Arbetsmiljöplan Jämtlands Räddningstjänstförbunds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds"

Transkript

1

2 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds

3 Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetaren. Vi vill skapa en god arbetsmiljö där våra medarbetare trivs, utvecklas och känner delaktighet och inflytande i sitt arbete. Vi vill även stimulera medarbetarna till positiva levnadsvanor och ökat ansvarstagande för den egna hälsan. God arbetsmiljö och hälsa bidrar till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande i arbetet och på fritiden. Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete Alla arbetsgivare måste enligt lag bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Kravet på kvalitetssäkring i arbetsmiljöarbetet finns beskrivet i föreskriften AFS 2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete. De flesta beslut i en organisation har en arbetsmiljöaspekt och i alla arbeten och arbetsmoment finns arbetsmiljöaspekter som måste beaktas. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön handlar om att i verksamhetens dagliga arbete fatta beslut och genomföra åtgärder så att medarbetarna har en god och säker arbetsplats. I förbundet går vi ett steg längre och kompletterar det traditionella systematiska arbetsmiljöarbetet med ett hälsofrämjande perspektiv för att förstärka god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen. Det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet i förbundet ska bedrivas både kort- och långsiktigt och omfatta alla fysiska och psykosociala förhållanden på arbetsplatsen och bedrivas på alla nivåer organisation, arbetsgrupp och medarbetare. Arbetsgivaren ska arbeta med tre olika komplementära sätt i det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet: Hälsofrämjande - att identifiera det som fungerar bra i arbetet. Man genomför åtgärder och aktiviteter som främjar och förstärker god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen och för medarbetaren. Förebyggande att förebygga och förhindra risker på arbetsplatsen så att medarbetarna inte drabbas av ohälsa eller olycksfall. Efterhjälpande - att hantera och åtgärda arbetsmiljöproblem som uppstått på arbetsplatsen och att arbeta med efterhjälpande (rehabiliterande) insatser när medarbetare råkat ut för ohälsa eller olycksfall på arbetet. Se nedan exempel på systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete på olika nivåer i Förbundet. Organisation Hälsofrämjande Förebyggande Efterhjälpande *Riktlinjer för systematiskt *Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljö-och hälsoarbete arbetsmiljö-och hälsoarbete *Företagshälsovård * Rutin för arbetslivsinriktad * En väl fungerande rehabilitering samverkan * Företagshälsovård * Arbetsmiljörevision *Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete *Utveckling av ledarskap och medarbetarskap Arbetsgrupp *Identifiering och aktiviteter för att främja hälsa *Utveckling av ledarskap och medarbetarskap *Identifiering/ bedömning av risker. Åtgärder för att förebygga ohälsa/olycksfall. *Riskbedömning inför förändringar i verksamheten *Anmälan, utredning och uppföljning av arbetsskador och tillbud *Åtgärder för att ta bort risker för ohälsa och olycksfall i arbetet *Anmälan, utredning och uppföljning av arbetsskador och tillbud * Företagshälsovård Individ/ medarbetare *Friskvårdsaktiviteter *Utveckling av ledarskap och medarbetarskap *Kompetensutveckling *Information, och utbildning hur man förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet. *Arbetsplatsintroduktion *Stöd vid arbetslivsinriktad rehabilitering * Företagshälsovård

4 Arbetsgång i det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet Det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet handlar om kontinuitet, d v s att fortlöpande och återkommande genomföra aktiviteter som främjar och utvecklar en god arbetsmiljö och hälsa och åtgärder som förebygger ohälsa och olycksfall. Arbetsgången i det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet beskrivs i modellen nedan. 4. Följa upp 1. Undersöka 3. Handlings plan 2. Identifiera 1. Undersökning av arbetsmiljön Arbetsmiljön och arbetsförhållandena ska regelbundet undersökas för att identifiera friskfaktorer och risker på arbetsplatsen. Undersökning av arbetsmiljön och arbetsmiljö- och hälsoarbete i övrigt bedrives enligt samverkansavtalet vid: På samverkansmöten på olika nivåer Arbetsplatsträffar Medarbetarsamtal Metoder för undersökning Medarbetarsamtal samtal mellan chef och medarbetare om medarbetarens fysiska och psykosociala arbetsmiljö och hälsa i arbetet. Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år. Medarbetarenkät undersöker och kartlägger huvudsakligen arbetsplatsens och medarbetarens psykosociala arbetsmiljö och hälsa. Genomförs vartannat år. Metod för Riskbedömning genom friskfaktorer undersöker och kartlägger huvudsakligen den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på organisations- och arbetsplatsnivå. Genomförs varje år på arbetsplatsträff, men den psykosociala delen genomförs ej de år medarbetarenkäten genomförs. Anmälan och utredning av arbetsskador och tillbud - anmäls och utreds löpande under året och tas upp för dialog på arbetsplatsträffar.

5 Sjukfrånvaro- arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering av sjukskrivna medarbetare - rehabiliteringssamtal mellan chef och medarbetare för att utreda och undersöka behov av arbetslivsinriktad rehabilitering vid sjukdom inom 3 veckors sjukskrivning eller vid 6 sjuktillfällen per år. Metod för riskbedömning inför förändringar i verksamheten undersöker den fysiska och psykosociala arbetsmiljön inför planerade förändringar i verksamheten t ex vid organisationsförändringar, personalförändringar, nya arbetstider, arbetsmetoder och om- och nybyggnation. Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten. Genomförs på arbetsplatsträff och i övrigt i samverkan på olika nivåer. Uppföljning och analys av statistik över sjukfrånvaro och arbetsskador och/tillbud varje kvartal på lokal samverkan (FSG). Statistik över enhetens sjuktal, arbetsskador och tillbud följs upp och analyseras på lokal samverkan (LSG) varje kvartal i februari, maj, augusti och november. Enhetschefen och arbetsplatsombud analyserar orsak till sjuktal och om sjuktal har samband med risker och arbetsskador och tillbud i arbetet. Arbetsmiljörevision Undersökning och uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet och rutiner för arbetsmiljö och hälsa fungerar inom enheten. Genomförs i samverkan med arbetsplatsombud och Mölndalshälsan. 2. Identifiering av hälsofrämjande faktorer och identifiering och bedömning av risker Hälsofrämjande faktorer Genom undersökning identifierar man de hälsofrämjande faktorer som finns på arbetsplatsen. Allt som förstärker hälsa är friskfaktorer. Om ett friskare arbetsliv ska kunna uppnås är det viktigt att fokusera på friskfaktorerna på arbetsplatsen för att kunna stärka sådant som har en positiv inverkan på medarbetarens hälsa. Risker Genom undersökning identifierar man de risker som finns på arbetsplatsen och bedömer vilka av riskerna som kan leda till risk för ohälsa eller olycksfall. 3. Handlingsplan - genomförande av åtgärder I en handlingsplan anges på vilket sätt man kan fortsätter att främja hälsan på arbetsplatsen. Hälsofrämjande åtgärder och/eller aktiviteter tas fram och förs in i handlingsplanen. Sedan anges åtgärder för hur man kan förebygga eller ta bort de risker som finns på arbetsplatsen. Man ska här skilja på allvarliga och mindre allvarliga risker. Allvarliga risker ska åtgärdas omedelbart. Mindre allvarliga risker ska tas upp i handlingsplanen. I handlingsplanen ska även anges vid vilken tidpunkt åtgärderna ska ha genomförts och följas upp och vem som ansvarar för att de blir genomförda. Handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder genomförs på arbetsplatsträff och bör göras i samband med verksamhetsplanering och budget eftersom vissa åtgärder kan påverka ekonomin.

6 4. Uppföljning av åtgärder För att säkerställa att arbetsmiljö- och hälsoarbetet fungerar bra ska uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet göras kontinuerligt och vid årets slut. Uppföljningen är viktig återkoppling till arbetsplatsen om vilka åtgärder som har genomförts och vad de har haft för effekt. Uppföljningen skapar motivation man ser att det händer något. Den bildar underlag för ett fortsatt aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete. 1. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet löpande under året: Uppföljning med medarbetare av handlingsplan från förra års medarbetarsamtal Uppföljning och analys av statistik över sjukfrånvaro och arbetsskador och/tillbud varje kvartal på arbetsplatsträff och förbundssamverkansgrupp (FSG). Uppföljning av rehabiliteringsåtgärder för sjukskrivna medarbetare genom avstämningsmöten och samtal Uppföljning på arbetsplatsträff av planerade och genomförda åtgärder under året enligt handlingsplan utifrån: 1. Medarbetarenkät (vartannat år) 2. Metod för Riskbedömning/hälsofrämjande faktorer 3. Arbetsskador och tillbud 4. Riskbedömning inför förändringar i verksamheten 2. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet vid årets slut: Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1. Uppföljning och analys av statistik över sjukfrånvaro, långtidsfrisk och arbetsskador och tillbud. Uppföljning på arbetsplatsträff av planerade och genomförda åtgärder under året enligt handlingsplan utifrån: 1. Medarbetarenkät (vartannat år) 2. Metod för riskbedömning genom friskfaktorer 3. Arbetsskador och tillbud

7 Arbetsgång vid systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Uppföljning och analys av statistik över enhetens sjuktal, arbetsskador och tillbud på FSG Metoder för undersökning Medarbetarsamtal Medarbetar enkät 1. Undersökning av arbetsmiljön Undersöker hur medarbetaren upplever arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen. Genomförs 1 gång per år, Undersöker arbetsplatsens arbetsmiljö - genomförs vartannat år. Metod för Riskbedömning genom friskfaktorer (skyddsrond) Undersöker den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön på organisations- och arbetsplatsnivå. Genomförs 1 gång per år. Anmälan och utredning av arbetsskador och tillbud Arbetsskador och tillbud anmäls och utreds löpande under året. Tas upp för dialog på FSG. Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna medarbetare (Särskilda rutiner finns) Chefer arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabsamtal inom 3 veckor och vid 6 sjuktillfällen eller fler under ett år. Riskbedömninginför förändringar i verksamheten Undersöker arbetsmiljön inför planerade förändringar i verksamheten. Genomförs på APT och FSG. Uppföljning och analys av statistik över förbundets sjuktal. Arbetsskador och tillbud på FSG Statistik över enhetens sjuktal, arbetsskador och tillbud följs upp och analyseras varje kvartal på FSG. 2. Identifiering av hälsofrämjande faktorer och bedömning av risker Chef och medarbetare samtalar kring vad som fungerar bra i arbetet och förbättringar Resultat av enkät kommuniceras på APT. Friskfaktorer identifieras, risker identifieras och bedöms. Friskfaktorer identifieras och risker identifieras och bedöms. Risker som har samband med arbetsskador och tillbud identifieras och bedöms. Utreda om frånvaron har samband med risker i arbetet. Man identifierar och bedömer de risker som kan bli aktuella om man genomför förändringen. Chef och skyddsombud analyserar orsak till sjuktal och samband med risker och arbetsskador och tillbud i arbetet. 3. Handlingsplan- genomförande av åtgärder Individuell plan upprättas för förbättringar gällande arbetsmiljö och hälsa. Handlingsplan för att förstärka friskfaktorer och åtgärda och förebygga risker tas fram och genomförs under året. Handlingsplan för att förstärka friskfaktorer och att åtgärda och förebygga risker tas fram på FSG och genomförs under året. Handlingsplan för att åtgärda och förebygga risker tas fram och genomförs under året. Handlingsplan för rehabiliteringsåtgärd er upprättas och genomförs för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete. Handlingsplan för att åtgärda och förebygga de identifierade riskerna tas fram och genomförs. Handlingsplan för åtgärder för att minska sjukfrånvaro och arbetskador och tillbud tas fram och genomförs. 4. Uppföljning av åtgärder Individuell plan följs upp vid nästa års medarbetarsamtal. Handlingsplan följs upp kontinuerligt och vid årets slut på FSG (APT) Handlingsplan följs upp kontinuerligt och vid årets slut på FSG Arbetsskador och tillbud följs upp kontinuerligt och vid årets slut på FSG. Rehabiliteringsarbet et följs upp kontinuerligt vid samtal och avstämningsmöten. Handlingsplan följs upp kontinuerligt under och efter genomförandet av eventuell förändring. Handlingsplan och sjuktal/ arbetsskador/tillbud följs upp varje kvartal och vid årets slut.

8 Arbetsmiljöansvar Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att skapa en god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen och för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Direktionens ansvar Direktionen har det yttersta arbetsmiljöansvaret för verksamheten. De förtroendevalda i direktionen ska se till att det finns förutsättningar för att arbetsmiljölagen och andra lagar följs. Själva arbetsmiljöarbetet måste dock bedrivas av chef och medarbetare i det dagliga arbetet och i utvecklingen av verksamheten. En viktig uppgift för direktionen är att chefer får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, resurser och kunskaper för att driva en bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. Direktionen ska följa upp att verksamhetens arbetsmiljöarbete och uppdrag fungerar. Arbetsgivaransvar Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Varje chef ansvarar på sin beslutsnivå för att arbeta med det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Det innebär att varje chef ska undersöka arbetsmiljön, identifiera friskfaktorer/risker, bedöma risker, genomföra åtgärder och följa upp arbetsmiljö- och hälsoarbetet i sin verksamhet. Chefen har även huvudansvaret för att aktiviteter som främjar hälsa initieras och genomförs på arbetsplatsen. Chefer på alla nivåer i organisationen ska bedriva det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet enligt de regler som finns i lagar och avtal, föreskrifter och förbundets riktlinjer för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Arbetsmiljölagstiftningen likställs med övriga lagar som reglerar förbundets verksamheter. Arbetsgivaren måste i en konkret situation förena medarbetarnas och våra medborgare/kunders intressen. Medarbetaransvar Alla medarbetare ska aktivt medverka i det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet på arbetsplatsen. Det innebär att medverka i undersökning av arbetsmiljön, att identifiera friskfaktorer/risker, bedöma risker, genomföra åtgärder och följa upp arbetsmiljö- och hälsoarbetet. De ska delta aktivt i skapandet av en god arbetsmiljö och i aktiviteter för att främja hälsa på arbetsplatsen. De ska bidra till ett bra arbetsklimat och bemöta sina arbetskamrater med respekt. Medarbetarna ska få information om och följa de regler om arbetsmiljö som finns i lagar och avtal, föreskrifter och Förbundets riktlinjer för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet. De ska känna till och följa instruktioner och rutiner på arbetet och använda föreskrivna skyddsanordningar. Medarbetarna ska omedelbart anmäla olycksfall och tillbud och påpeka för närmaste chef om de upptäcker risk för ohälsa eller olycksfall i arbetet, av fysisk karaktär likväl som psykosocial. Nya medarbetare ska få en god introduktion i arbetsmiljö- och hälsoarbetet på arbetsplatsen. Skyddsombudets ansvar Arbetsplatsombudet/skyddsombudet på arbetsplatsen är utsedd av sin fackliga organisation att representera arbetstagarna frågor som behandlas i samverkan. De ska verka för en god arbetsmiljö och hälsa och genom samverkan delta aktivt i det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Det innebär att medverka i undersökning av arbetsmiljön, att identifiera friskfaktorer/risker, bedöma risker, genomföra åtgärder och följa upp arbetsmiljö- och hälsoarbetet. I rollen ingår också att vaka över att arbetsgivaren uppfyller de krav som arbetsmiljölagstiftningen ställer. Om ett arbetsplatsombud/skyddsombudet anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö, ska arbetsplatsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Företagshälsovård - Commodia Commodia ska vara en expertresurs i det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet. De arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå inom arbetsmiljö, hälsofrämjande åtgärder, arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildning.

9 Samverkan Hanteringen av arbetsmiljö- och hälsofrågorna följer samverkansavtalet. Dessa frågor förs i dialog i samverkan tillsammans med verksamhets- och medbestämmandefrågor. Samverkansgruppen ska planera, kontrollera och följa upp arbetsmiljö- och hälsoarbetet. I samverkansgruppen behandlas arbetsmiljö- och hälsofrågor som rör: Det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Uppföljning och analys av arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro Planering inför förändringar i verksamheten Information och utbildning rörande arbetsmiljöfrågor Arbetsanpassning och rehabilitering Företagshälsovård Förbundssamverkansgruppen - FSG Alla arbetsmiljö- och hälsofrågor som rör förbundet behandlas här. I gruppen ingår förbundschef, räddningschef, HR konsult och fackliga representanter i förbundet. Arbetsplatsträff - APT Arbetsplatsträffen är ett forum för dialog mellan chef och medarbetare kring frågor som rör verksamhetens utveckling, planering och uppföljning. Frågorna ska alltid belysas ur ett arbetsmiljöoch hälsoperspektiv. På arbetsplatsträffen sker det konkreta arbetsmiljö- och hälsoarbetet med undersökningar, identifiering och bedömning av frisk- och riskfaktorer, handlingsplan för åtgärder och uppföljning. Medarbetarna ska aktivt medverka i alla delar av detta arbete. Medarbetarsamtal Medarbetarsamtalet är ett individuellt samtal mellan chef och medarbetare somt ska leda till att en individuell handlingsplan med mål för arbetsuppgifter, resultat och behov av kompetensutveckling. Samtalet ska även ha ett arbetsmiljö- och hälsofrämjande perspektiv. Kunskaper om systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete Chefer ska ha de befogenheter och resurser som behövs för att driva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Med befogenheter menas rätt att fatta beslut och vidta åtgärder. Resurser är ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid och kunskaper. Chefer ska ha kunskaper om: Regler (lagar, förordningar och föreskrifter) som har betydelse för arbetsmiljön Förbundets riktlinjer för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall. Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall Åtgärder och aktiviteter som främjar en god arbetsmiljö och hälsa. Efterhjälpande och rehabiliterande åtgärder vid ohälsa och olycksfall i på arbetsplatsen. Chefer på alla nivåer i organisationen ska delta i erbjuden arbetsmiljö- och hälsoutbildning för att få tillräckliga kunskaper och kompetens i hur man driver ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Fördelning av arbetsmiljö- och hälsoarbetsuppgifter Arbetsuppgifter inom arbetsmiljö och hälsa ska utföras på den nivå där det blir mest effektivt. Uppgifterna ska vara tydliga och fördelas till chefer på alla nivåer, så långt ut i organisationen som möjligt. Med dessa uppgifter följer ett ansvar för arbetsmiljö och hälsa. Överordnad chef fördelar uppgifter till underordnad chef i organisationen.

10 Returnering Varje chef som inte kan utföra en arbetsmiljö- och hälsoarbetsuppgift på grund av otillräckliga kunskaper, befogenheter, resurser eller kompetens ska returnera ärendet till närmast överordnad chef. Returneringen skall ske skriftligt och innehålla beskrivning av ärendet och orsaken till att det returnerats. En returnering innebär inte att chefen säger upp sin anställning eller chefsuppgift. Ansvaret för övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår. Vad händer om arbetsgivaransvaret inte uppfylls? Arbetsmiljöverket kan besluta om föreläggande eller förbud om arbetsgivaren bryter mot arbetsmiljölagen. Fördelningen av arbetsmiljö- och hälsoarbetsuppgifter innebär inte att den som fått arbetsuppgifter automatiskt blir straffad då något allvarligt inträffat. Arbetsgivaren kan inte bestämma det på förhand. Det är alltid domstol som fastställer i efterhand utifrån en bedömning. Domstolen tar hänsyn till om fördelningen av arbetsuppgifter varit tydlig eller om den åtalade har haft tillräckliga, kunskaper, erfarenhet, tillräckliga befogenheter och resurser för sina uppgifter.

11 Identifierade arbetsmiljöområden för 2014 Arbetsmiljöområde Risk/Hälsofrämjande Åtgärd Ansvar Uppföljning Åtgärder av fysiska och psykiska arbetsmiljön inom förbundet: Enligt kartläggning och kartläggning av Commodia Enligt handlingsplan framtagen på APT. Förbundschef FSG - skyddskommittén Enligt Commodias Tillbud Tillbud rapporteras i liten omfattning. Risk för att tillbud leder till skada om de inte uppmärksammas och arbetas med i förebyggande syfte. kartläggning Information om vad tillbud är och hur det ska rapporteras på samtliga APT. Avdelningschef FSG - skyddskommittén Medarbetarundersökning 2013 Informationskanaler Utveckla interna hemsidan Brandposten Förbundschef FSG Öppet klimat/ Lika behandling Starta ett värdegrundsarbete inom förbundet. Förbundschef Linjeorganisationen Ledningsgrupp FSG Tillvara ta kunskap Övergripande kompetensutvecklingsplan med koppling till behov i utvecklingsplaner på individnivå samt framtida behov inom förbundet. Räddningschef FSG Hälsofrämjande faktorer - risker Kompetensinventering Avdelningschef Stressindex (risk) Översyn av Avdelningschef Medarbetarundersökning ansvarsområden 2015 Bemöter varandra väl Se värdegrundarbete. Medarbetarundersökning 10

12 Räddningstjänsten Jämtland , Fax Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund Postadress: Box 71, Östersund 11

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) DELEGATION AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER ENLIGT BESLUT I SOCIALNÄMNDEN ARBETSMILJÖPOLICY Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun ligger till grund för socialförvaltningens

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0030 52904 Södermöre kommundelsnämnd Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015 Förslag till beslut Södermöre

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen Handläggare Datum 2016-02-02 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Serviceförvaltningen 2015 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Kommunhälsan Kommunledningskontoret Adress

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-04-14 SKDN 2015/0096 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning.

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning. Policy Uppgiftsfördelning Trögt Fördela uppgifter Kunskaper/instruktioner Undersök Utred ohälsa o-fall Åtgärder Revidera Arbetsgivaren är Huvudansvarig för arbetsmiljön Många människor Olika verksamheter

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart [Dubbelklicka här för att infoga en bild] Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2016-06-14 239 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sven Tholén Personalchef DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET.3 SAMVERKAN 5 METODER FÖR

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN 2017.115 131 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-03 121 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 1(5) MAH/Rektor Datum: Dnr: 12- Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från till Namn. Namn I min egenskap av fördelar jag arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Maria Morberg, Almega 20161116 08762 68 73 PROGRAM Arbetsmiljölagstiftningen Roller, Ansvar Anmälan, Tillsyn Systematiskt arbetsmiljöarbete Lagstiftningen AML AMF AFS underrubrik

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetshandbok. GYF Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning - Enkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning

Verksamhetshandbok. GYF Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning - Enkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Personal Arbetsmiljö personal 17.02 1(10) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt SAM - forts 1 Övning 2 Viktiga förutsättningar för chef Uppgiftsfördelning Kunskaper Vilka arbetsuppgifter har delegerats till chefen? Vilka är lätta att klara? Vilka är svåra? Berätta för varandra hur

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Tjänsteskrivelse. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-08-15 Vår referens Yvonne Gustafsson Avdelningschef Tjänsteskrivelse yvonne.gustafsson@malmo.se Fördelning av arbetsmiljöuppgifter FRI-2013-1933 Sammanfattning

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer