Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02"

Transkript

1 0 Register Arbetsmiljöhandbok () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 06 Kunskaper och kompetens i arbetsmiljöarbetet 07 Undersöka arbetsmiljön 08 Riskbedöma arbetsmiljön, vidta åtgärder och ta fram handlingsplan 08. Blankett för riskbedömning och handlingsplan 08.2 Blankett för riskbedömning och handlingsplan vid förändringar i verksamheten 09 Rapportera och utreda tillbud och olyckor 09. Blankett för rapportering och utredning av tillbud, våld och olyckor 0 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 0. Blankett för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

2 02 Inledning Arbetsmiljöhandbok () Den här arbetsmiljöhandboken används som ett verktyg för att diktera av vem och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på Stegehus. I denna pärm går det att finna vem som är ansvarig för vad och när saker ska utföras samt följas upp. / den 2 april 205

3 03 Stegehus arbetsmiljöpolicy (2) Stegehus är främst ett hem för våra barn, men för medarbetarna är det även en arbetsplats. Stegehus arbetsmiljöpolicy beskriver hur vi vill att arbetsmiljöförhållandena ska vara. Stegehus arbetsmiljö ska vara trivsam och inbjudande det ska kännas bra att gå till sitt arbete och väl på plats ska arbetet kännas meningsfullt och utvecklande. Arbetsmiljön ska bidra till att medarbetarna mår bra både psykiskt och fysiskt. På Stegehus ska man känna att man får stöd i de arbetsuppgifter som kan upplevas svåra och påfrestande. Stegehus arbetsmiljöarbete ska vara ett naturligt inslag i verksamheten och något som diskuteras och behandlas kontinuerligt där alla är delaktiga. Stegehus systematiska arbetsmiljöarbete ska vara väl integrerat i verksamheten och enkelt att förstå, samt kännas som en daglig del i arbetet där alla är delaktiga. Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och sträva efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. På Stegehus innebär det att: Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. Chefer, arbetsledare, skyddsombud och elevskyddsombud har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö. Alla medarbetare och ibland även elever ska regelbundet få HLR-utbildning och ha kunskaper i brandsäkerhet. Alla medarbetare får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert. Regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer vi såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa ett tryggt och säkert hem till våra barns såväl som en trygg och säker arbetsplats. Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.

4 03 Stegehus arbetsmiljöpolicy (2) Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål. Årligen följer vi upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöpolicyn ska finnas på Insidan Vid arbetsuppgifter som är farliga eller där det finns ökad risk för att bli utsatt för våld eller hot om våld ska det på Stegehus finnas lättillgängliga rutiner för hur dessa ska utföras.

5 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet () Syfte Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud. Det är särskilt viktigt i det systematiska arbetsmiljöarbetet där en samlad bild av barnens och medarbetares upplevelse är att önska. Definitioner Samverkan är viktigt, samverkan ska ske mellan arbetstagare, rektor, föreståndare, arbetsmiljösamordnare, husansvariga, skyddsombud och elevskyddsombud. Rutin Arbetsmiljöfrågor tas upp som en punkt på ledningsgruppens dagordning. Dessa möten hålls varannan vecka under skolåret. Arbetsmiljöfrågor kan även vara en punkt som tas upp på husmöten och kollegiemöten. Skyddsombuden ska ha möjlighet att ta del av och medverka i alla arbetsmiljöbeslut, samt aktiviteter kring arbetsmiljön som anordnas.

6 05 Fördela arbetsmiljöuppgifter Dokumentet framtaget av () Syfte Säkerställa att det är tydligt vem som ska göra vad i det systematiska arbetsmiljö-arbetet och att de som har uppgifter också har kunskaper, kompetens och andra nödvändiga resurser för sin uppgift. Definitioner Uppgiftsfördelning innebär att uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas på bestämda personer eller befattningar. Resurser innebär här bland annat kunskaper, tid, pengar och befogenheter. Rutin Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på Stegehus. Denne har i sin tur delegerat arbetsmiljöarbetsuppgifter till arbetsmiljösamordnaren, föreståndaren och rektorn. De som ska utföra arbetsmiljöuppgifter ska ha kunskaper, kompetens, befogenheter och resurser för att kunna utföra uppgifterna. Uppgiftsfördelningen ska göras skriftligt på blankett: 05. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Den som vill returnera sin uppgiftsfördelning ska göra det skriftligt på samma blankett. Blanketter, instruktioner och checklistor som används Blankett 05. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

7 05. Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (3) Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Följande arbetsmiljöuppgifter fördelas till Namn: Befattning: Ta fram rutiner för arbetsmiljöarbetet Hålla arbetsmiljöhandboken och rutinerna aktuella Säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av Genomföra undersökningar av den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön Genomföra riskbedömningar, vidta åtgärder och ta fram handlingsplaner Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt Genomföra riskbedömningar vid förändringar i verksamheten Genomföra medarbetarsamtal/utvecklingssamtal Utreda tillbud och olyckor Samordna arbetsplatsträffar Se till att kompetensbehov inom arbetsmiljöområdet tillgodoses Introducera/informera nya medarbetare /vikarier Hjälpa medarbetarna att prioritera arbetsuppgifter Genomföra årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Rapportera allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket Ansvara för första hjälpen vid olycksfall samt krishantering och krisstöd Anmäla arbetsskador till Försäkringskassan Ansvara för arbetsanpassning och rehabilitering Följa upp sjukfrånvaro Genomföra rehabiliteringsutredningar Anpassa arbetet till enskilda arbetstagares förutsättningar

8 05. Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (3) Övrigt Jag som fördelar arbetsmiljöuppgifterna har ansvar för att den som uppgifterna delegeras till har de kunskaper, befogenheter och resurser som behövs. Ort och datum: Ort och datum: Namnteckning, den som fördelar arbetsmiljöuppgifter: Namnteckning, den som tar emot arbetsmiljöuppgifter:

9 05. Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (3) Returnering av arbetsmiljöuppgifter Jag anser inte att jag har de kunskaper befogenheter resurser som jag behöver för att kunna leva upp till vad vi överenskommit när det gäller de punkter som markerats ovan (sätt en pil eller annat märke vid de uppgifter som är aktuella) och returnerar därför ansvarat för utförandet av dessa arbetsmiljöuppgifter. Ort och datum: Ort och datum: Namnteckning, den som returnerar arbetsmiljöuppgifterna: Namnteckning, den som återtar arbetsmiljöuppgifterna:

10 06 Kunskaper och kompetens i arbetsmiljöarbetet (2) Syfte Se till att chefer, medarbetare och skyddsombud har rätt kunskap och kompetens inom arbetsmiljöområdet. Definitioner Kunskaper innebär här kunskaper om: risker i arbetet, som hot och våld och stress, hur man ska arbeta säkert, åtgärder för att förebygga ohälsa, bestämmelser och regler inom arbetsmiljöområdet, skyddsombudets befogenheter Rutin När vi inte har tillräcklig kunskap och kompetens i vår egen verksamhet för arbetsmiljöaktiviteter som ska genomföras ska vi ta in den sakkunskap som behövs. Verksamhetschef, rektor eller föreståndare ansvarar för att anlita extern kompetens. Exempel på när det kan behövas: Utbildningar inom arbetsmiljö, brandskydd Psykolog, präst, vid kris eller dödsfall. Arbetsmiljöingenjör vid mätningar som, ventilation, m.m. Introduktion De som börjar arbeta på Stegehus ska få en introduktion som bland annat tar upp vilka arbetsmiljörisker som finns i verksamheten och hur man ska arbeta/förhålla sig för att inte skada sig eller drabbas av ohälsa. Respektive husansvarig ska se till att introduktionen genomförs. Introduktionen ska innehålla utbildningsmoment i arbetsmiljörisker gällande våld och hot och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på arbetsplatsen. Arbetsmiljösamordnaren ansvarar för utbildning i våld och hot. Brandutbildning Hålls vart tredje år. Första hjälpen utbildning Hålls vart tredje år.

11 06 Kunskaper och kompetens i arbetsmiljöarbetet (2) Utbildning av Chefer Nya chefer, föreståndare, rektorer och husansvariga ska få en grundläggande arbetsmiljöutbildning som omfattar arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete, våld och hot, samt andra föreskrifter som är aktuella för Stegehus. Utbildningen ska också ta upp våra interna rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer, föreståndare, rektorer och husansvariga ska också ha kunskap och förståelse för risker som finns i arbetet och om arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö. Ansvarig för att se till att nya chefer och arbetsledare får utbildning och kunskaper är verksamhetschef på Stegehus Utbildning av skyddsombud Skyddsombud ska få de kunskaper inom arbetsmiljöområdet som behövs för att kunna utföra uppdraget. Verksamhetschef, i samråd med eventuella fackliga organisationer, ansvarar för att bestämma tidsomfattning, innehåll och utbildning för skyddsombudets uppdrag. Utbildning av arbetstagare Stegehus medarbetare ska fortlöpande få information om risker och brister så att de kan förebygga ohälsa och olycksfall. Kunskaper om arbetsmetoder ska alltid hållas aktuella. I introduktionen av nya medarbetare ska alltid en genomgång av det systematiska arbetsmiljöarbetet göras.

12 07 Undersöka arbetsmiljön (2) Syfte Att fånga upp, identifiera och kartlägga de arbetsmiljörisker som finns på Stegehus. Definitioner Detta ska göras regelbundet i den dagliga verksamheten samt vid större förändringar. På Stegehus är följande riskområden särskilt viktiga att regelbundet undersöka: Risker för våld och hot Organisatoriska, psykosociala arbetsmiljörisker som trivsel, konflikter, kränkningar, otydliga förväntningar. Bildskärmsarbete Stress Schemaändringar, inhopp för sjuk medarbetare Hala gångvägar (under vinterhalvåret) Trafik med stegehus bilar, båtar och traktorer. Rutin Samtliga olika undersökningsmetoder för att uppmärksamma risker ligger till grund för att förbättra Stegehus arbetsmiljö. Medarbetarsamtal Varje år hålls ett medarbetarsamtal med alla medarbetare. Där ska frågor som rör den anställdes upplevelser kring arbetsmiljön behandlas. Medarbetarsamtalet följs upp året därpå. Uppmärksammas större brister i arbetsmiljön under ett medarbetarsamtal följs dessa brister upp omgående. Medarbetarenkät Varje år genomförs minst en medarbetarenkät, där alla medarbetares upplevelser kring framförallt psykisk, social och organisatorisk arbetsmiljö undersöks. Husmöten Under de husmöten som hålls med två veckors mellanrum, är arbetsmiljö en stående punkt. Här kan eventuella uppmärksammade riskområden belysas. Medarbetarna kan fritt ge förslag, få information och var delaktiga i att påverka olika frågor som är aktuella i arbetsmiljöarbetet.

13 07 Undersöka arbetsmiljön (2) Kollegiemöten Minst var annan vecka ska arbetsmiljön tas upp som en diskussions/informationspunkt på kollegiemötena. Här kan eventuella uppmärksammade riskområden belysas. Medarbetarna kan fritt ge förslag, få information och vara delaktiga i att påverka olika frågor som är aktuella i arbetsmiljöarbetet. Om inte arbetsmiljöansvarig deltar i mötet kan eventuella frågor mailas till denne. Ledningsgruppsmöten På Stegehus finns det en ledningsgrupp som sammanträder var annan vecka och diskuterar ledningsfrågor av beslutsfattande karaktär. Under dessa möten ska det finas en punkt på dagordningen som är ägnad för arbetsmiljö där bland annat arbetsmiljöansvarig informerar om det fortlöpande arbetsmiljöarbetet. Riktade undersökningar En riktad undersökning genomförs då riskfaktorer i ett arbetsmiljöområde behöver undersökas ytterligare. Ett sådant arbetsmiljöområde kan bli uppmärksammat genom exempelvis svar i medarbetarenkäten eller när någon fråga tagits upp på ett husmöte eller kollegiemöte. Sjukfrånvarostatistik Två gånger om året ska verksamhetschef tillsammans med föreståndare och rektor gå igenom sjukfrånvaron från föregående år för att se om orsakerna till frånvaron är arbetsrelaterad. Resultatet av genomgångarna kan bli underlag för vidare undersökning av arbetsmiljön. Större förändringar I samband med större förändringar på Stegehus kan en undersökning göras av de arbetsmiljöfaktorer som kan påverkas av den eventuella förändringen. Detta kan göras vid bland annat: Större schemaändringar Organisatoriska förändringar Förflyttningar av medarbetare till nya eller andra arbetsuppgifter. Ansvarig för undersökning vid större förändringar är verksamhetschef, rektor, föreståndare eller arbetsmiljösamordnare.

14 08 Riskbedöma arbetsmiljön, vidta åtgärder och ta fram handlingsplan (2) Syfte Bedöma de risker vi har identifierat i verksamheten för att värdera om riskerna är allvarliga eller inte, samt ta fram en handlingsplan för de åtgärder vi inte kan genomföra med en gång. Definitioner Risk- är sannolikheten för att en farlig situation ska inträffa. Riskbedömning- är processen för att bestämma hur allvarlig en risk är. Allvarlighetsgraden bestäms utifrån en sammanvägning av både sannolikhet för risken och dess konsekvenser. Handlingsplan- är en att-göra-lista som tar upp åtgärder som ska genomföras, vem som ska göra det och när det ska vara klart Rutin Alla risker som kan uppmärksammas ska riskbedömas på Stegehus. Anses risken vara allvarlig, ska den åtgärdas kan inte detta göras direkt ska en handlingsplan upprättas för detta. De olika verktygen för undersökning av arbetsmiljön är en viktig del i arbetet med att uppmärksamma olika risker. Viktiga verktyg för undersökning är, medarbetarsamtal, medarbetarenkät, husmöten, kollegiemöten, ledningsgruppsmöten, sjukfrånvarostatistik. Verksamhetschef och arbetsmiljösamordnare är ansvarig för att riskbedömningarna genomförs. Skyddsombud och eventuellt andra medarbetare ska medverka. Vid behov ska sakkunnig hjälp utifrån anlitas. Samtliga risker och dess allvarlighetsgrad ska anges skriftligt i blankett: 08. Riskbedömning och handlingsplan. Riskbedömning och konsekvensanalys inför förändringar i verksamheten Vid alla typer av förändringar i verksamheten, exempelvis organisatoriska förändringar, ombyggnader, förflyttningar av elever, införande av nya arbetsmetoder, kan vi göra riskbedömningar för att se vilka konsekvenser, alternativt risker, förändringen kan medföra för arbetsmiljön. Ansvarig för att göra riskbedömningar vid förändringar i verksamheten är arbetsmiljösamordnaren tillsammans med ansvarig chef. Skyddsombud och eventuellt andra medarbetare ska ges möjlighet att medverka. Riskbedömningarna ska dokumenteras skriftligt i blankett 08.2 Riskbedömning och handlingsplan vid förändring i verksamheten.

15 08 Riskbedöma arbetsmiljön, vidta åtgärder och ta fram handlingsplan (2) Vidta åtgärder och ta fram handlingsplan För de risker som finns i verksamheten, både allvarliga och andra risker, ska Stegehus vidta åtgärder för att ta bort, kontrollera eller minska risken. De risker som har bedömts vara allvarliga ska ha högst prioritet när vi beslutar om åtgärder. För att förebygga ohälsa på längre sikt är det viktigt att vidta nödvändiga åtgärder även för risker som har bedömts vara mindre allvarliga. För de åtgärder som vi har bestämt att vi behöver genomföra, men som vi inte kan åtgärda omedelbart ska vi ta fram en handlingsplan, se blankett 08.. Av handlingsplanen ska framgå: vad som ska göras, hur det ska göras, vem som ska göra det, när det ska vara klara. Handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt. Verksamhetschef, rektor, föreståndare, arbetsmiljösamordnare, eller husansvarig ansvarar för att besluta om åtgärder, ta fram handlingsplan samt kontrollera att de åtgärder som har vidtagits får effekt. Blanketter, instruktioner och checklistor som används Blankett 08.: Riskbedömning och handlingsplan Blankett 08.2: Riskbedömning och handlingsplan vid förändring i verksamheten

16 08. Blankett för riskbedömning och handlingsplan () Riskbedömningen omfattar följande plats/platser: Datum: Riskbedömningen genomförd av: Riskkällor och risker Resultat av riskbedömning Allvarlig risk Annan risk Handlingsplan Åtgärder Ansvarig Klart när? Uppföljning/ kontroll

17 08.2 Blankett för riskbedömning och handlingsplan vid förändringar i verksamheten (2) A: Precisera den planerade förändringen : Vad består ändringarna av? 2: Var ska ändringarna genomföras? 3: Vilka medarbetare eller grupper av medarbetare berörs?

18 08.2 Blankett för riskbedömning och handlingsplan vid förändringar i verksamheten (2) Riskkällor och risker B: Resultat av riskbedömning C: Handlingsplan Allvarlig risk Annan risk Åtgärder Ansvarig Klart när? Uppföljning/ kontroll Riskbedömningen genomförd av: Datum:

19 09 Rapportera och utreda tillbud och olyckor () Syfte Säkerställa att alla tillbud och olyckor i verksamheten rapporteras och utreds så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder men också för att se var arbetsmiljörisker i verksamheten finns. Definitioner Olycka är en händelse som lett till skada eller ohälsa. Tillbud är en händelse som kunde ha lett till skada eller ohälsa. Utredning innebär att ta reda på varför tillbudet eller olyckan inträffat. Rutin Alla tillbud och olyckor som inträffar i verksamheten ska utredas. När något har hänt ska blankett 09. Rapportering och utredning av tillbud och olyckor fyllas i. Den som har råkat ut för händelsen går till arbetsmiljösamordnaren så att man tillsammans fyller i blanketten. Utredningen av orsaken till det som har hänt görs av arbetsmiljösamordnaren tillsammans med den som råkat ut för händelsen. När orsakerna till det som har inträffat är utredda ska åtgärder vidtas för att förhindra att det händer igen. Ibland kan det vara nödvändigt att involvera någon med specialkunskaper, dels för att göra undersökningen men också för att se vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Allvarliga tillbud och olyckor ska utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket. Verksamhetschef ska göra anmälan på På Arbetsmiljöverkets hemsida under Anmäl eller sök tillstånd finns vägledning om vad som är ett allvarligt tillbud respektive allvarlig olycka. Blanketter, instruktioner och checklistor som används Blankett 09. Rapportering och utredning av tillbud och olyckor.

20 09. Blankett för rapportering och utredning av tillbud, våld och olyckor Rapportering av tillbud, våld eller olycka (3) Namn: Datum: Rapporten avser: Olycka Tillbud Fysiskt Våld Beskrivning av händelsen/situationen. I vilket arbetsmoment? (särskild arbetsuppgift, på väg till och från arbetet, annat, mm) Tidpunkt och plats? Vad vet du om orsaken till tillbudet/olyckan? Förslag på åtgärder för att förebygga denna typ av händelser: Rapporteringen mottagen av: Namn: Datum:

21 09. Blankett för rapportering och utredning av tillbud, våld och olyckor Utredning av olycka/ tillbud Genomförd av: 2 (3) Namn: Namn: Datum: Datum: Beskrivning av händelsen börja i händelsen och arbeta bakåt i vad som kan ha ha föranlett situationen:

22 09. Blankett för rapportering och utredning av tillbud, våld och olyckor (3) Vilka åtgärder behöver vidtas för att tillbudet/olyckan inte ska hända igen? (mer långsiktiga åtgärder) Åtgärder Vem ansvarar? När klart? Uppföljning Behandlat av Ledningsgruppen Nej Ja Datum: Anmälan till Försäkringskassan Nej Ja Datum: Anmälan till Arbetsmiljöverket Nej Ja Datum: Kontakt med företagshälsovården Nej Ja Datum: Underskrift av arbetsmiljösamordnare Datum Underskrift av skyddsombud Datum Anmäl utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket om allvarlig olycka eller allvarligt tillbud drabbat arbetstagare. Anmälan kan göras på eller via svarstjänsten på

23 0 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet () Syfte Göra en översyn av arbetsmiljöarbetet för att se om det finns brister som behöver åtgärdas. Definitioner Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet är en uppföljningsprocess som ska säkerställa att vi lever upp till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetsmiljöarbetet har fungerat bra. Rutin I december varje år ska vi genomföra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den årliga uppföljningen ska minst granska och säkerställa att vi har och gör följande delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet: samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, arbetsmiljöpolicy för arbetsmiljöarbetet, rutiner för arbetsmiljöarbetet, fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper i arbetsmiljöarbetet, undersökningar av arbetsförhållande, riskbedömningar med handlingsplaner, rapportering och utredning av tillbud och olyckor, årlig uppföljning, tar in extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet om och när det behövs, säkerställer att genomförda åtgärder får effekt, säkerställer att all dokumentation är känd och aktuell. Utöver detta ska vi i samband med den årliga uppföljningen också kontrollera att vi har anmält allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket och att förteckningen över den lagstiftning och de föreskrifter vi omfattas av på arbetsmiljöområdet är aktuell. Vid den årliga uppföljningen ska blankett 0. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet användas som underlag. Ansvarig för att genomföra den årliga uppföljningen är verksamhetschef, rektor, föreståndare och arbetsmiljösamordnare. Vid den årliga uppföljningen ska skyddsombud och eventuellt andra medarbetarrepresentanter vara med. Om den årliga uppföljningen visar att det finns brister ska dessa åtgärdas. Resultatet av den årliga uppföljningen ska dokumenteras i blanketten 0. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Blanketter, instruktioner och checklistor som används Blankett 0. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

24 0. Blankett för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (4) Datum: Arbetsplats: Deltagare Frågeställning Ja Nej Åtgärder Ansvarig Klart Uppföljning Arbetsmiljöarbetet har skett i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi har en arbetsmiljöpolicy som är känd aktuell. Vi har dokumenterade och fungerande rutiner för minst följande aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet: Säkerställa samverkan Fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet Säkerställa att chefer och arbetstagare har tillräckliga kunskaper och tillräcklig kompetens Undersöka arbetsmiljön Göra riskbedömningar och genomföra åtgärder Rapportera och utreda tillbud och olyckor Ta fram handlingsplaner Göra årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Vi har en dokumenterad och tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter som talar om vem som ska göra vad. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är aktuell De som har uppgifter att utföra i det systematiska arbetsmiljöarbetet har:

25 0. Blankett för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2 (4) Kunskaper att utföra sina uppgifter (kunskaper om arbetsmiljölagstiftning, kunskaper om risker i arbetet, kunskaper om våra rutiner på arbetsmiljöområdet) Tid att utföra sina uppgifter Andra eventuella resurser som behövs för att utföra sina uppgifter Chefer, skyddsombud och arbetstagare har de kunskaper som krävs om arbetsmiljölagstiftningen, om risker som förekommer i arbetet samt om hur man ska arbeta på ett säkert sätt Vi har undersökt arbetsmiljön regelbundet, enligt våra rutiner, genom att gå skyddsronder genomföra medarbetarsamtal genomföra bullermätningar undersöka ergonomiska faktorer Vi har dokumenterade riskbedömningar som tar upp de risker som finns i verksamheten och som beskriver om risken är allvarlig eller inte. Vi åtgärdar de risker som framkommer. Vid förändringar i verksamheten har vi gjort dokumenterade riskbedömningar som tar upp vilka risker förändringen innebär och som beskriver om risken är allvarlig eller inte. För de åtgärder som vi har bestämt ska genomföras och som vi inte har kunnat genomföra med en gång har vi upprättat dokumenterade handlingsplaner som tar upp vad som ska göras,

26 0. Blankett för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 3 (4) vem som ska göra det och när det ska vara klart. Vi följer upp de åtgärder som vi genomför för att se om de har fått önskad effekt. Vi har rapporterat tillbud och olyckor som har hänt i verksamheten. Vi har utrett orsakerna till varför ohälsa, tillbud och olycksfall har inträffat. Vi har beslutat om vilka åtgärder som behöver vidtas för att förebygga att ett tillbud eller en olycka ska hända igen. Vi har återkopplat resultatet av utredningar av tillbud och olyckor och resultatet av de åtgärder vi har vidtagit till berörda arbetstagare. Vi följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete. Vi tar in extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet när det behövs till exempel för vissa utbildningar eller undersökningar Vi har anmält allvarliga olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket. Vi har gått igenom den förteckning av föreskrifter och annan lagstiftning som vi omfattas av inom arbetsmiljöområdet. Förteckningen är aktuell. Den årliga uppföljningen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en återblick av hur vi under det gångna året arbetat med arbetsmiljöfrågorna. Syftet är att se hur vi i praktiken arbetar med dessa frågor. Uppföljningen ska också säkerställa att vi lever upp till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 200:.

27 0. Blankett för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 4 (4) Om det vid uppföljningen framkommer brister ska dessa åtgärdas. Resultatet av uppföljningen kan leda till att det behövs göras förbättringar av arbetssättet, den årliga uppföljningen är ett underlag för arbetsmiljöarbetet nästkommande år.

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ

POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ 01 Register sida innehåll 1 01 Register 2 02 Inledning 3 03 Arbetsmiljöpolicy 4 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 4 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05.1 Checklista: Fördelning

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) DELEGATION AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER ENLIGT BESLUT I SOCIALNÄMNDEN ARBETSMILJÖPOLICY Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun ligger till grund för socialförvaltningens

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Verksamhetshandbok. GYF Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning - Enkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning

Verksamhetshandbok. GYF Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning - Enkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Personal Arbetsmiljö personal 17.02 1(10) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete 2016-03-03 Dorotea kommun Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen i kommunstyrelsen 20160405, 28 Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål för arbetsmiljön... 2 Arbetsgång och aktiviteter i det

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Checklista. Skolan , skolhuvudmän. Datum:

Checklista. Skolan , skolhuvudmän. Datum: Checklista Datum: 2013-08-20 Skolan 2013-2016, skolhuvudmän Denna checklista fokuserar på skolhuvudmannens systematiska arbetsmiljöarbete och lyfter frågor kring arbetsbelastning samt våld och hot. Datum:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete - en översikt AFS 2001:1 Gäller för alla arbetsgivare och omfattar alla arbetstagare. Omfattar alla förhållanden i arbetsmiljön. Preciserar krav på grundläggande aktiviteter i arbetsmiljöarbetet. 2 Syften

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 1(5) MAH/Rektor Datum: Dnr: 12- Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från till Namn. Namn I min egenskap av fördelar jag arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö CHECKLISTA: Organisatorisk och social arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Syftet med denna checklista är att identifiera vilken beredskap verksamheten har för att genomföra ett

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Maria Morberg, Almega 20161116 08762 68 73 PROGRAM Arbetsmiljölagstiftningen Roller, Ansvar Anmälan, Tillsyn Systematiskt arbetsmiljöarbete Lagstiftningen AML AMF AFS underrubrik

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Personalhandbok för Norrköpings Fältrittklubb

Personalhandbok för Norrköpings Fältrittklubb Personalhandbok för Norrköpings Fältrittklubb Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Antagen av styrelsen 2015-12-09 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Rektors uppgiftsfördelning

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Rektors uppgiftsfördelning Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Rektors uppgiftsfördelning 2006-09-18 Innehåll Sid Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Definition 1 Naturlig del i verksamheten

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (7) REGION SKÅNE 2013 ÅRS UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM) För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetets effektivitet, funktion och utveckling måste det regelbundet

Läs mer

1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden

1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden 1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden 1. INLEDNING Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med

Läs mer

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014 Uppgiftsfördelning Vid inspektionstillfället saknades en tydlig, skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av skolledare och berörd skolintendent. Ni ska upprätta en tydlig fördelning

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Program för dagen. Kandidatprogrammet

Program för dagen. Kandidatprogrammet Program för dagen Kandidatprogrammet 09.15-10.00 Arbetsmiljölagar som styr oss. Per Arne Spik 10.00 10.30 Säkerhet, brand och utrymnings information Peter Landén 10.45 12.00 Konstfacks arbetsmiljöarbete

Läs mer