Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor"

Transkript

1 Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald

2

3 Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet En del av förvaltningens arbetsmiljöprogram 1. Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är en viktig och lagstadgad del för ett hållbart arbetsliv samt en hållbar ekonomi (www.av.se). En viktig del i detta arbete är att i samverkan med de olika fackförbunden regelbundet göra undersökningar för att kunna analysera nuläget och sedan göra aktuella handlingsplaner. En del av det systematiska kvalitetsarbetet är att Katrineholms kommun vartannat år genomför en medarbetarundersökning med följande rubriker: Arbetsklimat Delaktighet Fysisk arbetsmiljö Kommunen som arbetsplats Ledarskap Mål Resultaten redovisas på kommun-, förvaltnings- och chefsnivå. Utifrån den undersökningen har den här förvaltningsövergripande planen tagits fram. Det finns stora beröringspunkter med den övergripande jämställdhetsplanen, Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 som fastställdes i augusti Eftersom Katrineholms kommun arbetar jämställdhetsintegrerat och vi har upptäckt könsskillnader i medarbetarundersökningen fanns det anledning att analysera dessa även ur ett jämställdhetsperspektiv. I bildningsförvaltningens övergripande handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete finns under följande fokusområden: Ledarskap, Arbetsklimat, Fysisk arbetsmiljö. 2. Planens bakgrund och framtagande Katrineholms kommuns medarbetarundersökning genomfördes i december Den genomfördes via personligt mail till alla medarbetare. Totalt svarade 1893 personer (av 2786 anställda) på hela undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 68 %. 3

4 Per förvaltning: Bildningsförvaltningen: 74% (821/1108) Kommunledningsförvaltningen: 89% (64/72) Kultur o Turismförvaltningen: 86% (38/44) Samhällsbyggnadsförvaltningen: 84% (36/43) Service o Teknikförvaltningen: 63% (128/203) Socialförvaltningen: 71% (71/100) Viadidakt: 82% (97/118) Vård o Omsorgsförvaltningen: 58% (639/1097) I det här dokumentet kan vi ta del av resultatet för bildningsförvaltningen samt jämföra det med det totala resultatet för hela kommunen. Svarsskalan är femgradig och går från 1. Instämmer inte alls till 5. Instämmer helt. Alla frågor har också alternativet Ingen åsikt. Nio frågor ställs enligt HME(Hållbart Medarbetarengagemang)- modellen med en femgradig skala Stämmer mycket dåligt Stämmer mycket bra. Färgerna nedan visar bildningsförvaltningens totala resultat för respektive område samt det övergripande Medarbetarindexet (MI Grön: 70% - 100% = bra resultat Gul: 60 69% = förbättringsmöjligheter Röd: 1-59% = för lågt resultat 4

5 I undersökningen hamnade bildningsförvaltningen på röda siffror i fysisk arbetsmiljö 54 % och gula siffror i arbetsklimat 65 % ledarskap 66 % När det gäller indexområdena Delaktighet, Kommunen som arbetsplats och Mål hamnar vi på grönt (74, 72 respektive 72 %) 5

6 3. Resultat utifrån medarbetarundersökningen För att få ett effektivt arbetsmiljöarbete har förvaltningen valt att först fokusera på det indexområde där vi (liksom kommunen i stort) har låga värden: Störst avvikelser och lägst resultat finns i indexområdet Fysisk arbetsmiljö här kan vi se ett stort behov av att dyka ner i delområdena, göra en nulägesanalys för att därefter skriva konkreta handlingsplaner. Vi kan se att det skiljer i några delområden mellan kvinnor och män; exempelvis hamnar kvinnor på rött när det gäller delområdet Rimliga krav (57 %) medan männen finns på gult (64 %) något som vi behöver se över orsakerna till vilka kvinnor i vilka områden/arbetsplatser/yrkesgrupper gäller det? Eller är det lika värden för alla? Samma frågeställning gäller förstås också männens siffror. Indexområde Delaktighet markeras grönt, men män hamnar på gult i delområdet Delaktighet i utvecklingsområden (68 %) liksom i indexområde Mål: Koppling mål och eget arbete. Där ligger förvaltningens total något högre än kommungenomsnittet men männens värde ligger på gult värde (69 %). Resultatet av medarbetarundersökningen (Nöjd medarbetarindex) finns att hämta hos ansvariga chefer. 6

7 Här följer en konkret övergripande handlingsplan över de åtgärder som behöver göras beträffande fokusområdena: ledarskap, arbetsklimat och fysisk arbetsmiljö. Ledarskap Ledarskapsutveckling för alla chefer Uppdrag till alla chefer att arbeta med stödprocesserna Styrning och ledning i Qualisarbetet Delutvärdering av den nya organisationen Anna Thörn Start Inom budgetram Anna Thörn, alla chefer Start ht 2014 Nämnd 2015 Inom budgetram Helene Björkqvist Start okt 2014 Nämnd 2015 Genomförs via dialogsamtal med representanter från samordningsområdena samt representant från förvaltningskontoret Arbetsklimat Alla chefer tillsammans med respektive skyddsombud deltar i kommunens arbetsmiljöutbildning under hösten Översyn av förvaltningens friskvårdsarbete Verksamhetschefer Start augusti 2014 Vid nästa enkäts genomförande 2015 Förvaltningschef Klart Vid nästa enkäts genomförande 2015 I samverkan med kommunens personalkontor. Fysisk arbetsmiljö Säkerställa att investeringsrutinerna är kända i organisationen och att de efterlevs. Alla chefer tillsammans med respektive skyddsombud deltar i kommunens arbetsmiljöutbildning under hösten Förvaltningschef Verksamhetschef förvaltningskontoret Budget 2016 Verksamhetschefer Start augusti 2014 Vid nästa enkäts genomförande

8 Översyn av förvaltningens friskvårdsarbete Berörda områden tar fram handlingsplan utifrån sina förutsättningar. Förvaltningschef Klart Vid nästa enkäts genomförande 2015 Respektive chef Klart Uppföljning sker i checklistan förvaltningens årshjul. I samverkan med kommunens personalkontor. 4. Arbetsgång för nulägesanalys och åtgärder Steg 1 Bildningsförvaltningens resultat redovisas på bildningsnämnden, övergripande samverkansgrupp, rektorernas ledningsgrupp och på förvaltningskontoret. Redovisning av Nöjd medarbetarindex Förvaltningschef, verksamhetschef Bildningsnämnden: BIF samverkan: Rektorernas ledningsgrupp: Förvaltningskontorets APT: Uppföljning sker enligt beslutad arbetsgång Steg 2 Varje skolenhetsresultat hanteras på respektive skolenhet. Syftet är, att komma fram till vad som är specifikt för skolenheten och som kan göras för att hantera resultatet på skolenhetsnivå. Skolenhetens resultat gås igenom på arbetsplatsträffen. Syftet är, att komma fram till vilka problem som är specifika för arbetsstället. Det som inte kan åtgärdas omedelbart på skolenhet respektive arbetsplatsnivå sammanställs i en handlingsplan för skolenheten. Den bifogade blanketten för riskbedömning och handlingsplan kan gärna användas, se bara till att namnet på skolenheten framgår när ni skickar den vidare. Blanketten skickas till bildningsförvaltningen senast Bildningsförvaltningens och skolenheternas handlingsplaner/resultat bereds av förvaltningsledning och övergripande samverkansgrupp Syftet är att komma fram till vad som är specifikt för förvaltningen och vad som kan göras för att hantera resultatet på förvaltningsnivå. 8

9 Gå igenom Nöjd medarbetarindex på APT Förskolechef/rektor/ enhetschef Datum: Uppföljning sker via checklista i förvaltningens årshjul. Lokal handlingsplan Verksamhetschef förskolechef /rektor/ enhetschef Datum: Uppföljning sker via checklista i förvaltningens årshjul. Analysera de lokala handlingsplanerna (resultaten) Verksamhetschef förskolechef /rektor/ enhetschef Datum: Uppföljning sker via checklista i förvaltningens årshjul. Steg 3 Bildningsförvaltningen gör en övergripande handlingsplan som ska tydliggöra vad som behöver åtgärdas, vad det konkreta målet med åtgärden är, vad kostnaden är, vem som har ansvaret för respektive åtgärd och när den ska vara klar. Handlingsplanen återrapporteras till förvaltningens samverkansgrupp och till områdenas lokala samverkansgrupper. Förvaltningens handlingsplan är en del av förvaltningens arbetsmiljöprogram. Skriva en övergripande handlingsplan Förvaltningschef Datum: Hösten 2015 Återrapportera till BIF samverkansgruppen Förvaltningschef/ verksamhetschef Datum:

10 Steg 4 Handlingsplanen ska tas upp för beslut på Bildningsnämnden Bildningsnämnden har ansvaret för arbetsmiljön inom bildningsförvaltningens verksamheter. Handlingsplanen skickas efter nämndbeslut till Kommunledningsförvaltningen. Personalavdelningen sammanställer kommunens handlingsplan, som är kommunens arbetsmiljöprogram, i samverkan med den centrala samverkansgruppen. Kommunens handlingsplan tas upp i budgetberedningen inför 2016 års budgetdirektiv. Uppföljning sker vid nästa enkäts genomförande. Handlingsplanen som ett ärende på bildningsnämnden Förvaltningschef Vid nästa enkäts genomförande

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Tjänsteskrivelse 2015-06-02 BUN 2015.0323 Handläggare: Lotta Frisk, personalavdelningen Barn- och utbildningsnämnden Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Sammanfattning I Karlskoga kommuns riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan.

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan. Handläggare Mats Linde 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Datum 2011-12-20 Kommunen ns revisorer Svar på revisorernas rapport Granskning av barn- och ungdomsnämndens styrning och uppföljning avv för- en granskning

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan Jämställdhetsplan -Handlingsplan 3 kap. 13 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Maj 2013 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Ett pussel med sju lika viktiga bitar Innehåll Förord... 2 Olika typer av ansvar... 3 Delegering ett pussel med sju lika viktiga

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer