Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen Reviderad av Cesam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214"

Transkript

1 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen Reviderad av Cesam Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och risk för skadlig arbetsmiljö ska kunna fångas upp på ett tidigt stadium. Rutinerna ska regelbundet utvärderas och vid behov revideras. Alla brister i arbetsmiljön ska behandlas snabbt, seriöst och med respekt för såväl elevers, medarbetares som arbetsledares rättigheter. Psykosocial arbetsmiljö Begreppet psykosocial arbetsmiljö handlar om samspelet mellan individer och den omgivande miljön. Detta vidgar begreppet arbetsmiljö till att omfatta mer än bara den fysiska miljön - den handlar också om hur alla individer på arbetsplatsen ska känna arbetstillfredsställelse och respekt, trivas och må bra på jobbet. Sydskånska gymnasiet har ytterligare policydokument, handlingsplaner och rutiner för förhållanden som rör den psykosociala miljön. Se Likabehandlingspolicy och Krisberedskapspolicy. Fysisk arbetsmiljö Den fysiska arbetsmiljön är din omedelbara omgivning: Hur det känns - värme, kyla, buller, ventilation, damm med mera. Hur du rör dig - går, står, sitter, böjer, vänder, vrider med mera Hur du får omväxling - bundenhet, enahanda uppgifter med mera. Hur det ser ut om kring dig - arbetsplats, ljus, mörker, färger, matrum, toaletter, viloplats med mera. Arbetsskador och tillbud Arbetsskador är ett samlingsbegrepp för fyra typer av skador; arbetsolycka, arbetssjukdom, färdolycka och smitta. Tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Allvarliga tillbud är händelser som i sig innebär stor fara för ohälsa eller olycksfall. Det behöver inte finnas någon fara för person i den aktuella situationen. Exempel kan vara risk för explosion, spill, gasläckage i lokaler där ingen vistats för tillfället etcetera.

2 Om allvarlig skada uppstår I händelse av allvarliga arbetsskador som till exempel svårare personskada, olycka där flera arbetstagare är inblandade eller dödsfall ska arbetsgivaren omedelbart informera Arbetsmiljöverket och sända in Tillbudsblankett. Orsaker till eventuella arbetsskador eller sjukdomar och allvarliga tillbud ska årligen sammanställas i en skriftlig rapport. Tillbud (incident eller avvikelse) och arbetsskador kan vara tecken på brister i arbetsmiljöarbetet och därför är det viktigt att de anmäls så att åtgärder kan vidtagas i det löpande arbetsmiljöarbetet. Skador som uppstått i arbetet, eller på väg till eller från arbetet, ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Det gäller både kroppslig skada eller ohälsa som uppstått på grund av den psykosociala arbetsmiljön, exempelvis vid konflikter på arbetsplatsen eller hög arbetsbelastning. Var vänder jag mig (som personal) Det första steget vid upptäckt av brister i den psykosociala arbetsmiljön är att medarbetaren själv, eller tillsammans med kolleger, ska finna en lösning så långt det är möjligt. Bristen ska även anmälas till arbetsledare. Om detta ej fungerar anmäler medarbetaren bristen till facklig företrädare, skyddsombud eller personalsekreterare. Problemlösningar ska sökas genom samtal och åtgärder som syftar till att förbättra arbetsförhållandena för all berörd personal. God kommunikation eftersträvas av alla berörda. Vid behov ska aktiva åtgärder vidtagas till exempel med hjälp av en utomstående samtalspartner från företagshälsovården. Arbetsmiljöfrågor ska vara ett naturligt inslag vid arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. Möjlighet att påverka arbetsmiljön finns också genom regelbundna skyddsronder och skyddskommittémöten. Medarbetare som har blivit skadad i sitt arbete är skyldig att meddela sin närmaste arbetsledare om arbetsskadan. Personalredogöraren i sin tur ska ansvara för att anmälan till Försäkringskassan lämnas in. En särskild blankett finns på internet under adressen och på intranätet Fronter. Anmälan ska ske i samråd med skyddsombud. För anmälan om tillbud finns en särskild blankett som finns på intranätet Fronter. Blanketten lämnas till arbetsledare. Kopia lämnas till huvudskyddsombud och personalassistent. 2

3 Var vänder jag mig (som elev) Det första steget, för en elev som upptäcker ett arbetsmiljörelaterat problem, är att själv finna en lösning så långt det är möjligt. Problemet kan även tas upp till diskussion med klasskamrater och mentor. Arbetsmiljöfrågor bör vara ett naturligt inslag vid klassråd/ elevråd. Möjligheter att påverka arbetsmiljön finns också genom regelbundna skyddsronder och skyddskommittémöten dit elevskyddsombuden bjuds in. Förbundets lokalsamordnare och extern expertis i form av företagshälsovårdens representanter kan kontaktas i ärenden som rör den fysiska arbetsmiljön. Kontakter med företagshälsovården sköts av arbetsledare, personalsekreterare eller huvudskyddsombud. Elever som upplever psykosociala arbetsmiljöproblem kan vända sig till elevhälsan (kurator och skolsköterska). Elev som har blivit skadad i verksamheten meddelar i första hand skolsköterskan om skadan. Tillbudsrapporten på sid 4 görs i samverkan med rektor. Skyddsronder I enlighet med aktuellt samverkansavtal utgör de lokala samverkansgrupperna skyddskommittéer med ansvar för att, bland annat, skyddsronder genomförs. Samtliga skyddsronder ska dokumenteras i form av protokoll. För att underlätta genomförandet av skyddsronder finns särskilda checklistor 1 att använda. Efter utförd skyddsrond, som ska genomföras minst en gång per år inom Sydskånska gymnasiets samtliga ansvarsområden, ska följande frågeställningar vara besvarade: - Vilka arbetsmiljöproblem finns? - Vilka åtgärder ska vidtagas? - Vem ansvarar för att åtgärderna vidtages? - När ska problemet vara åtgärdat? - När ska kontroll ske av att åtgärden har genomförts? Vid skyddsrond ska respektive områdesansvarig, elevskyddsombud, lokalt skyddsombud (vid behov huvudskyddsombud och fastighetsförvaltare) närvara. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet De lokala samverkansgrupperna ska också göra en årlig uppföljning av hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i organisationen. Verksamheter och arbetsförhållanden förändras ständigt varpå avstämningar regelbundet behöver göras för att 1 3

4 arbetsmiljöarbetet ska bli anpassat och effektivt. Som underlag för arbetet ska Sydskånska gymnasiets checklista för Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet med handlingsplan användas. Se även Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Den centrala skyddskommittén ska sammanträda en gång per år. Systematiskt brandskyddsarbete Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd. Det är viktigt att verksamheten inom Sydskånska gymnasiet har ett bra brandskydd så att arbetsplatserna är säkra. Se Krisberedskapspolicy samt lokal dokumentation kring det Systematiska brandskyddsarbetet. Tillbudsrapport När inträffade tillbudet - datum/klockslag: Var inträffade tillbudet enhet/plats: Beskriv tillbudet: Vem/vilka var inblandade i tillbudet namn och befattning/grupp: 4

5 Vilka olika faktorer var det som bidrog till att olyckan/tillbudet inträffade? Tekniska brister i utrustning eller i skyddsanordning Brister i underhåll eller service Brister i arbetsinstruktioner Brister i utbildning Brister i kommunikation Brister i arbetsorganisation Tidsbrist eller stress Annat (beskriv vad) Vad kunde/kan tillbudet resultera i: Vilka åtgärder kan vidtagas för att förhindra upprepning av tillbudet: Vem ansvarar för att det blir gjort: Rapporten upprättad datum/namn: Ansvarig arbetsledare har tagit del av rapporten datum/namn: Kopia lämnas till huvudskyddsombud och personalassistent för kännedom. Allvarliga tillbud ska även skickas till Arbetsmiljöverket för kännedom. 5

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete Program för systematiskt arbetsmiljöarbete - innehållande arbetsmiljöpolicy vid Högskolan i Halmstad, ansvarsfördelning, interna riktlinjer samt struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Beslutad

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö Den här broschyren riktar sig till dig som leder verksamheter där arbete med människor utförs i boendemiljö. Det kan vara till exempel hemtjänst,

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Mälardalens högskola Akademin för Hälsa, vård och välfärd, HVV 2015 Beslutande: Handläggande: 2015.01.28 Maria Müllersdorf Tanja Dunerbrandt, Madeleine

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2013 Ystads kommun Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Ragunda kommun önskar bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Policyn om hot och våld är

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 (15) Handlingsplan mot hot och våld Antagen xx 2013 Framtagen av Magnus Dahlberg och Annika Ekberg, Kommunledningsförvaltningen och Malin Ekblad, Säkerhetsavdelningen Revideras vart tredje år Trelleborg2000,

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD

RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD Osbeck Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen (2014-08-12) Laholms kommun Kultur- och utvecklingsverksamheten Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Stadshuset, Humlegången Växel:

Läs mer

Fastställt av personalutskottet 1993-12-16. Reviderad september 2014 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN

Fastställt av personalutskottet 1993-12-16. Reviderad september 2014 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN Fastställt av personalutskottet 1993-12-16 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN Reviderad september 2014 RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKANSPOLICY 1 2 RIKTLINJER FÖR

Läs mer