Personalhandbok Lapplands Kommunalförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalhandbok Lapplands Kommunalförbund"

Transkript

1 Personalhandbok Lapplands Kommunalförbund Beslutad i Direktionen Gäller tillsvidare

2 Förord Personalen är Lapplands kommunalförbunds i särklass viktigaste resurs. Syftet med detta dokument är att fastslå förbundets hållning inom det personalpolitiska området som utgångspunkt för dialog med personal och som riktlinjer för förbundets chefer.

3 Innehåll Förord Värdegrund Policy för medarbetar och ledarskap Policy för personal och kompetensförsörjning Policy för kompetensutveckling Policy för ledigheter Lönepolicy Policy för arbetstid Arbetsmiljöpolicy Hälso och friskvårdspolicy Policy för hot och våld Rehabiliteringspolicy Alkohol och drogpolicy Policy för lika rättigheter och möjligheter Trafiksäkerhetspolicy Policy för tjänsteresor Gratifikationer Terminalglasögon Företagshälsovård Profilartiklar... 11

4 1. Värdegrund Lapplands kommunalförbund skall vara en lärande organisation där medarbetarnas kompetens tas till vara och utvecklas och där mångfald är en av de viktigaste resurserna. Arbetsplatserna skall kännetecknas av en kunskapssyn där medskapande och dagligt lärande är grunden för ständig utveckling av verksamhet och medarbetare. Alla medarbetare skall behandlas lika oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk, social eller religiös bakgrund, detta skall heller inte ha någon inverkan vid rekrytering eller lönesättning. Arbetsmiljön inom Lapplands kommunalförbund skall vara så bra som det organisatoriskt, tekniskt och ekonomiskt sett är möjligt att åstadkomma. Personalens hälsa skall förstärkas och understödjas. Medarbetarna skall trivas, känna sig jämställda, delaktiga och få möjlighet till personlig utveckling. Genom delaktighet skapas en god arbetsplats och en god arbetsmiljö bidrar till att verksamhetens mål uppnås. 2. Policy för medarbetar och ledarskap Medarbetarskap och ledarskap är varandras förutsättningar för en väl fungerande verksamhet. Varje chef är en del av Lapplands kommunalförbunds samlade ledning och skall bidra till att skapa och förmedla mål, idéer och en samordnad syn på utveckling och förändring. Medarbetarskap Utgångspunkten är att samtliga medarbetare i Lapplands kommunalförbund skall vara delaktiga och ta ansvar för sitt arbete. Det är viktigt att alla medarbetare ser sin egen roll i helheten och att alla har tydliga mål med sitt arbete. Eftersom delaktighet bygger på information och kommunikation skall möjlighet ges att få information samtidigt som alla också har ett eget ansvar att söka och ge information. Som medarbetare i Lapplands kommunalförbund ansvarar du för: - Att ta ett aktivt ansvar för den värdegrund som Lapplands kommunalförbund står för. - Ditt uppdrag och kvalitén i dess utförande. - Ditt bidrag till relationerna med interna och externa samverkanspartners. - Att informera och att hålla dig informerad. - Att bidra till utvecklingen av ditt arbete och din verksamhet. - Att aktivt medverka i planering och genomförande av din kompetensutveckling. - Att ta reda på vilket ansvar och vilka befogenheter som ingår i ditt uppdrag. Ledarskap Ett framgångsrikt ledarskap bygger på varje ledares egna och unika förutsättningar, ett äkta intresse för andra människor och personlig mognad. Ledarskapet skall bygga på öppenhet och tilltro till medarbetarna. Som chef i Lapplands kommunalförbund skall du: - Vara synlig som ledare och tydliggöra verksamhetens mål och inriktning för medarbetarna. 2

5 - Verka för att samtliga medarbetare känner sin egen roll och har kännedom om verksamheten i sin helhet samt kan utveckla sitt arbete och sin kompetens i samverkan med andra. - Avsätta tid för dina medarbetare, till exempel genom medarbetarsamtal. - Arbeta för ständig förbättring, förnyelse och utveckling av verksamheten. - Inse att medarbetarnas fysiska och psykiska arbetsmiljö är nyckeln till en framgångsrik verksamhet. - Ansvara för din egen utveckling som ledare och vara beredd att genomgå utvecklingsoch kompetenshöjande insatser. - Ta reda på vilket ansvar och vilka befogenheter som ingår i ditt uppdrag. Att vara chef i Lapplands kommunalförbund innebär även att du skall: - Förstå och respektera den politiska process som styr verksamheten. - Företräda förbundet på ett positivt och kreativt sätt. - Vara omvärldsorienterad och på ett offensivt sätt arbeta med externa kontakter. - Ta vara på arbetslivskontakter och verka för internationalisering. - Se jämställdhet och mångfald som en naturlig och viktig del i organisationen. - Leda förbundets verksamhet och förverkliga de politiska målen och översätta dessa till ditt ansvarsområde. - Ha en fortlöpande och öppen dialog i organisationen så att alla drar åt samma håll - Ha en nära samverkan med de fackliga organisationerna. 3. Policy för personal och kompetensförsörjning Förändringar i omvärlden ställer nya krav på verksamhet och medarbetare. Det är därför viktigt att vi arbetar med personal- och kompetensförsörjning i ett långsiktigt perspektiv. En anställning, oavsett tjänst är en investering, därför är det viktigt att investeringen görs på det mest effektiva och ekonomiska sättet. Med utgångspunkt i detta skall: - Personalbehov bedömas i ett långsiktigt perspektiv. - Andra lösningar än rekrytering övervägas i första hand, t.ex. tillgodose deltidsanställdas önskemål om högre sysselsättningsgrad, rationalisering eller arbetsfördelning. - Intern rörlighet inom förbundet för att säkra kompetensförsörjning skall uppmuntras. Vid nyrekryteringar inom Lapplands kommunalförbund skall: - En tydlig kravspecifikation avseende utbildning, erfarenhet och annan relevant kunskap göras utifrån verksamhetens behov. - Lämpliga åtgärder vidtas för att hitta lämpliga sökande. - En rimlig introduktion ges till nya medarbetare gällande arbetets innehåll samt rutiner på arbetsplatsen, med utgångspunkt ur det personalpolitiska programmet. - Det strävas efter jämställdhet och mångfald i organisationen. - Den som rekryteras till en befattning utan specifik placeringsort skall i regel få välja placeringsort i någon av medlemskommunerna. 4. Policy för kompetensutveckling Lapplands kommunalförbund är en lärande organisation och dess utveckling är beroende av sin personal och kompetensutveckling skall ses i perspektivet av ett livslångt lärande. 3

6 Olika utvecklingsvägar och karriärmöjligheter skall därför uppmärksammas och uppmuntras. En viktig förutsättning är att varje medarbetare, tillsammans med sin chef gör en planering för sin kompetensutveckling, till exempel vid utvecklingssamtal, och därmed tar ansvar för sin egen utveckling. Målet för kompetensutvecklingen är att inom ramen för respektive budget: - Vidareutveckla medarbetarnas kapacitet i nuvarande befattningar. - Erbjuda utvecklingsmöjligheter i den mån arbetsgivaren anser lämpligt, t.ex. förflyttning, utbildning, ändrat arbetsinnehåll eller nya arbetsuppgifter. - Främja arbetstillfredsställelsen. Varje chef skall ansvara för att nyttja de statliga medel som finns tillgängliga för kompetensutveckling eller andra motsvarande möjligheter. Fritidsstudier Utöver plan för kompetensutveckling kan den enskilda på eget initiativ söka sig till en utbildning som bedrivs på fritiden. I syfte att främja fritidsstudier kan medarbetare inom Lapplands kommunalförbund söka bidrag till studierna om de: - Ger ökad kunskap och färdigheter inom ramen för ordinarie arbete. eller - Skapar förutsättningar för nya eller mer kvalificerade arbetsuppgifter. För att bidrag till fritidsstudier skall vara aktuellt måste det föreligga ett samband mellan den sökandes arbetsuppgifter och studiernas mål/innehåll. Medarbetaren måste aktivt söka bidrag till fritidsstudierna, ansökan ställs till närmsta chef. Bidrag för fritidsstudier kan utgå enligt två olika skalor. Behovsbedömningen sker utifrån arbetsgivarens behov av sökt utbildning. För mer detaljerad information och ansökningsblankett se Riktlinjer för bidrag till fritidsstudier. 5. Policy för ledigheter Medarbetare tillförsäkras genom lag och avtal olika slags ledigheter. Härutöver kan Lapplands kommunalförbund bevilja ledighet för enskilda angelägenheter av vikt. Bedömningen sker utifrån verksamhetens krav, behov av och tillgång till vikarier samt syftet med ledigheten. Inom Lapplands kommunalförbund kan du söka ledigt utan lön, utöver vad lag och avtal medger, enligt följande: - Prova annat arbete I normalfallet beviljas ledigheten under 6 månader, vid särskilda skäl kan tjänstledigheten beviljas ytterligare 6 månader. Sparad semester bör uttas innan. - Egna behov Behovet styr ledighetens omfattning men all semester skall uttas innan. Inom Lapplands kommunalförbund kan du söka ledigt med lön, utöver vad lag och avtal medger, enligt följande: - Ledigt på 50-års- och 60-årsdagen, under förutsättning att de infaller på en arbetsdag. - Läkarbesök med lön enligt följande; 4

7 Efterbehandling, löpande kontroller, röntgen, skärmbildsundersökning eller förstagångsbesök vid akut tandläkarvård. Även skälig restid kan beviljas med lön vid läkarbesök med remiss (ex resa till Umeå). Restid beviljas med tidsåtgång till närmsta möjliga vårdinrättning. Ej förstagångsbesök hos läkare. 6. Lönepolicy Lapplands kommunalförbunds lönepolicy gäller för alla medarbetare inom förbundet och har sin utgångspunkt i gällande centrala avtal. Lönesättningen är ett instrument för verksamhetsutveckling och alla måste göras delaktiga i utvecklingen. Den skall stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang och arbetstillfredsställelse på ett sådant sätt att verksamheten förbättras samt till att kunna behålla och rekrytera kompetent personal. Principer för lönesättning och löneöversyn skall vara tydliga och väl kända av varje medarbetare. Det är av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. Lönekriterier upprättas och underhålls på respektive förvaltning och skall ständigt vara föremål för dialog och utveckling. Det är upp till respektive verksamhet att anpassa lönekriterierna efter den egna verksamhetens förutsättningar och behov. Följande centrala principer gäller: - Lönen skall bestämmas individuellt och vara differentierad där de centrala avtalen ger möjlighet till detta. - Mellan löneöversynförhandlingarna skall inga löneförändringar ske utöver vad de centrala avtalen medger om inte medarbetare fått väsentligt förändrade arbetsuppgifter. - Det skall inte finnas osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i lika eller jämförbara yrkesgrupper. - Samma principer för lönesättning skall gälla för kvinnor och män samt yngre och äldre medarbetare. 7. Policy för arbetstid Lapplands kommunalförbund strävar efter att främja medarbetarnas välbefinnande och inflytande över sina arbetstider. I syfte att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv för medarbetarna bör deras individuella behov och önskemål försöka tillgodoses. Förbundet vill trygga framtida personalförsörjning och bli en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda flexibla arbetstidslösningar. Med utgångspunkt i detta skall: - Medarbetare och chefer aktivt delta i arbetet med att utforma flexibla arbetstidslösningar som utgår från verksamhetens och medarbetarnas gemensamma och individuella mål och behov. - De fackliga organisationerna få möjligheter att teckna lokala kollektivavtal om flexibla arbetstidslösningar som överensstämmer med verksamhetens mål och behov. - Planerad arbetstidsförläggning ske inom ramen för gällande lagar och avtal. För medarbetare anställd med ferie eller uppehåll, gäller arbetstider enligt centrala avtal. 5

8 Årsarbetstid tillämpas på medarbetare inom Lapplands kommunalförbund med semesteranställning. De har heltidsmåttet 40 timmar per arbetsvecka. Vid årets slut får den arbetade tiden avvika med +40 timmar eller -10 timmar. Medarbetare med årsarbetstid är även ledig halvdag före röd dag och klämdagar om verksamhetens så tillåter, dessa timmar/dagar behöver inte arbetas in. Halvdag innebär 4 timmars arbetsdag (observera att det är full arbetsdag dagen före midsommar-, jul- och nyårsafton). Ordinerad övertidsarbete ersätts enligt centrala avtal. Oreglerad arbetstid tillämpas på chefsbefattningar eller andra befattningar med semesteranställning där arbetsgivaren bedömer det lämpligt. Oreglerad arbetstid innebär en genomsnittlig arbetstidsvecka motsvarande 40 timmar. Medarbetare med oreglerad arbetstid har inte rätt till övertidsersättning, utan reglerar mertid i dialog med närmsta chef. Medarbetare med oreglerad arbetstid är ledig halvdag före röd dag och klämdagar om verksamhetens så tillåter, dessa timmar/dagar behöver inte arbetas in. Halvdag innebär 4 timmars arbetsdag (observera att det är full arbetsdag dagen före midsommar-, jul- och nyårsafton). 8. Arbetsmiljöpolicy En god arbetsmiljö minskar risken för olycksfall eller ohälsa på grund av förhållanden som råder på arbetsplatsen och bidrar till ökad trivsel. En god arbetsmiljö bidrar även till att Lapplands kommunalförbund kan trygga framtida personalförsörjningar och bli en attraktiv arbetsgivare. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete blir arbetsmiljön en integrerad del i förbundets verksamheter och en naturlig del i arbets- och beslutsprocesser. Det är en lönsam investering för framtiden där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna. Lapplands kommunalförbund har som mål att skapa en god arbetsmiljö som är utvecklande och möjlig att påverka för den enskilde medarbetaren. Förebyggande åtgärder utgör en huvuddel av arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret att planera, leda och kontrollera verksamheten och säkerställa att kraven i arbetsmiljölagen uppfylls. Medarbetarna skall medverka och samverka till att kraven i arbetsmiljölagen uppfylls. Med utgångspunkt i detta skall Lapplands kommunalförbund: - Skriftligt fördela arbetsuppgifter som avser arbetsmiljöarbetet till chefer. - Säkerställa att de som får dessa arbetsuppgifter har de befogenheter, resurser och den kompetens som behövs. - Regelbundet följa upp arbetsmiljöarbetet. Som chef i Lapplands kommunalförbund skall du: - Aktivt planera och leda verksamheten i syfte att skapa en god arbetsmiljö och förbygga ohälsa. - Kontrollera verksamheten, exempelvis i form av risk- och konsekvensbedömningar. - Göra upp handlingsplaner och åtgärda framkomna risker. - Informera om rutiner, hjälpmedel och skyddsutrustning som finns tillgänglig. - Arbeta aktivt för att göra medarbetare delaktiga i arbetsmiljöarbetet. 6

9 Som medarbetare i Lapplands kommunalförbund ansvarar du för att: - Medverka och delta i åtgärder som bidrar till en god arbetsmiljö. - Följa instruktioner och rutiner samt använda de hjälpmedel och den skyddsutrustning som finns. - Omgående rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. - Ta ansvar för din och dina kollegors hälsa och arbetsmiljö. 9. Hälso och friskvårdspolicy Lapplands kommunalförbund vill aktivt stödja medarbetarnas strävan mot bättre hälsa. Genom att aktivt uppmuntra och öka medvetenheten om den egna hälsan hoppas förbundet bidra till att stimulera medarbetarna till egna aktiviteter i hälsofrämjande syfte. Genom hälsofrämjande åtgärder vill Lapplands kommunalförbund bidra till att medarbetarna mår bra, är engagerade och har ork till en god arbetsinsats och en meningsfull fritid. Samtliga medarbetare inom Lapplands kommunalförbund erbjuds - 1 timmes friskvård/vecka under ordinarie arbetstid om verksamheten så tillåter, ej i anslutning till arbetsveckans början eller slut. För medarbetare med ferie gäller friskvårdstimmen inom ramen för förtroendetiden. och - Frisvårdsbidrag för aktiviteter max upp till 1000 kr per år. Som chef i Lapplands kommunalförbund ansvarar du för: - Att uppmuntra medarbetarna till friskvård samt skapa utrymme för friskvårdsverksamhet inom det egna ansvarsområdet. Som medarbetare i Lapplands kommunalförbund ansvarar du för: - Din hälsa och ditt välbefinnande. - Att medverka till en hälsosam utveckling på din arbetsplats. - Att nyttja de friskvårdsinsatser som erbjuds. 10. Policy för hot och våld Lapplands kommunalförbund skall verka för en arbetsplats fri från hot eller våld och accepterar inte att någon av medarbetarna utsätts för hot eller våld på sin arbetsplats. Målsättningen är att samtliga arbetsplatser har kartlagt var och i vilket sammanhang hotfulla eller våldsamma situationer kan uppstå. Alla medarbetare skall känna till rutinerna för stöd och hjälp så att detta snabbt kan ges till den/de drabbade. Som chef i Lapplands kommunalförbund ansvarar du för: - Att utreda vilka risker det finns för hot och våld. - Att så långt det är möjligt åtgärda de risker som finns samt kontrollera att alla stationerade på arbetsplatsen känner till rutinerna. Som medarbetare i Lapplands kommunalförbund ansvarar du för: - Att medverka för en god arbetsmiljö och inte utsätta någon annan för våld och hot. 7

10 11. Rehabiliteringspolicy Med rehabilitering avses alla de åtgärder som vidtas i syfte att medarbetare skall återvinna sin arbetsförmåga och kunna återgå till sitt ordinarie arbete eller annat arbete. En bra arbetsmetod möjliggör för medarbetaren och arbetsgivaren att förkorta rehabiliteringsprocessen, vilket både är ekonomiskt och mänskligt effektivt. Genom tydliga rutiner för rehabiliteringsarbetet kan Lapplands kommunalförbund fånga upp tidiga signaler om behov av arbetsanpassning och rehabilitering och därmed uppmärksamma och åtgärda dessa. Målsättningen med rehabiliteringsarbetet är att tillvarata allas arbetsförmåga och genom aktiva insatser förkorta sjukskrivningstiderna. Rehabilitering skall inledas när det finns tecken på att det behövs och ansvaret för rehabiliteringen ligger på närmsta chef. Medarbetaren är skyldig att aktivt delta i sin egen rehabilitering. Alla samtal, möten och åtgärder skall dokumenteras och tystnadsplikt gäller alla som handlägger uppgifter i ett rehabiliteringsärende. Rehabiliteringsinsatserna skall i första hand leda till återgång till ordinarie arbete så snart som möjligt, i andra hand skall möjligheter till omplacering till annat arbete inom Lapplands kommunalförbund utredas. Lapplands kommunalförbund förbinder sig inte att tillskapa arbete i form av personliga tjänster, men kommer att sträva efter att kunna erbjuda lämplig omplacering där detta är nödvändigt. När alla möjligheter till rehabilitering tillbaka i arbete inom förbundet är uttömda kan andra alternativ komma att utredas. Då det bedöms som lämpligt kan medarbetaren få hjälp med att finna vägar till utbildning och/eller arbete hos annan arbetsgivare. 12. Alkohol och drogpolicy Lapplands kommunalförbunds verksamheter skall drivas i en alkohol- och drogfri miljö, vilket är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Med droger avses beroendeframkallande medel. Lapplands kommunalförbund vill skapa en arbetsmiljö med hög trivsel som är fri från negativa konsekvenser av alkohol- och drogmissbruk, som nedsatt arbetsförmåga, hög sjukfrånvaro, otrivsel och bristande säkerhet. Det är inte tillåtet att nyttja alkohol eller andra droger under arbetstid, det är inte heller tillåtet att komma till arbetet under påverkan av alkohol eller andra droger. Misskötsel av arbetet på grund av alkohol- eller drogkonsumtion eller missbruksproblem är inte acceptabelt och skall föranleda diskussion mellan chef och medarbetare. I förekommande fall skall Lapplands kommunalförbund medverka till att den med missbruksproblem får den rehabilitering som behövs i syfte att återfå hälsa och livskvalitet samt återgå till arbetet. Samtliga medarbetare har ett medmänskligt ansvar för varandra som bland annat innebär att visa omtanke och reagera när en arbetskamrat mår dåligt. Alla medarbetare skall verka för en alkohol- och drogfri arbetsplats. 8

11 Närmsta chef har ett särskilt ansvar att agera vid misstanke om missbruk. Individen själv har ansvaret för sin hälsa och för att genomföra förändringar i sin livsstil för att kunna behålla arbetet. 13. Policy för lika rättigheter och möjligheter Lapplands kommunalförbund tror på lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder inom arbetsförhållanden och rekrytering. Lapplands kommunalförbund skall aktivt verka för att ingen skall bli trakasserad på arbetsplatsen. Medarbetare i alla åldrar, olika kön, ursprung, erfarenheter, livsstilar och bakgrund bidrar till en bred kompetens, många infallsvinklar och bra service till medborgarna. Inom Lapplands kommunalförbund ser vi människors olikheter som en tillgång. Inom ramen för respektive verksamhet skall Lapplands kommunalförbund bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning. 14. Trafiksäkerhetspolicy Vid val av färdsätt skall medarbetare inom Lapplands kommunalförbund i första hand och så långt det är möjligt nyttja kollektivtrafiken. När det inte är möjligt och bil är det aktuella färdsättet skall leasing- eller hyrbil användas i först hand, detta i syfte att välja trafiksäkra fordon enligt Vägverkets normer. Om egen bil används i tjänsten skall detta godkännas av närmsta chef och ersättning utgår då enligt centrala avtal. Alkohol, droger och viss medicin är inte tillåtet i trafiksammanhang. Medarbetare som i sitt arbete framför fordon skall, genom sitt uppträdande i trafiken, medverka till att säkerheten på våra vägar ökar. Genom att följa gällande trafikregler och ta hänsyn till medtrafikanter bidrar vi till en säkrare arbetsmiljö och yttre miljö. Som chef i Lapplands kommunalförbund ansvarar du för: - Att upplysa medarbetare om trafiksäkerhetspolicyn - Att rapportera allvarliga tillbud och olyckor till arbetsmiljöverket Som medarbetare i Lapplands kommunalförbund ansvarar du för att följa gällande trafikregler, utöver detta gäller följande: - Rapportera tillbud och olyckor till din chef. - Anpassa hastigheten och restiden efter rådande förhållanden. - Använd headset/handsfree till mobiltelefon vid bilkörning. - Framför inte fordon om du är trött eller av annan anledning inte känner dig körklar. 9

12 15. Policy för tjänsteresor Medarbetare som reser till och från tjänsteförrättningar utanför ordinarie arbetstid får färdtidsersättning enligt gällande centrala avtal. Medarbetare som, i samband med tjänsteförrättning, måste övernatta på annan ort mer än 5 mil från tjänstestället har rätt till traktamente enligt gällande centrala avtal. Medarbetare som åker på lägerverksamhet med elever får ersättning enligt gällande centrala avtal. Utöver vad lag och avtal medger får medarbetare inom Lapplands kommunalförbund traktamente vid endagsförrättning på platser som är minst 25 km från tjänstestället. Traktamentsbelopp vid endagsförrättning utanför ordinarie tjänsteställe: mer än 6 timmar mer än 10 timmar 75 kronor 150 kronor Traktamente vid endagsförrättningar mindre än 10 timmar uteblir om medarbetaren, i samband med förrättningen, blivit bjuden på minst en måltid. 16. Gratifikationer En gång per år genomför Lapplands kommunalförbund en Veteranfest, vilket innebär att medarbetare som varit anställda hos förbundet under 25 år uppvaktas samt medarbetare som går i pension avtackas. Medarbetarna tilldelas en gåva värd 6 % av prisbasbeloppet. Medarbetare anställda under verksamhetsövergången får tillgodoräkna sig anställningstiden i medlemskommunen. Medarbetare som fyller 50 år uppmärksammas av respektive verksamhet till ett värde av 3 % av prisbasbeloppet. 17. Terminalglasögon Uppstår besvär i samband med bildskärmsarbete hos medarbetare, som i sitt dagliga arbete använder dator mer än en timme om dagen, är denne berättigad till synundersökning hos optiker. Medlemskommunernas riktlinjer om terminalglasögon och deras avtal med olika optiker gäller även för medarbetare inom Lapplands kommunalförbund. Det är chefen som avgör om kriteriet för terminalglasögon är uppfyllt, om så är fallet skriver chefen en rekvisition till medarbetaren. Lapplands kommunalförbund ersätter synundersökning, terminalglas och båge enligt företagssortimentet eller enligt prislista i gällande avtal som respektive medlemskommuner har. Väljs en dyrare båge betalas mellanskillnaden av medarbetaren i butiken liksom eventuell ytbehandling såsom exempelvis anti reflex. 18. Företagshälsovård Medlemskommunernas avtal angående företagshälsovård gäller för medarbetare inom Lapplands kommunalförbund. Respektive kommuns personalavdelning kan svara för vilka rutiner som finns kring kontakt med företagshälsovård. 10

13 19. Profilartiklar Inköp av profilartiklar skall samordnas minst per förvaltning men gärna hela förbundet. Det skall finnas en tydlig logotyp på profilartiklarna och de skall kunna användas på eller i anslutning till arbetet. 11

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN 1 KOMMUNFÖRBUNDET Fastställd av styrelsen 2011-06-09 NORRBOTTEN PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN 2 KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Varför en

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Alkohol och droger på arbetsplatsen Kommunledning Personalavdelningen Diarienummer: 2015/52 Fastställd: 2001 Reviderad: 2015-03-04 RIKTLINJE Alkohol och droger på arbetsplatsen Alkohol och droger på arbetsplatsen 2/6 Inledning... 3 Syfte...

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Personalprogram för Kalmar kommun

Personalprogram för Kalmar kommun Personalprogram för Kalmar kommun 1 Vi har ett viktigt gemensamt uppdrag! Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi ska vara en attraktiv, effektiv och utvecklande arbetsplats som präglas

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 trygghet d I alog möj L igheter de L aktighet meningsfullhet framåtaanda engagemang jämlikhet hälsa utveckling ansvar Antagen av kommunstyrelsen den 8 februari

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

3, 2006. Lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01. Beslut. Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy.

3, 2006. Lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01. Beslut. Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy. Beslut 2006-003 2006-02-01 3, 2006 Beslut Lönepolicy Direktionen beslutar: att fastställa bifogad lönepolicy. Ärendebeskrivning Bifogad lönepolicy skall utgöra grunden för en fungerande lönebildning. Målsättningen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Bilaga 1 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Stadens mål för arbetsmiljön är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Psykoterapiutbildad steg 1 Certifierad Alkohol/drogutredare Nykter alkoholist (18 år) ADDIS-utredningar Stödsamtal individuellt/grupp Utbildning/föreläsningar

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Kommunledningsstaben, Personalavdelningen Jessica Nilsson jessica.nilsson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-26 1(1) Beredning Centrala ledningsgruppen 151126 Beredning Allmänna

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter 13 Arbetsmiljö Vi arbetar konsekvent med arbetsmiljöfrågor för att du som personlig assistent ska trivas på din arbetsplats.

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

Sammanträdesdatum. Revidering av riktlinjer inom arbetsmiljöområdet

Sammanträdesdatum. Revidering av riktlinjer inom arbetsmiljöområdet m ( Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2016-01-13 Sida 32 (46) ----, KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 23 Dnr 111/15,136/15,332/15 Revidering av riktlinjer inom arbetsmiljöområdet Tranås kommuns

Läs mer

Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun

Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING 8.1.35 Alkohol & Drogpolicy för anställda i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2005-01-11 8 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor

Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor Handlingsplan för alkohol- och drogrelaterade frågor INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 SYFTE... 2 2 MYNDIGHETSLEDNINGENS INSTÄLLNING TILL ALKOHOL VID POLISMYNDIGHETEN I HALLANDS LÄN... 2 3 HANDLINGSPLAN FÖR

Läs mer

Verksamhetshandbok. Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6)

Verksamhetshandbok. Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(6) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

Resultat- och. utvecklingssamtal

Resultat- och. utvecklingssamtal Resultat- och tjänstemän 1999 utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Varför? Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan förvaltningens/enhetens mål

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten LSS enheten i Leksands kommun kännetecknas av att: Brukaren ges valfrihet i sin vardag Personalen arbetar på ett professionellt

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Ansvaret för arbetsmiljön

Ansvaret för arbetsmiljön Ansvaret för arbetsmiljön Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter är det regelverk som ställer minimikraven på arbetsmiljön. Utgångspunkten är att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och

Läs mer

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Regler

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Plan för attraktiv arbetsgivare

Plan för attraktiv arbetsgivare SID 1(8) Plan för attraktiv arbetsgivare PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJE Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Innehållsförteckning Inledning sid

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Innehåll A. Inledning B. Övergripande mål C. Policy D. Resursfördelning E. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare F. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB

Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Kvalitetspolicy för Örebro Läns Taxi AB Vi skall agera på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett pålitligt och kompetent företag. Vi skall genom utbildning av vår personal öka vårt kunnande om våra kunders

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy

Sensus inkluderingspolicy Sensus inkluderingspolicy inklusive handlingsplan och begreppsguide fastställd av sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 reviderad 2011-12-14/15 sensus inkluderingspolicy 1 Sensus inkluderingspolicy Sensus

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan. Förskolan Blåklinten Norrtälje Västra förskoleområde

Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan. Förskolan Blåklinten Norrtälje Västra förskoleområde Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan Förskolan Blåklinten Norrtälje Västra förskoleområde 2016 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BLÅKLINTEN 2016 Vision Ingen form av kränkning eller diskriminering

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om Lönesättning

KFOs lilla lathund. Om Lönesättning KFOs lilla lathund Om Lönesättning Att utforma en genomtänkt lönestruktur KFOs löneavtal är normalt utformade som minilöneavtal. I andra avtal bestäms lönen mellan den anställde och arbetsgivaren. I något

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07 Arbetsmiljöpolicy i Norbergs kommun Antagen i KF 65 2011-06-07 ARBETSMILJÖPOLICY Definition av begreppet arbetsmiljö Enligt Världshälsoorganisationen är begreppet arbetsmiljö en sammanfattande benämning

Läs mer