Jämställdhetsplan för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Jämställdhetsplan för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1

2 Fastställt av: Kommunfullmäktige (punkt 1-5) Datum: För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen. Delar av bilagorna ska årligen revideras, vilket Kommunledningsstaben, Personal ansvarar för. Dokumentet gäller för: Alla förvaltningar (bilagor reviderade för 2014) Dokumentet gäller till och med:

3 Innehåll 1. Syfte Inledning Jämställdhet utifrån diskrimineringslagen Organisation för jämställdhetsarbetet Övergripande mål Aktiva åtgärder i jämställdhetsarbetet... 6 Bilaga 1 Utvärdering av jämställdhetsplan reviderad Bilaga 2 Jämställdhet sammanfattning av jämställdhetsarbetet Bilaga 3 Statistik kopplad till jämställdhet vid Lindesbergs kommun Bilaga 4 Könsuppdelad lönestatistik för

4 1. Syfte Jämställdhetsplanen ska bidra till att förbättra jämställdhetsarbetet i Lindesbergs kommun. 2. Inledning I Lindesbergs kommun arbetar vi aktivt för att säkerställa lika villkor för alla medarbetare och för ett förhållningssätt som motverkar alla former av diskriminering i det vardagliga arbetet. Ett långsiktigt aktivt jämställdhetsarbete i kommunens alla verksamheter skapar grunden för en bra arbetsmiljö. 3. Jämställdhet utifrån diskrimineringslagen Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Enligt diskrimineringslagen ska en jämställdhetsplan upprättas vart tredje år och arbetsgivaren ska inom sin verksamhet bedriva ett aktivt målinriktat jämställdhetsarbete, och enligt 3 kapitel 4-9 innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som arbetsgivaren avser påbörja eller genomföra de kommande åren, samt uppföljning av tidigare plan. Jämställdhetsplanen ska även innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra enligt 3 kapitel Organisation för jämställdhetsarbetet Kommunfullmäktige antar ny jämställdhetsplan vart tredje år. Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för arbetet med jämställdhetsplanen samt utser en politiskt ansvarig. Redaktionella ändringar i planen samt uppdatering i bilagor får göras även efter det att planen antagits. Kommunchefen är ytterst ansvarig för jämställdhetsarbetet och dess utveckling i kommunens verksamhet. Övergripande jämställdhetsfrågor för kommunen ska förankras i förvaltningschefsgruppen. Jämställdhetsgruppen är en referensgrupp i jämställdhetsfrågor. Politiskt ansvarig tillsammans med kommunchef utser arbetsgivarrepresentanter. Kommunövergripande samverkansgrupp utser fackliga representanter. Jämställdhetsgruppen har ett uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta förslag till jämställdhetsplan. Jämställdhetsgruppen utarbetar förslag till jämställdhetsplan vart tredje år, svarar för att årligen sammanställa och följa upp förvaltningarnas jämställdhetsarbete kopplat till målen i jämställdhetsplanen och rapporterar till förvaltningschefsgruppen och kommunstyrelse. En sammanfattning redovisas årligen i det personalekonomiska bokslutet. Förvaltningscheferna ansvarar inom respektive förvaltning för jämställdhetsarbetet. Ansvaret innebär: Att tillse att medarbetarna har kunskap om jämställdhet- och diskrimineringslagstiftning. Att aktiva åtgärder planeras och utförs kopplade till målen i jämställdhetsplanen. Att jämställdhetsarbetet ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska därmed samverkas på alla nivåer i förvaltningen. Att årligen i verksamhetsberättelsen redovisa genomförda aktiviteter. 4

5 Att till jämställdhetsgruppen i oktober varje år redovisa genomförda aktiviteter. De fackliga organisationerna har en viktig roll i jämställdhetsarbetet och deltar i samverkansgrupper på olika nivåer. Förslag gällande förbättringar av jämställdhetsarbetet välkomnas fortlöpande. Via samverkanssystemet kan tankar och idéer förankras. Två månader före upprättande av ny jämställdhetsplan, ska alla medarbetare via kommunens intranät välkomnas till att lämna förslag till förändringar i kommande jämställdhetsplan. På intranätet ska framgå till vilken person förslaget ska lämnas och senaste datum för förslagen. 5. Övergripande mål Diskrimineringslagens tredje kapitel 4-12 innehåller de bestämmelser om aktiva åtgärder som arbetsgivaren ska iaktta i syfte att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön. Enligt lagen ska arbetsgivaren titta på nedanstående områden. Nedan redovisas i korthet lagens innehåll samt målen för Lindesbergs kommun. Arbetsförhållanden Arbetsförhållandena ska lämpa sig både för kvinnor och män. Mål i Lindesbergs kommun Alla arbetsplatser i Lindesbergs kommun välkomnar både kvinnor och män som medarbetare. Förvärvsarbete och föräldraskap Arbetsgivaren ska se till att både kvinnor och män kan förena förvärvsarbete med föräldraskap. Mål i Lindesbergs kommun Medarbetare i Lindesbergs kommun kan förena arbete med föräldraskap. Trakasserier Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon medarbetare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön. Lindesbergs kommun har riktlinjer för att motverka sexuella trakasserier. Mål i Lindesbergs kommun: Ingen medarbetare i Lindesbergs kommun känner sig trakasserad i sitt arbete. Rekrytering och könsfördelning på arbetsplatsen Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön ges möjlighet att söka lediga anställningar. När det på en arbetsplats inte råder en jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig att få sökande av det underrepresenterade könet. Lindesbergs kommun har en vägledning och en checklista vid rekrytering. Mål i Lindesbergs kommun I Lindesbergs kommun har vi en jämn fördelning av kvinnor och män (40-60 fördelning accepteras) såväl inom olika yrkesområden som på chefsnivå. 5

6 Utbildning och kompetensutveckling Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Mål i Lindesbergs kommun I Lindesbergs kommun uppmuntras både kvinnor och män till utbildning och kompetensutveckling. Jämställda löner I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor som har ett direkt samband med kön ska arbetsgivaren vart tredje år analysera, kartlägga: Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor. Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Analys om eventuella skillnader har ett direkt eller indirekt samband med kön. Upptäcks eventuella osakligheter så ska en handlingsplan upprättas. Naturligtvis samverkar arbetsgivaren med de fackliga organisationerna i detta arbete. Mål i Lindesbergs kommun I Lindesbergs kommun finns inga osakliga löneskillnader på grund av kön. Våra medarbetare har den sysselsättningsgrad de önskar Aktiva åtgärder i jämställdhetsarbetet (förvaltningarnas framtagna aktiva åtgärder utifrån målen) Tid för genomförande Ansvarig Arbetet med jämställdhet tas upp i verksamhetsplan och årsberättelse. Årligen. Kommunchef, respektive förv.chef. Kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. Information om kommunens jämställdhetsplan i samband med introduktion av nyanställda. Kartläggning görs av förhållandena på egna arbetsplatsen och aktiva åtgärder tas upp/följs upp för att nå den övergripande målsättningen. Arbetsmarknadsförvaltningen - Sträva efter jämn fördelning av makt och inflytande på alla nivåer i organisationen. Systematisk arbete för att ha arbetsgrupper / tvärgrupper med lika stor fördelning av kvinnor som män.särskild planering av utformade av tjänster för att ge lika stort inflytande över verksamheten för både män och kvinnor. - Sträva efter samma villkor för fortbildning och karriärvägar i organisation. Systematiskt arbetssätt för fortbildning och Handlingsplan för jämställda löner vart 3:e år. Uppföljning varje år. Årligen. Årlig uppföljning. Central Personalfunktion. Central personalfunktion. Resp förv.chef. Resp.Förv.chef. 6

7 utbildningar i organisationen. Barn- och utbildningsförvaltningen - Planera personalaktiviteter som passar alla oavsett kön. - Alltid bjuda in föräldralediga vid personalaktiviteter. - Ta hänsyn till medarbetares önskemål om föräldraledighet, t.ex. vid schemaläggning. - Skapa tydliga anvisningar inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. - Utbildning av förvaltningens chefer på en chefsdag. - Alltid beakta osakliga löneskillnader vid lönerevision. - Ta hänsyn till medarbetares önskade tjänstgöringsgrad vid planering och schemaläggning av nytt läsår. Bergslagens miljö- och byggförvaltning Arbetar övergripande med de målområden gällande jämställdhet som är framtagna ovan. Kommunkontoret - Psykosocial arbetsmiljö: Analysering av könsjargong, diskussion på enhetsmöten. - Måltidsenheten ska göra en kartläggning av delaktighet av män respektive kvinnor i arbetsprocess och beslut. - Översyn av fördelning av sjukfrånvaro mellan män och kvinnor. - Diskussion i ledningsgrupp om könsneutrala intervjufrågor, samt möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. - Enhetschefen för IT- och teleenheten informerar i IT-klasserna på Lindeskolan och försöker uppmuntra tjejer att söka vidare till ITutbildningar på universitetsnivå. - Undersöka möjlighet till utökat arbete hemifrån, vilket underlättar att kunna förena arbete med föräldraskap. Kommunledningsstaben - Delta i mässor för att möta framtidens medarbetare och aktivt söka intresse hos kvinnor och män för arbete hos oss som arbetsgivare. - Uppdatera kommunövergripande riktlinjer för att motverka sexuella trakasserier. - Uppdatera den vägledning och checklista vid rekrytering, som finns för förvaltningarna att tillgå kommunövergripande. - Utbildningar som erbjuds för chefer och medarbetare förvaltningsövergripande ska ha ett jämställdhetsperspektiv i beaktande. - Införa ett verktyg för lönekartläggning och analys för jämställda löner. Alla förvaltningar deltar och alla chefer i Lindesbergs kommun har kunskap om analysarbetet i förhållande till löneöversynsarbetet samt lönebildning i stort. - Kommunens politiker deltar i arbetet gällande inriktning av lönebildningen för Lindesbergs kommun som arbetsgivare. Kultur- och fritidsförvaltningen Arbetar övergripande med de målområden gällande jämställdhet som är framtagna ovan. Socialförvaltningen: - Aktiv marknadsföring riktad mot Vård- och Omsorgscollege. - Tillse könsneutrala lönekriterier inom förvaltningen. - Aktivt värdegrundsarbete inom alla verksamheter. Fast punkt på APT-dagordning. Bibehålla och utveckla. 7

8 Bilaga 1 Utvärdering av jämställdhetsplan reviderad 2010 till Jämställdhetsplan för Lindesbergs kommun Mål och aktiviteter i jämställdhetsplanen som reviderades 2010 är följande: 1. Kunskap om jämställdhet Långsiktigt mål: Alla ska känna till innehållet i planen och jämställdhet ska vara en naturlig del i arbetet. Kortsiktigt mål: Alla nyanställda ska känna till jämställdhetsplanen. Var befinner vi oss? I samband med planens revidering togs planen upp på respektive arbetsplatsträff. Diskrimineringslagen är en del i vårt samverkansavtal sedan 2012, vilket bör påverka integrering i ordinarie verksamhet i positiv riktning. Jämställdhetsfrågor ska vara en naturlig del i samverkan på olika nivåer i vår verksamhet. I central introduktion för nyanställda som genomförs två gånger per år, tar alla del av kommunens jämställdhetsplan och för dialog om syftet. 2. Löne- och anställningsvillkor Långsiktigt mål: Lika lön för lika och likvärdigt arbete oberoende av kön. Alla ska ha den sysselsättningsgrad de önskar. Kortsiktigt mål: Fler heltidsarbeten tillskapas inom tillgängliga ramar. Var befinner vi oss? Årlig statistik gällande löner. Kartläggning och analys utifrån befattning och kön görs och presenteras i kommunövergripande samverkansgrupp, för kommunens förvaltningschefsgrupp, för kommunstyrelsen samt till alla chefer vid kommuninformation. Synpunkter diskuteras och analyseras mellan fack och arbetsgivare. Övergripande behov av åtgärder samt riktade prioriteringar tas upp i förvaltningschefsgrupp samt i PU. Behov av åtgärder på individnivå ansvarar respektive chef för. Kontinuerlig rekrytering samt årlig löneöversyn gör att detta är ett ständigt pågående arbete på chefsnivå var kvinnors medellön 88,4 % av männens. Utvecklingen går varje år mot en minskad skillnad mellan könen av medellönen var kvinnornas medellön 86,4 % av männens. Alla medarbetare i Lindesbergs kommun har inte den sysselsättningsgrad de önskar. Under hösten 2011 utfördes en undersökning inom Socialförvaltningen, vård och omsorg, där det framkom följande; 397 medarbetare svarade, vilket är 97 %, av dessa är 42 % (165 medarbetare) inte nöjda med sin nuvarande sysselsättningsgrad. Av dessa 165 vill 60 % bara ha utökad sysselsättningsgrad om det är på den egna arbetsplatsen och resterande 40 % kan tänka sig att byta arbetsplats för att få högre sysselsättningsgrad. Vid varje rekrytering ses över om det är möjligt att tillgodose önskemål om utökad sysselsättningsgrad inom tillgängliga ramar hade 64 % av våra medarbetare heltid, i förhållande till landet som helhet med 71,8 % i genomsnitt, så är det lågt. 3. Fysiska och psykiska arbetsförhållanden Mål: Det ska inte finnas några fysiska eller psykiska hinder på arbetsplatser som utestänger män eller kvinnor. Attityder och jargong som försvårar anställning av underrepresenterat kön ska uppmärksammas och åtgärdas. Den psykosociala 8

9 arbetsmiljön ska beaktas i det dagliga arbetet. Personalen ska ha kunskap för att förebygga arbetsskador och ges möjlighet till friskvård. Var befinner vi oss? Genom vårt samverkansavtal diskuteras arbetsmiljöfrågor kontinuerligt på alla nivåer i verksamheten. Riktade utbildningar genomförs. Under 2011 genomfördes en 3-dagars arbetsmiljöutbildning för chefer, där drygt 30 nya chefer deltog. Under 2012 har arbetsmiljöutbildning genomförts för nya skyddsombud samt en repetitionsutbildning för skyddsombud och chefer gemensamt. Detta för att öka samverkan mellan parterna. Alla anställda har tillgång till MAS hälsosatsning samt att nyttja sin motionstimme alternativt motionspeng. 4. Förvärvsarbete och föräldraskap Mål: Öka antalet pappor som tar föräldraledigt. Var befinner vi oss? 21 % av alla anställda har varit föräldralediga i någon omfattning, det vill säga längre ledigheter och uttag av tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt. Av dessa 21 % stod kvinnorna för den större andelen, 86 %, vilket i sig inte är så förvånande med tanke på hur könsfördelningen ser ut hos oss som arbetsgivare. Tas hänsyn till längd och omfattning av ledigheten tar kvinnor i snitt ut 17,9 dagar och män 6,3 dagar. Enligt föräldraledighetslagen så finns lagligt stöd till minskad arbetstid till dess barnet fyller 7 år. I Lindesbergs kommun har vi utökat detta till att gälla fram till dess att barnet fyllt 12 år. Varje chef ansvarar för att i samråd med medarbetare som är förälder, på ett positivt sätt bidra till att kunna förena arbete med föräldraskap. 5. Sexuella trakasserier på arbetsplatsen Mål: Ingen anställd ska utsättas för sexuella trakasserier. Var befinner vi oss? Vid introduktion för nyanställda presenteras de riktlinjer som handlar om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Ingen anmälan om sexuella trakasserier har gjorts under gällande jämställdhetsplans 3-årstid. 6. Arbetsorganisation och kompetensutveckling Mål: Arbetet ska vara organiserat så det passar alla oavsett kön. Mönstret med traditionella könsbundna yrkesval ska brytas. Anställda ska ha kunskap om andra arbetsområden. Var befinner vi oss? Arbetsmarknadsförvaltningen samt vår gymnasieskola har aktivt arbetat med att marknadsföra traditionellt manliga utbildningar till kvinnor och traditionellt kvinnliga utbildningar till män. 7. Rekrytering Mål: Jämn fördelning av kvinnor och män såväl inom olika yrkesområden som på chefsnivå. Var befinner vi oss? Lindesbergs kommun har manlig kommunchef, och tre av åtta förvaltnings/stabschefer är kvinnor. Totalt av cheferna inom kommunen var 70 % kvinnor och 30 % män. Detta i relation till antal tillsvidareanställda som var 83 % kvinnor. 9

10 Bilaga 2 Jämställdhet sammanfattning av jämställdhetsarbetet 2014 till Jämställdhetsplan för Lindesbergs kommun Arbetet med jämställdhet handlar om våra grundläggande attityder och värderingar. Målet är att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det avgörande arbetet görs i den dagliga verksamheten, i chefers sätt att organisera arbetet, vid rekrytering av nya medarbetare, i meritvärdering och lönesättning, i kompetensutvecklings- och kvalitetsarbete. Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete och en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år. I juni 2013 antogs en ny jämställdhetsplan av kommunfullmäktige att gälla för De övergripande målen behöver brytas ner till delmål och aktiviteter för att det ska hända något konkret. Kommunchefen ansvarar för jämställdhetsarbetet och dess utveckling i kommunen. Förvaltningscheferna ansvarar inom respektive förvaltning för att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och rapporterar genomförda aktiviteter under rubriken Systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive jämställdhet i verksamhetsberättelsen. Förvaltningarna har arbetat fram aktiviteter för planperioden och fokuserar därmed på ett konkret handlande. Diskrimineringslagen är en del i kommunens samverkansavtal sedan 2012 och ska därmed vara en naturlig del i våra olika forum för samverkan. Jämställdhetsgruppen, som består av fackliga företrädare, ledningsgruppsrepresentanter samt politisk representant, följer upp förvaltningarnas arbete årligen. Samtliga förvaltningar har aktivt arbetat med de mål och aktiviteter under 2014 som finns i jämställdhetsplanen. Nedan presenteras kort några konkreta delar: Kommunchef är ledamot av Länsstyrelsens Jämställdhetsråd, ett forum för samverkan kring jämställdhetsarbetet i Örebro lön och de jämställdhetspolitiska målen som handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Inriktning löneöversyn har politiskt antagits att gälla för Utifrån lönekartläggningen har en extra riktad satsning gjorts 2014 vad gäller löner för förskollärare. Arbetet med lönekartläggning har utvecklats i kommunen. IT-verktyget MIA-Marknad, Individ, Arbete, är infört 2014 och arbetet fortsätter nu genom att öka kunskapen hos alla som deltar i lönebildningsprocessen. Fokus är att säkerställa att verktyget ger underlag för att genomföra analyser så att kommunen skapar en handlingsplan för jämställda löner så att jämställdhet i löner främjas. I samband med introduktion för nyanställda, i februari och oktober, har jämställdhetsplanen presenterats och diskuterats. Även i samband med grundutbildning för skyddsombud samt arbetsmiljöutbildning för nya chefer så diskuteras jämställdhetsplanen. 10

11 Under 2013 genomförde måltidsenheten en kartläggning av sjukfrånvaron och konstaterade att kvinnor har mer sjukskrivningsdagar än män. Enheten har under 2014 följt frågan genom löpande rehabiliteringssamtal och vid medarbetarsamtal. Ergonomigenomgång har genomförts i alla kök utifrån arbetsmiljöaspekten. Socialförvaltningen arbetar aktivt med värdegrundsarbete. De har också representanter med i lokala vård- och omsorgscollegegruppen samt i länets arbetsgivargrupp med syftet att öka attraktiviteten för utbildningsområdet. Ett fokusområde är att aktivt arbeta med att utöka sysselsättningsgraden för de medarbetare som så önskar. Ett projekt vid Ågårdens boende är inlett där heltid erbjuds alla. Jämställdhetsgruppen konstaterar att jämställdhetsarbetet gått framåt under 2014 och får utgöra grunden för ett fortsatt aktivt arbete i verksamheterna. 11

12 Bilaga 3 Statistik kopplad till jämställdhet vid Lindesbergs kommun till Jämställdhetsplan för Lindesbergs kommun Antal tillsvidareanställda kvinnor och män som arbetar i kommunen 1 nov respektive år Kvinnor Män Summa (83%) 340 (17%) (100%) (83%) 335 (17%) (100%) (83%) 308 (17%) (100%) (83%) 320 (17%) (100%) (83%) 306 (17%) (100%) (83%) 303 (17%) (100%) (83%) 302 (17%) 1800 (100%) 2014 Kvinnor Män Antal kvinnliga och manliga chefer 72% 28% Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidareanställda i procent Förvaltning Kvinnor Män Totalt Tillväxtförvaltningen 95,8 97,0 96,2 Barn- och utbildningsförvaltningen 94,1 96,6 94,7 Bergslagens miljö- och byggförvaltning 99,2 98,5 98,9 Kommunledningskontor 91,0 93,7 91,3 Socialförvaltningen 85,7 90,2 86,0 Socialförvaltningen 85,2 90,8 85,7 Totalt 89,8 95,1 90,7 Makten Nedan belyses kvinnors och mäns roll i beslutande organ mandatperioden ( ) Kvinnor Män Andel i kommunfullmäktige (45) 49 % 51 % Andel i kommunstyrelsen (15) 47 % 53 % Andel i övriga nämnder/utskott *(55) 38 % 62 % Andel i kommunala bolagsstyrelser (35) 29 % 71 % Antal kommunalråd, majoritets- och oppositionsföreträdare (4) 3 1 Ordföranden kommunstyrelsen samt i förvaltningarnas nämnder samt utskott(7) 5 2 Ordföranden i kommunala bolagsstyrelser (5) 1 4 *Verksamhetsnämnderna barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, valnämnden, tillväxtutskott, utskott för stöd och strategi samt ledamöter till gemensamma nämnder såsom BMB, överförmyndarnämnden samt direktionerna för Nerikes Brandkår och BKT. 12

13 Lönestatistik och kartläggning av löneskillnader Lönestatistik tas fram och kartläggning görs av löneskillnader i Lindesbergs kommun efter varje avslutad löneöversyn. Nedanstående uppgifter gäller tillsvidareanställda efter 2014 års löneöversyn. (Bilaga 4) 1. Gruppindelning av arbetstagare har gjorts enligt AID-klassificeringen. Vissa befattningar med ledningsansvar har grupperats inom respektive ansvarskod; A, B eller C. Totalt 90 grupper 2. Medianlönerna för de olika yrkesgrupperna har rangordnats i fallande skala och redovisas utifrån medianlönen i respektive grupp efter den årliga löneöversynen. För varje grupp har också 10:e och 90:e percentilerna räknats fram liksom spridningen i varje grupp. En redovisning av resultatet görs årligen för politiker i kommunstyrelsen, förvaltningschefer, arbetsledare och fackliga företrädare. Framtagen lönestatistik används också på arbetsgivarsidan som ett av flera diskussions- och bedömningsunderlag när det gäller eventuella prioriteringar inför kommande löneöversyn. Hänsyn tas till relationer inom och mellan olika grupper, eventuella bristyrken och annat som påtalats och som behöver åtgärdas. 3. För varje grupp tas också fram köns- och åldersuppdelad lönestatistik. Syftet med det är bland annat att tillhandahålla ett redskap för lönesättande chefer så att de ska kunna jämföra lönerna mellan män och kvinnor i varje åldersgrupp inom samma gruppering. Detta som ett steg i en bedömning av om det finns osakliga löneskillnader på individnivå mellan män och kvinnor. 4. Kommunstyrelsen har under flera år beslutat att inriktningen ska vara att personalförsörjning och lika lön för likvärdigt arbetet är viktiga utgångspunkter när det gäller lönepolitiken. Likaså ska lönen vid nyrekrytering av likvärdiga befattningar och meriter vara lika oavsett om det är en kvinna eller en man som anställs. 13

14 Handlingsplan för jämställda löner I riktlinjer för lönesättning, antagna av kommunfullmäktige, samt i inriktning löneöversyn, antagen av kommunstyrelsen framgår att jämställda löner är en grund i vår lönepolitik för Lindesbergs kommun. I handlingsplanen för jämställda löner ingår också att se över våra riktlinjer och vägledningar i olika personalrelaterade frågor, och i samband med revidering tillse att grund för diskriminering inte finns var för det första året som ett IT-baserat verktyg för lönekartläggning implementerats i Lindesbergs kommun. Verktyget heter MIA och står för Markan, Individ och Arbete. Översiktlig redovisning av handlingsplan för jämställda löner Antal (st) Andel (%) Antal medarbetare 1916 Varav kvinnor % Varav män % Kvinnors medellön i procent av männens medellön 89% Lika arbete Antal grupper om lika arbete 88 Könsblandadegrupper med både kvinnor och män 50 57% Grupper där män tjänar mer än kvinnor 26 30% Grupper där kvinnor tjänar mer än män 24 27% Grupper där kvinnor och män tjänar lika 0 Antal analyser mellan kvinnor och män i lika arbete 50 Antal analyser med förslag till handlingsplan x Likvärdigt arbete Antal kvinnodominerade arbeten (kv > 60%) 61 69% Antal medarbetare i kvinnodominerade arbeten % Antal icke kvinnodominerade arbeten 27 Antal analys av löneskillnader 28 Antal analyser med förslag till åtgärd x Kommunens lönepolitiska arbete ska se följande som en del att beakta i fortsatt arbete gällande framtidens arbete kring löneöversyn. Utifrån den kartläggning och analys som genomförts ser handlingsplanen för jämställda löner ut som följer: Vidareutveckla arbetet med individuell och differentierad lön. Till exempel genom att se över befintliga dokument och uppdatera vid behov samt tillse könsneutrala lönekriterier. (Central PA-funktion samordnar) Vidareutveckling av lönekartläggningens arbeten. Fortsatt diskussion med chefer om eventuell delning av lika arbete i vissa fall. (Central PA-funktion samordnar) Från och med löneöversyn 2014 ska samtliga chefer använda begreppet ny lön i stället för påslag i samband med lönesamtalet. Ska tas upp vid respektive överläggning inför löneöversyn. (Central PA-funktion samordnar) Fortsätta diskussionen kring lönerelation mellan specialister kontra chefsbefattningar inom olika ledningsgrupper. (Central PA-funktion initierar) 14

15 Upprätta handlingsplan för lönejustering för förskollärare. Tidsplan: Flerårsplan som årligen ska revideras. Kostnad 2014: 500 kr á 170 förskollärare = kr, inkl PO = 1,4 mkr Total kostnad på 3 år är beroende av eventuella åtgärder 2015 och Bevakning av löneläge vid omplacering/förändrade arbetsuppgifter. Diskrimineringslagen säger att lönekartläggning ska ske var tredje år. Lindesbergs kommun genomför lönekartläggning nästa gång efter avslutad löneöversyn Gällande handlingsplan kan komma att behöva revideras. (Central PA-funktion ansvarar för samordning) Hälsa och ohälsa Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 7,19 6,28 5,29 4,78 5,36 5,94 5,33 Män 2,40 3,18 2,61 2,38 2,55 2,92 2,56 Totalt 6,23 5,65 4,76 4,30 4,81 5,35 4,77 Sjukfrånvaro kvinnor per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid Ålder år och yngre 4,45 3,22 3,21 2,93 2,89 3,79 2, år 6,13 5,26 4,67 4,25 5,18 5,40 4,95 50 år och äldre 8,91 7,94 6,38 5,73 6,08 7,00 6,38 Totalt 7,19 6,28 5,29 4,78 5,36 5,94 5,33 Sjukfrånvaro män per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid Ålder år och yngre 1,62 1,84 2,48 1,42 1,78 1,32 0, år 2,23 2,12 2,25 2,21 1,60 2,61 2,49 50 år och äldre 2,71 4,42 2,95 2,71 3,45 3,54 3,42 Totalt 2,40 3,18 2,61 2,38 2,55 2,92 2,56 Sjukfrånvaro per förvaltning, i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor Män Totalt Tillväxtförvaltningen 3,22 1,02 2,23 Barn- och utbildningsförvaltningen 5,06 2,65 4,44 Bergslagens miljö- och byggförvaltning 2,78 6,05 4,03 Kommunledningskontor 6,10 3,45 5,76 Socialförvaltningen 5,77 2,58 5,44 Totalt 5,33 2,56 4,77 15

16 Bilaga 4 Könsuppdelad lönestatistik för till Jämställdhetsplan för Lindesbergs kommun 16

17 17

18 18

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 1 (15) Jämställdhet definierar vi som att: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen.

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen. Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Anna Ek 2007-05-23 Jämställdhetsplan, uppdaterad 2006 Bakgrund Inom Kultur- och utbildningsförvaltningen har vi valt att arbeta med en tvåårig

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. för Söderhamns kommun 2006/2008 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Söderhamns kommun 2006/2008 Jämställdhetsplan för Söderhamns Kommun. Denna jämställdhetsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i jämställdhetslagen, JämL,

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan.

Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm 2014-11-24 Mångfaldsplan 2015-2017 för Habilitering & Hjälpmedel med handlingsplan. Inledning Syftet med en övergripande mångfaldsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-06-02, 186 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Personalchef GÄLLER

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier 2011 2013 Vindelns kommun Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med

Läs mer

Jämställdhetsplan. för. Värnamo kommun

Jämställdhetsplan. för. Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige -04-28, 62 Jämställdhetsplan för Värnamo kommun JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 RIKTLINJER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET... 3 DEFINITIONER... 4 ARBETSFÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-28 DNR KS 2015.027 ANDERS CALLERMO SID 1/1 PERSONALCHEF 0858785012 ANDERS.CALLERMO@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jämställdhets-

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Plan för lika rättigheter och möjligheter Nummer: 05:2 Blad: (1) Plan för lika rättigheter och möjligheter Inledning Denna plan är Ekerö kommuns gemensamma Plan för lika rättigheter och möjligheter, tillika jämställdhetsplan. Den belyser enbart

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män Det här handlar om en metod som kan användas i lönebildningsarbetet på myndigheten. Fokus för metoden BESTA-vägen

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Plan för jämställd personalpolitik Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Förord Syftet med Plan för jämställd personalpolitik är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen Steg 4. Lika arbeten 10 Diskrimineringslagen [ ] Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - Kvinnor

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN

[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-25 59 (68) Ks 279 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Allmänna utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15

Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15 Jämställdhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige 28/5 2001, 15 Denna jämställdhetsplan har upprättats i samverkan mellan Ödeshögs kommun och berörda fackliga organisationer. Hela kommunens verksamhet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2016-02-02 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-04 PaN A1511-00358-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Lönekartläggning 2009

Lönekartläggning 2009 Lönekartläggning 2009 Kartläggningen genomförd 2008-11-25/26 Beslutad i kommunstyrelsen 2009-02-03 2 (46) Sammanfattning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än 25 anställda att göra en lönekartläggning.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 2 0 1 5 2 0 1 7 JÄ M STÄ L L D H E TS P L A N fö r G ö t e b o r g s O per a n JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperan - det mest jämställda operahuset i Europa. GöteborgsOperans

Läs mer

Lönekartläggning 2011

Lönekartläggning 2011 ekartläggning 2011 ekartläggning 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 1. BAKGRUND 3 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 3 2. METOD 4 2.1 VERKTYG 4 2.2 ARBETSGÅNG 4 2. 3 SAMVERKAN 5 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Lönekartläggning. Borgholm Energi AB och Elnät AB. I samarbete med

Lönekartläggning. Borgholm Energi AB och Elnät AB. I samarbete med ekartläggning Borgholm Energi AB och Elnät AB 2014 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING 1 1. BAKGRUND 2 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 2 2. METOD 3 2.1 VERKTYG 3 2.2 ARBETSGÅNG 3 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs Stad

Lönekartläggning Helsingborgs Stad STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN HR-AVDELNINGEN 2015-07-13 SID 1(36) Lönekartläggning Helsingborgs Stad 2015 HR-avdelningen Stadsledningsförvaltningen 251 89 Helsingborg 042-10 40 00 hravdelningen@helsingborg.se

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värnamo kommun 2002

Jämställdhetsplan för Värnamo kommun 2002 för Värnamo kommun 1(1) JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 RIKTLINJER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETET... 3 DEFINITIONER... 4 ARBETSFÖRHÅLLANDEN... 4 KARTLÄGGNING... 4 UTVÄRDERING...

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018 Plan för jämställdhet och likabehandling Korsholms kommun 2016 2018 Behandlad i: Arbetarskyddskommissionen 20.10.2015 Samarbetskommittén 16.11.2015 Personalsektionen 24.11.2015 Kommunstyrelsen 19.1.2016

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Inom Lunds kommun är mångfald en naturlig och värdefull del av verksamheten som

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV Antagen av kommunfullmäktige 69 2011 11 28 BJURHOLMS KOMMUN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV Ur ett arbetstagarperspektiv Framtagen av jämställdhetsgruppen Jämställdhet i Bjurholms

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun

Arbetsmiljöpolicy för Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 6.26 Arbetsmiljöpolicy 160216.docx FÖRFATTNINGSSAMLINGEN FLIK 6.26 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-18, 26 Ersätter Arbetsmiljöpolicy antagen av KF 2008-09-01 97, Arbetsmiljöprogram

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

Jämställdhetsanalys av löner steg för steg. handledning

Jämställdhetsanalys av löner steg för steg. handledning Jämställdhetsanalys av löner steg för steg handledning Diskrimineringsombudsmannen, DO DO DO H2.1 2012 ISBN 978-91-979591-5-5 Tabergs tryckeri, Taberg, 2012 Jämställdhetsanalys av löner steg för steg Innehåll

Läs mer

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 285 1(18) Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 2(18) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syftet med kartläggningen...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Plan för attraktiv arbetsgivare

Plan för attraktiv arbetsgivare SID 1(8) Plan för attraktiv arbetsgivare PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJE Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Innehållsförteckning Inledning sid

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 Handläggare Karita Jeansson/Helen Nilsson JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för personal och elever/studerande inom Kalmarsunds Gymnasieförbund Antagen av styrelsen 120327 Sida 2 av 14 1. Bakgrund Kalmarsunds

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun

Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun Arbetsmiljöplan för Bollebygds kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Inledning 2 2. Målsättning 2 2.1 Fysisk, psykisk och social arbetsmiljö 2.2 Anpassning 2.3 Alkohol och droger 2.4 Rökning 3. Definition

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av jämställdhetsarbetet september 2004

Revisionsrapport Granskning av jämställdhetsarbetet september 2004 2004-10-13 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av jämställdhetsarbetet september 2004 Kommunrevisionen har

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2011-2013

Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2011-2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2010-11-26 1 (6) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2011-2013

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07

Arbetsmiljöpolicy. i Norbergs kommun. Antagen i KF 65 2011-06-07 Arbetsmiljöpolicy i Norbergs kommun Antagen i KF 65 2011-06-07 ARBETSMILJÖPOLICY Definition av begreppet arbetsmiljö Enligt Världshälsoorganisationen är begreppet arbetsmiljö en sammanfattande benämning

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008 Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Diskrimineringsfunktionärens

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Lönekartläggning Tyresö kommun

Lönekartläggning Tyresö kommun Lönekartläggning Tyresö kommun 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Handbok för LSG-ombud

Handbok för LSG-ombud Handbok för LSG-ombud Välkommen som LSG-ombud för! Att vara Saco-representant i en lokal samverkansgrupp (LSG) är ett betydelsefullt förtroendeuppdrag. LSG-ombudets kännedom om institutionens/enhetens

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2016-01-01 till 2016-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2016-01-18 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 I-avtalet 2016 2019 Lönebildningsavtal Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-12.00 ande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson (MP)

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy

Sensus inkluderingspolicy Sensus inkluderingspolicy inklusive handlingsplan och begreppsguide fastställd av sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 reviderad 2011-12-14/15 sensus inkluderingspolicy 1 Sensus inkluderingspolicy Sensus

Läs mer