Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun"

Transkript

1 Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den Arbetsgivardelegationen

2

3 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy Viljeinriktning Samverkan och delaktighet Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljön Genomförande Uppdrag till förvaltningarna Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Nämnd/Styrelse Förvaltningschef Chefer Riktlinje för det systematiska arbetsmiljöarbetet Inledning Modell för kvalitetssäkring av arbetsmiljöarbetet Mål Kommunnivå Planering Förvaltningsnivå Enhetsnivå Arbetsplatsträff Ledning Förvaltningsnivå Enhetsnivå Styrning Kommunnivå Förvaltningsnivå Enhetsnivå Arbetsplatsträff Undersökning Enhetsnivå Analys Förvaltningsnivå Kommunnivå Uppföljning Kommunnivå Förvaltningsnivå Bilaga 1 Processbeskrivning SAM

4 Värdegrund Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av en arbetsgivarpolitik med ett öppet klimat och med inriktning på god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, ledarskap och mångfald. Utvecklat medarbetarskap och framtidsinriktat arbete med ledarutveckling, är viktiga delar i arbetsgivarpolitiken. En förutsättning för en bra arbetsgivarpolitik är delaktighet och samverkan så att varje medarbetare upplever sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. Sigtuna kommun ska vara en arbetsgivare som förmår rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Vi ska vara kända för ett hållbart arbetsliv med konkurrenskraftiga arbetsvillkor, ett arbetsliv som tar hänsyn till en kulturell mångfald samt kvinnors och mäns villkor. 4

5 Inledning Sigtuna kommun ska vara ett föredöme när det gäller arbetsmiljöarbetet. Nämnderna ansvar för att se till att arbetsmiljöarbetet genomförs. Förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kunskap om Sigtuna kommuns arbetsmiljöarbete och ska delta aktivt i arbetsmiljöarbetet samt känna till på vilket sätt det genomförs. De tre delarna i ledningssystemet bildar tillsammans en helhet för kommunens arbetsmiljöarbete. Kommunens arbetsmiljöpolicy ger en övergripande inriktning om hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Riktlinjen för fördelning av arbetsmiljöarbetet klargör vem som ska utföra arbetet och vilka befogenheter som medföljer. Riktlinjen för det systematiska arbetsmiljöarbetet beskriver vad som ska göras och när det ska ske. Som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns riktlinjer och mallar för rutiner inom viktiga arbetsmiljöområden utlagda på intranätet 5

6 1 Arbetsmiljöpolicy 1.1 Viljeinriktning Ledarskapet ska ge förutsättning för en trygg och bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö genom samverkan, tydliggjorda krav och förväntningar vad gäller arbetsuppgifter och deras utförande och möjlighet till utveckling för medarbetarna. En väl avvägd balans mellan verksamhetens och medarbetarnas behov är viktig. Chefen ansvarar för att: förmedla mål och förankra, följa upp och utvärdera dem motivera ledning och medarbetare på alla nivåer medarbetarna blir delaktiga samverkan fungerar väl Medarbetarna ansvarar för: sin egen och verksamhetens utveckling att medverka till en god arbetsmiljö att utföra sina arbetsuppgifter utifrån sina befogenheter 1.2 Samverkan och delaktighet Arbetsmiljöarbetet är ett arbetsgivaransvar och därmed ett chefsansvar och ska ske i samverkan med medarbetarna och deras fackliga organisationer. Varje medarbetare förväntas vara delaktig i arbetsmiljöarbetet genom direkt inflytande på arbetsplatsträffarna och indirekt genom fackliga representanter i samverkansgrupperna. Samverkansgrupperna är skyddskommittéer och ska planera, genomföra och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet samt sammanställa kartläggning och riskbedömning i en lägesbeskrivning. 1.3 Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljön Genom denna policy fördelar kommunstyrelsen arbetsmiljöarbetsuppgifter till nämnd/styrelse för genomförandet av arbetsmiljöarbetet. Vidare fördelning ska ske skriftligt enligt Riktlinjen för fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter. 1.4 Genomförande Ansvaret för att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs ligger på respektive nämnd/styrelse. De ansvarar för fördelningen av arbetsmiljöarbetsuppgifterna samt att resurser och befogenheter finns för uppdraget. De som får arbetsmiljöarbetsuppgifter fördelade till sig ska ha en självständig ställning, tillräckliga befogenheter och resurser samt kontrollerad kunskap och 6

7 kompetens. Det ska klart och tydligt framgå för samtliga på arbetsplatsen vem som har en viss arbetsmiljöarbetsuppgift. I arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är det viktigt att komma ihåg att varje verksamhetsbeslut har en arbetsmiljökonsekvens. Inför varje verksamhetsförändring ska en riskbedömning göras. 1.5 Uppdrag till förvaltningarna Varje förvaltning ska årligen planera sitt arbetsmiljöarbete och dokumentera det. Varje förvaltning ska årligen genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Riktlinje för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningens kartläggning och riskbedömning ska sammanställas i en lägesbeskrivning som tillsammans med analys och förslag på åtgärder ska delges arbetsgivardelegationen årligen senast den 1 mars. 7

8 2 Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att kommunen som arbetsgivare fullgör sina skyldigheter för att säkerställa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaransvaret vilar primärt på kommunstyrelsen som personalorgan och nämnder som personalmyndigheter. Tillsynen över att arbetsmiljön är tillfredställande ska vara en naturlig och integrerad del av chefernas ansvar. Arbetsmiljöarbetet ska läggas ut så det på olika nivåer i organisationen är klargjort vem som har arbetsuppgifterna. Denna riktlinje innehåller arbetsuppgifter som ska utföras på olika nivåer. I det fall då befogenheterna inte räcker till finns former för att tydligt returnera arbetsmiljöarbetsuppgiften tillbaka till överordnad chef. 2.1 Nämnd/Styrelse Nämnderna ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnd/styrelse ska se till att: det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs fördela arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen kommunens samverkansavtal tillämpas årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och rapportera till arbetsgivardelegationen det bedrivs en ekonomisk planering för arbetsmiljöarbetet till kommunstyrelsen returnera arbetsmiljöfrågor som nämnden saknar befogenheter för 8

9 2.2 Förvaltningschef De fördelade arbetsmiljöarbetsuppgifterna innebär att förvaltningschefen ska: 1) ha kunskap om samt se till att gällande lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet efterlevs 2) organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet vad avser övergripande planering, ledning och kontroll inom förvaltningen (AFS 2001:1) 3) tillämpa kommunens samverkansavtal 4) tillämpa kommunens arbetsmiljöriktlinjer 5) se till att fördelningen av arbetsmiljöarbetsuppgifter klart visar vem i förvaltningen som har ansvaret för varje typ av fråga och att tillräckliga befogenheter och kompetens finns 6) se till att kartläggningar och riskbedömningar av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön inom förvaltningens verksamheter årligen genomförs, samt rapportera en samlad lägesbeskrivning över arbetsmiljön till nämnden. 7) se till att de arbetsmiljörutiner som behövs inom förvaltningen är utarbetade och följs, samt att den befintliga dokumentationen årligen revideras 8) se till att årliga sammanställningar görs över olyckor, tillbud, sjukfrånvaro och personalomsättning 9) utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om allvarlig olycka inträffat. Detta gäller även vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa (AMF 2 ). Eventuella ingripanden och förelägganden från Arbetsmiljöverket ska efterlevas 10) i samband med budgetarbetet föra en ekonomisk planering över de arbetsmiljöförbättrande åtgärder som planeras 11) stimulera initiativ på arbetsmiljöområdet. 12) returnera till nämnden varje arbetsmiljöfråga som förvaltningschefen saknar befogenheter för 9

10 2.3 Chefer De fördelade arbetsmiljöarbetsuppgifterna innebär att chefen ska: 1) ha kunskap om samt se till att gällande lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet efterlevs 2) organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet vad avser planering, ledning och kontroll (AFS 2001:1) och att se till att det genomförs enligt kommunens riktlinje 3) tillämpa kommunens samverkansavtal 4) tillämpa kommunens arbetsmiljöriktlinjer 5) se till att tillräckliga befogenheter och att kompetens finns om fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter sker till underställda chefer 6) årligen genomföra kartläggning och riskbedömning av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, samt upprätta handlingsplaner för det som inte omedelbart åtgärdas. En lägesbeskrivning lämnas till förvaltningschefen. 7) åtgärda akuta brister i arbetsmiljön och se till att planerade arbetsmiljöinsatser genomförs och får avsedd effekt 8) göra befintliga arbetsmiljörutiner kända för alla medarbetare och fortlöpande ge den information och de instruktioner som behövs för att förebygga ohälsa, olyckor och tillbud 9) utreda och rapportera arbetsskador, olycksfall och tillbud 10) utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om allvarlig olycka inträffat. Detta gäller även vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa (AMF 2 ). Eventuella ingripanden och förelägganden från Arbetsmiljöverket ska efterlevas 11) beakta arbetsmiljöaspekter i beslut och integrera arbetsmiljöarbetet i verksamhetsplanerna och budgetarbetet samt framföra behov av arbetsmiljöförbättrande åtgärder till förvaltningschefen 12) returnera till närmaste chef varje arbetsmiljöfråga som du som chef saknar befogenheter för 13) För rektorer gäller även att se till att valda elevskyddsombud får utbildning och ges möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet. 10

11 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Undertecknad som har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön inom nämnd/förvaltning/verksamhetsområde fördelar arbetsmiljöarbetsuppgifter till namn som i sin befattning inom det aktuella området har ansvaret för övriga beslut som i stor utsträckning påverkar arbetet och arbetsmiljön. Vi har kommit överens om vad som ingår i ansvaret och vad som krävs för att arbetsmiljöarbetet ska fungera väl, i enlighet med denna fördelning. Bifogad bilaga rubrik punkt 2.2 förvaltningschef/2.3 chef med angivande av markering framför punkterna anger detta arbetsmiljöansvar. I den mån befogenheterna och resurser inte räcker till, ska vederbörande tydligt returnera frågan/frågorna tillbaka till mig, som då återtar ansvaret för den aktuella frågan. Uppgiftsfördelningen med bilaga har upprättats. Originalet förvaras i den mottagandes personakt. Mottagandet av ovanstående fördelning bekräftas Märsta den Underskrift av den som fördelat arbetsmiljöarbetsuppgifterna Underskrift av den som mottagit arbetsmiljöarbetsuppgifterna 11

12 Returnering av arbetsmiljöarbetsuppgift. Namn på den som returnerar arbetsmiljöarbetsuppgift Befattning Returnerad arbetsuppgift Anledning till returneringen Mottagaren av returneringen Märsta den Underskrift av den som returnerar arbetsmiljöarbetsuppgiften Underskrift av den som mottager returneringen av arbetsmiljöarbetsuppgiften 12

13 3 Riktlinje för det systematiska arbetsmiljöarbetet 3.1 Inledning Riktlinjen utgår från arbetsmiljölagen, arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (AFS 2001:1), kommunens arbetsmiljöpolicy samt det lokala samverkansavtalet LAMAMBA. Ett arbetsmiljöarbete med systematik ger en kvalitetssäkring av genomförande och resultat. I det dagliga arbetet handlar SAM om att fatta beslut och genomföra åtgärder. Varje verksamhetsbeslut har en arbetsmiljökonsekvens. SAM handlar dels om förebyggande åtgärder så att ingen skadas eller blir sjuk, dels hälsofrämjande åtgärder som bidrar till ett förlängt arbetsliv. SAM ska genomföras under en tidsperiod på ett år, enligt denna modell. Varje förvaltning ska göra en planering för när de olika stegen ska genomföras under året. Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker genom samverkansgrupperna och tillsammans med skyddsombuden. Dialogen som metod och förhållningssätt ska användas. Inflytande och delaktighet som ger insikt är grundläggande för alla. Medarbetarna ska ges möjlighet att delta i planeringen och genomförandet. Ordlista Kommun = kommunövergripande nivå Förvaltning = förvaltningens ansvarsområde Enhet = samtliga verksamhetsområden under förvaltningschefen 3.2 Modell för kvalitetssäkring av arbetsmiljöarbetet Riktlinjen är uppdelad i steg, se processbeskrivning bilaga1, och utgår från huvudstegen undersöka, genomföra, följa upp i AFS 2001:1 och beskriver både kommunens och förvaltningarnas arbete. De steg som beskrivs i processen är: Mål Planering Ledning Styrning Undersökning Analys Uppföljning Genom att följa varje steg i modellen och genomföra den under en tolvmånadersperiod kvalitetssäkras arbetsmiljöarbetet. Genom den tydliga kopplingen till samverkansavtalet ges medarbetarna möjlighet till inflytande över sin arbetssituation och ökad delaktighet. I samtliga steg i modellen ska hälsofrämjande aspekter ingå. 13

14 3.3 Mål Detta är första steget i att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att genomföra arbetsmiljöarbetets alla steg under ett år bör målen sättas i januari Kommunnivå Arbetsmiljöpolicy Anger kommunens viljeinriktning och mål med arbetsmiljöarbetet. Kommunens arbetsmiljöpolicy ska vara utgångspunkten i arbetsmiljöarbetet. Ansvarig: Kommunstyrelsen Verksamhetsplan Beskriver den politiska viljan med verksamhetsarbetet. Innehåller politiskt övergripande strategiska mål där förvaltningarna ska upprätta aktiviteter. Ansvarig: Kommunstyrelsen 3.4 Planering Planeringen av arbetsmiljöarbetet handlar om att bestämma vad som ska göras och hur det ska göras. Även tidpunkter då de olika stegen senast ska vara genomförda och rapporterade planeras i detta skede Förvaltningsnivå Samverkansgrupp Med utgångspunkt från kommunens arbetsmiljöpolicy, verksamhetsplanen och SAM planeras aktiviteter som dokumenteras i en arbetsmiljöplan. Processen tidsplaneras för året. Revidering sker årligen med stöd av analysen från verksamheternas lägesbeskrivningar. Ansvarig: Förvaltningschef Enhetsnivå Samverkansgrupp Cheferna planerar genomförandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med samverkansgrupperna. Arbetsuppgifterna fördelas och tidsbestäms. Ansvarig: Chef Arbetsplatsträff Dialog förs på arbetsplatsträffarna om det löpande arbetsmiljöarbetet. Ansvarig: Chef 14

15 3.5 Ledning Ledningen av arbetsmiljöarbetet innebär att se till att beslutade åtgärder genomförs. Det ska också vara klargjort vem som ska göra vad. Fördelningen av arbetsuppgifterna ska alltid ske skriftligt Förvaltningsnivå Förvaltningscheferna tar, utifrån Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter, emot och fördelar arbetsmiljöarbetsuppgifter inom sin organisation. Förvaltningscheferna ska förvissa sig om att kunskaper, kompetens och befogenheter finns hos dem som tar emot arbetsmiljöarbetsuppgifterna. Ansvarig: Förvaltningschef Enhetsnivå Cheferna fördelar eventuellt arbetsmiljöarbetsuppgifter vidare och ska då se till att kunskaper och befogenheter finns för dem som ska utföra arbetsmiljöarbetsuppgifterna. Ansvarig: Chef 15

16 3.6 Styrning Genom att upprätta arbetsmiljöplaner, riktlinjer och rutiner styr man arbetsmiljöarbetet för att förebygga ohälsa och olyckor/tillbud Kommunnivå Samverkansgrupp Utifrån kommunens arbetsmiljöpolicy och SAM upprättas/revideras kommunövergripande riktlinjer för fastställande i kommunstyrelsen. Mallar för förslag till rutiner som stöd för förvaltningarnas samverkansgrupper upprättas/revideras. Arbetsmiljöutbildning planeras i samverkan Ansvarig: Personalchef Förvaltningsnivå Samverkansgrupp Förvaltningens rutiner upprättas/revideras. De rutiner som ska fastställas inom varje förvaltning är: Rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet Rutin vid våld och hot om våld Rutin för första hjälpen och krisstöd Rutin vid kränkande/diskriminerande behandling Rutin för introduktion Utöver dessa kan det finnas föreskrifter från Arbetsmiljöverket som kräver rutin i någon specifik verksamhet. Ansvarig: Förvaltningschef Enhetsnivå Samverkansgrupp Förvaltningens rutiner verksamhetsanpassas. Ansvarig: Chef Arbetsplatsträff Dialog förs om kommunens riktlinjer och förvaltningens rutiner så att de blir kända för samtliga medarbetare. Ansvarig: Chef 16

17 3.7 Undersökning Enhetsnivå Samverkansgrupperna är skyddskommitté och ska planera arbetsmiljöarbetet. Genom skyddsronder genomförs kartläggning och riskbedömning av verksamheten. Kartläggningen ska visa hur arbetsmiljön är idag. Riskbedömningen syftar på eventuella framtida risker, så att de kan förebyggas eller minimeras. Vid kartläggningen och riskbedömningen ska följande göras: Skyddsrond av den fysiska arbetsmiljön Skyddsrond av den psyko/sociala arbetsmiljön Genomgång av arbetsskador och tillbud Uppföljning av sjukfrånvarostatistik Uppföljning av personalomsättning Analys av medarbetarenkäten De mallar för arbetet som tagits fram i samverkansgruppen på kommunnivå ska användas. Handlingsplaner upprättas för de punkter som ska åtgärdas. Verksamheten sammanfattar sin undersökning i en lägesbeskrivning som lämnas till förvaltningens samverkansgrupp. Ansvarig: Chef 3.8 Analys Förvaltningsnivå Samverkansgrupp Analys görs av verksamheternas lägesbeskrivningar. Förslag på åtgärder, som blir en grund för nästa års arbetsmiljöplan, tas fram. Rapport lämnas till samverkansgruppen på kommunnivå samt arbetsgivardelegationen. Ansvarig: Förvaltningschef Kommunnivå Samverkansgrupp Analys sker av förvaltningarnas lägesbeskrivningar och medarbetarenkätens, jämställdhetsplanens och mångfaldsplanens aktiviteter. Ansvarig: Personalchef 17

18 3.9 Uppföljning Arbetsmiljöarbetet ska följas upp Kommunnivå Samverkansgrupp Utifrån analysen görs revidering av kommunens arbetsmiljöpolicy och Riktlinje för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljning görs också av processen, tidsplanen och företagshälsovårdsavtalet. Rapport lämnas senast 1 mars till arbetsgivardelegationen. Ansvarig: Personalchef Förvaltningsnivå Samverkansgrupp Uppföljning/utvärdering sker av förvaltningens process och tidsplan. Ansvarig: Förvaltningschef 18

19 3.10 Bilaga 1 Processbeskrivning SAM 19

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Policy Arbetsmiljöpolicy

Policy Arbetsmiljöpolicy Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) DELEGATION AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER ENLIGT BESLUT I SOCIALNÄMNDEN ARBETSMILJÖPOLICY Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun ligger till grund för socialförvaltningens

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Personalavdelningen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Enhet Kommunledningskontoret Giltigt från 2009-05-12 Utarbetat av Margita Westring och Anders Sporrong Fastställt av Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Verksamhetshandbok. GYF Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning - Enkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning

Verksamhetshandbok. GYF Systematiskt arbetsmiljöarbete Årlig uppföljning - Enkät. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Årlig uppföljning Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Personal Arbetsmiljö personal 17.02 1(10) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET I NORRTÄLJE KOMMUN Norrtälje kommun vill med denna riktlinje säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad lagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.

SAM 2012. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011. [Skriv text] Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommun förvaltning 2010. Dnr 2011.10118 SAM 2012 Systematiskt arbetsmiljöarbete CeSam /Maria Wihlborg Årlig revision av systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET

RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET RIKTLINJER FÖR DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sven Tholén Personalchef DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET.3 SAMVERKAN 5 METODER FÖR

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Tjänsteskrivelse. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-08-15 Vår referens Yvonne Gustafsson Avdelningschef Tjänsteskrivelse yvonne.gustafsson@malmo.se Fördelning av arbetsmiljöuppgifter FRI-2013-1933 Sammanfattning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 1(5) MAH/Rektor Datum: Dnr: 12- Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från till Namn. Namn I min egenskap av fördelar jag arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Årlig uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetsmiljöprocessen

Årlig uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetsmiljöprocessen Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-29 Vår referens Anja Angsmark HR-konsult anja.angsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Årlig uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Anne Wolf Kvalitetscontroller Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013 SOFV-2014-447

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0030 52904 Södermöre kommundelsnämnd Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015 Förslag till beslut Södermöre

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsen kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsen kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 B Öste t AU 9:6 Dnr. KS 2015/0024 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsen kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Arbetsutskottets

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN 2017.115 131 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-03 121 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-04-14 SKDN 2015/0096 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Sammanträdesdatum Personalutskott (1) 27 Dnr KS/2017:292

Sammanträdesdatum Personalutskott (1) 27 Dnr KS/2017:292 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Personalutskott 2017-10-24 1 (1) Sida 27 Dnr KS/2017:292 Riktlinjer arbetsmiljö Bakgrund Mjölby kommun antog 2003-05-27 en arbetsmiljöpolicy som nu är reviderad.

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen Handläggare Datum 2016-02-02 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Serviceförvaltningen 2015 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Kommunhälsan Kommunledningskontoret Adress

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer