Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning"

Transkript

1 Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer. Till varje avsnitt finns också möjliga tjänster från företagshälsovården beskrivna.

2 1. Vill ni ha hjälp med att få kunskaper inför ert arbetsmiljö- och hälsoarbete? Arbetsmiljö- och hälsoarbetet fungerar bäst om alla vet sina roller och sitt ansvar. Arbetsgivaren är skyldig att se till att den som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet också har tillräckliga kunskaper. Detsamma gäller ansvaret att se till att anställda har tillräckliga kunskaper kring eventuella risker med olika arbetsuppgifter. Tillräcklig kunskap innebär inte enbart att ha kännedom om vad regelverket säger, utan även hur reglerna ska tillämpas så att god hälsa bevaras och risker för ohälsa och olycksfall förebyggs. Företagshälsovården kan med sin expertkunskap ge vägledning om hur sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa ser ut. Har anställda med arbetsmiljöuppgifter tillräcklig kunskap för att ta sitt arbetsmiljöansvar? Har chefer, arbetsledare och skyddsombud/arbetsmiljöombud fått arbetsmiljöutbildning? Vill ni utveckla er samverkan kring arbetsmiljöfrågor? Finns det andra som behöver arbetsmiljöutbildning hos er, till exempel inköpare och planerare? Har alla anställda kunskaper om de risker för ohälsa och olycksfall som kan finnas i deras arbete? Företagshälsovården erbjuder många utbildningar på arbetsmiljöområdet för såväl chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud som för anställda. Utbildningarna handlar både om arbetsmiljöns regelverk och hur man tillsammans skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och hälsa. Några exempel på utbildningar är Bättre arbetsmiljö (BAM), grundläggande arbetsmiljöutbildning ledarskapsutbildning systematiskt arbetsmiljöarbete riskbedömningar för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen god ergonomi/arbetsteknik rehabiliteringskunskap, rehabiliteringsansvar god arbetsorganisation att förebygga hot och våld på arbetsplatsen krishantering och krisorganisation första hjälpen hjärt- och lungräddning stresshantering.

3 2. Vill ni ha hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet? Systematiskt arbetsmiljöarbete är en lagstadgad struktur för hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas, något som alla företag är skyldiga att följa. Det innebär bland annat att företaget ska ha rutiner för att upptäcka risker för ohälsa och olycksfall i arbetet, åtgärda riskerna och sedan följa upp åtgärderna. Strukturen finns beskriven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:01. Undersöker ni regelbundet er arbetsmiljö med avseende på risker för ohälsa och olycksfall? Finns tydliga mål för ert arbetsmiljöarbete? Har ni en arbetsmiljöpolicy? Har ni rutiner för ert arbetsmiljöarbete? Är arbetsmiljöuppgifterna fördelade i företaget? Utreder ni ohälsa och olycksfall som inträffat i arbetet? Brukar ni årligen följa upp ert arbetsmiljöarbete? Företagshälsovården erbjuder stöd i utvecklingen av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är vanligt att företagshälsovården kan erbjuda hjälp med utveckling av ett systematiskt arbetsmiljöarbete efter företagets behov utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete regelbundna arbetsmiljökartläggningar och riskbedömning medverkan på skyddskommittémöten eller liknande samverkansforum att se över nuvarande arbetsmiljörutiner och styrdokument utredning av ohälsa och olycksfall den årliga genomgången av företagets arbetsmiljöarbete.

4 3. Vill ni ha hjälp med att hitta, bedöma och åtgärda arbetsmiljörisker på ert företag? Risker för ohälsa och olycksfall kan finnas i den fysiska miljön på arbetsplatsen, till exempel vid buller eller vid användning av farliga maskiner eller ämnen. Hot, konflikter, mobbing eller ett alltför högt arbetstempo är också sådant som kan skapa ohälsa. Samma sak gäller relationer och samarbetssvårigheter på arbetsplatsen, till exempel mellan chefer och anställda eller mellan kunder och anställda. Arbetsmiljölagen anger att arbetsgivaren ska ansvara för att sådana risker försvinner eller minskas. Enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet ska regelbundna riskbedömningar göras och åtgärder vidtas om det förekommer risker i arbetsmiljön. Företagshälsovården samarbetar ibland med Arbets- och miljömedicinska kliniker vid de olika universitetssjukhusen. Där finns tillgång till kompletterande expertkunskap inom såväl det medicinska som psykologiska och tekniska området. Bedömer ni regelbundet risker för ohälsa och olycksfall på er arbetsplats? Bedömer ni regelbundet den psykiska och sociala arbetsmiljön? Finns det särskilda verksamheter eller områden ni skulle vilja ha hjälp med att riskbedöma? Finns det kunskaper och erfarenheter från tidigare gjorda riskbedömningar som kan användas? Vill ni ha hjälp med att genomföra åtgärder som minskar risken för ohälsa och olycksfall? Vill ni ha hjälp med att öka trivseln på företaget? Vill ni ha hjälp att bedöma arbetsmiljö- och hälsokonsekvenser vid verksamhetsförändring? Vill ni ha hjälp med yrkeshygieniska mätningar av damm, gaser och lösningsmedelsångor? Exempel på tjänster som kan köpas är arbetsmiljögenomgång/kartläggning av risker för uppkomst av ohälsa och olycksfall i arbetet, såväl fysiska som psykiska och sociala arbetsmiljörisker bedömning av risker genomgång av arbetsplatsen för att avgöra riskexponering till exempel utförande av yrkeshygieniska mätningar hjälp med förslag till åtgärder för att undanröja eller minska risker som påträffats uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder ergonomiska genomgångar av enskilda arbetsplatser eller hela arbetsstället.

5 4. Vill ni ha hjälp med att bedöma arbetsmiljö- och hälsokonsekvenser vid förändringar? Ett bra exempel på förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbete är att alltid göra riskbedömning vid planerad ändring i verksamheten. Krav på sådana riskbedömningar finns angivet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Generellt ska man göra riskbedömningar inför förändringar som är av lite större slag och som inte utgör den dagliga, löpande verksamheten. Exempel på förändringar som kräver riskbedömning är personalförändringar nya arbetstider om- och nybyggnationer ny maskinell utrustning nya arbetstider nya arbetsmetoder. Exempel på riskkällor kan vara tidspress, otydlig arbetsorganisation, ensamarbete, hot och våld, arbete på hög höjd, arbete med farliga ämnen samt svåra och komplicerade arbetsuppgifter. Beskriv den planerade förändringen och vad den består av var ska den genomföras och vilka anställda kommer att påverkas? Står ni inför förändringar i verksamheten? Har ni tidigare gjort riskbedömningar inför förändringar? Tar ni hänsyn till arbetsmiljöaspekter när ni förändrar verksamheten? Finns rutiner för när och hur riskbedömningar ska göras vid planerade förändringar av verksamheten? Fördelarna med att konsultera företagshälsovården vid riskbedömningar är att de kan bidra med kunskaper om huruvida riskerna är allvarliga eller inte. De kan också bedöma vilket behov av åtgärder som finns och hjälpa till att upprätta en handlingsplan. Företagshälsovårdens arbete inleds med att identifiera vilka riskkällor som kan uppstå när företagets planerade förändring har genomförts. Därefter görs en bedömning av huruvida dessa risker kan leda till ohälsa eller olycksfall samt vilka konsekvenser det skulle få. Företagshälsovården hjälper sedan företaget att komma fram till lämpliga åtgärder.

6 5. Vill ni ha hjälp med ledarskaps- och organisationsutveckling för att minska risken för arbetsrelaterad ohälsa hos anställda? Organisationen är den struktur och det system företaget arbetar efter, och det sätt chefer utövar sitt ansvar på. Chefen ska leda och fördela arbetet och samtidigt entusiasmera och få de anställda att trivas i sitt arbete. För att anställda ska trivas och må bra vet man att ansvarsfördelning, tydlighet, värderingar och kommunikation är viktiga faktorer. Arbetsmiljö- och hälsoarbetet bör ske på olika nivåer för att få bra effekt i organisationen som helhet, i arbetsgrupper och mot enskilda individer. Chefer bör vara förebilder och drivande i allt hälsoarbete. För detta behöver cheferna få kompetens och utrymme för personlig utveckling på området. Syftet är att öka förmågan att leda på ett effektivt och hållbart sätt. Behöver nya eller erfarna chefer kunskap och stöd för att bidra till en hälsosam arbetsplats? Hur kan ni skapa en organisation som behåller och utvecklar hälsan hos de anställda? Vill chefer och arbetsledare vara förebilder i ert hälsoarbete? Står ni inför förändringar i organisationen som kommer att ställa speciella krav på era chefer? Finns behov av stöd till ledningen för att utveckla strategier för ert arbetsmiljö- och hälsoarbete? Företagshälsovården har personal som är specialiserad på hälsa kopplad till utveckling och verksamhetsledning. De har också god vana att stödja chefer och andra ledare. Exempel på tjänster de kan erbjuda är ledarskapscoachning hälsofrämjande ledarskap stresshantering arbetsmiljö för chefer vägledning vid organisationsutveckling stöd till chefer och övriga anställda vid organisationsförändringar.

7 6. Vill ni ha hjälp med lagstadgade medicinska kontroller eller andra typer av hälsokontroller? Om anställda i sitt arbete är utsatta för vissa kända risker krävs regelbundna medicinska kontroller. Det kan vara nattarbete, arbete med vibrerande verktyg, mast- och stolparbeten, dykeriarbeten eller rök- och kemdykning. Det kan också handla om att de anställa hanterar farliga ämnen som bly, kadmium, asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer eller arbete med härdplaster. Läkarundersökning och medicinska kontroller är då obligatoriska. I vissa fall måste läkaren göra en så kallad tjänstbarhetsbedömning, en bedömning av den anställdes hälsotillstånd, för att kontrollera att arbetsuppgifterna kan utföras. Om den kontrollen visar på olämplighet får personen inte utföra det aktuella arbetet. Mer om detta finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6. Det finns också ett stort antal andra medicinska kontroller som inte är lagstadgade, som företagshälsovården kan erbjuda. Det är vanligt att man köper till exempel hälsoundersökningar för att stämma av hälsoläget hos de anställda eller en viss grupp av anställda. Dessa kontroller är standardiserade och innehåller både provtagning, enkäter och samtal. Syftet är att identifiera ohälsa hos de anställda. Detta kan även ske inför en anställning eller för att kontrollera missbruk av exempelvis droger. Vet ni om de arbetsuppgifter era anställa utför kräver intyg eller regelbunden medicinsk kontroll? Arbetar ni med farliga ämnen? Har ni nattarbete? Har anställda uppvisat symptom eller reaktioner som oroar? Efterfrågar de anställda hälsoundersökningar för att få kännedom om sitt eget hälsoläge? Tycker ni att nyanställda och äldre anställda behöver få hälsokontroller? Företagshälsovårdens personal har kunskap om vilka regler som gäller för olika branscher och yrken. De kan hjälpa er att ta reda på vilka anställda som kan behöva genomgå medicinska kontroller och sedan utföra dessa. Företagshälsovården samarbetar med Arbetsoch miljömedicin vid de olika universitetssjukhusen i de fall det behövs fördjupade undersökningar eller analyser. Exempel på tjänster som företagshälsovården kan erbjuda är nyanställningsundersökningar lagstadgade medicinska kontroller allmänna hälsokontroller slumpvisa alkohol- och drogtester.

8 7. Vill ni ha hjälp med att ta reda på hur era anställda upplever sin arbetsmiljö och få förslag på åtgärder om det finns brister? Enkäter och intervjuer ger en bra nulägesbild. De kan med fördel upprepas regelbundet för att se förändringar över tid. En kartläggning ger också underlag till att formulera mål och fatta beslut om områden ni vill fokusera på i arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Innehållet i en kartläggning kan variera, men för att vara heltäckande bör den rymma frågor kring såväl psykiska och sociala som fysiska arbetsmiljöfaktorer. Syftet med kartläggningen är att hitta både styrkor som svagheter i arbetsplatsens arbetsmiljö. Kartläggningen i sig ger sällan något resultat, utan det är arbetet efteråt som skapar förändring. Har ni gjort någon typ av kartläggning tidigare, till exempel en medarbetarundersökning? Finns det behov av att veta mer om hur era anställda upplever sin arbetsmiljö och hälsa? Trivs medarbetarna med varandra? Finns det fysiska faktorer som stör? Finns det resurser för att eventuellt åtgärda och förändra efter en kartläggning? Vill ni starta ett långsiktigt förändringsarbete i syfte att öka trivseln på arbetsplatsen? Företagshälsovården erbjuder ett antal varianter av kartläggningsverktyg beroende på ert aktuella behov och era frågeställningar. Utifrån resultatet kan företagshälsovården sedan bistå med olika former av tjänster inom arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Exempel på tjänster som företagshälsovården kan erbjuda är kartläggningar, exempelvis om psykiska och sociala eller fysiska arbetsmiljöfaktorer analys och bedömning av kartläggningen förslag till åtgärder/förbättringar hjälp att genomföra åtgärder.

9 8. Vill ni ha hjälp med rehabiliteringsärenden och stödsamtal? Den vanligaste frånvaron är korttidsfrånvaro på grund av tillexempel en förkylning. En längre frånvaro brukar man kalla sådan som är längre än 10 arbetsdagar. Ett genomsnitt på normal sjukfrånvaro på en arbetsplats är 2-4 %. Är frånvaron ständigt högre än så finns kanske anledning att fundera på varför och försöka åtgärda sjukfrånvaron. Med en bra arbetslivsinriktad rehabilitering kan den som drabbats av sjukdom, skada eller andra besvär komma tillbaka till arbetet snabbare. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller oavsett om rehabiliteringen behövs på grund av skada i arbetet eller på fritiden. I lagen om allmän försäkring (AFL) Kap 22 och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:1 framgår vilka uppgifter som åligger arbetsgivaren. För den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ansvarar företaget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Socialtjänsten svarar för den sociala rehabiliteringen och sjukvården och företagshälsovården för den medicinska och psykologiska. Hur ser sjukfrånvaron ut på företaget? Följer ni upp sjukfrånvaron regelbundet? Är cheferna tränade i att se tidiga signaler på ohälsa? Kan cheferna genomföra svåra samtal? Finns rutiner för hantering av sjukanmälan? Hur hanterar ni längre sjukskrivningsärenden? Har ni kompetens att hantera arbetslivsinriktade rehabiliteringsfrågor? Behöver ni hjälp att göra bedömningar av arbetsförmågan hos sjukskrivna och anpassning av arbetet? Exempel på tjänster man kan köpa är sjuk- och friskanmälan inklusive personlig sjukvårdsrådgivning bedömning av arbetsförmåga vid sjukdom arbetsplatsanpassning rehabiliteringssamordning och medverkan vid rehabiliteringsmöten samtalsstöd för individer som behöver extra stöd konfliktstöd för grupper arbetsrelaterad sjukvård förstadagsintyg vid sjukdom rehabiliteringsutbildning för chefer, arbetsledare med flera utbildning i att se tidiga signaler utbildning för chefer och arbetsledare i svåra samtal., se skrifter på prevent.se/bokhandel

10 9. Vill ni erbjuda sjukvård för era anställda? Företagshälsovården brukar i huvudsak erbjuda arbetsrelaterad sjukvård, det vill säga vård av ohälsa och sjukdom som uppstått på grund av arbetet. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är arbetsrelaterat och vad som inte är det, och därför blir det allt vanligare att välja att till exempel erbjuda sjukvård via företagshälsovården oavsett hur ohälsan eller sjukdomen har uppstått. Vinsten för arbetsgivaren är att den anställde snabbt kommer tillbaka till arbetet och inte behöver vänta i vårdköer. Vissa företagshälsovårdsföretag erbjuder sjukvård. Sjukvård kan man dock få på flera sätt. Ett sätt är att ansluta sig till en privat läkarmottagning, och ett annat sätt är att teckna en sjukvårdsförsäkring. Vill ni ha en sjukvårdslösning som komplement till ert arbetsmiljö- och hälsoarbete? Skulle ni vilja ha ett sjukvårdsavtal med företagshälsovården? Vill ni erbjuda sjukvårdsförsäkringar till alla anställda? Exempel på tjänster man kan köpa är sjukvård via ett hängavtal eller samarbete med företagshälsovården sjukvård via privatläkare sjukvårdsförsäkring.

11 10. Vill ni ha hjälp med hälso- och friskvårdsinsatser? Det finns uppskattningar som visar att mer än 50 % av sjukdom och ohälsa beror på hur vi väljer att leva. Om en anställd får inspiration att förändra sin livsstil i en positiv riktning påverkar det hans eller hennes hälsa och prestation. Att satsa på friskvårdande insatser i företaget kan därför bidra till en friskare och effektivare arbetsorganisation. Många företag har friskvårdande aktiviteter trots att det inte finns angivet som något krav i arbetsmiljölagstiftningen. Har ni en plan för hur ni ska stärka och utveckla hälsan hos era anställda? Erbjuder ni friskvård, träning eller massage? Har ni några gemensamma aktiviteter för att stärka arbetsglädjen och hälsan? Uppmuntrar ni anställda att ta ett eget ansvar för sin hälsa? Finns det förutsättningar i er organisation och arbetsmiljö att vara hälsomedveten, till exempel cykelställ och duschar? Företagshälsovården har ofta hälsovetare anställda som kan hjälpa till med program och utbildningar. Exempel på tjänster som företagshälsovården kan erbjuda är livsstilskartläggningar och stöd till anställda i hälsoförändringsarbetet utbildning av hälsoinspiratörer på arbetsplatser coachning individuellt eller i grupp kring exempelvis kost, motion och livsstil utbildningar i hälsofrämjande ledarskap stresshantering tillgång till massör eller naprapat.

Kunskapsfördjupning för behovsanalysen

Kunskapsfördjupning för behovsanalysen Kunskapsfördjupning för behovsanalysen I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer. Till varje avsnitt

Läs mer

Medicinska kontroller

Medicinska kontroller Medicinska kontroller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Mälarhälsan - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel. Anbudsgivaren

Läs mer

Ny AFS. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ny AFS. Organisatorisk och social arbetsmiljö Ny AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö Ny AFS organisatorisk och social Organisatorisk och social arbetsmiljö arbetsmiljö - om hantering av psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöverket har nu fattat

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Ansvaret för arbetsmiljön

Ansvaret för arbetsmiljön Ansvaret för arbetsmiljön Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter är det regelverk som ställer minimikraven på arbetsmiljön. Utgångspunkten är att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Innehåll A. Inledning B. Övergripande mål C. Policy D. Resursfördelning E. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare F. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress och riskbedömning En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress ett viktigt ämne Stress är näst vanligast bland de arbetsrelaterade hälsoproblem som rapporteras. Stress

Läs mer

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Psykoterapiutbildad steg 1 Certifierad Alkohol/drogutredare Nykter alkoholist (18 år) ADDIS-utredningar Stödsamtal individuellt/grupp Utbildning/föreläsningar

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

R E H A B I L I T E R I N G

R E H A B I L I T E R I N G GÖTEBORGS UNIVERSITET R E H A B I L I T E R I N G Mål och rutiner Gäller fr. o. m. 1 januari 1992 Uppdaterad 2005-04-28 Innehåll Sid Arbetsgivarens ansvar 1 Mål för arbetslivsinriktad rehabilitering 1

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Alkohol och droger på arbetsplatsen Kommunledning Personalavdelningen Diarienummer: 2015/52 Fastställd: 2001 Reviderad: 2015-03-04 RIKTLINJE Alkohol och droger på arbetsplatsen Alkohol och droger på arbetsplatsen 2/6 Inledning... 3 Syfte...

Läs mer

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Bilaga 1 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Stadens mål för arbetsmiljön är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats - en strategi för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i Närhälsan

Hälsofrämjande arbetsplats - en strategi för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i Närhälsan Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-10 PVV 361-2013 HR-avdelningen Handläggare Ulrika Dahl Eriksson, HR-chef Primärvårdsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats - en strategi för det systematiska hälso-

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs Maria Landberg Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Beskriver HUR arbetsgivaren förväntas arbeta förebyggande. 1 Arbetsolyckor Bidragande orsaker till

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Fastställd av kanslichefen efter behandling i skyddskommittén den 2005-06-03 Allmänt Arbetsmiljöverksamheten på Fackförbundet

Läs mer

Våra utbildningar våren 2016

Våra utbildningar våren 2016 Våra utbildningar våren 2016 Allmän info Utbildningskostnad ingår för de företag som har timavtal med oss. Allt kursmaterial faktureras. Anmälan är bindande. Eventuell avbokning skall ske senast 10 dagar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07 Arbetsmiljöpolicy i Norbergs kommun Antagen i KF 65 2011-06-07 ARBETSMILJÖPOLICY Definition av begreppet arbetsmiljö Enligt Världshälsoorganisationen är begreppet arbetsmiljö en sammanfattande benämning

Läs mer

It s all about bra Arbetsmiljö

It s all about bra Arbetsmiljö Jennie Karlsson Arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region Öst jennie.karlsson@av.se It s all about bra Arbetsmiljö 1 Arbetsmiljöarbete Därför att verksamheter består av människor: arbetstagarna som

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare och arbetstagare. www.av.se

Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare och arbetstagare. www.av.se på arbetsgivare och arbetstagare www.av.se Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Huvudansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ligger på arbetsgivaren. Den rättsliga regleringen för detta ansvar

Läs mer

sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön

sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön BIL 2. REVISION DELMÅL C1C12 FÖR ARBETSMEDICIN Delmål c ha kunskap om sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön vidare

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARBETSMILJÖPLAN OCH RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2008 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 NULÄGESBESKRIVNING. 4-6 DET SYSTEMATISKA

Läs mer

A aktiv sjukskrivning sjukskrivning under vilken läkaren ordinerar den sjukskrivne att under sjukskrivningstiden utföra bestämda aktiviteter för att förbättra förutsättningarna att kunna återgå till arbetet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde

Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde 1(6) Jönköpings sjukvårdsområde Personalenheten Agneta Björck 036-32 12 80 agneta.bjorck@lj.se Sammanställning av arbetsmiljöinsatser inom Jönköpings sjukvårdsområde Bakgrund En god arbetsmiljö och ett

Läs mer

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Medlem: Servicegarant: Datum: Assistenter som medverkat: Ansvarig rådgivare/servicegrupp: Brukarkooperativet JAG Box 16145, 103 23

Läs mer

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-04 Sida 14 (19) 118 Dnr 234/16 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är en naturlig del i verksamheten

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg.

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg. Genomförd senast 31 maj. Redovisas till verksamhetschef senast 15 augusti Checklista - Arbetsmiljörond Verksamhetsområde Arbetsplats Datum Ansvarig chef Medverkande skyddsombud Övriga medverkande Frågorna

Läs mer

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats VERKTYGSLÅDAN För en hälsofrämjande arbetsplats ARBETSGRUPPEN Gruppövning / Hälsokorset Hälsokorset är bra att fundera runt när man pratar om hälsa och vad det är. Linjen från vänster till höger symboliserar

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2 B Bilaga 2 BILAGA 1 Arbetsmiljöuppgifter Observera att de kommungemensamma arbetsmiljöuppgifter som beskrivs i denna bilaga kan komma att förändras i samband med att förändringar görs i lagar, avtal samt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Handlingsplan mot KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Antagen av Kommunfullmäktige 1998 Kf 47 ARBOGA KOMMUNS HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Målsättning Arboga kommuns målsättning är att arbetsmiljön på

Läs mer

Verksamhetshandbok. Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6)

Verksamhetshandbok. Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

Rehabilitering. Specialist i medicinsk rehabilitering. Överläkare på rehabavd för individer med kombinerad smärt-och psykiatrisk problematik 2,5

Rehabilitering. Specialist i medicinsk rehabilitering. Överläkare på rehabavd för individer med kombinerad smärt-och psykiatrisk problematik 2,5 Diagnosfördelning för antalet pågående sjukfall juni 2006, respektive juni 2009 nationell nivå Antal sjukfall per 1000 st försäkrade, både män och kvinnor. Källa Försäkringskassan DOA-register 12 11 10,6

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Sammanträdesdatum. Revidering av riktlinjer inom arbetsmiljöområdet

Sammanträdesdatum. Revidering av riktlinjer inom arbetsmiljöområdet m ( Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 32 (46) ----, KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 23 Dnr 111/15,136/15,332/15 Revidering av riktlinjer inom arbetsmiljöområdet Tranås kommuns

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 januari 2009 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv När en arbetstagare drabbas av sjukdom har arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Läs mer

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Ändring införd t.o.m. AFS 2003:4 AFS 2003:4 Omfattning: ändr 6 och 7 jämte kommentarer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet arbetsmiljöutbildningar 2016 Arbetsmiljöutbildningar för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet Med en unik erfarenhet och kompetens inom arbetsmiljöområdet anordnar Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MOBBNING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER på arbetsplatsen Policy och vägledning Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och mobbning Kränkande särbehandling förekommer överallt.

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem Datum Diarienr 2013-05-31 1492-2012 Kommunstyrelsen i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Krisstöd och förebyggande åtgärder

Krisstöd och förebyggande åtgärder Krisstöd och förebyggande åtgärder Riktlinjer för det psykosociala stödet i Polisen December 2008 www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm Upplaga: Upplaga3 Grafisk form Tryck

Läs mer

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH)

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH) ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH) Motionerna AH 1 AH 18 MOTION AH 1 Byggnads Väst Det fins arbetskamrater som får höra från Försäkringskassan de inte är tillräckligt sjuka för få ersättning, och från Arbetsförmedlingen

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:9 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:11 av Håkan Jörnehed (v) om att landstingets anställda skall få utökade möjligheter till fysisk aktivitet och att personalen skall

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

Friska verksamheter - vilka leder oss dit?

Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Professor Magnus Svartengren Institutionen Medicinska Vetenskaper 3 Hälsa / högt välbefinnande Sjuk disease Frisk Ohälsa / lågt välbefinnande illness 2016-01-12

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Barn- och utbildningsförvaltningen Flik 1:8 Antagen i CSG 140802 1(6) Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Förebyggande arbete Arbetet med att förebygga våld och hot om våld på arbetsplatsen

Läs mer

STs Temperaturmätare 2015

STs Temperaturmätare 2015 STs Temperaturmätare 2015 Hur står det till med arbetsmiljön i staten? STs Temperaturmätare Hur står det till med arbetsmiljön i staten? Arbetsmiljön 2015 Fackförbundet ST 2015 03 04 STs Temperaturmätare

Läs mer

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson/Anna Ihrfors-Wikström Datum: 6 oktober, 2011 Per Fernström Tel: 0739-403919 per.fernstrom@novusgroup.se Pnr

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Företagshälsan i Sävsjö erbjuder dig och ditt företag den experthjälp du behöver

Företagshälsan i Sävsjö erbjuder dig och ditt företag den experthjälp du behöver Kvalitetssäkrad och certifierad enligt SS-EN ISO 9001 samt Specifikation för Svensk Företagshälsovård Företagshälsan Sävsjö AB ägs av sina medlemsföretag och vi bedriver företagshälsovård riktad till företag

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter 13 Arbetsmiljö Vi arbetar konsekvent med arbetsmiljöfrågor för att du som personlig assistent ska trivas på din arbetsplats.

Läs mer

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Samarbetskommittén 14.4.2014 Personalsektionen 12.5.2014 Kommunstyrelsen 16.6.2014 Kommunfullmäktige 22.9.2014 I Korsholms kommun sätter vi ribban högt. Vi

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Alkohol och droger riktlinjer

Alkohol och droger riktlinjer 1 (6) 2009-04-02 Alkohol och droger riktlinjer Karlshamns kommun har cirka 2600 tillsvidareanställda. Av dessa är drygt 2200 kvinnor och drygt 400 män. I Sverige beräknas cirka 13 % av den manliga befolkningen

Läs mer

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Policy 2016-04-11, 58 Kommunfullmäktige

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Varför säkerhetsarbete? Varför systematiskt arbete?

Varför säkerhetsarbete? Varför systematiskt arbete? Varför säkerhetsarbete? Att arbeta med säkerheten medför högre kvalitet och ökar värdet av tjänsten. Ett högt säkerhetstänkande höjer företagets anseende och goodwill. Kunder, ägare och anställda känner

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern

Arbetsmiljöbarometern Arbetstid är mer än pengar Arbetsmiljöbarometern November 2010 Arbetsmiljöbarometern Arbetstid är mer än pengar. November 2010. 3 Innehållsförteckning Förord..................................................................................................................

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv

Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv Förslag för en bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv Våra tre partier står gemensamt bakom målet arbete åt alla. Det räcker dock inte med att alla som kan och vill arbeta får möjlighet till det.

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer