Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Anders Pålhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed"

Transkript

1 Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår Anders Pålhed

2 1. Sammanfattning Inledning Syfte Metod Avgränsning Bakgrundsfakta Arbetsmiljölag (1977:1160) Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet hos Nerikes Brandkår Policys och riktlinjer Det löpande arbetet Slutsats och rekommendationer (11)

3 1. Sammanfattning Nerikes Brandkår har som arbetsgivare ett stort antal personer anställda både i utryckande tjänst men också för övriga tjänster. Av Arbetsmiljölagen framgår vilka krav som ställs på en arbetsgivare för att upprätthålla en god arbetsmiljö. För den utryckande personalen är arbetssituationen i många fall påfrestande och farlig. För dessa är frågor om arbetsmiljön därför naturlig och sådant som man arbetar med dagligen. För övrig personal är kanske detta inte lika naturligt. Därför har revisorerna i Nerikes Brandkår i sin risk- och väsentlighetsplanering bedömt att dessa frågor bör granskas i en förstudie. Revisionen i Nerikes Brandkår har därför givit EY i uppdrag att granska om man bedriver ett arbetsmiljöarbete inom Nerikes Brandkår så att man följer Arbetsmiljölagen och ger övrig personal förutsättningar för en god arbetsmiljö. Syftet är att granska om det finns ändamålsenliga, beslutade och kommunicerade styrdokument avseende arbetsmiljöfrågorna samt om de tillämpas och dokumenteras hos Nerikes Brandkår så att förutsättningarna finns för att en god arbetsmiljö uppnås i enlighet med Arbetsmiljölagen. Följande revisionsfrågor har särskilt belysts: Vilka övergripande riktlinjer finns? Vilka rutiner och bemanning finns för hantering av dessa frågor? Hur är rutinerna implementerade i den löpande verksamheten? Är det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenterat? Följs utfallet upp på ett strukturerat sätt? Förstudien har genomförts i form av genomgång av aktuella styrdokument och riktlinjer samt genom samtal med Kristina Lood (personalsekreterare). Förstudien avser aktuella förhållanden under 2013 och görs på en övergripande nivå utan detaljerade kontroller av t.ex efterlevnaden av detaljerade regler i Arbetsmiljölagen m.m. Studien avser endast ej utryckande personal men eftersom det inte finns några separata policys och instruktioner för den ej utryckande personalen är våra noteringar oftast allmängiltiga för hela verksamheten. Sammantaget bedömer vi att Nerikes Brandkår i allt väsentligt har arbetsmiljöarbete i tillräcklig omfattning så att de anställda kan anses ha förutsättningar för en god arbetsmiljö. Man skulle dock kunna utveckla dokumentation av planering, riskbedömning och rutinbeskrivningar ytterligare för att det ska bli ett komplett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lagens intentioner. Det är också ett ständigt behov av utbildning inom arbetsmiljöområdet för att hålla sig uppdaterad om regeländringar samt andra krav och erfarenheter. 3(11)

4 De främsta behoven av förbättringar anser vi vara: att upprätta mera strukturerade, fullständiga och skriftliga dokument över riskbedömningar och rutiner samt att löpande ompröva dessa att i arbetsmiljöpolicyn också ange vilka krav på återrapportering som Direktionen ställer att fortsatt undersöka möjligheterna att anskaffa ett mera enhetligt och strukturerat dokumentationsverktyg för skador, tillbud och vidtagna åtgärder, dvs ett mera komplett kvalitetssystem inom arbetsmiljöområdet att löpande tillse att ansvariga personer med delegerade uppgifter inom arbetsmiljöområdet erhåller tillräcklig utbildning och information för att kunna fullgöra sina uppgifter att fastställa en enhetlig struktur för policys i förhållande till andra instruktioner och handledningar samt fastställa på vilken nivå inom Nerikes Brandkår som dessa ska beslutas 4(11)

5 2. Inledning Nerikes Brandkår har som arbetsgivare ett stort antal personer anställda både i utryckande tjänst men också för övriga tjänster. Av Arbetsmiljölagen framgår vilka krav som ställs på en arbetsgivare för att upprätthålla en god arbetsmiljö. För den utryckande personalen är arbetssituationen i många fall påfrestande och farlig. För dessa är frågor om arbetsmiljön därför naturlig och sådant som man arbetar med dagligen. För övrig personal är kanske detta inte lika naturligt. Därför har revisorerna i Nerikes Brandkår i sin risk- och väsentlighetsplanering bedömt att dessa frågor bör granskas i en förstudie. Revisionen i Nerikes Brandkår har därför givit EY i uppdrag att granska om man bedriver ett arbetsmiljöarbete inom Nerikes Brandkår så att man följer Arbetsmiljölagen och ger övrig personal förutsättningar för en god arbetsmiljö. 3. Syfte Revisorerna skall bl.a. pröva om väsentliga förvaltningsfrågor hanteras på ett tillfredsställande sätt inom Nerikes Brandkår. Som underlag för dessa prövningar ligger revisionsplanen där de väsentliga riskerna definierats. Denna förstudie utgör underlag för revisorernas bedömning av en av de väsentliga revisionsfrågor som identifierats i planeringen. Syftet är att granska om det finns ändamålsenliga, beslutade och kommunicerade styrdokument avseende arbetsmiljöfrågorna samt om de tillämpas och dokumenteras hos Nerikes Brandkår så att förutsättningarna finns för att en god arbetsmiljö uppnås i enlighet med Arbetsmiljölagen. Följande revisionsfrågor har särskilt belysts: Vilka övergripande riktlinjer finns? Vilka rutiner och bemanning finns för hantering av dessa frågor? Hur är rutinerna implementerade i den löpande verksamheten? Är det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenterat? Följs utfallet upp på ett strukturerat sätt? 3.1 Metod Förstudien har genomförts i form av genomgång av aktuella styrdokument och riktlinjer samt genom samtal med Kristina Lood (personalsekreterare). 3.2 Avgränsning Förstudien avser aktuella förhållanden under 2013 och görs på en övergripande nivå utan detaljerade kontroller av t.ex efterlevnaden av detaljerade regler i Arbetsmiljölagen m.m. Studien avser endast ej utryckande personal. 5(11)

6 4. Bakgrundsfakta 4.1 Arbetsmiljölag (1977:1160) Lagens övergripande ändamål beskrivs i 1 kap 1 som att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Av 2 kap redogörs för arbetsmiljöns beskaffenhet. Detta kan t.ex. innebära att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska anpassas till personernas olika förutsättningar både i fysiskt såväl som psykiskt avseende. De anställda ska också ges möjlighet att delta i utformningen av sin egen arbetsssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbetet. I 3 kap beskrivs de allmänna skyldigheter som finns för både arbetsgivare och den anställde. Detta kan bl.a. innebära att: - arbetsgivare och anställd ska samverka - arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. - arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna och vidta åtgärder - arbetsgivaren ska dokumentera arbetsmiljön och arbetet med den. Handlingsplaner ska upprättas - arbetsgivaren ska svara för att företagshälsovård finns att tillgå - den anställde ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av nödvändiga åtgärder. Den ska också följa givna föreskrifter och använda skyddsanordningar mm I 6 kap beskriver lagen samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Där anges bl.a. att det på en arbetsplats där minst 5 sysselsätts regelbundet ska ett eller flera skyddsombud utses. Om det på ett arbetsställe finns flera skyddsombud ska ett av dessa vara huvudskyddsombud. Kapitel 7 innehåller regler för tillsyn. Det är Arbetsmiljöverket som utöver tillsyn enligt Arbetsmiljölagen. 4.2 Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete Denna författningssamling från Arbetsmiljöverket ger en mera konkret beskrivning av hur man ska tolka olika begrepp och förhållanden som finns angivna i lagtexten. Här anges t.ex. att det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att förebygga ohälsa och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Det framgår också att det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbete ska gå till. Både arbetsmiljöpolicyn och rutinerna ska vara skriftligt dokumenterade om man är fler än 10 personer i verksamheten. 6(11)

7 Arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöarbetet i verksamheten så att flera får i uppgift att verka för att risker förebyggs m.m. Den ska också tillse att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs. Arbetsgivare ska även se till att dessa personer har tillräckliga kunskaper om regler, olika förhållanden som innebär risker, åtgärder som förebygger ohälsa och olycksfall etc. Uppgiftsfördelningen ska vara skriftligt dokumenterad om det är fler än 10 anställda i verksamheten. Det ska upprättas en skriftlig dokumentation över de rutiner som ska tillämpas för att ge ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Tydliga rutiner förhindrar också felaktiga beslut. Det är också viktigt att det finns skriftliga instruktioner för vad som ska göras när det händer ett tillbud eller olycksfall. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. Om något händer i arbetet ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att riskerna kan förebyggas i fortsättningen. De åtgärder som inte genomförs direkt ska föras in i en skriftlig handlingsplan. Varje år ska en dokumenterad uppföljning göras av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 5. Arbetsmiljöarbetet hos Nerikes Brandkår 5.1 Policys och riktlinjer Inom Nerikes Brandkår finns ett antal olika policys m.m. som berör arbetsmiljöområdet. Först och främst finns en Arbetsmiljöpolicy som urspungligen upprättades Denna har reviderats 2013 och har antagits av verksamhetsrådet Policyn innehåller information om ansvar, delegation och viljeinriktningen. Av policyn framgår t.ex. att alla anställda har skyldighet att följa instruktioner och policys och rapportera brister till närmaste chef. Av Arbetsmiljöpolicyn framgår inte vilka övriga policys och riktlinjer som finns att följa. Därutöver finns ett antal övriga policys och instruktioner med inriktning mot arbetsmiljöfrågor: - Drogpolicy - Policy mot kränkande särbehandling - Policy angående fysiska krav för anställda i utryckningstjänst - Handlingsprogram för kamratstöd - Jämställdhetspolicy - Mall för medarbetarsamtal På intranätet Brandposten publiceras Arbetsmiljöpolicyn tillsammans med länk till de specifika föreskrifter som gäller för arbete inom räddningstjänsten. Dessa innehåller dock främst specifika föreskrifter för den utryckande personalen. På intranätet finns också länkar till anmälningsblanketter för arbetsskada och till den egna tillbudsrapporten samt till information om arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, skyddsombud. Därutöver finns den antagna uppgiftsfördelningen publicerad. 7(11)

8 Av arbetsmiljöpolicyn framgår att Direktionen har huvudansvaret för arbetsmiljön vid Nerikes Brandkår samt att brandchefen har den övergripande uppgiften att tillse att arbete och befogenheter förs ut i organisationen. Det anges att samtliga chefer och arbetsledare är arbetsgivarens ställföreträdare och därför har ett ansvar för arbetsmiljöarbetet inom sitt verksamhetsområde. En samlad skrift om uppgiftsfördelning finns och innehåller information om vilka olika uppgifter som finns i arbetsmiljöarbetet och vem som denna uppgifter delegerats till. 5.2 Det löpande arbetet Årligen upprättas handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet av vice brandchefen i enlighet med beslutad uppgiftsfördelning. Denna behandlas i verksamhetsrådet och finns även med i budget och verksamhetsplanen. Dock har arbetsmiljöfrågor tagit mycket tid varför det ska flyttas till en ny separat Arbetsmiljögrupp. Av naturliga skäl är frågorna här främst hänförliga till den utryckande verksamheten. Det finns inga separata rutiner för arbetsmiljöarbetet avseende ej utryckande personal utan regler m.m. gäller alla anställda. När ett tillbud uppkommer ska det anmälas via tillbudsrapporter till personalsekreteraren. Dessa förtecknas i ett Excel-dokument för registrering och uppföljning. I dokumentet anges uppgifter om när, var, vad och uppgiftslämnare. Uppgifterna skickas vidare till vice brandchefen med kommentarer som i sin tur ansvarar för att vidaresända för eventuella åtgärder. Det är upp till personalsekreteraren att tillse att ärenden inte har blivit liggande utan att åtgärdas och/eller återrapporteras. Personalsekreteraren ansvarar också för att anmälan sker till Försäkringskassan vid arbetsskada. Årligen sammanställs alla arbetsskador i ett Exceldokument uppdelade i arbetsskador och tillbud. Man har i dagsläget inget annat system för dokumentation av detta arbete men man tittar på ett program, ett kvalitetssystem specifikt för räddningstjänster, som skulle ge ett bättre och mera integrerat arbetssätt avseende arbetsmiljön. Arbetsmiljöfrågor diskuteras löpande i verksamhetsrådet (arbetsmiljögrupp framöver). Det ska också tas upp på andra arbetsplatsträffar som hålls ca 1 gång per månad. Dock finns inte arbetsmiljö som en egen ständig punkt på dagordningen. Personalutvecklingsamtal ska hållas minst 1 gång per år mellan de anställda och deras chefer. För detta finns en framtagen mall med frågor som är lämpliga att diskutera. Ingen formell sammanställning eller samlad dokumentation görs av resultat från personalutvecklingssamtalen. Operativt ansvariga för arbetsmiljöarbetet är främst personalsekreteraren och vice brandchefen. Kunskap inom ämnet har man till stor del fått lära sig efterhand och på egen hand. Dock är de båda nu inplanerade på en utbildning i ämnet. Man har hittills inte haft någon specifik granskning av arbetsmiljöarbete från Arbetsmiljöverket. JämO har brevledes ställt frågor om jämställdheten inom kåren vilket besvarats. Svårare tillbud anmäles egenhändigt till Arbetsmiljöverket. För närvarande pågår också en lönekartläggning enligt krav från Diskrimineringsombudsmannen. För detta köper man konsulttjänster. 8(11)

9 6. Slutsats och rekommendationer Sammantaget bedömer vi att Nerikes Brandkår i allt väsentligt genomför ett systematiskt arbetsmiljöarbete i tillräcklig omfattning så att de anställda kan anses ha förutsättningar för en god arbetsmiljö. Man skulle dock kunna utveckla dokumentation av planering, riskbedömning och rutinbeskrivningar ytterligare för att det ska bli ett komplett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lagens intentioner. Det är också ett ständigt behov av utbildning inom arbetsmiljöområdet för att hålla sig uppdaterad om regeländringar samt andra krav och erfarenheter. Eftersom det inte finns några separata policys och instruktioner för den ej utryckande personalen är våra noteringar nedan oftast allmängiltiga för hela verksamheten. De viktigare moment som ska finnas enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling är: 1. Dokumentationskrav - Arbetsmiljöpolicy - Riskbedömningar och handlingsplaner - Rutiner - Uppgiftsfördelning - Uppföljning av skador och tillbud Det finns en skriftlig arbetsmiljöpolicy som nyligen reviderats. Dock har denna inte beslutats i Direktionen utan endast i Verksamhetsrådet. Policyn innehåller övergripande tankar och inriktningar över hur man ser på en god arbetsmiljö. Eventuellt skulle man kunnat hänvisa vidare till de skriftliga rutinbeskrivningarna, uppgiftsfördelningen och övriga policys och instruktioner som är aktuella inom området så att arbetsmiljöpolicyn blir litet mera specifik över vad man avser med de angivna tankarna och inriktningarna. Det bör också infogas vilka krav på återrapportering av utfallet som Direktionen kräver. Riskbedömningar och handlingsplaner finns delvis upprättade och dokumenterade och Verksamhetsrådet behandlar detta årligen. I dokumentet för uppgiftsfördelning anges att vice bradchefer ska göra riskbedömningar när väsentliga förändringar ska genomföras men vi rekommenderar att riskbedömningarna ses över mera regelbundet även om inga större förändringar är på gång. Omvärldsfaktorer kan medföra att förändringar sker som skulle behöva beaktas i riskbedömningen. Denna riskbedömning, som ska vara skriftlig, är den samlade övrsiktliga bedömningen av historiska och nya risker som finns för allt arbete inom verksamheten, även för ej utryckande personal. Vi har inte fått del av något sådant samlat dokument. 9(11)

10 Vi har inte kunnat se att det finns några egentliga dokumenterade rutinbeskrivningar över hur det praktiska arbete ska ske utan mycket baseras på uppgiftsfördelningen och på personalsekreterarens egna initiativ. Skriftliga och tydliga rutinbeskrivningar är alltid bra för att undvika fel åtgärder t.ex. vid personalförändringar. Dessa rutiner bör finnas tillgängliga för alla via intranätet och löpande tas upp som information och påminnelse på arbetsplatsträffar. Det finns dock ett antal policys och liknande som gäller för vissa specifika områden där innehållet kan anses utgöra skriftliga instruktioner. Man har en upprättad uppgiftsfördelning som dels anger vilka som har delegerat ansvar för olika delmoment i arbetsmiljöarbetet samt vilka moment man anser finns i arbetsmiljöarbetet. Det kan därför också ses som en enklare variant av rutinbeskrivning även om delmomenten oftast är mera översiktligt beskrivna. Man har ett eget utvecklat system för dokumentation och uppföljning av skador och tillbud med hjälp av en Excelfil. Personalsekreteraren har berättat att man överväger att anskaffa ett riktigt kvalitetssystem för att få en bättre och säkrare dokumentation och uppföljning, vilket vi rekommenderar. 2. Uppgiftsfördelning och kunskaper Man har en skriftlig uppgiftsfördelning som är publicerade på intranätet så att alla kan ta del av informationen. Uppgifterna är delegerade till chefer, områdesansvariga, lagansvariga, stationschefer och personalsekreteraren. Det är således tämligen många involverade i arbetsmiljöarbetet. Detta ställer dock krav på större informationsoch kunskapsspridning eftersom alla som har delegerats uppgifter också ska ha nödvändiga resurser och kunskaper. Informationen kan spridas i de löpande verksamhetsråden och arbetsplatsträffarna. Det är dock viktigt att åtminstone nyckelpersonerna i arbetsmiljöarbetet får möjlighet att få tillräcklig utbildning, lämpligen i extern regi, om aktuella regler och andra frågeställningar inom arbetsmiljöområdet. Dessa kan därefter förmedla riktade kunskaper internt inom Nerikes Brandkår. Vi har erfarit att kunskapen hittills till stor del fått inhämtas på egen hand men att vice brandchefen och personalsekreteraren nu skulle delta i en extern utbildning. 3. Skriftliga instruktioner Det är viktigt att det finns skriftliga instruktioner över vad som praktiskt ska göras vid uppkomna skador eller tillbud. Nerikes Brandkår har ett flertal olika policys och liknande instruktioner inom arbetsmiljöområdet. Dessa har angetts ovan under avsnitt 5.1. I vissa av dessa, t.ex. i drogpolicyn, finns angivet reglerna som gäller inom Nerikes Brandkår, vilka förebyggande åtgärder som ska genomföras samt också beskrivning över hur man ska agera när någon incident inträffar i strid med policyn. Detta innehåll finns också i de övriga policys som finns inom arbetsmiljöområdet. 10(11)

11 Vi noterar att dessa policys har beslutats på litet olika sätt. Vissa har ursprungligen beslutats av Direktionen men har senare reviderats, och eventuellt beslutats i verksamhetsrådet, men det framgår inte att nytt beslut tagits av Direktionen. Samtliga dessa policys är dock reviderade i rimlig närtid. Vi rekommenderad att strukturen för hur man benämner och beslutar om skriftliga instruktioner görs mera enhetlig. T.ex. kan begreppet policy begränsas till sådana övergripande instruktioner som beslutas av Direktionen medan mera praktiska instruktioner som beslutas på tjänstemannanivå benämns handledning, instruktion eller liknande. Det är också viktigt att uppgifter om vilka policys och andra instruktioner som finns inom området dokumenteras samlat t.ex. i arbetsmiljöpolicyn eller på annan central plats. 11(11)

Genomförda granskningsprojekt under tiden 2008-2014

Genomförda granskningsprojekt under tiden 2008-2014 Genomförda granskningsprojekt under tiden 2008-2014 Datum 1 december 2014 Till Revisionen Från Anders Pålhed 1 Granskning av det olycksförebyggande arbetet (LSO) (rapport 2008-04-21) 1.1 Granskningens

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia 2014-06-12 ionsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258 Internet: www.academedia.se

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 2 Innehåll Arbetsmiljöplan 2016... 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden...

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN Barn- och skolförvaltning Lund Öster 1 Nyvångs ansvarsområde Dalby 2008-06-17 Ronny Christensson 046 / 35 79 01 ronny.christensson@lund.se SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Innehåll A. Inledning B. Övergripande mål C. Policy D. Resursfördelning E. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare F. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13611 su/adm 2016-03-11 3 Innehållsansvarig: Lena Lindberg, Vårdenhetschef, Rättspsykiatrisk akutenhet 6 (lenli48) Godkänd av: Alessio Degl'innocenti,

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 ABCD Säters kommun Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Arbetsmiljöpolicy Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Målsättning En atmosfär av delaktighet skall råda hos både personal, forskare, gästforskare och studenter. Institutionens strävan är att

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande 0 Östen Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr fcs 2 1 SD Till Kommunstyrelsen Revidering av Arbetsmiljöpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING EN BRA ARBETSMILJÖ ÄR INTE EN SLUMPMÄSSIG FÖRETEELSE ELLER ENBART ETT RESULTAT AV VI "KEMIN" MELLAN MÄNNISKOR. KAN MEDVETET PÅVERKA VÅR EGEN ARBETSMILJÖ,

Läs mer

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Barn- och utbildningsförvaltningen Flik 1:8 Antagen i CSG 140802 1(6) Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Förebyggande arbete Arbetet med att förebygga våld och hot om våld på arbetsplatsen

Läs mer

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013 Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2004 EMAS III 3:2013 (Kriterier utöver ISO 14 001:2004) 1. Miljöpolicy En miljöpolicy innehållande

Läs mer

I II ~ landstinget )73. Dm LD10/00557

I II ~ landstinget )73. Dm LD10/00557 I II ~ landstinget DAlARNA LANDSTINGSSTYRELSEN )73 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-05-10 62 Antagande av Landstinget Dalarnas policy mot våld och hot Dm LD10/00557 Landstingsstyrelsen föreslår

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Fastställd av kanslichefen efter behandling i skyddskommittén den 2005-06-03 Allmänt Arbetsmiljöverksamheten på Fackförbundet

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14.

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14. Revisionsrapport Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer Nerikes Brandkår 2009-12-14 Ref Roger Wallin 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN Deloitte. -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan lönköpings kommun Maj 2014 Innehåll 1. Sammanfattning 1 Revisionsfrågor 1 Svar på revisionsfrågan Iakttagelser

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅSEBRO SKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Bedömning av risker, konsekvensanalys och åtgärder enligt AFS 2001:1 i samband med förändring av stadsbibliotekets organisering 2011

Bedömning av risker, konsekvensanalys och åtgärder enligt AFS 2001:1 i samband med förändring av stadsbibliotekets organisering 2011 Bilaga 3 Riskbedömning 2 vid större förändringar Bedömning av risker, konsekvensanalys och åtgärder enligt AFS 2001:1 i samband med förändring av stadsbibliotekets organisering 2011 LK 2346 utg 2 (apr

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler

GRANSKNINGSRAPPORT. Risker med Malmö stads biltransporter. Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler GRANSKNINGS Risker med Malmö stads biltransporter Revisor Lotta Onsö Projektledare Fredrik Edler Beslutad av revisorskollegiet 2014-10-13 Faktagranskad av berörda nämnder Risker med Malmö stads biltransporter(220784)_tmp

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07 Arbetsmiljöpolicy i Norbergs kommun Antagen i KF 65 2011-06-07 ARBETSMILJÖPOLICY Definition av begreppet arbetsmiljö Enligt Världshälsoorganisationen är begreppet arbetsmiljö en sammanfattande benämning

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-10-07 ON 2013/0086 0702 375706 Omsorgsnämnden Systematiskt arbetsmiljöarbete Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Läs mer

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet Systematiskt Arbetsmiljöarbete Dnr: LiU-2012-01365 2012-10-26 Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet l. Allmänt Denna instruktion utgör tillsammans med lagstiftningen på området och universitetets

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av ärendeberedning till Direktionen Anders Pålhed

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av ärendeberedning till Direktionen Anders Pålhed Revisionsrapport Granskning av ärendeberedning till Direktionen Nerikes Brandkår 2014-10-22 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 3. Syfte... 4 3.1 Metod... 4 3.2 Avgränsning... 4 4. Rutinen

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017

Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Arbetsmiljöpolicy FÖR LUNDS UNIVERSITET 2014 2017 Denna skrift är utgiven av LU Byggnad vid Lunds universitet. Omslagsbild: Andrzej Ploski. Layout: Clyde Lange, Media-Tryck, Lunds universitet. Tryck: Media-Tryck

Läs mer

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Ändring införd t.o.m. AFS 2003:4 AFS 2003:4 Omfattning: ändr 6 och 7 jämte kommentarer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Dokument antaget av institutionsstyrelsen den xxxx 2012. 1. Målsättning/policy Arbetsmiljön vid Biologiska Institutionen skall vara god.

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 Likabehandlingsplan 2012 mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 2 (12) 1. Inledning Komvux Malmö Centrum är rektorsområde för den upphandlade vuxenutbildningen

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARBETSMILJÖPLAN OCH RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2008 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 NULÄGESBESKRIVNING. 4-6 DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Klagomålshantering. Karlskrona kommun

Klagomålshantering. Karlskrona kommun Klagomålshantering Karlskrona kommun FC 2006 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlskrona kommun granskat klagomålshanteringen. Granskningens syfte har varit

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Ny AFS. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ny AFS. Organisatorisk och social arbetsmiljö Ny AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö Ny AFS organisatorisk och social Organisatorisk och social arbetsmiljö arbetsmiljö - om hantering av psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöverket har nu fattat

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för styrdokument ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för styrdokument ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy program riktlinje riktlinje för styrdokument regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2014-10-06 95 Ansvarig: Kanslichef

Läs mer

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Medlem: Servicegarant: Datum: Assistenter som medverkat: Ansvarig rådgivare/servicegrupp: Brukarkooperativet JAG Box 16145, 103 23

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål.

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål. Informationssäkerhetspolicy 2011-2014 1. Bakgrund Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige och gäller för all verksamhet inom kommunen. Detta betyder att det inte finns utrymme att besluta om lokala

Läs mer

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen Sidan 1 av 8 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID 2013-11-17 Er referens: ISM 2013/10254 Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr:

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Dnr 844-14 Gäller fr o m 2014-10-20 Arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Borås Med hänvisning till de centrala parternas gemensamma värderingar till grund för

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter 13 Arbetsmiljö Vi arbetar konsekvent med arbetsmiljöfrågor för att du som personlig assistent ska trivas på din arbetsplats.

Läs mer

Övergripande handlingsplan

Övergripande handlingsplan Övergripande handlingsplan Hot och våld Inom barnomsorg, grundskola, särskola och gymnasieskola Gäller fr.o.m. 2016-04-12 Denna handlingsplan är ett komplement till Vara kommuns övergripande plan Riktlinje

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

Datum 2013-01-22. Revisionsrapport - Granslming av arbetsmiljö i ordinärt och särsldlt boende samt inom biblioteksverl\samheten

Datum 2013-01-22. Revisionsrapport - Granslming av arbetsmiljö i ordinärt och särsldlt boende samt inom biblioteksverl\samheten Burlövs kommun Revisorerna Datum 2013-01-22 Kommunstyrelsen Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Revisionsrapport - Granslming av arbetsmiljö i ordinärt och särsldlt boende samt inom biblioteksverl\samheten

Läs mer