Kunskapsfördjupning för behovsanalysen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsfördjupning för behovsanalysen"

Transkript

1 Kunskapsfördjupning för behovsanalysen I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer. Till varje avsnitt finns också möjliga tjänster från beskrivna.

2 1. Vill ni ha hjälp med att få kunskaper inför ert arbetsmiljö- och hälsoarbete? Har anställda med arbetsmiljöuppgifter tillräcklig kunskap för att ta sitt arbetsmiljöansvar? Har chefer, arbetsledare och skyddsombud/arbetsmiljöombud fått arbetsmiljöutbildning? Vill ni utveckla er samverkan kring arbetsmiljöfrågor? Finns det andra som behöver arbetsmiljöutbildning hos er, till exempel inköpare och planerare? Har alla anställda kunskaper om de risker för ohälsa och olycksfall som kan finnas i deras arbete? Arbetsmiljö- och hälsoarbetet fungerar bäst om alla vet sina roller och sitt ansvar. Arbetsgivaren är skyldig att se till att den som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet också har tillräckliga kunskaper. Detsamma gäller ansvaret att se till att anställda har tillräckliga kunskaper kring eventuella risker med olika arbetsuppgifter. Tillräcklig kunskap innebär inte enbart att ha kännedom om vad regelverket säger, utan även hur reglerna ska tillämpas så att god hälsa bevaras och risker för ohälsa och olycksfall förebyggs. Företagshälsovården kan med sin expertkunskap ge vägledning om hur sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa ser ut. Företagshälsovården erbjuder många utbildningar på arbetsmiljöområdet för såväl chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud som för anställda. Utbildningarna handlar både om arbetsmiljöns regelverk och hur man tillsammans skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och hälsa. Några exempel på utbildningar är Bättre arbetsmiljö (BAM), grundläggande arbetsmiljöutbildning ledarskapsutbildning systematiskt arbetsmiljöarbete riskbedömningar för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen god ergonomi/arbetsteknik rehabiliteringskunskap, rehabiliteringsansvar god arbetsorganisation att förebygga hot och våld på arbetsplatsen krishantering och krisorganisation första hjälpen hjärt- och lungräddning stresshantering.

3 2. Vill ni ha hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet? Undersöker ni regelbundet er arbetsmiljö med avseende på risker för ohälsa och olycksfall? Finns tydliga mål för ert arbetsmiljöarbete? Har ni en arbetsmiljöpolicy? Har ni rutiner för ert arbetsmiljöarbete? Är arbetsmiljöuppgifterna fördelade i företaget? Utreder ni ohälsa och olycksfall som inträffat i arbetet? Brukar ni årligen följa upp ert arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete är en lagstadgad struktur för hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas, något som alla företag är skyldiga att följa. Det innebär bland annat att företaget ska ha rutiner för att upptäcka risker för ohälsa och olycksfall i arbetet, åtgärda riskerna och sedan följa upp åtgärderna. Strukturen finns beskriven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:01 Företagshälsovården erbjuder stöd i utvecklingen av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är vanligt att företagshälsovården kan erbjuda hjälp med utveckling av ett systematiskt arbetsmiljöarbete efter företagets behov utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete regelbundna arbetsmiljökartläggningar och riskbedömning medverkan på skyddskommittémöten eller liknande samverkansforum att se över nuvarande arbetsmiljörutiner och styrdokument utredning av ohälsa och olycksfall den årliga genomgången av företagets arbetsmiljöarbete.

4 3. Vill ni ha hjälp med att hitta, bedöma och åtgärda arbetsmiljörisker på ert företag? Bedömer ni regelbundet risker för ohälsa och olycksfall på er arbetsplats? Bedömer ni regelbundet den psykiska och sociala arbetsmiljön? Finns det särskilda verksamheter eller områden ni skulle vilja ha hjälp med att riskbedöma? Finns det kunskaper och erfarenheter från tidigare gjorda riskbedömningar som kan användas? Vill ni ha hjälp med att genomföra åtgärder som minskar risken för ohälsa och olycksfall? Vill ni ha hjälp med att öka trivseln på företaget? Vill ni ha hjälp att bedöma arbetsmiljö- och hälsokonsekvenser vid verksamhetsförändring? Vill ni ha hjälp med yrkeshygieniska mätningar av damm, gaser och lösningsmedelsångor? Risker för ohälsa och olycksfall kan finnas i den fysiska miljön på arbetsplatsen, till exempel vid buller eller vid användning av farliga maskiner eller ämnen. Hot, konflikter, mobbing eller ett alltför högt arbetstempo är också sådant som kan skapa ohälsa. Samma sak gäller relationer och samarbetssvårigheter på arbetsplatsen, till exempel mellan chefer och anställda eller mellan kunder och anställda. Arbetsmiljölagen anger att arbetsgivaren ska ansvara för att sådana risker försvinner eller minskas. Enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet ska regelbundna riskbedömningar göras och åtgärder vidtas om det förekommer risker i arbetsmiljön. Företagshälsovården samarbetar ibland med Arbets- och miljömedicinska kliniker vid de olika universitetssjukhusen. Där finns tillgång till kompletterande expertkunskap inom såväl det medicinska som psykologiska och tekniska området. Exempel på tjänster som kan köpas är arbetsmiljögenomgång/kartläggning av risker för uppkomst av ohälsa och olycksfall i arbetet, såväl fysiska som psykiska och sociala arbetsmiljörisker bedömning av risker genomgång av arbetsplatsen för att avgöra riskexponering till exempel utförande av yrkeshygieniska mätningar hjälp med förslag till åtgärder för att undanröja eller minska risker som påträffats uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder ergonomiska genomgångar av enskilda arbetsplatser eller hela arbetsstället.

5 4. Vill ni ha hjälp med att bedöma arbetsmiljö- och hälsokonsekvenser vid förändringar? Står ni inför förändringar i verksamheten? Har ni tidigare gjort riskbedömningar inför förändringar? Tar ni hänsyn till arbetsmiljöaspekter när ni förändrar verksamheten? Finns rutiner för när och hur riskbedömningar ska göras vid planerade förändringar av verksamheten? Ett bra exempel på förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbete är att alltid göra riskbedömning vid planerad ändring i verksamheten. Krav på sådana riskbedömningar finns angivet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Generellt ska man göra riskbedömningar inför förändringar som är av lite större slag och som inte utgör den dagliga, löpande verksamheten. Exempel på förändringar som kräver riskbedömning är personalförändringar nya arbetstider om- och nybyggnationer ny maskinell utrustning nya arbetstider nya arbetsmetoder Exempel på riskkällor kan vara tidspress, otydlig arbetsorganisation, ensamarbete, hot och våld, arbete på hög höjd, arbete med farliga ämnen samt svåra och komplicerade arbetsuppgifter. Beskriv den planerade förändringen och vad den består av var ska den genomföras och vilka anställda kommer att påverkas? Fördelarna med att konsultera företagshälsovården vid riskbedömningar är att de kan bidra med kunskaper om huruvida riskerna är allvarliga eller inte. De kan också bedöma vilket behov av åtgärder som finns och hjälpa till att upprätta en handlingsplan. Företagshälsovårdens arbete inleds med att identifiera vilka riskkällor som kan uppstå när företagets planerade förändring har genomförts. Därefter görs en bedömning av huruvida dessa risker kan leda till ohälsa eller olycksfall samt vilka konsekvenser det skulle få. Företagshälsovården hjälper sedan företaget att komma fram till lämpliga åtgärder.

6 5. Vill ni ha hjälp med ledarskaps- och organisationsutveckling för att minska risken för arbetsrelaterad ohälsa hos anställda? Behöver nya eller erfarna chefer kunskap och stöd för att bidra till en hälsosam arbetsplats? Hur kan ni skapa en organisation som behåller och utvecklar hälsan hos de anställda? Vill chefer och arbetsledare vara förebilder i ert hälsoarbete? Står ni inför förändringar i organisationen som kommer att ställa speciella krav på era chefer? Finns behov av stöd till ledningen för att utveckla strategier för ert arbetsmiljö- och hälsoarbete? Organisationen är den struktur och det system företaget arbetar efter, och det sätt chefer utövar sitt ansvar på. Chefen ska leda och fördela arbetet och samtidigt entusiasmera och få de anställda att trivas i sitt arbete. För att anställda ska trivas och må bra vet man att ansvarsfördelning, tydlighet, värderingar och kommunikation är viktiga faktorer. Arbetsmiljö- och hälsoarbetet bör ske på olika nivåer för att få bra effekt i organisationen som helhet, i arbetsgrupper och mot enskilda individer. Chefer bör vara förebilder och drivande i allt hälsoarbete. För detta behöver cheferna få kompetens och utrymme för personlig utveckling på området. Syftet är att öka förmågan att leda på ett effektivt och hållbart sätt. Företagshälsovården har personal som är specialiserad på hälsa kopplad till utveckling och verksamhetsledning. De har också god vana att stödja chefer och andra ledare. Exempel på tjänster de kan erbjuda är ledarskapscoachning hälsofrämjande ledarskap stresshantering arbetsmiljö för chefer vägledning vid organisationsutveckling stöd till chefer och övriga anställda vid organisationsförändringar.

7 6. Vill ni ha hjälp med lagstadgade medicinska kontroller eller andra typer av hälsokontroller? Vet ni om de arbetsuppgifter era anställa utför kräver intyg eller regelbunden medicinsk kontroll? Arbetar ni med farliga ämnen? Har ni nattarbete? Har anställda uppvisat symptom eller reaktioner som oroar? Efterfrågar de anställda hälsoundersökningar för att få kännedom om sitt eget hälsoläge? Tycker ni att nyanställda och äldre anställda behöver få hälsokontroller? Om anställda i sitt arbete är utsatta för vissa kända risker krävs regelbundna medicinska kontroller. Det kan vara nattarbete, arbete med vibrerande verktyg, mast- och stolparbeten, dykeriarbeten eller rök- och kemdykning. Det kan också handla om att de anställa hanterar farliga ämnen som bly, kadmium, asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer eller arbete med härdplaster. Läkarundersökning och medicinska kontroller är då obligatoriska. I vissa fall måste läkaren göra en så kallad tjänstbarhetsbedömning, en bedömning av den anställdes hälsotillstånd, för att kontrollera att arbetsuppgifterna kan utföras. Om den kontrollen visar på olämplighet får personen inte utföra det aktuella arbetet. Mer om detta finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6. Det finns också ett stort antal andra medicinska kontroller som inte är lagstadgade, som företagshälsovården kan erbjuda. Det är vanligt att man köper till exempel hälsoundersökningar för att stämma av hälsoläget hos de anställda eller en viss grupp av anställda. Dessa kontroller är standardiserade och innehåller både provtagning, enkäter och samtal. Syftet är att identifiera ohälsa hos de anställda. Detta kan även ske inför en anställning eller för att kontrollera missbruk av exempelvis droger. Företagshälsovårdens personal har kunskap om vilka regler som gäller för olika branscher och yrken. De kan hjälpa er att ta reda på vilka anställda som kan behöva genomgå medicinska kontroller och sedan utföra dessa. Företagshälsovården samarbetar med Arbetsoch miljömedicin vid de olika universitetssjukhusen i de fall det behövs fördjupade undersökningar eller analyser. Exempel på tjänster som företagshälsovården kan erbjuda är nyanställningsundersökningar lagstadgade medicinska kontroller allmänna hälsokontroller slumpvisa alkohol- och drogtester.

8 7. Vill ni ha hjälp med att ta reda på hur era anställda upplever sin arbetsmiljö och få förslag på åtgärder om det finns brister? Har ni gjort någon typ av kartläggning tidigare, till exempel en medarbetarundersökning? Finns det behov av att veta mer om hur era anställda upplever sin arbetsmiljö och hälsa? Trivs medarbetarna med varandra? Finns det fysiska faktorer som stör? Finns det resurser för att eventuellt åtgärda och förändra efter en kartläggning? Vill ni starta ett långsiktigt förändringsarbete i syfte att öka trivseln på arbetsplatsen? Enkäter och intervjuer ger en bra nulägesbild. De kan med fördel upprepas regelbundet för att se förändringar över tid. En kartläggning ger också underlag till att formulera mål och fatta beslut om områden ni vill fokusera på i arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Innehållet i en kartläggning kan variera, men för att vara heltäckande bör den rymma frågor kring såväl psykiska och sociala som fysiska arbetsmiljöfaktorer. Syftet med kartläggningen är att hitta både styrkor som svagheter i arbetsplatsens arbetsmiljö. Kartläggningen i sig ger sällan något resultat, utan det är arbetet efteråt som skapar förändring. Företagshälsovården erbjuder ett antal varianter av kartläggningsverktyg beroende på ert aktuella behov och era frågeställningar. Utifrån resultatet kan företagshälsovården sedan bistå med olika former av tjänster inom arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Exempel på tjänster som företagshälsovården kan erbjuda är kartläggningar, exempelvis om psykiska och sociala eller fysiska arbetsmiljöfaktorer analys och bedömning av kartläggningen förslag till åtgärder/förbättringar hjälp att genomföra åtgärder.

9 8. Vill ni ha hjälp med rehabiliteringsärenden och stödsamtal? Hur ser sjukfrånvaron ut på företaget? Följer ni upp sjukfrånvaron regelbundet? Är cheferna tränade i att se tidiga signaler på ohälsa? Finns rutiner för hantering av sjukanmälan? Hur hanterar ni längre sjukskrivningsärenden? Har ni kompetens att hantera arbetslivsinriktade rehabiliteringsfrågor? Behöver ni hjälp att göra bedömningar av arbetsförmågan hos sjukskrivna och en anpassning av deras arbete? Kan cheferna genomföra svåra samtal? Den vanligaste frånvaron är korttidsfrånvaro på grund av tillexempel en förkylning. En längre frånvaro brukar man kalla sådan som är längre än 10 arbetsdagar. Ett genomsnitt på normal sjukfrånvaro på en arbetsplats är 2-4 %. Är frånvaron ständigt högre än så finns kanske anledning att fundera på varför och försöka åtgärda sjukfrånvaron. Med en bra arbetslivsinriktad rehabilitering kan den som drabbats av sjukdom, skada eller andra besvär komma tillbaka till arbetet snabbare. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller oavsett om rehabiliteringen behövs på grund av skada i arbetet eller på fritiden. I lagen om allmän försäkring (AFL) Kap 22 och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:1 framgår vilka uppgifter som åligger arbetsgivaren. För den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ansvarar företaget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Socialtjänsten svarar för den sociala rehabiliteringen och sjukvården och företagshälsovården för den medicinska och psykologiska. Exempel på tjänster man kan köpa är sjuk- och friskanmälan inklusive personlig sjukvårdsrådgivning bedömning av arbetsförmåga vid sjukdom arbetsplatsanpassning rehabiliteringssamordning och medverkan vid rehabiliteringsmöten samtalsstöd för individer som behöver extra stöd konfliktstöd för grupper arbetsrelaterad sjukvård förstadagsintyg vid sjukdom rehabiliteringsutbildning för chefer, arbetsledare med flera utbildning i att se tidiga signaler utbildning för chefer och arbetsledare i svåra samtal.

10 9. Vill ni erbjuda sjukvård för era anställda? Vill ni ha en sjukvårdslösning som komplement till ert arbetsmiljö- och hälsoarbete? Skulle ni vilja ha ett sjukvårdsavtal med företagshälsovården? Vill ni erbjuda sjukvårdsförsäkringar till alla anställda? Företagshälsovården brukar i huvudsak erbjuda arbetsrelaterad sjukvård, det vill säga vård av ohälsa och sjukdom som uppstått på grund av arbetet. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är arbetsrelaterat och vad som inte är det, och därför blir det allt vanligare att välja att till exempel erbjuda sjukvård via företagshälsovården oavsett hur ohälsan eller sjukdomen har uppstått. Vinsten för arbetsgivaren är att den anställde snabbt kommer tillbaka till arbetet och inte behöver vänta i vårdköer. Vissa företagshälsovårdsföretag erbjuder sjukvård. Sjukvård kan man dock få på flera sätt. Ett sätt är att ansluta sig till en privat läkarmottagning, och ett annat sätt är att teckna en sjukvårdsförsäkring. Exempel på tjänster man kan köpa är sjukvård via ett hängavtal eller samarbete med företagshälsovården sjukvård via privatläkare sjukvårdsförsäkring.

11 10. Vill ni ha hjälp med hälso- och friskvårdsinsatser? Har ni en plan för hur ni ska stärka och utveckla hälsan hos era anställda? Erbjuder ni friskvård, träning eller massage? Har ni några gemensamma aktiviteter för att stärka arbetsglädjen och hälsan? Uppmuntrar ni anställda att ta ett eget ansvar för sin hälsa? Finns det förutsättningar i er organisation och arbetsmiljö att vara hälsomedveten, till exempel cykelställ och duschar? Det finns uppskattningar som visar att mer än 50 % av sjukdom och ohälsa beror på hur vi väljer att leva. Om en anställd får inspiration att förändra sin livsstil i en positiv riktning påverkar det hans eller hennes hälsa och prestation. Att satsa på friskvårdande insatser i företaget kan därför bidra till en friskare och effektivare arbetsorganisation. Många företag har friskvårdande aktiviteter trots att det inte finns angivet som något krav i arbetsmiljölagstiftningen. Företagshälsovården har ofta hälsovetare anställda som kan hjälpa till med program och utbildningar. Exempel på tjänster som företagshälsovården kan erbjuda är livsstilskartläggningar och stöd till anställda i hälsoförändringsarbetet utbildning av hälsoinspiratörer på arbetsplatser coachning individuellt eller i grupp kring exempelvis kost, motion och livsstil utbildningar i hälsofrämjande ledarskap stresshantering tillgång till massör eller naprapat.

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster Fördjupning I den här delen finns fördjupningsfrågor och fakta som kan göra det enklare att genomföra en behovsanalys och förbereda möten med olika leverantörer.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Företagshälsan i Sävsjö erbjuder dig och ditt företag den experthjälp du behöver

Företagshälsan i Sävsjö erbjuder dig och ditt företag den experthjälp du behöver Kvalitetssäkrad och certifierad enligt SS-EN ISO 9001 samt Specifikation för Svensk Företagshälsovård Företagshälsan Sävsjö AB ägs av sina medlemsföretag och vi bedriver företagshälsovård riktad till företag

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Konsekvensbedömning?

Konsekvensbedömning? Konsekvensbedömning? Historik - Konsekvensbedömning Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 3 kap 2 ) Arbetsgivaren

Läs mer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 - Läkarundersökning - Hälsoundersökning - Biologisk exponeringskontroll - Tjänstbarhetsbedömning

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Avtal. Referensnr: gunilla.lannestedt@kammarkoll E-post: aili.palmgren@lanshalsan.s e

Avtal. Referensnr: gunilla.lannestedt@kammarkoll E-post: aili.palmgren@lanshalsan.s e Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Företagshälsovårdstjänster 2015 Företagshälsovårdstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: Dnr 96-95-2014:013 Dnr 96-95-2014 2016-01-01 Slutdatum: 2017-12-31

Läs mer

Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som

Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som Här kan du ta del av presentationen från webbseminariet i pdf-format. Tänk på att materialet är upphovsrättsskyddat och endast till för dig som abonnent. Trevlig läsning! Videoföreläsning med Bonnier Ledarskapshandböcker

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Tjänsteutbud 2015. För välmående medarbetare i optimal arbetsmiljö

Tjänsteutbud 2015. För välmående medarbetare i optimal arbetsmiljö Tjänsteutbud 2015 För välmående medarbetare i optimal arbetsmiljö Arbetsgivare som värnar om sin personal kan räkna med ett bättre fungerande team. När medarbetarna mår bra och arbetsplatsen fungerar som

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i BIL 1. REVISION C1C12 FÖR ARBETS OCH MILJÖMEDICIN Delmål c ha kunskap om sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2002-03-27 av Kommunfullmäktige 31 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 1(5) MAH/Rektor Datum: Dnr: 12- Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från till Namn. Namn I min egenskap av fördelar jag arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

TILLÄMPNING AV KAROLINSKA INSTITUTETS AVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

TILLÄMPNING AV KAROLINSKA INSTITUTETS AVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD TILLÄMPNING AV KAROLINSKA INSTITUTETS AVTAL AVSEENDE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Karolinska Institutet har tecknat avtal med AB Previa för konsultuppdrag avseende företagshälsovård för alla anställda och postdoc

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Att identifiera risker och genomföra åtgärder. Fall 2

Att identifiera risker och genomföra åtgärder. Fall 2 Att identifiera risker och genomföra åtgärder Fall 2 Viktigaste reglerna för fall 2 AFS 2001:1 AFS 2012:2 AFS 1994:1 AFS 1998:5 AFS 2015:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete Belastningsergonomi Arbetsanpassning

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart [Dubbelklicka här för att infoga en bild] Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2016-06-14 239 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Regelverk för arbetsmiljöarbetet

Regelverk för arbetsmiljöarbetet Regelverk för arbetsmiljöarbetet För Läkarprogrammet vt 2009 Robert Wålinder Arbets och miljömedicin Akademiska sjukhuset www.ammuppsala.se länk robert.walinder@akademiska.se Tfn 611 36 41 Tre lagar för

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket BILAGOR. Arbeta med HPI Arbetsplatsprofil en handledning Sida 1 av 5 BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket Kunskap och ansvar Arbetsgivare och chefer eller andra arbetstagare

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0030 52904 Södermöre kommundelsnämnd Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015 Förslag till beslut Södermöre

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet Sektionen Personal Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet November 2016/LJ Reviderad maj 2017 ASJ 1 Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet Enligt AFS 2001:1, 8 "Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-09-30/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr hanna.adlerteg@upplandsvasby.se KS/2015:369 Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer