarbete genm att infrmera m vår plan samt ges möjlighet att lämna sina synpunkter. Arbetet med planen följs upp vid vårens utvecklingssamtal. Föräldramöte kallas till i september. Då presenteras verksamheten ch vårdnadshavarna ges möjlighet att diskutera försklefrågr tillsammans med pedaggerna. Mailkntakter med vårdnadshavarna är en väg sm används men under året har ett föräldrarum skapats i vår lärprtal EdWise. Denna ska släppas till vårdnadshavarna till hösten Övergång ch samverkan De barn sm ska börja förskleklass sklas över till denna, enligt kmmunens plan för övergång från förskla till skla. Vid sista utvecklingssamtalet, på vårterminen innan förskleklass, går pedaggen genm med vårdnadshavaren vilken infrmatin försklan vill lämna vidare till sklan. Ett gemensamt dkument skrivs under av pedagg ch vårdnadshavare. Detta dkument följer med till sklan tillsammans med det sista utvecklingssamtalet samt ev. handlingsplan för barn med rätt till stöd för sin utveckling ch sitt lärande. Även andra dkument av betydelse kan följa med m vårdnadshavaren gdkänner det. Möten mellan förskla, förskleklass ch fritidshem genmförs på slutet av vårterminen, enligt kmmunens plan för övergång från förskla till skla. 8

9 Datum Sidan 9(11) Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet MEDARBETARE Medarbetarna inm kunskapsförvaltningens ansvarsmråde har en hälssam arbetssituatin. Medarbetarna har kmpetens för att stödja alla barn ch elever så att de når kunskapskraven. Resultat: Medarbetare har tillvaratagit sin förmån att ta ut ½ timme i veckan friskvård sm alla medarbetare använder. Vi har 15 medarbetare varav 14 är utbildade förskllärare ch en är utbildad barnskötare. I medarbetarsamtalen så lyfter medarbetaren vilken frtbildning sm önskas. I medarbetarenkäten var det mest angelägna förbättringsmrådet att åtgärda jag har en rimlig arbetsbelastning. Analys: Vi anser att vi har kmpetens att stödja alla barn ch alla pedagger på försklan har fått delta i en enkätundersökning där de fått önska vilken frtbildning de behöver/vill ha. Utifrån det har det gjrts en kmpetensutvecklingsplan I medarbetarenkäten så framkm det att medarbetaren inte tycke att de hade en rimlig arbetsbelastning ch det gjrdes en handlingsplan. Slutsatser av analyser, mål i kmmande AP Vi kmmer att starta upp verksamhetsåret med ett förväntansdkument där vi ska diskutera vad vi spelregler i samarbetet ch samsyn ch även diskutera handlingsplanen för rimlig arbetsbelastning. Vi kmmer att sm grund följa vår kmpetensutvecklingsplan Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING I Sandvikens försklr ch sklr får alla barn ch elever kunskap ch stöd för en hälssam livsstil ch för att bidra till ett eklgiskt hållbart samhälle. Mål från arbetsplanen Barnen utvecklar sin mtrik, ch förståelse för vikten av att värna m sin hälsa ch sitt välbefinnande Resultat: Vi har sett i den pedaggiska dkumentatinen att vi i verksamheten har lagt grunden för att värna m sin hälsa ch välbefinnande. Barnen tar strt ansvar för miljön, de börjar förstå att de ingår i ett sammanhang. Vi har anpassat miljön för att ge barnen många möjligheter till att utveckla sin mtrik ch vi har sett att barnens färdigheter har ökat. Bedömning Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfyllt i hög grad Målet uppfyllt i mycket hög grad Målet helt uppfyllt 9

10 Datum Sidan 10(11) Analys: Vårt gemensamma förhållningssätt sm bygger på bservatiner ch diskussiner har bidragit till grunden för hållbar utveckling. Genm att pedagger har gemensamt förhållningssätt, strukturerad miljö ch balanserad dag har vi bidragit till ett välbefinnande hs såväl barn sm vuxna. Slutsatser av analyser, mål i kmmande AP Vi vill att barnen får en förståelse för hur de kan bidra till att spara på våra resurser. Så har ska vi arbetar vi: När vi ser att barnen använder kmpstpåsen När vi ser att barnen återanvänder ritpapper När vi ser att barnen stänger av vatten vid användande Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet EKONOMI Verksamheterna anpassas till givna eknmiska ramar. Samverkan över nämnds-/förvaltningsgränser samt med andra huvudmän för att stimulera en psitiv livsutveckling hs barn ch ungdmar vilket även syftar till gd eknmisk hushållning. Målet är att anpassa verksamheten till de givna eknmiska ramar sm tilldelats. Försklechef gör varje månad en eknmisk analys sm kunskapsnämnden tar del av. Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet OMVÄRLD Verksamheterna inm kunskapsförvaltningens ansvarsmråde präglas av respekt för alla människrs lika värde. Verksamheterna inm kunskapsförvaltningens ansvarsmråde vilar på vetenskaplig grund ch beprövad erfarenhet genm att samarbeta med reginens högsklr. Mål: Barnen får en förståelse för sitt eget värde ch alla människrs lika värde Reslutat: Vi har sett att barnens självkänsla har ökat ch vi kan inte utläsa ngt utanförskap i gruppen. Vi har sett att barnen har anpassat sin lek efter alla barnens behv, tex utrymme för hjälpmedel. Vi har hört att barnen har fått ett ökat kunnande m hur familjers lika knstellatiner kan se ut. Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfyllt i hög grad Målet uppfyllt i mycket hög grad Målet helt uppfyllt 10

11 Datum Sidan 11(11) Analys: I vårt arbetsätt sm innebär att vi lyssnar, samtalar ch bekräftar varje barn trr vi att barnen får en bra självkänsla ch tilltr till sig själv. Vi arbetar utifrån ett nrmkritiskt perspektiv vilket innebär att vi har ett tillåtande klimat i gruppen t.ex. vi är lika/lika, det finns lika sätt att göra saker på, mångfald berikar. Samarbetet med regnbågen har bidragit till en större förståelse för likheter. På våra verksamhetsmöten delger vi varandra reflektiner ch analyserar detta för att utveckla verksamheten Genm att vi pedagger uppmärksammar alla avsett m man är på fsk eller ej, har detta bidragit till en grupptillhörighet, ett egenvärde ch man känner sej värdefull i gruppen. Genm att vi har uppmärksammat alla barns familjesituatiner har vi påvisat att nrmen kan se lika ut. Diskrimineringsgrunderna finns representerade i huset, det är en naturlig del av barnens vardag. Slutsatser av analyser, mål i kmmande AP Vi ser att det är ett ständigt pågående arbete ch vi kmmer att frtsätter att sträva mt målet: Barnen får en förståelse för sitt eget värde ch alla människrs lika värde 11

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Förskolechef: Patricia Lea- Myhrberg Datum Sidan 1(12) 2015-06-26 Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 1 Organisation Åshammars förskola ingår i ett förskoleområde tillsammans med

Läs mer

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014 Å Åshammars Förskola Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2014-06-23 Patricia Lea Myhrberg, Förskolechef Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Åshammars förskola ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015

Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) 2015-02-10 Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation - Förskolechef delas med Pinnhagens förskola 50/50. - Verksamheten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Brukets förskolas kvalitetsredovisning 2014 2015

Brukets förskolas kvalitetsredovisning 2014 2015 Brukets förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Anki Nyberg 2015-06-30 Brukets förskolas kvalitetsredovisning 2014 2015 Organisation Brukets förskola och Takläggarens förskola utgör ett

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) Åsa Wijk 2015-06-25 Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Blåsippans förskola ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) 2015-02-10 Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 För stöd i arbetet med kvalitetsredovisningen använd dokumentet Systematiskt

Läs mer

Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015

Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) 2015-02-10 Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Förskolechef delas med Kyrkåsens förskola 50/50. Verksamheten

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Förskola. Kunskapsförvaltningen. Sätralinjens förskola - kvalitetsredovisning 2014-2015

Förskola. Kunskapsförvaltningen. Sätralinjens förskola - kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2015-02-10 Kunskapsförvaltningen Sätralinjens förskola - kvalitetsredovisning 2014-2015 Organisation Sätralinjens förskola bildar tillsammans med

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Smassens förskola arbetsplan 2015-2016

Smassens förskola arbetsplan 2015-2016 Smassens förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum 20150703 Anna-Lena Olofsson Sidan 1(5) Smassens förskola arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt

Läs mer

Förskola. Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04

Förskola. Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kyrkåsens förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Annsofie Falk 20150831 TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kvarnens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Kvarnens

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan

Kvalitetsrapport för förskolan 2014-10-06 1(4) Kvalitetsrapprt för försklan Avseende hösten 2013 våren 2014 Irsta försklr Ansvarig: Anne Perssn 1(17) Kvalitetsrapprt förskla Inledning Försklans kvalité ska kntinuerligt ch systematiskt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 1 LÄRPROCESSER Åtagande Till slutet av läsåret 2014/2015 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Tallkottens kvalitetsredovisning 2013-2014

Tallkottens kvalitetsredovisning 2013-2014 Förskola Handläggare Datum Sidan 1(14) Anette Gottfriedson, förskolechef 2014-06-30 Tallkottens kvalitetsredovisning 2013-2014 Kunskapsförvaltningen Organisation Tallkottens förskola ingår i en organisation

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA 2016/2017 Innehåll 1. Likabehandlingsplan för Fajans föskla läsåret 16/17 - Inledning 3 - Ansvarsfördelning 4 2. Visin ch värdegrund 5 3. Definitiner 6 4. Främjande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fäbogårdens förskola

Kvalitetsredovisning Fäbogårdens förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Erja Svenssn 2016-06-29 Kvalitetsredvisning Fäbgårdens förskla 2015-2016 1. Organisatin Fäbgårdens förskla ingår sedan augusti 2013 i ett försklemråde tillsammans

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Kompassens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägen Datum 1 (24) 2016-06-07 Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägens förskola Innehållsförteckning 2 (24) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Enhetens egna nyckeltal... 5 Arbetet med lässatsningen

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 1 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 1 Gubbabackens förskola 2 Förskolans uppdrag 3 Värdegrunden 4 Barns inflytande 5 Utveckling och lärande 6 Våra traditioner

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Katarina Klinga 2014-06-09 Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Organisation 2013/14 Bullerbyns förskola i Storvik ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Hammarby Förskolor Skolor Väster

Hammarby Förskolor Skolor Väster 2010-09-30 1 (8) Dnr: Kvalitetsredovisning Avseende hösten 2009 våren 2010 Hammarby Förskolor Skolor Väster Ingående förskolor: Hammarby Trollflöjten Hammarbyängen Knattekompaniet Ansvarig: Gunilla Karlsten

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Trollflöjtens/Bullerbyns arbetsplan 2015-2016

Trollflöjtens/Bullerbyns arbetsplan 2015-2016 Trollflöjtens förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Katarina Klinga 20150608 (rev.20150908) Trollflöjtens/Bullerbyns arbetsplan 2015-2016 I Sandvikens kommun är världen alltid närvarande.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer