Chefsutbildning 12 juni Dan Eriksson, Artontusen AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB"

Transkript

1 Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB

2

3

4 Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5 Minderåriga (AFS) Kap 6 Samverkan (ingen tillsyn av AV) Kap 7 Tillsyn, görs av AV Kap 8 Påföljder, vad händer om något går fel Kap 9 Överklagande

5 Arbetsmiljölagen 3 kap 1a Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

6 Arbetsmiljölagen 3 kap 2 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.

7 Arbetsmiljölagen 3 kap 2a Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras. Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas.

8 Arbetsmiljölagen 3 kap 3 Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

9 Arbetsmiljölagen 3 kap Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.

10 Arbetsmiljölagen 3 kap 4 Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud.

11 Arbetsmiljölagen 3 kap 7 d Om ett fast driftsställe är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter, är den som råder över arbetsstället ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor.

12 Allmänna skyldigheter AML 3 kap Arbetsgivaren (AG) Samverka för god arbetsmiljö. Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ha en organisation för anpassning och rehabilitering. Instruera och informera om risker i verksamheten och säkerställa kompetens hos AT. Tillhandahålla den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver. Den som råder över ett arbetsställe ska se till att ingen som arbetar där utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetstagaren (AT) Samverka för god arbetsmiljö (lagen kräver t.ex. deltagande/samarbete vid genomförande av behövliga åtgärder). Följa skyddsföreskrifter Använda skyddsanordningar Underrätta arbetsledare eller skyddsombud om risker.

13 Arbetsmiljölagen kap 6 Samverkan 1 Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet 2 På arbetsställe med minst fem arbetstagare skall det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. 3 Finns vid arbetsstället mer än ett skyddsombud skall ett av skyddsombuden utses att vara huvudskyddsombud med uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet.

14

15 6a Begäran om åtgärder eller undersökningar. Skyddsombudet kan begära åtgärder eller undersökningar om risker i arbetsmiljön noteras. AG ska genast lämna skriftlig bekräftelse utan dröjsmål på sådan framställan. Om begäran inte beaktas kan Arbetsmiljöverket informeras och ta ställning till om föreläggande eller förbud ska meddelas. Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs behandling av frågan.

16 Arbetsmiljölagen kap 6 Samverkan 8 Vid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare sysselsätts, skall finnas skyddskommitté / arbetsmiljökommitté 9 Arbetsmiljökommitténs uppgift Företagshälsovård Handlingsplaner Planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder, arbetsorganisation Planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall Upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön Arbetsanpassnings- och rehabverksamhet

17 Arbetsmiljölagen kap 6 Samverkan 17 De som genomgår eftergymnasial utbildning och annan utbildning för vuxna än särskild utbildning för vuxna företräds i arbetsmiljöarbetet av studerandeskyddsombud. Ett studerandeskyddsombud ska vara minst 18 år. Elevskyddsombuden utses av eleverna. Huvudmannen för utbildningen ska se till att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget.

18 Umeå Arbetsmiljöorganisation universitet organisation Arbetsmiljösamordnare Miljösamordnare Arbetsmiljösamordnare Säkerhetssamordnare Miljösamordnare Säkerhetssamordnare Expertfunktioner Expertfunktioner Arbetsmiljöhandläggare Planeringsenheten Arbetsmiljöombud HAMO, SAMO, HSAMO Brandskyddsombud Strålskyddskontaktp. Rektor Rektor Ytterst ansvarig Ytterst ansvarig Fakultetsnivå Dekaner Uppgifter inom fakulteten Fakultetsnivå Dekaner Uppgifter inom fakulteten Institutionsnivå Prefekter Arbetsmiljöuppgifter Brandskyddsuppgifter Strålskyddsuppgifter Institutionsnivå Prefekter Arbetsmiljöuppgifter Enhetsnivå Brandskyddsuppgifter Enhetschef Strålskyddsuppgifter Arbetsmiljöuppgifter Brandskyddsuppgifter Strålskyddsuppgifter Enhetsnivå Enhetschef Enhetsnivå Arbetsmiljöuppgifter Laboratorium, Brandskyddsuppgifter lab chef Arbetsmiljöuppgifter Strålskyddsuppgifter Brandskyddsuppgifter Strålskyddsuppgifter Samverkan för utveckling CSG/CAMK Arbetsmiljö Miljö Jämställdhet Inkludering FSG Arbetsmiljöombud Brandskyddsombud Strålskyddsombud LSG (Miljörepresentant) Enhetsnivå Laboratorium, lab chef Arbetsmiljöuppgifter Brandskyddsuppgifter Strålskyddsuppgifter

19

20 SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöpolicy Uppgiftsfördelning Kunskaper chefer och anställda, bl a arbetsmiljöregler Regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna även vid ändringar i verksamhet Handlingsplaner för åtgärder Utreda tillbud och olycksfall Rutiner Årligen följa upp SAM Företagshälsovård

21 Arbetsmiljöpolicy Umeå universitet skall vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara säker och utvecklande för anställda och studenter. Det övergripande målet för universitetets arbetsmiljöarbete är att med god marginal klara lagstiftningens krav. Arbetsmiljöarbetet skall ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbets- och studiemiljö. Arbetet ska bygga på förtroende för individen och ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Effektiv information ska ge alla möjlighet att delta i universitetets utveckling och uppleva att arbetsmiljön är stimulerande och kreativ. Umeå universitets arbetsmiljöarbete utgår från en helhetssyn och är en integrerad del i all verksamhetsplanering samt skall ske så nära verksamheten som möjligt. Studenternas arbetsmiljö och trivsel ingår som en naturlig del i universitetets arbetsmiljöarbete.

22 Delegering / uppgiftsfördelning Chefens ansvar - arbetsmiljö-arbets-uppgifter

23 Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet

24

25 Påföljder, vad händer om något går fel?

26 Umeå universitet 2010 Umeå universitet 2014

27 Nytt sanktionssystem klart 1 juli 2014 Nu; Straffbelagda föreskrifter som ger böter = kriminell handling (AV, polis, åklagare och domstol inblandade) Sen; Sanktionsavgift = avgift som beslutas av AV Avgiften beror på viken risknivå överträdelsen har samt på företagets storlek. Vid högsta risknivå små företag kr och för de största (<500 anst) ?.

28 Kemiska arbetsmiljörisker 2014:5 45 Kemiskt ämne som tillhör grupp A i bilaga 1 eller en kemisk produkt som innehåller en tillsats av ett sådant ämne får inte hanteras 47 Ett kemiskt ämne som tillhör grupp B i bilaga 1 eller en kemisk produkt som innehåller ett sådant ämne i en halt av 1 viktprocent eller mer får inte hanteras utan tillstånd Maskiner 2014:22 6 EG-försäkran om överensstämmelse Medicinska kontroller i arbetslivet Mikrobiologiska arbetsmiljörisker 2014:23 6 Medicinsk kontroll för bedömning av tjänstbarhet 2014:7 20 Förbud för gravid att arbeta där risk för smitta finns 21 Föra register

29 Chefer och arbetsledande personal behöver ha god kännedom om arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen föreskrifter från arbetsmiljöverket. De behöver också ha klart för sig hur reglerna skall tillämpas i verksamheten.

30 Arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet skall vara tillräckliga, 7 Allmänt om kunskaper Allmän arbetsmiljöutbildning Personlig skyddsutrustning, tekniska hjälpmedel Vid förändringar i verksamheten, arbetsmetoder etc Risker i arbetet Info om risker i det egna arbetet och hur att förebygga Särskilt viktigt med kunskap om risker vid arbete på platser som den egna arbetsgivaren inte kan bestämma över.

31 Nöjd medarbetarindex/nmi/ndi,nsi Medarbetarsamtal Sjukfrånvaro/ Sjuknärvaro Arbetsskador och tillbud Arbetsplatsträffar Arbetsmiljöronder CSG-FSG-LSG Daglig verksamhet Företagshälsovården Regelbundet undersöka arbetsmiljöförhållandena HANDLINGSPLAN DIREKT

32 Vid riskbedömning är kraven i föreskrifterna viktiga parametrar I föreskrifterna finns alltid en med krav på riskbedömning

33

34 Riskbedömning vid betydande förändringar -ej del i dagliga verksamheten som hanteras av andra fastställda rutiner Personalförändringar Organisationsförändringar Ny-, om-, tillbyggnad Ändrade arbetstider Nya arbetsmetoder Ny maskinell utrustning

35 Ohälsa, olycksfall 9 Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall och om något allvarligt tillbud inträffar ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att det kan förebyggas i fortsättningen

36 Arbetsskador och tillbud Anmälan arbetsgivaren tillsammans med den skadade samt amo upprättar anmälan på Försäkringskassans blankett FKF 9210 Anmälan Arbetsskada Personskada. Finns på UMU hemsida och Försäkringskassans hemsida Skickas till Registraturen Allvarliga skador och tillbud skall utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket Finns rutin för anmälan, se hemsida.

37 UMU-rutiner exempel Rutin vid anmälan om arbetsskada och tillbud Rutin för inköp av glasögon vid bildskärmsarbete Rutin vid sjukfrånvaro/rehabilitering/rehabiliteringsprocess Rutin för arbetsmiljörond Rutin för medarbetarundersökning Rutin för medarbetarsamtal Rutin för hantering av alkohol- och drogmissbruk Rutin vid sexuella trakasserier och kränkning Rutin vid krissituation Rutin för brandskydd Friskvårdsbidrag Företagshälsovård Mall för introduktion av nya medarbetare Rutin för riskbedömning

38 Skriftlig handlingsplan, 10 Arbetsgivaren skall genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan I planen skall framgå när åtgärder skall vara genomförda samt vem som skall se till att de genomförs Genomförda åtgärder skall kontrolleras

39 Mall för SAM DIREKT HANDLINGSPLAN Mål/brist Aktiviteter Resurs Vem/vilka? Ansvarig Vem? Tidplan När? Reslutat Kommentarer

40 Uppföljning, 11 Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Mall för SAM

41 Företagshälsovård 12 När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för SAM eller Rehab skall arbetsgivaren anlita FHV eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån, se bilaga 2.

42

43 Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Rutin för handlingsplan

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Den goda arbetsmiljön i byggbranschen en hel människa efter ett helt arbetsliv. Innehåll Vad är ett skyddsombud?

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

Skydds ombuds boken.

Skydds ombuds boken. Skydds ombuds boken. Skyddsombudsboken. En handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö 2001 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE LO 2001.09 70 000 ISBN 91 566 1781-X Grafisk form och produktion: Karlavagnen,

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens bolag

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens bolag Revisionsrapport Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens bolag Erik Palmgren, revisionskonsult Gällivare kommun Lekmannarevision Innehållsförteckning 1 Sammantfattning och revisionell bedömning

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Tillsynsrapport 2014:1 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Rikspolisstyrelsen 2014-03-25 Sammanfattning 1 Sammanfattning En analys görs av hur polismyndigheterna

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 1 Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Undersökning av risker Handlingsplan Fördela arbetsmiljöuppgifter Olika typer av

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer