SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV"

Transkript

1 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14

2 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra arbetsplats Sid 5 3. Huvudpunkter i systematisk arbetsmiljöarbete Sid 6 4. Arbetsmiljöpolicy för Fridhems folkhögskola Sid 7 5. Roll- och ansvarsfördelning i arbetsmiljöfrågor Sid 8 6. Degelgering Sid Kartläggning Sid Uppföljning statistik Sid Utbildning arbetsmiljöfrågor Sid 14 Sida 2 av 14

3 1. Vad säger lagen? Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna, skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt. Uppgiftsfördelning och kunskaper Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser och den kompetens som behövs. Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. Chefer och arbetsledande personal skall ha de särskilda kunskaper som de behöver för sina uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Riskbedömning, åtgärder och uppföljning Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Sida 3 av 14

4 Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, skall arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Arbetsgivaren skall varje år göra en skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat i arbetet. Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs. Genomförda åtgärder skall kontrolleras. Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Företagshälsovård När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. När företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp anlitas skall den vara av tillräcklig omfattning samt ha tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för detta arbete. Föreskrifterna Föreskrifterna för systematisk arbetsmiljökontroll trädde i kraft den 1 juli Samtidigt upphävde Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:6) med föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön. Sida 4 av 14

5 2. En bra arbetsplats En god arbetsmiljö är av grundläggande betydelse för att Fridhems folkhögskola skall lösa sina uppgifter effektivt samt skapa en kreativ och stimulerande studiemiljö. Med arbetsmiljö menas allt det som påverkar oss i vårt arbete. Teknik, lokaler, utrustning, organisatoriskt klimat (information, kommunikation, beslutsnivå, motivation), ledarskap, arbetsgemenskap och arbetsmetoder är förutsättningar för vad människorna tillsammans åstadkommer, dvs. organisationens resultat. Både fysiska, psykiska och sociala faktorer ingår i begreppet arbetsmiljö. För arbetsgivaren är arbetsmiljön en fråga om att ta ansvar för de anställdas hälsa och trivsel för att kunna behålla bra och engagerade medarbetare. För arbetstagarna innebär en god arbetsmiljö t.ex. en trygg och säker arbetssituation, ett stimulerande arbete, möjlighet att påverka arbetsförhållandena, möjlighet till personlig utveckling och anpassning till människors förutsättningar. Vi är varandras arbetsmiljö Kamratskap och sammanhållning samt att bli accepterad som den man är och att ingå i en arbetsgemenskap, betyder mycket. Kontakten med arbetskamrater kan vara det som vi värderar högst av det som arbetet ger. Ibland kan arbetsuppgifter eller relationer på arbetsplatsen bli alltför påfrestande för någon. I sådana fall prövas vår förmåga att ge det stöd som behövs. Såväl chefer som medarbetare bör vara beredda att ställa upp och hjälpa till när någon har svårigheter. De flesta trivs med att arbeta tillsammans i arbetslag eller i grupp. I en starkt sammanhållen grupp finns gemenskap och självkänsla. När nya kommer in i gruppen får de arbeta sida vid sida med mer erfarna. Det gemensamma kunnandet ökar vilket kan bidra till ett bättre arbetsresultat. Vi är varandras arbetsmiljö och i samverkan kan vi arbeta med att påverka arbetsmiljön och arbetsförhållandena. En del i verksamheten Vi vet att förbättringar i arbetsmiljön även påverkar resultatet av verksamheten. Det är därför naturligt att arbetsmiljöfrågorna hanteras som en del av verksamheten. Att eftersträva integrering betyder att arbetsmiljöfrågorna skall samordnas med övriga verksamhetsfrågor. Det skall t.ex. ses som en naturlig del i vårt arbete att förbättra arbetsmiljön. En förutsättning för att detta skall fungera väl är att det finns en tydligt uttalad målsättning för arbetsmiljön. Målet för arbetsmiljön skall ingå i målen för verksamheten och samtliga på arbetsplatsen skall känna till dessa mål. Samverkan mellan chefer och medarbetare är en annan viktig förutsättning. Lika viktigt som det är att betona chefens ansvar för arbetsmiljöfrågorna är det att varje anställd i det dagliga arbetet visar ett personligt ansvar för arbetsmiljön. Sida 5 av 14

6 3. Huvudpunkter i Fridhems folkhögskolas systematiska arbetsmiljöarbete är: att arbetsgivaren skaffar sig en totalbild över arbetsmiljöförhållanden, kartläggning, att utreda skador och tillbud samt göra en årlig sammanställning av dessa, att ha rutiner för att fortlöpande kartlägga risker och brister, att ha ett tidsplanerat åtgärdsprogram / handlingsplan, att föra en årlig revision och dokumentation av internkontrollens uppläggning, resultat och genomförande, att ha mål och policy för arbetsmiljöarbetet, att fördela arbetsuppgifter, befogenheter och resurser, att klargör vems uppgift det är att fatta beslut i arbetsmiljöfrågor d v s på vilket sätt delegering av arbetsmiljöansvaret är genomförd, att ge utbildning, introduktion, instruktion och övrig information, kring aktuella hälsorisker och erforderliga skyddsåtgärder, anlita företagshälsovård om kompetens saknas inom organisationen för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller det fordras expertresurser. Förutom företagshälsovård finns möjlighet att anlita annan sakkunnig hjälp utifrån, verka för att några nya hälsorisker eller farliga arbetsuppgifter inte uppkommer. Detta är speciellt viktigt i samband med planering av nya verksamheten, vid förändring av organisation, lokaler eller arbetssätt, inköp av maskiner, eller material etc., upprätta en förteckning över vilka föreskrifter från Arbetsmiljöverket ( ) som är aktuella för er verksamhet samt beställ trycksakskatalogen från Arbetsmiljöverket, samla all dokumentation som rör internkontroll på en för alla känd plats för att underlätta arbete. Sida 6 av 14

7 4. ARBETSMILJÖPOLICY FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA I den dagliga verksamheten skall vi utveckla och vårda arbetsmiljön i god samverkan mellan arbetsgivare, anställda och kursdeltagare. Arbetet skall ge arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling i en arbetsorganisation som präglas av respekt för individen. Vi skall verka för hälsa och välbefinnande åt alla i såväl fysiskt, psykiskt och socialt avseende. Detta skall medföra att arbetsmiljön alltid är väl anpassad till såväl den anställde och kursdeltagaren som verksamhetens behov. INRIKTNINGEN FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETET VID FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA Arbetsmiljöpolicyn skall spridas och göras känd i hela organisationen. Medarbetarna skall uppleva en god arbetskvalitet vad gäller fysiska, psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas systematiskt och kontinuerligt och inriktas på att förebygga problem innan de uppstår. Risker och brister i arbetsmiljön skall identifieras genom olika typer av kartläggningar. Handlingsplaner med tydliga och mätbara mål skall upprättas för att eliminera eller minska riskerna. Genom fortbildning och delegering av ansvar skall arbetsmiljöarbetet integreras i arbetslagens dagliga verksamhet. Medarbetarnas kunskaper och erfarenheter skall tillvaratas på alla nivåer. Samtliga medarbetare skall ges fortlöpande kunskap om risker i arbetsmiljön och vad de skall iakttaga för att eliminera dessa risker. Varje medarbetare skall känna ett personligt ansvar. Det gäller inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också vara uppmärksam på och omedelbart rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. Den som drabbas av nedsatt arbetsförmåga skall erhålla stöd som syftar till att arbetsförmågan och hälsan skall kunna återvinnas. En god arbetsmiljö hos oss kan ge våra kursdeltagare förebilder att medverka till bra arbetsförhållanden i sin framtida yrkesverksamhet. Sida 7 av 14

8 5. Roll- och ansvarsfördelning i arbetsmiljöfrågor. ALLMÄNT Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att den anställde utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ansvarar också för tidiga åtgärder i form av arbetsanpassning och för rehabilitering. Arbetsuppgifter som innebär ansvar för att arbetsskador förebyggs i så stor utsträckning som möjligt ska tilldelas den eller de personer som i praktiken har möjlighet att överblicka verksamheten, organisatoriskt och ekonomiskt. Personen i fråga ska också ha reell möjlighet att ingripa mot olika olycksrisker. Skyddskommitté, huvudskyddsombud och linjeledare utgör stöd till arbetsgivaren. ANSVARSFÖRHÅLLANDE Rektor är huvudansvarig för arbetsmiljön vid Fridhems folkhögskola. Personalchefen ansvarar för arbetsmiljön på skolans olika enheter. Personalchefen är sammanhållande för övergripande arbetsmiljöärenden. Kursdeltagare skall likställas med arbetstagare där kontaktläraren likställs med arbetslagsledaren och linjeledaren likställs med personalchefen. Delegationsförutsättningar: Personalchefen skall: Ha erforderliga kunskaper i arbetsmiljöfrågor och tillgång till ny information. Vara förtrogen med Fridhems folkhögskolas arbetsmiljöpolicy. Åtgärda brister i arbetsmiljön vid den egna enheten. Erhålla en klar, tydlig och skriftlig delegation i vilken ansvarsområdet och beslutsbefogenheterna klart definieras. Bilaga: Roll- och ansvar 1. Då ovanstående förutsättningar är uppfyllda har personalchefen ett personligt ansvar. Om denne i någon situation inte anser sig kunna uppfylla detta ansvar, skall frågan returneras till rektor. Rektor ska ansvara för: Att arbetsmiljöarbetet organiseras på ett tillfredställande sätt. Att ekonomiska och personliga resurser finns, så att en tillfredställande arbetsmiljö kan uppnås på kort och lång sikt. Att regler utfärdas för fördelning av skyldigheter och befogenheter i arbetsmiljöarbetet. Att underställda chefer har erforderliga kunskaper om arbetsmiljöfrågor och kan fullgöra sina uppgifter inom arbetsmiljöverksamheten. Att genomföra planerings- och utvecklingssamtal med personalchefen minst en gång per år. Att tillse att arbetsmiljöarbetet årligen följs upp, utvärderas och vid behov revideras. Se till så att initiativ inom arbetsmiljöområdet stimuleras. Sida 8 av 14

9 Personalchefen (linjeledaren för kursdeltagare) ska: Följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet. I samverkan med arbetslagen genomföra kartläggning och åtgärder, i enl. med detta dokuments innehåll, så att risker och brister upptäcks så snabbt som möjligt. Arbetsmiljöfrågan skall tas upp, som stående punkt på samverkansmötena, som varje arbetslag har med sin närmaste chef. Genomföra planerings- och utvecklingssamtal, medarbetarsamtal med samtliga fast anställda medarbetare minst en gång per år. Årligen i samråd med rektor upprätta handlingsplan på varje enhet, för åtgärder som inte omedelbart kan åtgärdas. Följa upp fastställda handlingsplaner. Svara för uppföljningen och redovisningen av de anställdas hälsotillstånd. I samråd med rektor ansvara för att nyanställda erhåller adekvat introduktionsinformation/utbildning. Ansvara för att arbetsmiljö arbetet bedrivs enligt de krav som ställs i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Att personal vid de olika enheterna informeras om nyheter och ändringar i föreskrifter, instruktioner mm samt planerade förändringar i verksamheten som kan påverka arbetsmiljön. Att inom sin enhet verka för en god kreativ studiemiljö såväl psykiskt som fysiskt såsom lokalvård, uppträdande, omtanke m.m. Stimulera initiativ inom arbetsmiljöområdet. Rapportera tillbud och skador till rektor. Medverka vid utredning av arbetsskador, tillbud samt vid ev. rehabiliteringsutredningar. Att rapportera till ordf. i skyddskommittén om instruktioner, trots uppmaningar, inte följs. Vara ordförande och sammankalla skyddskommittén. Enskilda kursdeltagare, medarbetare, kontaktlärare och enhetschefer ska: Aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet genom att delta i arbetsmiljödiskussioner vid arbetslags-, personal- och verksamhetsmöten. Ta initiativ att med arbetsledningen, i första hand sin närmaste chef, diskutera såväl fysiska som psykosociala arbetsmiljöbrister och utbildningsbehov inom arbetsmiljöområdet. Bedriva arbete enligt de skyddsinstruktioner och andra skyddsföreskrifter som finns beträffande arbetsmetod och utrustning, samt i övrigt iaktta den försiktighet som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Verka för att en god arbets- och studiemiljö genomsyrar skolan. Skyddsombud ska: Företräda arbetstagarna. Verka för en tillfredställande arbetsmiljö. Vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och utövar det systematisk arbetsmiljöarbetet m.m. Samverka med övriga chefer inom ledningsgruppen (rektor, personalchef). Sida 9 av 14

10 Huvudskyddsombudet ska: Samordna skyddsombudens verksamhet. Företräda skyddsombuden när det gäller frågor om arbetsmiljön som berör fler skyddsområden. I övrigt som skyddsombud enl. ovan. Skyddskommittén ska: Vara policyskapande, planerande, pådrivande och övervakande i arbetsmiljöfrågor. Framlägga och driva arbetsmiljöfrågor, som varit uppe vid på de olika arbetslagens samverkansmöten. Handlägga medbestämmandefrågor som berör arbetsmiljön dvs. alla beslut som är viktiga förändringar och berör arbetsmiljön. Sådana frågor kan t.ex. vara: investeringar, maskiner, utrustning, nya arbetsmetoder och arbetsorganisatoriska förändringar. Frågor om företagshälsovård, friskvård, handlingsplaner i arbetsgivarens internkontroll, inköp som kan föranleda ohälsa, utbildning rörande arbetsmiljön, arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamheten på arbetsplatsen. I skyddskommittén 2013 ingår följande personer: Per Sköld, huvudskyddsombud Anders Vestergård, skyddsombud lärare Elev representant utsedd av elevkåren Daniel Unnerbäck, personalchef, sammankallande Roger Johansson, rektor, Sida 10 av 14

11 6. Delegering (Här följer ett exempel på delegering, som ska vara skriftlig) Jag, som formellt har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom Fridhems folkhögskola, Svalöv delegerar härmed mitt arbetsgivaransvar för arbetsmiljöfrågorna inom. till verksamhetsområde, som i sin befattning namn som chef/arbetsledare inom den aktuella delen av organisationen har ansvaret för övriga beslut som i stor utsträckning påverkar arbetet och arbetsmiljön inom den berörda delen av organisationen. I den mån befogenheterna inte räcker till eller i tveksamma fall ska vederbörande tydligt hänskjuta frågan/frågorna tillbaka till mig, som då återtar ansvaret för den aktuella frågan. Vi har också kommit överens om vad som i detalj ingår i ansvaret och vad som krävs för att arbetsmiljöarbetet ska fungera väl, i enlighet med denna delegering. Bifogade blad anger vad som ingår i delegeringen och förutsättningarna för den. Datum Namn, den som delegerat ansvaret... Namn, den som ansvaret delegerats till. Namnförtydligande... Namnförtydligande Sida 11 av 14

12 7. KARTLÄGGNING (Ska alltid vara skriftlig, Under året bör checklistan utarbetas och förbättras. Anteckna synpunkterna och lämna till närmaste chef). Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår från att arbetsgivaren skaffar sig en totalbild arbetsmiljöförhållandena. Syftet är att göra riskbedömningar för att kunna planera förebyggande insatser. Bedömningarna ska röra både fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden. De aktuella miljöbelastningarna kan identifieras med stöd av nedanstående checklista. Kvantifieringen av miljöbelastningen kan t ex ske genom att man anger antalet personer som i liten, måttlig eller i hög omfattning är utsatta för respektive miljöfaktor. Detta kan antingen ske genom att personalen besvarar frågorna - via en frågeundersökning - eller att t ex miljöansvarig tillsammans med skyddsombud gemensamt bedömer omfattningen. Arbetsmiljökartläggning för arbetsplats/enhet: antal anställda... Hur många anställda på arbetsplatsen är utsatta för 1. Obekväma arbetstider, bristande arbetstidsalternativ 2. Olycksfallsrisker 3. Buller eller vibrationer 4. Dålig belysning eller besvärande synförhållanden 5. Värme, kyla, drag eller luftfuktighet 6. Damm, rök, gaser, ångor, mögel eller 1 mikroorga nismer 7. Jäktigt och stressigt arbete 8. Svårigheter att kunna påverka den egna arbetssituationen 9. Krokig, vriden, ensidig eller låst arbetsställning 10. Dåligt samarbetsklimat 11. Fysiskt eller psykiskt hot om våld eller repressalier liten omfattning måttlig omfattning hög omfattning (Checklistan ska utformas efter respektive arbetslags aktuella behov och återföras i detta dokument.) För Fridhems folkhögskola gäller följande: Område Hjälpmedel Tidsintervall Allmän kartläggning Checklista bilaga Vid varje samverkansträff inom arbetslagen/enheten. Ansvarig för arbetet: respektive linjeledare, köks-, internatchef, vaktmästare tillsammans med närmaste chef, pedagogisk ledare och ekonomichef. Skyddskommittén sammanträder efter behov, minst två gånger per år. Ansvarig för arbetet: rektor. Sida 12 av 14

13 8. Uppföljning statistik Uppföljningen omfattar främst kontroll av att vidtagna åtgärder lett till avsett resultat och att åtgärdsprogrammet följs. Efterhand som åtgärderna genomförs sker också en revision av programmet. Varje år ska arbetsgivaren följa upp arbetsmiljöarbetet för att skapa förbättringar. Skriftlig dokumentation ska ske om man har minst tio anställda. Den dokumentation som erhållits via de tre inledande aktiviteterna kan anses tillfredsställa föreskriftens behov av dokumentation. Efterhand som förändringar sker eller åtgärder genomförs så görs uppdateringar. Sammanställning över antalet olycksfall, sjukfrånvaro och personalomsättning Statistiken gäller fast anställda (ej långtidssjukskrivna). Fridhems folkhögskola har en stor mängd timanställda gästlärare. År Antal olycksfall Allvarligare tillbud Antal arbetssjukdomar Långtidssjukskrivningar Antalet sjukfrånvarodagar¹ / lärare 3,42 0 1,45 2,31 2,5 Antalet sjukfrånvarodagar¹ / kök /städ 0,36 2,6 13,0 4,57 Antalet sjukfrånvarodagar¹/ vaktmästare ,33 Antalet sjukfrånvarodagar¹/ kontor 3,83 0,57 0,8 0,92 Antal tillsvidare anställda (genomsnitt) 33² Sjukdagar per tillsvidare anställd, totalt 3,53 1,47 4,47 2,69 Personalomsättning, tillsvidare anställd % 6,1%³ 2,7% ³ Personalomsättningen är antalet avgångar i procent av genomsnittliga antalet anställda under året. Sida 13 av 14

14 9. UTBILDNING - ARBETSMILJÖ Att en gång ha fått introduktion och utbildning i arbetet, vilka arbetsmiljöriskerna är och hur man arbetar på ett säkert sätt, räcker oftast inte. Verkligheten förändras och kunskaperna behöver förändras i takt med den. Målsättning med arbetsmiljöutbildningen är att få det praktiska arbetsmiljöarbetet att fungera på ett bra sätt, att de chefer / linjeledare / personer som har fått arbetsmiljöuppgifter, och därmed arbetsmiljöansvar, delegerat till sig skall ha en sådan arbetsmiljöutbildning att de klarar att leva upp till sitt ansvar, att ge chefer, linjeledare, skyddsombud och skyddskommittéledamöter grundläggande utbildning i lagar och avtal som berör arbetsmiljön inom Fridhems folkhögskola, att regelbunden information till hela eller grupper av personalen hålls t.ex. om speciella arbetsmiljöproblem som alla behöver känna till eller som är specifika för vissa grupper. Detta kan ske efter behov eller lämpligast vid personalträffar i juni eller augusti. Sida 14 av 14

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN Barn- och skolförvaltning Lund Öster 1 Nyvångs ansvarsområde Dalby 2008-06-17 Ronny Christensson 046 / 35 79 01 ronny.christensson@lund.se SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13611 su/adm 2016-03-11 3 Innehållsansvarig: Lena Lindberg, Vårdenhetschef, Rättspsykiatrisk akutenhet 6 (lenli48) Godkänd av: Alessio Degl'innocenti,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Fastställd av kanslichefen efter behandling i skyddskommittén den 2005-06-03 Allmänt Arbetsmiljöverksamheten på Fackförbundet

Läs mer

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Innehåll A. Inledning B. Övergripande mål C. Policy D. Resursfördelning E. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare F. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Arbetsmiljöpolicy Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Målsättning En atmosfär av delaktighet skall råda hos både personal, forskare, gästforskare och studenter. Institutionens strävan är att

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia 2014-06-12 ionsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258 Internet: www.academedia.se

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING EN BRA ARBETSMILJÖ ÄR INTE EN SLUMPMÄSSIG FÖRETEELSE ELLER ENBART ETT RESULTAT AV VI "KEMIN" MELLAN MÄNNISKOR. KAN MEDVETET PÅVERKA VÅR EGEN ARBETSMILJÖ,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARBETSMILJÖPLAN OCH RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2008 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 NULÄGESBESKRIVNING. 4-6 DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg.

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg. Genomförd senast 31 maj. Redovisas till verksamhetschef senast 15 augusti Checklista - Arbetsmiljörond Verksamhetsområde Arbetsplats Datum Ansvarig chef Medverkande skyddsombud Övriga medverkande Frågorna

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

ARBETSMILJÖDELEGATION I TIBRO KOMMUN

ARBETSMILJÖDELEGATION I TIBRO KOMMUN Dnr Sida 2008-000269.02 1(9) ARBETSMILJÖDELEGATION I TIBRO KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2008-10-07, 80 2(9) Arbetsmiljö Med arbetsmiljö menas den fysiska, psykiska och sociala miljö som personerna

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

A aktiv sjukskrivning sjukskrivning under vilken läkaren ordinerar den sjukskrivne att under sjukskrivningstiden utföra bestämda aktiviteter för att förbättra förutsättningarna att kunna återgå till arbetet

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07 Arbetsmiljöpolicy i Norbergs kommun Antagen i KF 65 2011-06-07 ARBETSMILJÖPOLICY Definition av begreppet arbetsmiljö Enligt Världshälsoorganisationen är begreppet arbetsmiljö en sammanfattande benämning

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-10-07 ON 2013/0086 0702 375706 Omsorgsnämnden Systematiskt arbetsmiljöarbete Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

Ansvaret för arbetsmiljön

Ansvaret för arbetsmiljön Ansvaret för arbetsmiljön Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter är det regelverk som ställer minimikraven på arbetsmiljön. Utgångspunkten är att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och

Läs mer

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Ändring införd t.o.m. AFS 2003:4 AFS 2003:4 Omfattning: ändr 6 och 7 jämte kommentarer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 2 Innehåll Arbetsmiljöplan 2016... 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden...

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Medlem: Servicegarant: Datum: Assistenter som medverkat: Ansvarig rådgivare/servicegrupp: Brukarkooperativet JAG Box 16145, 103 23

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Dnr 844-14 Gäller fr o m 2014-10-20 Arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Borås Med hänvisning till de centrala parternas gemensamma värderingar till grund för

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Naturvetareförbundet, Sveriges Farmacevtförbund INNEHÅLL Facklig handbok

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande 0 Östen Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr fcs 2 1 SD Till Kommunstyrelsen Revidering av Arbetsmiljöpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR 1 ALLMÄNT Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön, vilket bl.a. framgår av arbetsmiljölagen (AML), kapitel 3: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som

Läs mer

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan 2014-2015, Virginska skolan 1. Syfte Planens syfte är att beskriva hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är organiserat och hur det

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014

Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Anna Norman,0550-88546 anna.norman@kristinehamn.se Datum 2014-06-02 Tn/2014:98 401 Organisation Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014 Sammanfattning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs Maria Landberg Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Beskriver HUR arbetsgivaren förväntas arbeta förebyggande. 1 Arbetsolyckor Bidragande orsaker till

Läs mer

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 ABCD Säters kommun Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

R E H A B I L I T E R I N G

R E H A B I L I T E R I N G GÖTEBORGS UNIVERSITET R E H A B I L I T E R I N G Mål och rutiner Gäller fr. o. m. 1 januari 1992 Uppdaterad 2005-04-28 Innehåll Sid Arbetsgivarens ansvar 1 Mål för arbetslivsinriktad rehabilitering 1

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

Samverkansavtal Uppsala Kommun

Samverkansavtal Uppsala Kommun Samverkansavtal Uppsala Kommun SYFTE/GRUND o Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet.

Läs mer

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Barn- och utbildningsförvaltningen Flik 1:8 Antagen i CSG 140802 1(6) Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Förebyggande arbete Arbetet med att förebygga våld och hot om våld på arbetsplatsen

Läs mer

967 Delrapport, internkontroll 2OI3 (UN 20 t3.l37)

967 Delrapport, internkontroll 2OI3 (UN 20 t3.l37) Utbild ni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-09-04 e (13) 967 Delrapport, internkontroll 2OI3 (UN 20 t3.l37) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen

Läs mer

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2 B Bilaga 2 BILAGA 1 Arbetsmiljöuppgifter Observera att de kommungemensamma arbetsmiljöuppgifter som beskrivs i denna bilaga kan komma att förändras i samband med att förändringar görs i lagar, avtal samt

Läs mer

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet 1 UMEÅ UNIVERSITET REKTOR Ansvarig enhet: Personalenheten Område: Personal Beslutad av: Rektor Giltighetstid: Från 2014-05-13 tillsvidare Typ av dokument: Regel Dnr: FS 1.1.2-723-14 Sid 1 Regel för det

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Dokument antaget av institutionsstyrelsen den xxxx 2012. 1. Målsättning/policy Arbetsmiljön vid Biologiska Institutionen skall vara god.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för 2017-2021 i enlighet med lokalförsörjningsprocessen.

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för 2017-2021 i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. SOLLENTUNA KOMMUN Trafik- och fastighetskontoret Daniel Eriksson Fastighetsutvecklare 08-579 216 19 Hemställan 2015-06-15 Dnr.2015/0513TFN Sollentuna kommun Hemställan till samtliga nämnder att genomföra

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer.

Läs mer

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet Systematiskt Arbetsmiljöarbete Dnr: LiU-2012-01365 2012-10-26 Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet l. Allmänt Denna instruktion utgör tillsammans med lagstiftningen på området och universitetets

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

Vägledning för Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vägledning för Systematiskt arbetsmiljöarbete Vägledning för Systematiskt arbetsmiljöarbete INNEHÅLL Del 1: Vad är ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Varför ska vi ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete? 5 Vem ska göra vad? 5 Hur börjar vi? 6 Systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3.

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3. 1 AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet

Läs mer

Ny AFS. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ny AFS. Organisatorisk och social arbetsmiljö Ny AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö Ny AFS organisatorisk och social Organisatorisk och social arbetsmiljö arbetsmiljö - om hantering av psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöverket har nu fattat

Läs mer

Rutiner vid arbetsskador och tillbud

Rutiner vid arbetsskador och tillbud Rutiner vid arbetsskador och tillbud Vad räknas som arbetsskada? A Olycksfall i arbetet 1 Olycksfall En skada som sker genom kortvarig, oförutsedd och oväntad händelse under arbetstid på arbetsplatsen

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Denna skrift är utgiven av LU Byggnad vid Lunds universitet. Omslagsbild: Andrzej Ploski. Layout: Clyde Lange, Media-Tryck, Lunds universitet. Tryck: Media-Tryck

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Mullsjö kommun

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Mullsjö kommun Namn på dokumentet: Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Mullsjö kommun Version: 1.0 Dokumenttyp: Riktlinje Gäller: Tillsvidare Dokumentansvarig: Personalchef Revideras: Senast vart fjärde

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

SAM vid uthyrning av

SAM vid uthyrning av SAM vid uthyrning av personal Maria Morberg, Almega Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS Klicka här för Arbetstidslagen att ändra ATLformat

Läs mer

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Alkohol och droger på arbetsplatsen Kommunledning Personalavdelningen Diarienummer: 2015/52 Fastställd: 2001 Reviderad: 2015-03-04 RIKTLINJE Alkohol och droger på arbetsplatsen Alkohol och droger på arbetsplatsen 2/6 Inledning... 3 Syfte...

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer