ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem"

Transkript

1 ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi ska förbättra oss! Det gäller dig som arbetstagare, vikarie, elev eller vårdnadshavare ja, vi vill ödmjukt ta till oss värdefulla synpunkter från alla! Välkommen Önskar Rektor med personal

2 Arbetsmiljöplan Junsele skola och fritidshem Junsele skola och fritidshem arbetar för en fysisk och psykisk tillfredsställande arbetsmiljö. Vi ska sträva efter att vara en arbetsplats dit man går med glädje och där man trivs med sin arbetssituation så att enheten kan fullfölja sina uppdrag. All personal och alla elever skall känna en delaktighet och ett eget ansvar i arbetsmiljöfrågor och det ska vara en öppen och rak kommunikation mellan alla på arbetsplatsen. Vår goda arbetsmiljö ska präglas av: Trygghet, arbets-och studiero Utmanande lärmiljöer som väcker lust och nyfikenhet att lära Arbetsmiljön ska verka för att vara säker och alla ska verka för att arbetsskador inte uppstår Ett öppet klimat som främjar kommunikation Ansvar för arbetsmiljöuppgifterna Rektor Respekt och empati för alla människors lika värde Ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna är delegerade till rektor. Rektor ansvarar för att organisera, Ett förebyggande leda och bedriva arbetssätt arbetsmiljöarbetet som syftar till med att skapa planering, förutsättningar genomförande en och god uppföljning. arbetsmiljö Rektor har genomfört kommunens arbetsmiljöutbildning. Medarbetare Personalen En hög har grad ansvar av medverkan att aktivt delta som i arbetsmiljöarbetet inspirerar till utveckling genom av att verksamheten delta vid genom arbetsplatsträffar, kompetensutveckling arbetslagsmöten, och nya medarbetarsamtal arbetsmetoder och utbildningar som syftar till att främja en säker arbetsmiljö. Det ingår i det dagliga arbetet att påtala arbetsmiljörisker, ge förslag Ett till ledarskap arbetsmiljöförbättringar, som kännetecknas följa regler av tydlighet, och rutiner. entusiasm, Medarbetaren närvaro och ska meddela höga rektor om förväntningar tillbud, olyckor och arbetsskador. Alla ska hjälpa till att hålla god ordning i Ansvar för arbetsmiljöuppgifterna: Rektor Ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna är delegerade till rektor. Rektor ansvarar för att organisera, leda och bedriva arbetsmiljöarbetet med planering, genomförande och uppföljning. Rektor har genomfört kommunens arbetsmiljöutbildning.(aml kap. 3, 2a), (AML kap3, 3 ) Medarbetare Personalen har ansvar att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet genom att delta vid arbetsplatsträffar, arbetslagsmöten, medarbetarsamtal, utbildningar och göra riskbedömningar vid tillfällen där dessa behövs. Allt som syftar till att främja en säker arbetsmiljö. Det ingår i det dagliga arbetet att påtala arbetsmiljörisker, ge förslag till arbetsmiljöförbättringar, följa regler och rutiner. Medarbetaren ska meddela rektor om tillbud, olyckor och arbetsskador. Alla ska hjälpa till att hålla god ordning i skolans lokaler så att utrymningsvägar hålls fria.

3 Samverkansgruppen: Samverkansgruppen verkar övergripande och följer utvecklingen som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall inom rektorsområdets (Junsele och Näsåkers skolor, fritids och förskolor) samtliga verksamheter. Handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöområdet, ändrad arbetsorganisation, ändring av lokaler och arbetsmetoder är exempel på vad som beslutas i samverkansgruppen. Protokoll från Samverkansgruppen skickas till huvudmannen. Rutiner för undersökning och riskbedömning av fysisk arbetsmiljö: Arbetsmiljön på Junsele skola och fritidshem är ett gemensamt ansvar. Alla har ett ansvar att rapportera brister och anmäla fysiska skaderisker i den dagliga verksamheten. Detta görs till skyddsombud eller till rektor. Detta görs, vid upptäckt, direkt eller inför skyddsronder. Frågor gällande fysisk arbetsmiljö hanteras månadsvis på APT och i Samverkansgruppen. Elevombuden har en central roll i meningen att de har till uppgift att inhämta synpunkter från övriga elever. Rutiner för Systematiskt Brandskyddsarbete: Rutiner omkring det systematiska brandskyddsarbetet, SBA, hanteras enligt särskilda rutiner. Dokumentation kring detta finns samlad på särskilt ställe. Kortfattat ska SBA innehålla rutiner för översyn av brandskydd, rutiner för utrymningsövningar, ansvarsområden för utrymning, vilket ansvar som ligger på fastighetsägare resp. brukare m.m. Rutiner vid brand och utrymning finns, tillsammans med utrymningsplan, uppsatta i varje klassrum. Utbildning: Arbetsledning och Skyddsombud skall erhålla utbildning för sina roller via arbetsgivaren, inom ramen för Sollefteå kommuns arbetsmiljöutbildning. Elevskyddsombud skall om möjligt utbildas årligen. Övrig personal skall ges möjlighet att ta del av dokumentation som rör arbetsmiljöfrågor, För SBA finns särskild central utbildningsplan. Rutiner för våld, hot, kränkningar och tillbud för elever: Alla händelser som faller under rubriken ska snarast anmälas till rektor på OSIS-blankett. Blankett gällande skador och tillbud finns att hämta på adressen: Kränkande behandling anmäls via blanketten: Anmälan kränkande behandling, Sollefteå Kommun. Hämtas i Edwise. Våld, hot och kränkningar tas upp i Trygghetsteamet och från Sollefteå Kommun fastlagd plan (se Våld och hot arbetsmiljöpärmen, flik V) Allvarliga tillbud anmäls omgående till Arbetsmiljöverket. Händelser som faller inom ramen för allmänt åtal, polisanmäls efter individuell bedömning.

4 Rutiner för våld, hot, kränkningar, allvarliga tillbud övriga: Våld, hot och kränkningar ska anmälas till rektor på särskild blankett. I likhet med händelser där elever är inblandade ska även de rutinerna som finns på kommunens plan följas. Anmälan till Arbetsmiljöverket och polis görs efter samtal med den utsatte och i övrigt utifrån kommunens plan. Allvarliga tillbud anmäls till rektor på särskild blankett samt till Arbetsmiljöverket. Tillbuden tas upp och behandlas i samråd med samverkansgruppen. Vid beslut om åtgärder från Arbetsmiljöverket tas dessa åtgärder fram i samråd mellan rektor och skyddsombud. Ohälsa: Målsättningen för Junsele skola och fridtids är att det förebyggande hälsoarbetet för all personal ska generera en arbetssituation som är tillfredsställande. Vägledande i detta arbete ska vara en öppen positiv dialog, prestigelöst innehåll och i en framåtsyftande riktning. Arbetsmiljökartläggningar genomförs genom olika enkäter, skyddsronder och i ett gott arbetsklimat. Resultaten av detta arbete ska vara vägledande in i framtiden. I de fall medarbetare drabbas av ohälsa förs i första hand en dialog med medarbetaren om förändringa i arbetsuppgifterna. Kontakt tas också med företagshälsovård om den anställde önskar. All personal har tillgång till företagshälsovård, för närvarande med företaget Länshälsan. Rutiner för krishantering: Akuta krissituationer hanteras av skolans kriskrupp. Särskild krisplan (se under flik K) finns för detta och där framgår också vilka som ingår i krisgruppen. Ansvarig för Krisgruppen är rektor men alla medlemmar i denna kan kalla in övriga i gruppen. Delegering av arbetsmiljöuppgifter: I Junsele skola och fritidshem finns följande delegeringar av arbetsmiljöuppgifter: - Kemisal och prep.rum David Håkansson - Slöjdsal Lars Johansson - Idrottssal Leo Finnilä

5 Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet: Aktivitet När Ansvar för Övrigt genomförande Arbetsplatsträffar 1ggr/månad Rektor Samverkansgrupp 3-4 ggr/termin Rektor Medarbetar-/lönesamtal 1 ggr/arbetsår Rektor 1 medarbetar-/1 lönesamtal Uppdragsdialog 1 ggr/arbetsår Rektor Maj, Juni månad Skyddsrond 2 ggr/arbetsår Rektor Nov. och mars, med fastighetsansvarig Brandövning 1 ggr/termin Rektor Utrymningsövning med barn, elever, September, januari Likabehandlingsplan 1 ggr/termin Rektor Augusti/september upprättas Elevskyddsombud, val av 1 ggr/arbetsår Rektor Val sker i september månad, i elevrådet. Elevskyddsombudsutbildning sker genom huvudmannen Enkät Checklista Skolans 1 ggr/arbetsår Rektor Augusti månad, innan skolstart kemiundervisning Enkät Maskiner i 1 ggr/arbetsår Rektor Augusti månad, innan skolstart träslöjdsalar i grundskolor Enkät- Checklista om trivsel och arbetsklimat 1 ggr/arbetsår Rektor Genomförs v. 9 (innan sportlov) APT Enkät Checklista för Personalrum 1 ggr/arbetsår Rektor Genomförs innan påsklov (2015: v.14) Enkät- Checklista för psykosocial arbetsmiljö 1 ggr/arbetsår Rektor Genomförs v. 43 (innan höstlov) APT Enkät Checklista Skolor (från AV) 1 ggr/arbetsår Rektor Genomförs v. 48 (innan jullov) APT Uppföljning av OSIS (juni, (upptas på EHT utvärdering, och i Samverkansmöten månadsvis) 1 ggr/år, månadsvis Rektor Juni Utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet Övrigt förekommande fall: Rehabiliteringsutredningar, Avgångsintervjuer, Uppföljning vid sjukfrånvaro (Adato bevakningssystem), 1 ggr/arbetsår Rektor Genomförs i läsårets sista eller första APT och Samverkan, juni alt. augusti Vid behov Rektor Rutiner för riskbedömning och konsekvensanalyser vid för ändringar i verksamheten: Inför varje större förändring av verksamheten, t.ex. förändringar till följd av ändrade budgetförutsättningar, skall en riskbedömning och konsekvensanalys göras. Ansvarig: Arbetsledning Medarbetarna ges möjlighet att komma med synpunkter. Innehåll: Fokus på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, för både personal och elever.

6 Riskbedömning: Risker och brister som upptäcks och identifieras ska dokumenteras och en bedömning ska göras av hur allvarlig en risk är både kortsiktigt och långsiktigt. Detta arbete görs fortlöpande. Det som inte går att åtgärda inom några dagar skrivs in i en handlingsplan Förbättringsområden : Vid den årliga översynen av det systematiska arbetsmiljöarbetet identifierades följande förbättringsområden: 1. Mer arbete med enkäter och utvärderingen av dessa 2. Översyn av Prao-verksamheten 3. Risk- och konsekvensbedömningar i alla situationer 4. Arbetsmiljö- och Brandskyddsarbetet måste förbättras genom att samarbetet med fastighetsägare och förvaltare utvecklas 5. Översyn av lokalbehov måste framhållas till huvudmannen Synpunkter på vår arbetsmiljö: Mina synpunkter: Mitt namn: Lämnas till Rektor alt. Skyddsombud för behandling

7 Junsele skola och fritids

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Tjänsteskrivelse 2015-06-02 BUN 2015.0323 Handläggare: Lotta Frisk, personalavdelningen Barn- och utbildningsnämnden Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Sammanfattning I Karlskoga kommuns riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete Program för systematiskt arbetsmiljöarbete - innehållande arbetsmiljöpolicy vid Högskolan i Halmstad, ansvarsfördelning, interna riktlinjer samt struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Beslutad

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

DISKRIMINERING 4 Kränkande behandling 4 Trakasserier 4 Annan kränkande behandling 4 Diskriminerande handlingar 4

DISKRIMINERING 4 Kränkande behandling 4 Trakasserier 4 Annan kränkande behandling 4 Diskriminerande handlingar 4 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. SKOLANS VISION 3 Till dig som elev. 3 Till dig som personal 3 Till dig som vårdnadshavare 3 Personalinformation

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2013 Ystads kommun Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan 17.12.2007 Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Samverkan 2 De arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar som ska göras när ändringar i verksamheten planeras

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul 1 Januari : December: medarbetarenkät Lönegrundande medarbetarsamtalet Elevenkäten åk 2 Friskvård drogenkät åk 2 Februari: Lönegrundande medarbetarsamtal Elevenkäten åk 2 Skyddsrond November: Drogenkät

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Ragunda kommun önskar bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Policyn om hot och våld är

Läs mer