Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Rektors uppgiftsfördelning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Rektors uppgiftsfördelning"

Transkript

1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Rektors uppgiftsfördelning

2

3 Innehåll Sid Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Definition 1 Naturlig del i verksamheten 1 Arbetsmiljöpolicy 1 Uppgiftsfördelning 2 Samverkan 2 Kunskaper 2 Rutiner 2 Undersökning och riskbedömning 2 Handlingsplan 3 Utredning av sjukfrånvaro, olycksfall och allvarliga tillbud 3 Årliga sammanställningar 3 Uppföljning 3 Företagshälsovård 3 Bilagor Checklista,mall Handlingsplan, mall Tidplan, eempel Rektors uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Rektors uppgiftsfördelning 2 Vidare uppgiftsfördelning i verksamhetens arbetsmiljöarbete 2 Vidare uppgiftsfördelning för hela eller delar av institutioners/ 3 avdelningars/enheters verksamhetsområden Kompetens i arbetsmiljöfrågor 3 Bilagor 1 Rektors uppgiftsfördelning till dekaner/överbibliotekarien/förvaltningschefen vid gemensamma förvaltningen 2 Dekanernas/motsv.vidare uppgiftsfördelning till prefekter/chefer/motsv. Beslut om uppgiftsfördelning, mall Litteratur Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbetet, AFS 2001:1 och AFS 2003:4 Arbetsmiljöverkets övriga föreskrifter som berör verksamheten, Arbetsmiljöhandbok för Göteborgs universitet,

4 GÖTEBORGS UNIVERSITET Rektor BESLUT Dnr A /06 (ersätter Dnr A /03) Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Sedan den 1 juli 2001 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) med ändring 1 juli 2003 (AFS 2003:4). De skall användas tillsammans med Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets övriga föreskrifter som gäller för verksamheten i arbetsmiljöarbetet. Föreskrifterna innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar hela verksamheten oavsett om den bedrivs på samma ställe hela tiden, är spridd eller rörlig. De gäller också vid till eempel fältarbete, ombord på fartyg eller när arbetstagaren utför arbete i sitt eget hem. Definition Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Naturlig del i verksamheten Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsmiljöpolicy Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten skall vara för att hälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. I det lokala arbetsmiljöavtalet för Göteborgs universitet, daterat 1 juli 1995, har parterna enats om gemensamma värderingar till grund för arbetsmiljöarbetet och om organisation av arbetsmiljöarbetet inom universitetet. De har också gemensamt formulerat DEN GODA ARBETSMILJÖN som är universitetets övergripande arbetsmiljöpolicy.

5 2 Varje fakultet/motsv. skall formulera en arbetsmiljöpolicy för fakultetens/motsv. verksamhet som skall dokumenteras skriftligt. De risker som finns i verksamheten är en viktig utgångspunkt när arbetsmiljöpolicyn skall formuleras. Varje institution/motsv. skall fastställa konkreta mål för arbetsmiljöarbetet som dokumenteras och kan följas upp. Uppgiftsfördelning Rektor har den 18 september 2006 skriftligt fördelat uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom universitetet. Samverkan Prefekt/motsv. skall samverka med anställda, arbetsmiljöombud, studenter och studentarbetsmiljösombud och stimulera till ett aktivt deltagande i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kunskaper De befattningshavare som mottagit uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom universitetets verksamhet skall ha tillräcklig kompetens. Prefekt/motsv. skall se till att anställda och studenter har kunskaper om arbetet och utbildningsmoment samt dess risker så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas. Detta innebär att ansvara för att anställda och studenter får tillräcklig introduktion, att de har den utbildning och information som behövs och att nödvändiga skriftliga instruktioner finns. Rutiner Det skall finnas skriftliga rutiner som beskriver dels hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till, dels hur det praktiska arbetet skall utföras för att förebygga ohälsa och olycksfall. Av rutinerna skall framgå när, hur och av vem det systematiska arbetsmiljöarbetet skall genomföras och vilka som skall medverka. Undersökning och riskbedömning I arbetsmiljöarbetet är förebyggande insatser den viktigaste grunden för att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsförhållandena skall regelbundet undersökas, och riskerna för ohälsa eller olycksfall skall bedömas. Det är viktigt att planera när och hur undersökningar av arbetsförhållandena skall göras. Vid ändringar i verksamheten, skall bedömningar göras om de medför risker för ohälsa eller olycksfall som måste åtgärdas. Varje institution/motsv. skall göra en riskbedömning av arbetsförhållandena som dokumenteras skriftligt. I den skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Bedömningen skall alltid resultera i åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Om allvarliga risker ändå kvarstår skall skriftliga instruktioner finnas.

6

7 INSTITUTIONENS/MOTSV. CHECKLISTA FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Följande föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen/Arbetsmiljöverket gäller vår verksamhet: Utöver ordinarie verksamhet förekommer arbete på: (e fältarbete, praktikplatser mm) med följande gällande föreskrifter/regler: Universitetets övergripande arbetsmiljöpolicy DEN GODA ARBETSMILJÖN är känd av alla. (Finns angiven i lokalt arbetsmiljöavtal för Göteborgs universitet.) Fakultetens arbetsmiljöpolicy, med utgångspunkt från de risker som finns i verksamheten inom fakulteten är: Institutionens/motsv konkreta mål med arbetsmiljöarbetet är: Dessa mål följs upp: Prefektens/motsv. kompetens om arbetsmiljöarbete: Introduktion av anställda och studenter på arbetsplatsen genomförs på följande sätt: Utbildning om arbetsmiljörisker på arbetsplatsen för anställda och studenter genomförs på följande sätt: Information om arbetsmiljörisker på arbetsplatsen för anställda och studenter genomförs på följande sätt: Skriftliga instruktioner eller rutiner finns för följande arbetsområden: Skriftliga rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till: Praktiska rutiner för att förebygga ohälsa och olycksfall är: När skall det systematiska arbetsmiljöarbetet genomföras:

8 Hur skall det systematiska arbetsmiljöarbetet genomföras: Vem skall genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet: Vilka skall medverka: Arbetsförhållandena undersöks regelbundet: När och hur? Risk för olycksfall och ohälsa bedöms: Skall ändringar vidtas i verksamheten? Medför detta risk för ohälsa och olycksfall? Institutionens dokumenterade riskbedömning: (Allvarlig/inte allvarlig) Instruktion för allvarlig risk finns för: Skriftlig handlingsplan över de åtgärder som inte omedelbart vidtas: Handlingsplanen uppdateras kontinuerligt: Sjukfrånvaro utreds och följs upp: Har sjukfrånvaron samband med arbetet: Arbetsskador anmäls, utreds och följs upp: Allvarliga tillbud anmäls, utreds och följs upp: Sammanställningar över arbetsskador, allvarliga tillbud och sjukfrånvaro genomgås och jämförs med den egna verksamhetens: Redovisning till fakulteten om det systematiska arbetsmiljöarbetet:

9 EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLAN FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Institutionen för... Medverkande vid framtagande av handlingsplan namn på prefekt, anställda, arbetsmiljöombud och studentarbetsmiljöombud Underlag för institutionens handlingsplan är:... Eempel på underlag för institutionens systematiska arbetsmiljöarbete -inventering av verksamheten gentemot gällande föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsmiljöverket och lokala arbetsmiljörutiner vid Göteborgs universitet och övriga regler av betydelse för arbetsmiljön -arbetsmiljöronder avseende institutionens lokaler och verksamhet med bl a checklistor som underlag -genomgång av arbetsuppgifter och därmed följande ansvar för viss verksamhet inom institutionen - sammanställningar av sjukfrånvaron och utredningar av inträffade arbetsskador och tillbud vid institutionen -genomgång av underhållsrutiner och kontrollprogram för verksamheter där detta behov föreligger e. lyftanordningar, tryckkärl, centrifuger, kontroll av elutrustning, ventilationskontroll av dragskåp, kemikaliehantering, hantering av riskavfall, kontroll av personlig skyddsutrustning, nödduschar, brandskydd m m, samt för verksamheten erforderliga riskbedömningar -arbetsmiljöaspekter vid omorganisation eller planering av såväl ny, förändrad som pågående verksamhet Handlingsplanen kan sedan ha nedanstående rubriker: åtgärder som genomförs omedelbart ska inte tas upp i handlingsplanen Problemområde Här behöver vi bli bättre Åtgärdsförslag Vad skall göras? Ansvarig för åtgärd Åtgärdas senast Kostnad Åtgärd vidtagen Utvärdering Löste åtgärden problemet på ett bra sätt? Målet för arbetsmiljöarbetet vid institutionen 200 är: Göteborg den prefekt

10 GÖTEBORGS UNIVERSITET Eempel på Tidplan för arbetsmiljöarbetet Aktivitet jan. febr. mars april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. Systematiskt arbetsmiljöarbete - uppstart - undersökning/riskbedömning - sammanställning - handlingsplan klar - kontinuerlig uppdatering av handlingsplan Arbetsmiljörond (inkl. brandskydd) Utvecklingssamtal med personalen Enkäter Lagstadgade hälsoundersökningar - bildskärmsarbete - härdplasthantering - blyhantering - dykeriarbete - radiologiskt arbete - kadmiumarbete - buller - höjdarbete Uppdatering av skriftliga rutiner

11 GÖTEBORGS UNIVERSITET Eempel på Tidplan för arbetsmiljöarbetet Kontroll av - ögondusch - nöddusch - dragskåp - gasledningar - gasuttag för lustgas (centralanl.) Kontroll av tryckkärl och vakuumkärl - ackrediterat organ - egenkontroll

12 1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Rektor BESLUT Dnr A /06 (ersätter Dnr A /03) Rektors uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Enligt 3 kap. 2 arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160 med ändringar) har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten och skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljölagen omfattar även de studerande enligt 1 kap 3. Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets/Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, avtalet på det statliga arbetstagarområdet Samverkan för utveckling och lokalt arbetsmiljöavtal för Göteborgs universitet 1 juli Enligt verksförordningen (SFS 1995:1322) leds myndigheten av en chef som ansvarar för myndighetens verksamhet och arbetsgivarpolitik. Myndighetens chef skall skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet. Sedan 1 juli 2001 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) med ändring 1 juli 2003 (AFS 2003:4). Dessa föreskrifter är grundläggande för arbetsmiljöarbetet. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren skall gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar för arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamhetens arbetsmiljöarbete på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

13 Rektor har det övergripande ansvaret för att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 2 Rektor beskriver viljeinriktning, mål och medel för arbetsmiljöarbetet och fördelning av arbetsuppgifter och befogenheter. Rektor har ansvaret för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet som skall göras enligt 11 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete. Med hänsyn till Göteborgs universitets storlek och organisation fördelar rektor uppgifterna i verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete på flera befattningshavare inom universitetet. Rektors uppgiftsfördelning Rektor fördelar de uppgifter i verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete som anges i bilaga 1 inom respektive ansvarsområde till: Dekanus för Sahlgrenska akademins område Dekanus för naturvetenskapliga fakultetsnämndens område Dekanus för samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens område Dekanus för Handelshögskolans fakultetsnämnds område Dekanus för utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens område Dekanus för humanistiska fakultetsnämndens område Dekanus för konstnärliga fakultetsnämndens område Dekanus för IT-universitetets fakultetsnämnds område Dekanus för Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningar (UFL) Överbibliotekarien Föreståndaren för Göteborgs Miljövetenskapliga centrum (GMV) Föreståndaren för Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) Förvaltningschefen för gemensamma förvaltningen Vidare uppgiftsfördelning i verksamhetens arbetsmiljöarbete Fakultetsdekanerna, överbibliotekarien och förvaltningschefen för gemensamma förvaltningen får vidare fördela de uppgifter i verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete som anges i bilaga 2 till prefekter, föreståndare och chefer inom deras respektive verksamhetsområden. Uppgiftsfördelningen skall vara skriftlig och tidsbegränsad. Mall bifogas.

14

15 4 GÖTEBORGS UNIVERSITET Bilaga Uppgiftsfördelning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och AFS 2003:4. Dekaner/överbibliotekarien/föreståndarna vid GMV och NCM/förvaltningschefen vid gemensamma förvaltningen skall - fastställa fakultetsnämndområdets/universitetsbibliotekets/enhetens/gemensamma förvaltningens arbetsmiljöpolicy och se till att det finns ekonomiska och personella resurser för arbetsmiljöarbetet gällande planering, ledning, kontroll och uppföljning av denna - bevaka att gällande arbetsmiljölagstiftning, säkerhetsföreskrifter och annan lagstiftning som berör personsäkerheten följs - årligen sammanställa och redovisa det systematiska arbetsmiljöarbetet till rektor med utgångspunkt från institutionernas/motsv. rutiner, riskbedömningar och handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet - se till att det finns en lämpligt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet - stimulera arbetsmiljöarbetet bland anställda, studenter och övriga personer - följa utvecklingen beträffande arbetsskador, risker i arbetet, sjukfrånvaro och frågor som rör skydd mot ohälsa och olycksfall - bevaka att riskbedömningar görs för arbete som innebär allvarliga risker, t e vid hantering av arbetsutrustning, kemiska ämnen eller gaser - fastställa de arbetsmiljöutbildningar som behövs för anställda och studenter - se till att det finns medel för övergripande arbetsmiljöinsatser - se till att anställda och studenter är informerade om den ansvarsfördelning som gäller mellan universitetet och fastighetsförvaltare i lokalfrågor, både vid förvaltning och ombyggnation - ha befogenheter att vidare fördela de uppgifter i verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete som anges i bilaga 2 till prefekter/chefer - returnera uppdraget om uppgiftsfördelning till universitetets rektor då befogenheter, resurser eller kompetens inte är tillräckliga.

16 5 GÖTEBORGS UNIVERSITET Bilaga Uppgiftsfördelning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och AFS 2003:4. Prefekt/chef/motsv. skall - fastställa institutionens/motsv. konkreta mål för arbetsmiljöarbetet och se till att det finns resurser för planering, ledning, kontroll och uppföljning av arbetsmiljön på institutionen/motsv. - samverka med anställda, arbetsmiljöombud, studenter och studentarbetsmiljöombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet och stimulera till ett aktivt deltagande - ansvara för att det finns dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöfrågorna skall hanteras - ansvara för att institutionens/motsv. handlingsplan kontinuerligt uppdateras och genomförs samt se till att det finns medel för åtgärder - planera och genomföra arbetsmiljöronder - se till att anställda och studenter följer gällande arbetsmiljölagstiftning, säkerhetsföreskrifter och annan lagstiftning som berör personsäkerheten och att de använder nödvändiga skyddsanordningar och skyddsutrustning - behandla arbetsmiljöfrågor vid utvecklingssamtal med de anställda - följa sjukfrånvaro, genomföra rehabiliteringsutredningar och rehabiliteringsinsatser - regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna i verksamheten ur såväl fysiskt som psykosocialt perspektiv - när ändringar i verksamheten planeras, bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas - vidta åtgärder som föranleds av undersökningar av arbetsmiljön - ansvara för att riskanalyser utförs för maskiner och tekniska anordningar och vidta erforderliga säkerhetsåtgärder - ansvara för att riskbedömningar och dokumentation av dessa genomförs vid hantering av kemikalier - ansvara för att lagstadgade kontroller av utrustning genomförs - ansvara för att lagstadgade medicinska kontroller genomförs för anställda och studenter - anmäla/söka tillstånd för de verksamheter som kräver detta

17 - upplysa anställda och studenter om risker på arbetsplatsen och informera om arbetsmiljöregler 6 - ansvara för att nyanställda och studenter får adekvat och tillräcklig introduktion på arbetsplatsen - ansvara för att nödvändiga instruktioner är upprättade för anställda och studenter - förvissa sig om att anställda och studenter har den utbildning och får den information som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall - anpassa arbetsförhållandena så att hänsyn tas till anställdas individuella förutsättningar - anmäla inträffade arbetsskador och tillbud till försäkringskassan och skyddsingenjören vid Göteborgs universitet och vid allvarliga personskador genast anmäla till Arbetsmiljöverket - utreda arbetsskador och tillbud tillsammans med arbetsmiljöombud och vid behov skyddsingenjören vid Göteborgs universitet - återföra arbetsmiljöfrågor till dekanus/motsv. vid bristande resurser - returnera uppdraget om uppgiftsfördelning till dekanus/motsv. då befogenheter, resurser eller kunskaper inte är tillräckliga

18 7 GÖTEBORGS UNIVERSITET MALL BESLUT Uppgiftsfördelning Dekanus/motsv. fördelar arbetsmiljöarbetsuppgifter enligt rektors uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet, bilaga 2, till vid prefekt/motsv. inst/motsv. under tiden t.o.m Detta innebär att verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete bedrivs enligt reglerna i Arbetsmiljölagen, Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets föreskrifter och övriga regler av betydelse för arbetsmiljön. Göteborg dekanus/motsv. prefekt/motsv. namnförtydligande namnförtydligande Kopia till Prefekt/motsv. som mottagit uppgiftsfördelning Berörda arbetsmiljöombud Berörda studentarbetsmiljöombud Lokala arbetsmiljökommittén för arbetsmiljöblock Centrala arbetsmiljökommittén Anslås på inst/motsv. anslagstavla

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet GÖTEBORGS UNIVERSITET Rektor BESLUT 2006-09-18 1 Dnr A10 3432/06 (ersätter Dnr A10 3367/03) Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Göteborgs universitet Sedan den 1 juli 2001 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Rektors uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Rektors uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Rektor BESLUT 2006-09-18 Dnr A10 3432/06 (ersätter Dnr A10 3367/03) Rektors uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Enligt 3 kap. 2 arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) DELEGATION AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER ENLIGT BESLUT I SOCIALNÄMNDEN ARBETSMILJÖPOLICY Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun ligger till grund för socialförvaltningens

Läs mer

Frågor vid årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Frågor vid årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling Ylva Berggren, sektionschef E-post: ylva.berggren@gu.se Tel: 031-786 3383 Mottagaruppgifter Dekan/motsv Prefekt/motsv Föreståndare Enhetschefer Kanslichefer

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Personalchef Håkan Berg

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Personalchef Håkan Berg GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Personalchef Håkan Berg POLICY Fastställd av dekanus 2005-03-29 F8 61/05 ARBETSMILJÖPOLICY FÖR NATURVETENSKAPLIGA FAKULTE- TEN Fakultetens

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 1(5) MAH/Rektor Datum: Dnr: 12- Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från till Namn. Namn I min egenskap av fördelar jag arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖ GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖ GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT Dnr V 2014/360 POLICY FÖR ARBETSMILJÖ GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Jörgen Tholin Gemensamma förvaltningen Beslutsdatum

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (7) REGION SKÅNE 2013 ÅRS UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM) För att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetets effektivitet, funktion och utveckling måste det regelbundet

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Konsekvensbedömning?

Konsekvensbedömning? Konsekvensbedömning? Historik - Konsekvensbedömning Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 3 kap 2 ) Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN för institutionen för Tillämpad informationsteknologi (ITIT)

ARBETSMILJÖPLAN för institutionen för Tillämpad informationsteknologi (ITIT) ARBETSMILJÖPLAN för institutionen för Tillämpad informationsteknologi (ITIT) Mål för arbetsmiljöarbetet Institutionens arbetsmiljöarbete skall bedrivas enligt arbetsmiljöpolicyn vid Göteborgs universitet

Läs mer

Datum K@PIA 391.28 KALMAR

Datum K@PIA 391.28 KALMAR ARBETSMILJö 201.4-12-29 IRS 201418068 K@PIA s d 1(5) Enheten för reg on syd Ann-Helen Johansson, 010-730 91, 28 Gymnasiesärskolan Box 804 391.28 KALMAR KALMARSUNDS GYMITI \SIËFÖRBUND 201tr -12-29 D-pl;rn

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014 Uppgiftsfördelning Vid inspektionstillfället saknades en tydlig, skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av skolledare och berörd skolintendent. Ni ska upprätta en tydlig fördelning

Läs mer

Program för dagen. Kandidatprogrammet

Program för dagen. Kandidatprogrammet Program för dagen Kandidatprogrammet 09.15-10.00 Arbetsmiljölagar som styr oss. Per Arne Spik 10.00 10.30 Säkerhet, brand och utrymnings information Peter Landén 10.45 12.00 Konstfacks arbetsmiljöarbete

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ

POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ POLICYDOKUMENT ARBETSMILJÖ 01 Register sida innehåll 1 01 Register 2 02 Inledning 3 03 Arbetsmiljöpolicy 4 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 4 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05.1 Checklista: Fördelning

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet Sektionen Personal Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet November 2016/LJ Reviderad maj 2017 ASJ 1 Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet Enligt AFS 2001:1, 8 "Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet vid Göteborgs universitet.

Arbetsmiljöarbetet vid Göteborgs universitet. GÖTEBORGS UNIVERSITET Lokalt arbetsmiljöavtal Gäller fr o m 1995-07-01 (Dnr F8 330/91) Dnr F8 680/95 Arbetsmiljöarbetet vid Göteborgs universitet. Med hänvisning till de centrala parternas gemensamma värderingar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Första upplagan Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljöverket 2004 Text: Carin Frostberg, Organisatoriska och medicinska

Läs mer

Checklista. Skolan , skolhuvudmän. Datum:

Checklista. Skolan , skolhuvudmän. Datum: Checklista Datum: 2013-08-20 Skolan 2013-2016, skolhuvudmän Denna checklista fokuserar på skolhuvudmannens systematiska arbetsmiljöarbete och lyfter frågor kring arbetsbelastning samt våld och hot. Datum:

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer