Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun"

Transkript

1 Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen de arbetsmiljöarbetsuppgifter sm följer av arbetsmiljölagen (AML) ch arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tillförrdnad förvaltningschef Christin Tjärnheden Organisatinsuppgifter Frtlöpande skapa eknmiska ch persnella förutsättningar för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. I budget ch bkslut planera ch redvisa sklförvaltningens arbetsmiljöarbete med handlingsplan för arbetsmiljöutveckling. Organisera en för verksamheten lämplig arbetsanpassnings- ch rehabiliteringsverksamhet. Tillämpa kmmunens persnalplitiska plicy i verksamheten ch sätta arbetsmiljömål. Tillse att arbetsmiljöarbetet är integrerat i samverkanssystemet Kmpetensuppgifter Ha kunskap m arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter ch lkala dkument inm arbetsmiljömrådet. Klargöra arbetsmiljöarbetsuppgifterna för underställd chef ch förvissa sig m att denne har erfrderlig kmpetens Till kmmundirektör anmäla behv av egen kmpetensutveckling inm arbetsmiljömrådet. Tillse att nytillträdd arbetsgivarföreträdare intrduceras ch har erfrderliga kunskaper m hur verksamheten påverkas av förhållanden i arbetsmiljön Infrmatinsuppgift Hålla sklnämndens rdförande underrättad m utvecklingen på arbetsmiljömrådet Om åtgärder behövs för att rätta till brister i arbetsmiljön ch befgenhet eller annan möjlighet att genmföra åtgärder saknas skall arbetsuppgiften skriftligen återföras till nämndrdförande Mnica Avås Eget persnalansvar Tillse att tillämpliga delar av åligganden enligt bilaga tillämpas för egen underställd persnal. Enköping den.. 201_ Sven Janssn Sklnämndens rdförande Christin Tjärnheden Tillförrdnad förvaltningschef

2 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgift från förvaltningschef till Rektr vid sklförvaltningen Enköpings kmmun I min egenskap av förvaltningschef överför jag till dig sm chef för XX verksamheten de arbetsmiljöarbetsuppgifter sm följer av arbetsmiljölagen (AML) ch arbetsmiljöverkets föreskrifter. Rektr ska Organisatinsuppgifter Ställa tillräckliga resurser i frm av utrustning ch persnal till verksamhetens förfgande så att arbetet kan bedrivas under arbetsmiljömässigt tillfredställande frmer. Följa upp hälsa, arbetsskadr ch tillbud Bilaga 2 Regelbundet utvärdera ch analysera sjukskrivningsfrånvar ch rehabiliteringsbehv Tillse att persnalplitisk plicy ch arbetsmiljömål är kända i verksamheten Stimulera intresset för arbetsmiljöfrågr ch verka för en gd fysisk, psykisk ch scial arbetsmiljö Upprätta handlingsplan över brister i arbetsmiljön sm inte kan åtgärdas direkt, handlingsplanen upprättas i samverkan med medarbetarna minst en gång per år ch planen följs upp årligen. Frtlöpande utöva tillsyn över verksamheten i syfte att upptäcka ch reducera risker ch brister i arbetsmiljön Tillse att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, föreskrifter, anvisningar ch instruktiner Tillse att de hjälpmedel sm underlättar arbetet används på föreskrivet sätt Beakta vad en arbetsuppgift betyder ur arbetsmiljösynpunkt ch den anställdes förutsättningar att bedöma ch hantera arbetsmiljörisker Genm samverkanssystemet beakta medarbetarnas synpunkter på arbetsmiljö ch tillvarata de erfarenheter ch förbättringsförslag sm utvecklar arbetsmiljön ch förebygger hälsa ch lycksfall Göra rehabiliteringsutredning Enligt förrdning ch administrativa rutiner anmäla tillbud, arbetsskadr ch arbetssjukdmar Genmföra arbetsmiljökartläggning ch riskinventering minst en gång per år Tillse att tekniska ch arbetsrganisatriska åtgärder vidtas vid ensamarbete ch där risk för våld ch ht föreligger Tillse att reglerna sm gäller arbetstagare sm inte fyllt artn år följs

3 Kmpetensuppgifter Skaffa sig kunskap m arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter ch lkala dkument sm rör arbetsmiljö ch samverkansmrådet Till förvaltningschef anmäla behv av egen kmpetensutveckling inm arbetsmiljöch samverkansmrådet. Ha ingående kunskap m arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter ch de lkala dkument sm rör arbetsmiljö- ch samverkansmrådet. Tillse att nytillträdd medarbetare intrduceras ch har erfrderliga kunskaper m arbetsmiljöfrågr, arbetsmetder, risker i arbetet ch hur man skyddar sig mt risk Infrmatinsuppgifter Hålla förvaltningschef underrättad m arbetsmiljösituatinen Infrmera medarbetarna m gällande föreskrifter, risker i arbetet ch hur man skyddar sig mt arbetsmiljörisk Samrdningsuppgifter Samrdning av arbetsmiljöfrågr ch planering av arbetet när andra förvaltningar, verksamheter eller företag utför arbete/aktiviteter i egna lkaler. Tillse att lkaler, maskiner ch utrustning är riktiga ur arbetsmiljösynpunkt i samband med uthyrning. Om åtgärd behövs för att rätta till brister i arbetsmiljön ch befgenhet eller annan möjlighet att genmföra åtgärder saknas skall arbetsuppgiften skriftligen återföras till förvaltningschef. Datum Förvaltningschef Rektr

4 Bilaga 3 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgift från förvaltningschef till försklechef vid sklförvaltningen Enköpings kmmun I min egenskap av förvaltningschef överför jag till dig sm chef för verksamheten de arbetsmiljöarbetsuppgifter sm följer av arbetsmiljölagen (AML) ch arbetsmiljöverkets föreskrifter. Försklechef ska Organisatinsuppgifter Ställa tillräckliga resurser i frm av utrustning ch persnal till verksamhetens förfgande så att arbetet kan bedrivas under arbetsmiljömässigt tillfredställande frmer. Följa upp hälsa, arbetsskadr ch tillbud Regelbundet utvärdera ch analysera sjukskrivningsfrånvar ch rehabiliteringsbehv Tillse att persnalplitisk plicy ch arbetsmiljömål är kända i verksamheten Stimulera intresset för arbetsmiljöfrågr ch verka för en gd fysisk, psykisk ch scial arbetsmiljö Upprätta handlingsplan över brister i arbetsmiljön sm inte kan åtgärdas direkt, handlingsplanen upprättas i samverkan med medarbetarna minst en gång per år ch planen följs upp årligen. Frtlöpande utöva tillsyn över verksamheten i syfte att upptäcka ch reducera risker ch brister i arbetsmiljön Tillse att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, föreskrifter, anvisningar ch instruktiner Tillse att de hjälpmedel sm underlättar arbetet används på föreskrivet sätt Beakta vad en arbetsuppgift betyder ur arbetsmiljösynpunkt ch den anställdes förutsättningar att bedöma ch hantera arbetsmiljörisker Genm samverkanssystemet beakta medarbetarnas synpunkter på arbetsmiljö ch tillvarata de erfarenheter ch förbättringsförslag sm utvecklar arbetsmiljön ch förebygger hälsa ch lycksfall Göra rehabiliteringsutredning Enligt förrdning ch administrativa rutiner anmäla tillbud, arbetsskadr ch arbetssjukdmar Genmföra arbetsmiljökartläggning ch riskinventering minst en gång per år Tillse att tekniska ch arbetsrganisatriska åtgärder vidtas vid ensamarbete ch där risk för våld ch ht föreligger Tillse att reglerna sm gäller arbetstagare sm inte fyllt artn år följs

5 Kmpetensuppgifter Skaffa sig kunskap m arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter ch lkala dkument sm rör arbetsmiljö ch samverkansmrådet Till förvaltningschef anmäla behv av egen kmpetensutveckling inm arbetsmiljöch samverkansmrådet. Ha ingående kunskap m arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter ch de lkala dkument sm rör arbetsmiljö- ch samverkansmrådet. Tillse att nytillträdd medarbetare intrduceras ch har erfrderliga kunskaper m arbetsmiljöfrågr, arbetsmetder, risker i arbetet ch hur man skyddar sig mt risk Infrmatinsuppgifter Hålla förvaltningschef underrättad m arbetsmiljösituatinen Infrmera medarbetarna m gällande föreskrifter, risker i arbetet ch hur man skyddar sig mt arbetsmiljörisk Samrdningsuppgifter Samrdning av arbetsmiljöfrågr ch planering av arbetet när andra förvaltningar, verksamheter eller företag utför arbete/aktiviteter i egna lkaler. Tillse att lkaler, maskiner ch utrustning är riktiga ur arbetsmiljösynpunkt i samband med uthyrning. Om åtgärd behövs för att rätta till brister i arbetsmiljön ch befgenhet eller annan möjlighet att genmföra åtgärder saknas skall arbetsuppgiften skriftligen återföras till förvaltningschef Göran Hedström. Datum Förvaltningschef Försklechef

6 Arbetsfördelning för säkerheten i trä- ch metallslöjd Bilaga 4 Kmmunen har huvudansvaret för att eleverna har en arbetsmiljö sm inte rsakar hälsa eller innebär risk för lycksfall. Rektr har huvudansvaret för att arbetet sker med största möjliga säkerhet. Rektr har dck inte möjligheten att själv övervaka den dagliga verksamheten. Därför har nedanstående arbetsfördelning gjrts upp tillsammans med de lärare sm tjänstgör i trä- ch metallslöjd. Dessutm bedömer jag sm rektr att Du sm lärare i trä- ch metallslöjd har det kunnande ch de erfarenheter sm krävs för att kunna åstadkmma en säker arbetsmiljö i träslöjdsalen. Följande fördelning av arbetsmiljöuppgifter gäller mellan rektr, lärare i trä- ch metallslöjd ch vaktmästare: Lärare i trä- ch metallslöjd Varje termin utföra egenkntrll utifrån Checklista för Säker arbetsmiljö i trä- ch metallslöjd ch snickeriverkstäder Se till att maskiner ch verktyg har fungerande skyddsanrdningar ch att de fungerar på rätt sätt. Se till att verktyg ch annan utrustning i slöjdsalen förvaras på ett betryggande sätt. Se till att kemikalier förvaras på ett betryggande sätt. Se till att elever får nödvändig infrmatin gällande säkerhetsföreskrifter i slöjdsalen. Göra en bedömning av risker sm föreligger för de mment sm genmförs ch se till att mmenten anpassas till eleverna utifrån ett säkerhetsperspektiv. Se till att förstahjälpen-utrustning finns ch är kmplett. Vaktmästare Kntrllera att nödutrustning såsm dusch, ögndusch, brandsläckningsutrustning är i funktin. Kntrllera ch säkerställa att skåpen/depå för förvaring av kemikalier är gdkända. Löpande se till att dragskåpens ventilatin fungerar ch dkumentera kntrllen. Rektr Se till att vikarier får nödvändiga instruktiner Om du i någn situatin anser att Du saknar möjligheter att agera inm Ditt ansvarsmråde skall Du rapprtera detta till rektr. Datum Rektr Slöjdlärare/Vaktmästare

7 Arbetsfördelning för säkerheten i NO-salar Bilaga 5 Kmmunen har huvudansvaret för att eleverna har en arbetsmiljö sm inte rsakar hälsa eller innebär risk för lycksfall. Rektr har huvudansvaret för att arbetet sker med största möjliga säkerhet. Rektr har dck inte möjligheten att själv övervaka den dagliga verksamheten. Därför har nedanstående arbetsfördelning gjrts upp tillsammans med de lärare sm tjänstgör i NO. Dessutm bedömer jag sm rektr att Du sm lärare i NO har den kmpetens ch de erfarenheter sm krävs för att kunna åstadkmma en säker arbetsmiljö i NO-salen. Följande fördelning av arbetsmiljöuppgifter gäller mellan rektr, lärare i NO ch vaktmästare: Lärare i NO Löpande se till att skyddsanrdningar så sm brandutrustning, nöddusch ch ögndusch är tillgängliga ch inte blckerade. Löpande se till att skyddsutrustning finns ch används av eleverna. Löpande se till att verktyg ch annan utrustning i NO-salen förvaras på ett betryggande sätt. Löpande se till att kemikalier ch gaser förvaras i gdkända skåp eller i depå, åtkmligt för elever mellan lektinerna. Löpande se till att kemikalierna är krrekt märkta med innehållets namn ch farsymbler. Löpande se till att kemikalieregistret är uppdaterat. Löpande se till att elever får nödvändig infrmatin gällande säkerhetsföreskrifter i NO-salen. Löpande se till att rutiner för förstahjälpen finns ch att utrustningen är kmplett i NO-salen. Göra ch dkumentera riskbedömning inför varje kemilabratin utifrån Riskbedömning av kemilabratrier, Arbetsmiljöverket, infrmera eleverna m nödvändiga säkerhetsåtgärder. Samt göra en bedömning av risker sm föreligger för de övriga mment sm genmförs, utöver kemilabratiner ch se till att mmenten anpassas till eleverna utifrån ett säkerhetsperspektiv. Varje termin utföra egenkntrll utifrån Checklista sklans kemi undervisning, Arbetsmiljöverket. Om du i någn situatin anser att du saknar möjligheter att agera inm ditt ansvarsmråde skall du rapprtera detta till rektr. Om du i någn situatin anser att Du saknar möjligheter att agera inm Ditt ansvarsmråde skall Du rapprtera detta till rektr. Datum Rektr Lärare

8 Bilaga 6 Returnering av arbetsuppgifter inm arbetsmiljön Om man sm chef inte kan lösa uppkmna arbetsmiljöprblem på grund av att resurser, kunskaper eller befgenheter saknas eller inte är tillräckliga ska arbetsuppgiften returneras till delegerande chef. När resurser, befgenhet eller kunskap åter bedöms vara tillräckliga kan arbetsuppgiften på nytt delegeras till mttagaren. Jag anser inte att jag har tillräckligt med handlingsbefgenheter, resurser eller kunskap gällande arbetsmiljön i min verksamhet ch returnerar därför delegeringen gällande nedan beskriven uppgift. Returnerad arbetsuppgift/er: Anledning till returneringen: Underskrifter Datum: - - Returnerande chef, underskrift Namnförtydligande Mttagande chef, underskrift Namnförtydligande

9 Bilaga 7 Riskbedömning ch handlingsplan Anledning till riskbedömningen: Deltagare:.. Målgrupp Risk Risk päng Åtgärder Ansvarig Klart

10 Bilaga 8 Riskbedömningsmatris Metd Identifiera ch kartlägg riskkällr Bedöm riskerna ch gör en knsekvensanalys Åtgärda risker sm kmmit fram Gör en handlingsplan för det sm inte genmförs genast KONSEKVENS OM SKADAN INTRÄFFAR SANNOLIKHET FÖR SKADA Ofarlig/ bagatellskada Skada utan sjukskrivning Krtare sjukskrivning Längre sjukskrivning Invaliditet Dödsfall Mycket vanligt En gång per dag Vanligt En gång i veckan Ganska vanlig En gång i månaden Ganska vanligt En gång m året Osannlikt En gång per 10 år Mycket sannlikt En gång per 100 år SÅ STOR ÄR RISKEN: 0 = Försumbar risk 2 = Viss risk, åtgärdas 4 = Mycket allvarlig risk, måste åtgärdas annars får arbetet ej utföras 1 = Acceptabel risk, ev ej åtgärd 3 = Allvarlig risk, måste åtgärdas

11 Rutin för skyddsrnd i Sklförvaltningen Bilaga 9 Enligt Arbetsmiljöförrdningen 7 bör regelbunden översyn ske genm skyddsrnd. I den centrala samverkansgruppen har beslutats att minst en allmän skyddsrnd ska genmföras per år i hela verksamheten i Sklförvaltningen. Vid behv görs riktad rnd för att belysa särskilt mråde. 1 Var skall skyddsrnden genmföras? De skall genmföras på varje arbetsställe under rdinarie arbetstid. 2 Vem kallar till skyddsrnd? Ansvarig chef eller arbetsledare kallar till skyddsrnd. Kallelse skall ske i så gd tid att berörda skyddsmbud hinner ansöka m ledighet för att delta i skyddsrnden. Infrmatin till övriga medarbetare ska ckså göras så att alla har en möjlighet att i gd tid flagga upp för risker. 3. Vem genmför skyddsrnden? Skyddsrnd skall genmföras av ansvarig chef/arbetsledare ch skyddsmbud ch gärna övriga medarbetare. Om så behövs kan ytterligare fackpersnal delta på rnden, t ex företagshälsvården eller fastighetsavdelningen. 4 Hur genmförs skyddsrnden? Skyddsrnderna skall genmföras med hjälp av checklista ch kan antingen ske vid sittande brd eller äga rum genm att deltagarna går runt på enheten. Den allmänna skyddsrnden mfattar både den psyksciala ch den fysiska arbetsmiljön mer övergripande. Den riktade skyddsrnden mfattar ett specifikt mråde sm behöver belysas ch undersökas. I den lkala samverkansgruppen bestäms när skyddsrnd ska genmföras. 5 Vad skall kntrlleras? Enligt AFS 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att undersöka riskerna i verksamheten. Bedömningar ska göras på de risker sm finns ch sannlikheten att de kan inträffa. 6 Skriftlig checklista ch prtkll Vid varje skyddsrnd används Allmän checklista/handlingsplan för skyddsrnd sm ckså fungerar sm prtkll. Det finns checklista för allmän skyddsrnd med enhetsspecifik checklista för sklan/försklan eller riktad skyddsrnd. Dessa punkter gås igenm ch skrivs in: bservatiner av risker på arbetsplatsen pririteringar åtgärder senaste datum för åtgärd vem sm är ansvarig för att åtgärderna blir utförda Checklistan skall finnas tillgänglig för alla på arbetsplatsen. 7 Vid enighet Om inte chef/arbetsledare ch skyddsmbud är eniga m anmärkningar ch/eller åtgärd, eller då eknmiska hinder föreligger skall frågan lyftas till högre chef.

12 Bilaga 10 Allmän checklista/handlingsplan vid skyddsrnd Datum: Enhet:.. Chef:... Skyddsmbud:.. Övriga deltagare:. Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, ansvarig chef, enhet ch skyddsmbud, samt övriga deltagare. Fyll i checklistan gemensamt. Besvara frågrna med ja eller nej. Svarar ni nej, frtsätt fylla i de övriga rutrna. Följ upp de åtgärder ni har bestämt! ALL MÄN DEL ORDNING & REDA Vad behöver göras? Ansvarig? Klart 1. Är rdningen på arbetsplatsen gd utifrån trivsel ch risk för lyckr (spill, skräp, lagrat material mm)? b) Finns fungerande städrutiner? 2. Finns trappr/stegar sm behöver åtgärdas(förses med ledstänger, skyddsräcken etc)? 3. Är glven hela ch gjrda i ett bra material? b) Finns det ställen med halkrisk? 4. Är elinstallatiner rätt utförda ch i bra skick?

13 VENTILATION Vad behöver göras? Ansvarig? Klart 5. Upplever de flesta att luftkvalitén är bra? 6. Finns både till- ch frånluftssystem? 7. Bullrar ventilatinssystemet? 8. Finns andra prblem? KLIMAT Vad behöver göras? Ansvarig? Klart 9. Upplever de flesta att temperaturen är lagm i lkalerna? 10. Förekmmer det drag från fönster, prtar, ventilatinssystem? 11. Behövs slskydd för alla eller några av fönstren? 12. Finns andra prblem? BULLER Vad behöver göras? Ansvarig? Klart 13. Upplever de flesta att ljudnivån är lagm? 14. Om svaret är Nej, behöver ljudnivån mätas? b) Behövs bullerdämpande åtgärder? 15. Finns andra prblem?

14 BELYSNING Vad behöver göras? Ansvarig? Klart 16. Är allmänbelysningen tillräcklig i lkalerna? 17. Är belysningsarmaturerna rengjrda ch hela? 18. Finns tillräcklig platsbelysning vid respektive arbetsplats ch är den riktigt utfrmad (bländfri)? 19. Finns andra prblem? FÖRSTA HJÄLPEN Vad behöver göras? Ansvarig? Klart 20. Finns det rutiner för första hjälpen vid lyckr? 21. Får persnalen regelbunden utbildning i första hjälpen? 22. Är förbandsutrustning utmärkt med skyltar? 23. Finns andra prblem? SKYDDSUTRUSTNING Vad behöver göras? Ansvarig? Klart 24. Används skyddsutrustning (skyddsmask, hörselskydd, skyddskläder mm) m krav på den gäller? 25. Är skyddsutrustningen i fullgtt skick? 26. Är skyddsutrustningen lättillgänglig? 27. Kan arbetet ändras så att den inte behövs?

15 28. Finns andra prblem? TRANSPORTER Vad behöver göras? Ansvarig? 29. Finns det risk att bli påkörd i samband med transprter? 30. Finns lyfthjälpmedel där behv finns? 31.Finns andra prblem? BRANDSÄKERHET Vad behöver göras? Ansvarig? Klart 32. Är brandskyddsutrustning tillgänglig ch i fullgtt skick? b) Vet persnalen var den finns ch hur den används? 33. Övas utrymning vid brand, gasläcka, tankhaveri? 34. Är utrymningsvägarna fria ch märkta med skyltar sm syns även när det är mörkt? 35. Finns andra prblem? ARBETSORGANISATION Vad behöver göras? Ansvarig? Klart 36. Är arbetet rdnat så att ingen enbart arbetar med ensidiga ch tunga arbeten? 37. Kan persnalen ta pauser under arbetet?

16 38. Finns beredskap ch rutiner för händelser med inslag av ht ch våld? 39. Upplevs någn arbetsuppgift sm så stressig att arbetets uppläggning behöver ses över? 40. Är det säkert att arbeta ensam i lkalerna på kvällar, nätter ch helger? 41. Finns andra prblem? ARBETSPLATSUTFORMNING Vad behöver göras? Ansvarig? Klart 42. Är lkalerna ändamålsenliga att arbeta i? b) Underhålls lkalerna löpande? 43. Är stlar, brd mm utfrmade så att de ger gda arbetsställningar? 44. Finns mklädningsrum ch wc (dusch vid behv)? 45. Finns matrum/pentry med lämplig möblering ch fönster? 46. Finns vilrum eller möjlighet för persnalen att stört ligga ner? 47. Finns andra prblem? PERSONAL Vad behöver göras? Ansvarig? Klart 48. Är någn långtidssjukskriven pga arbetsrelaterad sjukdm?

17 49. Förekmmer krttidssjukfrånvar sm misstänks ber på arbetet? 50. Är persnalmsättningen hög pga brister i arbetsmiljön? INFORMATION / UTBILDNING Vad behöver göras? Ansvarig? Klart 51. Finns det rutiner för att regelbundet undersöka arbetsförhållandena ch bedöma riskerna för att någn ska drabbas av hälsa av t ex fysiska, belastningsergnmiska, psyklgiska eller sciala förhållanden? b) Får nyanställd persnal tillräcklig infrmatin / utbildning m exempelvis arbetsmiljörisker ch skydd? 52. Får rdinarie persnal regelbundet utbildning m riskfaktrer i arbetsmiljön? 53. Vet persnalen vilka lagar ch föreskrifter sm gäller för arbetsmiljön ch följer de dem? ARBETSSKADOR Vad behöver göras? Ansvarig? Klart 54. Rapprteras tillbud, lyckr ch arbetsrelaterade sjukdmar i Flexite? 55. Utreds, åtgärdas ch följs de upp? 56. Har allvarliga tillbud, lyckr ch arbetssjukdmar rapprterats till Arbetsmiljöverket?

Allmän checklista/handlingsplan vid skyddsrond

Allmän checklista/handlingsplan vid skyddsrond Bilaga 10 Allmän checklista/handlingsplan vid skyddsrond Datum: 201 - - Enhet:.. Chef:... Skyddsombud:.. Övriga deltagare:. Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, ansvarig chef, enhet

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

HJO KOMMUN CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (ALLMÄN DEL)

HJO KOMMUN CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (ALLMÄN DEL) HJO KOMMUN CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (ALLMÄN DEL) Använd checklistan vid skyddsrond minst en gång per år när områdeschef och skyddsombud (eller annan anställd) går runt och tittar på arbetsmiljön.. Om

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Fastställd av kanslichefen efter behandling i skyddskommittén den 2005-06-03 Allmänt Arbetsmiljöverksamheten på Fackförbundet

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Innehåll A. Inledning B. Övergripande mål C. Policy D. Resursfördelning E. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare F. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Datum för genomgång: Företag: Närvarande: Grundläggande säkerhet 1 Finns: a) rutiner för beredskap vid olyckor? b) första hjälpen utbildad personal? AFS 1999:7

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond Checklista för skyddsrond Skyddsrondmall IEG Datum: Avdelning: Deltagare: ORDNING & OLYCKSFALL Behövs hjälp? för att det blir gjort? vara klart? 1. Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande?(spill,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Arbetsmiljöpolicy Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Målsättning En atmosfär av delaktighet skall råda hos både personal, forskare, gästforskare och studenter. Institutionens strävan är att

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Viktig infrmatin m brandskyddet ch säkerheten i din bstad BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare ch brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARBETSMILJÖPLAN OCH RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2008 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 NULÄGESBESKRIVNING. 4-6 DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg.

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg. Genomförd senast 31 maj. Redovisas till verksamhetschef senast 15 augusti Checklista - Arbetsmiljörond Verksamhetsområde Arbetsplats Datum Ansvarig chef Medverkande skyddsombud Övriga medverkande Frågorna

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 AMP - GUIDEN AMP guiden är ett verktyg ch hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 Källa: Detta material är hämtat från SBUF, www.ampguiden.net Reviderad: 0000-00-00 2 A M P - G U I D E

Läs mer

Checklista för kartläggning av arbetsmiljön. Checklistan används som underlag vid fysisk och/eller ergonomisk kartläggning.

Checklista för kartläggning av arbetsmiljön. Checklistan används som underlag vid fysisk och/eller ergonomisk kartläggning. 20070307 1 / 5 Checklista för kartläggning av arbetsmiljön Checklistan används som underlag vid fysisk och/eller ergonomisk kartläggning. Hjälp och stöd samt ev. medverkan vid kartläggning lämnas av: Huvudskyddsombud

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN Barn- och skolförvaltning Lund Öster 1 Nyvångs ansvarsområde Dalby 2008-06-17 Ronny Christensson 046 / 35 79 01 ronny.christensson@lund.se SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014

APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014 APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014 1) Apl/praktik anskaffning Vår rektor har den första kontakten med de olika

Läs mer

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia 2014-06-12 ionsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258 Internet: www.academedia.se

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR 1 ALLMÄNT Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön, vilket bl.a. framgår av arbetsmiljölagen (AML), kapitel 3: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo senast ändrade den 4/12-2015

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo senast ändrade den 4/12-2015 Ordningsföreskrifter för Brf. Flaming senast ändrade den 4/12-2015 Anmärkning: Brättshavarens ansvar för skötsel ch nrmalt underhåll av den egna lägenheten framgår av stadgarna. Ordningsföreskrifterna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Medlem: Servicegarant: Datum: Assistenter som medverkat: Ansvarig rådgivare/servicegrupp: Brukarkooperativet JAG Box 16145, 103 23

Läs mer

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13611 su/adm 2016-03-11 3 Innehållsansvarig: Lena Lindberg, Vårdenhetschef, Rättspsykiatrisk akutenhet 6 (lenli48) Godkänd av: Alessio Degl'innocenti,

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2 B Bilaga 2 BILAGA 1 Arbetsmiljöuppgifter Observera att de kommungemensamma arbetsmiljöuppgifter som beskrivs i denna bilaga kan komma att förändras i samband med att förändringar görs i lagar, avtal samt

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet Systematiskt Arbetsmiljöarbete Dnr: LiU-2012-01365 2012-10-26 Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet l. Allmänt Denna instruktion utgör tillsammans med lagstiftningen på området och universitetets

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i SAM. Finns

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Rutiner vid arbetsskador och tillbud

Rutiner vid arbetsskador och tillbud Rutiner vid arbetsskador och tillbud Vad räknas som arbetsskada? A Olycksfall i arbetet 1 Olycksfall En skada som sker genom kortvarig, oförutsedd och oväntad händelse under arbetstid på arbetsplatsen

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 2 Innehåll Arbetsmiljöplan 2016... 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden...

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING

CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen/arbetsledaren i samverkan med skyddsombudet använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistans funktion

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

MEDICINSK RUTIN ANELÄK IVA-DELIRIUM

MEDICINSK RUTIN ANELÄK IVA-DELIRIUM 1 (6) ANELÄK IVA-delirium Bakgrund IVA-delirium är ett akut insättande förvirringstillstånd med fluktuerande förlpp. Det kännetecknas av uppmärksamhet, sammanhängande tankar ch förändrad nivå av medvetande.

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer