Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för"

Transkript

1 Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År

2 1. Uppföljning Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.) Statistik, årlig uppföljning föregående år (.) Undersökning av arbetsmiljön innevarande år ( ) Handlingsplan för innevarande år Systematiskt arbetsmiljöarbete vid institutionen Arbetsmiljöorganisation med delegation Hur vi undersöker arbetsmiljön Riskbedömningar Våra rutiner... 11

3 1. Uppföljning 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet och föregående års (.) handlingsplan Ta gärna hjälp av arbetsmiljöombud och studerandearbetsmiljöombud när ni gör denna uppföljning. OBS! Uppföljning av föregående års arbetsmiljöarbete ska ingå i den verksamhetsberättelse som årligen redovisas till berörd fakultet. Uppföljningsfrågor ja nej Kommentar Har arbetsmiljöuppgifter skriftligt delegerats till ansvarig (a) chef (er)? Är uppgiftsfördelningen/delegationen i arbetsmiljöarbetet känd av medarbetare? Har de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet de kunskaper, resurser och befogenheter som behövs för att kunna utföra uppgifterna? Har arbetstagare och arbetsmiljöombud fått möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet? Har studenter och deras arbetsmiljöombud fått möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet? Har regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena genomförts för såväl studenter som anställda?

4 Uppföljningsfrågor ja nej Kommentar Finns heltäckande och fungerande rutiner för att i det dagliga arbetet identifiera faror och brister samt göra riskbedömningar i arbetsmiljön? Har medarbetarna och studenterna tillräckliga kunskaper om risker i arbetet för att undvika ohälsa och personskador? Inför eventuellt planerad förändring i verksamheten - har det gjorts risk- och konsekvensbedömningar av arbetsmiljön både för studenter och anställda? Har åtgärderna i handlingsplanen genomförts enligt tidtabell? Har vidtagna åtgärder gett förväntat resultat? Har ev arbetsskador och tillbud anmälts och utretts? Har resultatet från senast genomförd medarbetarundersökningen bearbetats och utmynnat i åtgärder (tas med i handlingsplanen)? Om inte, varför? Har resultatet från genomförda studentundersökningar (ex Studentbaromentern) bearbetats och utmynnat i åtgärder (tagits med i handlingsplanen)?

5 Uppföljningsfrågor ja nej Kommentar Finns utsett brandskyddsombud/utsedd föreståndare för brandfarlig vara? Finns skriftlig delegation till brandskyddsombud/föreståndare för brandfarlig vara? Är den årliga brandskyddsronden genomförd? Har alla anställda gått grundläggande brandskyddsutbildning? Om strålkällor hanteras: finns utsedd kontaktperson? Har de som arbetar med strålkällor gått grundläggande strålskyddsutbildning? Är den årliga inventeringen av strålkällor genomförd och inskickad till arbetsmiljösamordnaren inom Lokalförsörjningsenheten?

6 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.) Punkter Genomförd arbetsmiljörond (ja/nej/?) Antal genomförda Utvecklingssamtal? (%) Sjukfrånvaro (>6 gånger/år* samt >28dgr, antal pers.)? Arbetsskador (antal) Kommentarer Olycksfall (antal) Arbetsrelaterade sjukdomar (antal)? Färdolycksfall (antal)? Arbetsrelaterade tillbud (antal)? Övrigt? *Korttidsfrånvaro p g a egen sjukdom, ej vård av barn eller föräldraledighet

7 1.3 Undersökning av arbetsmiljön innevarande år Mål för arbetsmiljöarbetet, centrala och lokala? Förutom de övergripande delmålen i universitetets Vision har ni några lokala arbetsmiljömål vid er institution? Vilka? Hälsofrämjande insatser? Utnyttjande av friskvårdstimme? Kartläggning, nuläge - hur ser arbetsmiljön ut hos oss? Sjukfrånvaro? Sjuknärvaro? Resultat i medarbetarundersökningar? Genomförd arbetsmiljörond vad har man funnit? Korttidsfrånvaro? Personalomsättning? Sjuktal? Arbetsskador? Tillbud? Arbetsbelastning? Arbetsklimat? Delaktighet och inflytande? Studenternas arbetsmiljö vad vet vi? Vad visar resultatet från senast genomförd medarbetarundersökning? Hur mår våra studenter? Planeras förändringar i verksamheten som kan påverka arbets- och studiemiljön med fysiska och psykosociala konsekvenser? Buller, värme, belysning?

8 Riskbedömning Utifrån ovanstående arbetsmiljökartläggning - Vilka är de mest övergripande riskerna i vår arbetsmiljö? Finns det något som enligt vår riskbedömning bör prioriteras i arbetsmiljöarbetet? Bedöms någon risk vara stor kanske tillsammans med hög sannolikhet att något inträffar då finns starka verksamhetsmässiga skäl att prioritera området. Behöver du stöd? Exempel på mallar för riskbedömning hittar du på universitetets interna webbsidor under rubriken Arbetsmiljö Se även Arbetsmiljöverkets temasida om riskbedömning, Handlingsplan Handlingsplanen ska innehålla åtgärder som av olika anledningar inte kan utföras direkt. I arbetet med att ta fram en handlingsplan bör ansvarig chef säkra att medarbetarna görs delaktiga. Arbetsmiljöombud för anställda och studenter kan utgöra ett bra bollplank till ansvarig chef i detta arbete. Behöver du stöd? - se Rutin för framtagande av handlingsplan. Denna finns på universitets interna hemsidor under rubriken Arbetsmiljö.

9 1.4 Handlingsplan för innevarande år. OBS! Handlingsplanen innehåller enbart arbetsmiljöåtgärder som inte kan åtgärdas omedelbart. Vid upprättande av handlingsplanen är det lämpligt att förutom medarbetarnas möjlighet att vara delaktiga att även arbetsmiljöombud för anställda och studenter ges möjlighet att påverka innehållet. Mera information hittar du i dokumentet Rutin för handlingsplan som finns på universitetets interna sidor under rubriken Arbetsmiljö. Avvikelse/problem Hög risk Annan risk Åtgärd (mätbar/nyckeltal) Ansvarig Tidsplan / Klart när? Uppföljd När/hur? Avslutad När?

10 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete vid vår arbetsplats Beskriv det systematiska arbetsmiljöarbetet vid din fakultet/institution/enhet. OBS! Detta är fastlagda dokument som endast uppdateras vid behov 2.1. Beskriv er arbetsmiljöorganisation och hur arbetsmiljöuppgifter är fördelade Ansvariga chefer Har utpekade ansvariga en skriftlig delegation som tydliggör de arbetsmiljöuppgifter som delegationen omfattar? Har den eller de som mottagit arbetsmiljöuppgifter de befogenheter, de resurser och den kompetens som uppdraget kräver? Finns arbetsmiljöombud (ordinarie och ersättare)? chef ska möjliggöra nominering, gemensamt ansvarar fackliga organisationerna för att formellt utse ombudet. Om vi har universitetsanställda och landstingsanställda i gemensamma lokaler -hur säkras arbetsmiljöansvaret för denna grupp? Finns utsedda brandskyddsombud? Finns rutiner för att göra ombudet känt bland medarbetare och studenter (anslagstavla, personalkatalogen etc) Hur säkras studenternas medverkan i arbetsmiljöarbetet? Finns utsedd kontaktperson för strålskyddsarbetet? Lokal samverkansgrupp (LSG, FSG) hur arbetar vi för att arbetsmiljöperspektivet ska vara integrerat i vårt arbete med verksamhetsutveckling? 2.2. Hur vi undersöker arbetsmiljön Risker upptäcks inte alltid på en gång. Ni behöver därför regelbundet undersöka arbetsförhållandena och identifiera riskkällor som finns i verksamheten. Några undersökningsmetoder som kan vara till hjälp är: - Arbetsmiljörond vilka deltar? när? dokumentation? Hur undersöker vi studenternas arbetsmiljö? - Psykosocial arbetsmiljörond finns rutiner för att inventera den psykosociala arbetsmiljön? - Utvecklingssamtal vem ansvarar? när under året? former för? Uppföljning? Finns individuella utvecklingsplaner skriftligt framtagna? - Personalmöten där planerade arbetsmiljöfrågor tas upp? - Intervjuer med arbetstagare och arbetsmiljöombud? - Skriftliga enkäter resultat av genomförda medarbetarundersökningar?

11 - Mätningar av olika fysiska faktorer buller, värme, belysning etc? - Arbetsskador (antal), därav olycksfall, arbetssjukdom, färdolycksfall - Sjuktal? Använd med fördel flera olika undersökningsmetoder för ökade möjligheter att identifiera riskkällor. Behöver du stöd? På universitetets interna webb under rubriken Arbetsmiljö kan du hitta följande dokument: - Mall för arbetsmiljörond - Mallar för psykosocial arbetsmiljörond - Mallar för utvecklingssamtal - Lokalt kollektivavtal för samverkan och utveckling, Hur vi gör riskbedömningar Beskriv hur ni gör era riskbedömningar. När de görs, vem som deltar och hur de dokumenteras. Behöver du stöd? Se nedanstående mallar för riskbedömning som finns att hämta på universitets interna sidor under rubriken Arbetsmiljö. - Mall för riskbedömning - Mall för riskbedömning vid planerad förändring i verksamheten - Mall för riskbedömning i laboratoriemiljö 2.4. Det här är våra rutiner Beskriv era egna lokala rutiner som är av vikt för ert arbetsmiljöarbete. Dessa kan ha sitt ursprung från någon tidigare identifierad arbetsmiljörisk som åtgärdats och numera blivit en rutin. Du kan ha hjälp av centralt framtagna rutiner inom arbetsmiljöområdet. Du hittar dessa på vår interna webb under rubriken Arbetsmiljö.

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete Program för systematiskt arbetsmiljöarbete - innehållande arbetsmiljöpolicy vid Högskolan i Halmstad, ansvarsfördelning, interna riktlinjer samt struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Beslutad

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan 17.12.2007 Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Samverkan 2 De arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar som ska göras när ändringar i verksamheten planeras

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter Örnsköldsviks kommun Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte...3 2.3 Avgränsning...3 2.4 Revisionsfrågor...3

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer