Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB Lars Jönsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson"

Transkript

1 ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB Lars Jönsson

2 ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 1 3. Metod 2 4. Arbetsmiljölagstiftning 2 5. Samverkansavtal 3 6. Arbetsmiljö policy och det systematiska arbetsmiljöarbetet Rapportering och redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, olyckor och tillbud Skriftliga riskanalyser och handlingsplaner Skriftliga avtal (ansvarsförbindelse) om tilldelning av arbetsmiljöansvar Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön 9 7. Rehabiliteringsplan 9 8. Sammanfattande kommentarer 10 arbetsmiljörapport Eksjö.doc

3 1. Bakgrund Arbetsmiljölagen har varit i bruk sedan juli 1978 och justerats vid flera tillfällen. De senaste förändringarna skedde den 1 januari samt den 30 juni I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Arbetsmiljöförordningen kompletterar arbetsmiljölagen och utfärdas av regeringen. Enligt 3 kap 2 arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten. I samma parargraf beskrivs övergripande hur ansvaret skall uppfyllas. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall, enligt föreskrifterna, ingå som en naturlig del i det den dagliga verksamheten. Den skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Enligt AFS 2001:1, 2, (AFS 2008:15) definieras systematiskt arbetsmiljöarbete sålunda: Med systematiskt arbetsmiljöarbetet menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 2. Syfte, frågeställningar och avgränsningar Granskningen syftar till att beskriva och bedöma kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Bland annat har nedanstående frågor belysts. Vilka mål finns inom det systematiska arbetsmiljöarbetet? Hur fungerar rapportering och redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive rapportering av inträffade olyckor och tillbud? Upprättas skriftliga riskanalyser? Upprättas skriftliga handlingsplaner utifrån riskanalyserna av arbetsmiljön? Finns skriftliga avtal (ansvarsförbindelse) om tilldelning av arbetsmiljöansvar mellan olika chefsnivåer i organisationen? Görs insatser för att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön? Vilka rutiner finns för rehabilitering? arbetsmiljörapport Eksjö.doc 1 (10)

4 Vi har avgränsat granskningen till sektorsnivå och endast gjort stickprov på olika enheters riskbedömningar och handlingsplaner. Granskningen avser endast kommunens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 3. Metod Granskningen genomfördes under perioden december 2009 och januari Granskningen har föregåtts av dokumentstudier och insamling av relevanta dokument. Intervjuer har genomförts med kommundirektör, personalchef, sektorschefer, tjänstemän och huvudskyddsombud samt skyddsombud. 4. Arbetsmiljölagstiftning Arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljön regleras av arbetsmiljölagen. Lagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter om t.ex. systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom finns arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Dessa är emellertid inte tvingande utan syftar till att klargöra föreskrifternas innebörd. Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för att arbetsmiljölagen efterlevs. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten. För att uppfylla ansvaret ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vidare ska arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sånt sätt som leder till att krav i lag och föreskrifter uppfylls. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2001:1) förtydligar vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär. Där anges bl.a. att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Vidare ska arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetet. Enligt föreskrifterna ska en arbetsmiljöpolicy och rutiner som beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Som en del i det systematiska arbetet ska arbetsgivaren regelbundet göra en skriftlig riskbedömning av arbetsförhållandena. Vid behov ska riskerna åtgärdas omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt. Åtgärder som inte vidtas omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. Arbetsgivaren ska årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Företagshälsovården har en viktig roll när det gäller förebyggande, rehabiliterande och arbetsanpassande verksamhet. Enligt föreskrifterna ska företagshälsovården anlitas när kompetens saknas i den egna verksamheten för systematiskt arbetsmiljöarbete eller för arbete med arbetsanpassning och rehabilitering. arbetsmiljörapport Eksjö.doc 2 (10)

5 5. Samverkansavtal Eksjö kommun har ett lokalt kollektivavtal om samverkan sedan Avtalet bygger på det centralt tecknade U 92 (Utveckling 92). Syftet med avtalet har varit att integrera medinflytande och arbetsmiljöfrågor med den löpande verksamheten. Samverkansavtal anpassades 2005 till kommunens nya organisation samt det nya avtalet FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan). Enligt avtalet syftar samverkan till att ge en ännu bättre verksamhet för kommuninnevånarna/brukarna. ge en större delaktighet åt de anställda. bättre ta tillvara de anställdas kunskaper, erfarenheter och kreativitet. ge en bättre grund för de anställda och arbetsledare/chefer att tillsammans klara förändringar i och utveckling av verksamheten. skapa en bättre arbetsmiljö åt alla. integrera arbetsmiljö- och medbestämmandefrågor med verksamhetsfrågor. Grunden för samverkanssystemet är att både arbetsgivaren och arbetstagarna/de fackliga organisationerna samverkar mot gemensamma mål och har en vilja och en tro på att det går att finna gemensamma lösningar. Avtalet stipulerar även på vilket sätt samverkan skall ske i kommunens organisation. Samverkan skall ske genom; Dialog mellan chef och medarbetare i det dagliga arbetet och genom regelbundet organiserade medarbetarsamtal. Arbetsplatsträffar som forum för dialog där arbetsledning och anställda gemensamt arbetar med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området. Samverkansgrupp på sektorsnivå (motsv) och/eller på avdelnings- eller enhetsnivå, beroende på sektorns storlek och antalet beslutsnivåer. Samt samverkansgrupp på central nivå. Samverkansgrupperna utgör även skyddskommitté respektive central arbetsmiljökommitté enligt AML och AMF. Dessutom reglerar samverkansavtalet på vilket sätt de olika samverkansformerna organiseras beträffande parter, innehåll och mötesfrekvens. I intervjuerna med cheftjänstemännen uppfattar dessa att samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna fungerar bra och att det finns en god dialog mellan parterna. Den centrala samverkansgruppen sammanträder ca en gång i månaden likaså gör samverkansgrupperna för barn- och ungdomssektorn och sociala sektorn. Båda dessa sektorer har arbetsmiljörapport Eksjö.doc 3 (10)

6 en stående punkt på dagordningen som behandlar arbetsmiljön. På samtliga samverkansgrupper förs protokoll där de olika parternas ståndpunkter framförs. Internserviceavdelningen och samhällsbyggnadssektorn samverkansgrupper har samverkansmöte, dock inte i lika ofta som sociala och barn- och ungdomssektorerna. Internserviceavdelningen hade två samverkansmöten under 2009 och samhällbyggnadssektor ett möte. Kommunledningskontoret hade inga möten under Likaså uppfattar såväl arbetsgivaren som skyddsombuden på samhällsbyggnadssektorn att samverkansgruppen på sektorsnivå har svårt att fungera på grund av de små och disparata enheterna. Såväl kommunledningskontoret, internserviceavdelningen och samhällsbyggnadssektorn använder sig av arbetsplatsträffarna för arbetsmiljöfrågor. Samverkan inom den sociala sektorn och barn- och ungdomssektor sker även via lokal samverkansgrupp och genom arbetsplatsträffar. Normalt har man arbetsplatsträff en gång i månaden. Samtliga sektorers arbetsplatsträffar har arbetsmiljön som en punkt och kan man inte lösa ett eventuellt arbetsmiljöproblem lokalt, flyttas frågan upp till samverkansgruppen för sektorn. Det finns delade meningar mellan arbetsgivaren och skyddsombuden hur arbetsplatsträffarna fungerar. En del skyddsombud påpekar att arbetsplatsträffarna på en del avdelningar inte fungera. Det framkommer vid intervjuerna att arbetsplatsträffarna på barn- och familjeenheten inte fungera och även på en del avdelningar inom hemtjänsten. Det framkom även kritik av samverkansgruppen i barn- och ungdomssektorn, där övriga yrkeskategorier som inte tillhör lärarfacken får en undanskymd situation. Inom samhällsbyggnadssektorn påpekar skyddsombuden att det saknas struktur beträffande arbetsmiljöarbetet och samverkan. Dock framhåller dessa att många problem med exempelvis den fysiska arbetsmiljön kan lösas direkt i kontakt med arbetsledningen och på ett informellt vis. Samtidigt anser skyddsombunden att i ärenden som är mer relaterade till arbetsbelastning eller stress behöver dokumenteras bättre. Även på kommunledningskontoret har man enligt ett skyddsombud ett kort avstånd till närmaste chef vilket innebär att merparten av arbetsmiljörelaterade frågor löses direkt. Arbetsgivaren uppfattar dock att samverkan fungerar bra då merparten av arbetsmiljörelaterade problem i första hand löses på den nivå den uppstår. Går det inte att lösa på första nivå lyfts det till nästa nivå i samverkanssystemet. Arbetsgivarens ståndpunkt är att de sektorsgemensamma samverkansgrupperna främst behandlar övergripandefrågor av policykaraktär, budget uppföljningar m.m. Gemensamt för samtliga skyddsombud är kritiken mot att arbetsledarna har alldeles för dålig kunskap i arbetsrätt och arbetsmiljöarbetet. Detta gäller även en del av skyddsombuden. Arbetsgivaren bör se till att det sker en kontinuerlig utbildning inom arbetsrättsliga frågor för arbetsledarna, likaså behövs kontinuerlig utbildning för skyddsombuden, enligt skyddsombuden. arbetsmiljörapport Eksjö.doc 4 (10)

7 Personalavdelning är medveten om att det finns ett behov av utbildning inom arbetsrätt och håller på att se över hur kommunen skall lösa problemet. Likaså är skyddsombuden kritiska till hur samverkanskedjan fungerar, de fackliga organisationerna har framfört att samverkan skall ske före utskottsmöten innan eventuella beslut tas. Facken påpekar även att det finns ett behov av samverkansutbildning för kommunens politiker. Vi kan konstatera att strukturen för samverkansgrupper varierar mellan sektorerna såväl i form som i mötesfrekvens. Sociala sektorns och barn- och ungdomssektorns samverkansgrupper har återkommande möte i enlighet med vad som stipuleras i avtalet. Internserviceavdelningen och samhällsbyggnadssektorn har visserligen haft samverkansmöten men inte i den utsträckning samverkansavtalet stipulerar. Kommunledningskontoret hade inget samverkansmöte under Vi rekommenderar att samverkansmöte sker i enlighet med samverkansavtalet kontinuerlig inom samtliga sektorer. Samtliga parter är medvetna om bristerna i kunskaperna om arbetsmiljö och arbetsrätt, därför rekommenderar vi att kommunen snarast möjligt anordnar utbildning för arbetsledare inom det arbetsrättsliga området. 6. Arbetsmiljöpolicy och det systematiska arbetsmiljöarbetet Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS) 5 skall det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det skall finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Eksjö kommun har en gemensam arbetsmiljöpolicy. Policyn beskriver hur kommunen skall arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Huvudpunkterna för det systematiska arbetsmiljöarbetet är bland annat att: Sprida kunskap om kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner för arbetsmiljöarbetet Sprida kunskap om kommunens rutiner för att systematiskt genomföra undersökningar som skall utföras enligt lagar, förordningar. Regelbundet göra undersökningar/kartläggning av den fysiska och psykiska arbetsmiljön genom skyddsronder och medarbetarenkäter. Policyn beskriver även att arbetsmiljöarbetet skall bedrivas i samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagaren inom ramen för samverkansavtalet. Vidare beskriver policyn vilka mål kommunen har med det systematiska arbetsmiljöarbetet och de arbetsmiljöansvarigas kompetens. Det finns arbetsmiljörapport Eksjö.doc 5 (10)

8 en tydlig ansvarsfördelning över vilka befattningshavare som är ansvariga för arbetsmiljöarbetet. Policyn ligger till grund för sektorernas arbetsmiljöarbete. Vi finner att kommunen har i enlighet med AFS 5 en arbetsmiljöpolicy som beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet och vilka mål man vill uppnå. Kommunen har på sitt intranät (SAMbasic)en beskrivning kopplad till lagstiftningen av de olika processerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Beskrivningen både lätt att följa och läsa. Dessutom finns det dokument kopplade till det systematiska arbetet att tillgå, som exempelvis tillbudsanmälan. 6.1 Rapportering och redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, olyckor och tillbud Arbetsgivaren skall enligt AFS 11 varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. Kommunen har utformade blanketter för tillbudsanmälan och till denna finns en tydlig instruktion över vilka rutiner som skall följas vid rapportering. Sektorerna sammanställer statistik på tillbud och avvikelser samt rapporterar detta vidare till personalavdelningen. Personalavdelningen sammanställer och redovisar resultatet årsvis bland annat till den centrala samverkansgruppen och kommunstyrelsen. Samtliga sektorer använder sig av de centrala framtagna rutinerna vid tillbud och de blanketter och dokument som avser olyckor och tillbud. Vi uppfattar att det sker en rapportering av olyckor och tillbud på sektorerna och på olika nivåer. Dessa rapporter aggregeras sedan och sammanställs av personalavdelningen och redovisas i årsredovisningen under den personalekonomiska redovisningen. Vi anser att kommunen uppfyller AFS Skriftliga riskanalyser och handlingsplaner Arbetsgivaren skall enligt 8 (AFS) regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. arbetsmiljörapport Eksjö.doc 6 (10)

9 Risk innebär att det finns en sannolikhet för att ohälsa eller olycksfall i arbetet kan uppstå. Hur allvarlig risken är måste avgöras från fall till fall. Bedömningen av risken görs i första hand utifrån de erfarenheter som finns i verksamheten och skyddsronderna. Bedömningen görs av chefen/arbetsledare tillsammans med arbetstagarna och skyddsombudet. Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra åtgärder med anledning av det som framkommer vid riskbedömningen. De åtgärder som inte vidtas omedelbart, dvs samma dag eller någon av de närmaste dagarna, skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som har ansvar att åtgärderna genomförs. Genomförda åtgärder skall följas upp. Det kan göras på arbetsplatsträffar, skyddsronder eller liknande. Inom den sociala sektorn görs riskbedömning för respektive verksamhet. Till de riskmoment som har identifierats kopplas åtgärder för att eliminera risken. För de risker som inte omedelbart kan åtgärdas upprättas handlingsplaner och rutiner för att minska riskexponeringen. Riskbedömningarna skall brytas ner i respektive arbetsgrupp. De skriftliga rutiner och instruktioner som har tagits fram skall vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av risken. Arbetsledarna har sedan i uppgift att göra uppföljning av riskbedömningarna och handlingsplanerna. Handlingsplanerna följs sedan upp en gång i halvåret centralt på sektorn. Barn- och ungdomssektorn har samma förfaringssätt som den sociala sektorn. Dock sker merparten av riskbedömningen vid arbetsenheterna där även handlingsplaner upprättas. Riskbedömning och handlingsplaner är kopplade till skyddsronderna i verksamheterna. Riskanalyser och handlingsplaner av mer övergripande karaktär redovisas i samverkansgruppen för sektorn. Det sker ingen uppföljning centralt på sektorn av upprättade handlingsplaner vid enheterna. Samhällsbyggnadssektorns riskanalys sker ute vid del olika verksamheterna. Riskanalyserna och handlingsplanerna är kopplade till verksamheternas skyddsronder. Då samhällsbyggnadssektorns verksamheter är differentierade ser dokumentationen för riskanalyserna olika ut. Det sker ingen uppföljning av riskanalyserna och handlingsplanerna centralt på sektorn. Internserviceavdelningen genomför riskanalyser för respektive verksamhet. Vid skyddsronderna noteras riskerna och handlingsplaner upprättas. Resultatet av skyddsronderna delges vid samverkans möten och arbetsplatsträffarna. Handlingsplanerna redovisas vid samverkansträffarna. Kommunledningskontorets olika verksamheter gör riskanalyser vid större förändringar i respektive verksamhet. Även på kommunledningskontoret skiljer sig riskbedömningarna mellan de olika verksamheterna. Det sker ingen uppföljning av riskbedömningarna och handlingsplanerna centralt från sektorn. arbetsmiljörapport Eksjö.doc 7 (10)

10 Av det material som vi har fått ta del av ser vi att dokumentationen av riskbedömningarna ser olika ut beroende på verksamhet. Likaså kan vi konstatera att en del handlingsplaner inte är upprättade i enlighet med föreskrifter, dessutom saknar en del verksamheter tydliga handlingsplaner kopplat till riskbedömningar. Trots olikheterna i dokumentationen följs AFS 8 beträffande risker. Sociala sektorn, barn- och utbildningssektor och internserviceavdelningen har den mest homogena dokumentationen av riskbedömningar och handlingsplaner. Kommunledningskontorets uppföljning av riskbedömningar är bristfällig beroende på frånvaron av samverkansmöten. Vi bedömer att även om uppföljning sker av handlingsplanerna vid skyddsronder och arbetsplatsträffar, bör en uppföljning ske från sektorsnivå. Detta främst för att riskbedömningarnas och handlingsplanernas dokumentation ska bli enhetlig och följa kommunens rekommendation. 6.3 Skriftliga avtal (ansvarsförbindelse) om tilldelning av arbetsmiljöansvar I 6 (AFS) stipuleras att arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många, och har de befogenheter och resurser samt den kompetens som behövs. Kommunen har tagit fram ett speciellt avtal för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Avtalet skall skrivas på av den som mottager fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Vi kan konstaterat att vid tidpunkten för granskningen hade inga ansvarförbindelser för barn- och utbildningssektorn som delgivits till rektorer och enhetschefer undertecknats. Vilket innebär att arbetsmiljöuppgifter inte var fördelat. Likaså var merparten av samhällssektorns ansvarsförbindelser till enhetschefer inte undertecknade. Vi ser det som en brist att inte arbetsmiljöuppgifterna är fördelade till den närmaste arbetsledaren i verksamheten. I och med att ansvarsförbindelsen inte är undertecknad ligger arbetsmiljöuppgiften och ansvaret kvar på sektorschef, vilket försämrar arbetsmiljöarbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall i så stor utsträckning som möjligt ske genom dialog i verksamheten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Fördelas inte uppgifterna blir avståndet för långt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är samtidigt viktigt att den som tar emot uppgiften är medveten vad detta innebär, därför är det av stor vikt att ansvarförbindelsen undertecknas. arbetsmiljörapport Eksjö.doc 8 (10)

11 6.4 Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön Eksjö kommun genomförde 2009 en större medarbetarundersökning, kommunens ambition är att undersökningen skall göras vartannat år. Undersökningen gäller samtliga anställda. Enkäten skall ses som ett komplement till medarbetarsamtalen. Tanken är att den anställde skall kunna vara anonym. Resultatet av undersökningen redovisas på enhets- och avdelningsnivå, dock inte lägre än att anonymiteten kan bibehållas. Utifrån resultatet skall sedan enheterna och sektorerna utarbeta handlingsplaner för att förbättra eventuella brister som framkommer i undersökningen. Samtliga tjänstemän som intervjuats uppfattar att undersökningen ger en god helhetsbild av hur personalen mår i organisationen. En del av skyddsombuden var inte odelat positiva till undersökningen då den inte tar hänsyn till individens uppfattning av sin arbetssituation. Risken finns, menar de, att ett bra resultat ger arbetsgivaren ett alibi för att inte förbättra arbetsmiljön för vissa grupper. Merparten av tjänstemännen menar att medarbetarenkäten är ett komplement till medarbetarsamtalet och en indikator på hur väl cheferna lyckas med sitt ledarskap samt arbetsmiljöansvar. Det är vid det enskilda samtalet som de individuella uppfattningarna om den psykosociala arbetsmiljön fångas upp. Vi konstaterar att kommunen har en god ambition med återkommande medarbetarenkät. Det är positivt att resultatet kan brytas ner till lägre nivåer för att fånga upp eventuella problem i den psykosociala arbetsmiljön. Vi kan även konstatera att arbetsgivaren ser medarbetarsamtalet som det viktigaste instrumentet för bedömning av psykosociala arbetsmiljön. Vi ser positivt på att kommunen kombinerar olika instrument för att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön. 7. Rehabiliteringsplan Kommunen har en policy rörande sjukskrivning och rehabilitering. I kommunens intranät finns dokumenterade rutiner för hur ett rehabiliteringsärende skall handläggas. Riktlinjerna är utarbetade utifrån lagen om allmän försäkring(afl) och arbetsmiljölagen (AML). Den beskriver vilka insatser som arbetsledningen skall göra i förbyggande syfte och vad som skall göras vid rehabiliteringsbehov. Vid ett rehabiliteringsbehov skall en handlingsplan upprättas. I denna skall tydligt anges vilka åtgärder som skall vidtas. Planen skall delges arbetsgivaren, arbetstagaren och Försäkringskassan. Till riktlinjerna för rehabilitering har kommunen tagit fram blanketter och dokument till stöd för processen. Rehabiliteringsärenden handhas av cheferna i verksamheterna med stöd från personalavdelningen. Personalavdelningen tar fram statistik på de anställda som har varit arbetsmiljörapport Eksjö.doc 9 (10)

12 sjukskrivna längre än en månad. Likaså ger personalavdelningen stöd till cheferna och den anställde i rehabiliteringsprocessen och vid eventuella oklarheter beträffande rehabiliteringsärenden kontaktas cheferna i verksamheten av personalavdelningen. Vi finner att det finns väl dokumenterade rutiner för processen för rehabilitering. Instruktionerna är lätta och tydliga att följa. Det ärende vi har granskat särskilt följer instruktionerna och är väldokumenterat beträffande rehabiliteringsmöte och åtgärdsplan i enlighet med instruktionerna som återfinns i kommunens rehabiliteringsprocess. 8. Sammanfattande kommentarer Vår granskning visar att Eksjö kommun uppfyller lagkravet om skriftlig dokumentation avseende arbetsmiljöpolicy och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi noterar att erforderliga dokument såsom policys och rutiner finns inom arbetsmiljöområdet Rapporteringen och redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, olyckor och tillbud är tillfredställande. Vi uppfattar att samverkan och dialogen mellan parterna fungerar olika. Det är en brist att kommunledningskontoret inte har haft något samverkansmöte under 2009 och att samhällsbyggnadssektorn endast har haft ett möte. Det finns allvarliga brister beträffande skriftliga ansvarsförbindelser mellan olika ansvarsnivåer för arbetsmiljöarbetet. Uppföljning av vilka dokumenterade ansvarsförbindelser som finns bör göras. Enligt arbetsmiljölagen 3 kapitlet 3 skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Utöver denna grundutbildning kan vi konstatera att det finns ett behov av ytterligare utbildning inom det arbetsrättsliga området för arbetsledarna och skyddsombuden. Det är viktigt att den arbetsgivaren fördelar arbetsmiljöuppgifter till och skyddsombuden får erforderlig påbyggnadsutbildning. Dokumentationen för riskanalyser och handlingsplaner inom arbetsmiljön bör göras mer strukturerat och enhetligt mellan verksamheterna inom sektorerna KPMG AB, dag som ovan Lars Jönsson Certifierad kommunal yrkesrevisor arbetsmiljörapport Eksjö.doc 10 (10)

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 2 Innehåll Arbetsmiljöplan 2016... 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden...

Läs mer

Samverkansavtal Uppsala Kommun

Samverkansavtal Uppsala Kommun Samverkansavtal Uppsala Kommun SYFTE/GRUND o Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13611 su/adm 2016-03-11 3 Innehållsansvarig: Lena Lindberg, Vårdenhetschef, Rättspsykiatrisk akutenhet 6 (lenli48) Godkänd av: Alessio Degl'innocenti,

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Innehåll A. Inledning B. Övergripande mål C. Policy D. Resursfördelning E. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare F. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN Deloitte. -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan lönköpings kommun Maj 2014 Innehåll 1. Sammanfattning 1 Revisionsfrågor 1 Svar på revisionsfrågan Iakttagelser

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07 Arbetsmiljöpolicy i Norbergs kommun Antagen i KF 65 2011-06-07 ARBETSMILJÖPOLICY Definition av begreppet arbetsmiljö Enligt Världshälsoorganisationen är begreppet arbetsmiljö en sammanfattande benämning

Läs mer

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2 B Bilaga 2 BILAGA 1 Arbetsmiljöuppgifter Observera att de kommungemensamma arbetsmiljöuppgifter som beskrivs i denna bilaga kan komma att förändras i samband med att förändringar görs i lagar, avtal samt

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN Barn- och skolförvaltning Lund Öster 1 Nyvångs ansvarsområde Dalby 2008-06-17 Ronny Christensson 046 / 35 79 01 ronny.christensson@lund.se SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 ABCD Säters kommun Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-26. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-08-26. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-26 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid 15:00 Sammanträdesrum Bäve onsdagen den 2 september 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan 2014-2015, Virginska skolan 1. Syfte Planens syfte är att beskriva hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är organiserat och hur det

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-10-07 ON 2013/0086 0702 375706 Omsorgsnämnden Systematiskt arbetsmiljöarbete Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Läs mer

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Dnr 844-14 Gäller fr o m 2014-10-20 Arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Borås Med hänvisning till de centrala parternas gemensamma värderingar till grund för

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3.

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3. 1 AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARBETSMILJÖPLAN OCH RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2008 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 NULÄGESBESKRIVNING. 4-6 DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Fastställd av kanslichefen efter behandling i skyddskommittén den 2005-06-03 Allmänt Arbetsmiljöverksamheten på Fackförbundet

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING EN BRA ARBETSMILJÖ ÄR INTE EN SLUMPMÄSSIG FÖRETEELSE ELLER ENBART ETT RESULTAT AV VI "KEMIN" MELLAN MÄNNISKOR. KAN MEDVETET PÅVERKA VÅR EGEN ARBETSMILJÖ,

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Lekmannarevision 2017 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Lekmannarevision 2017 Systematiskt arbetsmiljöarbete www.pwc.se Revisionsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Lina Olsson, Cert. kommunal revisor Högbo Bruks AB Erika Brolin Januari 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 1.1. Inledning... 2 1.2. Bedömning...

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Ändring införd t.o.m. AFS 2003:4 AFS 2003:4 Omfattning: ändr 6 och 7 jämte kommentarer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 2 j 1 (10) Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av kommunstyrelsen den 3 mars 2018 67 Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

Ansvaret för arbetsmiljön

Ansvaret för arbetsmiljön Ansvaret för arbetsmiljön Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter är det regelverk som ställer minimikraven på arbetsmiljön. Utgångspunkten är att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande 0 Östen Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr fcs 2 1 SD Till Kommunstyrelsen Revidering av Arbetsmiljöpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Bilaga 1 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Stadens mål för arbetsmiljön är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS. Kontrollområde: Facklig samverkan. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS. Kontrollområde: Facklig samverkan. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Facklig samverkan Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Internkontroll

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet Systematiskt Arbetsmiljöarbete Dnr: LiU-2012-01365 2012-10-26 Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet l. Allmänt Denna instruktion utgör tillsammans med lagstiftningen på området och universitetets

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Slutrapport. Avvikelserapportering, Vadstena kommun 2014-01-10

Slutrapport. Avvikelserapportering, Vadstena kommun 2014-01-10 Slutrapport Avvikelserapportering, Vadstena kommun 2014-01-10 R Wallin Telefon 011-23 05 34, 076-13 00 518 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Inledning...1 2 Revisionsfrågor...1 2.1 Metod...1 2.2 Utgångspunkter/Revisionsbevis...1

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och handlingsplan 2015

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och handlingsplan 2015 SIGNERAD Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-01-09 Vår referens Robert Johansson Arbetsmiljöspecialist robert.d.johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 trygghet d I alog möj L igheter de L aktighet meningsfullhet framåtaanda engagemang jämlikhet hälsa utveckling ansvar Antagen av kommunstyrelsen den 8 februari

Läs mer

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen Sidan 1 av 8 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID 2013-11-17 Er referens: ISM 2013/10254 Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr:

Läs mer

Lokalt samverkansavtal 2015

Lokalt samverkansavtal 2015 LOKALT SAMVERKANSAVTAL Kommunledningsstaben 2014-11-14 Dnr 2014/438 Lokalt samverkansavtal 2015 Bakgrund De centrala parterna har kommit överens om ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom

Läs mer

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal 1 Syfte Dialog- och samrådsavtalet är ett kollektivavtal som ska medverka till att ge inspiration och idéer som möjliggör goda resultat och arbetsglädje. Var

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Arbetsmiljöpolicy Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Målsättning En atmosfär av delaktighet skall råda hos både personal, forskare, gästforskare och studenter. Institutionens strävan är att

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Datum 2013-01-22. Revisionsrapport - Granslming av arbetsmiljö i ordinärt och särsldlt boende samt inom biblioteksverl\samheten

Datum 2013-01-22. Revisionsrapport - Granslming av arbetsmiljö i ordinärt och särsldlt boende samt inom biblioteksverl\samheten Burlövs kommun Revisorerna Datum 2013-01-22 Kommunstyrelsen Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Revisionsrapport - Granslming av arbetsmiljö i ordinärt och särsldlt boende samt inom biblioteksverl\samheten

Läs mer

Bedömning av risker, konsekvensanalys och åtgärder enligt AFS 2001:1 i samband med förändring av stadsbibliotekets organisering 2011

Bedömning av risker, konsekvensanalys och åtgärder enligt AFS 2001:1 i samband med förändring av stadsbibliotekets organisering 2011 Bilaga 3 Riskbedömning 2 vid större förändringar Bedömning av risker, konsekvensanalys och åtgärder enligt AFS 2001:1 i samband med förändring av stadsbibliotekets organisering 2011 LK 2346 utg 2 (apr

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Alkohol och droger på arbetsplatsen Kommunledning Personalavdelningen Diarienummer: 2015/52 Fastställd: 2001 Reviderad: 2015-03-04 RIKTLINJE Alkohol och droger på arbetsplatsen Alkohol och droger på arbetsplatsen 2/6 Inledning... 3 Syfte...

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-11-16 Dnr KS 2015/0336 Till Kommunstyrelsen Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress och riskbedömning En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress ett viktigt ämne Stress är näst vanligast bland de arbetsrelaterade hälsoproblem som rapporteras. Stress

Läs mer

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-04 Sida 14 (19) 118 Dnr 234/16 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är en naturlig del i verksamheten

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Eskilstuna kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av en hållbar arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet syftar till att verka för hälsa och välbefinnande i fysiskt,

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07)

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) 1 Innehåll Arbetsmiljö... 3 Vidareutbildning för skyddsombud 1... 4 Vidareutbildning för skyddsombud 2... 6 Regionala skyddsombud... 7 Kurs för

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 1 (12) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet Enligt Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) en gång

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer