Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer /85 Personalenhetschef Helen Svensson , Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Bakgrund Enligt kommunens rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska rapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet ske årligen till förvaltningschefen. Syftet är att förvaltningarna ska ha en strukturerad uppföljning av arbetsmiljöarbetet där ledningsgruppen skaffar sig en aktuell bild av läget i hela förvaltningen. Förvaltningarna ska göra en sammanställning av inrapporterade uppgifter som ligger till grund för en rapport till respektive nämnd. Nämnderna ska sedan lämna förvaltningarnas rapporter vidare till kommunstyrelsen. Sammanställning 2013 Som ett underlag för uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom bildningsförvaltningen 2013 har förvaltningen inhämtat uppgifter från rektorer och förskolechefer kring hur arbetsmiljöarbetet bedrivs på resp. enhet. Frågeställningarna är i huvudsak desamma som ska besvaras i förvaltningens rapport enligt kommunledningsförvaltningens frågeformulär. Rektorerna och förskolecheferna har även fått beskriva hur de arbetar med elevinflytande/elevskyddsombud i sina verksamheter. Förvaltningens svar har sammanställt och redovisas under respektive fråga nedan. Den för bildningsförvaltningen specifika frågan om elevinflytande och elevernas arbetsmiljö besvaras under fråga 6. Fråga 1 Har förvaltningens anställda kännedom om kommunens/förvaltningens arbetsmiljöpolicy? Det är bildningsförvaltningens bedömning att förvaltningens personal har kännedom om kommunens arbetsmiljöpolicy. Information om arbetsmiljöpolicyn lämnas av rektorer och förskolchefer i samband med arbetsplatsträffar (APT) och dokumentet finns tillgängligt via intranätet och First Class. Trelleborg1000, v 1.0, Bildningsförvaltningen Postadress: Box 79, Trelleborg Telefon: Besöksadress: Johan Kocksgatan 4 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (5) Fråga 2 Har förvaltningen följande rutiner? - Arbetsplatsträffar - Medarbetarsamtal - Skyddsronder Samtliga rektorer och förskolechefer genomför arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och skyddsronder regelbundet. Arbetsplatsträffar genomförs åtta gånger/år, medarbetarsamtal en gång/år och skyddsronder ca en gång/år. Utöver ovanstående signalkällor så används bl.a. den årliga medarbetarundersökningen, sjukfrånvarostatistik och egna personalenkäter som verktyg i arbetsmiljökartläggningen. Fråga 3 Erhåller nyanställda arbetsplatsintroduktion? Merparten av nyanställd personal i bildningsförvaltningen erhåller arbetsplatsintroduktion av rektorer och förskolechefer. Personalenheten är involverad vid introduktion av korttidsvikarier genom vikariebanken. Fråga 4 Genomförs arbetsmiljöutbildning? Kommunen genomförde under 2012/2013 en arbetsmiljöutbildning för kommunens samtliga chefer. Bildningsförvaltningen bedömningen är att utbildningen generellt har bidragit till en ökad kunskapsnivå inom området. Fråga 5 Genomförs riskbedömningar? Riskbedömningar genomförs inom verksamheten. Detta är en klar förbättring, i jämförelse med tidigare års uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som sannolikt beror på den arbetsmiljöutbildning som kommunen har genomfört för samtliga chefer. Arbetsmiljökartläggningar, riskbedömningar och handlingsplaner har genomförts, upprättats och redovisats som en del i utbildningen. Tunga lyft, hot och våld och buller är exempel på riskområden som är återkommande i arbetsmiljöarbetet. Fråga 6 Upprättas handlingsplaner? Svaren som har inkommit visar att handlingsplaner upprättas inom verksamheten. Detta är en förbättring, i jämförelse med tidigare års uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som sannolikt beror på den arbetsmiljöutbildningen som kommunen har genomfört för samtliga chefer. Arbetsmiljökartläggningar, riskbedömningar och handlingsplaner har genomförts, upprättats och redovisats som en del i utbildningen. Efter den senaste medarbetarundersökningen har det lagts fokus på arbete med att upprätta handlingsplaner för att åtgärda upplevd stress och en hög arbetsbelastning.

3 3 (5) Hur beaktar ni elevernas arbetsmiljö och hur arbetar ni med elevinflytande/elevskyddsombud? Det är generellt svårt att engagera elevskyddsombud och skolorna måste därför jobba med elevernas arbetsmiljö och elevinflytande i andra former. Kamratstödjare och arbete med elev- och klassråd är exempel på detta. Inom förskolan finns det verksamheter som genomför barnens skyddsrond eller intervjuer med barnen i syfte att ge barnen ett ökat inflytande i planeringen. Fråga 7 Registreras och utreds tillbud och olycksfall samt rapporteras allvarliga olycksfall till arbetsmiljöverket? Allvarliga olycksfall rapporteras alltid till arbetsmiljöverket. Dessutom har verksamheterna blivit bättre på att registrera skador och allvarliga tillbud i kommunens skaderapporteringssystem Flexite. Bildningsförvaltningen gör dock bedömningen att det fortfarande finns utrymme för förbättringar och framför allt behöver rutinerna för rapportering av risker utvecklas. Kommunen arbetar dessutom med att kunna introducera ett nytt skaderapporteringssystem som bör bidra till att registrering av skador och olyckor underlättas. Fråga 8 Hur sker uppföljning av sjukfrånvaro? Uppföljning av sjukfrånvaron sker via programmet Adato av respektive rektor/förskolechef. Personalavdelningen följer dessutom upp sjukfrånvaron med respektive rektor och förskolechef varje år Fråga 9 På vilket sätt använder förvaltningen företagshälsovård? Rektorer och förskolechefer använder företagshälsovården både förebyggande och i samband med rehabilitering etc. Previa anlitas bl.a. för att genomföra arbetsförmågebedömningar, bullermätningar och ergonomiska genomgångar samt i arbetet med grupputveckling (ex. då det finns en konflikt inom arbetsgruppen) och som ett samtalsstöd kopplat till psykisk ohälsa. Fråga 10 Hur bedrivs rehabilitering/arbetsanpassning inom förvaltningen? Arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning sker i nära samråd med och med stöd av personalavdelningen och företagshälsovården. Det är bildningsförvaltningens bedömning att det finns upparbetade rutiner inom detta område som fungerar mycket bra. Trots tydliga rutiner och stöd från företagshälsovården och personalavdelningen har sjukfrånvaron ökat i förvaltningen under En utbildning i att upptäcka tidiga signaler på ohälsa planeras att genomföras i samarbete med Previa för samtliga chefer under 2014.

4 4 (5) Fråga 11 Hur ser förvaltningens arbetsmiljöorganisation ut? Förvaltningens organisation framgår av bifogat organisationsschema (bilaga 1). Förvaltningschefen är chef för förskolechefer och rektorer samt personer i förvaltningens stab med chefansvar. Dessa tilldelas arbetsmiljöuppgifter inom respektive ansvarsområden och kan sedan vidarefördela uppgifter till medarbetare i sin organisation. Fråga 12 Hur samverkar arbetsgivare/arbetstagare i arbetsmiljöarbetet? Samverkan sker i de former som anges i kommunens samverkansavtal med de fackliga organisationerna, d.v.s. på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupp. Fråga 13 Finns utfärdad arbetsmiljödelegation från nämnd till förvaltningschef och vidare i förvaltningen? Bildningsnämnden beslutade den 19 oktober 2011, 179, att tilldela förvaltningschefen arbetsmiljöuppgifter inom sitt ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter inom ansvarsområdet enligt redovisat dokument. Processen med tilldelning av arbetsmiljöuppgifter pågår kontinuerligt inom förvaltningen. Fråga 14 Har den som erhållit arbetsmiljödelegation rimliga befogenheter för att kunna åtgärda brister i arbetsmiljön? Bildningsförvaltningen bedömer att så är fallet. För att en tilldelning av uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska kunna ske, krävs det att den som blir tilldelad dessa har kompetens, befogenheter och resurser att utföra uppgifterna eller se till att de blir utförda. Detta gäller på alla nivåer i organisationen. Fråga 15 Hur arbetar förvaltningen med resultatet av medarbetarundersökningen Medarbetarundersökningen tas upp för diskussion i grupp på de olika enheternas arbetsplatsträffar. Resultatet ligger till grund för en riskbedömning och upprättande av handlingsplaner. Efter den senaste medarbetarundersökningen läggs mycket fokus på arbetet med upplevd stress och en hög arbetsbelastning. Exempel på åtgärder i verksamheten är: översyn av schema och arbetsrutiner, kommunicera upplevd stress i medarbetarsamtal och anordna temadagar kring upplevd stress. Fråga 16 Bifoga upprättad handlingsplan utifrån de områden som behöver åtgärdas med anledning av brister som uppkommit i analys av svar i detta frågeformulär. Åtgärder som kommer att vidtas till följd av de brister som har redovisats under respektive fråga ovan, framgår av sammanfattningen nedan. Sammanfattning Det är bildningsförvaltningens bedömning att rektorernas och förskolechefernas kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöområdet har ökat. Detta kan utläsas i svaren på de frågor som har ställts till rektorerna och förskolecheferna i de

5 5 (5) senaste årens uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är bildningsförvaltningens slutsats att den nyligen genomförda arbetsmiljöutbildningen har givit goda resultat. Det är vidare bildningsförvaltningens bedömning att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar inom förvaltningen. Vissa förbättringsområden kan dock identifierats. Personalenheten planerar därför att genomföra en fördjupad genomgång med respektive rektor /förskolechef under 2014 för att säkerställa att rutiner för arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken, samt att erbjuda stöd från personalenheten där det brister. Den senaste medarbetarundersökningen visade att många medarbetare inom bildningsförvaltningens verksamheter upplever stress och en hög arbetsbelastning i sitt arbete. Detta är ett fortsatt fokusområde i verksamheternas arbetsmiljöarbete och bildningsförvaltningen gör bedömningen att det fortsatt kommer att vara den största risken för ohälsa bland personalen. Ny medarbetarundersökning kommer att genomföras under hösten Sjuktalen för bildningsförvaltningen har stigit under 2013, för att tidigare kunna sätta in åtgärder vid begynnande ohälsa genomförs en kommunövergripande utbildning kring att identifiera tidiga signaler för samtliga chefer i Trelleborg. Trelleborg som ovan Helen Svensson Personalenhetschef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Tjänsteskrivelse 2015-06-02 BUN 2015.0323 Handläggare: Lotta Frisk, personalavdelningen Barn- och utbildningsnämnden Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Sammanfattning I Karlskoga kommuns riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-08-29 Handläggare Maria Eriksson Kvalitetscontroller Maria.Eriksson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Hur jag kan utvecklas som skolledare?

Hur jag kan utvecklas som skolledare? Rektorsprogrammet, Öru, MDH, Hda Kursomgång 3 Hur jag kan utvecklas som skolledare? en studie av mitt skolledarskap med en plan för personlig utveckling. Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet,

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer