Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Anna Norman, Datum Tn/2014: Organisation Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014 Sammanfattning Tekniska förvaltningen har arbetat med sin föregående arbetsmiljöplan och kommer att fortsätta arbeta enligt arbetsmiljöplanen för Där anges målen för arbetsmiljöarbetet, eventuella gemensamma insatser och vilka frågor som avdelningarna särskilt ska beakta under året. Varje avdelning arbetar sedan med arbetsmiljöarbetet utifrån sina förutsättningar. Man följer en årsplanering där olika aktiviteter inom arbetsmiljöarbetet genomförs i verksamheterna. Beslutsunderlag Bilaga arbetsmiljöplan Tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner arbetsmiljöplanen. Jan Wetterstrand Tf. Förvaltningschef Anna Norman Personalstrateg u:\tn\läsplattan\tn\2014\ \tjänsteskrivelse arbmiljöplan_2014.dot KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 Arbetsmiljöarbete Tekniska förvaltningen 2014 Systematiskt arbetsmiljöarbete I kommunens personal- och arbetsmiljöhandbok, finns dokumenterat hur förvaltningarna skall hantera olika frågor som berör arbetsmiljö. Utgångspunkten för detta är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. I kommunens arbetsmiljöpolicy framgår att varje förvaltning årligen ska upprätta en handlingsplan för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, riskbedöma, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska också ge arbetstagarna och skyddsombuden möjlighet att medverka vid det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon ska drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. All riskbedömning ska dokumenteras skriftligt. I bedömningen ska anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Åtgärder som inte omedelbart genomförs ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Arbetsgivaren ska också varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet som även den ska dokumenteras skriftligt. Förvaltningens arbetsmiljöarbete Tekniska förvaltningen ska i enlighet med kommunens arbetsmiljöpolicy ta fram en årlig plan för arbetsmiljöarbetet. Där anges målen för arbetsmiljöarbetet, eventuella gemensamma insatser och vilka frågor som avdelningarna särskilt ska beakta under året. Varje avdelning arbetar sedan med arbetsmiljöarbetet utifrån sina förutsättningar. Man följer en årsplanering där olika aktiviteter inom arbetsmiljöarbetet genomförs i verksamheterna. Nedan visas ett exempel på en avdelnings egen årsplanering: Januari: Viktiga arbetsmiljö-, brandskydds- och säkerhetsfrågor listas och en årsplanering för arbetet sammanställs April: Trafiksäkerhet vid riskmiljöer (tex. skolor) Augusti-september: Elutrustning och brandskydd Oktober: Redovisning av avdelningens arbete i förvaltningens samverkansgrupp November: Kontorslokaler och personalutrymmen December: Sammanfattning av genomförda åtgärder under året Inför arbetsmiljöronder i verksamheterna listas olika arbetsmiljöfrågor som anses viktiga att ta upp. Detta görs via avdelningarnas APT möten. Förvaltningsledningen kan också via förvaltningens arbetsmiljöplan ange särskilda frågor som ska uppmärksammas under ett visst år. På arbetsmiljöronder deltar alltid ansvarig chef (avdelningschef eller driftledare) för den aktuella verksamheten och skyddsombud. Beroende på vad som ska

3 2 undersökas/riskbedömas kan också exempelvis representant från fastighetsavdelningen eller företagshälsovården delta. För att få hjälp med vad man ska undersöka och vilka frågor man kan ställa finns en checklista för skyddsrond i personal- och arbetsmiljöhandboken. På Arbetsmiljöverkets hemsida ( och företagets Prevents hemsida ( finns branschanpassad information och självskattningstester som kan visa vilka frågor som är viktiga att prioritera. Under arbetsmiljöronden förs dokumentation exempelvis genom att använda någon checklista eller genom att fylla i mallen för riskbedömning/handlingsplan (se personal- och arbetsmiljöhandboken). Det systematiska arbetsmiljöarbetet efterlevs inte enbart via arbetsmiljöronderna utan arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal är också viktiga forum för att hantera arbetsmiljöfrågorna. Även andra former av riskbedömningar anpassade till de olika verksamhetsområdena bör genomföras. Det kan exempelvis handla om riskbedömning av särskilda arbetsuppgifter, maskinell utrustning, nya arbetsmetoder eller organisationsförändringar. Även dessa ska dokumenteras exempelvis med hjälp av mallen för riskbedömning/handlingsplan i personaloch arbetsmiljöhandboken. Akuta frågor, som inte kräver stora kostnader, åtgärdas omedelbart. Andra kostnadskrävande och mer omfattande åtgärder planeras, tidsätts och dokumenteras i en handlingsplan. Uppföljning av förvaltningens arbetsmiljöarbete Respektive avdelnings arbetsmiljöronder och övriga riskbedömningar följs upp på APT möten. En avstämning av förvaltningens arbetsmiljöarbetet kommer att ske i samverkansgruppen under första halvåret. Under andra halvåret följs avdelningars handlingsplaner upp av förvaltningens samverkansgrupp (och tillika skyddskommitté). Respektive avdelningschef deltar på samverkansmötet och redogör för avdelningens arbetsmiljöarbete samt redovisar aktuella handlingsplaner. I samband med årsbokslut följs sedan förvaltningens arbetsmiljöplan upp och dokumenteras. Då sammanställs också arbetsmiljöstatistik utifrån faktorer som exempelvis sjukfrånvaro, olyckfall och tillbud. Ansvar och uppgiftsfördelning Tekniska nämnden är, i arbetsmiljölagens mening, arbetsgivare för anställda i tekniska förvaltningen. Det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet ligger därför hos tekniska nämnden. För att arbetsmiljöarbetet ska kunna bedrivas som en naturlig del av verksamheten krävs tydlig fördelning av arbetsuppgifter inom hela organisationen. Tekniska nämnden ska fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef för vidare fördelning ut till avdelningschefer och driftledare. Fördelning av arbetsmiljöuppgifterna skall ske skriftligt genom avtal. Den som fördelar arbetsmiljöuppgifter måste tillse att mottagaren har tillräcklig kompetens, befogenheter samt resurser för uppdraget. Detta efterlevs bland annat genom att alla chefer inom kommunen regelbundet får uppdaterad arbetsmiljöutbildning. Eventuellt behov av fördjupad utbildning inom respektive verksamhet ansvarar avdelningscheferna för i samråd med förvaltningschef. Alla nyanställda chefer inom tekniska förvaltningen ska efter säkerställd kompetensnivå exempelvis i form av genomgången utbildning skriva på avtal om fördelning av arbetsmiljöuppgifter (se mall i personal- och arbetsmiljöhandboken). Det är överordnad chefs ansvar att säkerställa att så sker. Om en person anser att befogenheter, resurser,

4 3 kunskap eller tid inte räcker för tilldelad arbetsuppgift kan man efter dialog med sin chef även returnera arbetsuppgifter (se mall i personal- och arbetsmiljöhandboken). Årshjul för arbetsmiljöarbetet vid Tekniska förvaltningen Januari Utifrån förvaltningens arbetsmiljöplan/fokusområden listas via avdelningarnas APT möten olika arbetsmiljöfrågor som är viktiga att belysa under året. Även brandskyddsarbete och övrigt säkerhetsarbete tas med i årsplaneringen. Avdelningarna lämnar in sina respektive årsplaneringar till personalfunktionen. Februari Uppföljning av föregående års arbetsmiljöplan sker via förvaltningens personalredovisning (till årsbokslut) och inkluderar även arbetsmiljöstatistik utifrån faktorer som exempelvis sjukfrånvaro, olyckfall och tillbud. Juni Avdelningarnas respektive årsplanering presenteras för förvaltningens samverkansgrupp. Augusti Uppföljning i nämnden av pågående aktiviteter inom arbetsmiljöområdet. Oktober Avdelningscheferna redogör för avdelningens arbetsmiljöarbete och arbetet med årets handlingsplaner på förvaltningens samverkansmöte. Dokumentation lämnas från respektive avdelning senast en vecka innan aktuellt samverkansmöte. Både det som fungerar bra och det som kan utvecklas ska finnas med. November Ledningen reviderar förvaltningens arbetsmiljöplan och specificerar fokusområden för nästa år. Planen samverkas med fackliga parter. December Kommande års arbetsmiljöplan fastställs av nämnden.

5 4 Tekniska förvaltningens arbetsmiljöplan för år 2014 Övergripande mål Förvaltningens övergripande mål för år 2014 är: Skapa gemensamma och kända rutiner för arbetsmiljöarbetet med fortsatt fokus på tillbudshantering och riskbedömning. Alla ska verka för en säker och god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska ge stimulans till arbetsglädje, goda arbetsresultat, samt till utveckling. Medarbetarna ska ta ett eget ansvar för att medverka i utformningen av sin arbetssituation. Syfte Tekniska nämnden vill genom arbetsmiljöplanen säkerställa en säker och stimulerande arbetsmiljö för alla anställda inom förvaltningen. Aktiviteter: För att uppnå målen och för att systematisera arbetsmiljöarbetet planeras ett antal aktiviteter; Ta fram en årsplanering för abetsmiljöarbetet som bl.a. inkluderar avdelningarnas arbetsmiljöronder och uppföljning av arbetet. Ansvarig: Anna Norman Alla avdelningar listar sina fokusområden för arbetsmiljöarbetet 2014 och sammanställer en årsplanering. I denna planering ska även brandskydd och annat säkerhetsarbete innefattas. Ansvarig: Avdelningscheferna (tillsammans med driftledare, skyddsombud och medarbetare) Uppföljning hur de lätthanterliga mallarna för olycks-/tillbudsrapporter används och om de är tillgängliga på alla arbetsplatser och i alla fordon. De nuvarande blocken ska minskas ner i storlek. Ansvarig: Avdelningscheferna (tillsammans med driftledare, skyddsombud och medarbetare. Anna Norman ansvarar för beställning av mindre block. Alla chefer genomgår arbetsmiljöutbildning (om man ej gått de senaste 4 åren) och därefter görs en översyn av alla skriftliga fördelningar av arbetsmiljöuppgifter. Detta för att säkerställa att alla chefer har gällande påskrivna dokument och att man har rätt kompetens, befogenheter och resurser för uppgifterna. Ansvarig: Anna Norman tillsammans med förvaltningschef/avdelningschefer för hantering. Se över och uppdatera rutin gällande samordningsansvar för arbetsmiljö (vid användande av entreprenörer). Ansvarig: Jan Mattsson

6

7 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Tekniska förvaltningen Josephine Nilsson Datum Tn/2014:92 Önskad hastighetssänkning samt hastighetsdämpande åtgärder på Kantarellvägen Sammanfattning Under våren 2014 har två skrivelser inkommit gällande höga hastigheter på Kantarellvägen. Sänkt hastighet samt hastighetsdämpande åtgärder på vägen önskas. Gatukontoret har med anledning av detta under april 2014 genomfört trafikmätningar på aktuell sträcka. Trafikmätningen visar årsmedelsdygnstrafik 113 fordon samt medelhastighet på 24 km/h i båda riktningar. Uppmätt hastighet samt trafikmängd föranleder i dagsläget inga åtgärder på Kantarellvägen, gatan trafikeras enbart av boende i området. Besöksparkeringar är sällsynt i villaområden därför tillåts kantstensparkering. Kantstensparkering genererar lägre hastighet på passerande bilar och upplevs i de allra flesta fall som något positivt. Barnen hänvisas till de lekplatser som finns i området. Beslutsunderlag Inkommet brev Inkommet mail Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut Tekniska nämnden avslår önskemål om sänkt hastighet och införande av hastighetsdämpande åtgärder på Kantarellvägen. Skickas till Sophie Andersson Elin Englund Trafikingenjören Jan Wetterstrand Tf förvaltningschef Josephine Nilsson Trafikingenjör KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 6 A. Tekniska förvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

8

9

10

11 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund, Datum Tn/2014: Motioner/enkel fråga/medb.förslag Medborgarförslag Farthinder cykelbana Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande uppsättning av sluss/grind vid nya cykelbanan efter Söderled som korsar Lagmansgatan. Detta för att minska de höga farterna på cykelbanan i södergående riktning och speciellt med tanke på alla ungdomar som ska hem från KFUM:s sommarskola. Förvaltningen stöder förslaget om uppsättning av en så kallad cykelfålla. Beslutsunderlag Medborgarförslag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget. Skickas till Förslagsställaren Kommunfullmäktige Gatuchefen Jan Wetterstrand T f fövaltningschef Monica Söderlund Trafikhandläggare u:\tn\läsplattan\tn\2014\ \farthinder cykelbana\tn_2014_46 - medborgarförslag{fcfe-67c e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 6A. Gatukontoret Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

12

13

14 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Teknisk förvaltning Monica Söderlund, Datum Tn/2014:3 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Medborgarförslag - Belysning i järnvägsparken Sammanfattning Ett medborgarförslag inkom till kommunen med önskan om belysning vid lekplatsen i Järnvägsparken. Det skulle innebära att den kan utnyttjas under längre tid på dagarna oavsett årstid och förstärka tryggheten i övriga parken. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och har gett Kristinehamns Energi i uppdrag att ta fram förslag på olika ljusskällor. Uppskattad kostnad är kr per ljuskälla. Beslutsunderlag Medborgarförslag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget. Skickas till Förslagsställaren Kommunfullmäktige Gatuchefen Jan Wetterstrand T f förvaltningschef Monica Söderlund Trafikhandläggare u:\tn\läsplattan\tn\2014\ \belysning järnvägsparken\tn_2014_3 - medborgarförslag - belysning i järnvägsparken{fcfe-6d3e e36-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Tekniska förvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

15

16

17 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Teknisk förvaltning Mikael Lundberg, Datum Tn/2014: Motioner/enkel fråga/medb.förslag Medborgarförslag - Barkbana för löpning Sammanfattning Ett medborgarförslag inkom till kommunen där förslagsställaren önskar en barkbana att löpa på, exempelvis vid Hultets friluftsgård, eller att en utredning görs om lämplig plats samt kostnad. Förvaltningen har tittat på förslaget och eftersom både spån och bark som används till uppvärmning idag är en bristvara, har förvaltningen successivt gått över till att grusa upp kommunens motionsspår. Det har slagit väl ut och är uppskattat av allmänheten. Förvaltningen kommer även i framtiden att fortsätta med uppgrusning av motionsspåren, då det även ur ett tillgänglighetsperspektiv visat sig att vara bra. Gällande Hultets motionsspår så ligger driftsansvaret på Kristinehamns orienteringsklubb. Där kommer det att anläggas en ny bansträckning som även den kommer att tillgänglighetsanpassas, dock inte med bark. Beslutsunderlag Medborgarförslag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget. Skickas till Förslagsställaren Fritidschefen Kommunfullmäktige Jan Wetterstrand T f förvaltningschef Mikael Lundberg Fritidschef u:\tn\läsplattan\tn\2014\ \barkbana\tn_2014_74 - medborgarförslag - barkbana för löpning{fcfe-6cd e38-000ea101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Tekniska förvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

18

19

20

21

22

23

24 Tekniska förvaltningen Ingrid Järnefelt, Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum Tn/2014: Mark/exploatering - allmänt Ombud bortledning av grundvatten för Nybble dricksvattentäkt Beslutsunderlag Denna skrivelse Ärendet I dagsläget saknar Nybble vattentäkt tillstånd för vattenverksamhet. Därför söks nu tillstånd för vattenverksamhet. En revidering av vattenskyddsområdet för Nybble vattentäkt pågår i samband med denna tillståndsansökan. Tillståndet gäller bortledning av grundvatten för Nybble dricksvattentäkt på fastigheten Säby 6:10. Kristinehamns kommun avser att söka tillstånd för ett medeldygnsuttag om 40 m3/dygn och ett maxdygnsuttag om 90 m3/dygn. Eftersom tillståndet söks vid mark- och miljödomstol krävs att Tekniska nämnden utser ett formellt ombud. Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar utse Ingrid Järnefelt till nämndens ombud vid ansökan till mark- och miljödomstolen om tillstånd för vattenverksamhet. Jan Wetterstrand T.f. teknisk chef Alexander Lamotte VA-chef KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 6A. Tekniska förvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 2 Innehåll Arbetsmiljöplan 2016... 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13611 su/adm 2016-03-11 3 Innehållsansvarig: Lena Lindberg, Vårdenhetschef, Rättspsykiatrisk akutenhet 6 (lenli48) Godkänd av: Alessio Degl'innocenti,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-10-07 ON 2013/0086 0702 375706 Omsorgsnämnden Systematiskt arbetsmiljöarbete Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07 Arbetsmiljöpolicy i Norbergs kommun Antagen i KF 65 2011-06-07 ARBETSMILJÖPOLICY Definition av begreppet arbetsmiljö Enligt Världshälsoorganisationen är begreppet arbetsmiljö en sammanfattande benämning

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan 2014-2015, Virginska skolan 1. Syfte Planens syfte är att beskriva hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är organiserat och hur det

Läs mer

Ansvaret för arbetsmiljön

Ansvaret för arbetsmiljön Ansvaret för arbetsmiljön Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter är det regelverk som ställer minimikraven på arbetsmiljön. Utgångspunkten är att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg.

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg. Genomförd senast 31 maj. Redovisas till verksamhetschef senast 15 augusti Checklista - Arbetsmiljörond Verksamhetsområde Arbetsplats Datum Ansvarig chef Medverkande skyddsombud Övriga medverkande Frågorna

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING EN BRA ARBETSMILJÖ ÄR INTE EN SLUMPMÄSSIG FÖRETEELSE ELLER ENBART ETT RESULTAT AV VI "KEMIN" MELLAN MÄNNISKOR. KAN MEDVETET PÅVERKA VÅR EGEN ARBETSMILJÖ,

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Holmlund Jan Hagberg Therese Datum 2016-05-03 Diarienummer SCN-2015-0055 Socialnämnden Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite Förslag till

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Innehåll A. Inledning B. Övergripande mål C. Policy D. Resursfördelning E. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare F. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia 2014-06-12 ionsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258 Internet: www.academedia.se

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2 B Bilaga 2 BILAGA 1 Arbetsmiljöuppgifter Observera att de kommungemensamma arbetsmiljöuppgifter som beskrivs i denna bilaga kan komma att förändras i samband med att förändringar görs i lagar, avtal samt

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN Barn- och skolförvaltning Lund Öster 1 Nyvångs ansvarsområde Dalby 2008-06-17 Ronny Christensson 046 / 35 79 01 ronny.christensson@lund.se SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE

2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE 2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE 2009 ARBETSMILJÖPLAN RÖDSLE BARNOMSORGSOMRÅDE Detta dokument är Rödsle Barnomsorgs internkontrollhandling. Handlingen är en sammanfattning av de handlingar som har inkommit

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet Systematiskt Arbetsmiljöarbete Dnr: LiU-2012-01365 2012-10-26 Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet l. Allmänt Denna instruktion utgör tillsammans med lagstiftningen på området och universitetets

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Samverkansavtal Uppsala Kommun

Samverkansavtal Uppsala Kommun Samverkansavtal Uppsala Kommun SYFTE/GRUND o Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet.

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Anne Wolf Kvalitetscontroller Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013 SOFV-2014-447

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Arbetsmiljöpolicy Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Målsättning En atmosfär av delaktighet skall råda hos både personal, forskare, gästforskare och studenter. Institutionens strävan är att

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande 0 Östen Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr fcs 2 1 SD Till Kommunstyrelsen Revidering av Arbetsmiljöpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

skyddsrond: Digital arbetsmiljö

skyddsrond: Digital arbetsmiljö skyddsrond: Digital arbetsmiljö förvaltning eller motsvarande: datum: ansvarig chef: övriga deltagare: arbetsplats: skyddsombud: En skyddsrond för den digitala arbetsmiljön genomförs som en vanlig skyddsrond,

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Jan Mattsson, 0550-881 10 jan.mattsson@kristinehamn.se Datum 2013-10-21 Avfallsplan 2010-2017 Sammanfattning 2009-12-17 beslutade kommunfullmäktige att

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARBETSMILJÖPLAN OCH RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2008 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 NULÄGESBESKRIVNING. 4-6 DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Barn- och utbildningsförvaltningen Flik 1:8 Antagen i CSG 140802 1(6) Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Förebyggande arbete Arbetet med att förebygga våld och hot om våld på arbetsplatsen

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR 1 ALLMÄNT Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön, vilket bl.a. framgår av arbetsmiljölagen (AML), kapitel 3: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING

CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen/arbetsledaren i samverkan med skyddsombudet använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistans funktion

Läs mer

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-04 Sida 14 (19) 118 Dnr 234/16 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är en naturlig del i verksamheten

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-12-12 ISG 2013/24188 1 (7) Er beteckning RS130276 Distriktet i Göteborg Inger Högstedt, 010-730 9502 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning Föreläggande

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Teknisk förvaltning Andreas Rudsvik,0550-881 12 Andreas.rudsvik@kristinehamn.se Datum 2015-02-23 Tn/2015:22 006 Revision Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandling

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Övergripande målsättning:

Övergripande målsättning: september 2008 1 Övergripande målsättning: Vår arbetsmiljö ska vara sådan att såväl elever som anställda med glädje skall gå till skolan/arbetet. Samtliga anställda och elever ska ges möjlighet att påverka

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet 1 UMEÅ UNIVERSITET REKTOR Ansvarig enhet: Personalenheten Område: Personal Beslutad av: Rektor Giltighetstid: Från 2014-05-13 tillsvidare Typ av dokument: Regel Dnr: FS 1.1.2-723-14 Sid 1 Regel för det

Läs mer

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Ändring införd t.o.m. AFS 2003:4 AFS 2003:4 Omfattning: ändr 6 och 7 jämte kommentarer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd.

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Lycka till med ditt fortsatta fackliga uppdrag och glöm inte att anmäla dig till steg 2 - du hittar tid och

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Fastställd av kanslichefen efter behandling i skyddskommittén den 2005-06-03 Allmänt Arbetsmiljöverksamheten på Fackförbundet

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen Sidan 1 av 8 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID 2013-11-17 Er referens: ISM 2013/10254 Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr:

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅSEBRO SKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Kommunstyrelsen antog den 4 februari 2015, 8, riktlinjer för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala kommun.

Kommunstyrelsen antog den 4 februari 2015, 8, riktlinjer för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala kommun. ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 AMN-2015-0176 Arbetsmarknadsnämnden Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom arbetsmarknadsnämnden Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN Deloitte. -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan lönköpings kommun Maj 2014 Innehåll 1. Sammanfattning 1 Revisionsfrågor 1 Svar på revisionsfrågan Iakttagelser

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Handbok för LSG-ombud

Handbok för LSG-ombud Handbok för LSG-ombud Välkommen som LSG-ombud för! Att vara Saco-representant i en lokal samverkansgrupp (LSG) är ett betydelsefullt förtroendeuppdrag. LSG-ombudets kännedom om institutionens/enhetens

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer