Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2015-08-26. Barn och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(2) Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid 15:00 Sammanträdesrum Bäve onsdagen den 2 september 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla Gustafsson Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr BUN 2668/76 I tur att justera: Lukas Karlsson (SD) Beräknad tid: Torsdagen den 3 september Arbetsmiljöverkets skoltillsyn huvudmannen Dnr BUN 2013/00595 Eleonor Lidman 3. Arbetsmiljöverkets inspektion av Östrabo yrkes arbetsmiljöarbete Dnr BUN 2015/00481 Eleonor Lidman 4. Arbetsmiljöverkets inspektion av Östrabo 1 arbetsmiljöarbete Dnr BUN 2015/00483 Eleonor Lidman 5. Arbetsmiljöverkets inspektion av Ramnerödsskolans arbetsmiljöarbete Dnr BUN 2015/00484 Eleonor Lidman 6. Arbetsmiljöverkets inspektion av Sanderdalsskolans arbetsmiljöarbete Dnr BUN 2015/00485 Eleonor Lidman 7. Arbetsmiljöverkets inspektion av Norgårdenskolans arbetsmiljöarbete Dnr BUN 2015/00486 Eleonor Lidman 8. Arbetsmiljöverkets inspektion av Äsperödsskolans arbetsmiljöarbete Dnr BUN 2015/00487 Eleonor Lidman

2 Kallelse Föredragningslista 2(2) Föredragningslista 9. Arbetsmiljöverkets inspektion av Västerskolans arbetsmiljöarbete Dnr BUN 2015/00482 Föredragande Eleonor Lidman 10. Övriga frågor Dnr BUN 2669/62 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

3 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2668/76 1 Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Sammanfattning Upprop förättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Lukas Karlsson (SD). Beräknad tid för justering är torsdagen den 3 september Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att välja Lukas Karlsson (SD) till justerande samt att justeringen äger rum torsdagen den 3 september Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2013/ Arbetsmiljöverket Inspektion av huvudmannens arbetsmiljöarbete Sammanfattning Under inspekteras alla skolhuvudmän med fem eller fler skolor och 30 % av landets alla skolor. Inspektionen gäller framförallt det systematiska arbetsmiljöarbetet och inom ramen för det skolledarnas och arbetstagarnas arbetsbelastning och arbetet med riskerna för hot och våld i skolorna. I Uddevalla kommun inspekterades sju skolor under vecka 7 och 10. Återkoppling av resultatet har skett i åtta inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket. Ett avser huvudmannen, vilket består av två delar; en för Ramnerödsskolans övergripande brister och krav och en för övriga brister och krav. De övriga sju meddelandena avser de olika skolorna. Övriga brister och krav som tas upp avseende huvudmannen är inom områdena elevskyddsombud, samordning av arbetsmiljöfrågor vid skolorna, arbetsbelastning rektorer, undersökning och riskbedömning av risker för hot och våld som kan förekomma i rektorernas arbetssituation, handlingsplan hot och våld, årlig uppföljning, kunskap första hjälpen, rutiner för hörselkontroll samt städrutiner. Åtgärder som har vidtagits och upprättade handlingsplaner redogörs för i svaret till Arbetsmiljöverket. Uddevalla kommun ska före den 4 september 2015 informera Arbetsmiljöverket vad som har gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats. Beslutsunderlag Barn och utbildnings tjänsteskrivelse Bilaga Svar till Arbetsmiljöverket huvudmannen Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande IRV 2014/ Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att skicka svar enligt bilaga till Arbetsmiljöverket avseende huvudmannen. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2013/00595 Handläggare Utredare Eleonore Lidman Telefon Arbetsmiljöverket - Inspektion av huvudmannens arbetsmiljöarbete Sammanfattning Under inspekteras alla skolhuvudmän med fem eller fler skolor och 30 % av landets alla skolor. Inspektionen gäller framförallt det systematiska arbetsmiljöarbetet och inom ramen för det skolledarnas och arbetstagarnas arbetsbelastning och arbetet med riskerna för hot och våld i skolorna. I Uddevalla kommun inspekterades sju skolor under vecka 7 och 10. Återkoppling av resultatet har skett i åtta inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket. Ett avser huvudmannen, vilket består av två delar; en för Ramnerödsskolans övergripande brister och krav och en för övriga brister och krav. De övriga sju meddelandena avser de olika skolorna. Övriga brister och krav som tas upp avseende huvudmannen är inom områdena elevskyddsombud, samordning av arbetsmiljöfrågor vid skolorna, arbetsbelastning rektorer, undersökning och riskbedömning av risker för hot och våld som kan förekomma i rektorernas arbetssituation, handlingsplan hot och våld, årlig uppföljning, kunskap första hjälpen, rutiner för hörselkontroll samt städrutiner. Åtgärder som har vidtagits och upprättade handlingsplaner redogörs för i svaret till Arbetsmiljöverket. Uddevalla kommun ska före den 4 september 2015 informera Arbetsmiljöverket vad som har gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats. Beslutsunderlag Barn och utbildnings tjänsteskrivelse Bilaga Svar till Arbetsmiljöverket huvudmannen Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande IRV 2014/ Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att skicka svar enligt bilaga till Arbetsmiljöverket avseende huvudmannen. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Expediera till Eleonore Lidman Utredare

6 Skrivelse Barn och utbildning 1(9) Dnr 2013/595 Handläggare Utredare Eleonore Lidman Telefon Arbetsmiljöverket Stockholm Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande Barn och utbildningsförvaltningen , IRV 2014/37989 Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelande begärt att Uddevalla kommun ska beskriva vad som gjorts med anledning av övriga brister och krav som redovisats gällande Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun. Information och delaktighet Förvaltningschefen har informerat förvaltningsledningsgruppen om innehållet i inspektionsmeddelandet avseende huvudmannen 23 mars, kommundirektören 31 mars, förvaltningschefens samverkansgrupp 1 april, presidiet 1 april och Barn och utbildningsnämnden den 23 april. Huvudskyddsombuden har varit delaktiga genom arbetsmöten 11 maj, 17 juni och 18 augusti. Ärendets hantering har samverkats i förvaltningschefens samverkansgrupp den 6 maj, 26 maj och 4 augusti. Bestämmelser hälsa och arbetsmiljö Uddevalla kommun Bestämmelser för Hälsa och Arbetsmiljö antogs av kommunfullmäktige 13 mars 2014 och utgår från Uddevalla kommuns övergripande syn på det gemensamma hälso- och arbetsmiljöarbetet att främja, bibehålla och stärka resursen hälsa på grupp-, individ- och organisationsnivå. Bilaga 1. I dessa bestämmelser finns angivet den rättsliga grunden för hälso- och arbetsmiljöarbetet samt aktuella lokala avtal, dokument och rutiner. Rutinerna innebär att arbetsgivaren ser till att verksamheten i alla avseenden uppfyller arbetsmiljölagens krav. Det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Uddevalla kommuns olika verksamheter ska bedriva ett fortlöpande systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete. Rutinerna beskriver hur detta arbete ska dokumenteras och kvalitetssäkras. Postadress Uddevalla Besöksadress Stadshuset Varvsvägen 1 Telefon Fax E-post

7 Skrivelse Barn och utbildning 2(9) Dnr 2013/595 Som komplement till dessa bestämmelser har Barn och utbildningsförvaltningen rutiner för hur uppföljning av skador på medarbetare ska ske, rutin för rapportering och uppföljning av skador på barn och elever samt rutin för rapportering och uppföljning av tillbud gällande barn, elever och medarbetare. Dessutom finns rutin för uppföljning av skyddsronder. Enligt dessa rutiner ska också arbetsmiljödialog ske två gånger per år, i januari och juni, med förvaltningschef, verksamhetschefer och huvudskyddsombud samt arbetsmiljörapport lämnas till Barn och utbildningsnämnden. Brister och krav 1. Elevskyddsombud Brist Det finns få eller inga elevskyddsombud på de skolor som har inspekterats vid 7-9 samt gymnasiet. Det framkom vid inspektionerna att det saknas rutiner för att utse elevskyddsombud och det saknas rutiner för utbildning av elevskyddsombud och hur elevskyddsombuden ska medverka i arbetsmiljöarbetet. Krav 1a) Ni ska se till att det finns rutiner för hur elevskyddsombud ska utses. 1b) Ni ska se till att nyvalda elevskyddsombud får arbetsmiljöutbildning. Se 4 AFS 2001:1. Åtgärder som vidtagits Uddevalla kommun har tagit fram rutin för elevskyddsombud och publicerat på intranätet Inblicken. Bilaga 2. Uppgiftsfördelningen från verksamhetschef till rektor har justerats med att se till att elevskyddsombud har utsetts av eleverna och att nyvalda elevskyddsombud får den arbetsmiljöutbildning och den ledighet som behövs för att fullgöra uppdraget. Bilaga 3. Information om den framtagna rutinen och justeringar i uppgiftsfördelningen kommer att ges till parterna, den centrala samverkansgruppen (CSG), Samordning av arbetsmiljöfrågor vid skolorna Brist Vid skolorna bedrivs verksamhet med olika chefer av vilka en del tillhör samma förvaltning, medan andra tillhör annan förvaltning eller t o m annan organisation. På en del av skolorna bjuder rektor in till gemensamma möten med representation från de olika personalgrupperna, men i och med att det inte är formaliserat deltar inte alla. Det innebär att man saknar helheten och kan missa viktiga delar i att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det är viktigt att man inhämtar synpunkter från alla som arbetar vid skolorna oavsett vilken verksamhet de tillhör.

8 Skrivelse Barn och utbildning 3(9) Dnr 2013/595 Krav Ni ska tydliggöra att en rektor på respektive skola har samordningsansvar för arbetsmiljöfrågorna vid skolan och att det inkluderar även icke underställd personal. Ni ska vidare skapa rutiner för samordning av arbetsmiljöfrågorna vid skolorna. Se 3 kap. 7d och 7e arbetsmiljölagen (AML) samt 5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Åtgärder som vidtagits När ett fast driftsställe är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter, är den som råder över arbetsstället ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor. Det handlar om att de som bedriver verksamhet inom ett gemensamt arbetsställe kommer överens om att en av dem ska vara ansvarig för samordningen. Uppgiften att vara samordningsansvarig framgår av fördelningshandling verksamhetschef till rektor/enhetschef med samordningsansvar. Bilaga 4 och 5. För att ytterligare tydliggöra detta samordningsansvar arbetas nu en rutin fram där det bl.a. ingår en checklista som ska underlätta den samordningsansvariges funktion. Även i de hyresavtal som skrivs mellan förvaltningar kommer denna checklista att finnas med som en bilaga till kontrakt. Detta arbete beräknas vara klart under hösten Arbetsmaterial avseende checklista bifogas. Bilaga Arbetsbelastning rektorer Brist Ni kunde inte redovisa någon dokumenterad riskbedömning av rektorernas arbetssituation trots att rektorernas skyddsombud och verksamhetscheferna är överens om att rektorerna har en hög arbetsbelastning. Verksamhetscheferna uppgav att rektorernas arbetsmiljö hanteras som för övriga medarbetare. Det har nyligen genomförts en medarbetarenkät, men den har ännu inte bearbetats. Utredaren uppgav att det som har varit utmärkande för rektorsgruppen i tidigare undersökningar är stress. För gymnasieskolans rektorer saknas dessutom forum att diskutera deras arbetsmiljö. Verksamhetschefen påtalade att de möten som är avsatta för verksamhetsfrågor även kan omfatta rektorernas arbetsmiljö. Skyddsombuden menade att tiden inte ens är tillräcklig för verksamhetsfrågorna. Det är bara skyddsombuden som har forum att ta upp rektorernas arbetsmiljö. Vidare påtalade skyddsombuden att flera av de IT-system som används skapar stress hos rektorerna, då det krävs åtgärd inom viss tid samt att ersättare inte kan attestera. Krav 3a) Ni ska göra en dokumenterad riskbedömning av rektorernas arbetssituation. Se 8 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

9 Skrivelse Barn och utbildning 4(9) Dnr 2013/595 3b) Ni ska i en handlingsplan ange de åtgärder som ni, utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av hög arbetsbelastning, anser behövs för att förbygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Se 10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Se även 2 kap. 1 och 3 kap. 2 arbetsmiljölagen. Åtgärder som vidtagits Medarbetarundersökning oktober 2014 Enligt kommunens rutiner genomförs medarbetarundersökning vart tredje år. Rutinerna beskriver också hur resultatet ska hanteras. Analyser, riskbedömningar samt identifiera friskfaktorer ska göras samt ev. handlingsplan upprättas för faktorer som bedömts som risker. Under oktober genomfördes medarbetarundersökning på alla enheter i Uddevalla kommun samt för de olika chefsgrupperna. Resultat finns för grundskolerektorerna och för gymnasierektorerna. Resultatet av undersökningen presenterades i januari och under mars april har friskfaktorer identifierats och riskbedömning gjorts samt handlingsplan upprättats. Bilaga 7a, 7b och 8. Undersökningen omfattar perspektiven kommun (Uddevalla kommun), ledning (närmaste chef), grupp (arbetsplats) och situation (individ). Resultat över 70 fungerar bra; medarbetarna har överlag en positiv inställning till det som frågan berör. Vid värden mellan finns det utvecklingspotential och värden under 50 indikerar att medarbetarna generellt är mer kritiska då de i snitt angett ett värde som ligger under mittenvärdet. Utdrag från resultaten för grundskolans och gymnasieskolans rektorer på de fyra områden som har identifierats som allvarlig risk på barn och utbildning i sin helhet: Grundskolans rektorer Gymnasieskolans rektorer Barn och utbildning i sin helhet inga besvär av stress tillräcklig tid kan koppla av på fritid kompetensutveckling Förvaltningschefens ledningsgrupp tillsammans med huvudskyddsombuden har gjort en riskbedömning utifrån medarbetarundersökningens resultat för Barn och utbildningsförvaltningen i sin helhet. Tillsammans har gruppen arbetat fram en handlingsplan.

10 Skrivelse Barn och utbildning 5(9) Dnr 2013/ Undersökning och riskbedömning av risker för hot- och våld som kan förekomma i rektorernas arbetssituation Brist Ni har inte undersökt och bedömt riskerna för de våld- och hotsituationer som kan förekomma och som riskerar att drabba rektorerna i grund- och gymnasieskolan. Ni har heller inte undersökt och bedömt riskerna för de våld- och hotsituationer som kan drabba skolchef, verksamhetscheferna och övriga medarbetare vid förvaltnings- och verksamhetskontoren. Krav Ni ska undersöka och bedöma riskerna för att våld- och hotsituationer kan inträffa i er skolverksamhet och som riskerar att drabba rektorer samt skolledare och övriga medarbetare vid förvaltnings- och verksamhetskontoren. Risk- bedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och hur allvarliga de är. Se 2 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om åtgärder våld och hot i arbetsmiljön, samt 8 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Åtgärder som vidtagits Undersökning av hot och våldsituationer som kan inträffa i skolverksamheten och som riskerar att drabba rektorer samt övriga medarbetare på kontoren har genomförts på gymnasiekontoret och grundskolekontoret samt för grupperna gymnasierektorer, grundskolerektorer och verksamhetschefer. Undersökning av hot och våldsituationer som kan inträffa på förvaltningskontoret kommer att göras senast i oktober. Riskbedömning har gjorts och handlingsplaner har upprättats. Bilaga 9, 10, 11, 12 och 13. Handlingsplan för verksamhetschefer kommer att skickas in under vecka Handlingsplan hot och våld Brist Gymnasieskolan saknar helt handlingsplan vid hot och våld. Ni har en handlingsplan för grundskolan när det gäller att hantera akut uppkomna situationer med fokus på hot- och våldssituationer samt i viss mån efterhjälpande åtgärder. Det framgår dock inte tydligt att en plan för hot- och våldssituationer ska innehålla både förebyggande åtgärder samt åtgärder som ska vidtas under och efter att en vålds- eller hotsituation har ägt rum. Det framgår inte av grundskolans handlingsplan hur rektor förväntas agera om denne skulle bli utsatt för hot och/eller våld. Det framgår inte heller vilket stöd rektor kan förvänta sig i samband med en sådan händelse eller vid en rättslig process.

11 Skrivelse Barn och utbildning 6(9) Dnr 2013/595 Stödet i samband med rättsprocess är en väsentlig fråga att tydliggöra för samtliga medarbetare då det kan var stressreducerande i en utsatt situation. Krav 5a) Ni ska upprätta en handlingsplan avseende hot och våld för gymnasieskolan. Den ska omfatta både förbyggande, akuta samt efterhjälpande åtgärder. 5b) Ni ska komplettera grundskolans handlingsplan så att den innehåller både förebyggande, akuta samt efterhjälpande åtgärder och att den kompletteras med rektors situation. 5c) Ni ska se till att rektorerna får kunskaper om hur de ska agera om de skulle bli utsatta för hot och/ eller våld. 5d) Ni ska upprätta skriftligt dokumenterade rutiner för stöd till chefer/ rektorer och medarbetare i samband med rättsprocess. Se 3-4, 11 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön samt 5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Åtgärder som vidtagits Övergripande riktlinjer mot hot och våld i Uddevalla kommun har upprättats och kommer att antas i Kommunfullmäktige under hösten Till riktlinjerna hör en checklista samt blankett för riskbedömning och handlingsplan. Såväl riktlinjer som checklista och blankett för riskbedömning och handlingsplan har samverkats i kommundirektörens samverkansgrupp Bilaga Handlingsplaner har upprättats - se punkt Årlig uppföljning Syftet med årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att se om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljö- arbete AFS 2001:1. Vidare är syftet att identifiera förbättringsmöjligheter samt att genomföra lämpliga åtgärder så att arbetsmiljöarbetet kan leda till en god arbetsmiljö. Man får också en bild av om rutiner och dokument följs i verksamheten. Brist Era rutiner för att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom er skolverksamhet behöver förtydligas och förbättras. Det framkom vid inspektionerna att alla inte har klart för sig vad som avses i de olika frågeställningarna. Arbetsmiljöverket bedömer att ni inte har säkerställt att det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs på det sätt som det är tänkt. Exempelvis görs inte dokumenterade riskbedömning av alla brister/risker som har identifierats på alla skolor. Det är också av största vikt att ni åtgärdar de brister som framkommer i samband med den årliga uppföljningen. Krav

12 Skrivelse Barn och utbildning 7(9) Dnr 2013/595 7a) Ni ska tydliggöra vad som avses i de olika frågeställningarna i er årliga uppföljning. 7b) Ni ska se till att er årliga uppföljning ger er svar på vilka svagheter och styrkor ert systematiska arbetsmiljöarbete har samt att de identifierade bristerna åtgärdas. Se 5 och 11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Åtgärder som vidtagits Uddevalla kommun tillämpar en digital checklista via intranätet Inblicken, där varje förvaltning och verksamhet ska kunna följa upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete årligen. Detta verktyg har börjat användas i organisationen från och kommer successivt ersätta papperschecklistor på de olika förvaltningarna. Handlingsplaner kommer att kunna utarbetas efter resultatgenomgång i syfte att ständigt förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i de olika verksamheterna. Den årliga uppföljningen ska identifiera vilka styrkor och svagheter som förekommer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Checklista. Bilaga 17. Exempel på resultat från ovanstående checklista. Bilaga 18. SAM-trappan kommunikationsbild över SAM i Uddevalla kommun. Bilaga 19. Barn och utbildning följer de rutiner och använder den checklista som gäller för Uddevalla kommun. Enligt Barn och utbildnings årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete ska den årliga uppföljningen göras i februari varje år. Bilaga 20. För att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar som det är tänkt kommer uppföljningen av SAM i fortsättningen att ske i anslutning till att arbetsmiljörapporten skrivs och arbetsmiljödialog hålls och nämnden får information. Årshjulet kommer därför att revideras senast under oktober. 8. Kunskap första hjälpen Brist Det är viktigt att ni har en beredskap för olyckor och akuta sjukdomar. Snabba insatser för att ge första hjälpen kan i ett sådant skede vara livsavgörande. Vid inspektionerna framkom att det var oklart vilka rutiner som gäller för att säkerställa att tillräckligt många har kunskaper i första hjälpen. Ni bekräftade att det saknas centrala rutiner avseende kunskaper i första hjälpen. Krav Ni ska upprätta rutiner gällande första hjälpen och se till att det under skoltid alltid finns personer på skolorna, som kan ge första hjälpen. Vilka det är ska vara känt för arbetstagare och elever på skolan. Denna utbildning behöver också repeteras med lämpliga intervall.

13 Skrivelse Barn och utbildning 8(9) Dnr 2013/595 Se 5-6 i föreskrifterna om första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7. Upplysning Med första hjälpen menas de åtgärder som vid olycksfall, sjukdom eller annan nödsituation omedelbart måste vidtas på plats. Åtgärder som vidtagits Rutin för första hjälpen och krisstöd med checklista har tagits fram för Uddevalla kommun. Dessutom har en dekal tagits fram för att användas och sättas upp på strategiska platser i verksamheterna. Dessa har publicerats på intranätet Inblicken och information kommer att ges till parterna på den centrala samverkansgruppen (CSG) Bilaga 21 och 22. Respektive verksamhet ska därefter upprätta lokala rutiner för första hjälpen på respektive arbetsplats med information om kontakter, utrustning mm. Alla som verkar på respektive verksamhet ska ha kännedom om dessa lokala rutiner. 9. Rutiner för hörselkontroll Brist Ni saknar rutiner i förvaltningen för att erbjuda arbetstagare regelbunden hörselkontroll när bullerexponering innebär risk för hörselskador. I er verksamhet exponeras till exempel lärarna inom ämnena slöjd, musik samt idrott och hälsa för buller som kan vara lika med eller överstiga något av de övre insatsvärdena enligt 3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) om buller. Risk finns för bullerrelaterad ohälsa. Det kan även finnas andra yrkesgrupper än vad som nämns ovan som behöver omfattas av hörselundersökningar samt användning av hörselskydd. Krav Ni ska upprätta skriftliga rutiner, som innebär att berörda arbetstagare erbjuds hörselkontroll. Tiden mellan undersökningarna ska anpassas till de rådande exponeringsförhållandena. Se 16 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) om buller och 5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Åtgärder som vidtagits Skriftlig rutin avseende riskbedömning buller för Uddevalla kommun har upprättats och publicerats på intranätet Inblicken. Bilaga Städrutiner Städningen fungerar bra på en del skolor och mindre bra på andra. Gemensamt är att det framkommit oklarheter kring rutinerna för storstäd, höghöjdsstäd och

14 Skrivelse Barn och utbildning 9(9) Dnr 2013/595 textilvård. Förutom den dagliga städningen är det nödvändigt med storstäd, höghöjdstäd och textilvård för att arbetsmiljön för elever och personal ska vara tillfredsställande. Krav Ni ska upprätta rutiner för storstäd, höghöjdsstäd och textilvård. Se 114 AFS 2009:2 om arbetsplatsens utformning. Åtgärder som vidtagits Uddevalla kommun följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning på skolor och förskolor. I Uddevalla ansvarar tekniska kontoret för städning och miljö och stadsbyggnadsförvaltningen för årlig inspektion. Vissa skolor har städning på entreprenad och andra skolor har städning genom tekniska kontoret. I städavtalet ingår fönsterputs, entrémattor, storstädning som görs under 4 veckor/år (vid lov). Bilaga 25. Tekniska kontoret arbetar med att ta fram nya avtal för skolorna där höghöjdsstädning och textilvård ska ingå. Cecilia Sandberg Ordförande för Barn och utbildningsnämnden Tagit del: Eva Carlsson Huvudskyddsombud Lärarförbundet Annika Levander Huvudskyddsombud LR Agneta Läckström Lärarförbundets skolledare Marko Savanovic Huvudskyddsombud Kommunal Nina Södergren Skyddsombud skolledarförbundet

15 Bestämmelser för Hälsa och Arbetsmiljö Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete rev. KS

16 Innehållsförteckning Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö Bilaga 1- Årlig systematisk arbetsmiljöprocess Bilaga 2 - Modell för systematiskt arbetsmiljöarbete Bilaga 3- Blanketter för risk- och friskfaktorer Bilaga 4- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Fördelningsnyckel Fördelning av arbetsmiljöuppgifter KS-/Nämndordförande till Kommundirektör/förvaltningschef Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Kommundirektör/förvaltningschef till avdelningschef Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Avdelningschef/verksamhetschef till enhetschef/rektor Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Rektor till idrottslärare Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Rektor till kemilärare Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Rektor till slöjdlärare Returnering av arbetsmiljöuppgifter Bilaga 5- Guide för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Bilaga 6- Checklista årlig revidering av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen Bilaga 7- SAM-trappan Kommunikations bild över det systematiska arbetsmiljöarbetet i Uddevalla kommun

17 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Dnr: 2014:24 Mål Målet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart yrkesliv genom att erbjuda de anställda en god arbetsmiljö. Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska främja arbetstillfredsställelse samt öka medarbetarnas delaktighet och utveckling i arbetet. Syfte Hälso- och arbetsmiljöarbetet är ett strategiskt och långsiktigt arbete som ställer krav på kompetens och rutiner för att säkerställa en bra verksamhet och en hållbar arbetsmiljö. Uddevalla kommuns övergripande syn på det gemensamma hälso- och arbetsmiljöarbetet är att främja, bibehålla och stärka resursen hälsa på grupp- individ och organisationsnivå. Vad styr? Den rättsliga grunden för hälso- och arbetsmiljöarbetet finns i gällande lagstiftning, föreskrifter och avtal. Nationellt: Arbetsmiljölagen (AML) Arbetsmiljölagen är en ramlag med principer om riktlinjer och krav inom arbetsmiljön Diskrimineringslagen Arbetsmiljöförordningen (AMF) Praktiska anvisningar från regeringen om arbetsmiljön för att förtydliga och komplettera lagen. Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) Föreskrifter är bindande och avser detaljbestämmelser om arbetsmiljön. De föreskrifter som är relevanta att känna till för att uppfylla arbetsmiljöbestämmelserna är bl.a.: Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) Belastningsergonomi (2012:02) Lokalt: Samverkansavtalet ( ) Mångfalds- och jämställdhetsplan (KS ) Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet (KS/ ) Kommunens strategiska mål

18 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Dnr: 2014:24 Rutiner Arbetsgivaren ska se till att verksamheten i alla avseenden uppfyller arbetsmiljölagens krav. Det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Uddevalla kommuns olika verksamheter ska bedriva ett fortlöpande systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete. Detta arbete dokumenteras och kvalitetssäkras genom att: årlig systematisk arbetsmiljöprocess (AFS 2001:1) genomförs på respektive arbetsplats, se bilaga 1 årlig systematisk arbetsmiljöprocess delarna i modell för systematiskt arbetsmiljöarbete följs, se bilaga 2 modell för systematiskt arbetsmiljöarbete skyddsronder ska genomföras minst 1 gång/år, dessa ska protokollföras kontinuerlig uppföljning av riskbedömningar görs och handlingsplaner upprättas för det som inte går att åtgärda direkt, se bilaga 3 blankett för riskbedömning och handlingsplan och blankett för friskfaktorer ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud ska förebyggas, utredas och åtgärdas insatser av rehabilitering och arbetsanpassning ska göras så tidigt som möjligt, aktivt och i samverkan med den enskilde varje nämnd ansvarar för att arbetsmiljöuppgifter fördelas utifrån befogenheter, självständig ställning, kunskaper och resurser, se bilaga 4 fördelningshandlingar samt bilaga 5 guide för fördelning av arbetsmiljöuppgifter chefer och arbetsledare ska ha de särskilda kunskaper som behövs för att kunna utföra sina uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås uppföljning av det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet på verksamhetsnivå, se bilaga 6 checklista årlig revidering av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen samt bilaga 7 SAM-trappan. Ansvar och roller Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen ansvaret att leda och samordna kommunens strategiska arbetsmiljöfrågor. Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifterna till kommunstyrelse och respektive nämnd via reglementet.

19 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Dnr: 2014:24 Kommunstyrelsen fastställer kommunens övergripande personalpolitik, arbetsmiljöfrågorna är en del av denna. Kommunstyrelsen har det yttersta arbetsgivaransvaret för kommunalt anställd personal i Uddevalla kommun. Kommunstyrelsen har samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård i kommunen och har via kommunledningskontoret en strategisk övergripande funktion att följa upp det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet i kommunen. Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt följa att nämnder och förvaltningar driver verksamheten i enlighet med styrdokumenten för arbetsmiljön. Kommunstyrelsen har det direkta arbetsmiljöansvaret för kommundirketörens och förvaltningschefernas egen arbetsmiljö. Nämnd/styrelse har det yttersta juridiska arbetsmiljöansvaret inom respektive förvaltning. I praktiken innebär detta att det konkreta arbetsmiljöansvaret finns fördelat i linjeorganisationen. Nämnden/styrelsen har ett arbetsmiljö- och verksamhetsansvar inom sitt verksamhetsområde och ska fördela sina resurser och bedriva verksamhet utifrån kommunens övergripande vision, lagar, avtal och politiska beslut. Varje nämnd/styrelse har ansvaret för att det inom förvaltningen bedrivs ett systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete och att detta följs upp. De förtroendevalda i varje nämnd/styrelse har, inom nämndens av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsområde, ansvar för att arbetsmiljölagen följs. Nämnden/styrelsen ansvarar kollektivt för sina beslut. Nämnden/styrelsen tar beslut om att ge ordförande rätten att fördela arbetsmiljöuppgifter. Kommundirektören ska i sin samordnande funktion för förvaltningscheferna samordna det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet. Ansvarar för rapportering av arbetsmiljösituation av kommunövergripande karaktär till kommunstyrelse. Förvaltningschefer ska enligt gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter vara ansvarig för arbetsmiljön inom sin förvaltning. Ansvarar för att i det dagliga arbetet verkställa den del av personalpolitiken som avser arbetsmiljö. Förvaltningschef ska informera nämnd/styrelse om aktuell arbetsmiljösituation inom förvaltningen, se bil. 7. Sammanställningen ska innehålla: SAM inkl. checklista, friskfaktorer/riskfaktorer uppföljning av direktåtgärder och handlingsplaner samt arbetsskador och tillbud, se bil 7. Avdelnings- och enhetschefer har det arbetsrättsliga och juridiska ansvaret för verksamheten enligt gällande delegation samt fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Cheferna ser hälsa och arbetsmiljö ur ett helhetsperspektiv och integrerar det systematiska arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten.

20 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Dnr: 2014:24 Detta uppnås genom att cheferna är medvetna om kopplingen mellan hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och verksamhetens resultat. Skyddsombud/Arbetsplatsombud ska delta i planering och genomförande av hälsooch arbetsmiljöarbetet på respektive nivå i samverkanssystemet. Ombuden innehar en särställning som valda representanter med rätt att övervaka att arbetsmiljön inte skadar eller medför ohälsa. Samverkansgrupperna består av representanter för arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Samverkansgrupperna utgör skyddskommitté enligt arbetsmiljölagen och ska inom sitt ansvarsområde: delta i planeringen av hälso-och arbetsmiljöarbetet följa hälso- och arbetsmiljöarbetets genomförande följa utvecklingen i frågor som rör det främjande och förebyggande arbete som bedrivs mot ohälsa och olycksfall ta del av de handlingsplaner som verksamheterna gör ta initiativ/agera i arbetsmiljöfrågor vid behov behandla arbetsskador och tillbud som berör flera förvaltningar i den centrala samverkansgruppen. (Rapportering sker av initierande förvaltningschef till den centrala samverkansgruppen. Kommundirektör fattar beslut kring hur handläggningen av ärendena ska ske). Medarbetare Varje medarbetare ska aktivt medverka och ta ansvar för sin och andras hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. En förutsättning för ett framgångsrikt hälso och arbetsmiljöarbete är att undersöka arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Vid brister i arbetsmiljön kontaktar medarbetare först sin chef för att få problemet löst. Om medarbetaren inte är nöjd, kan kontakt tas med skyddsombudet.

21 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Dnr: 2014:24 Hälso- och arbetsmiljöarbetet i samverkanssystemet Följande bild beskriver de olika nivåerna och vilka samverkansarenor som gäller i Uddevalla kommun. Kommunstyrelsen/Nämnd Förvaltningschef Central samverkansgrupp Förvaltningarnas samverkansgrupp Förvaltningarnas samverkansgrupp Avdelningschef Lokal samverkansgrupp (i förekommande fall) Enhetschef Arbetsplatsträff

22 ÅRLIG SYSTEMATISK ARBETSMILJÖPROCESS BILAGA 1 Årlig systematisk arbetsmiljöprocess Kartläggning Medarbetarenkät Checklista SAM Arbetsplatsträffar Medarbetarsamtal Arbetsskador/tillbud Analys och riskbedömning Verksamhets-/avdelningsnivå, enhetsnivå: Gör en riskbedömning, analysera materialet. Prioritera tre förbättringsområden. Gör en handlingsplan för det som inte genast kan åtgärdas. Uppföljning Sammanställning för arbetsmiljöåret - hälsa och ohälsa arbetsskador och tillbud, rehabilitering, sjukfrånvaro hälsa, friskvård, arbetsmiljö samt följ upp handlingsplanen hur blev det, blev det som vi hade tänkt, om inte - varför, vad gör vi framåt? Genomförande och dialog Genomför det som planerats på respektive nivå.

23 BILAGA 2 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet Modell för systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet - Del av vardagen - Helhet Medverkan - Medarbetare - Skydds/arbetsplatsombud - Arbetsledning Direktåtgärd Handlingsplan Arbetsplatsen Samverkansgrupper Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö - Målsättning - Rutiner Hälsa/ohälsa olycksfall allvarliga tillbud - Utredning - Sammanställningar - årsvis Undersöka arbetsförhållandena Bedöma riskerna för ohälsa/ olycksfall Kunskaper Arbetstagarna -tillräckliga kunskaper Arbetsledare/chef -särskilda kunskaper Fördelning av Arbetsuppgifter - Befogenheter - Resurser - -Kompetens

24 BLANKETT FÖR FRISKFAKTORER BILAGA 3 Blankett för friskfaktorer (främjande arbete) DETTA BIDRAR TILL ATT DET FUNGERAR BRA (friskfaktorer) ÅTGÄRDER FÖR ATT FÅ EN SPRIDNING AV FRISKFAKTORERNA Aktivitet Ansvarig Klart när Uppföljning datum Ansvarigs signatur Datum Chef/arbetsledare Datum Skyddsombud/repr för medarbetarna

25 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN BILAGA 3 Blankett för riskbedömning och handlingsplan RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER Allvarlig Ej allvarlig Ansvarig Klart när Uppföljning datum Ansvarigs signatur Datum Chef/Arbetsledare Datum Skyddsombud/repr för medarbetarna

26 Exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön: - Arbetsinnehåll - Arbetsutrustning - Kunskaper - Våld och hot - Arbetsledning - Belysning - Lokaler - Värme och kyla - Arbetsmängd - Ensamarbete - Möjlighet till inflytande - Arbetstid - Farliga ämnen - Arbetsställningar - Organisation - Handlingsutrymme - Samarbete/Relationer

27 Fördelningsnyckel Förteckning över fördelning av arbetsmiljöuppgifter Uddevalla kommun BILAGA 4 Datum: Förvaltning/arbetsplats Namn Befattning Vidarefördelat uppgifter till * Befattning Befattning för den som utför arbetsmiljö-uppgifter * Bedömning har gjorts ang. att personen som utför arbetsmiljöuppgifter har de befogenheter, resurser och kompetens som krävs. En fördelningshandling har därmed undertecknats av båda.

28 BILAGA 4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter KS-/Nämndsordförande till Kommundirektör/förvaltningschef Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS samt arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete rev. KS

29 BILAGA 4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun Kommunstyrelsen/Nämnd fördelar härmed arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön inom Uddevalla kommun till...som i befattningen som kommundirektör/förvaltningschef från och med... övertar ansvaret för samtliga beslut som påverkar arbetsmiljön. Överenskommelse om vad som ingår i ansvaret och vad som krävs för att arbetsmiljöarbetet skall fungera väl i enlighet med denna fördelning har skett. Bifogad bilaga anger detta arbetsmiljöansvar. Delar av detta ansvar kan fördelas vidare, men endast till personer som intar en självständig ställning i organisationen och som har sådana yrkeskvalifikationer samt har den kompetens som krävs. De skall också tilldelas tillräckliga beslutsbefogenheter och resurser för att åläggas dessa arbetsmiljöuppgifter. I den mån befogenheterna inte är tillräckliga skall kommundirektör/förvaltningschef skriftligen returnera aktuell fråga till KS/nämnd, som då återtar ansvaret. Returneringen innebär inte att övriga uppgifter förändras. Uppgiftsfördelning med tillhörande bilaga har upprättats i två likalydande exemplar där båda parter erhållit var sitt. Mottagandet av ovanstående fördelning bekräftas härmed... Ort, datum KS-/nämndsordförande Kommundirektör/förvaltningschef Namnförtydligande. Namnförtydligande

30 Bilaga (datum) BILAGA 4 De fördelade arbetsmiljöuppgifterna innebär följande: att se till att det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet sker med en övergripande planering, ledning och kontroll inom förvaltningen att se till att förvaltningens samverkansgrupp fortlöpande belyser, driver på och följer upp strategiska arbetsmiljöfrågor inom respektive förvaltning att rapportera till förvaltningens samverkansgrupp och nämnd/styrelse om aktuell arbetsmiljösituation inom förvaltningen. Sammanställning ska innehålla: SAM inkl. checklista, friskfaktorer/riskfaktorer uppföljning av direktåtgärder och handlingsplaner samt arbetsskador och tillbud (se bil 7 - bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö) att ha kunskap om samt se till att gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket efterlevs att tillämpa Uddevalla kommuns bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö att tillämpa Uddevalla kommuns samverkansavtal att rapportera till KS avseende uppsiktsplikt att bevaka att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter klart visar vem i organisationen som har ansvaret för varje typ av fråga (uppdateras vid organisationseller verksamhetsförändringar samt vid nyanställningar) samt att förvissa sig om att kompetens, resurser och beslutsbefogenheter finns att se till att adekvat beställning av företagshälsovårdsinsatser möjliggörs för förvaltningen i enlighet med kommunens rutiner att se till att det finns rutiner och tillämpa dessa, för utredning av ohälsa, olyckor och tillbud samt göra sammanställningar av dessa att utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om allvarlig olycka inträffat. Detta gäller även vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa (AMF 2 ) att se till att eventuella ingripanden och förelägganden från Arbetsmiljöverket åtgärdas och efterlevs att hantera kontakter med Arbetsmiljöverket enligt checklista (SKL cirk.08:64)

31 BILAGA 4 att se till att riskanalyser och handlingsplaner för hälsa och arbetsmiljöarbete upprättas och att dessa följs upp att i samband med budgetarbetet bedriva en ekonomisk planering över de arbetsmiljöförbättrande åtgärder som planeras i de olika förvaltningarna och att fortlöpande skapa ekonomiska och personella förutsättningar för arbetsmiljöarbetet att se till att det inom förvaltningen finns en väl fungerande organisation för arbetsanpassning och rehabilitering. Här skall beaktas Arbetsmiljölagen (AML), Lagen om Allmän försäkring (AFL) och föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) att stimulera till ständiga förbättringar inom hälso- och arbetsmiljöarbetet att åtgärda brister i arbetsmiljön inom ramen för de arbetsmiljöuppgifter som ålagts kommundirektör/förvaltningschef se till att arbetsmiljöaspekter blir beaktade vid planering av ny- och tillbyggnad av lokaler samt vid organisationsförändringar att se till att skyddsombudens rättigheter, enligt lag och avtal tillgodoses

32 BILAGA 4 Förutsättningar för en fungerande fördelning av arbetsmiljöuppgifter (AFS 2001:1 6 uppgiftsfördelning och kunskaper) Chefer och arbetsledare har en mycket viktig roll i arbetet för en säker och god arbetsmiljö. Arbetsgivaren fördelar uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till chefer och arbetsledare. För att dessa skall kunna utföra uppgifterna på ett bra sätt behöver uppgifterna ingå som en naturlig del i deras arbete. Tid behöver avsättas för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Chefer och arbetsledare behöver gedigna kunskaper om: - regler som har betydelse för arbetsmiljön - fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall - åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall - arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö Chefer och arbetsledare behöver ha kunskaper om vilka bestämmelser som finns på området och hur dessa ska tillämpas i verksamheten. Regler som har betydelse för arbetsmiljön är främst arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för arbetsmiljöarbetet. Vilka åtgärder som arbetsgivaren kan vidta för att förebygga ohälsa och olycksfall framgår av andra föreskrifter om arbetsmiljön. Kollektivavtal som gäller för verksamheten kan också innehålla bestämmelser av betydelse för arbetsmiljön. Chefer och arbetsledare bör kunna genomföra undersökning av arbetsförhållanden genom enskilda samtal, arbetsplatsträffar och skyddsronder. Därigenom kan klarläggas om arbetsförhållandena behöver förändras utifrån en riskbedömning. Arbetsförhållandena inom de olika verksamheterna behöver undersökas regelbundet och systematiskt i samverkan med skyddsombud. De åtgärder som inte vidtas omedelbart antecknas i en skriftlig handlingsplan. Åtgärder tidssätts och följs upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

33 BILAGA 4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Kommundirektör/förvaltningschef till avdelningschef Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS samt arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete rev. KS

34 BILAGA 4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun I min egenskap av chef för. har jag formellt arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågor enligt Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö. Jag fördelar härmed uppgifter rörande arbetsmiljön inom (verksamhet, avdelning) Enligt arbetsmiljölagen (AML) 3 kap 2 har arbetsgivaren ett övergripande ansvar för såväl arbetsmiljön som arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Du har i din befattning som chef i Uddevalla kommun ansvaret för beslut som påverkar arbetet och arbetsmiljön inom ditt ansvarsområde. Vi har kommit överens om vilka arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön som fördelats, se bilaga. I den mån befogenheterna och resurser inte räcker till, ska Du skriftligen hänskjuta den aktuella frågan tillbaka till mig, som då återtar ansvaret för frågan. Returneringen innebär inte att övriga uppgifter förändras. Jag bemyndigar Dig också att skriftligen fördela delar av givet ansvar vidare. Denna fördelning får dock endast ske till personer som intar en relativt självständig ställning i organisationen och som har sådana yrkeskvalifikationer, yrkesskicklighet och utbildning i arbetsmiljöfrågor som krävs. De ska också tilldelas tillräckliga beslutsbefogenheter och resurser för att åläggas ansvar för arbetsmiljöuppgifterna. Uppgiftsfördelningen med tillhörande bilaga har upprättats i två likalydande exemplar där båda parter erhållit var sitt. Mottagandet av ovanstående fördelning bekräftas härmed... Ort, datum.. Namn, den som delegerat.. Namn, den som delegerats till Namnförtydligande. Namnförtydligande

35 BILAGA 4 Bilaga 4 (datum) De fördelade arbetsmiljöuppgifterna innebär följande: att ha kunskap om arbetsmiljölagen (AML), lagen om allmän försäkring (AFL), andra författningar, regler och avtal som rör området att se till att gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket finns tillgängliga och uppfylls att tillämpa Uddevalla kommuns bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö att tillämpa Uddevalla kommuns samverkansavtal att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet vad avser planering, genomförande och kontroll inom verksamheten (AFS 2001:1) att rapportera till högre chef om aktuell arbetsmiljösituation inom avdelning. Sammanställning ska innehålla: SAM inkl. checklista, friskfaktorer/riskfaktorer uppföljning av direktåtgärder och handlingsplaner samt arbetsskador och tillbud (se bil 7 - bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö) integrera arbetsmiljöarbetet i verksamhetsplaner och i budgetarbetet att bevaka att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter klart visar vem i organisationen som har ansvaret för varje typ av fråga (uppdateras vid organisationseller verksamhetsförändringar samt vid nyanställningar) samt att förvissa sig om att kompetens, resurser och beslutsbefogenheter finns att ansvara för att arbetstagare, speciellt nyanställda, får fortlöpande instruktioner om arbetsmetoder, utrustning, farliga ämnen m.m. för att förebygga ohälsa och olycksfall/tillbud att se till att medarbetarna via arbetsplatsträffar fortlöpande får den information och de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa, olyckor och tillbud samt att information lämnas om de lagar och regler som gäller årligen genomföra medarbetarsamtal med direkt underställd personal att se till att kommunens bestämmelser för rehabiliteringsarbetet tillämpas

36 BILAGA 4 att beakta hälso- och arbetsmiljöaspekter i beslut angående verksamhetens utformning, personal- och organisationsfrågor att samverka med berörda skyddsombud och direkt med berörda medarbetare i hälsooch arbetsmiljöfrågor att stimulera dialogen kring hälso- och arbetsmiljöarbetet bland medarbetarna vid arbetsplatsträffar genomföra systematisk förbättring av den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen att genomföra skyddsronder enligt gällande rutiner att se till att riskanalyser och handlingsplaner för hälso- och arbetsmiljöarbetet upprättas och att dessa följs upp att se till att befintliga hjälpmedel, skyddsutrustning samt gängse arbets- och lyftteknik används bevaka att arbetsmiljöaspekter blir beaktade vid planering av ny- och tillbyggnad av lokaler samt vid organisationsförändringar att se till att adekvata företagshälsovårdsinsatser beställs och genomförs att omedelbart rapportera allvarligare olyckor eller tillbud enligt gällande rutiner att rapportera till närmast högre chef om skyddsinstruktioner inte följs, trots uppmaningar att se till att skyddsinstruktioner finns för samordningsskyldigheter vid anlitande av entreprenörer att svara för samordning av åtgärder för att undvika skador och olyckor när personal förvaltningar/företag arbetar inom verksamhetsområdet, i dess lokaler eller med dess maskiner samt förvissa sig om att den externa personalen/aktören tagit del av nödvändiga anvisningar

37 BILAGA 4 Förutsättningar för en fungerande fördelning av arbetsmiljöuppgifter (AFS 2001:1 6 uppgiftsfördelning och kunskaper) Chefer och arbetsledare har en mycket viktig roll i arbetet för en säker och god arbetsmiljö. Arbetsgivaren fördelar uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till chefer och arbetsledare. För att dessa skall kunna utföra uppgifterna på ett bra sätt behöver uppgifterna ingå som en naturlig del i deras arbete. Tid behöver avsättas för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Chefer och arbetsledare behöver gedigna kunskaper om: - regler som har betydelse för arbetsmiljön - fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall - åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall - arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö Chefer och arbetsledare behöver ha kunskaper om vilka bestämmelser som finns på området och hur dessa ska tillämpas i verksamheten. Regler som har betydelse för arbetsmiljön är främst arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för arbetsmiljöarbetet. Vilka åtgärder som arbetsgivaren kan vidta för att förebygga ohälsa och olycksfall framgår av andra föreskrifter om arbetsmiljön. Kollektivavtal som gäller för verksamheten kan också innehålla bestämmelser av betydelse för arbetsmiljön. Chefer och arbetsledare bör kunna genomföra undersökning av arbetsförhållanden genom enskilda samtal, arbetsplatsträffar och skyddsronder. Därigenom kan klarläggas om arbetsförhållandena behöver förändras utifrån en riskbedömning. Arbetsförhållandena inom de olika verksamheterna behöver undersökas regelbundet och systematiskt i samverkan med skyddsombud. De åtgärder som inte vidtas omedelbart antecknas i en skriftlig handlingsplan. Åtgärder tidssätts och följs upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

38 BILAGA 4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Avdelningschef/Verksamhetschef till enhetschef/rektor Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS samt arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete rev. KS

39 BILAGA 4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun I min egenskap av chef för. har jag formellt arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågor enligt Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö. Jag fördelar härmed uppgifter rörande arbetsmiljön inom (verksamhet, avdelning) Enligt arbetsmiljölagen (AML) 3 kap 2 har arbetsgivaren ett övergripande ansvar för såväl arbetsmiljön som arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Du har i din befattning som chef i Uddevalla kommun ansvaret för beslut som påverkar arbetet och arbetsmiljön inom ditt ansvarsområde. Vi har kommit överens om vilka arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön som fördelats, se bilaga. I den mån befogenheterna och resurser inte räcker till, ska Du skriftligen hänskjuta den aktuella frågan tillbaka till mig, som då återtar ansvaret för frågan. Returneringen innebär inte att övriga uppgifter förändras. Jag bemyndigar Dig också att skriftligen fördela delar av givet ansvar vidare. Denna fördelning får dock endast ske till personer som intar en relativt självständig ställning i organisationen och som har sådana yrkeskvalifikationer, yrkesskicklighet och utbildning i arbetsmiljöfrågor som krävs. De ska också tilldelas tillräckliga beslutsbefogenheter och resurser för att åläggas ansvar för arbetsmiljöuppgifterna. Uppgiftsfördelningen med tillhörande bilaga har upprättats i två likalydande exemplar där båda parter erhållit var sitt. Mottagandet av ovanstående fördelning bekräftas härmed... Ort, datum.. Namn, den som delegerat.. Namn, den som delegerats till Namnförtydligande. Namnförtydligande

40 Bilaga (datum) BILAGA 4 De fördelade arbetsmiljöuppgifterna innebär följande: att ha kunskap om arbetsmiljölagen (AML), lagen om allmän försäkring (AFL), andra författningar, regler och avtal som rör området att se till att gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket finns tillgängliga och uppfylls att tillämpa Uddevalla kommuns bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö att tillämpa Uddevalla kommuns samverkansavtal att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet vad avser planering, genomförande och kontroll inom verksamheten (AFS 2001:1) att rapportera till högre chef om aktuell arbetsmiljösituation inom enhet. Sammanställning ska innehålla: SAM inkl. checklista, friskfaktorer/riskfaktorer uppföljning av direktåtgärder och handlingsplaner samt arbetsskador och tillbud (se bil 7 - bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö) integrera arbetsmiljöarbetet i verksamhetsplaner och i budgetarbetet att bevaka att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter klart visar vem i organisationen som har ansvaret för varje typ av fråga (uppdateras vid organisationseller verksamhetsförändringar samt vid nyanställningar) samt att förvissa sig om att kompetens, resurser och beslutsbefogenheter finns att ansvara för att arbetstagare, speciellt nyanställda, får fortlöpande instruktioner om arbetsmetoder, utrustning, farliga ämnen m.m. för att förebygga ohälsa och olycksfall/tillbud att se till att medarbetarna via arbetsplatsträffar fortlöpande får den information och de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa, olyckor och tillbud samt att information lämnas om de lagar och regler som gäller årligen genomföra medarbetarsamtal med direkt underställd personal att se till att kommunens bestämmelser för rehabiliteringsarbetet tillämpas att beakta hälso- och arbetsmiljöaspekter i beslut angående verksamhetens utformning, personal- och organisationsfrågor

41 BILAGA 4 att samverka med berörda skyddsombud och direkt med berörda medarbetare i hälsooch arbetsmiljöfrågor att stimulera dialogen kring hälso- och arbetsmiljöarbetet bland medarbetarna vid arbetsplatsträffar genomföra systematisk förbättring av den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen att genomföra skyddsronder enligt gällande rutiner att se till att riskanalyser och handlingsplaner för hälso- och arbetsmiljöarbetet upprättas och att dessa följs upp att se till att befintliga hjälpmedel, skyddsutrustning samt gängse arbets- och lyftteknik används bevaka att arbetsmiljöaspekter blir beaktade vid planering av ny- och tillbyggnad av lokaler samt vid organisationsförändringar att se till att adekvata företagshälsovårdsinsatser beställs och genomförs att omedelbart rapportera allvarligare olyckor eller tillbud enligt gällande rutiner att rapportera till närmast högre chef om skyddsinstruktioner inte följs, trots uppmaningar att se till att skyddsinstruktioner finns för samordningsskyldigheter vid anlitande av entreprenörer att svara för samordning av åtgärder för att undvika skador och olyckor när personal förvaltningar/företag arbetar inom verksamhetsområdet, i dess lokaler eller med dess maskiner samt förvissa sig om att den externa personalen/aktören tagit del av nödvändiga anvisningar

42 BILAGA 4 Förutsättningar för en fungerande fördelning av arbetsmiljöuppgifter (AFS 2001:1 6 uppgiftsfördelning och kunskaper) Chefer och arbetsledare har en mycket viktig roll i arbetet för en säker och god arbetsmiljö. Arbetsgivaren fördelar uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till chefer och arbetsledare. För att dessa skall kunna utföra uppgifterna på ett bra sätt behöver uppgifterna ingå som en naturlig del i deras arbete. Tid behöver avsättas för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Chefer och arbetsledare behöver gedigna kunskaper om: - regler som har betydelse för arbetsmiljön - fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall - åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall - arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö Chefer och arbetsledare behöver ha kunskaper om vilka bestämmelser som finns på området och hur dessa ska tillämpas i verksamheten. Regler som har betydelse för arbetsmiljön är främst arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för arbetsmiljöarbetet. Vilka åtgärder som arbetsgivaren kan vidta för att förebygga ohälsa och olycksfall framgår av andra föreskrifter om arbetsmiljön. Kollektivavtal som gäller för verksamheten kan också innehålla bestämmelser av betydelse för arbetsmiljön. Chefer och arbetsledare bör kunna genomföra undersökning av arbetsförhållanden genom enskilda samtal, arbetsplatsträffar och skyddsronder. Därigenom kan klarläggas om arbetsförhållandena behöver förändras utifrån en riskbedömning. Arbetsförhållandena inom de olika verksamheterna behöver undersökas regelbundet och systematiskt i samverkan med skyddsombud. De åtgärder som inte vidtas omedelbart antecknas i en skriftlig handlingsplan. Åtgärder tidssätts och följs upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

43 BILAGA 4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Rektor till idrottslärare Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS samt arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete rev. KS

44 BILAGA 4 Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöfrågor till lärare i idrott på xxskolan. I min egenskap av rektor fördelar jag uppgifter inom arbetsmiljöområdet till dig enligt nedan: I arbetsmiljölagens mening betraktas skolan som en arbetsplats, vilket innebär enligt 1 kap 3 arbetsmiljölagen att den som genomgår utbildning likställs med arbetstagare. I din profession som idrottslärare ska du ha kunskap om de specifika risker som eleverna utsätts för inom ditt ämnesområde för att förebygga skador och ohälsa, samt göra riskanalyser inför sådana moment i undervisningen, som kan innebära fara. I din egenskap av idrottslärare ansvarar du för utrustningen i idrottshallen genom: att tillse att alla redskap fyller kraven på säkerhet; att undervisningen anpassas efter elevernas ålder och mognadsgrad; att rektor informeras om utrustning, som inte fyller föreskrivna krav; att omedelbart anmäla allvarliga tillbud och skador till rektor att i samband med skyddsrond påtala brister och behov av förbättringar. Under rektors ansvar skall du tillsammans med skyddsombud utarbeta rutiner och upprätta handlingsplaner för olycka i idrottshallen. Dina befogenheter innebär att endast utföra sådana moment i undervisningen, som inte utsätter eleverna för fara; att ta bort redskap som inte fyller kraven på säkerhet. I den mån befogenheterna inte räcker till, ska Du skriftligen hänskjuta frågan tillbaka till mig, som då återtar ansvaret för den aktuella frågan. Uppgiftsfördelningen har upprättats i två likalydande exemplar där båda parter erhållit var sitt. Mottagandet av ovanstående fördelning bekräftas härmed... Ort, datum.. Rektor.. Lärare i idrott Namnförtydligande. Namnförtydligande

45 BILAGA 4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Rektor till kemilärare Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS samt arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete rev. KS

46 BILAGA 4 Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöfrågor till lärare i kemi på xx-skolan. I min egenskap av rektor fördelar jag uppgifter inom arbetsmiljöområdet till dig enligt nedan: I arbetsmiljölagens mening betraktas skolan som en arbetsplats, vilket innebär enligt 1 kap 3 arbetsmiljölagen att den som genomgår utbildning likställs med arbetstagare. I din profession som kemilärare ska du ha kunskap om de specifika risker som eleverna utsätts för inom ditt ämnesområde för att förebygga skador och ohälsa, samt göra riskanalyser inför sådana moment i undervisningen, som kan innebära fara. I din egenskap av kemilärare ansvarar du för utrustningen i kemisalen genom att: tillse att lokalen innehåller de skyddsanordningar som krävs för olika laborationsövningar t.ex. ögonduschar; undervisningen anpassas efter elevernas ålder och mognadsgrad; rektor informeras om utrustning, som inte fyller föreskrivna krav; omedelbart anmäla allvarliga tillbud och skador till rektor i samband med skyddsrond påtala brister och behov av förbättringar. Under rektors ansvar skall du tillsammans med skyddsombud utarbeta rutiner och upprätta handlingsplaner för olycka i kemisalen. Dina befogenheter innebär att endast utföra sådana moment i undervisningen, som inte utsätter eleverna för fara. I den mån befogenheterna inte räcker till, ska Du skriftligen hänskjuta frågan tillbaka till mig, som då återtar ansvaret för den aktuella frågan. Uppgiftsfördelningen har upprättats i två likalydande exemplar där båda parter erhållit var sitt. Mottagandet av ovanstående fördelning bekräftas härmed... Ort, datum.. Rektor.. Lärare i kemi Namnförtydligande. Namnförtydligande

47 BILAGA 4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Rektor till slöjdlärare Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS samt arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete rev. KS

48 BILAGA 4 Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöfrågor till lärare i slöjd på xxskolan. I min egenskap av rektor fördelar jag uppgifter inom arbetsmiljöområdet till dig enligt nedan: I arbetsmiljölagens mening betraktas skolan som en arbetsplats, vilket innebär enligt 1 kap 3 arbetsmiljölagen att den som genomgår utbildning likställs med arbetstagare. I din profession som lärare i trä- och metallslöjd ska du ha kunskap om de specifika risker som eleverna utsätts för inom ditt ämnesområde för att förebygga skador och ohälsa, samt göra riskanalyser inför sådana moment i undervisningen, som kan innebära fara. I din egenskap av slöjdlärare ansvarar du för utrustningen i slöjdsalen genom att: tillse att maskiner är utrustade med de skyddsanordningar som föreskrivs; undervisningen anpassas efter elevernas ålder och mognadsgrad; rektor informeras om utrustning, som inte fyller föreskrivna krav; omedelbart anmäla allvarliga tillbud och skador till rektor i samband med skyddsrond påtala brister och behov av förbättringar. Under rektors ansvar skall du tillsammans med skyddsombud utarbeta rutiner och upprätta handlingsplaner för olycka i slöjdsalen. Dina befogenheter innebär att ta bort utrustning från undervisningen, som saknar skyddsanordningar. I den mån befogenheterna inte räcker till, ska Du skriftligen hänskjuta frågan tillbaka till mig, som då återtar ansvaret för den aktuella frågan. Uppgiftsfördelningen har upprättats i två likalydande exemplar där båda parter erhållit var sitt. Mottagandet av ovanstående fördelning bekräftas härmed... Ort, datum.. Rektor.. Lärare i slöjd Namnförtydligande. Namnförtydligande

49 BILAGA 4 Returnering av arbetsmiljöuppgifter Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS samt arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete rev. KS

50 BILAGA 4 RETURNERING AV ARBETSMILJÖUPPGIFT Jag... namn som formellt har fått ansvaret att utföra arbetsmiljöuppgifterna inom... förvaltning/avdelning/verksamhet/enhet returnerar härmed min uppgift för... arbetsmiljöfråga till... namn Anledning till returnering. Datum.. Underskrift (den som returnerar uppgift). Underskrift (mottagaren av uppgift). Namnförtydligande Namnförtydligande Undertecknas i två exemplar så att båda erhåller ett exemplar

51 BILAGA 5 Guide för fördelning av arbetsmiljöuppgifter För att leva upp till det arbetsgivaransvar som AML föreskriver finns behov av att tydligt beskriva fördelningen av arbetsmiljöuppgifter i organisationen. En tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter är nödvändig för att säkerställa Arbetsmiljölagens krav. Ansvar och uppgiftsfördelning För att en fördelning av arbetsmiljöuppgifter skall medföra ett överförande av arbetsmiljöansvar krävs att den som tar emot arbetsmiljöuppgifter har kompetens att utföra dessa. Den som har ansvar och skall utföra arbetsmiljöuppgifter skall också ha befogenheter att åtgärda. Med befogenhet menas såväl ekonomisk som arbetsledningsmässig befogenhet, d.v.s. rätt att fatta beslut och vidta åtgärder. Personen som får arbetsmiljöuppgifter tilldelade sig ska även ha tillräckliga resurser att kunna lösa uppgiften. Med resurser avses ekonomiska medel, tillgång till kompetenta medarbetare, utrustning/hjälpmedel, lokaler, tid och personer som kan ge stöd, internt och externt, exempelvis företagshälsovård. Om t.ex. en arbetsledare har åtagit sig en arbetsmiljöuppgift men inte har tillräckliga befogenheter och resurser för att lösa den är det viktigt att han eller hon återkopplar till den som har fördelat uppgiften för att få stöd och diskutera hur uppgiften ska utföras. Arbetsmiljöansvaret är aldrig mer vidsträckt än ramen för de tilldelade befogenheterna. Överlämnande av arbetsmiljöuppgifter sker genom ett dialogsamtal där uppgifterna och eventuella frågetecken diskuteras. Hos den som fördelat arbetsmiljöuppgifterna kvarstår alltid en tillsynsplikt. Det finns upprättade blanketter att använda vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter för respektive nivå inom Uddevalla kommun, mall fördelning av arbetsmiljöuppgift. Varje förvaltning ansvarar för att en förteckning förs över hur fördelningen skett. Sammanställning sker enklast i mallen fördelningsnyckel för respektive förvaltning. Uppgiftsfördelningens process Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter görs skriftligen uppifrån och ned i kommunens organisation, d.v.s. från överordnad till underordnad chef. Den närmaste chefen kan även vidarefördela konkreta uppgifter till medarbetare. En skriftlig uppgiftsfördelning kan göras till medarbetare som har speciellt komplex arbetsmiljö; exempelvis kemilärare, idrottslärare, slöjdlärare o.s.v.

52 BILAGA 5 Returnering av arbetsmiljöuppgift Om den som mottagit arbetsuppgifter inte kan lösa uppkomna arbetsmiljöproblem p.g.a. att tilldelade resurser, kompetens eller befogenheter inte är tillräckliga, kan returnering ske i aktuell arbetsmiljöfråga. Detta medför att det arbetsmiljöansvaret återförs, mall returnering av arbetsmiljöuppgift. Mall för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Politikerna i fullmäktige och i förvaltningarnas nämnder är yttersta representanter för Uddevalla kommun som arbetsgivare och ger förutsättningar för hälso- och arbetsmiljöarbetet i kommunen. Nämnderna måste garantera att det finns befattningshavare med tillräckliga befogenheter, kompetens och resurser som kan förfoga över arbetsmiljöuppgifterna. För arbetsmiljöfrågor, som returneras till facknämnd, bär ledamöterna ett ansvar. Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöuppgifterna till kommunstyrelse och respektive nämnd via reglementet. Kommunstyrelsen/nämnd fördelar arbetsmiljöuppgifterna till kommundirektör och förvaltningschefer, som i sin tur kan delegera arbetsmiljöuppgifter vidare till avdelningschefer o.s.v. Fördelning av arbetsmiljöuppgift ska vara: skriftlig anpassad efter organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningar

53 BILAGA 5 Roller och ansvar Kommunfullmäktige Nämnd/Styrelse Förvaltningschef Avdelnings-/verksamhetschef Enhetschef/rektor Sektionschef/ arbetsledare Medarbetare

54 BILAGA 6 Checklista årlig revidering av det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på arbetsplatsen Målet för kommunens arbetsmiljöarbete är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart yrkesliv genom att erbjuda de anställda en god arbetsmiljö. Checklistan är ett stöd för att kontrollera det praktiska genomförandet av arbetsmiljöarbetet. Då du som chef har ett arbetsmiljöansvar skall du genomföra en årlig revidering tillsammans med skyddsombud/elevskyddsombud, fackliga ombud. Om det inte finns ett skyddsombud på arbetsplatsen kontaktas huvudskyddsombud. Redovisning sker till avdelningschef/förvaltningschef, enligt gällande delegation. Denna checklista utgår från paragraferna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om det systematiska arbetsmiljöarbetet AFS 2001:1. Grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljömål 1. Arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen fungerar väl i praktiken. 2. Arbetsmiljöarbetet fungerar väl med utgångspunkt från kommunens övergripande arbetsmiljömål. 3. Vilka utvecklingsområden finns inom arbetsmiljöarbetet? Uppgiftsfördelning 4. Hur fördelas arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen? 5. Den som har blivit tilldelad arbetsmiljöuppgift har grundläggande kunskap inom hälsa- och arbetsmiljöområdet. 6. Den som har blivit tilldelad arbetsmiljöuppgift har tillräcklig befogenhet, dvs. rätt att fatta beslut och vidta åtgärder i hälsa- och arbetsmiljöarbetet. 7. Den som har blivit tilldelad arbetsmiljöuppgift har tillräckliga resurser, dvs. ekonomiska medel, tillgång till kompetenta medarbetare, utrustning, tid, lokaler och kunskaper för att säkerställa en god arbetsmiljö. 8. Har någon arbetsmiljöfråga returnerats under de senaste 12 månaderna? Ange i så fall vilken. 9. Hur säkerställs att medarbetarna har tillräckliga kunskaper och information för att utföra arbete på ett säkert sätt ur arbetsmiljösynpunkt? Samverkan och delaktighet 10. Finns det skyddsombud/elevskyddsombud på den enskilda arbetsplatsen? 11. Samverkan mellan chef och skyddsombud/elevskyddsombud fungerar väl på arbetsplatsen. 12. Samverkansavtalet följs i utformningen av APT. 13. Chef och skyddsombud har tillsammans genomgått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. 14. Hur stor är gruppen som ni kallar till APT? 15. Antal genomförda APT under de senaste 12 månaderna?

55 16. Frågor kring hälsa- och arbetsmiljö tas upp regelbundet på APT. 17. APT bidrar till att stärka dialogen mellan chef och medarbetare. 18. Medarbetarsamtal genomförs årligen. 19. Frågor kring hälsa- och arbetsmiljö tas upp vid introduktion av nyanställd personal. Rutiner för arbetsmiljöarbetet (riskbedömning, åtgärder, uppföljning) 20. Riskbedömningar och handlingsplaner genomförs regelbundet på arbetsplatsen. 21. Välfungerande arbetsmiljö-/skyddsronder genomförs regelbundet. 22. Psykosociala frågor inkluderas i riskbedömningen. 23. Konsekvensbeskrivningar görs inför förändringar. 24. Regelbundna uppföljningar genomförs av tillbud och arbetsskador. 25. En årlig sammanställning görs av tillbud och arbetsskador. 26. Åtgärder för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa genomförs. 27. På arbetsplatsen finns rutiner för ev. hot- och våldssituationer. 28. Det finns skriftliga instruktioner för arbeten med allvarliga risker på arbetsplatsen. 29. Det finns rutiner för ensamarbete. 30. En regelbunden uppföljning av frånvaro/sjukfrånvaro görs på arbetsplatsen. 31. Det finns rutiner för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa på arbetsplatsen. 32. Det finns rutiner för att upptäcka medarbetare i riskzon (ej sjukskrivna). 33. Vi arbetar med tidiga insatser vid sjukfrånvaro. 34. Sakkunnig expertis anlitas om och när behov föreligger. 35. En årlig uppföljning och dokumentation av SAM genomförs. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:arna) 36. Samtliga medarbetare har tillgång till föreskrifter och information inom arbetsmiljöområdet 37. Gällande föreskrifter för verksamheten följs.

56 Genom att fylla i checklistan elektroniskt på inblicken kan påståendena sammanställas i en färgkodad översikt. BILAGA 6

57 SAM-trappan Kommunikationsbild över det systematiska arbetsmiljöarbetet i Uddevalla kommun BILAGA 7

58 BILAGA 7 Uppsiktsplikt KS Checklista årlig SAM redovisning i november (checklistan fylls i februari, handlingsplaner mm görs därefter) Rapportering till nämnd -Socialtjänsten och Barn och utbildning rapporterar tertialsvis/kvartalsvis. Övriga förvaltningar rapporterar halvårsvis. Sammanställningen från avdelningsnivån/verksamhet/samverkans utskott Arbetsmiljömål- och uppdrag ifrån styrkort och verksamhetskort Sammanställning på avdelningsnivå/verksamhetsområde/förvaltningens samverkansgruppen - Socialtjänsten och Barn och utbildning rapporterar tertialsvis/kvartalsvis. Övriga förvaltningar rapporterar halvårsvis. Friskfaktorer Arbetsskador, tillbud, sjukfrånvaro, personalomsättning Riskbedömning (i vardagen/vid händelse/inför förändring) med handlingsplaner Skyddsronder- en gång per år Arbetsmiljömål- och uppdrag ifrån styrkort och verksamhetskort Kontinuerlig rapportering på APT Regelbundna möten som följer mallen för APT Medarbetare-Chef Medarbetarsamtal

59 Rutin för elevskyddsombud Rutin för att utse elevskyddsombud samt utbildning Enligt Arbetsmiljölagen 18 framgår att elevskyddsombud utses av eleverna Huvudmannen Uddevalla kommun ska säkerställa att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget. I handlingar där fördelning av arbetsmiljöuppgifter preciseras ska fr.o.m. 30 sept framgå att rektor har ansvaret för att se till att elevskyddsombud har utsetts av eleverna och att nyvalda elevskyddsombud får den arbetsmiljöutbildning och den ledighet som behövs för att fullgöra uppdraget. Antal elevskyddsombud Enligt 6 a arbetsmiljöförordningen ska för varje årskurs 7-9 samt för varje nationellt och specialutformat program i gymnasieskolan två företrädare för eleverna utses som elevskyddsombud. På utbildningsområdet i övrigt bestäms antalet elevskyddsombud med hänsyn till elevernas antal och arbetsförhållanden. Medverkan i arbetsmiljöarbetet Enligt 8 a arbetsmiljöförordningen föreskrivs att två elevskyddsombud får medverka vid skyddskommittésammanträden. Elevskyddsombuden inom varje skyddskommittéområde bestämmer själva vilka ombud som ska företräda dem vid sammanträdet. Eleverna ska vara företrädda i de diskussioner om skolans arbetsmiljö som förs i skyddskommittéerna. Elevskyddsombuden har rätt att lägga fram förslag och har också möjlighet att delta i beslut i skyddskommittén. I Uddevalla kommun tillämpas ett samverkansavtal där samverkansgrupperna på olika nivåer tillika är skyddskommitté. Elevskyddsombuden ska kallas in till de punkter där arbetsmiljö berörs. Utbildning Avdelningschef/Verksamhetschef ansvarar för att utbildning av elevskyddsombud samordnas och anordnas.

60 BILAGA 4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Avdelningschef/Verksamhetschef till enhetschef/rektor

61 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun 1 (5) Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun I min egenskap av chef för. har jag formellt arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågor enligt Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö. Jag fördelar härmed uppgifter rörande arbetsmiljön inom (verksamhet, avdelning) Enligt arbetsmiljölagen (AML) 3 kap 2 har arbetsgivaren ett övergripande ansvar för såväl arbetsmiljön som arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Du har i din befattning som chef i Uddevalla kommun ansvaret för beslut som påverkar arbetet och arbetsmiljön inom ditt ansvarsområde. Vi har kommit överens om vilka arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön som fördelats, se bilaga. I den mån befogenheterna och resurser inte räcker till, ska Du skriftligen hänskjuta den aktuella frågan tillbaka till mig, som då återtar ansvaret för frågan. Returneringen innebär inte att övriga uppgifter förändras. Jag bemyndigar Dig också att skriftligen fördela delar av givet ansvar vidare. Denna fördelning får dock endast ske till personer som intar en relativt självständig ställning i organisationen och som har sådana yrkeskvalifikationer, yrkesskicklighet och utbildning i arbetsmiljöfrågor som krävs. De ska också tilldelas tillräckliga beslutsbefogenheter och resurser för att åläggas ansvar för arbetsmiljöuppgifterna. Uppgiftsfördelningen med tillhörande bilaga har upprättats i två likalydande exemplar där båda parter erhållit var sitt. Mottagandet av ovanstående fördelning bekräftas härmed... Ort, datum.. Namn, den som delegerat.. Namn, den som delegerats till Namnförtydligande. Namnförtydligande

62 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun 2 (5) Bilaga (datum) De fördelade arbetsmiljöuppgifterna innebär följande: att ha kunskap om arbetsmiljölagen (AML), lagen om allmän försäkring (AFL), andra författningar, regler och avtal som rör området att se till att gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket finns tillgängliga och uppfylls att tillämpa Uddevalla kommuns bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö att tillämpa Uddevalla kommuns samverkansavtal att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet vad avser planering, genomförande och kontroll inom verksamheten (AFS 2001:1) att rapportera till högre chef om aktuell arbetsmiljösituation inom enhet. Sammanställning ska innehålla: SAM inkl. checklista, friskfaktorer/riskfaktorer uppföljning av direktåtgärder och handlingsplaner samt arbetsskador och tillbud (se bil 7 - bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö) integrera arbetsmiljöarbetet i verksamhetsplaner och i budgetarbetet att bevaka att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter klart visar vem i organisationen som har ansvaret för varje typ av fråga (uppdateras vid organisationseller verksamhetsförändringar samt vid nyanställningar) samt att förvissa sig om att kompetens, resurser och beslutsbefogenheter finns att ansvara för att arbetstagare, speciellt nyanställda, får fortlöpande instruktioner om arbetsmetoder, utrustning, farliga ämnen m.m. för att förebygga ohälsa och olycksfall/tillbud att se till att medarbetarna via arbetsplatsträffar fortlöpande får den information och de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa, olyckor och tillbud samt att information lämnas om de lagar och regler som gäller att se till att elevskyddsombud har utsetts av eleverna och att nyvalda elevskyddsombud får den arbetsmiljöutbildning och den ledighet som behövs för att fullgöra uppdraget årligen genomföra medarbetarsamtal med direkt underställd personal

63 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun 3 (5) att se till att kommunens bestämmelser för rehabiliteringsarbetet tillämpas att beakta hälso- och arbetsmiljöaspekter i beslut angående verksamhetens utformning, personal- och organisationsfrågor att samverka med berörda skyddsombud och direkt med berörda medarbetare i hälsooch arbetsmiljöfrågor att stimulera dialogen kring hälso- och arbetsmiljöarbetet bland medarbetarna vid arbetsplatsträffar genomföra systematisk förbättring av den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen att genomföra skyddsronder enligt gällande rutiner att se till att riskanalyser och handlingsplaner för hälso- och arbetsmiljöarbetet upprättas och att dessa följs upp att se till att befintliga hjälpmedel, skyddsutrustning samt gängse arbets- och lyftteknik används bevaka att arbetsmiljöaspekter blir beaktade vid planering av ny- och tillbyggnad av lokaler samt vid organisationsförändringar att se till att adekvata företagshälsovårdsinsatser beställs och genomförs att omedelbart rapportera allvarligare olyckor eller tillbud enligt gällande rutiner att rapportera till närmast högre chef om skyddsinstruktioner inte följs, trots uppmaningar att se till att skyddsinstruktioner finns för samordningsskyldigheter vid anlitande av entreprenörer att svara för samordning av åtgärder för att undvika skador och olyckor när personal förvaltningar/företag arbetar inom verksamhetsområdet, i dess lokaler eller med dess maskiner samt förvissa sig om att den externa personalen/aktören tagit del av nödvändiga anvisningar

64 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun 4 (5) Förutsättningar för en fungerande fördelning av arbetsmiljöuppgifter (AFS 2001:1 6 uppgiftsfördelning och kunskaper) Chefer och arbetsledare har en mycket viktig roll i arbetet för en säker och god arbetsmiljö. Arbetsgivaren fördelar uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till chefer och arbetsledare. För att dessa skall kunna utföra uppgifterna på ett bra sätt behöver uppgifterna ingå som en naturlig del i deras arbete. Tid behöver avsättas för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Chefer och arbetsledare behöver gedigna kunskaper om: - regler som har betydelse för arbetsmiljön - fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall - åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall - arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö Chefer och arbetsledare behöver ha kunskaper om vilka bestämmelser som finns på området och hur dessa ska tillämpas i verksamheten. Regler som har betydelse för arbetsmiljön är främst arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för arbetsmiljöarbetet. Vilka åtgärder som arbetsgivaren kan vidta för att förebygga ohälsa och olycksfall framgår av andra föreskrifter om arbetsmiljön. Kollektivavtal som gäller för verksamheten kan också innehålla bestämmelser av betydelse för arbetsmiljön. Chefer och arbetsledare bör kunna genomföra undersökning av arbetsförhållanden genom enskilda samtal, arbetsplatsträffar och skyddsronder. Därigenom kan klarläggas om arbetsförhållandena behöver förändras utifrån en riskbedömning. Arbetsförhållandena inom de olika verksamheterna behöver undersökas regelbundet och systematiskt i samverkan med skyddsombud. De åtgärder som inte vidtas omedelbart antecknas i en skriftlig handlingsplan. Åtgärder tidssätts och följs upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

65 BILAGA 4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Kommundirektör/förvaltningschef till avdelningschef

66 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun 1 (5) Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun I min egenskap av chef för. har jag formellt arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågor enligt Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö. Jag fördelar härmed uppgifter rörande arbetsmiljön inom (verksamhet, avdelning) Enligt arbetsmiljölagen (AML) 3 kap 2 har arbetsgivaren ett övergripande ansvar för såväl arbetsmiljön som arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Du har i din befattning som chef i Uddevalla kommun ansvaret för beslut som påverkar arbetet och arbetsmiljön inom ditt ansvarsområde. Vi har kommit överens om vilka arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön som fördelats, se bilaga. I den mån befogenheterna och resurser inte räcker till, ska Du skriftligen hänskjuta den aktuella frågan tillbaka till mig, som då återtar ansvaret för frågan. Returneringen innebär inte att övriga uppgifter förändras. Jag bemyndigar Dig också att skriftligen fördela delar av givet ansvar vidare. Denna fördelning får dock endast ske till personer som intar en relativt självständig ställning i organisationen och som har sådana yrkeskvalifikationer, yrkesskicklighet och utbildning i arbetsmiljöfrågor som krävs. De ska också tilldelas tillräckliga beslutsbefogenheter och resurser för att åläggas ansvar för arbetsmiljöuppgifterna. Uppgiftsfördelningen med tillhörande bilaga har upprättats i två likalydande exemplar där båda parter erhållit var sitt. Mottagandet av ovanstående fördelning bekräftas härmed... Ort, datum.. Namn, den som delegerat.. Namn, den som delegerats till Namnförtydligande. Namnförtydligande

67 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun 2 (5) Bilaga 4 (datum) De fördelade arbetsmiljöuppgifterna innebär följande: att ha kunskap om arbetsmiljölagen (AML), lagen om allmän försäkring (AFL), andra författningar, regler och avtal som rör området att se till att gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket finns tillgängliga och uppfylls att tillämpa Uddevalla kommuns bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö att tillämpa Uddevalla kommuns samverkansavtal att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet vad avser planering, genomförande och kontroll inom verksamheten (AFS 2001:1) att rapportera till högre chef om aktuell arbetsmiljösituation inom avdelning. Sammanställning ska innehålla: SAM inkl. checklista, friskfaktorer/riskfaktorer uppföljning av direktåtgärder och handlingsplaner samt arbetsskador och tillbud (se bil 7 - bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö) integrera arbetsmiljöarbetet i verksamhetsplaner och i budgetarbetet att bevaka att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter klart visar vem i organisationen som har ansvaret för varje typ av fråga (uppdateras vid organisationseller verksamhetsförändringar samt vid nyanställningar) samt att förvissa sig om att kompetens, resurser och beslutsbefogenheter finns att ansvara för att arbetstagare, speciellt nyanställda, får fortlöpande instruktioner om arbetsmetoder, utrustning, farliga ämnen m.m. för att förebygga ohälsa och olycksfall/tillbud att se till att medarbetarna via arbetsplatsträffar fortlöpande får den information och de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa, olyckor och tillbud samt att information lämnas om de lagar och regler som gäller att se till att elevskyddsombud har utsetts av eleverna och att nyvalda elevskyddsombud får den arbetsmiljöutbildning och den ledighet som behövs för att fullgöra uppdraget årligen genomföra medarbetarsamtal med direkt underställd personal

68 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun 3 (5) att se till att kommunens bestämmelser för rehabiliteringsarbetet tillämpas att beakta hälso- och arbetsmiljöaspekter i beslut angående verksamhetens utformning, personal- och organisationsfrågor att samverka med berörda skyddsombud och direkt med berörda medarbetare i hälsooch arbetsmiljöfrågor att stimulera dialogen kring hälso- och arbetsmiljöarbetet bland medarbetarna vid arbetsplatsträffar genomföra systematisk förbättring av den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen att se till att samordningsansvaret för arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen/driftsstället är reglerat till en platschef och att detta inkluderar icke underställd personal som tillhör annan verksamhet att genomföra skyddsronder enligt gällande rutiner att se till att riskanalyser och handlingsplaner för hälso- och arbetsmiljöarbetet upprättas och att dessa följs upp att se till att befintliga hjälpmedel, skyddsutrustning samt gängse arbets- och lyftteknik används bevaka att arbetsmiljöaspekter blir beaktade vid planering av ny- och tillbyggnad av lokaler samt vid organisationsförändringar att se till att adekvata företagshälsovårdsinsatser beställs och genomförs att omedelbart rapportera allvarligare olyckor eller tillbud enligt gällande rutiner att rapportera till närmast högre chef om skyddsinstruktioner inte följs, trots uppmaningar att se till att skyddsinstruktioner finns för samordningsskyldigheter vid anlitande av entreprenörer att svara för samordning av åtgärder för att undvika skador och olyckor när personal förvaltningar/företag arbetar inom verksamhetsområdet, i dess lokaler eller med dess maskiner samt förvissa sig om att den externa personalen/aktören tagit del av nödvändiga anvisningar

69 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun 4 (5) Förutsättningar för en fungerande fördelning av arbetsmiljöuppgifter (AFS 2001:1 6 uppgiftsfördelning och kunskaper) Chefer och arbetsledare har en mycket viktig roll i arbetet för en säker och god arbetsmiljö. Arbetsgivaren fördelar uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till chefer och arbetsledare. För att dessa skall kunna utföra uppgifterna på ett bra sätt behöver uppgifterna ingå som en naturlig del i deras arbete. Tid behöver avsättas för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Chefer och arbetsledare behöver gedigna kunskaper om: - regler som har betydelse för arbetsmiljön - fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall - åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall - arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö Chefer och arbetsledare behöver ha kunskaper om vilka bestämmelser som finns på området och hur dessa ska tillämpas i verksamheten. Regler som har betydelse för arbetsmiljön är främst arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för arbetsmiljöarbetet. Vilka åtgärder som arbetsgivaren kan vidta för att förebygga ohälsa och olycksfall framgår av andra föreskrifter om arbetsmiljön. Kollektivavtal som gäller för verksamheten kan också innehålla bestämmelser av betydelse för arbetsmiljön. Chefer och arbetsledare bör kunna genomföra undersökning av arbetsförhållanden genom enskilda samtal, arbetsplatsträffar och skyddsronder. Därigenom kan klarläggas om arbetsförhållandena behöver förändras utifrån en riskbedömning. Arbetsförhållandena inom de olika verksamheterna behöver undersökas regelbundet och systematiskt i samverkan med skyddsombud. De åtgärder som inte vidtas omedelbart antecknas i en skriftlig handlingsplan. Åtgärder tidssätts och följs upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

70 BILAGA 4 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Avdelningschef/Verksamhetschef till enhetschef/rektor med samordningsansvar

71 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun 1 (5) Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun I min egenskap av chef för. har jag formellt arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågor enligt Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö. Jag fördelar härmed uppgifter rörande arbetsmiljön inom (verksamhet, avdelning) Enligt arbetsmiljölagen (AML) 3 kap 2 har arbetsgivaren ett övergripande ansvar för såväl arbetsmiljön som arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Du har i din befattning som chef i Uddevalla kommun ansvaret för beslut som påverkar arbetet och arbetsmiljön inom ditt ansvarsområde. Vi har kommit överens om vilka arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön som fördelats, se bilaga. I den mån befogenheterna och resurser inte räcker till, ska Du skriftligen hänskjuta den aktuella frågan tillbaka till mig, som då återtar ansvaret för frågan. Returneringen innebär inte att övriga uppgifter förändras. Jag bemyndigar Dig också att skriftligen fördela delar av givet ansvar vidare. Denna fördelning får dock endast ske till personer som intar en relativt självständig ställning i organisationen och som har sådana yrkeskvalifikationer, yrkesskicklighet och utbildning i arbetsmiljöfrågor som krävs. De ska också tilldelas tillräckliga beslutsbefogenheter och resurser för att åläggas ansvar för arbetsmiljöuppgifterna. Uppgiftsfördelningen med tillhörande bilaga har upprättats i två likalydande exemplar där båda parter erhållit var sitt. Mottagandet av ovanstående fördelning bekräftas härmed... Ort, datum.. Namn, den som delegerat.. Namn, den som delegerats till Namnförtydligande. Namnförtydligande

72 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun 2 (5) Bilaga (datum) De fördelade arbetsmiljöuppgifterna innebär följande: att ha kunskap om arbetsmiljölagen (AML), lagen om allmän försäkring (AFL), andra författningar, regler och avtal som rör området att se till att gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket finns tillgängliga och uppfylls att tillämpa Uddevalla kommuns bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö att tillämpa Uddevalla kommuns samverkansavtal att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet vad avser planering, genomförande och kontroll inom verksamheten (AFS 2001:1) att rapportera till högre chef om aktuell arbetsmiljösituation inom enhet. Sammanställning ska innehålla: SAM inkl. checklista, friskfaktorer/riskfaktorer uppföljning av direktåtgärder och handlingsplaner samt arbetsskador och tillbud (se bil 7 - bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö) integrera arbetsmiljöarbetet i verksamhetsplaner och i budgetarbetet att bevaka att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter klart visar vem i organisationen som har ansvaret för varje typ av fråga (uppdateras vid organisationseller verksamhetsförändringar samt vid nyanställningar) samt att förvissa sig om att kompetens, resurser och beslutsbefogenheter finns att ansvara för att arbetstagare, speciellt nyanställda, får fortlöpande instruktioner om arbetsmetoder, utrustning, farliga ämnen m.m. för att förebygga ohälsa och olycksfall/tillbud att se till att medarbetarna via arbetsplatsträffar fortlöpande får den information och de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa, olyckor och tillbud samt att information lämnas om de lagar och regler som gäller att se till att elevskyddsombud har utsetts av eleverna och att nyvalda elevskyddsombud får den arbetsmiljöutbildning och den ledighet som behövs för att fullgöra uppdraget

73 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun 3 (5) årligen genomföra medarbetarsamtal med direkt underställd personal att se till att kommunens bestämmelser för rehabiliteringsarbetet tillämpas att beakta hälso- och arbetsmiljöaspekter i beslut angående verksamhetens utformning, personal- och organisationsfrågor att samverka med berörda skyddsombud och direkt med berörda medarbetare i hälsooch arbetsmiljöfrågor att stimulera dialogen kring hälso- och arbetsmiljöarbetet bland medarbetarna vid arbetsplatsträffar genomföra systematisk förbättring av den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen att ha samordningsansvaret för arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen/driftsstället och att detta inkluderar icke underställd personal som tillhör annan verksamhet att genomföra skyddsronder enligt gällande rutiner att se till att riskanalyser och handlingsplaner för hälso- och arbetsmiljöarbetet upprättas och att dessa följs upp att se till att befintliga hjälpmedel, skyddsutrustning samt gängse arbets- och lyftteknik används bevaka att arbetsmiljöaspekter blir beaktade vid planering av ny- och tillbyggnad av lokaler samt vid organisationsförändringar att se till att adekvata företagshälsovårdsinsatser beställs och genomförs att omedelbart rapportera allvarligare olyckor eller tillbud enligt gällande rutiner att rapportera till närmast högre chef om skyddsinstruktioner inte följs, trots uppmaningar att se till att skyddsinstruktioner finns för samordningsskyldigheter vid anlitande av entreprenörer att svara för samordning av åtgärder för att undvika skador och olyckor när personal förvaltningar/företag arbetar inom verksamhetsområdet, i dess lokaler eller med dess maskiner samt förvissa sig om att den externa personalen/aktören tagit del av nödvändiga anvisningar

74 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Uddevalla kommun 4 (5) Förutsättningar för en fungerande fördelning av arbetsmiljöuppgifter (AFS 2001:1 6 uppgiftsfördelning och kunskaper) Chefer och arbetsledare har en mycket viktig roll i arbetet för en säker och god arbetsmiljö. Arbetsgivaren fördelar uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till chefer och arbetsledare. För att dessa skall kunna utföra uppgifterna på ett bra sätt behöver uppgifterna ingå som en naturlig del i deras arbete. Tid behöver avsättas för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Chefer och arbetsledare behöver gedigna kunskaper om: - regler som har betydelse för arbetsmiljön - fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall - åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall - arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö Chefer och arbetsledare behöver ha kunskaper om vilka bestämmelser som finns på området och hur dessa ska tillämpas i verksamheten. Regler som har betydelse för arbetsmiljön är främst arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för arbetsmiljöarbetet. Vilka åtgärder som arbetsgivaren kan vidta för att förebygga ohälsa och olycksfall framgår av andra föreskrifter om arbetsmiljön. Kollektivavtal som gäller för verksamheten kan också innehålla bestämmelser av betydelse för arbetsmiljön. Chefer och arbetsledare bör kunna genomföra undersökning av arbetsförhållanden genom enskilda samtal, arbetsplatsträffar och skyddsronder. Därigenom kan klarläggas om arbetsförhållandena behöver förändras utifrån en riskbedömning. Arbetsförhållandena inom de olika verksamheterna behöver undersökas regelbundet och systematiskt i samverkan med skyddsombud. De åtgärder som inte vidtas omedelbart antecknas i en skriftlig handlingsplan. Åtgärder tidssätts och följs upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

75 Checklista Samordningsansvar (bilaga till avtal) Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor ska se till att: Uppgift Aktivitet Genomfört datum Kommentarer 1. Planera och organisera gemensamma arbetsmiljöarbeten. 1a) Anordna gemensamma skyddsronder minst 1 gång per år (eller oftare om behov finns) där representanter från alla arbetsgivare på det gemensamma arbetsstället sammankallas. 1b) Föreskriven besiktning och provning genomförts, till exempel av lyftanordningar. 1c) När behov uppstår ordna allmänna skyddsanordningar såsom räcken, avgränsningar, fasta fästanordningar för fallskydd, skyltning, golvtäckning. 1d) Med jämna mellanrum se till att personalutrymmen toaletter, matrum i tillräcklig omfattning och av tillfredsställande standard finns. 1e) Tidsplanera arbetet så att inte olika arbetsmoment kolliderar med varandra eller inte ges tillräcklig tid för utförande. 1 f) Se till att det blir klart vem som ska ansvara för andra skyddsanordningar som behövs, exempelvis brandskyddsutrustning, första hjälpen utrustning, fallskyddsutrustning. 1 g) Ta fram lokala ordnings- och förhållningsregler kring exempelvis inpassering, rökning, skyddsutrustning, larmrutiner. 1h) På driftsstället sätta upp anslag som talar om vem som har samordningsansvar.

76 Uppgift Aktivitet Genomfört datum Kommentarer 2. Information OBS! Glöm ej Entreprenörer och inhyrd personal. 2a) Anordna gemensamma samordningsråd minst 2 gånger per år. 2b) Informera om interna skydds- och ordningsregler, bestämmelser och föreskrifter. 2c) Informera personal inom andra enheter/föreningar på arbetsstället om rutinerna för utrymningslarm, om utrymningsvägar och var återsamlingsplatsen finns. 2d) Klargöra ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst arbetsställe (till exempel inhägnad av arbetsplats, tillträdesregler, övertäckningar, tillfälliga elanläggningar). 2e) Informera personal inom andra enheter/föreningar på arbetsstället om var första hjälpen utrustning finns och vem/vilka som har första hjälpen utbildning. 2f) Kontinuerligt informera all berörd personal om risker och brister i arbetsmiljön. 2g) Sammankalla berörda personer för genomgång av arbete/projekt som kommer att påverka deras verksamhet.

77 Uppgift 3. Samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall (identifiering av risker, information om risker och skyddsåtgärder) Aktivitet 3a) Ta del av riskbedömningar som gjorts av alla arbetsgivare på arbetsstället. 3b) Ta emot felanmälningar från personal inom andra enheter/föreningar och vidta åtgärder för att minimera eller utplåna risken. Genomfört datum Kommentarer 3c)Om det finns lösa anordningar ska de kunna användas utan risk för ohälsa eller olycksfall. Exempel är kärror, avfallsbehållare, lyftanordningar, stegar och ställningar. 3d) Att vid utlåning av arbetsställets arbetsredskap såsom t ex bilar och maskiner mm kontroll sker att entreprenörens personal har nödvändig utbildning och tillstånd. Uppgift Aktivitet Genomfört datum Kommentarer 4. Vid Byggnads och anläggningsarbete Samordning av olika verksamheter är speciellt angeläget vid byggnads- och anläggningsarbete 4a) Särskilt beakta samordningsansvaret vid byggnads och anläggningsarbete 4b) Följa föreskrifterna i Byggnads och anläggningsarbete (AFS 1999:3) 4c) Ha samordningsmöten med byggarbetsmiljösamordnaren

78 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN BILAGA 1 (3) ARBETSPLATS: FÖRVALTNING: Rektorer grundskolan Barn och utbildning Blankett för riskbedömning och handlingsplan RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER Brist på tid 111 (upplevelsen av, förhållningssätt) Stress-toppar under året -". X Allvarlig Ej allvarlig Vem Klart när Uppföljning datum Samplanering-/ordning kring gemensamma strukturer,mallar,planer. Stående punkt på rektorsmöten. -Koppla rektorers aktiviteter på möten till Rektorer,VC Förbättra mallar för dagordningar. Årshjul som stående punkt. 31 mars okt, 15 mars årshjulet. Erbjuda stresshantering Erbjuda Inventering av 15 okt, 15 stresshantering via behov senast mars Hälsobolaget 31 maj Ansvarigs signatur Personalavdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER E-POST

79 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖRVALTNING: 2 (3) Koppla av på fritiden 11 "ständigt i tjänst", tekniken gör oss ständigt nåbara -Plan för hantering av IT-system (lov och sem) -Förhållnsätt till gränser mellan jobb o fritid: ta ut flex i närtid, undvik att höja tempot för varandra i form av frågor som mejlas ut, kryssa tid i kalendern, planera kalendern efter verksamhetens årshjul etc Diskussion: Beställningar i tid. Om längre sem än 4 v på sommarenattestera själv. Lång ledighet kräver flexbilitet. Alla -"- -" okt, 15 mars apt och fortlöpande 15 okt, 15 mars -"- -"- -"- Datum Chef/Arbetsledare Datum Skyddsombud/repr för medarbetarna Exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön: - Arbetsinnehåll - Arbetsutrustning - Kunskaper - Våld och hot Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

80 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖRVALTNING: 3 (3) - Arbetsledning - Belysning - Lokaler - Värme och kyla - Arbetsmängd - Ensamarbete - Möjlighet till inflytande - Arbetstid - Farliga ämnen - Arbetsställningar - Organisation - Handlingsutrymme - Samarbete/Relationer Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

81 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN BILAGA 1 (3) ARBETSPLATS: FÖRVALTNING: Rektorer grundskolan Barn och utbildning Blankett för riskbedömning och handlingsplan RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER Total arbetsbelastning. Sluta göra saker, - renodla uppdraget Planera - slippa att bli överraskad (se ovan årshjulet). x Allvarlig Ej allvarlig Vem Klart när Uppföljning datum -Bättre arbetsfördelning av uppgifter till bitr/ ledningsresurs -Inventering av vad som tillhör det pedagogiska ledarskapet (kärnuppdr) Rektor, enhetschef Bitr vc och rektorsgruppen Ansvarigs signatur -"- - Bättre samverkan m elevhälsan för bättre ansvarsfördelning i elevärenden - Rektorer som arbetsleder elevhälsa samt vc. - Samverkan m stödenheten kring ny elevhälsoplan avstämning i okt Personalavdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER E-POST

82 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖRVALTNING: 2 (3) -"- - Fortsätta prioritera enligt "motorvägen" (fokusområde grundskolan ) Fortsatt ansvar för vc och rektorsgruppen att prioritera Fortlöpande Årsvis avstämning -"- - Organisations- och strukturförändringar i verksamheten för nylända (styrning/ledning och mer tvärprofessionell bemanning) Vc + arbetsgrupp Nämndens möte Nämndens möte "- -Handledning individuellt och/eller i grupp Inventering av behov senast 31 maj okt, 15 mars Datum Chef/Arbetsledare Datum Skyddsombud/repr för medarbetarna Exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön: - Arbetsinnehåll - Arbetsutrustning - Kunskaper - Våld och hot Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

83 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖRVALTNING: 3 (3) - Arbetsledning - Belysning - Lokaler - Värme och kyla - Arbetsmängd - Ensamarbete - Möjlighet till inflytande - Arbetstid - Farliga ämnen - Arbetsställningar - Organisation - Handlingsutrymme - Samarbete/Relationer Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

84 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN BILAGA 1 (3) ARBETSPLATS: FÖRVALTNING: Uddevalla Gymnasieskola, Rektorsgrupp BUN Blankett för riskbedömning och handlingsplan RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER 1.Stress. Arbete. Fritid x Allvarlig Ej allvarlig Vem Klart när Uppföljning datum 1.Kartlägga vad som i stressen består av. 2.Ytterligare Samplanering-/ordning kring gemensamma strukturer,mallar,planer. VC Hälsobolaget VC HT2015 HT15 Ansvarigs signatur VC 2.Tid X 3.Plan 1.Ytterligare för hantering förstärka av verksamhetssystem gemensamma under strukturer, ledigheter. kalender, årshjul. 4.Erbjuda stresshantering Förstärka stödet till via rektor hälsobolaget. när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet VC och rektorsgrupp VC och kvalitetschef HT2015 HT 15 VC Personalavdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER E-POST

85 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖRVALTNING: 2 (3) Koppla av på fritiden, digitala verksamhetssystem, alltid tillgänglig x Plan för hantering av IT-system under lov och semester så att en arbetsfördelning sker VC HT15 VC Arbetsmiljö generellt: X Rektors arbete inom VC HT 15 VC APT, tid läggs in för detta. Rektorernas gemensamma ansvarsområden. Revidera arbetsplanen Digitalisera rutiner i elevhälsoarbetet Revidera arbetsplanen för organisationen när det gäller fördelning av ansvar och arbetsuppgifter som fördelas mellan rektorerna. VC HT 15 Datum Chef/Arbetsledare Datum Skyddsombud/repr för medarbetarna Effektivisera rutiner för 27/ Stefan Einarsson dokumentation och Exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön: administration inom elevhälsoarbetet genom - Arbetsinnehåll - Arbetsutrustning - Kunskaper - Våld och hot att använda digitala verktyg. Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

86 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖRVALTNING: 3 (3) - Arbetsledning - Belysning - Lokaler - Värme och kyla - Arbetsmängd - Ensamarbete - Möjlighet till inflytande - Arbetstid - Farliga ämnen - Arbetsställningar - Organisation - Handlingsutrymme - Samarbete/Relationer Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 Handlingsplan Hot och våld, Uddevalla gymnasieskola. Utifrån checklista hot och våld gällande rektorsgruppen Allmänt: I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön kan exempelvis innebära att någon med ord eller handling vill vålla obehag eller skada. Sådant våld eller hot om våld kan komma utifrån och rikta sig mot personal eller elever men kan också uppstå mellan personal och elever då meningsskiljaktigheter eller konfliktsituationer uppstår. Sådana situationer kan även uppstå mellan elever eller mellan personal eller i andra konstellationer. För personal kan det även vara fråga om händelser som riktas mot personal på deras fritid. Inom vår verksamhet ser vi mycket allvarligt på att medarbetare eller elever utsätts för situationer av det här slaget och det är något vi inte kan acceptera. Varje medarbetare och alla elever skall kunna känna sig trygga på Uddevalla gymnasieskola. Uddevalla Gymnasieskola har därför utarbetat dessa rutiner för; _ hur vi skall undvika sådana situationer. _ hur vi skall agera när händelser uppstår. _ hur vi tar hand om personer som blivit utsatta för våld eller hot om våld. _ hur uppföljningen av händelsen skall ske. För att förhindra att våld- och hotsituationer uppstår, bör vi tänka på hur vi bemöter andra människor som vi kommer i kontakt med i våra olika roller. Detta kan röra elevkontakter, föräldrakontakter eller kontakten mellan elever mm. Vi skall därför aktivt arbeta och på ett systematiskt sätt arbeta med dessa frågor för att ändra attityder och för att motverka beteende där våld och hot om våld förekommer. På våra arbetsplatser där många människor vistas kan alltid situationer uppstå där människor agerar utåtriktat. Det är i detta sammanhang viktigt att alla i verksamheten känner till de förhållningssätt som Uddevalla gymnasieskola har i dessa frågor och samtidigt står upp för dessa värderingar. De områden som Uddevalla gymnasieskola ska prioritera i arbetet kring Hot och våld i skolhusen är: Det ska finnas dokumenterade rutiner i varje skolhus för hur man bör agera i en hot eller våldssituation. Alla anställda ska veta rutinerna och de ska veta hur de används. Regelbundna övningar samt utbildning i konflikthantering skall prioriteras till all personal. Obehöriga skall ej vistas i skolans lokaler.

100 Arbetsplatserna skall utformas så att det går att förebygga hot och våldssituationer. Förebyggande arbete i rektorsgruppen för att undvika hot och våld: Genomgång av handlingsplanen med varje nyanställd och praktikant Möblering skall utformas för fria reträttvägar Årlig utbildning i konflikthantering och hur man böra agera i hot och våldssituationer. Undvik att ha lösa föremål liggande framme i lokalerna. Se över belysningen regelbundet så att den alltid fungerar. Vid ensamarbete tas besök inte emot på gymnasiekontoret. Lämna aldrig någon ensam i lokalen vid besök, stanna alltid kvar tills besöket har gått. Agerande i akutsituationer Hot om våld-telefon Notera vad som sägs. Stå gärna upp, då får du ett annat tonläge. Notera datum och klockslag. Försök identifiera den som hotar så långt som möjligt. Fråga om samtalet ska uppfattas som ett hot. Försök ta reda på anledningen till hotet. Bemöt den som ringer lugnt och sakligt. Kontakta närmaste arbetsledare. Rapportera hotet på blankett. Gymnasiechef avgör om en polisanmälan skall göras. Hot om våld- i direktsituation Försök lugna vederbörande- Var saklig och försök uppträda lugnt. Om hotet blir till handling, försök fly samtidigt som du ropar på hjälp. Om den som hotat avviker, kontakta polisen och beskriv vad som hänt. Lämna signalement. Rapportera hotet på blankett. Vid allvarligt tillbud eller när någon blivit allvarligt skadad kontakta omedelbart polis och sjukvård på 112. Gör en polisanmälan Gör en arbetskadeanmälan/tillbudsanmälan

101 Åtgärder när en krissituation inträffat Gör en bedömning om läkarhjälp behövs, se till att den drabbade får hjälp till läkare. Kontakt med företagshälsovården. Samtalshjälp till den drabbade. Ta kontakt med anhöriga till den drabbade och förklara vad som hänt. Be elevhälsan om hjälp. Ofta har elevhälsan utbildning och kunskap om krissituationer. Hela personalgruppen skall erbjudas samtal vid företagshälsovården. Åtgärder inom en vecka: Arbetsgivaren skall ta personlig kontakt med alla anställda som var närvarande. Nödvändiga åtgärder skall vidtas. Till exempel om lokalerna utformning kan ändras så att hot och våldssituationer kan förebyggas. Hjälp med att ordna samtalskontakt vid företagshälsovården skall erbjudas dem som inte redan har en sådan kontakt. Rutiner vid utredning samt anmälan av arbetsskada: Den skadade eller den skadades arbetskamrater anmäler omedelbart arbetsskadan till arbetsledaren. Arbetsledaren utreder snarast händelsen tillsammans med skyddsombudet och i förekommande fall tillsammans med företagshälsovård. Arbetsledaren fyller i samrådan med skyddsombudet och den skadade i blanketten Anmälan om arbetsskada eller personskada. Kan hämtas hos försäkringskassan. Arbetsledaren, skyddsombudet och den skadade undertecknar anmälan. Anmälan skall sändas till berörda instanser senast åtta dagar efter skadetillfället. Allvarliga tillbud och olyckor ska utan dröjsmål anmälas direkt till Arbetsmiljöverket, till exempel genom Konkreta insattser som nu genomförts eller planeras under hösten: 1. Utbildning av rektorsgruppen 25/8, Strategier för att förebygga hot och Våld. Gunnel Falk går igenom erfarenheter från GR regionen.

102 2. Arbetsgrupp med representanter från samtliga personalgrupper arbetar sedan VT 15 med en övergripande plan för hot och våld. Under HT 15 sker utbildning för all personal 7/1-16 och planen skall arbetas in inom samtliga chefsansvar. 3. Heldagsutbildning vecka 44, konflikthantering för ledningsgrupp(rektorer),styrgrupp(hot o våld), skyddsombud. Utbildare Conny Akterhall (Akterhall AB) 4. Under hösten skall en genomgång utifrån att lokaler skall vara trygga och säkra genomföras. 5. Ansvarig inom polisen för hot och våld inom Uddevalla (Jens Borretzen) träffar rektorsgruppen för genomgång av hur hot och våldssituationer hanteras av polisen och vad skolan skall utgå ifrån. 6. Samverkan med polisens hundförare i skolans lokaler pågår sedan två år. Hundar regelbundet avsöker lokaler efter droger. 7. Kommunens säkerhetschef Björn Segelodh samarbetar med gymnasieskolans styrgrupp gällande hot och våld. Genomför utbildning med all personal 7/1-16

103 Handlingsplan hot och våld, gymnasiekontoret, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön kan exempelvis innebära att någon med ord eller handling vill vålla obehag eller skada. Sådant våld eller hot om våld kan komma utifrån och rikta sig mot personal eller elever men kan också uppstå mellan personal och elever då meningsskiljaktigheter eller konfliktsituationer uppstår. Sådana situationer kan även uppstå mellan elever eller mellan personal eller i andra konstellationer. För personal kan det även vara fråga om händelser som riktas mot personal på deras fritid. Inom vår verksamhet ser vi mycket allvarligt på att medarbetare eller elever utsätts för situationer av det här slaget och det är något vi inte kan acceptera. Varje medarbetare och alla elever skall kunna känna sig trygga på Uddevalla gymnasieskola. Uddevalla Gymnasieskola har därför utarbetat dessa rutiner för; _ hur vi skall undvika sådana situationer. _ hur vi skall agera när händelser uppstår. _ hur vi tar hand om personer som blivit utsatta för våld eller hot om våld. _ hur uppföljningen av händelsen skall ske. För att förhindra att våld- och hotsituationer uppstår, bör vi tänka på hur vi bemöter andra människor som vi kommer i kontakt med i våra olika roller. Detta kan röra elevkontakter, föräldrakontakter eller kontakten mellan elever mm. Vi skall därför aktivt arbeta och på ett systematiskt sätt arbeta med dessa frågor för att ändra attityder och för att motverka beteende där våld och hot om våld förekommer. På våra arbetsplatser där många människor vistas kan alltid situationer uppstå där människor agerar utåtriktat. Det är i detta sammanhang viktigt att alla i verksamheten känner till de förhållningssätt som Uddevalla gymnasieskola har i dessa frågor och samtidigt står upp för dessa värderingar.

104 De områden som Uddevalla gymnasieskola ska prioritera i arbetet kring hot och våld i skolhusen är: Det ska finnas dokumenterade rutiner i varje skolhus för hur man bör agera i en hot eller våldssituation. Alla anställda ska veta rutinerna och de ska veta hur de används. Regelbundna övningar samt utbildning i konflikthantering skall prioriteras till all personal. Obehöriga skall ej vistas i skolans lokaler. Arbetsplatserna skall utformas så att det går att förebygga hot och våldssituationer. Riskinventering på gymnasiekontoret: Besök på kontoret av människor i pressade situationer eller dylikt. Situationer där personalen på gymnasiekontoret kan känna sig pressade eller stressade. Ej fungerande belysning i lokaler och på skolgården. När ett negativ beslut delges besökare. Situationer som kan upplevas som kränkande. Lokalernas utformning. Hur knivar och dylikt förvaras i personalutrymmen. Låsta dörrar vid ensamarbete före efter 16.00

105 Förebyggande arbete på gymnasiekontoret för att undvika hot och våld: Genomgång av handlingsplanen med varje nyanställd och praktikant Möblering skall utformas för fria reträttvägar Årlig utbildning i konflikthantering och hur man böra agera i hot och våldssituationer. Undvik att ha lösa föremål liggande framme i lokalerna. Se över belysningen regelbundet så att den alltid fungerar, gäller även utvändigt på skolgård och parkering Vid ensamarbete bokas inga planerade besök på gymnasiekontoret. För att skapa trygghet vid ensamarbete kommer vi att använda trygghetslarm/personlarm Lämna aldrig någon ensam i lokalen vid besök, stanna alltid kvar tills besöket har gått. Agerande i akutsituationer Hot om våld-telefon Notera vad som sägs. Stå gärna upp, då får du ett annat tonläge. Notera datum och klockslag. Försök identifiera den som hotar så långt som möjligt. Fråga om samtalet ska uppfattas som ett hot. Försök ta reda på anledningen till hotet. Bemöt den som ringer lugnt och sakligt. Kontakta närmaste arbetsledare. Rapportera hotet på blankett. Gymnasiechef avgör om en polisanmälan skall göras.

106 Hot om våld- i direktsituation Försök lugna vederbörande- Var saklig och försök uppträda lugnt. Om hotet blir till handling, försök fly samtidigt som du ropar på hjälp. Om den som hotat avviker, kontakta polisen och beskriv vad som hänt. Lämna signalement. Rapportera hotet på blankett. Om personal känner sig hotad ring 112. Vid allvarligt tillbud eller när någon blivit allvarligt skadad kontakta omedelbart polis och sjukvård på 112. Gör en polisanmälan Gör en arbetskadeanmälan/tillbudsanmälan Åtgärder när en krissituation inträffat: Gör en bedömning om läkarhjälp behövs, se till att den drabbade får hjälp till läkare. Kontakt med företagshälsovården. Samtalshjälp till den drabbade. Ta kontakt med anhöriga till den drabbade och förklara vad som hänt. Be elevhälsan om hjälp. Ofta har elevhälsan utbildning och kunskap om krissituationer. Hela personalgruppen skall erbjudas samtal vid företagshälsovården. Åtgärder inom en vecka: Arbetsgivaren skall ta personlig kontakt med alla anställda som var närvarande. Nödvändiga åtgärder skall vidtas. Till exempel om lokalerna utformning kan ändras så att hot och våldssituationer kan förebyggas. Hjälp med att ordna samtalskontakt vid företagshälsovården skall erbjudas dem som inte redan har en sådan kontakt.

107 Rutiner vid utredning samt anmälan av arbetsskada: Den skadade eller den skadades arbetskamrater anmäler omedelbart arbetsskadan till arbetsledaren. Arbetsledaren utreder snarast händelsen tillsammans med skyddsombudet och i förekommande fall tillsammans med företagshälsovård. Arbetsledaren fyller i samrådan med skyddsombudet och den skadade i blanketten Anmälan om arbetsskada eller personskada. Kan hämtas hos försäkringskassan. Arbetsledaren, skyddsombudet och den skadade undertecknar anmälan. Anmälan skall sändas till berörda instanser senast åtta dagar efter skadetillfället. Allvarliga tillbud och olyckor ska utan dröjsmål anmälas direkt till Arbetsmiljöverket, till exempel genom Gymnasiekontorets handlingsplan gällande hot och våld ska revideras och uppdateras vid varje terminsstart.

108 Riktlinjer mot Hot och våld i Uddevalla kommun Dnr:2015/322 Inledning Det är viktigt att medarbetare som har sin anställning inom Uddevalla kommun, kan vistas i en arbetsmiljö som så långt som möjligt minimerar riskerna för hot, våld och andra incidenter. Medarbetarna ska känna sig trygga i sitt arbete och kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett för verksamheten tillfredsställande sätt. Uddevalla kommun som arbetsgivare accepterar inte att någon anställd utsätts för hot eller våld i någon form. Riktlinjernas ramverk Riktlinjer mot hot och våld i Uddevalla kommun är det övergripande dokument som gäller för samtliga medarbetare. Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) ansvar för att utreda de risker för hot och våld som kan finnas i arbetet samt vidta åtgärder. Det är viktigt att göra en bedömning av risken för hot och våld både på arbetsplatsen i sin helhet och för enskilda arbetssituationer. De rutiner och åtgärder som arbetas fram ska komplettera detta dokument som bilagor. Uddevalla kommun är inte juridiskt sett arbetsgivare för politikerna. Den politiker som utsatts för hot eller våld, skall vända sig till sitt politiska parti för stöd eller samtalshjälp. De politiska partierna är välkomna att ta del av rutiner, checklistor eller annan information som finns för kommunens medarbetare. Målsättning Uddevalla kommuns målsättning är att: så långt det är möjligt förebygga att medarbetare inte utsätts för hot eller våld som är arbetsrelaterat alla medarbetare inkl inhyrd personal, skall veta var och i vilket sammanhang det kan finnas risk för att hotfulla eller våldsamma situationer uppstår alla medarbetare inkl inhyrd personal skall känna till de rutiner och åtgärder som ska vidtas på den enskilda arbetsplatsen vid en hot eller våldsituation Definition av begrepp Våld Av en person, tillfogande annan person kroppsskada, sjukdom, eller smärta. Likaså ofredande av en annan person genom till exempel knuffar, fasthållande, kastande av föremål, och att genom skrik, skällsord eller gester allvarligt kränka någon. Hot om Våld En person uppträder hotfullt i tal eller i skrift och framkallar rädsla hos den hotade för hans/hennes egen eller annans t ex anhörigs person. Arbetsskada En fysisk eller psykisk skada till följd av en händelse inträffad under arbetets gång. Tillbud En oförutsedd hotande händelse som lätt kunde ha utvecklat sig till en olycka.

109 Ansvar Chefer Arbetsgivaren har huvudansvaret för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret åligger respektive chef enligt Uddevalla kommuns gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Arbetsgivaren skall utreda vilka risker det finns för hot och våld, genomföra åtgärder för att så långt som möjligt förhindra att anställda utsätts för hot eller våld samt kontrollera att alla känner till rutinerna. Arbetsgivaren skall dessutom se till att det finns erforderlig larmutrustning och att det finns fastställda rutiner för hur en situation om hot- eller våldssituation ska hanteras. Medarbetare Medarbetare inom Uddevalla kommun skall vara risk- och säkerhetsmedvetna och ansvarar för att följa de regler och rutiner som finns på arbetsplatsen. De ska även rapportera när något avviker från det normala samt i dialog med chefen delta i erbjudna utbildningar. Skyddsombud Skyddsombudet skall bevaka arbetsmiljön men har inte det yttersta ansvaret för den. Chefer, medarbetare och skyddsombud skall samverka för att skapa en säker och god arbetsmiljö. HR-enheten Genom att kontakta förvaltningens HR-partner kan förvaltning och chefer få rådgivning och stöd i arbetsmiljöfrågor. Säkerhetschef Kan ge stöd och rådgivning till förvaltning och chefer i säkerhetsfrågor. Skall alltid kontaktas då en händelse har eller kan tänkas komma att påverka säkerheten. Företagshälsovården Kan erbjuda förvaltningarna och cheferna expertkompetens inom arbetsmiljöområdet. Förebyggande åtgärder Det är viktigt att arbeta förebyggande för att bemöta och hantera olika former av hot- och våldssituationer. Ett konsekvent handlande skapar ökad trygghet. Respektive chef ansvarar för: medarbetarnas säkerhet, utbildning och beredskap inför eventuella hot eller våldssituationer att nyanställda, vikarier, timanställda, studerande och inhyrd personal får information om eventuella risker, rutiner samt en introduktion till arbetsplatsen att bemanna så att säkerhet kan tillgodoses att göra riskanalyser för de arbeten och aktiviteter som medarbetare utför eller kommer att utföra att beakta risker vid ensamarbete att särskilt beakta de arbetsuppgifter som utförs av minderårig att riskbedömning och vid behov handlingsplan avseende hot och våld görs minst en gång per år som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

110 att riskbedömning och vid behov handlingsplan också görs vid ny verksamhet, nya lokaler eller andra förändringar som kan påverka säkerheten att riskbedömning och handlingsplan behandlas på APT och i samverkansgrupper enligt gällande samverkansavtal att samtliga tillbud och arbetsskador alltid dokumenteras, rapporteras och utreds enligt gällande rutiner, se vidare kommunens intranät att en medarbetare som utsatts för en hot- eller våldsituation snabbt får hjälp och stöd för att förebygga och lindra såväl fysisk som psykisk skada att kontakta Säkerhetschefen vid incident. Vid en akut händelse Närmaste chef ska alltid utreda, åtgärda och följa upp händelsen. Ingen händelse är den andra helt lik men det finns dock några punkter att tänka på när arbetsplatsen utarbetar sin handlingsplan. Respektive chef ansvarar för: att en medarbetare som har utsatts för en allvarlig hot eller våldsituation blir avlöst från sina arbetsuppgifter, inte lämnas ensam under första dygnet, samt får det stöd som kan behövas. Kontakt med anhöriga, sjukvård Säkerhetschef och företagshälsovård att samla och informera berörda medarbetare om vad som har inträffat att både den drabbade och arbetsgruppen får prata igenom det som har hänt. Företagshälsovården kan hjälpa till med krisstöd. om någon blivit vittne till händelsen, såsom besökare tas dessa om hand på lämpligt sätt. Även i detta fall är det lämpligt att samla vittnen i ett gemensamt utrymme och ge den information som finns och ge samtliga en möjlighet att beskriva hur de upplevt situationen. att dokumentera, rapportera och utreda händelsen. Rutiner för anmälan av tillbud och arbetsskador finns på Inblicken. Kontakta Säkerhetschefen och Arbetsmiljöverket Inför en eventuell rättegång ska arbetstagare ges möjlighet till genomgång av rättegångsförfarandet. Vid en eventuell rättegång bör den drabbade arbetstagaren få sällskap av annan person t ex arbetsledare, arbetskamrat eller facklig representant. -att vid större olyckor och katastrofer kontakta Uddevalla kommuns POSOM-grupp (Psykologiskt och Socialt Omhändertagande). Dessutom har Uddevalla kommun en intern krisgrupp som kontaktas vid behov. Bilagor till Riktlinjer: Hot och våld: 1. Checklista hot och våld 2. Blankett för riskbedömning och handlingsplan

111 BILAGA 1 Checklista hot och våld Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön Instruktion: Med begreppet "alla anställda" avses även nyanställda, vikarier, timanställda, praktikanter och inhyrd personal. Checklistan nedan innehåller exempel på frågor som ni kan ställa när ni undersöker riskerna När ni gått igenom frågorna, diskutera de punkter där ni inte är överens! Hur kan man hitta för hot och våld i arbetsmiljön på den enskilda arbetsplatsen. Frågorna utgår från lösningar på problemen? Använd Handlingsplanen Bilaga 2 Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2. för att dokumentera vad som behöver göras och av vem! RISKINVENTERING FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Risker- Var eller vilka? JA NEJ Plats för kommentar: Fortsättning JA NEJ Plats för kommentar: Vet du som arbetsgivare var riskerna för våld och hot finns på din arbetsplats? Finns det larm? Finns det särskilda risker i vissa situationer eller platser? Känner alla anställda till vilka risker som finns på arbetsplatsen? FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Agera! Finns det dokumenterade rutiner för hur man bör agera i en hot eller våldsituation? Kan alla anställda rutinerna och vet hur de ska använda dem? Övar ni regelbundet hur ni ska agera om en hot eller våldsituation skulle uppstå? Utbildning Har alla anställda tillräcklig utbildning för att kunna arbeta säkert och tryggt? Lokaler Är arbetsplatsen utformad och utrustad så att man kan förebygga eller undvika vålds-eller hot situationer? Finns rutiner för säker öppning och stängning av lokalerna? Förekommer det att obehöriga uppehåller sig i l eller precis utanför lokalerna? Finns det tillräcklig belysning i och utanför lokalerna? Säkerhetsrutiner Vet alla anställda hur man ska göra om man behöver kalla på hjälp? Finns det regler för hur pengar, mediciner och andra stöldbegärliga föremål ska förvaras? Finns det dokumenterade rutiner för hur larmsituationer ska hanteras? Underhåller ni och kontrollerar larmen kontinuerligt? Ensamarbete Händer det att någon arbetar ensam? Finns det särskilda risker för hot och våld vid ensamarbete? Händer det att minderåriga arbetar ensamma? Dokumentation Anmäler ni arbetsskador och tillbud enligt kommunens rutiner? Anmäler ni allvarligare arbetsskador och tillbud till Arbetsmiljöverket/polis Utreder ni händelser med hot och våld? HJÄLP OCH STÖD EFTERÅT Hjälp om något händer Vet ni vilken form av fysisk och psykisk hjälp eller socialt stöd som ska ges för att undvika eller lindra skador? Finns det särskild hjälp att tillgå, tex företagshälsovård, skolhälsovård eller annan resurs? Övrigt Har fysiskt våld eller hot förekommit inom verksamheten de senaste 12 månaderna? Finns det minderåriga som är anställda eller praktikanter?

112 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN BILAGA 1 (2) DNR: Blankett för riskbedömning och handlingsplan RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER Allvarlig Ej allvarlig Vem Klart när Uppföljning datum Ansvarigs signatur Datum Chef/Arbetsledare Datum Skyddsombud/repr för medarbetarna Exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön: BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER Personalavdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen E-POST

113 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN BILAGA 2 (2) - Arbetsinnehåll - Arbetsutrustning - Kunskaper - Våld och hot - Arbetsledning - Belysning - Lokaler - Värme och kyla - Arbetsmängd - Ensamarbete - Möjlighet till inflytande - Arbetstid - Farliga ämnen - Arbetsställningar - Organisation - Handlingsutrymme - Samarbete/Relationer Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

114

115

116

117

118

119

120 Arbetsmiljööversikt hur ser det ut på förvaltningen?

121

122

123 Årshjul - systematiskt arbetsmiljöarbete Senast reviderad År 1 År 2 Nivå Process Aug Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug BUN FC/FVL Arbetsmiljö Rapport Rapport Inform- Rapport arbets- arbets- ation arbetsmiljö miljö sjuk- miljö frånvaro+ handlingsplaner Arbetsmiljö FC-SG FC-SG FC-SG FC-SG FC-SG FC-SG FC-SG FC-SG FC-SG FC-SG FC-SG FC-SG A-miljö- Årlig Uppfölj.+ A-miljödialog checkista analys av dialog SAM årlig checklista SAM VC Arbetsmiljö VC-SG VC-SG VC-SG VC-SG VC-SG VC-SG VC-SG VC-SG VC-SG VC-SG VC-SG VC-SG R/FÖC Årlig Årlig Uppfölj.+ Årlig uppföljn.+ checklista analys uppfölj.+ analys av SAM av årlig analys av enheternas checklista enheternas skydds- SAM skyddsronder ronder (Skola) (fsk+kost) Årlig Årlig uppföljn+ uppföljn.+ analys av analys av tillbud o tillbud o skador skador (Skola) (fsk+kost) Arbetsmiljö APT APT APT APT APT APT APT APT APT APT APT APT Årlig Årlig Årlig uppföljn. Checklista uppföljn. av tillbud + SAM av tillbud+ skador skador (Skola) (fsk+kost) Skydds- Skydds- Skydds- Skydds- Skydds- Skydds- Skyddsrond+ rond+ rond+ rond+ rond+ rond+ rond+ (Skola) (Skola) (Skola) (fsk+kost) (fsk+kost) (fsk+kost) (Skola) I Arbetsmiljöpyramiden på Inblicken finns följande rutinbeskrivningar att tillgå: Rutinbeskrivning för tillbud barn, elever och medarbetare Rutinbeskrivning för skador medarbetare Rutinbeskrivning för skador barn och elever Rutinbeskrivning för skyddsronder I Arbetsmiljöpyramiden finns också Checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete

124 1 (5) Första hjälpen och krisstöd Grunder Uddevalla kommun ska vara en säker och trygg arbetsplats för alla anställda. En viktig del i detta är att ha väl organiserad krisorganisation för olika typer av kriser. En arbetstagare skall känna trygghet i verksamhetens förmåga att hantera krissituationer och att i förlängningen mildra effekten av dem. Utbildning av hantering av krissituationer och skadeavhjälpning är centralt för att verksamheten skall bli trovärdig och effektiv. Den utrustning för första hjälpen som finns i verksamheterna skall kunna användas på ett säkert och tillförlitligt sätt. Information om första hjälpen och olika former av krisstöd skall finnas centralt anslagna och de anställda skall ges möjlighet till information under exempelvis ordinarie APT. Definition Första hjälpen och krisstöd Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla en person vid liv till ambulans anländer eller att begränsa skador som inträffat. Vid ett olyckstillbud är alarmering av central betydelse. Krisstöd innebär att en enskild behöver stöd för att bearbeta eller hantera den uppkomna situationen. Krisstöd kan ta sig flera former, allt ifrån stödsamtal till praktiska frågor som kontaktvägar till ytterligare hjälp. En kris kan utlösas av ovanliga och oväntade händelse, exempelvis en arbetsolycka eller en situation där man blivit utsatt för våld eller hot. Vissa yrkesgrupper utsätts oftare än andra för psykiskt påfrestande situationer. Alla människor reagerar olika på krissituationer och krisstöd har därför en starkt individuell prägel. Organisation Kommunens organisation för krishantering är situationsanpassad. Den grundläggande linjeorganisation som finns är alltid ansvarig för den grundläggande krishanteringen oavsett om detta rör en större samhällstörning eller om en enskild medarbetare hamnat i en krissituation. Som komplement till den ordinarie organisationen organiserar kommunen ett antal olika grupperingar för att ytterligare öka egen hanteringsförmåga. Hotfulla situationer som exempelvis hot och våld, ofredande och förtal hanteras genom en kombination av grupperingar med överlappande ansvar. Linjeorganisationen stöds här av dels säkerhetschefen samt av en intern stödgruppen. Verksamhet som anknyter till hot och våld har stort fokus på den personliga integriteten. Arbetet kan bestå av dels stöd till enskild men också beslut om exempelvis tillträdesbegränsningar för de som Kommunledningskontoret Säkerhetschefen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

125 hotar. Linjeorganisationen leder tillsammas med säkerhetschefen kommunens arbete mot hot och våld. Kommunens interna stödgrupp (ISG) har som huvuduppgift att stödja medarbetare som drabbas av kris eller krisliknande situationer. Gruppen har ett internt fokus och används som ett komplement till det stöd som linjeorganisationen erbjuder. ISG kan exempelvis användas vid arbetsplatsolyckor, dödsfall i verksamheten eller då arbetsmiljön hotas av yttre påverkan. ISG används främst i det korta perspektivet och följs sedan upp genom exempelvis stödsamtal hos företagshälsovården. HR-enheten på kommunledningskontoret är sammanhållande för ISG. Det finns en övergripande krisledningsorganisation som ansvarar för kommunens verksamhet avseende större samhällstörningar. Krisledningsorganisationen består av fler olika ledningsnivåer för både förtroendevalda och tjänstemän. Denna organisation regleras främst genom lagen om extraordinära händelser (2006:544). Kommunens säkerhetchef är planeringsansvarig. Kommunen organiserar en POSOM-grupp för psyko och socialt stöd vid större krishändelser i samhället. Gruppens arbete är riktat externt och har som målsättning allt mildra effekterna för medborgare i händelse av en större samhällstörning. POSOMgruppens arbete leds av en utsedd POSOM-ledare. Beredskap och rutiner Olyckor och sjukdomsfall Gå igenom vilka olyckor och sjukdomsfall som kan inträffa på arbetsplatsen. Riskerna kan vara olika beroende på verksamhet. Om det finns risk för hot och våld är det särskilt angeläget med beredskap för krisstöd. Arbetsskadestatistik, egen eller från Arbetsmiljöverket över branschen eller yrket, samt egen tillbuds- och skaderapportering kan användas vid riskbedömningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Gå igenom checklistan nedan och gå igenom de risker som kan vara aktuella för specifik arbetsplats. Information och utbildning Varje förvaltning ansvarar för utbildning inom första hjälpen området, detta beroende på att verksamheter ser mycket olika ut samt att den personliga kunskapen att utföra första hjälpen kan variera mellan olika platser. Företagshälsovården kan ofta hjälpa till med riskbedömning och planering av första hjälpen och krisstöd. Även primärvård, kommunens säkerhetschef och räddningstjänsten kan vara ett stöd i detta arbete. Utbildning av de i organisationen som är utsedda till att behärska första hjälpen bör ske kontinuerligt, exempelvis förslagsvis vart 3:e år. Kommunens linjeorganisation skall se till att lämplig utbildning i första hjälpen och krisstöd erbjuds och genomförs. Det finns olika utbildningsanordnare på marknaden. Räddningstjänsten kan vara en kontakt:

126 Riskbedömning För att kunna ta fram en beredskap för krisstöd behöver chefer och arbetsledare ha färdighet att genomföra detta. Beredskapen för krisstöd ska vara känd hos de anställda och alla ska vara klara över sin uppgift och möjlighet att agera. Genom att analysera och diskutera olika typer av kriser blir verksamheten starkare och mer robust. Den bästa olyckan är den som aldrig sker. Att våga agera vid krissituationer Ett snabbat ingripande är mycket viktigt vid ett olycksfall med fysiska skador som följd. När olyckan väl inträffat är det av vikt att så snabbt som möjligt, utifrån de kunskaper man har, agera och försöka hjälpa sin kollega. Ett snabbt ingripande kan i olycksfall spara mycket lidande, minska skadans omfattning och rädda liv.

127 CHECKLISTA VID PLANERING AV FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD Riskbedömning (Vilka risker finns på arbetsplatsen?) Vilka är de troligaste riskerna på arbetsplatsen? Vid vilka situationer kan behov av första- hjälpen vara aktuell? Vid vilka situationer kan krisstöd vara aktuellt? Dokumentera de lokala riskerna på lämpligt sätt Planering (Vad behöver göras efter en olycka eller allvarlig händelse?) Vem ger och skall kunna ge första hjälpen? Vem tillkallar ambulans eller kontaktar sjukvård? Vem tar hand om dem som varit med vid händelsen? Vem kontaktar anhöriga? Vem ger information om händelsen? Vem ser till att krisstöd ordnas? Vem kontaktar chef och säkerhetschef och om någon blivit hotad? Beställ utbildning om detta krävs Uppdatera kontaktlistor vid behov Utrustning (Gå igenom utrustningen) Finns utrustningen för första hjälpen på plats? Är datummärkningar giltiga eller har utrustningen blivit gammal? Finns det tillräckligt med ögon- och nödduschar? Har brandsläckaren rätt datummärkning? Har alla utbildning att använda utrustningen? Vem gör regelbundna funktionskontroller av duscharna? Vem har ansvaret för inventering och kontroll av utrustning för första hjälpen? Byt ut felaktig utrustning

128 Information och utbildning Vilka kan ge första hjälpen och har de fått tillräcklig utbildning? Finns en plan för att hålla deras kunskap aktuell? Utförs praktiska övningar? Vet arbetsledare hur de bedömer behovet av krisstöd och hur de ordnar det? Finns det väl synliga anslag med information om hur första hjälpen och krisstöd är ordnat på arbetsplatsen? Finns kontaktnummer för krisstöd? Finns det rutiner för att anmäla olycksfall? Komplettera personalens utbildning och kompetens avseende utrustning Uppdatera kontaktnummer för krisstöd Statistik Har ni rutiner för att anmäla olycksfall? Har ni rutiner för egen statistik över tillbud på arbetsplatsen? Anteckningar

129 Information om första hjälpen! 112 vid nödsituation och akut hjälp! Var beredd att ange: Vad har hänt? Var har det hänt? Vad ringer du från för telefonnummer? Ditt namn Möt upp räddningstjänsten. Spärra av olycks-/brottsplatsen. Ta namn på vittnen. Arbetsplats:... Adress:... Telefon:... Utrustning för första hjälpen Hjärtstartare:... Annan utrustning: Personer som kan ge första hjälpen: Polisen vid icke akuta händelser: Sjukvårdsupplysningen: 1177 Giftinformation: Inormationsnummer vid större olyckor och kriser:

130 Riskbedömning avseende buller Begreppet störande buller omfattar både psykologiska och fysiologiska effekter av buller. Det handlar om upplevelsen av ljud, för en person kan ljud upplevas som störande för en annan inte alls. Arbetsgivaren har skyldighet att undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna till följd av exponering för buller i arbetet. Det kan då handla om: ljudexponeringens nivå, typ och varaktighet, inklusive alla exponering för impulsbuller, negativa effekter på hälsa och säkerhet för arbetstagare som kan vara särskilt känsliga för buller, negativa effekter på hälsa och säkerhet som beror på samverkan mellan buller och arbete med andra riskfaktorer indirekta negativa effekter på hälsa och säkerhet till följd av att buller ex. uppmärksamma risken för olycksfall när man inte kan höra varningssignaler p.g.a. buller information från ev. hörselundersökningar som gjorts för dem som är sysselsatta i verksamheten, behov av hörselskydd med lämpliga dämpningsegenskaper Mätning av buller På Uddevalla kommuns arbetsplatser ska mätningar utföras i den omfattning som behövs och utifrån de riskbedömningar som görs. Dessa riskbedömningar ska bedömas utifrån allvarlighetsgrad, så att man ska få ett tydligt tecken på sådana arbetsförhållanden där risken är stor respektive obetydlig. När behov föreligger av mätningar ska dessa planeras och med lämpliga intervall genomföras av sakkunnig person. En resurs i detta kan vara Företagshälsovård. Hörseltest för arbete i bullrig miljö finns upphandlad liksom sakkunnig arbetsmiljöingenjör som kan ge råd i buller- och ljudfrågor. Källa: Buller AFS 2005:16

131 Bilaga: Buller Risker avseende ljud Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara lämpligt utformade och inredda med hänsyn till deras ändamål, ljudegenskaper och förekommande bullerkällor. De ska planeras, disponeras och isoleras mot omgivningen så att bullerexponeringen reduceras till lägsta praktiskt möjliga nivå och så få som möjligt utsätts för buller. Buller är oönskat ljud Det kan vara ljud som bara stör dig eller ljud som kan skada din hörsel. Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för arbetsfrånvaro, olyckor och anställda som inte orkar jobba med full kapacitet. För en bra ljudmiljö krävs att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt med bullerfrågorna. Arbetsgivaren har ansvaret för detta. Läs om ljudnivå och decibel Läs mer om störande buller och hörselskadligt buller Olika krav för olika bullernivåer Det finns olika krav på vad arbetsgivaren är skyldig att göra beroende på hur högt bullret är. Här kan du se ordförklaringar Krav vid undre insatsvärden Undre insatsvärden Daglig bullerexponeringsnivå L EX,8h 80 db Impulstoppvärde L pcpeak 135 db Om det genomsnittliga bullret under en arbetsdag är 80 db eller mer, eller om impulstoppvärdet är 135 db eller högre, är arbetsgivaren skyldig att: informera och utbilda arbetstagarna erbjuda tillgång till hörselskydd erbjuda hörselundersökning om riskbedömning och mätningar visar att det finns risk för hörselskada Krav vid övre insatsvärden Övre insatsvärden Daglig bullerexponeringsnivå L EX,8h Maximal A-vägd ljudtrycksnivå L pafmax Impulstoppvärde L pcpeak Om det genomsnittliga bullret under en arbetsdag är 85 db eller mer, eller om den högsta ljudtrycksnivån är 115 db eller högre eller om impulstoppvärdet är 135 db eller högre, är arbetsgivaren skyldig att: 85 db 115 db 135 db genomföra åtgärder och upprätta skriftlig handlingsplan skylta, avgränsa och begränsa tillträde

132 se till att hörselskydd används erbjuda hörselundersökning. Krav i föreskrifterna som hör ihop med insatsvärdena gäller oavsett om man använder hörselskydd eller inte. När det gäller gränsvärdena ska man däremot ta hänsyn till hur mycket eventuella hörselskydd dämpar bullret. Krav vid gränsvärden Gränsvärden Daglig bullerexponeringsnivå L EX,8h Maximal A-vägd ljudtrycksnivå L pafmax Impulstoppvärde L pcpeak Det är värden som inte får överskridas. Om det ändå sker ska arbetsgivaren: 85 db 115 db 135 db vidta omedelbara åtgärder för att minska exponeringen så att den ligger under gränsvärdena utreda orsakerna till att gränsvärdena överskridits vidta sådana åtgärder att gränsvärdena inte överskrids i fortsättningen. Exempel: En arbetstagare som inte använder hörselskydd utsätts för ett genomsnittligt buller som ligger på 90 db under en 8-timmars arbetsdag. Det ligger över gränsvärdet 85 db för daglig bullerexponeringsnivå vilket inte är tillåtet. Arbetsgivaren måste då vidta omedelbara åtgärder. Om arbetstagaren använder hörselskydd med en dämpning på 15 db hamnar värdet på 75 db, det vill säga klart under gränsvärdet. Några omedelbara åtgärder behöver då inte göras. Däremot ligger man fortfarande över de undre och övre insatsvärdena på 80 respektive 85 db. Arbetsgivaren är därför skyldig att uppfylla de krav som hör ihop med dessa värden. Källor: Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 (länkas) Buller AFS 2005:16 (länkas)

133

134

135

136

137 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2014/ (10) Uddevalla kommun Enheten för region väst Eva Aronsson, Resultatet av inspektionen Ert org. nr Arbetsställe Barn och utbildningsförvaltningen Besöksadress Varvsvägen 1, Uddevalla Besöksdatum och återkoppling Deltagare i inspektionen Cecilia Sandberg, ordförande BUN Magnus Jacobsson, vice ordförande BUN Vivian Uddén, vice ordförande BUN Hans-Lennart Schylberg, skolchef Peter Madsen, verksamhetschef grundskola Stefan Einarsson, verksamhetschef gymnasieskola Eleonore Lidman, utredare Anders Davidsson, HR-partner KLK Susanne Wilholm, HR-partner KLK Nina Södergren, sko Skolledarföreningen Lärarf. Anders Wass, Sveriges Skolledarförbund Annika Levander, huvudskyddsombud LR Agneta Läckström, ordf. Lärarförbundet Eva Carlsson, huvudskyddsombud Lärarförb. Marko Savanovic, huvudskyddsomb. Kommunal Lena Nydahl, företrädare Vision Alen Fazlic, arbetsmiljöinspektör AV Eva Aronsson, arbetsmiljöinspektör AV Ni ska före den 22 maj 2015 informera Arbetsmiljöverket vad ni har gjort med anledning av de brister och krav vi redovisar i punkt 6 gällande arbetsbelastning/psykosocial arbetsmiljö vid Ramnerödsskolan. Ni ska före den 4 september 2015 informera Arbetsmiljöverket vad ni har gjort med anledning av övriga brister och krav vi redovisar här. Postadress: Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

138 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2014/ (10) I svaret bör ni särskilt beskriva: hur ni fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare hur ni har uppfyllt kraven hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid genomförandet av åtgärderna Svaret bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud har tagit del av det. Var vänlig ange vår beteckning IRV 2014/37989 i svaret. Se 7 kap. 3 arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er eller inte. Brister och krav 1. Elevskyddsombud Brist Det finns få eller inga elevskyddsombud på de skolor som har inspekterats vid 7-9 samt gymnasiet. Det framkom vid inspektionerna att det saknas rutiner för att utse elevskyddsombud och det saknas rutiner för utbildning av elevskyddsombud och hur elevskyddsombuden ska medverka i arbetsmiljöarbetet. Krav 1a) Ni ska se till att det finns rutiner för hur elevskyddsombud ska utses. 1b) Ni ska se till att nyvalda elevskyddsombud får arbetsmiljöutbildning. Se 4 AFS 2001:1.

139 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2014/ (10) 2. Samordning av arbetsmiljöfrågor vid skolorna Brist Vid skolorna bedrivs verksamhet med olika chefer av vilka en del tillhör samma förvaltning, medan andra tillhör annan förvaltning eller t o m annan organisation. På en del av skolorna bjuder rektor in till gemensamma möten med representation från de olika personalgrupperna, men i och med att det inte är formaliserat deltar inte alla. Det innebär att man saknar helheten och kan missa viktiga delar i att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det är viktigt att man inhämtar synpunkter från alla som arbetar vid skolorna oavsett vilken verksamhet de tillhör. Krav Ni ska tydliggöra att en rektor på respektive skola har samordningsansvar för arbetsmiljöfrågorna vid skolan och att det inkluderar även icke underställd personal. Ni ska vidare skapa rutiner för samordning av arbetsmiljöfrågorna vid skolorna. Se 3 kap. 7d och 7e arbetsmiljölagen (AML) samt 5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 3. Arbetsbelastning rektorer Brist Ni kunde inte redovisa någon dokumenterad riskbedömning av rektorernas arbetssituation trots att rektorernas skyddsombud och verksamhetscheferna är överens om att rektorerna har en hög arbetsbelastning. Verksamhetscheferna uppgav att rektorernas arbetsmiljö hanteras som för övriga medarbetare. Det har nyligen genomförts en medarbetarenkät, men den har ännu inte bearbetats. Utredaren uppgav att det som har varit utmärkande för rektorsgruppen i tidigare undersökningar är stress. För gymnasieskolans rektorer saknas dessutom forum att diskutera deras arbetsmiljö. Verksamhetschefen påtalade att de möten som är avsatta för verksamhetsfrågor även kan omfatta rektorernas arbetsmiljö. Skyddsombuden menade att tiden inte ens är tillräcklig för verksamhetsfrågorna. Det är bara skyddsombuden som har forum att ta upp rektorernas arbetsmiljö. Vidare påtalade skyddsombuden att flera av de IT-system som används skapar stress hos rektorerna, då det krävs åtgärd inom viss tid samt att ersättare inte kan attestera.

140 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2014/ (10) Krav 3a) Ni ska göra en dokumenterad riskbedömning av rektorernas arbetssituation. Se 8 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 3b) Ni ska i en handlingsplan ange de åtgärder som ni, utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av hög arbetsbelastning, anser behövs för att förbygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Se 10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Se även 2 kap. 1 och 3 kap. 2 arbetsmiljölagen. 4. Undersökning och riskbedömning av risker för hot- och våld som kan förekomma i rektorernas arbetssituation Brist Ni har inte undersökt och bedömt riskerna för de våld- och hotsituationer som kan förekomma och som riskerar att drabba rektorerna i grund- och gymnasieskolan. Ni har heller inte undersökt och bedömt riskerna för de våldoch hotsituationer som kan drabba skolchef, verksamhetscheferna och övriga medarbetare vid förvaltnings- och verksamhetskontoren. Krav Ni ska undersöka och bedöma riskerna för att våld- och hotsituationer kan inträffa i er skolverksamhet och som riskerar att drabba rektorer samt skolledare och övriga medarbetare vid förvaltnings- och verksamhetskontoren. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och hur allvarliga de är. Se 2 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om åtgärder våld och hot i arbetsmiljön, samt 8 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

141 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2014/ (10) 5. Handlingsplan hot och våld Brist Gymnasieskolan saknar helt handlingsplan vid hot och våld. Ni har en handlingsplan för grundskolan när det gäller att hantera akut uppkomna situationer med fokus på hot- och våldssituationer samt i viss mån efterhjälpande åtgärder. Det framgår dock inte tydligt att en plan för hot- och våldssituationer ska innehålla både förebyggande åtgärder samt åtgärder som ska vidtas under och efter att en vålds- eller hotsituation har ägt rum. Det framgår inte av grundskolans handlingsplan hur rektor förväntas agera om denne skulle bli utsatt för hot och/eller våld. Det framgår inte heller vilket stöd rektor kan förvänta sig i samband med en sådan händelse eller vid en rättslig process. Stödet i samband med rättsprocess är en väsentlig fråga att tydliggöra för samtliga medarbetare då det kan var stressreducerande i en utsatt situation. Krav 5a) Ni ska upprätta en handlingsplan avseende hot och våld för gymnasieskolan. Den ska omfatta både förbyggande, akuta samt efterhjälpande åtgärder. 5b) Ni ska komplettera grundskolans handlingsplan så att den innehåller både förebyggande, akuta samt efterhjälpande åtgärder och att den kompletteras med rektors situation. 5c) Ni ska se till att rektorerna får kunskaper om hur de ska agera om de skulle bli utsatta för hot och/ eller våld. 5d) Ni ska upprätta skriftligt dokumenterade rutiner för stöd till chefer/ rektorer och medarbetare i samband med rättsprocess. Se 3-4, 11 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön samt 5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 6. Arbetsbelastning/psykosocial arbetsmiljö vid Ramnerödsskolan Brist Skyddsombuden påtalade att den snabba ökningen av nyanlända elever från 15 elever förra terminen till 47 elever denna termin har inneburit en mycket ansträngd arbetssituation för personalen. Man upplever oerhörd stress då man inte kan kommunicera med eleverna på grund av språksvårigheter. Detsamma gäller gentemot vårdnadshavare. Samtidigt som personalen inte kan

142 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2014/ (10) kommunicera med eleverna förväntas det att de ska göra en bedömning av elevernas kunskapsnivå inom två månader. Man har en modersmålslärare till sin hjälp i undervisningen. Varje enskild modersmålslärare kan enbart kommunicera med några av eleverna i den enskilda undervisningssituationen, samtidigt som det finns elever i klassrummet med flera andra modersmål. Då inte alla elever förstår undervisningen leder det till att det blir oroligt i undervisningssituationen och vissa elever uppträder stökigt. Lärarna upplever en känsla av otillräcklighet då behov och resurser inte är i balans. Någon dokumenterad undersökning och riskbedömning har inte gjorts av förvaltningsledningen trots att situationen varit känd och såväl lokala skyddsombud som huvudskyddsombud påtalat behov av åtgärder. Skyddsombuden påtalade att det finns lärare som inte vill arbeta kvar vid skolan om inte situationen förbättras. Det framkom också att det inte råder en samsyn bland personalen i förhållningssätt gentemot eleverna vilket försvårar möjligheten att sätta gränser och vara tydliga. I vissa praktiska ämnen där det finns förhöjda risker för olyckshändelser och där säkerhetsrutiner är synnerligen viktiga bedömer Arbetsmiljöverket att det är överhängande risk för ohälsa hos berörd personal. Vi uppmanade rektor att omgående vidta åtgärder. Arbetsmiljöverket konstaterade att det har förekommit incidenter med inslag av hot gentemot personal. Skyddsombuden berättade också om incidenter där elever har utsatt varandra för hot och våld samt kränkt varandra. Även i dessa situationer är det problematisk för personalen att agera då de inte kan kommunicera på ett tillfredsställande sätt. Skyddsombuden påtalade att det också finns ett stort behov av kompetensutveckling kopplat till de olika kulturerna som eleverna tillhör. Arbetsförhållandena begränsar möjligheten till yrkesmässigt ansvar och utveckling. Då inte behov och resurser är i balans bedömer Arbetsmiljöverket att situationen för eleverna inte heller är trygg. Arbetsmiljöverket bedömer att situationen är så komplex att ni inte enbart borde fokusera på skolsituationen, utan även beakta frågan utifrån ett helhetsperspektiv. Krav Ni ska skyndsamt med hjälp av extern resurs göra en undersökning av arbetssituationen vid Ramnerödsskolan. Resursen ska ha kompetens i organisations- och integrationsfrågor. Undersökningen ska omfatta individ-, grupp- och organisationsnivå och omfatta såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Undersökningen ska utmynna i en riskbedömning och förslag på åtgärder som ska vidtas så snart som möjligt. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska

143 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2014/ (10) skrivas in i en handlingsplan där det framgår när åtgärderna ska vara vidtagna och vem som ska se till att de genomförs. Se 2 kap. 1 och 3 kap. 2 arbetsmiljölagen samt 8-10, 12 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Upplysning Risk för ohälsosam arbetsbelastning uppstår när arbetets krav inte överensstämmer med de resurser som står till arbetstagarnas förfogande. För att nå en balans behöver antingen kraven eller resurserna förändras. Exempel på resurser är avsatt tid för arbetsuppgifterna, antal personer att utföra arbetet, kunskap och kompetens för arbetsuppgifterna, tekniskt stöd, administrativt stöd, lokaler, kollegialt stöd, stöd från ledningen. Exempel på krav är arbetsmängd, svårighetsgrad/komplexitet, tidspress och otydlighet. Arbetsåtagandet är tydligt och klart om arbetstagarna vet: - vilka arbetsuppgifter som ligger på var och en, - när man gjort ett tillräckligt gott arbete avseende kvalitet och kvantitet - i vilken ordning arbetsuppgifter ska prioriteras 7. Årlig uppföljning Syftet med årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att se om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Vidare är syftet att identifiera förbättringsmöjligheter samt att genomföra lämpliga åtgärder så att arbetsmiljöarbetet kan leda till en god arbetsmiljö. Man får också en bild av om rutiner och dokument följs i verksamheten. Brist Era rutiner för att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom er skolverksamhet behöver förtydligas och förbättras. Det framkom vid inspektionerna att alla inte har klart för sig vad som avses i de olika frågeställningarna. Arbetsmiljöverket bedömer att ni inte har säkerställt att det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs på det sätt som det är tänkt. Exempelvis görs inte dokumenterade riskbedömning av alla brister/risker som har identifierats på alla skolor. Det är också av största vikt att ni åtgärdar de brister som framkommer i samband med den årliga uppföljningen.

144 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2014/ (10) Krav 7a) Ni ska tydliggöra vad som avses i de olika frågeställningarna i er årliga uppföljning. 7b) Ni ska se till att er årliga uppföljning ger er svar på vilka svagheter och styrkor ert systematiska arbetsmiljöarbete har samt att de identifierade bristerna åtgärdas. Se 5 och 11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 8. Kunskap första hjälpen Brist Det är viktigt att ni har en beredskap för olyckor och akuta sjukdomar. Snabba insatser för att ge första hjälpen kan i ett sådant skede vara livsavgörande. Vid inspektionerna framkom att det var oklart vilka rutiner som gäller för att säkerställa att tillräckligt många har kunskaper i första hjälpen. Ni bekräftade att det saknas centrala rutiner avseende kunskaper i första hjälpen. Krav Ni ska upprätta rutiner gällande första hjälpen och se till att det under skoltid alltid finns personer på skolorna, som kan ge första hjälpen. Vilka det är ska vara känt för arbetstagare och elever på skolan. Denna utbildning behöver också repeteras med lämpliga intervall. Se 5-6 i föreskrifterna om första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7. Upplysning Med första hjälpen menas de åtgärder som vid olycksfall, sjukdom eller annan nödsituation omedelbart måste vidtas på plats. 9. Rutiner för hörselkontroll Brist Ni saknar rutiner i förvaltningen för att erbjuda arbetstagare regelbunden hörselkontroll när bullerexponering innebär risk för hörselskador. I er verksamhet exponeras till exempel lärarna inom ämnena slöjd, musik samt idrott och hälsa för buller som kan vara lika med eller överstiga något av de övre insatsvärdena enligt 3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) om buller. Risk finns för bullerrelaterad ohälsa.

145 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2014/ (10) Det kan även finnas andra yrkesgrupper än vad som nämns ovan som behöver omfattas av hörselundersökningar samt användning av hörselskydd. Krav Ni ska upprätta skriftliga rutiner, som innebär att berörda arbetstagare erbjuds hörselkontroll. Tiden mellan undersökningarna ska anpassas till de rådande exponeringsförhållandena. Se 16 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) om buller och 5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 10. Städrutiner Städningen fungerar bra på en del skolor och mindre bra på andra. Gemensamt är att det framkommit oklarheter kring rutinerna för storstäd, höghöjdsstäd och textilvård. Förutom den dagliga städningen är det nödvändigt med storstäd, höghöjdstäd och textilvård för att arbetsmiljön för elever och personal ska vara tillfredsställande. Krav Ni ska upprätta rutiner för storstäd, höghöjdsstäd och textilvård. Se 114 AFS 2009:2 om arbetsplatsens utformning. Inspektionen Inspektionen genomfördes inom ramen för Arbetsmiljöverkets nationella inspektionsaktivitet Skolan I samband med inspektion vid en av skolorna där enhetschef för kosten deltog, har vi uppmärksammat att ni inte har fördelat arbetsmiljöuppgifter inom kostenheten trots att arbetsmiljöuppgifter utförs ute på de enskilda skolorna. Detsamma gäller chef för administratörerna. Eftersom vår tillsyn riktar sig mot rektors ansvarsområde har vi valt att inte ställa krav, men vi vill fästa er uppmärksamhet på att uppgiftsfördelning ska ske inom alla verksamhetsområden. Information Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till er att vidta åtgärder för att undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av gällande arbetsmiljöregler.

146 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2014/ (10) Om ni inte vidtar åtgärder kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller förbud i ärendet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter utvecklar och preciserar arbetsmiljölagen inom arbetsmiljöområdet. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 senast ändrad 2008:15) beskriver hur det går till att skapa en säker arbetsmiljö. Om ni saknar kunskap eller kompetens för det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten ska ni anlita företagshälsovård eller motsvarande hjälp utifrån. Besök Arbetsmiljöverkets webbplats när ni vill veta mer om oss och om lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter i PDF-format. Har ni frågor att ställa går det bra att kontakta oss.. Eva Aronsson/arbetsmiljöinspektör Kopia skickad till: Cecilia Sandberg Vivian Uddén Magnus Jacobsson Hans-Lennart Schylberg Peter Madsen Stefan Einarsson Eleonore Lidman Anders Davidsson Susanne Wilholm Pia Björklander Nina Södergren Anders Wass Annika Levander Agneta Läckström Eva Carlsson Marko Savanovic Lena Nydahl

147 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2015/ Arbetsmiljöverkets inspektion av Östrabo yrkes arbetsmiljöarbete Sammanfattning Under inspekteras alla skolhuvudmän med fem eller fler skolor och 30 % av landets alla skolor. Inspektionen gäller framförallt det systematiska arbetsmiljöarbetet och inom ramen för det skolledarnas och arbetstagarnas arbetsbelastning och arbetet med riskerna för hot och våld i skolorna. I Uddevalla kommun inspekterades sju skolor under vecka 7 och 10. Återkoppling av resultatet har skett i åtta inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket. Ett avser huvudmannen och de övriga sju meddelandena avser de olika skolorna. Brister och krav som tas upp avseende Östrabo Y är inom områdena rutiner, riskbedömning och handlingsplan, olycksfall och tillbud, våld och hot samt hörselkontroller. Åtgärder som har vidtagits och upprättade handlingsplaner kommer att redogöras för i svaret till Arbetsmiljöverket. Uddevalla kommun ska före den 4 september 2015 informera Arbetsmiljöverket vad som har gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats. Beslutsunderlag Barn och utbildnings tjänsteskrivelse Bilaga Svar till Arbetsmiljöverket Östrabo Y Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande IRV 2015/ Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att skicka svar enligt bilaga till Arbetsmiljöverket avseende Östrabo Y Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

148 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2015/00481 Handläggare Utredare Eleonore Lidman Telefon Arbetsmiljöverkets inspektion av Östrabo yrkes arbetsmiljöarbete Sammanfattning Under inspekteras alla skolhuvudmän med fem eller fler skolor och 30 % av landets alla skolor. Inspektionen gäller framförallt det systematiska arbetsmiljöarbetet och inom ramen för det skolledarnas och arbetstagarnas arbetsbelastning och arbetet med riskerna för hot och våld i skolorna. I Uddevalla kommun inspekterades sju skolor under vecka 7 och 10. Återkoppling av resultatet har skett i åtta inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket. Ett avser huvudmannen och de övriga sju meddelandena avser de olika skolorna. Brister och krav som tas upp avseende Östrabo Y är inom områdena rutiner, riskbedömning och handlingsplan, olycksfall och tillbud, våld och hot samt hörselkontroller. Åtgärder som har vidtagits och upprättade handlingsplaner redogörs för i svaret till Arbetsmiljöverket. Uddevalla kommun ska före den 4 september 2015 informera Arbetsmiljöverket vad som har gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats. Beslutsunderlag Barn och utbildnings tjänsteskrivelse Bilaga Svar till Arbetsmiljöverket Östrabo Y Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande IRV 2015/ Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att skicka svar enligt bilaga till Arbetsmiljöverket avseende Östrabo Yrkes. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Eleonore Lidman Utredare Expediera till

149 Skrivelse Barn och utbildning 1(6) Dnr 2015/481 Handläggare Utredare Eleonore Lidman Telefon Arbetsmiljöverket Stockholm Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende Östrabo Yrkes , IRV 2015/ Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelande begärt att Uddevalla kommun ska redovisa vad som gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes. Information och delaktighet Information till skyddsombud och medarbetare om innehållet i inspektionsmeddelandet gjordes på respektive rektors APT Rektor och skyddsombud har träffats vid fyra tillfällen 18 och 25 maj samt 26 och 31 augusti och arbetat med åtgärder med anledning av de brister och krav som framkommit i inspektionsmeddelandet. Rektorerna och skyddsombuden kommer att gemensamt informera medarbetarna på APT i september om de olika åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas. Brister och krav 1. Rutiner Rektorerna uppger att det finns rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid skolan. Det ni har presenterat är planeringskalender för de olika rektorsområdena med uppgift om när olika aktiviteter ska ske. Brist Det saknas uppgifter om vilka som ska delta samt hur ni ska genomföra de olika aktiviteterna, dvs. vilken metod ni avser att använda. Krav 1a) Ni ska komplettera era rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det framgår vem som initierar och vilka som ska delta samt vilken metod ni avser att använda vid de olika aktiviteterna. Postadress Uddevalla Besöksadress Stadshuset Varvsvägen 1 Telefon Fax E-post

150 Skrivelse Barn och utbildning 2(6) Dnr 2015/ , 8 och 10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Brist Vid inspektionen framkom att ni inte har någon rutin för att dagligen kontrollera er idrottshall. Idrottshallen hyrs ut av kommunen utanför skoltid och det finns risk att ni inte får kännedom om uppkomna brister som kan förorsaka olycksfall eller ohälsa. Krav 1b) Ni ska upprätta rutiner som innebär att ni kontrollerar säkerheten i idrottshallen dagligen eller inför användande. Av rutinen ska framgå vad som ska kontrolleras och hur kontrollen ska dokumenteras. Se 3-5, 8 (Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 201:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Åtgärder som vidtagits 1a) Följande dokument ligger till grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet på samtliga arbetsplatser i Uddevalla kommun. I dessa dokument tas upp vem som ska initiera, vem/vilka som ska delta och vilka metoder som ska användas: Kommunens bestämmelser för Hälsa och arbetsmiljö. (Är bifogade i huvudmannasvaret). Kommunens rutiner enligt Arbetsmiljöpyramiden. Bilaga 1. Barn och utbildning har kompletterat dessa bestämmelser och rutiner för skyddsrond. Bilaga 2. De tre rektorerna på Östrabo Yrkes har förutom bestämmelser och rutiner enligt ovan hussamverkansgrupp (HSG) där fackliga parter deltar. Hussamverkan sker 14 dagar före varje APT. Bilaga 3. 1b) Inom ramen för kommunens bestämmelser för Hälsa och arbetsmiljö finns dokument för uppgiftsfördelning till idrottslärare. Här framgår vad idrottsläraren har för ansvar i sin profession som idrottslärare. (Är bifogat i huvudmannasvaret). Uppgiftsfördelning och rutiner för samordningsansvar finns beskrivet i huvudmannasvaret. Sammantaget finns 9 checklistor för att två gånger om året kontrollera olika delar som har samband med idrott för Östrabo Yrkes. Bilaga Riskbedömning och handlingsplan Brist Ni har genomfört undersökningar avseende fysiska, psykologiska och sociala förhållanden, men ni har inte kunnat visa någon dokumenterad riskbedömning och handlingsplan efter senaste medarbetarenkäten. Detta trots att resultatet visar på förbättringsområden.

151 Skrivelse Barn och utbildning 3(6) Dnr 2015/481 Skyddsombuden påtalar att det inte upprättas handlingsplaner när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Ni har heller inte riskbedömt och upprättat någon handlingsplan för samtliga de brister/risker som identifierats löpande under året och som inte kunnat åtgärdas direkt. Krav Ni ska säkerställa att en handlingsplan upprättas skriftligt för de åtgärder som ni - utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. Ni ska också säkerställa att sådant som påtalas i vardagen, utöver vid de särskilda aktiviteter ni genomför i form av undersökningar av olika slag, riskbedöms och dokumenteras skriftligt i en handlingsplan. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Genomförda åtgärder ska kontrolleras. Se 3, 8 och 10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Åtgärder som vidtagits Under verksamhetsåret har skyddsrond och medarbetarundersökning genomförts. Riskbedömningar har gjorts och handlingsplaner upprättats. Bilaga För att säkerställa att brister/risker som upptäcks löpande under året åtgärdas finns det olika forum som fångar upp detta. Förutom de forum som finns enligt samverkansavtalet finns fastighetsmöten, verksamhetsmöten och programsamordnarmöten samt ledningsgruppsmöten där dessa frågor behandlas, dokumenteras och följs upp. Exempel på ett fastighetsmöte bifogas. Bilaga Olycksfall och tillbud Brist Ni har rutiner för att fånga upp olycksfall och tillbud. Ni uppger att det är svårt att finna blanketten på intranätet. Förutom i gymnasiesärskolan har ni få rapporterade tillbud, vilket tyder på att ni har ett mörkertal. Krav Ni ska säkerställa att de rutiner ni har för olycksfall och tillbud följs och att medarbetarna verkligen anmäler de incidenter som inträffar i verksamheten. Ni ska säkerställa att alla medarbetare och elever känner till vad som ska anmälas. Se 2-3, 5 och 9 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

152 Skrivelse Barn och utbildning 4(6) Dnr 2015/481 Åtgärder som vidtagits Uddevalla kommun har ökat tillgängligheten för att anmäla olycksfall och tillbud på kommunens intranät Inblicken. Redan på startsidan för Arbetsmiljö finns nu en rödmarkerad ruta Anmäl arbetsskada/tillbud. Bilaga 19. På sidan för olycksfall och tillbud har det förtydligats vad som gäller för personal i Uddevalla kommun och vad som gäller för barn och elever inom Barn och utbildning. Tidigare var det svårt för personal inom Barn och utbildning att tyda vilken blankett som skulle användas för tillbud. Nu är det tydligt att samma blankett gäller för all personal inom Uddevalla kommun och komplementet gäller barn och elever. Bilaga 20. Personalavdelningen har tagit fram stödmaterial för rektor att användas vid information om olycksfall och tillbud samt risksituation. Bilaga 21. Rektorerna på Östrabo Yrkes kommer senast vecka 44 gå igenom vad som gäller för anmälan av olycksfall och tillbud med medarbetarna. I fortsättningen kommer rektorerna att under den obligatoriska punkten Arbetsmiljö på APT att ha olycksfall och tillbud som obligatorisk underrubrik vilken även inkluderar vilka åtgärder som genomförts. 4. Våld och hot Brist Ni har inte undersökt och bedömt riskerna för de våld- och hotsituationer som kan förekomma och som riskerar att drabba skolans arbetstagare. Särskolan har gjort det i viss mån enligt er egen utsago. Krav 4a) Ni ska undersöka och bedöma riskerna för att våld- och hotsituationer kan inträffa på skolan. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Ni ska i en handlingsplan ange de åtgärder som ni - utifrån genomförd under-sökning och riskbedömning av våld och hot - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. Handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Se 2 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om våld och hot i arbetsmiljön, samt 8 och 10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Brist Ni saknar säkerhetsrutiner/instruktioner för de våld- och hotsituationer som kan uppstå på er skola.

153 Skrivelse Barn och utbildning 5(6) Dnr 2015/481 Krav 4b) Ni ska upprätta tydliga säkerhetsinstruktioner för situationer då våld och hot förekommer eller som kan medföra risk för hot eller våld. Ni ska se till att rutinerna är kända hos berörda arbetstagare. Se 3 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om åtgärder mot våld. Åtgärder som vidtagits Övergripande riktlinjer mot hot och våld i Uddevalla kommun har upprättats och kommer att antas i Kommunfullmäktige under hösten-15. Till riktlinjerna hör också en checklista samt blankett för riskbedömning och handlingsplan. Såväl riktlinjerna som checklistan och blanketten för riskbedömning och handlingsplan har samverkats i kommundirektörens samverkansgrupp Är bifogade i huvudmannasvaret. Rektorerna på Östrabo Yrkes har utrett de risker för hot och våld som kan finnas på skolan, såväl i sin helhet som för enskilda arbetssituationer, samt upprättat handlingsplan. Uddevalla kommuns riktlinjer och checklista har använts. Bilaga Hörselkontroller Brist Det har förekommit att hörselkontroller har erbjudits arbetstagarna, men ni har inte identifierat vilka medarbetare och elever som specifikt ska erbjudas hörselkontroller vid Östrabo Yrkes. I verksamheten exponeras till exempel lärare och elever inom vissa av yrkesprogrammen samt lärare i idrott och hälsa för buller som kan vara lika med eller överstiga något av de övre gränsvärdena enligt 3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller. Ni har inte rutiner för att erbjuda berörda arbetstagare och elever regelbunden hörselkontroll. Risk finns för bullerrelaterad ohälsa. Krav Ni ska identifiera vilka lärare och elever hos er som exponeras för buller som är lika med eller överstiger något av de övre gränsvärdena enligt 3 i AFS 2005:16. Ni ska därefter upprätta skriftliga rutiner, som innebär att berörda arbetstagare erbjuds hörselkontroll. Tiden mellan undersökningarna ska anpassas till de rådande exponeringsförhållandena. Se 16 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) om buller och 5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Åtgärder som vidtagits Huvudmannen har upprättat rutiner för Uddevalla kommun, vilka kommer att följas. (Är bifogade i huvudmannasvaret).

154 Skrivelse Barn och utbildning 6(6) Dnr 2015/481 Riskbedömning av buller görs kontinuerligt och ingår också som en del i de olika yrkesutbildningarna. Handlingsplan upprättas vid behov utifrån de olika rutiner/forum som finns exempelvis skyddsrond. Hörselkontroller erbjuds utifrån rådande exponeringsförhållanden. Cecilia Sandberg Ordförande för Barn och utbildningsnämnden Tagit del: Klaus Wicke Skyddsombud Kommunal Helena Berntsson Skyddsombud LR Teuvo Kanerva Skyddsombud Lärarförbundet

155 Uddevalla kommuns rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet Genomförande

156 Undersök

157 Undersökning av den fysiska arbetsmiljön

158 Medarbetarundersökningen

159 Undersökning av den psykosociala arbetsmiljön

160 Riskbedöm När ska riskbedömning göras? I planeringsstadiet av ny verksamhet Regelbundet återkommande intervall (kvartalsvis) Vid utredningar av olyckor eller allvarliga tillbud Vid utredningar av produktionsstörningar (dvs vid störningar i tjänsteproduktion) Vid tecken på konflikter eller kränkningar Vid förändringar i verksamheten, (lokal, metod, organisation, införande av kemikalier)* Det är närmaste chef med fördelat arbetsmiljöansvar som ansvarar för att riskbedömningar blir genomförda. Det är viktigt att chefer med arbetsmiljöuppgifter ges tid och möjlighet till detta. Vid behov ska sakkunnig hjälp utifrån, exempelvis företagshälsovården, anlitas. Riskbedömning vid förändringar Riskbedömning ska göras särskilt när ändringar i verksamheten planeras, då det finns risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Exempel på ändringar är personalneddragningar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om - och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det ska alltså handla om ändringar som inte är en del av det dagliga, löpande arbetet. Exempel på riskbedömningar Riskbedömning i 3 steg Vilka kan vara med vid riskbedömning? - Chefer - Arbetsledare - Skyddsombud - FHV (Resurs för specialisthjälp) Diskussion vid APT en viktig grund! Att ta hänsyn till vid bedömning av risk - Sannolikheten & Konsekvensen - Berörs en eller flera arbetstagare? - Vid vilka arbetsmoment? - Exponeringsfrekvens - Exponeringslängd - Minderåriga i arbetet - Vilken slags ohälsa/olycksfall? - Hur utförs liknande arbete i organisationen? - Hur utförs arbetet i andra organisationer?

161 Åtgärda, rapportera och följ upp

162 (2) Rutin för skyddsronder barn och utbildning Beslutad av förvaltningschef När ska skyddsronden genomföras? Skyddsronderna ska utföras en gång per år, i februari till april för förskolan och kosten, samt i augusti till oktober för övriga verksamhetsområden enligt upprättat årshjul. Ansvarig chef ska i god tid kalla till skyddsronden. Vilka ska delta vid skyddsronden? enhetschef representant från tekniska kontoret/privat fastighetsägare (enbart vid fysisk rond) skyddsombud/elevskyddsombud personer som har fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig. Respektive enhetschef bedömer vilka som specifikt är berörda (enbart vid fysisk rond) ev. övriga berörda Vilka dokument ska användas? De dokument som ska användas i skyddsrondsarbetet finns att hämta i Arbetsmiljöpyramiden på Inblicken. För den fysiska skyddsronden ska Prevents checklista Allmän checklista för skyddsrond användas. Checklistan är digitalt ifyllningsbar. Det finns också en kommentar till checklistan som kan användas som stöd. Vid behov ska branschchecklistor användas. För den psykosociala delen av skyddsronden ska Prevents checklista Checklista psykosocial skyddsrond eller Checklista om trivsel och arbetsklimat användas. Dessa behöver inte användas de år som medarbetarundersökningen genomförs. Blankett för riskbedömning och handlingsplan ska användas efter genomförd skyddsrond. Använd de ifyllda checklistorna som underlag. Det finns också särskilda checklistor för barnsäkerhetsronder och allergironder. Verksamhetscheferna beslutar i vilken omfattning dessa ska användas. Var och hur ska dokumenten förvaras? Checklistorna ska diarieföras i Ciceron på ett fast diarienummer för varje verksamhetsområde och hanteras på samma sätt som övriga diarieförda handlingar. Barn och utbildning Förvaltningskontoret administration Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA gatuadress fax E-post Barn och

163 2 (2) Uppföljning enhetsnivå Det är enhetschefens ansvar att följa upp att alla identifierade brister från skyddsrond blir åtgärdade och att avsedd effekt har uppnåtts. Handlingsplaner kan med fördel läggas in som aktiviteter i VUVIT. Identifierade brister från skyddsrond, som inte bedöms kunna åtgärdas inom enhetens ekonomiska ram, ska skriftligt rapporteras till verksamhetschef med framställan om vilka resurser som krävs. En sådan skrivelse innebär dock inte att enhetschefens arbetsmiljöansvar minskar. Ansvaret kvarstår således så länge uppgiften inte returnerats. Skyddsrondsprotokoll ska löpande följas upp på arbetsplatsträffar under punkten arbetsmiljö. Uppföljning verksamhetschefsnivå Uppföljning av enheternas skyddsrondsarbete ska ske i verksamhetschefernas ledningsgrupp i syfte att finna mönster och se tendenser på ett mer övergripande plan. Detta för att identifiera vilka förebyggande åtgärder och prioriteringar som kan behöva vidtas inom verksamhetsområdet. Analysen ska, efter samverkan, skriftligen rapporteras till förvaltningskontoret vid månadsskiftet maj/juni för förskolan och kosten samt vid månadsskiftet november/december för övriga verksamhetsområden inför kommande arbetsmiljödialog. Uppföljning förvaltningschefsnivå Arbetsmiljödialog sker två gånger per år, i januari och juni med förvaltningschef, verksamhetschefer och huvudskyddsombud. Rapporterna från verksamhetscheferna ska följas upp i arbetsmiljödialogen och i förvaltningschefens samverkansgrupp. Uppföljning nämndnivå Uppföljning av skyddsrondsarbetet är en del av den arbetsmiljörapport som förvaltningen tar fram till nämnden två gånger per år (februari och augusti). Underlaget till denna hämtas från den uppföljning som skett vid förvaltningschefens arbetsmiljödialog.

164

165

166 Checklista för att kontrollera säkerheten i idrotthallen Rimnäshallen Bouldervägg Checklistan ska kontrolleras 2ggr/år Redskap/kontrollera Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Anmärkning/Åtgärd/datum/sign 1 Mattor 2 Golv 3 Bänkar 4 Grepp 5 Nedslagsbädd 6 Vägg med fäste för klättergrepp 7 Ljudnivå

167 17 18

168 Checklista för att kontrollera säkerheten i idrotthallar i Rimnershallen Rimnershallen B Checklistan ska kontrolleras 2ggr/år Redskap/kontrollera Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Anmärkning/Åtgärd/datum/sign 1 Bommar 2 Handbollsmål 3 Ringar 4 Basketmål 5 Mattor 6 Golv/ Golvhylsor för nät 7 Ribbstolar/ speglar 8 Bänkar 9 Utfällbara stolar 10 Skyddsnät 11 Ljudnivån 12 Ljudanläggning Övrigt

169

170 Checklista för att kontrollera säkerheten i idrotthallen Rimnershallen A Checklistan ska kontrolleras 2ggr/år Redskap/kontrollera Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Anmärkning/Åtgärd/datum/sign 1 Utfällbara stolar 2 Handbollsmål 3 Skyddsnät 4 Ljudanläggning 5 Basketmål 6 Golvet/ Golvhylsor för nät 7 Ljudnivå Övrigt

171

172 Checklista för att kontrollera säkerheten i idrotthallen Rimnäshallen Läktarförråd Checklistan ska kontrolleras 2ggr/år Redskap/kontrollera Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Anmärkning/Åtgärd/datum/sign 1 Handbollsmål 2 Plintar 3 Bockar 4 Vollybollstolpar samt nät 5 Bandymål 6 Studsbrädor/ Trampett 7 Mattor 8 Bandyklubbor 9 Golv 10 Bandysargar 11 Bord/ stolar 12 Badmintonstolpar 13 Strömbrytare/ olycklig placering 14 Målvaktsutrustning/ innebandy 15 Stavar för stavgång

173 16 Käppar för maq-träning 17 Bollar 18 Steppbrädor 19 Pamputrustning 20 Bosubollar 21 Lacrossutrustning 22 Toppsboll 23 Hopprep 24 Ketlebells 25 Frisbee 26 Slagträ/ Trä/Aluminium 27 Raketar 28 Basebollutrustning

174 Checklista för att kontrollera säkerheten i idrotthallen Rimnershallen/ Gymnastik Checklistan ska kontrolleras 2ggr/år Redskap/kontrollera Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Anmärkning/Åtgärd/datum/sign 1 Bommar 2 Plintar/ Pallplinter 3 Bockar 4 Ringar 5 Studsbrädor/ Trampett 6 Mattor 7 Golv 8 Bänkar 9 Räck 10 Barrar 11 Nedslagsgrop 12 Nedslagsbäddar 13 Skumredskap 14 Tumblinggolv 15 Div. gymnastikgolv

175 16 Bänkar för omklädning 17 Rep 18 Cirkusgardin 19 Ljudnivå 20

176 Checklista för att kontrollera säkerheten i idrotthallen RimnershallenC/ Kastyta Checklistan ska kontrolleras 2ggr/år Redskap/kontrollera Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Anmärkning/Åtgärd/datum/sign 1 Golv 2 Skyddsnät 3 Kulor 4 Stryketräningsutrustning 5 Bänkar 6 Slägga 7 Spjut 8 Diskus 9 Ljudnivå

177

178 Checklista för att kontrollera säkerheten i idrotthallen Rimnershallen Friidrott Checklistan ska kontrolleras 2ggr/år Redskap/kontrollera Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Anmärkning/Åtgärd/datum/sign 1 Golv 2 Höjdhoppställningar/ ribba 3 Nedslagsbäddar 4 Stavhoppställning/ ribba 5 Stavar 6 Bänkar 7 Spegel/ balettstång 8 Ribbstolar 9 Plintar 10 Pallplintar 11 Häckar 12 Startblock 13 mattor 14 Längdhoppsgropar/div utrustning Dipsställning 15

179 16 Chinsställning 17 Ljudnivå 18

180 Checklista för att kontrollera säkerheten i idrotthallen Rimnershallen Klätterhall Checklistan ska kontrolleras 2ggr/år Redskap/kontrollera Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Anmärkning/Åtgärd/datum/sign 1 Mattor 2 Golv 3 Bänkar 4 Grepp 5 Vägg med fäste för klättergrepp 6 Rep 7 Selar 8 Krokar 9 Karbinhakar 10 Låsningsanordning (hink och grigri) 11 Temperatur 12 Ljudnivå

181

182 Checklista för att kontrollera säkerheten i idrotthallen Rimnershallen/Styrketräning Checklistan ska kontrolleras 2ggr/år Redskap/kontrollera Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Datum/ Sign Anmärkning/Åtgärd/datum/sign 1 Cyklar 2 Div. Bänkar 3 Pallplintar 4 Plintar 5 Medicinbollar 6 Pilatesbollar 7 Pinnar för maqträning 8 Mattor 9 Golv 10 4 st Styrketräningsmaskiner 11 3 st Dragmaskiner 12 1 Smitmaskin 13 2 st säkerhetsställning för skivstångsträning 14 6 st ställningar flör skivstångsträning

183 15 Stort antal skivstänger/hantlar och viktskivor 16 1 Brutalbänk 17 1 Bänk för ryggresning 18 Rep och Handtag

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN BILAGA 1 (3) ARBETSPLATS: FÖRVALTNING: El- och energiprogrammet, Kirsten Eriksson Barn och utbildning Blankett för riskbedömning och handlingsplan RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER Möjlighet till individuell kompetensutveckling Allvarlig Ej allvarlig Vem Klart när Uppföljning datum x Fördjupad dialog och en långsiktig individuell planering lärare och rektor Individuell inventering Löpande Medarbetarsamtalen arbetslagsmöten och årligen Ansvarigs signatur KIER Öppet klimat x Tydliggöra mötesstrukturen och syftet med mötesformerna. KIER Under vårens APT Höstens APT KIER Personalavdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER E-POST

195 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖRVALTNING: 2 (3) Respekt allas lika värde, värdegrunden x Bemötande. Förväntningar på varandra. Kommunikationen med varandra. Individfrågor mellan lärare och KIER KIER, alla Löpande Arbetslagsmöten och på individnivå KIER Datum Chef/Arbetsledare Datum Skyddsombud/repr för medarbetarna Exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön: - Arbetsinnehåll - Arbetsutrustning - Kunskaper - Våld och hot Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

196 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖRVALTNING: 3 (3) - Arbetsledning - Belysning - Lokaler - Värme och kyla - Arbetsmängd - Ensamarbete - Möjlighet till inflytande - Arbetstid - Farliga ämnen - Arbetsställningar - Organisation - Handlingsutrymme - Samarbete/Relationer Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

197 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN BILAGA 1 (3) ARBETSPLATS: FÖRVALTNING: Hantverksprogrammet Kirsten Eriksson Barn och Utbildning Blankett för riskbedömning och handlingsplan RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER Kompetensutveckling. Ämnesutveckling låg på bekostnad av kompetensutveckling på allmän pedagogisk nivå, men ingen tydlig övergripande vision och målsättning. Saknar fortbildning inom yrke/ämne. Rektor större inflytande över personalgruppens utvecklingsbehov. Stress, inte tillräcklig tid, svårt att koppla av på fritiden. x x Allvarlig Ej allvarlig Vem Klart när Uppföljning datum Resurser för ämnes-/yrkesfördjupnin g inom arbetslaget. Stresshantering - hantera den stress vi har, och hantera de situationer som skapar stress. Gränssättning. Att jobba när man jobbar och vara ledig när man är ledig. Klara att "stänga av". samarbete inom ämneslag underlättar och ger verktyg. Rektor, förstelärare, programsamordn are. Gymnasiechef Rektor + alla juni 2014 pågående Vårens APT Vårens APT Ansvarigs signatur KIER KIER Personalavdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER E-POST

198 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖRVALTNING: 2 (3) Återkoppling. Vilka förväntningar har vi? Vad förväntas av oss? x Rektors mailbelastning. Rätt mail till rätt person. Diskussion i arbetslag på verksamhetsträff. Rektor Vårens APT KIER Datum Chef/Arbetsledare Datum Skyddsombud/repr för medarbetarna Exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön: - Arbetsinnehåll - Arbetsutrustning - Kunskaper - Våld och hot Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

199 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖRVALTNING: 3 (3) - Arbetsledning - Belysning - Lokaler - Värme och kyla - Arbetsmängd - Ensamarbete - Möjlighet till inflytande - Arbetstid - Farliga ämnen - Arbetsställningar - Organisation - Handlingsutrymme - Samarbete/Relationer Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

200 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN BILAGA 1 (3) ARBETSPLATS: FÖRVALTNING: Vaktmästare och skolplanerare Barn och utbildning, Östrabo yrkes Blankett för riskbedömning och handlingsplan RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER Förväntningar på varandra, gruppen och ledningen, för bättre verksamhetsutveckling Viktigt att få information, rätt information vad behöver vaktmästarna veta? ex. elever med skyddat identitet, får vaktmästarna ge svar på var eleverna är, vid förfrågningar? avstängda elever? Kompetensutveckling Allvarlig Ej allvarlig Vem Klart när Uppföljning datum X X Tid för grundläggande diskussion kring förväntningar Veckomöten mellan KIER och KEBE för avstämning och info Bibehålla den höga kompetensen En gång året som finns med utvärdera, planerat reflektera kompetensanalys och tänka framåt, i utifrån annan behovet miljö Inventera var och en kompetensbehov Kompetensutvecklingspl an med prioritering Kirsten Eriksson Kirsten Eriksson Kent Bernhardsson juni 2015 Löpande se åtgärder April December 2015 återkoppling på APT HT 2015 Vid årliga utvärderingsm öten Återkoppling APT Ansvarigs signatur KIER KIER Personalavdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER E-POST

201 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖRVALTNING: 2 (3) Kunskap om hur arbetet bidrar till målet Åka på Inspirationsföreläsning ev. för hela vaktmästargruppen och rektor. Tid därefter för reflektion och utveckling till hur "mitt" arbete bidrag till måluppfyllelsen. X Tydliggöra gruppens verksamhetsmål Konkretare mål Vaktmästarnas verksamhetsbeskrivning avstämning med rektorer med fastighetsansvar. Kirsten Eriksson Kent Bernhardsson Juni 2015 september 2015 inspirationsföre läsning hösten 2015 Återkoppling APT HT 2015 KIER Datum Chef/Arbetsledare Datum Skyddsombud/repr för medarbetarna Exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön: - Arbetsinnehåll - Arbetsutrustning - Kunskaper - Våld och hot Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

202 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖRVALTNING: 3 (3) - Arbetsledning - Belysning - Lokaler - Värme och kyla - Arbetsmängd - Ensamarbete - Möjlighet till inflytande - Arbetstid - Farliga ämnen - Arbetsställningar - Organisation - Handlingsutrymme - Samarbete/Relationer Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

203 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN BILAGA 1 (3) ARBETSPLATS: FÖRVALTNING: Blankett för riskbedömning och handlingsplan RISKER BEDÖMNING ÅTGÄRDER o ra Lo nekriterier Fo lja upp ma l Allvarlig Ej allvarlig Vem Klart när Uppföljning datum X X o lja de uppsatta reglerna fo r kriterierna En ny organisation fo r uppfo ljning och utveckling av BA & VF programmet Sept 15 Aug 15 Ansvarigs signatur o rba ttringsarbete o lja de uppsatta reglerna fo r kriterierna En ny organisation fo r uppfo ljning och utveckling av BA & VF programmet 15 aug maj 16 Personalavdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER E-POST

204 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖRVALTNING: 2 (3) X Fo lja de uppsatta reglerna fo r kriterierna En ny organisation fo r uppfo ljning och utveckling av BA & VF programmet 15 aug 16 Maj US Datum Chef/Arbetsledare Datum Skyddsombud/repr för medarbetarna Exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön: - Arbetsinnehåll - Arbetsutrustning - Kunskaper - Våld och hot Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

205 BLANKETT FÖR RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN FÖRVALTNING: 3 (3) - Arbetsledning - Belysning - Lokaler - Värme och kyla - Arbetsmängd - Ensamarbete - Möjlighet till inflytande - Arbetstid - Farliga ämnen - Arbetsställningar - Organisation - Handlingsutrymme - Samarbete/Relationer Personalavdelningen BILAGA ARBETSMILJÖBESTÄMMELSER

206 Fastighetsmöte 1 UDDEVALLA KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Närvarande: Kirsten Eriksson, Ulf Sjöstrand, Håkan Olsson, Tomas Ländström, Kent Bernhardsson, Richard Grundén. Frånvarande: Anders Wass, Ulf Nilsson, Föregående mötesanteckningar gicks igenom och följande återupptogs samt nya punkter: Luftmätningar i FT-hall (brandlokalen) är klar. Inga avvikande och mätbara värden kunde påvisas. Frågan är avslutad från Tekniskas sida. Slitage i salarna i administrationshuset. Planen var att de skulle helrenoveras Planen är försenad fram till hösten Richard skall kontakta Benjamin Aronsson för att eventuellt påskynda upprustningen. Inventering av möbler och salar. Vaktmästeriet gör en inventering och en priolista. Listan finns, den ska kompletteras med investeringskostnader. Nytt äskande Behovet kvarstår Inventering av åtgärder skolans egna fastigheter, priolista är framtagen. Kallförrådet läcker eftersom taket är i dåligt skick. Anders och Tomas skall initierar en genomgång av det som förvaras där. Flytta grinden på byggården i egen regi, Flytten ej genomförd. Rökning vid gamla entrén, mygga är monterad och klar och fungerar. Skydd på maskiner. Installationerna är nu klar. Containerfrågan, arbetet är pågående. Kent har projektansvaret. Viktigt att följa den ekonomiska kalkylen. Vid uthyrning till Komvux el liknande behövs nya rutiner. Översyn av alla lokaler som hyrs ut till externa för att prissätta korrekt. Kontraktsunderlag utformas av Kirsten i samråd med Cornelia. Kontakt tas med Stefan E i processen. Förtydligande behövs angående rutiner som gäller vid händelser/problem utanför ordinarie arbetstid. Utformas av Kent B Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes BILAGA 18 FASTIGHETSMÖTE ÖSTRABO Y /UserID POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO Uddevalla Infanterivägen E-POST

207 Fastighetsmöte 2 (2) UDDEVALLA KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Frisörlokalen på Trädgårdsgatan är uppsagd från och med december Utköp av modulen på transport är uppstartad, frågan är ställd till Tony. Inväntar svar. Förslag till fastighetsplan måste omarbetas. Kirsten tar förnyad kontakt med Stefan. Med anledning av inbrotten på byggården under 2014 önskas från BA:s sida att det monteras kameror för övervakning. Det framlades 2 offerter vid mötet. Kirsten och Ulf skall ta kontakt med Stefan i ärendet. Planen för kameraövervakning från 2012 behöver uppdateras och kompletteras. Förankras med eleverna. Skolledningen ansvarar. Utomhusmiljön avseende ogräs och mossa blir allt sämre. Rickard kollar upp vad som kan/bör göras Frågan om uppsamlingsplats vid larm hänvisades till Krisgruppen Kirsten informerar om lokalplanen för hennes rektorsområde måste ändras. Detta kommer att få konsekvenser för skolans samtliga program. Den nya bygghallen är under utredning av Tekniska. Detta på grund av problemen med avloppet. Det finns en del olika förslag på lösningar men ännu inget bestämt. Denna utredning påverkar b.la. flytten av simulatorer. Elevernas omklädningsrum är stängda i bygghallen men detta är löst på andra sätt. Toaletter är inhyrda och placerade på utsidan av bygghallen. Renovering av utsidan mot motorvägen av bygglängan pågår. Den nylagda mattan i kontoret hos Elisabeth har fortsatt stark doft. Ventilationen i kontoret är på högsta nivå. Rickard skall försöka att åtgärda problemet under påsklovet Nästa möte:? Vid datorn Ulf Sjöstrand Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes BILAGA 18 FASTIGHETSMÖTE ÖSTRABO Y /UserID2 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX Uddevalla Infanterivägen

208 Startsida för Arbetsmiljö på Inblicken. Den röda rutan Anmäl arbetsskada/tillbud har lagts till för att öka tillgängligheten för anmälan.

209 Uddevalla kommuns sida för Arbetsskador och tillbud Under Barn och utbildning är det nu tydligt med att anmälan under Barn och utbildning gäller barn/elev. För personal gäller samma blanketter som för all annan personal i kommunen.

210 Arbetsskador och tillbud

211 Arbetsskada Aj

212 Vad är en arbetsskada? Olycksfall i arbetet Ofta en kortvarig händelse som sker plötsligt och oförutsett. T ex halka eller falla, skära sig på en kniv eller utsättas för hot och våld Färdolycksfall Olycksfall som händer när en person är på väg till eller från sitt arbete. Arbetssjukdom Sjukdom som är resultatet av, eller som har försämrats på grund av, arbetet eller arbetsförhållandena. Arbetssjukdomar beror ofta på skadlig inverkan i arbetet under längre tid. Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.

213 Rutin vid arbetsskada Arbetstagaren ska själv eller via skyddsombud genast meddela närmaste chef om den inträffade arbetsskadan. Närmaste chef ska utreda och åtgärda orsaken till att arbetsskadan inträffade och förhindra att det upprepar sig igen. Närmaste chef är ansvarig för att åtgärderna genomförs. Om det inte görs direkt, upprätta en handlingsplan.

214 Anmäl arbetsskada Arbetsskada anmäls på Försäkringskassans blankett, eller digitalt till Försäkringskassan Arbetstagaren, närmaste chef och skyddsombud ska alla delta när anmälan fylls i

215 Tillbud Oj

216 Rutin vid tillbud Arbetstagaren ska själv eller via skyddsombud genast meddela närmaste chef om det inträffade tillbudet. Närmaste chef och arbetstagare ska utreda och åtgärda orsaken till tillbudet och förhindra att det upprepar sig igen. Närmaste chef är ansvarig för att åtgärderna genomförs. Om det inte görs direkt, upprätta en handlingsplan.

217 Anmäl tillbud Tillbud anmäls på Uddevalla kommuns tillbudsrapport. Arbetstagaren, närmaste chef och skyddsombud ska alla delta när anmälan fylls i.

218 Varför anmäla arbetsskada och tillbud? Lära av erfarenheterna av de olyckor och tillbud som inträffat och se till att liknande inte inträffar igen Kunna se samband mellan olika enheter Idag förekommer ett betydande mörkertal när det gäller såväl arbetsskador som tillbud Anmäl arbetsskador och tillbud

219 Följ upp arbetsskador och tillbud Informera och diskuttera anmälan på APT Vad var det som hände? Vad var orsaken? Vilka åtgärder har gjorts? Uppföljningen ska leda till att man vidtar åtgärder som minskar risken för att någon får besvär eller att en liknande skada inträffar

220 Var hittas anmälningsblanketterna?

221 Handlingsplan Hot och våld Östrabo Yrkes, Uddevalla gymnasieskola. Utifrån checklista hot och våld Allmänt: I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön kan exempelvis innebära att någon med ord eller handling vill vålla obehag eller skada. Sådant våld eller hot om våld kan komma utifrån och rikta sig mot personal eller elever men kan också uppstå mellan personal och elever då meningsskiljaktigheter eller konfliktsituationer uppstår. Sådana situationer kan även uppstå mellan elever eller mellan personal eller i andra konstellationer. För personal kan det även vara fråga om händelser som riktas mot personal på deras fritid. Inom vår verksamhet ser vi mycket allvarligt på att medarbetare eller elever utsätts för situationer av det här slaget och det är något vi inte kan acceptera. Varje medarbetare och alla elever skall kunna känna sig trygga på Uddevalla gymnasieskola. Uddevalla Gymnasieskola har därför utarbetat dessa rutiner för; _ hur vi skall undvika sådana situationer. _ hur vi skall agera när händelser uppstår. _ hur vi tar hand om personer som blivit utsatta för våld eller hot om våld. _ hur uppföljningen av händelsen skall ske. För att förhindra att våld- och hotsituationer uppstår, bör vi tänka på hur vi bemöter andra människor som vi kommer i kontakt med i våra olika roller. Detta kan röra elevkontakter, föräldrakontakter eller kontakten mellan elever mm. Vi skall därför aktivt arbeta och på ett systematiskt sätt arbeta med dessa frågor för att ändra attityder och för att motverka beteende där våld och hot om våld förekommer. På våra arbetsplatser där många människor vistas kan alltid situationer uppstå där människor agerar utåtriktat. Det är i detta sammanhang viktigt att alla i verksamheten känner till de förhållningssätt som Uddevalla gymnasieskola har i dessa frågor och samtidigt står upp för dessa värderingar. De områden som Uddevalla gymnasieskola ska prioritera i arbetet kring Hot och våld i skolhusen är: Det ska finnas dokumenterade rutiner i varje skolhus för hur man bör agera i en hot eller våldssituation. Alla anställda ska veta rutinerna och de ska veta hur de används. Regelbundna övningar samt utbildning i konflikthantering skall prioriteras till all personal. Obehöriga får inte vistas i skolans lokaler.

222 Arbetsplatserna skall utformas så att det går att förebygga hot och våldssituationer. Förebyggande arbete i rektorsgruppen för att undvika hot och våld: Genomgång av handlingsplanen med varje nyanställd och praktikant Möblering bör utformas för fria reträttvägar Årlig utbildning i konflikthantering och hur man bör agera i hot och våldssituationer. Undvik att ha lösa föremål liggande framme i gemensamma lokaler. Se över belysningen regelbundet så att den alltid fungerar. Vid ensamarbete tas besök inte emot. Lämna aldrig någon ensam i lokalen vid besök, stanna alltid kvar tills besöket har gått. Agerande i akutsituationer Hot om våld-telefon Notera vad som sägs. Notera datum och klockslag. Stå gärna upp, då får du ett annat tonläge. Försök identifiera den som hotar så långt som möjligt. Fråga om samtalet ska uppfattas som ett hot. Försök ta reda på anledningen till hotet. Bemöt den som ringer lugnt och sakligt. Kontakta närmaste arbetsledare. Gör en polisanmälan. Gör en arbetskadeanmälan/tillbudsanmälan. Hot om våld- i direktsituation Försök lugna vederbörande. Var saklig och försök uppträda lugnt. Om hotet blir till handling, försök fly samtidigt som du ropar på hjälp. Om den som hotat avviker, kontakta polisen och beskriv vad som hänt. Lämna signalement. Vid allvarligt tillbud eller när någon blivit allvarligt skadad kontakta omedelbart polis och sjukvård på 112. Gör en polisanmälan. Gör en arbetskadeanmälan/tillbudsanmälan.

223 Åtgärder när en krissituation inträffat Gör en bedömning om läkarhjälp behövs, se till att den drabbade får hjälp till läkare. Kontakt med företagshälsovården. Samtalshjälp till den drabbade. Ta kontakt med anhöriga till den drabbade och förklara vad som hänt. Be elevhälsan om hjälp. Ofta har elevhälsan utbildning och kunskap om krissituationer. Hela personalgruppen skall erbjudas samtal vid företagshälsovården. Åtgärder inom en vecka: Arbetsgivaren skall ta personlig kontakt med alla anställda som var närvarande. Nödvändiga åtgärder skall vidtas. Till exempel om lokalernas utformning kan ändras så att hot och våldssituationer kan förebyggas. Samtalskontakt vid företagshälsovården skall erbjudas dem som inte redan har en sådan kontakt. Rutiner vid utredning samt anmälan av arbetsskada: Den skadade eller den skadades arbetskamrater anmäler omedelbart arbetsskadan till arbetsledaren. Arbetsledaren utreder snarast händelsen tillsammans med skyddsombudet och i förekommande fall tillsammans med företagshälsovård. Arbetsledaren fyller i samråd med skyddsombudet och den skadade i blanketten Anmälan om arbetsskada eller personskada. Kan hämtas hos försäkringskassan. Arbetsledaren, skyddsombudet och den skadade undertecknar anmälan. Anmälan skall sändas till berörda instanser senast åtta dagar efter skadetillfället. Allvarliga tillbud och olyckor ska utan dröjsmål anmälas direkt till Arbetsmiljöverket, lämpligtvis genom Konkreta insatser som nu genomförts eller planeras under hösten: 1. Utbildning i rektorsgruppen 25/8, Strategier för att förebygga hot och Våld. Gunnel Falk går igenom erfarenheter från Göteborgsregionen (GR).

224 2. Arbetsgrupp med representanter från flera personalgrupper arbetar sedan VT 15 med en övergripande plan för hot och våld. (styrgrupp(hot o våld), Under VT 16 sker utbildning för all personal 7/1-16 och planen skall behandlas inom samtliga chefsansvar. 3. Heldagsutbildning vecka 44, konflikthantering för ledningsgrupp(rektorer), styrgrupp(hot o våld), skyddsombud. Utbildare Conny Akterhall (Akterhall AB) 4. Under hösten skall en genomgång ske med målsättning att lokaler skall vara trygga och säkra. 5. Ansvarig för hot och våld inom polisen i Uddevalla (Jens Borretzen) träffar rektorsgruppen för genomgång av hur hot och våldssituationer hanteras av polisen. 6. Samverkan med polisens hundförare i skolans lokaler pågår sedan två år. Hundar avsöker regelbundet lokaler efter droger. 7. Kommunens säkerhetschef Björn Segelodh samarbetar med gymnasieskolans styrgrupp gällande hot och våld. Genomför utbildning med all personal 7/1-16

225 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2015/ (6) Uddevalla kommun Enheten för region väst Eva Aronsson, Resultatet av inspektionen Ert org. nr Arbetsställe Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes Besöksadress Infanterivägen 1, Uddevalla Besöksdatum Deltagare i inspektionen Ulf Sjöstrand, rektor Kirsten Eriksson, rektor Ulf Nilsson, rektor Anders Wass, rektor Eva Niklasson Grundberg, skolplanerare Håkan Olsson, maskinist Annika Levander, huvudskyddsombud LR Teuvo Kanerva, huvudskyddsombud Kommunal Klaus Wicke, skyddsombud Kommunal Helena Berndtsson, skyddsombud LR Ni ska före den 4 september 2015 informera Arbetsmiljöverket vad ni har gjort med anledning av de brister och krav vi redovisar här. I svaret bör ni särskilt beskriva: hur ni fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare hur ni har uppfyllt kraven hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid genomförandet av åtgärderna Svaret bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud har tagit del av det. Var vänlig ange vår beteckning IRV 2015/ i svaret. Se 7 kap. 3 arbetsmiljölagen. Postadress: Stockholm Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

226 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2015/ (6) Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er eller inte. Brister och krav 1. Rutiner Rektorerna uppger att det finns rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid skolan. Det ni har presenterat är planeringskalender för de olika rektorsområdena med uppgift om när olika aktiviteter ska ske. Brist Det saknas uppgifter om vilka som ska delta samt hur ni ska genomföra de olika aktiviteterna, dvs vilken metod ni avser att använda. Krav 1a)Ni ska komplettera era rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det framgår vem som initierar och vilka som ska delta samt vilken metod ni avser att använda vid de olika aktiviteterna. 3-6, 8 och 10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Brist Vid inspektionen framkom att ni inte har någon rutin för att dagligen kontrollera er idrottshall. Idrottshallen hyrs ut av kommunen utanför skoltid och det finns risk att ni inte får kännedom om uppkomna brister som kan förorsaka olycksfall eller ohälsa. Krav 1b)Ni ska upprätta rutiner som innebär att ni kontrollerar säkerheten i idrottshallen dagligen eller inför användande. Av rutinen ska framgå vad som ska kontrolleras och hur kontrollen ska dokumenteras. Se 3-5, 8 (Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 201:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

227 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2015/ (6) 2. Riskbedömning och handlingsplan Brist Ni har genomfört undersökningar avseende fysiska, psykologiska och sociala förhållanden, men ni har inte kunnat visa någon dokumenterad riskbedömning och handlingsplan efter senaste medarbetarenkäten. Detta trots att resultatet visar på förbättringsområden. Skyddsombuden påtalar att det inte upprättas handlingsplaner när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Ni har heller inte riskbedömt och upprättat någon handlingsplan för samtliga de brister/risker som identifierats löpande under året och som inte kunnat åtgärdas direkt. Krav Ni ska säkerställa att en handlingsplan upprättas skriftligt för de åtgärder som ni - utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. Ni ska också säkerställa att sådant som påtalas i vardagen, utöver vid de särskilda aktiviteter ni genomför i form av undersökningar av olika slag, riskbedöms och dokumenteras skriftligt i en handlingsplan. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Genomförda åtgärder ska kontrolleras. Se 3, 8 och 10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 3. Olycksfall och tillbud Brist Ni har rutiner för att fånga upp olycksfall och tillbud. Ni uppger att det är svårt att finna blanketten på intranätet. Förutom i gymnasiesärskolan har ni få rapporterade tillbud, vilket tyder på att ni har ett mörkertal. Krav Ni ska säkerställa att de rutiner ni har för olycksfall och tillbud följs och att medarbetarna verkligen anmäler de incidenter som inträffar i verksamheten. Ni ska säkerställa att alla medarbetare och elever känner till vad som ska anmälas.

228 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2015/ (6) Se 2-3, 5 och 9 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. 4. Våld och hot Brist Ni har inte undersökt och bedömt riskerna för de våld- och hotsituationer som kan förekomma och som riskerar att drabba skolans arbetstagare. Särskolan har gjort det i viss mån enligt er egen utsago. Krav 4a) Ni ska undersöka och bedöma riskerna för att våld- och hotsituationer kan inträffa på skolan. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Ni ska i en handlingsplan ange de åtgärder som ni - utifrån genomförd undersökning och riskbedömning av våld och hot - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. Handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Se 2 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om våld och hot i arbetsmiljön, samt 8 och 10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Brist Ni saknar säkerhetsrutiner/instruktioner för de våld- och hotsituationer som kan uppstå på er skola. Krav 4b) Ni ska upprätta tydliga säkerhetsinstruktioner för situationer då våld och hot förekommer eller som kan medföra risk för hot eller våld. Ni ska se till att rutinerna är kända hos berörda arbetstagare. Se 3 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om åtgärder mot våld.

229 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2015/ (6) 5. Hörselkontroller Brist Det har förekommit att hörselkontroller har erbjudits arbetstagarna, men ni har inte identifierat vilka medarbetare och elever som specifikt ska erbjudas hörselkontroller vid Östrabo Yrkes. I verksamheten exponeras till exempel lärare och elever inom vissa av yrkesprogrammen samt lärare i idrott och hälsa för buller som kan vara lika med eller överstiga något av de övre gränsvärdena enligt 3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller. Ni har inte rutiner för att erbjuda berörda arbetstagare och elever regelbunden hörselkontroll. Risk finns för bullerrelaterad ohälsa. Krav Ni ska identifiera vilka lärare och elever hos er som exponeras för buller som är lika med eller överstiger något av de övre gränsvärdena enligt 3 i AFS 2005:16. Ni ska därefter upprätta skriftliga rutiner, som innebär att berörda arbetstagare erbjuds hörselkontroll. Tiden mellan undersökningarna ska anpassas till de rådande exponeringsförhållandena. Se 16 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) om buller och 5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Inspektionen Inspektionen genomfördes inom ramen för Arbetsmiljöverkets nationella inspektionsaktivitet Skolan Vid inspektionen påtalades att det finns problem med solinstrålning i vissa lokaler. Eftersom rektor uppger att det pågår arbete med att åtgärda problemet, avstår AV i nuläget att ställa krav. Information Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till er att vidta åtgärder för att undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av gällande arbetsmiljöregler. Om ni inte vidtar åtgärder kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller förbud i ärendet.

230 INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning Sid IRV 2015/ (6) Arbetsmiljöverkets föreskrifter utvecklar och preciserar arbetsmiljölagen inom arbetsmiljöområdet. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 senast ändrad 2008:15) beskriver hur det går till att skapa en säker arbetsmiljö. Om ni saknar kunskap eller kompetens för det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten ska ni anlita företagshälsovård eller motsvarande hjälp utifrån. Besök Arbetsmiljöverkets webbplats när ni vill veta mer om oss och om lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter i PDF-format. Har ni frågor att ställa går det bra att kontakta oss. Eva Aronsson/arbetsmiljöinspektör Kopia skickad till: Ulf Sjöstrand Kirsten Eriksson Ulf Nilsson Anders Wass Eva Niklasson Grundberg Håkan Olsson Annika Levander Teuvo Kanerva Klaus Wicke Helena Berndtsson

231 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2015/ Arbetsmiljöverkets inspektion av Östrabo 1 arbetsmiljöarbete Sammanfattning Under inspekteras alla skolhuvudmän med fem eller fler skolor och 30 % av landets alla skolor. Inspektionen gäller framförallt det systematiska arbetsmiljöarbetet och inom ramen för det skolledarnas och arbetstagarnas arbetsbelastning och arbetet med riskerna för hot och våld i skolorna. I Uddevalla kommun inspekterades sju skolor under vecka 7 och 10. Återkoppling av resultatet har skett i åtta inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket. Ett avser huvudmannen och de övriga sju meddelandena avser de olika skolorna. Brister och krav som tas upp avseende Östrabo 1 är inom områdena uppgiftsfördelning, introduktion, riskbedömning, våld och hot, första hjälpen, kunskaper om bullers påverkan samt hörselkontroller. Åtgärder som har vidtagits och upprättad handlingsplan redogörs för i svaret till Arbetsmiljöverket. Uddevalla kommun ska före den 4 september 2015 informera Arbetsmiljöverket vad som har gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats. Beslutsunderlag Barn och utbildnings tjänsteskrivelse Bilaga - Svar till Arbetsmiljöverket Östrabo Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande IRV 2015/ Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att skicka svar enligt bilaga till Arbetsmiljöverket avseende Östrabo 1. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

232 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2015/00483 Handläggare Utredare Eleonore Lidman Telefon Arbetsmiljöverkets inspektion av Östrabo 1 arbetsmiljöarbete Sammanfattning Under inspekteras alla skolhuvudmän med fem eller fler skolor och 30 % av landets alla skolor. Inspektionen gäller framförallt det systematiska arbetsmiljöarbetet och inom ramen för det skolledarnas och arbetstagarnas arbetsbelastning och arbetet med riskerna för hot och våld i skolorna. I Uddevalla kommun inspekterades sju skolor under vecka 7 och 10. Återkoppling av resultatet har skett i åtta inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket. Ett avser huvudmannen och de övriga sju meddelandena avser de olika skolorna. Brister och krav som tas upp avseende Östrabo 1 är inom områdena uppgiftsfördelning, introduktion, riskbedömning, våld och hot, första hjälpen, kunskaper om bullers påverkan samt hörselkontroller. Åtgärder som har vidtagits och upprättad handlingsplan redogörs för i svaret till Arbetsmiljöverket. Uddevalla kommun ska före den 4 september 2015 informera Arbetsmiljöverket vad som har gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats. Beslutsunderlag Barn och utbildnings tjänsteskrivelse Bilaga - Svar till Arbetsmiljöverket Östrabo Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande IRV 2015/ Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att skicka svar enligt bilaga till Arbetsmiljöverket avseende Östrabo 1. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Eleonore Lidman Utredare Expediera till

233 Skrivelse Barn och utbildning 1(6) Dnr 2015/483 Handläggare Utredare Eleonore Lidman Telefon Arbetsmiljöverket Stockholm Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende Östrabo 1, , IRV 2015/ Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelande begärt att Uddevalla kommun ska redovisa vad som gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats för Östrabo 1. Information och delaktighet Information till skyddsombud och medarbetare om innehållet i inspektionsmeddelandet gjordes på respektive rektors APT Rektor och fackliga företrädare har gemensamt arbetat med frågorna i inspektionsmeddelandet i hussamverkan (HSG). Rektor och fackliga företrädare kommer gemensamt att informera medarbetare på APT om de åtgärder som vidtagits och som kommer att åtgärdas enligt nedan. Brister och krav 1. Uppgiftsfördelning Uppgiftsfördelning innebär att arbetsgivaren fördelar arbetsmiljöuppgifter till andra personer i verksamheten för att kunna uppfylla sitt ansvar för arbetsmiljön. Detta ansvar ligger alltid kvar hos arbetsgivaren. Rektor ska förvissa sig om att uppgiftsfördelningen fungerar bra och vid behov göra ändringar i fördelningen. Den som får uppgifter fördelade till sig skall informeras om vad uppgiftsfördelningen innebär och även få veta hur han/hon kan återföra uppgifter uppåt till rektor om de befogenheter, resurser och kunskaper man har fått inte räcker till för att utföra uppgifterna. Brist I samband med inspektionen framkom att vissa ämneslärare upplever att uppgiftsfördelningen inte är tillräckligt tydlig. Rektor uppger att det finns kompletterande uppgifter i ett samverkansavtal. Postadress Uddevalla Besöksadress Stadshuset Varvsvägen 1 Telefon Fax E-post

234 Skrivelse Barn och utbildning 2(6) Dnr 2015/483 Krav Ni ska säkerställa att det blir tydligt för mottagaren vilka uppgifter ni har fördelat och vad de innebär samt att vederbörande känner till att uppgifterna finns dokumenterade i två olika dokument. Se 6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) Systematiskt arbetsmiljöarbete senast ändrad i AFS 2003:4. Åtgärder som vidtagits Ansvarig rektor har fördelat arbetsmiljöuppgifter till berörd lärare som vid inspektionstillfället ej hade fördelad arbetsmiljöuppgift samt har tydliggjort innebörden av uppgiftsfördelning. Uddevalla kommuns Hälsa och arbetsmiljöbestämmelser (som har bifogats huvudmannasvaret) samt rutiner på Inblicken har legat till grund för tydliggörandet. Bilaga 1-2. För att säkerställa detta i framtiden, så är denna fråga en egen punkt på den checklista rektor använder vid introduktion av nyanställd personal. 2. Introduktion Brist Rutiner för introduktion av nyanställda finns både centralt och vid skolan. En checklista för vad som ska ingå finns. Facklig företrädare påtalar att den inte efterlevs vid skolan, vilket rektorerna bekräftar. Krav Ni ska säkerställa att era introduktionsrutiner efterlevs. Det är viktigt att de som är nya på arbetsplatsen får en bra introduktion så att de inte utsätter sig själva eller andra för risker och så att de kan bidra i det förebyggande arbetet. Se 5 och 7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Åtgärder som vidtagits Rektorerna på Östrabo 1 har tydliggjort rutinerna vid nyanställning och förändring av tjänst genom att checklistan Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok används. Där signerar och dokumenterar ansvarig rektor checklistan. Bilaga Riskbedömning Brist Vid skolan saknas elevskyddsombud. Ni uppgav att det finns elevmedverkan via programråden och att det diskuteras arbetsmiljöfrågor vid dessa tillfällen. Mötena dokumenteras, men ni bekräftar att de brister/risker som påtalas inom arbetsmiljöområdet inte dokumenteras i en handlingsplan och riskbedöms.

235 Skrivelse Barn och utbildning 3(6) Dnr 2015/483 Krav Ni ska säkerställa att de brister/risker som påtalas inom arbetsmiljöområdet och som inte åtgärdas direkt, dokumenteras och riskbedöms i en handlingsplan. Det ska framgå vem som är ansvarig och när åtgärd ska vara klar. Se 8 och 10 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Åtgärder som vidtagits Rektorerna har ett levande dokument, Arbetsmiljö huset, där arbetsmiljöfrågor som kommer upp i olika forum och sammanhang löpande förs in. Dokumentet följs upp på APT. Utdrag från detta dokument : Pågående aktiviteter: -Lanterniner, ansvarig: FRRO (skall vara klart senast september) -Besöksknappar EHT, ansvarig: FRRO (skall vara klart senast september) -Städa garage, ansvarig: LAEN (skall vara klart senast oktober) Avklarade aktiviteter: -Ljuddämpning, Stora konferensrummet (17 augusti -15) Dessutom har rektorerna infört en rutin som innebär att arbetsmiljöfrågorna som behandlas på programråden lyfts in som en egen punkt på skyddsronden där riskbedömning görs och handlingsplan upprättas. 4. Våld och hot Brist Ni uppger att ni inte upplever att våld och hot är ett område som ni har frekvent återkommande incidenter kring. Men ni uppger samtidigt att ni hade incidenter under en period i samband med terminsstart förra året där det blev aktuellt att anlita säkerhetsvakter för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för arbetstagare och elever. Vid det tillfället var det ungdomar som inte studerar vid skolan som uppehöll sig på skolan under en period. De uppträdde hotfullt även om det inte inträffade några handgripligheter. Skyddsombud påtalar att händelsen har satt spår hos enskilda individer. Rektorerna bekräftar att det inte har upprättats några skriftliga rutiner med anledning av den händelsen. Krav 4a)Ni ska undersöka och bedöma riskerna för att våld- och hotsituationer kan inträffa på skolan. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte.

236 Skrivelse Barn och utbildning 4(6) Dnr 2015/483 Ni ska i en handlingsplan ange de åtgärder som ni - utifrån genomförd under-sökning och riskbedömning av våld och hot - anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och som ni inte genomför omedelbart. Handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt. I handlingsplanen ska, förutom åtgärderna, anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Se 2 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om våld och hot i arbetsmiljön, samt 8 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Brist Ni saknar säkerhetsrutiner/instruktioner för de våld- och hotsituationer som kan uppstå på er skola. Krav 4b) Ni ska upprätta tydliga säkerhetsinstruktioner för situationer då våld och hot förekommer eller som kan medföra risk för hot eller våld. Ni ska se till att rutinerna är kända hos berörda arbetstagare. Se 3 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om åtgärder mot våld. Åtgärder som vidtagits Övergripande riktlinjer mot hot och våld i Uddevalla kommun har upprättats och kommer att antas i Kommunfullmäktige under hösten-15. Till riktlinjerna hör också en checklista samt blankett för riskbedömning och handlingsplan. Såväl riktlinjerna som checklistan och blanketten för riskbedömning och handlingsplan har samverkats i kommundirektörens samverkansgrupp Är bifogade i huvudmannasvaret. Rektorerna på Östrabo 1 har utrett de risker för hot och våld som kan finnas på skolan, såväl i sin helhet som för enskilda arbetssituationer, samt upprättat handlingsplan. Uddevalla kommuns riktlinjer och checklista har använts. Bilaga Första hjälpen Brist Det är inte känt vilka personer som har aktuell utbildning i första hjälpen. Krav Ni ska se till att det under skoltid alltid finns personer på skolan, som kan ge första hjälpen. Vilka det är ska vara känt för arbetstagare och elever på skolan. Se 6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:7) om första hjälpen och krisstöd. Upplysning Med första hjälpen menas de åtgärder som vid olycksfall, sjukdom eller annan nödsituation omedelbart måste vidtas på plats.

237 Skrivelse Barn och utbildning 5(6) Dnr 2015/483 Åtgärder som vidtagits Uddevalla kommun har upprättat rutiner gällande första hjälpen och krisstöd och publicerat dem på kommunens hemsida Inblicken. Information kommer att ges till parterna på centrala samverkansgruppens septembermöte (kommundirektören). Har bifogats huvudmannasvaret. Enligt dessa rutiner ska sedan respektive verksamhet upprätta lokala rutiner för första hjälpen på respektive arbetsplats, kontakter, utrustning mm. Som stöd har checklista tagits fram samt en dekal som ska sättas upp på lämpliga ställen på varje arbetsplats. (Dessa dokument har bifogats huvudmannasvaret). Alla som verkar på respektive verksamhet ska ha kännedom om dessa lokala rutiner. På Östrabo 1 kommer detta att göras senast vecka Kunskaper om bullers påverkan Brist Rektor uppger att det finns medarbetare som vistas i hörselskadligt buller som trots detta inte använder hörselskydd i tillräcklig utsträckning. Oklart om medarbetarna har tillräckliga kunskaper om riskerna med hörselskadligt/ störande buller. Krav Ni ska se till att det i verksamheten finns tillräckliga kunskaper om riskerna med hörselskadligt/störande buller för att undvika ohälsa hos arbetstagare och elever. Se 7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljö- arbete samt 14 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) om buller. Åtgärder som vidtagits Uddevalla kommun har upprättat rutiner och lagt ut information avseende buller på Inblicken. Detta har bifogats huvudmannasvaret. Respektive rektor på Östrabo 1 kommer att gå igenom vad som gäller om buller och stämma av att medarbetarna har tillräckliga kunskaper senast vecka Hörselkontroller Brist I verksamheten exponeras vissa medarbetare för buller som kan vara lika med eller överstiga något av de övre gränsvärdena enligt 3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller. Ni har inte rutiner för att erbjuda berörda arbetstagare regelbunden hörselkontroll. Risk finns för bullerrelaterad ohälsa. Krav

238 Skrivelse Barn och utbildning 6(6) Dnr 2015/483 Ni ska identifiera vilka medarbetare hos er som exponeras för buller som är lika med eller överstiger något av de övre gränsvärdena enligt 3 i AFS 2005:16. Ni ska därefter upprätta skriftliga rutiner, som innebär att berörda arbetstagare erbjuds hörselkontroll. Tiden mellan undersökningarna ska anpassas till de rådande exponeringsförhållandena. Se 16 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) om buller och 5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Åtgärder som vidtagits Huvudmannen har upprättat rutiner för Uddevalla kommun vilka kommer att följas. (Är bifogade i huvudmannasvaret). Riskbedömning har gjorts där scenmästare och idrottslärare har identifierats vara exponerade för buller. Dessa har erbjudits information och hörselkontroll. Cecilia Sandberg Ordförande för Barn och utbildningsnämnden Tagit del: Marko Savanovic Kommunal Eva Carlsson Huvudskyddsombud Lärarförbundet Annika Levander Huvudskyddsombud LR

239 Inblicken Fördelning

240 Inblicken Fördelning Barn och utbildning

241 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok Introduktion av nyanställda Uddevalla kommun En genomgång av arbetsmiljön, risker och skyddsåtgärder är speciellt viktigt för nyanställda, med utgångspunkt i att förebygga ohälsa och olycksfall. Här följer en checklista som kan vara till hjälp vid introduktion av nyanställda. Stryk eller lägg till punkter efter behov. Område Uddevalla kommun, målsättning, verksamhetsutveckling, organisation, personal, lokaler Ansvarig Administrativa rutiner, anställningsavtal, löner, sjukfrånvaro, företagshälsovård, arbetstider, raster, tidrapporter, semester och annan ledighet Hur sköts informationen inom verksamheten, till de anställda? Var finns anslag? Finns särskilt informationsblad? Lokalerna, rundvandring, nödutrymning, brandredskap, transport- och truckvägar etc, omklädningsrum, toaletter, dusch Arbetskamrater och närmaste chef, speciella rutiner (födelsedagar och annat) luncher, kafferaster Facklig verksamhet, kontaktpersoner för facket Arbetsmiljö allmänt, vem vänder man sig till i arbetsmiljöfrågor, vem är skyddsombud, kommunens arbetsmiljöpolicy Risker i arbetet, t ex risk för belastningsskador vid monotona arbetet, risker med kemiska produkter som används, hörselskador, maskiner. Skyddsåtgärder i förhållande till arbetsmiljörisker. Gärna skriftliga skyddsrondsinstruktioner. Speciell utbildning. Vissa arbetsuppgifter får inte göras av personal som inte har utbildning, t ex arbete med speciellt farliga kemiska ämnen, skötsel av tryckkärl o s v. Personlig skyddsutrustning, när används den, var finns den, hur sköts den osv? Första hjälpen, förbandsutrustning, ögondusch och nöddusch samt hur de används, telefonnummer, larm. Minderåriga och ensamarbete, vilka arbeten får, respektive får inte utföras? Övrigt, personalförmåner, motion o dyl.

242 1 (4) Dnr: Handlingsplan hot och våld, Östrabo 1, Uddevalla Gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön kan exempelvis innebära att någon med ord eller handling vill vålla obehag eller skada. Sådant våld eller hot om våld kan komma utifrån och rikta sig mot personal eller elever men kan också uppstå mellan personal och elever då meningsskiljaktigheter eller konfliktsituationer uppstår. Sådana situationer kan även uppstå mellan elever eller mellan personal eller i andra konstellationer. För personal kan det även vara fråga om händelser som riktas mot personal på deras fritid. Inom vår verksamhet ser vi mycket allvarligt på att medarbetare eller elever utsätts för situationer av det här slaget och det är något vi inte kan acceptera. Varje medarbetare och alla elever skall kunna känna sig trygga på Östrabo 1. Uddevalla Gymnasieskola har därför utarbetat dessa rutiner för; hur vi skall undvika sådana situationer. hur vi skall agera när händelser uppstår. hur vi tar hand om personer som blivit utsatta för våld eller hot om våld. hur uppföljningen av händelsen skall ske. För att förhindra att våld- och hotsituationer uppstår, bör vi tänka på hur vi bemöter andra människor som vi kommer i kontakt med i våra olika roller. Detta kan röra elevkontakter, föräldrakontakter eller kontakten mellan elever mm. Vi skall därför aktivt arbeta och på ett systematiskt sätt arbeta med dessa frågor för att ändra attityder och för att motverka beteende där våld och hot om våld förekommer. På våra arbetsplatser där många människor vistas kan alltid situationer uppstå där människor agerar utåtriktat. Det är i detta sammanhang viktigt att alla i verksamheten känner till de förhållningssätt som Uddevalla gymnasieskola har i dessa frågor och samtidigt står upp för dessa värderingar. Barn och utbildning Uddevalla Gymnasieskola Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Östrabo 1, Kämpegatan fax E-post

243 2 (4) Dnr: De områden som Östrabo 1 ska prioritera i arbetet kring hot och våld i skolhuset är: Det ska finnas dokumenterade rutiner för hur man bör agera i en hot eller våldssituation. Alla anställda ska veta rutinerna och de ska veta hur de används. Regelbundna övningar samt utbildning i konflikthantering skall prioriteras till all personal. Obehöriga skall ej vistas i skolans lokaler. Arbetsplatserna skall utformas så att det går att förebygga hot och våldssituationer. Förebyggande arbete för att undvika hot och våld: Genomgång av handlingsplanen med varje nyanställd och praktikant Möblering skall utformas för fria reträttvägar Årlig utbildning i konflikthantering och hur man böra agera i hot och våldssituationer. Undvik att ha lösa föremål liggande framme i lokalerna. Lämna aldrig någon ensam i lokalen vid besök, stanna alltid kvar tills besöket har gått. Agerande i akutsituationer Hot om våld-telefon Notera vad som sägs. Stå gärna upp, då får du ett annat tonläge. Notera datum och klockslag. Försök identifiera den som hotar så långt som möjligt. Fråga om samtalet ska uppfattas som ett hot. Försök ta reda på anledningen till hotet. Bemöt den som ringer lugnt och sakligt. Kontakta rektor. Rapportera hotet skriftligen. Rektor avgör om en polisanmälan skall göras. Hot om våld- i direktsituation Försök lugna vederbörande- Var saklig och försök uppträda lugnt. Om hotet blir till handling, försök fly samtidigt som du ropar på hjälp. Om den som hotat avviker, kontakta polisen och beskriv vad som hänt. Lämna signalement. Rapportera hotet skriftligen.

244 3 (4) Dnr: Vid allvarligt tillbud eller när någon blivit allvarligt skadad kontakta omedelbart polis och sjukvård på 112. Gör en polisanmälan tillsammans med rektor. Gör en arbetsskadeanmälan/tillbudsanmälan. Åtgärder när en krissituation inträffat Gör en bedömning om läkarhjälp behövs, se till att den drabbade får hjälp till läkare. Kontakt med företagshälsovården via rektor. Samtalshjälp till den drabbade. Ta kontakt med anhöriga till den drabbade och förklara vad som hänt. Be elevhälsan om hjälp. Ofta har elevhälsan utbildning och kunskap om krissituationer. Hela personalgruppen skall erbjudas samtal vid företagshälsovården. Åtgärder inom en vecka: Arbetsgivaren skall ta personlig kontakt med alla anställda som var närvarande. Nödvändiga åtgärder skall vidtas. Till exempel om lokalerna utformning kan ändras så att hot och våldssituationer kan förebyggas. Hjälp med att ordna samtalskontakt vid företagshälsovården skall erbjudas dem som inte redan har en sådan kontakt. Rutiner vid utredning samt anmälan av arbetsskada: Den skadade eller den skadades arbetskamrater anmäler omedelbart arbetsskadan till rektor. Rektor utreder snarast händelsen tillsammans med skyddsombudet och i förekommande fall tillsammans med företagshälsovård. Rektor fyller i samråd med skyddsombudet och den skadade i blanketten Anmälan om arbetsskada eller personskada. Anmälan via webben: Rektor, skyddsombudet och den skadade undertecknar anmälan. Anmälan skall sändas till berörda instanser senast åtta dagar efter skadetillfället. Allvarliga tillbud och olyckor ska utan dröjsmål anmälas direkt till Arbetsmiljöverket, till exempel genom

245 4 (4) Dnr: Konkreta insatser som nu genomförts eller planeras under hösten: 1. Utbildning för all personal 7/1-16 och planen skall arbetas in inom samtliga personalgrupper. 2. Under hösten skall en genomgång utifrån att lokaler skall vara trygga och säkra genomföras. 3. Samverkan med polisens hundförare i skolans lokaler pågår sedan två år. Hundar regelbundet avsöker lokaler efter droger. Med vänlig hälsning Barn och utbildning Johan Romberg Rektor Tomas Ländström Rektor

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal

Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal Kommentarer och riktlinjer för tillämpning av Håbo kommuns samverkansavtal RIKTLINJER Ersätter alla tidigare kommentarer och riktlinjer Samverkansavtalets övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL),

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet

Lagar och avtal inom arbetsmiljö- och samverkansområdet Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13611 su/adm 2016-03-11 3 Innehållsansvarig: Lena Lindberg, Vårdenhetschef, Rättspsykiatrisk akutenhet 6 (lenli48) Godkänd av: Alessio Degl'innocenti,

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016

Arbetsmiljöplan 2016. Folkhälsonämnden. Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden Diarienummer: FHN 2015.0027 Fastställd av: Folkhälsonämnden 2016-12-09 154 Revideras: november 2016 2 Innehåll Arbetsmiljöplan 2016... 1 Arbetsmiljöplan 2016 Folkhälsonämnden...

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2

BILAGA 1. Arbetsmiljöuppgifter. B Bilaga 2 B Bilaga 2 BILAGA 1 Arbetsmiljöuppgifter Observera att de kommungemensamma arbetsmiljöuppgifter som beskrivs i denna bilaga kan komma att förändras i samband med att förändringar görs i lagar, avtal samt

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07

2009-07-07 Reviderad 2009-09-07 ARBETSMILJÖ POLICY 1 Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats i kommunen. Den utgör ett redskap och

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ARBETSMILJÖPLAN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARBETSMILJÖPLAN OCH RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2008 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 NULÄGESBESKRIVNING. 4-6 DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet 1 UMEÅ UNIVERSITET REKTOR Ansvarig enhet: Personalenheten Område: Personal Beslutad av: Rektor Giltighetstid: Från 2014-05-13 tillsvidare Typ av dokument: Regel Dnr: FS 1.1.2-723-14 Sid 1 Regel för det

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR 1 ALLMÄNT Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön, vilket bl.a. framgår av arbetsmiljölagen (AML), kapitel 3: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07 Arbetsmiljöpolicy i Norbergs kommun Antagen i KF 65 2011-06-07 ARBETSMILJÖPOLICY Definition av begreppet arbetsmiljö Enligt Världshälsoorganisationen är begreppet arbetsmiljö en sammanfattande benämning

Läs mer

Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014

Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Anna Norman,0550-88546 anna.norman@kristinehamn.se Datum 2014-06-02 Tn/2014:98 401 Organisation Arbetsmiljöplan tekniska förvaltningen 2014 Sammanfattning

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING EN BRA ARBETSMILJÖ ÄR INTE EN SLUMPMÄSSIG FÖRETEELSE ELLER ENBART ETT RESULTAT AV VI "KEMIN" MELLAN MÄNNISKOR. KAN MEDVETET PÅVERKA VÅR EGEN ARBETSMILJÖ,

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia 2014-06-12 ionsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258 Internet: www.academedia.se

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Samverkansavtal Uppsala Kommun

Samverkansavtal Uppsala Kommun Samverkansavtal Uppsala Kommun SYFTE/GRUND o Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet.

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret 1 (9) REV 2009-02-26 Godkänd av kommunstyrelsekontorets samverkansgrupp Bilaga 1 till FAS07 för kommunstyrelsekontoret FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ SAMVERKAN I ENKÖPING INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation,

Läs mer

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan 2014-2015, Virginska skolan 1. Syfte Planens syfte är att beskriva hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är organiserat och hur det

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Riktlinjer för kooperativet Hand i hands arbetsmiljöarbete Innehåll A. Inledning B. Övergripande mål C. Policy D. Resursfördelning E. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare F. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande 0 Östen Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr fcs 2 1 SD Till Kommunstyrelsen Revidering av Arbetsmiljöpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet Systematiskt Arbetsmiljöarbete Dnr: LiU-2012-01365 2012-10-26 Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet l. Allmänt Denna instruktion utgör tillsammans med lagstiftningen på området och universitetets

Läs mer

Kommunstyrelsen antog den 4 februari 2015, 8, riktlinjer för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala kommun.

Kommunstyrelsen antog den 4 februari 2015, 8, riktlinjer för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala kommun. ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 AMN-2015-0176 Arbetsmarknadsnämnden Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom arbetsmarknadsnämnden Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST

Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete på Fackförbundet ST Fastställd av kanslichefen efter behandling i skyddskommittén den 2005-06-03 Allmänt Arbetsmiljöverksamheten på Fackförbundet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-10-07 ON 2013/0086 0702 375706 Omsorgsnämnden Systematiskt arbetsmiljöarbete Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN Barn- och skolförvaltning Lund Öster 1 Nyvångs ansvarsområde Dalby 2008-06-17 Ronny Christensson 046 / 35 79 01 ronny.christensson@lund.se SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE PÅ NYVÅNGSKOLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3.

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3. 1 AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås

Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås Dnr 844-14 Gäller fr o m 2014-10-20 Arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Borås Med hänvisning till de centrala parternas gemensamma värderingar till grund för

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för 2017-2021 i enlighet med lokalförsörjningsprocessen.

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för 2017-2021 i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. SOLLENTUNA KOMMUN Trafik- och fastighetskontoret Daniel Eriksson Fastighetsutvecklare 08-579 216 19 Hemställan 2015-06-15 Dnr.2015/0513TFN Sollentuna kommun Hemställan till samtliga nämnder att genomföra

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen Sidan 1 av 8 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID 2013-11-17 Er referens: ISM 2013/10254 Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN Deloitte. -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan lönköpings kommun Maj 2014 Innehåll 1. Sammanfattning 1 Revisionsfrågor 1 Svar på revisionsfrågan Iakttagelser

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Holmlund Jan Hagberg Therese Datum 2016-05-03 Diarienummer SCN-2015-0055 Socialnämnden Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående utdömande av vite Förslag till

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅSEBRO SKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Naturvetareförbundet, Sveriges Farmacevtförbund INNEHÅLL Facklig handbok

Läs mer

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans

Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Checklista för undersökning av assistansmiljön 2015 Personlig assistans Medlem: Servicegarant: Datum: Assistenter som medverkat: Ansvarig rådgivare/servicegrupp: Brukarkooperativet JAG Box 16145, 103 23

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Ansvaret för arbetsmiljön

Ansvaret för arbetsmiljön Ansvaret för arbetsmiljön Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter är det regelverk som ställer minimikraven på arbetsmiljön. Utgångspunkten är att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Lokalt samverkansavtal 2015

Lokalt samverkansavtal 2015 LOKALT SAMVERKANSAVTAL Kommunledningsstaben 2014-11-14 Dnr 2014/438 Lokalt samverkansavtal 2015 Bakgrund De centrala parterna har kommit överens om ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-04 Sida 14 (19) 118 Dnr 234/16 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är en naturlig del i verksamheten

Läs mer

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19

Säters kommun. Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport. KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 ABCD Säters kommun Styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna Revisionsrapport KPMG AB 2011-08-24 Antal sidor: 19 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-11 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-11 Kommunstyrelsens personalutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-11 Kommunhuset klockan 08.30-12:00. Beslutande Övriga deltagande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot

Läs mer

967 Delrapport, internkontroll 2OI3 (UN 20 t3.l37)

967 Delrapport, internkontroll 2OI3 (UN 20 t3.l37) Utbild ni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-09-04 e (13) 967 Delrapport, internkontroll 2OI3 (UN 20 t3.l37) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen

Läs mer

Handbok för LSG-ombud

Handbok för LSG-ombud Handbok för LSG-ombud Välkommen som LSG-ombud för! Att vara Saco-representant i en lokal samverkansgrupp (LSG) är ett betydelsefullt förtroendeuppdrag. LSG-ombudets kännedom om institutionens/enhetens

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07)

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) 1 Innehåll Arbetsmiljö... 3 Vidareutbildning för skyddsombud 1... 4 Vidareutbildning för skyddsombud 2... 6 Regionala skyddsombud... 7 Kurs för

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Ändring införd t.o.m. AFS 2003:4 AFS 2003:4 Omfattning: ändr 6 och 7 jämte kommentarer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige (punkt 1-5) Datum: 2013-06-25 91 För revidering

Läs mer

2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE

2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE 2009-03-06 RÖDSLE FÖRSKOLEOMRÅDE 2009 ARBETSMILJÖPLAN RÖDSLE BARNOMSORGSOMRÅDE Detta dokument är Rödsle Barnomsorgs internkontrollhandling. Handlingen är en sammanfattning av de handlingar som har inkommit

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge

Arbetsmiljöpolicy. Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Arbetsmiljöpolicy Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge Målsättning En atmosfär av delaktighet skall råda hos både personal, forskare, gästforskare och studenter. Institutionens strävan är att

Läs mer