Sammanträdesdatum. Revidering av riktlinjer inom arbetsmiljöområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum. Revidering av riktlinjer inom arbetsmiljöområdet"

Transkript

1 m ( Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN Sida 32 (46) ----, KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 23 Dnr 111/15,136/15,332/15 Revidering av riktlinjer inom arbetsmiljöområdet Tranås kommuns ledningsmodell antogs i fullmäktige Riktlinjer för styrdokument antogs och innehåller riktlinjer för vad, hur, vem och revideringsintervall för de styrdokument som ska finnas i kommunens ledningssystem. Som ett led i detta har även mallar tagits fram för berörda styrdokument, för att få en enhetlighet i kommunens dokument. Mallarna hjälper oss även att följa den beslutade grafiska profilen, Föreliggande riktlinjer inom arbetsmiljöområdet har reviderats i en mindre omfattning - den huvudsakliga förändringen är att de fått en ny struktur i enlighet med de nya mallarna, Samtliga riktlinjer nedan inordnas under den tidigare arbetsmiljöpolicyn. Ytterligare riktlinjer inom arbetsmiljöområdet kommer inom kort för beslut om revidering enligt ovan. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande revidering av kommunens riktlinjer för alkohol och droger (dnr 111/15). att godkänna föreliggande revidering av kommunens riktlinjer för hälso- och friskvård (dnr 136/15). att godkänna föreliggande revidering av kommunens riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering (dnr 332/15), Expedieras till Kommunstyrelsen ~i I Uldragsbestyrkande

2 o Datum Dm TRANAS KOMMUN /15,136/15, 332/15 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Revidering av riktlinjer inom arbetsmiljöområdet Tranås kommuns ledningsmodell antogs i fullmäktige Riktlinjer för styrdokument antogs och innehåller riktlinjer för vad, hur, vem och revideringsintervall för de styrdokument som ska finnas i kommunens ledningssystem. Som ett led i detta har även mallar tagits fram för berörda styrdokument, för att få en enhetlighet i kommunens dokument. Mallarna hjälper oss även att följa den beslutade grafiska profilen. Föreliggande riktlinjer inom arbetsmiljöområdet har reviderats i en mindre omfattning - den huvudsakliga förändringen är att de fått en ny struktur i enlighet med de nya mallarna. Samtliga riktlinjer nedan inordnas under den tidigare arbetsmiljöpolicyn. Ytterligar riktlinjer inom arbetsmiljöområdet kommer inom kort för beslut om revidering enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande revidering av kommunens riktlinjer för alkohol och droger (dnr 111/15). att godkänna föreliggande revidering av kommunens riktlinjer för hälso- och friskvård (dnr 136/15). att godkänna föreliggande revidering av kommunens riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering (dnr 332/15). cel_j:~ Marie Kennmark, Beslut expedieras till Diariet Marie Kennmark Sanna Fredriksson Kansli- och personalavdelningen tfn ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATI' ITET Tranås fax

3 Sida 1 (2) TRANÅS KOMMUN [Document: :Title] Förvaltning: [Metadata: :Förvaltning] Utfärdat av: [Role: :Författare] Ansvarig: [Metadata :: Nämnd] Dokumenttyp: [Document: :DocumentType] Dokument-ID: [Document::Number] Version: [Document: :Version] Beslutat av: [Role: :Godkännare] Beslutsdatum: [Document::PublishDate] Revideras: [Document::AlarmDate] Alkohol- och drogbruk Skadligt bruk definieras av WHO enligt följande: "Med skadligt bruk avses ett beteende som är skadligt för hälsan, får negativa konsekvenser i sociala sammanhang och påverkar ekonomin negativt både på individ-, organisations- och samhällsnivå." Detta dokument anknyter till kravet på Arbetsmiljöpolicy enligt föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 5. Syfte Syftet med riktlinjen är att vägleda och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö samt att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet. Mål Målet med ett aktivt förebyggande arbete innebär att det som är bra för medarbetarna är bra för hela organisationen: Ett alkohol- och drogfritt arbetsliv Tidigt upptäckt av riskbruk Stödjande och konstruktiva insatser vid rehabilitering Ansvar och befogenheter Riktlinjen omfattar samtliga medarbetare I Tranås kommun. Arbetsgivare Kommunens arbetsgivaransvar innebär att medarbetare med missbruksproblematik ska få stöd och råd för att komma tillrätta med problemen. Den närmaste chefen ska aktivt bedriva förebyggande och rehabiliterande arbete kring alkohol och droger samt aktivt stödja medarbetare som ingår i behandling för sitt skadliga bruk. Chefen ansvarar för att åtgärder vidtas när problem uppstår. Medarbetare Det är medarbetarens ansvar att vara nykter och drogfri i tjänsten. Det är alla anställdas ansvar att informera berörda chefer om det finns någon misstanke att någon är påverkad på arbetet. Att skydda en arbetskamrat genom att dölja problem kan försena effektiv hjälp. Utförande I en god arbetsmiljö förekommer inte alkohol eller andra droger och kommunen accepterar inte någon form av drogmissbruk. Arbetsmiljöiagen och lagen om anställningsskydd ger en bra grund i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö och minska skadligt bruk. KREATIVITfT TYDLIG H

4 Sida 2 (2) o TRANAS KOMMUN Dokumenttitel: Version: Dokument-ID: [Document: :Title] [Document::Version] (Document::Number] Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid. Den som påträffas alkohol- eller drogpåverkad awisas från arbetsplatsen. Den som är alkohol- eller drogpåverkad ska erbjudas stöd och behandling för att komma till rätta med problemen. Tranås kommun ska tillämpa stödjande och konstruktiva insatser vid rehabilitering. Vid personalsociala aktiviteter som arrangeras på arbetstid men utförs på fritid ska ett restriktivt förhållningssätt till nyttjande av alkohol användas. Även vid övrig misstanke om riskbruk eller missbruk ska arbetsledningen följa upp detta. Chefer och skyddsombud bör ge information regelbundet till alla anställda. Lämpligt forum för detta är arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. Medarbetare och arbetsgivare upprättar en plan för rehabilitering vid droganvändning, enligt bilaga.

5 o TRANAS KOMMUN Riktlinjer för alkohol och droger I en god arbetsmiljö förekommer inte alkohol eller andra droger. Denna riktlinje ska vara ett stöd både för chef och medarbetare för att skapa en god arbetsmiljö samt förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet. Denna riktlinje omfattar samtliga medarbetare i Tranås kommun och innebär att alla ska behandlas likvärdigt. En bra grund i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö och minska skadligt bruk ger arbetsmiljöiagen och lagen om anställningsskydd. Skadligt bruk är definierat enligt WHO: "Med skadligt bruk avses ett beteende som är skadligt för hälsan, får negativa konsekvenser i sociala sammanhang och påverkar ekonomin negativt både på individ-, organisations- och samhällsnivå." Skadligt bruk skapar ofta vantrivsel, frustration och oro både för medarbetaren med problem och för arbetskamraterna. Ofta går det åt mycket energi att dölja eller prata med varandra om problemen istället för att göra något åt dem. De flesta som får kunskap om och insikt i hur skadligt bruk påverkar hälsan kan ändra sina vanor till en sundare livsstil. Mål Målet med ett aktivt förebyggande arbete innebär att det som är bra för medarbetarna är bra för hela organisationen. Ett alkohol- och drogfritt arbetsliv Tidigt upptäckt av riskbruk Stödjande och konstruktiva insatser vid rehabilitering Ansvar Kommunens arbetsgivaransvar innebär att medarbetare med skadebruksproblematik ska få stöd och råd för att komma tillrätta med problemen. Den närmaste chefen ska aktivt bedriva förebyggande och rehabiliterande arbete kring alkohol och droger samt aktivt stödja medarbetare som ingår i behandling för sitt skadliga bruk. Chefen ansvarar för att åtgärder vidtas när problem uppstår. Det är medarbetarens ansvar att vara nykter och drogfri i tjänsten. Det är alla anställdas ansvar att informera berörda chefer om det finns någon misstanke att någon är påverkad på arbetet. Att skydda en arbetskamrat genom att dölja problem kan försena effektiv hjälp. Förebyggande och tidiga insatser Lång tid innan skadligt bruk har konstaterats har det ofta skapat störningar i arbetsgruppen genom frånvaro och sämre effektivitet. Information om kommunens riktlinje för droger i alkohol- och drogfrågor ska alltid ges vid nyanställning. I den grundläggande arbetsmiljöutbildningen som alla chefer och skyddsombud genomgår ingår utbildning i dessa frågor. Chefer och skyddsombud ger information regelbundet till alla anställda och lämpligt forum för detta är arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. Insatser vid skadligt bruk eller misstanke om skadligt bruk Om någon medarbetare påträffas misstänkt påverkad av alkohol, narkotika eller droger i tjänsten ska medarbetaren omedelbart skiljas från sina arbetsuppgifter och på ett säkert sätt hjälpas hem eller till vårdinrättning av närmaste chef. Den fackliga organisationen ska informeras om att avvisningen skett. Om medarbetaren är i behov av akut vård ska detta ordnas av ansvarig chef. Påföljande dag ska chefen ha ett samtal Kansli och Personalavdelningen tfn +46(0) SE Tranås fax+46(0) tr~n~<:. k"mmllntffllr~n~~ l::.p

6 med medarbetaren oavsett om medarbetaren inte kommer till arbetet eller inte. Vid detta samtal ska chefen informera om kommunens riktlinje och olika möjligheter till stöd och hjälp ska diskuteras. Handlingsplan ska upprättas och undertecknas som ett kontrakt mellan medarbetaren och chefen. Om medarbetaren önskar kan undertecknandet ske tillsammans med representant från facklig organisation. Vad som händer om kontraktet bryts ska framgå. Handlingsplanen följs upp av chefen genom återkommande samtal med medarbetaren. Vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan har chefen rätt att kräva provtagning via företagshälsovården samt förstadagsintyg. Kostnaden för drogtester och förstadagsintyg betalas av arbetsgivaren och det är viktigt att facklig organisation blir informerad. Upplever närmaste chef problem med att ta tag i misstanke om skadligt bruk ska chefen kontakta närmast överordnad chef eller personalfunktionen. Kansli och Personalavdelningen tln +46(0)140-u81 00 SE Tranås fax+46(0) www tranas se

7 Sida 1 (3) TRANÅS KOrvlrvlUN [Document: :Title] Förvaltning: Dokumenttyp: Beslutat av: [Metadata: :Förvaltning] [Document: :DocumentType] [Role::Godkännare] Utfärdat av: Dokument-ID: Beslutsdatum: [Role: :Författare] [Document::Number] [Document: :PublishOate] Ansvarig: Version: Revideras: [Metadata::Nämnd] [Document: :Version] [Document: :AlarmDate] Arbetsanpassning och rehabil.itering Riktlinjen ger vägledning i anpassnings- och rehabiliteringsarbetet och visar olika aktörers ansvar och roller. Syfte Syftet med riktlinjerna är att vägleda chefer i anpassnings- och rehabiliteringsarbetet. Ansvar och befogenheter Medarbetaren Medarbetaren är huvudpersonen i rehabiliteringsprocessen. Medabetaren ska vara aktiv och ta ett stort ansvar i processen för att rehabiliteringen ska nå framgång. Medarbetaren är skyldig att lämna de upplysningar som behövs för att kartlägga rehabiliteringsbehovet och efter bästa förmåga medverka i rehabiliteringsprocessen, vilket innebär: att aktivt delta och medverka vid de sammankomster och aktiviteter som planeras kring rehabiliteringen att lämna alla upplysningar som kan tänkas påverka möjligheten att återgå i arbetet att aktivt medverka med egna tankar och ideer samt ge förslag till åtgärder Arbetsgivaren Tranås kommun Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar att organisera, bedriva verksamhet och fortlöpande kartlägga åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är att klarlägga arbetstagarens behov av rehabiliteringsåtgärder och utföra aktiva åtgärder. Det är varje medarbetares närmaste chef som svarar för det praktiska rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen. Chefens ansvar kan inte överlämnas till stödfunktioner såsom personalfunktionen, fackligt ombud, företagshälsovården eller Försäkringskassan. Ansvaret upphör först när ärendet nått en slutlig lösning. Personalfunktionen Personalfunktionen har en konsultativ och stödjande roll till arbetsledningen i rehabiliteringsarbetet. Personalfunktionen arbetar på uppdrag från chef och ska vara behjälplig med: tillämpning av lagar och avtal att ge chefer en introduktionsutbildning och kontinuerlig uppföljning inom rehabiliteringsområdet stöd, rådgivning och bollplank i rehabiliteringsprocessen förmedla kontakter inom och utanför kommunen vid behov delta i de sammankomster som blir aktuella

8 Sida 2 (3) TRANÅS KOMMUN Dokumenttilel: Version: Dokument-ID: [Document::Title] [Document: :Version] [Document::Number] att hantera eventuell avslut av anställning Företagshälsovården Företagshälsovården är arbetsgivarens oberoende expertresurs inom rehabilitering. Företagshälsovården kan ge stöd i såväl det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet som i rehabiliteringsarbetet. I rehabiliteringsarbetet är företagshälsovårdens roll att ge förslag på rehabiliteringsåtgärder, stödja arbetsgivaren med bedömning av medicinska underlag samt medverka vid arbetsförmågebedömningar. Fackligt ombud Det fackliga ombudet kan vara ett värdefullt stöd och en kunskapskälla för medarbetaren när det gäller den arbetsrättsliga processen. Det är medarbetaren som ansvarar för att det fackliga ombudet kallas till möten. Försäkringskassan Försäkringskassan ansvarar för att pröva om rätt finns till ersättning. Försäkringskassan kan stå för en rad olika förmåner och ersättningsformer för enskildas försörjning i samband med sjukskrivning och vid olika rehabiliteringsåtgärder. Övriga medarbetares roll När en medarbetare blir sjuk och i behov av rehabilitering är det viktigt att komma ihåg övriga medarbetare på arbetsplatsen. En viktig faktor för framgång vid återgång efter sjukskrivning är ofta förståelsen på arbetsplatsen för en enskilds situation och hur mottagande fungerar på arbetsplatsen. Samma sak gäller om en arbetsplats ska ta emot en medarbetare från en annan arbetsplats, även då är mottagande och förståelse avgörande för hur väl en rehabiliteringsåtgärd ska lyckas. Utförande I första hand har kommunen ett skyddsansvar och skall förebygga ohälsa och olycksfall, om detta ändå uppkommer inträder ett rehabiliteringsansvar. Kommunen ska arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering på ett systematiskt sätt och anpassa arbetet efter medarbetarens individuella förutsättningar. Det föreligger ingen skyldighet att utvidga verksamheten för att tillskapa nya arbetsuppgifter eller vidta åtgärder som utgör risk för ohälsa för andra. Kommunen vill genom tidiga rehabiliteringsinsatser och en bra samverkan mellan alla inblandade parter medverka till att medarbetaren kan återgå till sitt arbete så snart som möjligt. Generella riktlinjer Alla åtgärder ska planeras i samråd med medarbetaren. De som ansvarar för anpassning- och rehabiliteringsarbetet ska ha goda kunskaper inom området samt befogenhet att agera. Varje chef ska få en grundlig genomgång av riktlinjer och rutiner inom arbetsanpassning- och rehabiliteringsarbetet. Genomgången är obligatorisk och sker i samband med introduktionen, även kontinuerlig uppföljning ska ske. Varje arbetsplats ska kunna ta emot en person för arbetsträning inom arbetsplatsens verksamhet.

9 Sida 3 (3) o TRANAS KOMMUN Dokumenttitei: Version: Dokument-lO: [Document::Title] [Document::Version] [Document: :Number] Om medarbetaren inte kan återgå i ordinarie arbete med eller utan anpassning ska kommunen om möjligt finna annat ledigt arbete i kommunen som motsvarar arbetsförmågan för att förhindra utslagning från arbetslivet. Efter rehabilitering kan medarbetaren antingen arbeta eller så kan medarbetaren inte utföra något av betydelse för arbetsgivarens räkning, vilket kan medföra att hela eller delar av anställningen upphör. Om medarbetaren utan godtagbara skäl inte informerar om sin arbetsförmåga och hälsostatus, uteblir från sammankomster och andra aktiviteter utan giltig orsak, vägrar att medverka i rehabiliteringsprocessen eller utan giltiga skäl avbryter insats, anses kommunens rehabiliteringsskyldighet vara fullgjord. Arbetsgivaren kan då överväga om ett uppsägningsförarande ska påbörjas. K

10 .~. '...,' ~-..::--- ~ :..r.':"~-f. Datum.t.- TRANÅS KOMMUN Vår beteckning - "\ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Er beteckning Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Riktlinjen ger vägledning i anpassnings- och rehabiliteringsarbetet och visar olika aktörers ansvar och roller. Arbetsgivarens uppgift och ansvar Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar att organisera, bedriva verksamhet och fortlöpande kartlägga åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering för medarbetarna. De som ansvarar för anpassning- och rehabiliteringsarbetet ska ha goda kunskaper inom området samt befogenhet att agera. Varje chef ska få en grundlig genomgång av riktlinjer och rutiner inom arbetsanpassning- och rehabiliteringsarbetet. Genomgången är obligatorisk och sker i samband med introduktionen, även kontinuerlig uppföljning ska ske. Ansvaret för rehabilitering följer fastställda rutiner för fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Tranås kommun. Det är varje medarbetares närmaste chef som svarar för det praktiska rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen. Ansvaret kan inte överlämnas till stödfunktioner såsom personalfunktionen, fackligt ombud, företagshälsovården eller Försäkringskassan. Ansvaret upphör först när ärendet nått en slutlig lösning. Varje arbetsplats ska kunna ta emot en person för arbetsträning inom arbetsplatsens verksamhet. Arbetsgivarens rehabiliteringssamtal ska genomföras när en medarbetare: har varit sjuk mer än 14 dagar har upprepad korttidsfrånvaro - sex gånger eller fler under en tolvmånaders period när medarbetare själv begär det När en medarbetare blir sjuk och får nedsatt arbetsförmåga är det närmaste chef som ansvarar för: att skapa tidig kontakt och hålla kontinuerlig kontakt med medarbetaren under hela sjukskrivningsperioden, enligt kommunens rutin för tidig återgång. att kalla medarbetaren till ett samtal om rehabiliteringsbehov och utreda om behov av anpassnings- eller rehabiliteringsåtgärder finns. Vid samtalet ska medarbetaren informeras om kommunens rutin kring rehabilitering och upplysas om målet för rehabiliteringsprocessen. Sedan ansvarar chefen för den fortsatta rehabiliteringsprocessen på arbetsplatsen till dess att rehabiliteringen är avslutad. Medarbetarens uppgift och ansvar Medarbetaren är huvudpersonen i rehabiliteringsprocessen Alla åtgärder ska planeras i samråd med medarbetaren. Medabetaren ska vara aktiv och ta ett stort ansvar i processen för att rehabiliteringen ska nå Kansli- och personalavdelningen tfn Tranås fax

11 ', -,," Ej.~. f 'C_. TRAI\JÅS KOMMUN. -" KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN framgång. Medarbetaren är skyldig att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga rehabiliteringsbehovet och efter bästa förmåga medverka i rehabiliteringsprocessen vilket innebär: att aktivt delta och medverka vid de sammankomster och aktiviteter som planeras kring rehabiliteringen att lämna alla upplysningar som kan tänkas påverka möjligheten att återgå i arbetet att aktivt medverka med egna tankar och ideer samt ge förslag till åtgärder Om medarbetaren utan godtagbara skäl inte informerar om sin arbetsförmåga och hälsostatus, uteblir från sammankomster och andra aktiviteter utan giltig orsak, vägrar att medverka i rehabiliteringsprocessen eller utan giltiga skäl avbryter insats, anses kommunens rehabiliteringsskyldighet vara fullgjord. Arbetsgivaren kan då överväga om ett uppsägningsförarande ska påbörjas. Personalfunktionens uppgift och ansvar Personalfunktionen har en konsultativ och stödjande roll till arbetsledningen i rehabiliteringsarbetet. Personalfunktionen arbetar på uppdrag från chef och är behjälplig med: tillämpning av lagar och avtal att ge chefer en introduktionsutbildning och kontinuerlig uppföljning inom rehabiliteringsområdet stöd, rådgivning och bollplank i rehabiliteringsprocessen förmedla kontakter inom och utanför kommunen vid behov delta i de sammankomster som blir aktuella att hantera eventuell avslut av anställning Företagshälsovårdens uppgift och ansvar Företagshälsovården är arbetsgivarens oberoende expertresurs inom rehabilitering. Företagshälsovården kan ge stöd i såväl det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet som i rehabiliteringsarbetet. I rehabiliteringsarbetet är företagshälsovårdens roll att ge förslag på rehabiliteringsåtgärder, stödja arbetsgivaren med bedömning av medicinska underlag samt medverka vid arbetsförmågebedömningar. Fackligt ombuds uppgift och ansvar Det fackliga ombudet kan vara ett värdefullt stöd och en kunskapskälla för medarbetaren när det gäller den arbetsrättsliga processen. Det är medarbetaren som ansvarar för att det fackliga ombudet kallas till möten

12 ~~ rn l. ~- TRANÅS KOMMUN " KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Försäkringskassans uppgift och ansvar Försäkringskassan har ansvar för att uppmärksamma att en person behöver rehabilitering för att kunna återgå i arbete. Försäkringskassan ska ta initiativ till, samordna och ha tillsyn över de åtgärder som behövs. Försäkringskassan kan stå för en rad olika förmåner och ersättningsformer för enskildas försörjning i samband med sjukskrivning och vid olika rehabiliteringsåtgärder. Principen är att Försäkringskassan alltid prövar om rätt finns till ersättning. Övriga medarbetares roll När en medarbetare blir sjuk och i behov av rehabilitering är det viktigt att komma ihåg övriga medarbetare på arbetsplatsen. Chefen bör ta reda på och vara överens med den som är sjukskriven om vilken information som kan lämnas till övriga på arbetsplatsen. En viktig faktor för framgång vid återgång efter sjukskrivning är ofta förståelsen på arbetsplatsen för en enskilds situation och hur mottagande fungerar på arbetsplatsen. Samma sak gäller om en arbetsplats ska ta emot en medarbetare från en annan arbetsplats, även då är mottagande och förståelse avgörande för hur väl en rehabiliteringsåtgärd ska lyckas. Stöd till finansiering av arbetslivsinriktad rehabilitering AFA Försäkring kan betala upp till 50 procent av rehabiliteringskostnaden för en anställd som omfattas av AGS KL sjukförsäkringen. Resterande del av kostnaden förutsätts arbetsgivaren eller Försäkringskassan stå för. En förutsättning är att åtgärden ingår i en rehabiliteringsplan som Försäkringskassan upprättat.

13 Sida 1 (2) TRANÅS KOMMUN [Document: :Title] Förvaltning: Dokumenttyp: Beslutat av: [Metadata: :Förvaltning] [Document::DocumentType] [Role: :Godkännare] Utfärdat av: Dokument-JO: Beslutsdatum: [Ro le::författare] [Doc ument:: Number] [Document: :PublishDate] Ansvarig: Version: Revideras: [Metadata: :Nämnd] [Document::Version] [Document: :AlarmDate] Hälso- och friskvård Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Hälso- och friskvårdsarbete är en medveten satsning och utgörs av åtgärder som stimulerar individer och grupper till egna aktiva insatser i hälsofrämjande syfte. Med hälsa menas tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Friskvård är alla aktiva åtgärder som bidrar till att främja hälsan genom att stärka och utveckla de fysiska, mentala och sociala resurserna. Syfte Syftet med riktlinjerna är att vara vägledande och skapa förutsättningar för ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete i Tranås kommun. Mål Målen med ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete är att: förebygga ohälsa, sjukdom och skador genom att utveckla de faktorer som främjar och stärker hälsan i organisationen och därmed minska sjukfrånvaron. skapa ansvarstagande och engagemang för ett hälsofrämjande förhållningssätt på alla nivåer i organisationen. stödja ett genomtänkt och aktivt hälso- och friskvårdsarbete. öka trivsel och vi-känsla på arbetsplatsen. öka medvetenheten om medarbetarens eget ansvar för sin hälsa och deltagandet i hälso- och friskvårdsaktiviteter. Ansvar och befogenheter Riktlinjerna gäller samtliga medarbetare i Tranås kommun. Förvaltningschef har huvudansvaret för ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete. Medarbetaren ansvarar för sin hälsa och medverkar i arbetet för att skapa en hälsosam utveckling av verksamheten. Medarbetaren är ytterst ansvarig för sin egen hälsa, arbetsförmåga och personliga resurser. Kansli- och personalavdelningen har ansvaret för att samordna de kommunövergripande insatserna och utföra friskvårdsinsatser. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att utbilda och stödja hälsoinspiratörerna och KMK, totalt 0,5 åa, samt anordna nätverksträffar tillsammans med personalkonsulent. Företagshälsovården stödjer arbetsgivaren i arbetsmiljö- och hälsoarbetet baserat på en helhetssyn för medarbetaren kring hälsa och arbetsmiljö. Utförande Hälsoplaner ska finnas för varje arbetsplats, där hälso- och friskvårdsarbetet anpassas efter arbetsplatsernas behov. Hälsoinspiratörer ska vara ett stöd för chefen i att utforma en hälsoplan.

14 Sida 2 (2) o TRANAS KOMMUN Dokumenttite/: Version: Dokument-lO: [Document: :litle) [Document::Version) [Document::Number) Varje chef och arbetsledare ska ge sitt stöd och förutsättningar till hälsoinspiratörens arbete inom hälsa och friskvård genom att verka för att ett hälsofrämjande arbetssätt skapas på arbetsplatsen och uppmuntra medarbetarna att delta i olika friskvårdsaktiviteter. Varje arbetsplats ska göra en årlig uppföljning av hälsoplanen och vilka effekter som har åstadkommits. Detta görs i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hälsoinspiratörer Hälsoinspiratörer ska underlätta ett aktivt hälsofrämjande arbete på varje arbetsplats genom att informera, inspirera, samordna och stödja hälsoarbetet på egna arbetsplatsen. Hälsoinspiratörer ska genomgå den grundutbildning som kommunen erbjuder och kunna delta i nätverksträffar fyra gånger/år på arbetstid. Friskvårdsbidrag Friskvårdsbidraget består aven del kollektiv och en individuell del. Både det individuella friskvårdsbidraget och den kollektiva delen används till aktiviteter som ska ske utanför arbetstid. Kostnaden belastar respektive verksamhet. Den kollektiva delen motsvarar 400 kr per medarbetare/år och ska användas för gemensamma aktiviteter. Den individuella delen är ett friskvårdsbidrag på högst 1200 kr per kalenderår oavsett sysselsättningsgrad. Detta gäller månadsavlönade och PAN-anställda. Övriga timavlönade får bidrag motsvarande den sysselsättningsgrad som arbetats de senaste sex månaderna. Vid varje aktivitet får medarbetaren ut motsvarande 50 % kostnaden (1200 kr i ersättning innebär att medarbetaren betalat 2400 kr för aktiviteten). Friskvårdsbidraget användas till aktiviteter som inte är förmånsbeskattade av Skatteverket. Kommunens motionsklubb (KMK) ska bedriva aktiviteter för kommunens medarbetare som främjar hälsa. Företagshälsovård Kommunen och samtliga medarbetare ska ha tillgång till företagshälsovård och utifrån en helhetssyn om kunskapen om sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa ska företagshälsovården medverka till att minimera arbetsbetingad ohälsa. Denna ska minst ha tillgång till läkare, psykolog, sjukgymnast, företagssköterska, arbetsmiljöingenjör och beteendevetare. Den huvudsakliga inriktningen ska vara förebyggande i arbetsmiljöarbete, stödjande i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och en expertresurs till arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

15 o TRANAS KOMMUN Riktlinjer för hälso- och friskvård Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Hälso- och friskvårdsarbete är en medveten satsning som omfattar alla medarbetare och utgörs av åtgärder som stimulerar individer och grupper till egna aktiva insatser i hälsofrämjande syfte. Med hälsa menas tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Friskvård är alla aktiva åtgärder som bidrar till att främja hälsan genom att stärka och utveckla de fysiska, mentala och sociala resurserna (WHO och Hälsodepartementet). Mål Målet med ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete är: Att förebygga ohälsa, sjukdom och skador genom att utveckla de faktorer som främjar och stärker hälsan i organisationen och därmed minska sjukfrånvaron. Att skapa ansvarstagande och engagemang för ett hälsofrämjande förhållningssätt på alla nivåer i organisationen. Att stödja ett genomtänkt och aktivt hälso- och friskvårdsarbete. Att öka trivsel och vi-känsla på arbetsplatsen. Att öka medvetenheten om medarbetarens eget ansvar för sin hälsa och deltagandet i hälso- och friskvårdsaktiviteter. Ansvar Förvaltningschefen har ansvaret för att ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete följs efter riktlinjer inom förvaltningen. Hälsoplaner ska finnas för varje arbetsplats, där hälso- och friskvårdsarbetet anpassas efter arbetsplatsernas behov. Varje chef och arbetsledare ska ge sitt stöd och förutsättningar till hälsoinspiratörens arbete inom hälsa och friskvård genom att verka för att ett hälsofrämjande arbetssätt skapas på arbetsplatsen och uppmuntra medarbetarna att delta i olika friskvårdsaktiviteter. Varje arbetsplats ska göra en årlig uppföljning av hälsoplanen och vilka effekter som har åstadkommits. Detta görs i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett aktivt medarbetarskap innebär att medarbetaren ansvarar för sin hälsa och medverkar i arbetet för att skapa en hälsosam utveckling av verksamheten. Medarbetaren är ytterst ansvarig för sin egen hälsa, arbetsförmåga och personliga resurser Företagshälsovården stödjer arbetsgivaren i arbetsmiljö- och hälsoarbetet baserat på en helhetssyn för medarbetaren kring hälsa och arbetsmiljö. Kansli och Personalavdelningen tfn +46(0) SE Tranås fax+46(0) ':fln! tranas se

16 Kansli- och personalavdelningen har ansvaret för att samordna de kommunövergripande insatserna och utföra friskvårdsinsatser. Kultur- och fritidsförvaltningen anordnar nätverksträffarna för Hälsoinspiratörerna. Hälsoinspiratörens roll Hälsoinspiratörens roll är att informera, inspirera, samordna och stödja hälsoarbetet på egna arbetsplatsen. De ska även vara ett stöd för chefen i att utforma en hälsoplan. Målsättningen är att det ska finnas hälsoinspiratörer som underlättar ett aktivt hälsofrämjande arbete på varje arbetsplats. Hälsoinspiratörer ska genomgå den grundutbildning som kommunen erbjuder och kunna delta i nätverksträffar fyra gånger/år på arbetstid. Kommunens Motionsklubb (KMK) Kommunens Motionsklubb får ett årligt ekonomisk bidrag och 0,25 årsarbetare från Kultur- och fritidsförvaltningen för att bed riva aktiviteter. Friskvårdsbidrag Friskvårdsbidraget i Tranås kommun består av två olika delar genom en individuell del och en kollektiv del. Den individuella delen är ett friskvårdsbidrag på högst 1200 kr per år (baserat på kalenderår) oavsett sysselsättningsgrad. Timavlönade får bidrag motsvarande den sysselsättningsgrad som arbetats de senaste sex månaderna. Ersättning för aktiviteter sker via lönesystemet efter uppvisat kvitto som attesteras av chef Friskvårdsbidraget används till aktiviteter som inte är förmånsbeskattade av Skatteverket. Vid varje aktivitet får medarbetaren ut motsvarande hälften av kostnaden. Den kollektiva delen finns i respektive chefs budget motsvarande 400 kr per medarbetare som används för gemensamma aktiviteter. Både det individuella friskvårdsbidraget och den kollektiva delen används till kostnader för aktiviteter utanför arbetstid. Kansli och Personalavdelningen tln -+46(0)140-B81 00 SE Tranås fax-+46(0) wwwtranas.se

Sammanträdesdalum. 2015-12-01 Sida 25 (35) Lönebildning - antagande av riktlinjer och upphörande av policy

Sammanträdesdalum. 2015-12-01 Sida 25 (35) Lönebildning - antagande av riktlinjer och upphörande av policy . I Sammanträdesdalum [J,'\ ~"XJ '- TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 25 (35) 290 Dnr 708/15 Lönebildning - antagande av riktlinjer och upphörande av policy Tranås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IUtdragsbestyrkande rl r. ',, CJ Sammantradesdatum ;q~y, ~~, TRANÅS KOMMUN " KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 24 (35) 289 Dnr 324/14 Arbetsmiljö - revidering av policy Tranås

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Tilläggsyrkandet bifölls efter tillstyrkan av Jan-Olof Blomster.

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Tilläggsyrkandet bifölls efter tillstyrkan av Jan-Olof Blomster. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-06-18 LS-LED07-382 95 Rehabilitering av medarbetare inom Landstinget Sörmland. Policy. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige

Läs mer

2016-01-13. Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande av policy

2016-01-13. Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande av policy """ '~ t1j ~~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 ~A KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 40 (46) 31 Dnr 14/16, 330108, 106/12 Fordon och bilpark - antagande av riktlinjer och upphörande

Läs mer

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Alkohol och droger på arbetsplatsen Kommunledning Personalavdelningen Diarienummer: 2015/52 Fastställd: 2001 Reviderad: 2015-03-04 RIKTLINJE Alkohol och droger på arbetsplatsen Alkohol och droger på arbetsplatsen 2/6 Inledning... 3 Syfte...

Läs mer

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Bilaga 1 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Stadens mål för arbetsmiljön är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-04 Sida 14 (19) 118 Dnr 234/16 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är en naturlig del i verksamheten

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Psykoterapiutbildad steg 1 Certifierad Alkohol/drogutredare Nykter alkoholist (18 år) ADDIS-utredningar Stödsamtal individuellt/grupp Utbildning/föreläsningar

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

RUTIN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETSMILJÖ

RUTIN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETSMILJÖ (Rutinen är antagen i Ks 2012-02-28) RUTIN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETSMILJÖ Syfte Rutinens syfte är att beskriva hur vi ska arbeta enligt alkohol- och drogpolicyn. Arbetet bygger på tre steg:

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats - en strategi för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i Närhälsan

Hälsofrämjande arbetsplats - en strategi för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i Närhälsan Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-10 PVV 361-2013 HR-avdelningen Handläggare Ulrika Dahl Eriksson, HR-chef Primärvårdsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats - en strategi för det systematiska hälso-

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 januari 2009 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv När en arbetstagare drabbas av sjukdom har arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

R E H A B I L I T E R I N G

R E H A B I L I T E R I N G GÖTEBORGS UNIVERSITET R E H A B I L I T E R I N G Mål och rutiner Gäller fr. o. m. 1 januari 1992 Uppdaterad 2005-04-28 Innehåll Sid Arbetsgivarens ansvar 1 Mål för arbetslivsinriktad rehabilitering 1

Läs mer

Ansvaret för arbetsmiljön

Ansvaret för arbetsmiljön Ansvaret för arbetsmiljön Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter är det regelverk som ställer minimikraven på arbetsmiljön. Utgångspunkten är att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

Riktlinjer för rehabilitering

Riktlinjer för rehabilitering Riktlinjer för rehabilitering KOMMUN Vilhelmina kommuns arbetsmodell Dag 1- Sjukanmälan registreras Medarbetaren sjukanmäler sig till sin arbetsledare/chef eller enligt gällande rutiner på arbetsplatsen.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07 Arbetsmiljöpolicy i Norbergs kommun Antagen i KF 65 2011-06-07 ARBETSMILJÖPOLICY Definition av begreppet arbetsmiljö Enligt Världshälsoorganisationen är begreppet arbetsmiljö en sammanfattande benämning

Läs mer

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer.

Läs mer

Alkohol och Drogmissbruk

Alkohol och Drogmissbruk Alkohol och Drogmissbruk Handlingsprogram För anställda och förtroendevalda Antaget av KF 110 981026 Redaktionella ändringar 20091120 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Mål 3 2. Syfte med handlingsprogrammet

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2 B Bilaga 2 BILAGA 1 Arbetsmiljöuppgifter Observera att de kommungemensamma arbetsmiljöuppgifter som beskrivs i denna bilaga kan komma att förändras i samband med att förändringar görs i lagar, avtal samt

Läs mer

DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06

DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06 DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06 DROGPOLICY VID VINDELNS FOLKHÖGSKOLA Som studerande vid Vindelns folkhögskola ska du respektera vår internatoch

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU

~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -' KOMMUNSTRYRaSENS AU m I ~'~:~ '.r, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 41 (46) -"'" KOMMUNSTRYRaSENS AU 32 Dnr 13/16, 329/08 Resor i tjänsten - antagande av riktlinjer och upphörande av

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Kommunledningskontoret, HR-enheten Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Antagen av Kommunstyrelsen 2014-05-21. Kristianstads kommuns

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

Personalhandbok Lapplands Kommunalförbund

Personalhandbok Lapplands Kommunalförbund Personalhandbok Lapplands Kommunalförbund Beslutad i Direktionen 2011-12-16 Gäller 2012-01-01 - tillsvidare Förord Personalen är Lapplands kommunalförbunds i särklass viktigaste resurs. Syftet med detta

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

Alkohol och droger riktlinjer

Alkohol och droger riktlinjer 1 (6) 2009-04-02 Alkohol och droger riktlinjer Karlshamns kommun har cirka 2600 tillsvidareanställda. Av dessa är drygt 2200 kvinnor och drygt 400 män. I Sverige beräknas cirka 13 % av den manliga befolkningen

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun

Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING 8.1.35 Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2005-01-11 8 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARBETSMILJÖPLAN OCH RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2008 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 NULÄGESBESKRIVNING. 4-6 DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Innehåll A. Inledning B. Övergripande mål C. Policy D. Resursfördelning E. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare F. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Antagen av Kommunstyrelsen 2008 01 14 7 2 Syftet Syftet med denna policy är att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på Torsby kommuns arbetsplatser

Läs mer

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MOBBNING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER på arbetsplatsen Policy och vägledning Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och mobbning Kränkande särbehandling förekommer överallt.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Verksamhetshandbok. Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6)

Verksamhetshandbok. Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13611 su/adm 2016-03-11 3 Innehållsansvarig: Lena Lindberg, Vårdenhetschef, Rättspsykiatrisk akutenhet 6 (lenli48) Godkänd av: Alessio Degl'innocenti,

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor

Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 SYFTE... 2 2 MYNDIGHETSLEDNINGENS INSTÄLLNING TILL ALKOHOL VID POLISMYNDIGHETEN I HALLANDS LÄN... 2 3 HANDLINGSPLAN FÖR

Läs mer

måndag 28 september 15 Missbruksproblem på arbetsplatsen

måndag 28 september 15 Missbruksproblem på arbetsplatsen Missbruksproblem på arbetsplatsen Nämndemansgårdens,En,Dag,i,Taget,, och,,förbundet,arbetsliv,&,forskning,, hälsar,välkommen!,, K.#1.5.v1 6,5 miljoner utan alkoholproblem > 15 år 450.000 riskbruk 6,5

Läs mer

Samverkansavtal Uppsala Kommun

Samverkansavtal Uppsala Kommun Samverkansavtal Uppsala Kommun SYFTE/GRUND o Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet.

Läs mer

Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare och arbetstagare. www.av.se

Arbetsmiljölagstiftningens krav på arbetsgivare och arbetstagare. www.av.se på arbetsgivare och arbetstagare www.av.se Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Huvudansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ligger på arbetsgivaren. Den rättsliga regleringen för detta ansvar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

Rehabilitering och uppsägning i samband med sjukdom

Rehabilitering och uppsägning i samband med sjukdom Rehabilitering och uppsägning i samband med sjukdom Innehållsförteckning Förkortningar...4 Sammanfattning...16 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Introduktion till regelverket...6 Arbetsmiljölagen...6 Socialförsäkringsbalken...6

Läs mer

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb (071228 - v1.0) Som ett led i föreningens arbetsmiljöarbete är syftet med denna policy att vi skall ha en alkohol-och drogfri miljö i föreningen och att

Läs mer

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang.

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Varbergs Föreningsråd. Arbete och droger hör inte ihop Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning av läkemedel samt missbruk av

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Policy 2016-04-11, 58 Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammantradesdatum. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta

Sammantradesdatum. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta CJ TRANAs SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum KOMMUN 2015-11-17 Sida 0(39) KOMMUNSTYRELSEN 223 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning, ksau 246 Kansli och personalchef Maria Ejhed redogör

Läs mer

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 trygghet d I alog möj L igheter de L aktighet meningsfullhet framåtaanda engagemang jämlikhet hälsa utveckling ansvar Antagen av kommunstyrelsen den 8 februari

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet 1 UMEÅ UNIVERSITET REKTOR Ansvarig enhet: Personalenheten Område: Personal Beslutad av: Rektor Giltighetstid: Från 2014-05-13 tillsvidare Typ av dokument: Regel Dnr: FS 1.1.2-723-14 Sid 1 Regel för det

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Naturvetareförbundet, Sveriges Farmacevtförbund INNEHÅLL Facklig handbok

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Dnr 844-14 Gäller fr o m 2014-10-20 Arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Borås Med hänvisning till de centrala parternas gemensamma värderingar till grund för

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande 0 Östen Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr fcs 2 1 SD Till Kommunstyrelsen Revidering av Arbetsmiljöpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING EN BRA ARBETSMILJÖ ÄR INTE EN SLUMPMÄSSIG FÖRETEELSE ELLER ENBART ETT RESULTAT AV VI "KEMIN" MELLAN MÄNNISKOR. KAN MEDVETET PÅVERKA VÅR EGEN ARBETSMILJÖ,

Läs mer

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-09-30/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr hanna.adlerteg@upplandsvasby.se KS/2015:369 Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer