Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun"

Transkript

1 Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 3.2 Anpassning 3.3 Alkohol och droger 3.4 Rökning 4. Riktlinjer Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 4.2 Anpassning 4.3 Alkohol och droger 4.4 Rökning 5. Ansvar Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 5.2 Anpassning 5.3 Alkohol och droger 5.4 Rökning Bilagor 1. Kommunens arbetsmiljöorganisation i samverkanssystemet 2. Instruktion arbetsmiljöansvar 3. Instruktion rehabilitering 4. Förslag på arbetsplatsprogram för långtidssjukskrivna 5. Instruktion drogfågor

3 1. Inledning Till grund för den arbetsmiljöplan som tagits fram för Bollebygds kommun, är den skärpning av lagstiftningen som skett inom området de senaste åren. Arbetsgivarens fulla och odelade ansvar för arbetsmiljön är fastlagt i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om internkontroll, som trädde i kraft , samt i reviderad upplaga av föreskriften om internkontroll som trädde i kraft Kravet på internkontroll medför att arbetsgivaren måste ha en policy för sitt arbetsmiljöarbete och att den bör omfatta mål, riktlinjer samt organisation av arbetsmiljöarbetet. En övergripande arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun ska vara en ledning för nämnderna i arbetet att utforma egna mål, upprättande av handlingsplaner, delegeringar och därigenom bidraga till en positiv utveckling av arbetsmiljöutveckling. 2. Målsättning 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö Bollebygds kommun ska driva ett framåtsyftande arbetsmiljöarbete. Alla anställda ska ges möjlighet att arbeta i en trygg och säker miljö som ger skydd mot ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljön ska vara så utformad så att alla anställda ges möjlighet till trivsel och en god livskvalité. 2:2 Rehabilitering och anpassning Kommunen ska försöka möjliggöra för varje anställd att vara kvar i arbetslivet till pensionsåldern genom att satsa på anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder för de medarbetare som drabbas av skador eller annat som hindrar att utföra arbete. 2:3 Alkohol och droger Alkohol och andra droger får inte förekomma under arbetstid.

4 2:4 Rökning Bollebygds kommuns samtliga lokaler ska vara rökfria och ingen anställd skall mot sin vilja behöva utsättas för obehag eller ohälsorisker på grund av tobaksrök. 3. Definition 3:1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljö är ett samlat uttryck för den omgivning varje anställd befinner sig i när han eller hon utför ett arbete. Omgivningen består av såväl fysiska, psykiska som sociala faktorer. 3:2 Rehabilitering och anpassning Rehabilitering är den verksamhet som bedrivs för att möjliggöra för en anställd att ha kvar sin anställning till pensionsålder. 3:3 Alkohol och droger Med alkohol och andra droger i detta avseende avses preparat som inte är föreskrivet av läkare och drycker med starkare alkoholhalt än 2,5 volymprocent. 3:4 Rökning Obehag och hälsorisk anses föreligga då någon mot sin vilja utsätts för tobaksrök på sin arbetsplats. Med arbetsplats avses sådan plats där anställda vistas under arbetstid. 4. Riktlinjer 4:1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö På varje arbetsställe skall det tydligt finnas angivet vem som är skyddsombud/arbetsplatsombud, vilka ledamöter som ingår i samverkansgrupp på förvaltningsnivå respektive samverkansgrupp på central nivå.

5 Samverkansavtalet ska också finnas tillgängligt. ( Se även bilaga 1. Kommunens arbetsmiljöorganisation samverkanssystemets nivåer) Före införandet av ny teknisk, omorganisation eller annan förändring av eller verksamheten ska detta behandlas i samverkansgrupp. Vid ny- eller ombyggnad skall arbetsplatsombud/skyddsombud delta i planeringen samt i förekommande fall i byggnadskommitté. Vid varje införande av ny teknik, omorganisation eller annan förändring skall arbetsmiljöfrågorna särskilt beaktas. Företagshälsovården kan kopplas in för konsultation. Vid introduktion skall arbetsmiljöfrågorna särskilt beaktas. Alla nyanställda ska informeras och få kunskap om de särskilda risker med det aktuella arbetet. Detta gäller också vid introduktion av nya arbetssätt eller metoder. Alla anställda är anslutna till företagshälsovården, som arbetar framåtsyftande med ett förebyggande arbete. Företagshälsovården arbetar med arbetsrelaterade sjukdomar både ur medicinskt, tekniskt och psykosocialt perspektiv. I rehabiliteringsarbetet bör företagshälsovården ingå som en naturlig del samt vara en resurs i samverkansgrupperna i dessa frågor. Arbetsskador och tillbud ska skyndsamt anmälas till personalavdelningen som för statistik och vidarebefordra anmälan till berörda myndigheter mm. 4:2 Anpassning och rehabilitering Rehabilitering skall utföras under sekretess och skall syfta till att medarbetare skall kunna arbeta fram till pensionsålder. Rehabiliterinsåtgärder som kräver omplacering bör i första hand ske inom den egna förvaltningen. Undantag härifrån kan ske av synnerliga skäl. Personalsekreterare är rehabiliteringssamordnare. Anpassningsgruppen inträder i rehabiliteringsarbetet då synnerliga skäl uppkommer. Förvaltningsdokumentation överlämnas till anpassningsgruppen där förvaltningens problem framgår i samband med rehabiliteringsarbetet. Vid rehabiliteringsåtgärder över förvaltningsgränserna har anpassningsgruppen samordningsansvaret. 4:3 Alkohol och droger

6 Alkohol och andra droger får inte förekomma i lokaler där kommunal verksamhet bedrivs. Det är allas ansvar att i förekommande fall göra arbetsledare/chef uppmärksam på drogmissbruk på arbetsplatsen eller missbruk som kan utgöra en fara i eller påverka arbetet negativt. Principen är att alltid handla och inte låta saken bero. Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna skall gemensamt verka i förebyggande syfte. 4:4 Rökning Kommunens arbetsplatser ska vara rökfria. 5. Ansvar 5:1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö Respektive nämnd ansvarar för att arbetet inom nämndens ansvarsområde bedrivs i en sund och säker miljö och att arbetsförhållandena är anpassade till människans förutsättningar i fysisk, psykisk och socialt avseende. Förvaltningschef utarbetar förslag till delegering av arbetsuppgifter med instruktion gällande arbetsmiljöansvar och ansvarar för att arbetsledarna har kännedom om och har nödvändig kunskap att handha arbetsuppgifterna. (Se även bilaga 2, Instruktion arbetsmiljöansvar) Arbetsledare har arbetsmiljöansvar och ansvarar för personalens välbefinnande samt att tydliga instruktioner lämnas om arbetets utförande. Bollebygds kommun och fackliga organisationer ska genom samverkan skapa en god arbetsmiljö. Detta sker formellt genom samverkansavtalet. Samverkan sker på tre nivåer, arbetsplatsträffar, samverkansgrupp på förvaltningsnivå och centrala samverkansgruppen.

7 Varje enskild medarbetare har skyldighet att följa givna skyddsinstruktioner och att skyndsamt rapportera brister i arbetsmiljön till arbetsledaren/chef och arbetsplatsombud/skyddsombud samt att medverka till ett gott arbetsmiljöklimat. 5:2 Anpassning och rehabilitering Varje förvaltning har det ekonomiska ansvaret för arbetsanpassning och rehabiliteringsåtgärder inom sitt område. Arbetsledare/chef har att i samverkan med medarbetaren själv, företagshälsovården och facklig organisation initiera rehabiliteringsprogram. Personalavdelningen är samordnare och stöd i dessa frågor för såväl den enskilde medarbetaren som arbetsledare/chefer. (Se även bilaga 3, Handläggningsordning, rehabilitering) Varje arbetsplats har ansvaret för att upprätta ett arbetsplatsbaserat åtgärdsprogram för arbetsmiljö och rehabilitering. (Se även bilaga 4, Arbetsplatsprogram för långtidssjukskrivna) Varje medarbetare har skyldighet att medverka i rehabiliteringsverksamheten genom att visa en positiv attityd till medarbetare som behöver arbetspröva på arbetsplatsen. Anpassningsgruppen har att ansvara för anpassning och rehabilitering över förvaltningsgränserna. Kommunchefen har att i dessa frågor samverka med berörd arbetstagare, förvaltningschefer, fackliga organisationer samt företagshälsovården. 5:3 Alkohol och droger Varje arbetsledare/chef i samverkan med arbetsplatsombud/skyddsombud ansvarar för att kommunens arbetsplatser är drogfria. Varje arbetsledare ska ingripa och avvisa den som är påverkad av någon drog eller alkohol. Den arbetsledare/chef som uppmärksammar eller blir uppmärksammad på missbruksproblem ansvarar för att åtgärder sätts in. (Se även bilaga 5 Handläggningsordning drogfrågor 5:4 Rökning

8 Varje förvaltning ansvarar för att samtliga lokaler som används i verksamheten är rökfria. Bilagor

9 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Kommunens arbetsmiljöorganisation samverkanssystemets nivåer Instruktion; delegation arbetsmiljöansvar instruktion; handläggningsordning rehabilitering Förslag på arbetsplatsprogram för långtidssjukskrivna Instruktion drogfrågor; handläggningsordning drogfrågor Kommunens arbetsmiljöorganisation i samverkanssystemet Bilaga 1 Samverkanssystemet i Bollebygd är inrättat på följande nivåer

10 Kommunnivå där kommungemensamma frågor behandlas och ersätter central arbetsmiljökommitté. Förvaltningsnivå där förvaltningsspecifika frågor behandlas och ersätter central arbetsmiljökommitté. Arbetsplatsträffar är ett forum för dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare där arbetsmiljöfrågor ska diskuteras och arbetsplatsombud/skyddsombud får en betydelsefull roll. Central samverkansgrupp Kommunchef: ordförande Personalchef: sekreterare Samverkans Samverkans Samverkans Samverkans grupp på grupp på grupp på grupp på förvaltn nivå förvaltn nivå förvaltn nivå förvaltn nivå Kommunkontor Barn- och Utbildn Omsorgsför- Teknisk förvaltning förvaltning förvaltning Anpassnings grupp Ordförande; kommunchef Sekreterare; personalsekreterare Arbetsplatsträffar Instruktion arbetsmiljöansvar

11 Delegation arbetsmiljöansvar Arbetsgivaren är huvudansvarig för arbetsmiljön enligt 3 kap 1 Till delegeras ansvar för de arbetsmiljöuppgifter som arbetsmiljölagen reglerar inom verksamhetsområde. Ansvaret innebär att självständigt i..nämndens ställe besluta i frågor om arbetsmiljöåtgärder inom.verksamhetsområde i Bollebygds Kommun. För varje beslut skall särskilt delegationsprotokoll upprättas och diarieföras. Det åvilar delegaten att: -Hålla sig ajour med arbetsmiljölagstiftningen inom det egna verksamhetsområdet. -Organisera arbetsmiljö- anpassnings- och rehabiliteringsarbetet inom angivet verksamhetsområde. -Åtgärda akuta brister i arbetsmiljön eller skriftligen returnera frågan till förvaltningschefen. -Tillse att alla medarbetare får rätt instruktioner och att skyddsutrustning används i arbetet. -Genomföra erforderligt antal skyddsronder. -Rapportera olyckor och tillbud. -Aktivt verka för att hänsyn tas till arbetsmiljön vid verksamhetsförändringar. -Stimulera till ökad medvetenhet om arbetsmiljöfrågorna bland medarbetarna. -Budgetera för arbetsmiljöåtgärder Delegaten är arbetsgivarens representant gentemot arbetstagarparten i de beslut delegaten själv fattar. Rapportering ska ske till förvaltningschef som redovisar delegationsbeslut för nämnden i dess första sammanträde efter beslutsdatum. Delegationen gäller tills vidare. Delegationen upphör att gälla om delegaten slutar sin anställning. Jag har förvissat mig om att till fullo förstått delegationens innebörd och enligt min mening besitter erforderlig kunskap att utföra uppgiften. Ort och datum. Förvaltningschef Jag accepterar härmed ovanstående delegation. Jag har förstått att jag måste returnera delegationen om det visar sig att jag saknar erforderlig kunskap eller att jag inom tilldelad budgetram inte kan utföra den ålagda arbetsuppgiften. Jag förbinder mig att följa utlagda instruktion.

12 . Underskrift Bilaga 3 Instruktion rehabilitering Handläggningsordning rehabilitering Rehabiliteringsbehov kan initieras av arbetsledare, chef och den enskilda medarbetaren. 1. Åtgärder som ska övervägas och dokumenteras i nämnd ordning: a) Åtgärder som möjliggör för den anställda att kvarstå i sin befattning. Besöka arbetsplatsen under sjukskrivningstiden. Anskaffning av tekniska hjälpmedel eller andra förändringar av arbetsmiljön. Förändring av befattningens konstruktion, exempelvis av förflyttning av arbetsuppgifter till annan befattning. b) Omplacering till annan befattning inom den egna arbetsplatsen. I förekommande fall kan kompletterande utbildning behövas c) Omplacering till annan befattning inom den egna förvaltningen. I förekommande fall kan kompletterande utbildning behövas. d) Om den egna förvaltningen inte klarar av att placera den anställda till annan befattning anmäls ärendet till anpassningsgruppen. Dokumentationen skall innehålla läkarintyg, frånvarostatisktik, vilka överväganden som gjorts enligt ovan samt varför möjligheterna ej går att förverkliga. e) Omplacering till annan befattning inom kommunen. I förekommande fall kan kompletterande utbildning behövas. f) Uppföljning görs efter en, tre, respektive sex månader av arbetsledare/chef. Inom en månad skall arbetsledare/chef ha träffat och diskuterat med medarbetare som blivit långtidssjukskriven. Inom tre månader skall rehabiliteringsprogram som syftar till att få tillbaka medarbetaren till arbetet vara klart. Efter sex månader genomförs uppföljningssamtal.

13 g) Före beslut om förflyttning skall frågan behandlas i samverkansgrupp på förvaltningsnivå: Eller om någon part så begär enligt MBL 11. h) Anpassningsgruppen har rätt att omplacera medarbetare till vakant tjänst. Samråd ska ske med respektive förvaltning. Se protokoll PU:95:28, principer för omplacering. i) all rehabilitering bedrivs under sekretess. Bilaga 4 Förslag på arbetsplatsprogram för långtidssjukskrivna Arbetsplatsprogram på för långtidssjukskrivna Sjukanmälan sker till arbetsledaren/chefen som ser till att gällande blankett fylls i och vidarebfordrar den till personalavdelningen. På 8:e dagen ska den sjukskrivne lämna intyg till arbetsledaren/chefen som vidarebefordrar intyget till personalavdelningen. Efter 28:e dagen ( dag 29 ) anmäler personalavdelningen sjukfallet till försäkringskassan och utbetalning av sjuklön från arbetsgivaren minskar och utbetalning av sjukpenning från försäkringskassan inträder. Detta gäller vid utbetalning av sjuklön från arbetsgivaren dag 1 90 Dag 1 - karensdag Dag sjuklön 75 % Dag sjuklön 10 % Dag 91 - Arbetsledaren/chefen ansvarar för att kontakt tas med den sjukskrivne. Arbetskamraterna till den sjukskrivne utser en lämplig fadder. Fadder ser till att den sjukskrivne inbjuds till informationsmöten och arbetsplatsträffar. Vid behov upprätta rehabiliteringsplan med företagshälsovården. Underlätta återgången till arbetet. Göra eventuella omorganisationer som underlättar, stimulerar och gör arbetet meningsfullt för den som varit sjukskriven.

14 Instruktion drogfrågor Bilaga 5 Handläggningsordning drogfrågor 1. Anställd som uppträder drogad eller intar droger på arbetsplatsen skall omedelbart avvisas. Tag alltid kontakt med arbetsplatsombud, vid behov förvaltningschef. Arbetsledaren/chefen är ansvarig för avvisningen och skall tillsammans med arbetsplatsombud/ skyddsombud se till att medarbetaren på ett betryggande sätt kommer till sin bostad. 2. anställd som förnekar drogpåverkan föreslås provtagning vid företagshälsovård alternativt vårdcentral. 3. anställd har rätt att begära provtagning vid företagshälsovård alternativt vårdcentral. 4. Om den anställda inte är på arbetsplatsen nästa dag skall arbetsledare se till att kontakt tas med den anställda. 5. När den anställda återkommer tillarbetsplatsen skall arbetsledaren/chefen och den fackliga representanten genomföra ett samtal om det inträffade. Vid samtalet skall klargöras vilka orsaker som vållat det inträffade samt vilka åtgärder som vidtages vid upprepning. 6. Om situationen bedöms som en engånsföreteelse vidtages inga ytterligare åtgärder.

15 7. Om händelsen upprepas eller inte bedöms vara en engångsföreteelse kallas till nytt samtal där också personal från företagshälsovården deltager. Vid detta samtal upprättas en handlingsplan med lämpliga stödåtgärder. Dessa kan exempelvis bestå av regelbundna läkarbesök, psykologstöd, socialkurativa rådgivning via socialtjänsten, hjälp med medicinering, semesterplanering, planering av fritidsaktiviteter, behandlingshem och vad övrigt är tillämpligt. 8. Handlingsplanen följs upp med regelbundna samtal. 9. Lön utgår ej för den tid som den anställda varit frånvarande på grund av drogpåverkan. Som frånvaroanledning anges olovlig frånvaro. 10. Drogpåverkan på arbetsplatsen utgör grund för disciplinär åtgärd. Före det att åtgärd vidtages kontaktas alltid personalavdelningen.

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Alkohol och Drogmissbruk

Alkohol och Drogmissbruk Alkohol och Drogmissbruk Handlingsprogram För anställda och förtroendevalda Antaget av KF 110 981026 Redaktionella ändringar 20091120 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Mål 3 2. Syfte med handlingsprogrammet

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Bilaga 1 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Stadens mål för arbetsmiljön är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun

Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING 8.1.35 Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2005-01-11 8 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia 2014-06-12 ionsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258 Internet: www.academedia.se

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07 Arbetsmiljöpolicy i Norbergs kommun Antagen i KF 65 2011-06-07 ARBETSMILJÖPOLICY Definition av begreppet arbetsmiljö Enligt Världshälsoorganisationen är begreppet arbetsmiljö en sammanfattande benämning

Läs mer

RUTIN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETSMILJÖ

RUTIN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETSMILJÖ (Rutinen är antagen i Ks 2012-02-28) RUTIN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETSMILJÖ Syfte Rutinens syfte är att beskriva hur vi ska arbeta enligt alkohol- och drogpolicyn. Arbetet bygger på tre steg:

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Alkohol och droger på arbetsplatsen Kommunledning Personalavdelningen Diarienummer: 2015/52 Fastställd: 2001 Reviderad: 2015-03-04 RIKTLINJE Alkohol och droger på arbetsplatsen Alkohol och droger på arbetsplatsen 2/6 Inledning... 3 Syfte...

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2 B Bilaga 2 BILAGA 1 Arbetsmiljöuppgifter Observera att de kommungemensamma arbetsmiljöuppgifter som beskrivs i denna bilaga kan komma att förändras i samband med att förändringar görs i lagar, avtal samt

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN Barn- och skolförvaltning Lund Öster 1 Nyvångs ansvarsområde Dalby 2008-06-17 Ronny Christensson 046 / 35 79 01 ronny.christensson@lund.se SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

R E H A B I L I T E R I N G

R E H A B I L I T E R I N G GÖTEBORGS UNIVERSITET R E H A B I L I T E R I N G Mål och rutiner Gäller fr. o. m. 1 januari 1992 Uppdaterad 2005-04-28 Innehåll Sid Arbetsgivarens ansvar 1 Mål för arbetslivsinriktad rehabilitering 1

Läs mer

Samverkansavtal Uppsala Kommun

Samverkansavtal Uppsala Kommun Samverkansavtal Uppsala Kommun SYFTE/GRUND o Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet.

Läs mer

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13611 su/adm 2016-03-11 3 Innehållsansvarig: Lena Lindberg, Vårdenhetschef, Rättspsykiatrisk akutenhet 6 (lenli48) Godkänd av: Alessio Degl'innocenti,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

Sammanträdesdatum. Revidering av riktlinjer inom arbetsmiljöområdet

Sammanträdesdatum. Revidering av riktlinjer inom arbetsmiljöområdet m ( Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 32 (46) ----, KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 23 Dnr 111/15,136/15,332/15 Revidering av riktlinjer inom arbetsmiljöområdet Tranås kommuns

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Arbetsmiljöpolicy Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Målsättning En atmosfär av delaktighet skall råda hos både personal, forskare, gästforskare och studenter. Institutionens strävan är att

Läs mer

Riktlinjer för rehabilitering

Riktlinjer för rehabilitering Riktlinjer för rehabilitering KOMMUN Vilhelmina kommuns arbetsmodell Dag 1- Sjukanmälan registreras Medarbetaren sjukanmäler sig till sin arbetsledare/chef eller enligt gällande rutiner på arbetsplatsen.

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR 1 ALLMÄNT Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön, vilket bl.a. framgår av arbetsmiljölagen (AML), kapitel 3: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3.

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3. 1 AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet

Läs mer

A aktiv sjukskrivning sjukskrivning under vilken läkaren ordinerar den sjukskrivne att under sjukskrivningstiden utföra bestämda aktiviteter för att förbättra förutsättningarna att kunna återgå till arbetet

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Handlingsplan mot KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Antagen av Kommunfullmäktige 1998 Kf 47 ARBOGA KOMMUNS HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Målsättning Arboga kommuns målsättning är att arbetsmiljön på

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARBETSMILJÖPLAN OCH RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2008 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 NULÄGESBESKRIVNING. 4-6 DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Alkohol och droger riktlinjer

Alkohol och droger riktlinjer 1 (6) 2009-04-02 Alkohol och droger riktlinjer Karlshamns kommun har cirka 2600 tillsvidareanställda. Av dessa är drygt 2200 kvinnor och drygt 400 män. I Sverige beräknas cirka 13 % av den manliga befolkningen

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 januari 2009 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv När en arbetstagare drabbas av sjukdom har arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet 1 UMEÅ UNIVERSITET REKTOR Ansvarig enhet: Personalenheten Område: Personal Beslutad av: Rektor Giltighetstid: Från 2014-05-13 tillsvidare Typ av dokument: Regel Dnr: FS 1.1.2-723-14 Sid 1 Regel för det

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 2 Innehåll Arbetsmiljöplan 2016... 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden...

Läs mer

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang.

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Varbergs Föreningsråd. Arbete och droger hör inte ihop Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning av läkemedel samt missbruk av

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 ABCD Säters kommun Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

Policy och handlingsplan mot droger

Policy och handlingsplan mot droger Policy och handlingsplan mot droger Ht2014/Vt 2015 /Sundlerhälsan 2015-05-28 1 Innehållsförteckning Syfte och mål...2 Skolans regler...3 Tobak...3 Alkohol...3 Narkotika...3 Elevskåp...3 Förebyggande insatser...3

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ANPASSNINGS-, REHABILITERINGS- OCH OM- PLACERINGSÄRENDEN ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13, 151 Kommungemensamma riktlinjer

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN INLEDNING Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol- eller drogmissbruk hos en medarbetare skapar

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor

Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 SYFTE... 2 2 MYNDIGHETSLEDNINGENS INSTÄLLNING TILL ALKOHOL VID POLISMYNDIGHETEN I HALLANDS LÄN... 2 3 HANDLINGSPLAN FÖR

Läs mer

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering po li cy fö r ar be ts & mi sä lj ö ke, rh hä et ls a Sv er ig e po lic y fö r ar be ts m ilj ö, hä lsa och sä ke rh et Po lic y Car ls be rg Innehåll 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet Systematiskt Arbetsmiljöarbete Dnr: LiU-2012-01365 2012-10-26 Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet l. Allmänt Denna instruktion utgör tillsammans med lagstiftningen på området och universitetets

Läs mer

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Antagen av Kommunstyrelsen 2008 01 14 7 2 Syftet Syftet med denna policy är att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på Torsby kommuns arbetsplatser

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-10-07 ON 2013/0086 0702 375706 Omsorgsnämnden Systematiskt arbetsmiljöarbete Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

2016-03-17. Frukostmöte 2016 Arbetsrätt. Arbetsgivarens dokumentations- och utredningsansvar INLEDNING VARNING / ERINRAN

2016-03-17. Frukostmöte 2016 Arbetsrätt. Arbetsgivarens dokumentations- och utredningsansvar INLEDNING VARNING / ERINRAN Frukostmöte 2016 Arbetsrätt Arbetsgivarens dokumentations- och utredningsansvar Hässleholm 10 februari Lund 17 februari Eslöv 31 februari INLEDNING Svenska arbetsrätten som skyddslagstiftning Ständig utveckling

Läs mer

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb (071228 - v1.0) Som ett led i föreningens arbetsmiljöarbete är syftet med denna policy att vi skall ha en alkohol-och drogfri miljö i föreningen och att

Läs mer

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan 2014-2015, Virginska skolan 1. Syfte Planens syfte är att beskriva hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är organiserat och hur det

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06

DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06 DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06 DROGPOLICY VID VINDELNS FOLKHÖGSKOLA Som studerande vid Vindelns folkhögskola ska du respektera vår internatoch

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Naturvetareförbundet, Sveriges Farmacevtförbund INNEHÅLL Facklig handbok

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Skara stiftsorganisation

Arbetsmiljöplan för Skara stiftsorganisation Arbetsmiljöplan för Skara stiftsorganisation Antagen mars 2011 Arbetsmiljöpolicy... 2! Mål med Skara stifts systematiska arbetsmiljöarbete... 3! Arbetsmiljöorganisation... 4! Samverkan... 4! Arbetsgivaransvar...

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Upplaga 4. Vision utbildningar. Skyddsombud. Material och övningar. Skyddsombud- 1

Upplaga 4. Vision utbildningar. Skyddsombud. Material och övningar. Skyddsombud- 1 Upplaga 4 Vision utbildningar Skyddsombud Material och övningar Skyddsombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2

1. INLEDNING...2 2. DELEGERING...2 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2003-01-07 5 Ansvarig: Kanslichef Revideras: Om behov finns, förtydligande av lagtext Följas upp: DELEGATION En redovisning

Läs mer