Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor"

Transkript

1 Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande Sammanfattning Revisinell bedömning GRANSKNINGSIAKTTAGELSER Rller ch ansvar vid planering av lkalbehv Lkalförsörjningsplicy Lkalplaneringsgrupp Dkumenterade rutiner för anskaffning av lkaler Incitament för att nyttja lkalerna effektivt Inhyrda lkaler i relatin till ttal lkalyta Bilaga 1 Riktlinjer för intern hyra Bilaga 2 Förteckning över hyrda lkaler 2 f 25

3 1. Uppdrag ch genmförande Vi har på uppdrag av Vänersbrgs revisrer genmfört en granskning i syfte att kartlägga ch bedöma Effektivitet vad avser prcesser för planering ch anskaffning av lkaler Incitament för effektiv lkalanvändning. Följande punkter utgör kntrllmål för granskningen: Rller ch ansvar vid planering av kmmunens lkalbehv Dkumenterade rutiner sm säkerställer att anskaffning av lkaler sker med rimlig framförhållning ch beslut m anskaffning är väl underbyggda Internhyressystem sm incitament för verksamheten att nyttja lkalerna effektivt Andel inhyrda lkaler i relatin till sammantagen lkalyta ch förekmmande strategier för att nyttja externt förhyrda lkaler Vi har vid vår granskning tagit del av relevanta dkument ch vi har ckså via frågr till kmmunens förvaltningschefer samt kmmundirektör tagit del av förvaltningens syn på tillämpade rutiner för lkalsamrdning. Där vi i rapprten skriver förvaltningens synpunkter så åsyftas det svar vi fått från berörd förvaltningschef. Vad gäller samhällsbyggnadsförvaltningen så har fastighetschef varit den sm företrätt förvaltningen men förvaltningschefen har ckså lämnat några avslutande synpunkter. Kmmundirektör vill betna att arbetet med att effektivera lkalanvändningen i Vänersbrg just har börjat ch att denna målsättning ligger i linje med det sm föreslås i rapprten. 2. Sammanfattning Fastighetschef samt förvaltningschefer har lämnat svar på de frågr sm vi ställt gällande prcesser för planering ch anskaffning av lkaler samt incitament för en effektiv lkalanvändning ch i vår sammanfattning har vi valt att lyfta fram vissa av de synpunkter sm lämnats. Lkalförsörjningsplicy Av kmmunens lkalförsörjningsplicy sm antagits av fullmäktige framgår bland annat följande: Lkalbehv för den kmmunala verksamheten ska i första hand lösas genm nyttjande av kmmunens egna lkaler. Endast när egna lkaler inte finns tillgängliga, eller av skäl sm läge eller funktin hämmar verksamhetens effektivitet påtagligt ch inte med rimliga insatser kan förbättras, får extern inhyrning göras. Varje anskaffning eller avyttring ska föregås av en prövning ur ett långsiktigt perspektiv. Vid inhyrning av externa lkaler skall fastighetsenheten medverka. 3 f 25

4 Förvaltningschefernas uppfattning är att det är Kmmunstyrelsen med kmmundirektör sm ansvarig tjänsteman sm har att vaka över att målen i kmmunens lkalförsörjningsplicy uppnås men att detta uppdrag i praktiken fullgörs av fastighetschefen. På förvaltningsnivå anser man att förvaltningschefen har ansvaret för att målen i lkalplicyn uppnås. Kmmundirektör anser ckså att han frmellt är ansvarig tjänsteman för att kmmunen når de mål sm satts upp i lkalförsörjningsplicyn men han anser samtidigt att ansvarsrller bör tydliggöras ch det bland annat av detta skäl finns ett behv av att ta fram anvisningar ch riktlinjer för tillämpningen av kmmunens lkalförsörjningsplicy. Lkalplaneringsgrupp Kmmunstyrelsens har beslutat att det skall bildas en Lkalplaneringsgrupp enligt följande: KS beslutar uppdra åt kmmunchef/kmmundirektören att bilda en lkalplaneringsgrupp samt utse representanter i denna. KS beslutar vidare att lkalplaneringsgruppen arbete skall avrapprteras till kmmunchefen/kmmundirektören. Kmmunstyrelsen har i sitt beslut inte tagit ställning till lkalplaneringsgruppens arbetsuppgifter ch arbetsfrmer men i praktiken baseras dessa på det sm redvisas i samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse till KS med förslag att inrätta en lkalplaneringsgrupp. Bakgrunden till förslaget från samhällsbyggnadsförvaltningen att bilda en lkalplaneringsgrupp var bland annat att man ansåg att barn- ch ungdmsförvaltningen, gymnasieförvaltningen ch scialförvaltningen lkalplanerade till str del var för sig utan en övergripande dialg med andra förvaltningar. Lkalplaneringsgruppen har inget beslutsmandat utan efter diskussin presenteras gruppens lkalplaneringsförslag för kmmundirektören sm tar beslut i ärendet eller vidarebefrdrar ärendet för kmmunstyrelsens ställningstagande. Lkalplaneringsgruppen träffas 4 ggr per år. Kmmundirektören anser att fastighetsenhetens rll för fastighetsplanering är central men de har inte fått tillräckligt bra förutsättningar. Kmmundirektören anser ckså att arbetet ch genmslaget för kncernperspektivet kan fungera bättre än det gör idag. Ett sätt att åstadkmma en förbättring är att genmföra möten så att mål, uppdrag ch resultat blir tydligare. För åstadkmma detta behövs det tas fram anvisningar ch riktlinjer. Gymnasieförvaltningen menar att en mer knkret ch i praktiken fungerande lkalsamrdning bör upprättas på den centrala nivån sm i sin tur möjliggör ett effektivare lkalutnyttjande förvaltningarna emellan. Gymnasieförvaltningen vill understryka att lkalplaneringsgruppen är förhållandevis ny men att dess rll brde stärkas avsevärt. Scialförvaltningen pekar på att närvarn på gruppens möte varierar varför dialgen ibland uteblivit. Man anser ckså att mötena inte lett till byte av hyresgäst i någn större mfattning då överblivna lkaler i en förvaltning sällan tidsmässigt sammanfaller med behv av just denna lkal hs någn annan. 4 f 25

5 Fastighetschefen vill understryka att lkalplaneringsgruppen bara är rådgivande ch att gruppen bara tar upp de frågr sm respektive förvaltningschef väljer att ta upp i gruppen. Planeringsarbetet får därför den kvalité sm respektive förvaltning ger gruppen underlag att rådgöra i. Dkumenterade rutiner ch anvisningar för anskaffning av lkaler Anskaffning av lkaler skall enligt kmmunens lkalförsörjningsplicy föregås av en prövning. Kmmunstyrelsen har inte fastställt några anvisningar ch det finns inte heller några dkumenterade rutiner sm visar hur denna prövning skall gå till mer än att det i plicyn talas m en dialg mellan verksamheterna ch fastighetsenheten. Sm framgår av lkalförsörjningsplicyn så skall alla lkalbehv i första hand lösas genm nyttjande av kmmunens lkaler. I detta sammanhang är det intressant att ta del av barn- ch förvaltningens svar där man anger att man vanligtvis prövar alternativa lkallösningar i dialg med andra förvaltningar. Barn- ch ungdmsförvaltningen vill ckså uppmärksamma att det finns en rad lika kmmunala plicydkument ch förvaltningarna gör lika bedömningar kring hur målsättningen skall pririteras. Scialförvaltningen utgår från att en prövning i enlighet med kmmunens lkalplicy inte innebär att en ledig kmmunal lkal kan påtvingas scialnämnden mt dess vilja ch inte heller att lkal kan exprprieras för annat ändamål. Lkalansvarig Enligt kmmunens lkalförsörjningsplicy så skall det på varje verksamhet ha en lkalansvarig men det framgår inte i plicyn vad de lkalansvariga är tänkta att ha för arbetsuppgift ch det finns inte heller någn samlad förteckning i kmmunen över utsedda lkalansvariga. Extern inhyrning I kmmunens lkalförsörjningsplicy stadgas att fastighetsenheten skall medverka vid förhyrning av externa lkaler ch riktlinjerna för internhyresystem stadgar ckså att fastighetsenheten skall medverka i förhandlingsprcessen med hyresvärd ch granska förslag till hyresavtal före verksamhetens beslut ch undertecknande. Barn ch ungdmsförvaltningen menar att djup kunskap m fastighetsfrågr/lkalplanering är svår att uppnå då frågrna hanteras av många tjänstemän med huvudsakligen andra arbetsuppgifter. Den ttala arbetsinsatsen ch effektiviteten påverkas sannlikt negativt. På fråga till kmmundirektören m hur han ser på att förvaltningarna själva har rätt att teckna externa hyresavtal ch där fastighetsenheten bara skall medverka så är hans bedömning att detta hämmar effektiviteten. 5 f 25

6 Fastighetschef uppger att han bara blivit anlitad sm internknsult några gånger av förvaltningarna. Detta sker på frivillig väg ch alla ärende med externa hyresvärdar får han inte ta del av. Fastighetschefen anser vidare att kncernperspektivet frtfarande inte genmsyrar hela rganisatinen på alla nivåer utan ingångna externa hyresavtal tecknas frtfarande på delegatin av många lika tjänstemän såsm exempelvis rektrer ch mrådeschefer utan att man fullt ut tillämpar eller har kunskap m kncernperspektivet. Huruvida fastighetschefen påstående är krrekt råder det delade meningar m eftersm barn- ch utbildningsförvaltningen hävdar att här kan bara förvaltningschef teckna avtal ch man uppger att lkalanskaffningar/kntrakt med hyresbelpp upp till maximalt 10 basbelpp per år ch en kntraktstid understigande tre år beslutar förvaltningschefen efter beredning inm förvaltningen. Incitament för effektiv lkalanvändning Barn- ch ungdmsförvaltningen pekar på att för den enskilda sklan/försklan/anläggningen finns inte incitament att avstå lkaler då deras medel för hyrr fås genm ett särskilt anslag sm mtsvarar den faktiska kstnaden. Scialförvaltningen anser att incitamenten att låta eknmin styra lkalutnyttjande är relativt svaga ch brde förstärkas. Det har att göra med möjligheterna att bli av med ej längre nödvändiga lkaler. Kmmundirektören anser att lkaler, avsett de är externa eller interna, tenderar att ses sm en fri nyttighet ch närmast påverkbara. Här behövs ett helt annat synsätt. Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen vill ckså att man uppmärksammar frågan m incitament för energibesparingar. Fastighetschefen anser att det saknas incitament/bnussystem för att få respektive förvaltning att tydligare fkusera på minskade lkalkstnader. Förteckning över nyttjade/tmma lkaler För att uppnå en effektiv lkalanvändning så bör det finnas en kunskap över hyrda lkaler samt m det finns verksamhetslkaler sm inte används. Kmmundirektören menar att ansvaret för att åstadkmma vanstående ligger hs fastighetschefen. En förteckning över hyrda lkaler (externt ch internt) finns nu upprättad ch redvisas i bilaga till denna rapprt. Den sammanlagt hyrda lkalytan enligt förteckningen uppgår till kvm varav den extern inhyrning mtsvara cirka 16 % av den ttalt hyrda lkalytan. Fastighetschefen uppger att det för närvarande i lkalplaneringsgruppen ckså finns kunskap m kmmunens egna tmma lkaler. 6 f 25

7 Gymnasieförvaltningen uppger att man inte har kännedm m att det finns en förteckning över kmmunens lkalsituatin. Man menar att m det finns en kmplett förteckning så bör den vara känd ch tillgänglig för alla parter. Enligt fastighetschefen så är tmställda lkaler inte är detsamma sm vakanta eller icke använda lkaler. För att en lkal skall vara tmställd så skall det inte finnas några inventarier eller andra mständigheter sm förhindrar en uthyrning av lkalen till annan verksamhet. En icke använd skla utan elever är därför inte med nödvändighet en tmställd lkal. För de av kmmunen ägda lkaler sm inte används eller är dåligt utnyttjade såsm enstaka små utrymmen eller dåligt använda sklsalar finns det ingen kmmungemensam förteckning. För tmma eller vakanta inhyrda lkaler finns det i dagsläget inte heller någn särskild förteckning. Någn fastställd strategi för att nyttja externt inhyrda lkaler har vi inte tagit del av vid vår granskning 3. Revisinell bedömning Kmmunfullmäktige har antagit en lkalförsörjningsplicy. Kmmunstyrelsen har ckså antagit riktlinjer för internhyressystem. Kmmunstyrelsen är den sm har ansvar för att ha uppsikt över att fullmäktiges lkalplicy följs ch tillämpas på ett krrekt sätt. Vår bedömning är att det i dagsläget inte finns tillräckligt tydliga instrument i frm av anvisningar ch dkumenterade rutiner för att kmmunstyrelsen skall kunna fullgöra sitt uppsiktsansvar. Vi vill efter genmförd granskning framföra följande synpunkter vad gäller effektivitet i prcesser för planering ch anskaffning av lkaler samt incitament för effektiv lkalanvändning. Kmmunstyrelsen bör upprätta en anvisning ch fastställa rutiner sm säkerställer att anskaffning av lkaler prövas i enlighet med vad sm stadgas i kmmunens lkalförsörjningsplicy. I en sådan anvisning bör ckså införas bestämmelser m att berörd förvaltning ch tjänsteman på särskild blankett skall redvisa hur denna prövning har gått till för att ge möjlighet till kntrll av att kmmunens lkalförsörjningsplicy har tillämpats. I dagsläget väljer respektive förvaltningschef själv vilken ärende sm skall tas upp i lkalsamrdningsgruppen. Kmmunstyrelsen bör införa tvingande regler sm stadgar att alla lkalanskaffningar ch avyttringar skall redvisas ch rapprteras i lkalplaneringsgruppen för att säkerställa att kncernperspektivet beaktas ch att alla lösningar med nyttjande av kmmunens egna lkaler först har prövats. I dagsläget finns det uppgifter m att fastighetsenheten inte alltid får medverka vid extern inhyrning trts att kmmunens lkalförsörjningsplicy anger att fastighetsenheten skall medverka vid extern inhyrning. Kmmunstyrelsen bör därför utreda m det inte finns skäl att låta fastighetsenheten själv sköta all extern inhyrning av lkaler åt förvaltningarna. 7 f 25

8 I kmmunens lkalförsörjningsplicy anges det att varje förvaltning skall utse en lkalansvarig men det klargörs inte vad lkalansvariga har för arbetsuppgift. Kmmunstyrelsen bör därför tydliggöra vad det innebär att vara lkalansvarig samt vilka arbetsuppgifter detta innefattar. Vidare bör det upprättas en förteckning över utsedda lkalansvariga på de lika förvaltningarna då detta saknas idag. Kmmunstyrelsen bör utreda frågan m incitament i intern hyra i syfte att få tydligare styrmedel för att skapa ett effektivt ch det för kmmunen mest ptimala eknmiska lkalutnyttjande. Det bör upprättas ett centralt ch uppdaterat register sm görs känt ch åtkmligt för alla förvaltningar ch övriga intressenter ch där det ckså framgår vilka externa ch interna lkaler sm står tmma eller är vakanta eller på annat sätt inte nyttjas Henrik Bergh Håkan Olssn 8 f 25

9 4. GRANSKNINGSIAKTTAGELSER 4.1 Rller ch ansvar vid planering av lkalbehv Lkalförsörjningsplicy Kmmunfullmäktige i Vänersbrgs kmmun antg vid sammanträde en lkalförsörjningsplicy sm avser såväl kmmunens eget byggnadsbestånd sm externt inhyrda lkaler. Till denna plicy har ckså bifgats riktlinjer för intern hyra. Av plicyn framgår att den mfattar eknmisk styrning ch hur arbetet med lkalförsörjning av kmmunens verksamheter skall rganiseras på det mest effektiva sättet. I plicyn anges att kmmunfullmäktige beviljar verksamheterna eknmiska ramar för att uppnå gällande mål. Dessa eknmiska ramar innehåller medel för lkalkstnader. Nya lkalbehv ska prövas mt verksamhetens ttala behv ch resurser ch nrmalt finansieras inm verksamhetens eknmiska ram. Lkalbehv för den kmmunala verksamheten ska i första hand lösas genm nyttjande av kmmunens egna lkaler. Om ägda lkaler inte behövs för egna verksamheten får de hyras ut till annan verksamhet. Endast när egna lkaler inte finns tillgängliga, eller av skäl sm läge eller funktin hämmar verksamhetens effektivitet påtagligt ch inte med rimliga insatser kan förbättras, får extern inhyrning göras. Varje anskaffning eller avyttring ska föregås av en prövning ur ett långsiktigt perspektiv. Lkalförsörjning skall styras av fastighetsenheten sm har kunskap m det egna beståndet ch även vid extern förhyrning skall fastighetsenheten medverka Tillämpningen av denna plicy förutsätter en dialg mellan verksamheterna ch fastighetsenheten samt att varje verksamhet har en lkalansvarig. Kmmunens lkalkstnader ska hanteras från ett övergripande perspektiv. Den för kmmunen sm helhet bästa lösningen är alltid överrdnad lösning sm bara främjar ett delintresse/verksamhet. Förvaltningschefernas uppfattning är att det är Kmmunstyrelsen med kmmundirektör sm ansvarig tjänsteman sm har att vaka över att målen i kmmunens lkalförsörjningsplicy uppnås men att detta uppdrag i praktiken fullgörs av fastighetschefen. På förvaltningsnivå anser man att förvaltningschefen har ansvaret för att målen i lkalplicyn uppnås. Kmmundirektör anser ckså att han frmellt är ansvarig tjänsteman för att kmmunen når de mål sm satts upp i lkalförsörjningsplicyn men han anser samtidigt att ansvarsrller bör tydliggöras ch det bland annat av detta skäl finns ett behv av att ta fram anvisningar ch riktlinjer för tillämpningen av kmmunens lkalförsörjningsplicy. 9 f 25

10 4.1.2 Lkalplaneringsgrupp Kmmunstyrelsens har beslutat att det skall bildas en Lkalplaneringsgrupp enligt följande: KS beslutar uppdra åt kmmunchef/kmmundirektören att bilda en lkalplaneringsgrupp samt utse representanter i denna. KS beslutar vidare att lkalplaneringsgruppen arbete skall avrapprteras till kmmunchefen/kmmundirektören. Kmmunstyrelsen har i sitt beslut inte tagit ställning till lkalplaneringsgruppens arbetsuppgifter ch arbetsfrmer men i praktiken baseras dessa på det sm redvisas i samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse till KS med förslag att inrätta en lkalplaneringsgrupp. Kmmundirektören bekräftar ckså att det inte finns någn skriftlig instruktin utöver vad sm beslutats av kmmunstyrelsen. Bildandet av en lkalplaneringsgrupp har skett under våren 2010 med fastighetschefen sm sammankallande. I lkalplaneringsgruppen ingår förutm fastighetschefen även förvaltningscheferna för SOC, Gymnasiet, Barn ch ungdm samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Lkalplaneringsgruppen har inget beslutsmandat utan efter diskussin presenteras gruppens lkalplaneringsförslag för kmmundirektören sm tar beslut i ärendet eller vidarebefrdrar ärendet för kmmunstyrelsens ställningstagande. Lkalplaneringsgruppen träffas 4 ggr per år. Syftet med träffarna är att få ett kncernperspektiv över förvaltningsgränserna med målet att få ett så effektivt lkalutnyttjande sm möjligt sett ur kmmunen sm helhet. Lkalplaneringsgruppen analyserar lkalbehv både vad sm är dispnibelt för annan verksamhet ch vilket lkalbehv sm finns. Kmmundirektören anser att arbetet ch genmslaget för kncernperspektivet kan fungera bättre än det gör idag. Ett sätt att åstadkmma en förbättring är att genmföra möten så att mål, uppdrag ch resultat blir tydligare. För åstadkmma detta behövs det tas fram anvisningar ch riktlinjer. Bakgrunden till förslaget från samhällsbyggnadsförvaltningen att bilda en lkalplaneringsgrupp var bland annat att man ansåg att barn- ch ungdmsförvaltningen, gymnasieförvaltningen ch scialförvaltningen lkalplanerade till str del var för sig utan en övergripande dialg med andra förvaltningar. Fastighetschefen vill understryka att lkalplaneringsgruppen bara är rådgivande ch att gruppen bara tar upp de frågr sm respektive förvaltningschef väljer att ta upp i gruppen. Planeringsarbetet får därför den kvalité sm respektive förvaltning ger gruppen underlag att rådgöra i. Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen vill uppmärksamma att fastighetschefen ibland tar upp frågr på eget initiativ i gruppen när han anser att vissa frågr bör diskuteras ch belysas. 10 f 25

11 Gymnasieförvaltningen pekar på att lkalplaneringsgruppen är förhållandevis ny men att dess rll brde stärkas avsevärt. Man menar att en mer knkret ch i praktiken fungerande lkalsamrdning bör upprättas på den centrala nivån sm i sin tur möjliggör ett effektivare lkalutnyttjande förvaltningarna emellan. Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen menar att lkalsamrdning skall ligga hs fastighetsenheten då lkalförsörjning skall styra av fastighetsenheten sm har kunskap m det egna beståndet ch är skickat att sm stödfunktin medverka vid förhyrning av externa lkaler. Förvaltningschefen menar att fastighetsenheten inte kan besluta vad för lkaler sm förvaltningarnas verksamhet kräver då fastighetsenheten här bara kan vara rådgivande. Scialförvaltningen pekar på att närvarn på gruppens möte varierar varför dialgen ibland uteblivit. Scialförvaltningen anser ckså att mötena inte lett till byte av hyresgäst i någn större mfattning då överblivna lkaler i en förvaltning sällan tidsmässigt sammanfaller med behv av just denna lkal hs någn annan. Scialförvaltningen anser att fastighetschefen har fungerat väl ch frånvarn av resultat är således mer hänförlig till tidsmässiga svårigheter att få till det. Vid några tillfällen har ckså ledig lämplig lkal från annan förvaltning medfört så stra mbyggnadskstnader vid ny användning att det blivit genmförbart. Fråga uppkmmer då vilken reserv av bra att ha lkaler fastighetskntret bör ch kan hålla. Kmmundirektören anser att fastighetsenhetens rll för fastighetsplanering är central men de har inte fått tillräckligt bra förutsättningar. Förvaltningschef för samhällsbyggnadsavdelningen menar att lkalsamrdningsgruppen börjar fungera bättre ch bättre. Gruppen hittar sina rutiner ch förvaltningarna ser fördelen med ch har fått förtrende för fastighetsenheten vid hjälp med skrivande av hyresavtal samt kll på avtalstider. Många gånger vänder sig förvaltningarna till fastighetsenheten vid avtalsskrivning. Andra rgan för lkalplanering ch lkalsamverkan I kmmunens senaste Mål ch Resursplan så har man uppdragit till KS att inkmma med förslag till att samhällsbyggnadsförvaltningen tar över ansvaret för samtliga fastigheter i kmmunen inklusive de sm nu förvaltas av fritidsförvaltningen. Barn- ch ungdmsförvaltningen uppger att samverkan med scialförvaltningen har stärkts under de senaste åren vilket gjrt att verksamheterna samlkaliseras ch lkalerna utnyttjas tillsammans. I dessa samverkansprjekt görs alltid en gemensam inventering av tillgängliga lkaler inm respektive förvaltning. Likaså har scialförvaltningen tillfrågats i samband med att förskleverksamheten krävt lkalförändringar. Det bör på samma sätt finnas möjligheter till samrdningsvinster mellan barn- ch ungdmsförvaltningen ch gymnasieförvaltningen. Barn- ch ungdmsförvaltningen vill vidare uppmärksamma att förvaltningens/nämndens påpekande i remissvar vid upprättande av nya detaljplaner inte alltid beaktas vilket enligt hnm bidrar till lkalöversktt respektive lkalbrist för förvaltningens 11 f 25

12 Barn- ch ungdmsförvaltningen pekar ckså på möjligheten att samrdna lkalfrågr genm kmmundirektörens ledningsgrupp även m lkalplanering ch samrdning tenderar att få relativt lite utrymme på dagrdningen. Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen anser att lkalplanering skall finnas hs fastighetsenheten så att inte fler grupper samrdnar men självklart kan lkalplanering diskuteras i kmmundirektörens ledningsgrupp då det finns behv. Scialförvaltningen nämner att i ärenden av större vikt sker beslutsfattande i nämnden vad gäller exempelvis hyra av nya stra lkaler, bygga m - eller till befintliga enheter eller dispnera ledig kmmunal lkal för scialnämndens långsiktiga behv. 4.2 Dkumenterade rutiner för anskaffning av lkaler Anskaffning av lkaler skall enligt kmmunens lkalförsörjningsplicy föregås av en prövning. Kmmunstyrelsen har inte fastställt några anvisningar ch det finns inte heller några dkumenterade rutiner sm visar hur denna prövning skall gå till mer än att det i plicyn talas m en dialg mellan verksamheterna ch fastighetsenheten. Enligt kmmunens lkalförsörjningsplicy så skall det på varje verksamhet finnas en lkalansvarig. Det framgår inte i plicyn vad de lkalansvariga är tänkta att ha för arbetsuppgift ch det finns inte heller någn samlad förteckning i kmmunen över utsedda lkalansvariga. I de svar vi fått från förvaltningarna så anges att lkalansvariga är förvaltningschef utifrån given delegatin från nämnden. Därutöver kan lika verksamhetschefer, avdelningschefer, rektrer, enhetschefer utifrån vidaredelegatin från förvaltningschefen fått lika behörigheter inm detta mråde. Arbetsuppgifterna kan därför skifta berende på vad sm anges i given delegatin men någn särskild arbetsinstruktin för begreppet lkalansvarig finns inte upprättad. Kmmundirektören anger att han är lkalansvarig för kmmunstyrelseförvaltningen. Reglemente ch delegatinsrdning reglerar detta i detalj. Kmmundirektören anger sm svar på hur beslutsprcessen för anskaffning ch avyttring av lkaler inm kmmunstyrelseförvaltningen är följande. Dialg mellan kmmundirektör ch fastighetschef. Därefter regleras det i KS delegatinsrdning under punkt 8. På fråga m vem sm har rätt att teckna hyresavtal (både interna ch externa) på kmmunstyrelseförvaltningen så svarar kmmundirektören AU, kmmundirektör ch kntrschefer enligt delegatinsrdning punkt 8. Scialförvaltningen uppger att beslut m lkalanskaffning är lika för lika typer av lkaler. Större lkalanskaffningar, typ äldrebenden, tas nrmalt upp i budgetprcessen. Efter beslut m utökad ram i KF, fattas beslut m byggande/förhandsbesked m hyrestecknande i scialnämnden, sm sedan ckså gdkänner hyresavtal. Sm underlag för denna typ av beslut finns bendeplan, där förväntade framtida behv, investerings- ch driftkstnadsberäkningar finns redvisade. Dessa beräkningar uppdateras inför beslutsfattande. 12 f 25

13 Beslutsnivåer för övriga lkaler finns i delegatinsförteckning. Förvaltningschef äger teckna hyreskntrakt för årshyrr upp till 10 basbelpp ch längst för tre år. Mtsvarande för avdelningschefer är 5 basbelpp ch hyreslängd 3 år. Mtsvarande gäller avyttring av lkaler, d.v.s. scialnämnd, förvaltningschef ch avdelningschef fattar besluten. Barn- ch ungdmsförvaltningen uppger att för större lkalanskaffningar krävs plitiskt beslut vilket innebär att ärendet bereds på sedvanligt sätt inm förvaltningen ch behandlas även i MRP prcessen. Beredningen sker då i dialg med Samhällsbyggnadsförvaltningen. För lkalanskaffningar/kntrakt med hyresbelpp upp till maximalt 10 basbelpp per år ch en kntraktstid understigande tre år beslutar förvaltningschefen efter beredning inm förvaltningen. Vanligtvis prövas alternativa lkallösningar i dialg med andra förvaltningar. Uppsägning av hyreskntrakt beslutas av verksamhetschef, dck med det förbehållet att m en enhet skall avvecklas föregås uppsägningen av nämndsbeslut. Ansvariga för beredningen av nämnda ärenden är verksamhetschefen för förskla, grundskla respektive kultur/fritid sm avgör lkalbehvet utifrån verksamhetens behv. En analys av de eknmiska knsekvenserna görs i samråd med förvaltningens eknmer. Det är svårt att bedöma beflkningsprgnser/lkalbehv då prgnserna påverkas av såväl visinen sm trender/utvecklingstendenser. Summan av prgnserna för kmmunens delmråden förefaller överskrida det verkliga utfallet, vilket försvårar lkalplanering. Krav på miljöförbättrande åtgärder i lkaler genm påpekanden medför akuta insatser istället för att bidra till en långsiktig planering ch mprövning av lkalbeståndet. Gjrda investeringar i miljöförbättrande åtgärder skapar tröghet. Kan infrmatin m förväntad ny lagstiftning/krav spridas tidigare skapas bättre framförhållning. Barn- ch ungdmsförvaltningens största svårighet uppkmmer i samband med att all lkalplanering förutsätter långsiktiga strukturella beslut. Avsaknad av sådana beslut leder till en överkapacitet på lkalytr för grundsklrna. För försklrna leder det fta till akuta behv av lkaler i vissa kmmundelar. Gymnasieförvaltningen uppger att för större lkalanskaffningar frdrar plitiska beslut. I övrigt sker avyttring/inhyrning i samråd mellan förvaltningschef ch verksamhetsansvarig, samt i vissa fall (kntraktstider överstigande ett år) i samråd med nämndrdförande. Fastighetschefen vill peka på att det är viktigt att alla förvaltningarnas anskaffningar ch avyttringar av lkaler först diskuteras i lkalplaneringsgruppen både ur ett långsiktigt ch ur ett krtsiktigt perspektiv. Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen menar att detta är en förutsättning för att lkalsamrdningen skall fungera utöver lkalsamrdning fattade av plitiska beslut. Vid behv av nya lkaler så skall förvaltningarna enligt kmmunens lkalförsörjningsplicy först pröva m man kan nyttja kmmunens egna lkaler ch förts därefter får extern inhyrning göras. 13 f 25

14 Scialförvaltningen utgår från att en prövning i enlighet med kmmunens lkalplicy inte innebär att en ledig kmmunal lkal kan påtvingas scialnämnden mt dess vilja ch inte heller att lkal kan exprprieras för annat ändamål. Gymnasieförvaltningen anser att varje verksamhet känner sina behv bäst vilket är detsamma sm att nuvarande plicy är bra. Men man anser ckså att högre krav bör ställas på knsultatin av fastighetsenheten vilket skulle skapa bättre samrdning ch effektivare utnyttjande av lkaler inm kmmunen. I kmmunens lkalförsörjningsplicy stadgas att fastighetsenheten skall medverka vid förhyrning av externa lkaler ch riktlinjerna för internhyresystem stadgar ckså att fastighetsenheten skall medverka i förhandlingsprcessen med hyresvärd ch granska förslag till hyresavtal före verksamhetens beslut ch undertecknande. På fråga till kmmundirektören m hur han ser på att förvaltningarna själva har rätt att teckna externa hyresavtal ch där fastighetsenheten bara skall medverka så är hans bedömning att detta hämmar effektiviteten. Fastighetschef uppger att han bara blivit anlitad sm internknsult några gånger av förvaltningarna. Detta sker på frivillig väg ch alla ärende med externa hyresvärdar får han inte ta del av. Fastighetschefen anser att kncernperspektivet frtfarande inte genmsyrar hela rganisatinen på alla nivåer utan ingångna externa hyresavtal tecknas frtfarande på delegatin av många lika tjänstemän såsm exempelvis rektrer ch mrådeschefer utan att man fullt ut tillämpar eller har kunskap m kncernperspektivet. Huruvida fastighetschefen påstående är krrekt eller inte råder det delade meningar eftersm barnch utbildningsförvaltningen hävdar att här kan bara förvaltningschef teckna avtal ch man uppger att lkalanskaffningar/kntrakt med hyresbelpp upp till maximalt 10 basbelpp per år ch en kntraktstid understigande tre år beslutar förvaltningschefen efter beredning inm förvaltningen. Fastighetschefens uppfattning är ckså att det förekmmit stra inhyrningar av externa lkaler samtidigt sm kmmunägda lkaler är vakanta ch detta med gdkännande av kmmunstyrelsen samt från respektive förvaltning med hänvisning till verksamhetsperspektivet. Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen vill ckså peka på att detta är ett strt prblem för lkalsamrdning ch respekten för kncerntanken. Barn- ch ungdmsförvaltningen menar att ökade hyreskstnader sällan berr på verksamhetens egna krav utan främst på plitiska pririteringar. Sm exempel nämns lkaliseringen av musikskla ch grundskla inm Vänerparken, lösningar sm skapar vissa fördelar för förvaltningens verksamhet men sm ckså bidrar till ökade hyreskstnader ch nackdelar på andra mråden. Dkumentatin över lkalsamrdning Sm exempel på prövning av lkalsamrdning har valts nybyggnadsprjekt Nya Trpasklan 14 f 25

15 Vi har ställt en fråga till fastighetschefen m skälet till att Barn- ch Utbildningsförvaltningen startade nybyggnadsprjekt Nya Trpasklan samtidigt sm Gymnasieförvaltningen uppges ha haft tmma lkaler. Frågan har ställts i syfte att pröva m det finns en dkumentatin kring de överväganden ch analyser sm sker vid lkalanskaffningar ch m det har skett en prövning kring förutsättningarna för lkalsamrdning För att kunna lämna ett svar på vår fråga så har fastighetschefen känt ett behv av att vända sig till kllegr i kmmunen för att få besked m ursprungsplanerna till det aktuella prjektet. Sm skäl till detta förfaringssätt anger fastighetschefen att han tillträdde tjänsten förts vid årsskiftet 2009/2010. Svaret sm fastighetschefen fått vid sin förfrågan hs kllegr är att Gymnasieförvaltningen inte hade tmma lkaler i den mfattningen sm Barn- ch Utbildningsförvaltningen efterfrågade vilket då innebar att en annan lkallösning måste utredas. Kvarstd då frågan m befintlig Trpaskla skulle byggas m ch anpassas till dagens undervisningsfrm eller m nybyggnatin skulle ske. Båda alternativen Ombyggnad ch Nybyggnad prjekterades ch anbud begärdes in. Ingen entreprenör lämnade anbud på Ombyggnad medan fem entreprenörer lämnade anbud på Nybyggnad. 4.3 Incitament för att nyttja lkalerna effektivt Av kmmuns regelverk för intern hyra (se bilaga) framgår bland annat att dessa riktlinjer på sikt skall medverka till att få lkalutnyttjandet effektivt. Barn- ch ungdmsförvaltningen beskriver att lkalkstnader tenderar att vara en mer eller mindre en fast kstnad. Även m förvaltningen kncentrerar elevgrupper ch flyttar verksamhet är inte verksamheten nedlagd. Nedläggning av en enhet förutsätter plitiska beslut ch fram till dess står lkalen tm, belastar förvaltningens hyreskstnader ch hindrar andra användningsmråden. Barn- ch ungdmsförvaltningen anser att valet står fritt mellan hyreshöjande åtgärder i fastigheter ch andra verksamhetsförbättringar. Hyreshöjande åtgärder genmförs nästan enbart efter miljöinspektiner ch kräver beslut av förvaltningschef. För den enskilda sklan/försklan/anläggningen finns inte incitament att avstå lkaler då deras medel för hyrr fås genm ett särskilt anslag sm mtsvarar den faktiska kstnaden. Scialförvaltningen anser att svagheten i nuvarande hantering är svårigheten att säga upp kmmun- eller ABVB-ägda lkaler m det ej finns annan hyresgäst beredd att ta över. Lindgårdens äldrebende är exempel på detta. Scialförvaltningen std kstnaderna för denna lkal under flera år efter utrymning. För närvarande är det av gd, att lkalen frtfarande är i kmmunal äg, då den under flera år använts sm evakueringslkal under mbyggnad av andra särskilda bende. Andra förslag m nyttjande har diskuterats, men ännu 6 år efter nedläggning sm äldrebende saknas en mer framåtsyftande lösning. Om ett sådant kntrakt sägs upp uppkmmer fråga vem sm ska överta kstnadsansvar för den uppsagda lkalen. Även m frågan diskuteras i fastighetschefens lkalgrupp kan alla frågr inte lösas där. 15 f 25

16 Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen menar ckså att här får man se upp så att inte lkaler sparas för att den kan vara bra att ha i en framtid hs en förvaltning utan strategiska beslut samt att då inte förvaltningen inte behöver betala hyra för fastigheten. Incitament för effektiv lkalplanering försvinner då helt. Fastighetsenheten har tagit upp Lindgården ch framtida behv av denna lkal vid samrdningsmöten. I princip ska samhällsbyggnadsförvaltningen överta kstnadsansvaret för kmmunägda lkaler. För ABVB-ägda lkaler av specialkaraktär är det svårare. Översktt på servicehuslägenheter har lösts genm att ABVB upplåter lediga lägenheter för allmänt bruk medan scialförvaltningen har frtsatt kstnadsansvar inm ramen för blckhyresavtal. ABVB får in beräknad hyra ch scialnämnden minskar undersktt för uthyrda lkaler. Anslag är nrmalt inte bundna till hyra av lkaler, utan frigjrda hyreskstnader kan användas till andra ändamål inm verksamheten. Detta incitament är påtagligt, men många av scialförvaltningens lkaler är specialbenden, svåra att utnyttja av annan förvaltning ch med restvärden sm överstiger marknadsvärde, vilket gör dem svåra att avyttra, även m efterfrågan minskar. Exempel på detta är vissa servicehus. Scialförvaltningen anser att incitamenten att låta eknmin styra lkalutnyttjande är relativt svaga ch brde förstärkas. Det har att göra med möjligheterna att bli av med ej längre nödvändiga lkaler Scialnämnden ger sig inte in i mfattande m- ch tillbyggnader av t.ex. äldrebenden utan att anslag beviljats från KF till ökade lkalhyrr. Exempel på detta är m- ch tillbyggnaderna av äldrebendena Eken, Linden ch Björken på Niklasberg. Kmmundirektören anser att lkaler, avsett de är externa eller interna, tenderar att ses sm en fri nyttighet ch närmast påverkbara. Här behövs ett helt annat synsätt. Fastighetschefen anser att nuvarande system för intern hyra har ett för svagt incitament för att skapa återhållsamhet med lkaler - då det är så att respektive förvaltning i budget löpande tilldelas medel för de faktiskt ökade lkalkstnader sm en inhyrning eller nybyggnatin innebär. Enligt fastighetschefen brde ett nytt incitament/bnussystem skapas för att få respektive förvaltning att tydligare fkusera på minskade lkalkstnader. 4.4 Inhyrda lkaler i relatin till ttal lkalyta För att uppnå en effektiv lkalanvändning så bör det ckså finnas en kunskap över hyrda lkaler samt m det finns verksamhetslkaler sm inte används. Kmmundirektören menar att ansvaret för att åstadkmma vanstående ligger hs fastighetschefen. Lkalplaneringsgruppen har haft sm målsättning att varje förvaltning skall sammanställa vilka lkaler de nyttjar (både interna ch externa) Här skall bland annat lkalytr, hyresnivå, kntraktslängd mm redvisas. 16 f 25

17 En förteckning över hyrda lkaler (externt ch internt) finns nu upprättad ch redvisas i bilaga till denna rapprt. Av det sm redvisas på förteckningen så uppgår den sammanlagt hyrda lkalytan till kvm varav kvm är extern inhyrning vilket då skulle mtsvara cirka 16 % av den ttalt hyrda lkalytan. Enligt förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen så redvisas en förteckning över lkaler regelbundet av fastighetschefen vid lkalsamrdningsmötena. Fastighetsenheten är ett stödjande rgan ch påminner vid hyresavtalets utgång varvid förs en diskussin med gällande förvaltning m lkalen behövs eller inte. En kntinuerlig diskussin förs idag m det finns lkaler att nyttja istället för den externt hyrda. Här är det verksamheterna sm bestämmer vad man behöver då fastighetsenheten endast är rådgivande. Gymnasieförvaltningen uppger att man inte har kännedm m att det finns en förteckning över kmmunens lkaler. Man menar att m det finns en kmplett förteckning så bör den vara känd ch tillgänglig för alla parter. Fastighetsenheten skall på basis av uppgifter från förvaltningarna sammanställa en förteckning över tmställda lkaler. Fastighetschefen uppger att lkalplaneringsgruppen idag har kunskap kmmunens egna tmma lkaler ch enligt fastighetschefen består det av följande större lkaler: FD Musiksklan (kv Hönan 1) Beslut i KF (22/6) att den skall säljas. Har annnserats ch bud har inkmmit. Sälj under hösten FD Huvudnässklan- består av byggnaderna A+ B+ C + Aulan. Beslut i KF (22/6) att C- huset ej skall säljas. A- huset föreslås rivas. B- huset är tmt till största delen. Aulan hyrs vid enstaka tillfällen. Någn fastställd strategi för att nyttja externt inhyrda lkaler har vi inte tagit del av vid vår granskning. Vid samtal med fastighetschefen har vi fått klarhet i att tmställda lkaler inte är detsamma sm vakanta eller icke använda lkaler. För att en lkal skall vara tmställd så skall det inte finnas några inventarier eller andra mständigheter sm förhindrar en uthyrning av lkalen till annan verksamhet. En icke använd skla utan elever är därför inte med nödvändighet en tmställd lkal. För de av kmmunen ägda lkaler sm inte används eller är dåligt utnyttjade såsm enstaka små utrymmen eller dåligt använda sklsalar finns det ingen kmmungemensam förteckning. För tmma eller vakanta inhyrda lkaler finns det i dagsläget inte heller någn förteckning. 17 f 25

18 Granskningsbilaga 1 Riktlinjer för intern hyra I den av kmmunfullmäktige antagna plicyn ingår ckså riktlinjer ch system för intern hyra. Övergripande syfte Syftet med internhyra är att skall skapa förståelse för att lkaler kstar Den skall ge verksamheterna möjlighet till pririteringar mellan lkaler ch andra resurser Den skall vara ett medel att skapa återhållsamhet i krav på åtgärder genm investeringar i ändringar ch tillbyggnader Den skall på sikt få lkalutnyttjandet effektivare Den skall ge kstnadstäckning ch uppfattas sm krrekt vid jämförelse av lika bjekt ch med marknaden. Regler för hyra av kmmunägda lkaler Fastighetsenheten har det övergripande ansvaret för att hantera ch utveckla det kmmunägda fastighetsbeståndet till gagn för kmmunen ch dess verksamheter. Behv av lkalförändringar ska initieras av verksamheten ch beredas av fastighetsenheten i samarbete med verksamheten för att få lösningar med bra funktin ch gd eknmi. Investeringsbehvet prövas ch beslutas i enlighet med de regler sm gäller för budget ch investeringsprcessen Regler för hyra av externt ägda lkaler Parter i hyresavtalet är fastighetsägaren eller dennes representant sm hyresvärd ch kmmunens verksamhetsföreträdare, med rätt att teckna avtal, sm hyresgäst. Fastighetsenheten medverkar i förhandlingsprcessen med hyresvärden ch granskar förslag till hyresavtal före verksamhetens beslut ch undertecknande. Kpia på avtalet lämnas till fastighetsenheten Investeringar i inhyrda lkaler ska ingå i hyresavtalet. Vid investeringar under pågående avtalstid ska detta göras sm ett separat tillägg till hyran sm skal ha samma löptid sm avtalet i övrigt. 18 f 25

19 Internhyra skall bestå av verkliga kstnader Kapital (avskrivning, ränta) Hyran justeras inte med hänsyn till avskrivningar utan byggnaderna behåller sitt värde ch avskrivningarna skall istället gå till ett på sikt ökat underhåll. Räntekstnaden beräknas med aktuell ränta. Drift ( reparatiner, fastighetsskötsel, sphämtning, värmeförbrukning, elförbrukning, vattenförbrukning, administratin, försäkring, övriga driftskstnader, fastighetsskatt) Underhåll För att hantera smärre förändringar med uthyrda lkaler, nedskrivningar/avskrivningar, rivningar ch utredningar ökas van beskrivna hyra med 1,5 %. Om större förändringar ska genmföras får de eknmiska knsekvenserna av dessa studeras i varje enskilt fall. Övriga regler För fastighetsenheten är det självklart att alla intäkter ch kstnader sm hör till ett bjekt redvisas på detta. När det gäller hyressättning mt en verksamhet kan det vara lämpligare att se alla lkaler sm en helhet ch ett blck. Inför varje år diskuteras lkala förutsättningar med verksamheten där grundläggande fakta ch planerade åtgärder redvisas. Verksamheten får på detta sätt större möjlighet att påverka åtgärder i lkalbeståndet. Avtal skall alltid tecknas. Eventuella avvikelser från standarduppgörelse ska antecknas här för att gälla. För att avtal skall vara möjliga att sägas upp ska det vara sådana enheter att det är möjligt för en annan hyresgäst att nyttja lkalerna. Vid lkaleffektivisering får verksamheten behålla vinsten det år effektiviseringen görs. Om tvist av m tlkningen av avtalen uppkmmer avgörs denna av kmmunstyrelsens arbetsutsktt 19 f 25

20 Granskningsbilaga 2 Förteckning över hyrda lkaler Gymnasieförvaltningen Adress Yta Hyra Uppsägning kvm Tkr/år Senast --förlängning Kmmunägda lkaler Gyllenheimsgatan mån. Sandelhiemsgatan mån Idrttsgatan mån Idrttsgatan mån TOTALT Inhyrda lkaler Jhannebergsvägen /Onsjö Regementsgatan / AME Belfragegatan /AME Nygatan / IV Kungsgatan / AME Vänerparken /KOMVUX TOTALT f 25

21 Barn- ch Ungdmsförvaltningen Adress Yta Hyra Uppsägning kvm Tkr/år Senast --förlängning Kmmunägda lkaler Sklr Blåsut Öxnered Mariedal Nrra Sklan Onsjö Trpa Tärnan Silvertärnan Granås Rånnum Brålanda Skerrud Frändesklan Dalbsklan Röseb Sundals Ryr Mulltrp Väne-Ryr Försklr Blåsut Fridhem Gasverksgatan Mariervägen Pnnygatan Pppelvägen (Familjecentral) Skördegatan Kastanjevägen Tengrenstrp Åkaregatan Öxnered Kulturförsklan 622 Björkvägen Granås Halleberg Lindvägen Mörtvägen Näckrsvägen f 25

22 Adress Yta Hyra Uppsägning kvm Tkr/år Senast --förlängning Björkhlmsgat.(Nattis) 501 Brålanda Frändefrs 440 Mulltrp Väne-Ryr Summa Fritid- Kultur Museet Flkets Hus Kmmunhuset Kyrkgatan Summa TOTALT ************************************************************************* Inhyrda lkaler Adress Yta Hyra Uppsägning kvm Tkr/år Senast --förlängning Dalabrgsparken Brgen Dalabrgsparken Dalen Blåsutsklan paviljng 4 md Öxnered paviljng Skördegatan paviljng Kulturförsklan -paviljng 10 md Pppelvägen Vänerparken Förskla Vänerparken Hus f 25

23 Adress Yta Hyra Uppsägning kvm Tkr/år Senast --förlängning Vänerparken Edsvägen Ungdmens Hus Hagtrnsgatan / Brålanda Ringaregatan 1/ Frändefrs Avslut Flanaden Blåsutbacken Hunneberg 6 Bibliteket Residensgatan Biblitek Brålanda Flkets Hus TOTALT Scialförvaltningen Adress Yta Hyra (Tkr/år) Uppsägning Kmmunägda lkaler Omsrg m funktinshindrade Ankargatan Frbndegatan Flttningsgatan Tagelgatan, Tegelbruksvägen f 25

24 Adress Yta Hyra (Tkr/år) Uppsägning Rapsvägen Snödrppsvägen Slåttergatan/Onsjö (Dagcentr) Gyllenheimsgatan Fredrikslunds gård Flkets Hus/LSS Brinkeb TOTALT Vård ch msrg Lindgården Gyllenheimsgat IFO Kmmunhuset Mariervägen, lägenheter Kyrkängens Gård Teatergränd Eken Niklasberg Kmmunhuset 410 TOTALT f 25

25 Inhyrda lkaler Adress Yta Hyra (Tkr/år) Uppsägning kvm Tkr/år Senast --förlängning Södergatan 7 E (2 RK) Tillsvidare Hantverksgatan Bkgatan 20 (1 RK) Bstadsrätt Kungsgatan 17 / Kyrkgatan Mariervägen Habiliteringen Mariedal Restadsvägen 26 C Habiliteringen Mariedal Restadsvägen 26 B Edsvägen Residensgatan Residensgatan Edsvägen 3 B Vänerparken Regementsgatan Drttninggatan Petersbergsvägen Edsvägen 3 B Plan Edsvägen 3 B Plan 2 3 0, Regementsgatan 34 C Dr Hernes väg Kyrkgatan Kungsladugårdsvägen ? TOTALT f 25

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Prtkll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen Jnathan Ilicki Harald Strömberg Ysef Tysn Jakim Samuelssn Förhinder: Adina Welander Vid prtkllet: Jhn Gambe

Läs mer

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning:

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning: Så fyller du i ansökan m andrahandsuthyrning: Tänk på att en kmplett ansökan måste innehålla blanketterna Ansökan m andrahandsuthyrning (alternativt Ansökan m enkel andrahandsuthyrning) samt Avtal m andrahandsuthyrning.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NRRTÄLJ KMMUN SAMMANTRADSPRTKLL Barn- h sklnämnden Plats h tid Nrrtäljesalen, Kmmunhuset Ankaret stunavägen 14, Nrrtälje kl. 14:00-16.20 ande nligt förtekning sid 2 Övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

4.2. Psykiatriråd nummer: 1

4.2. Psykiatriråd nummer: 1 4.2. Psykiatriråd nummer: Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder, kön, befattning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan för ch väg samt terminalfrågan Gdkännande Urvalet av alternativ gdkänt för spridning av styrgruppen 2003-12-02. Dkumentet gdkänt för spridning ch publicering på Internet, 2003-12-19 av prjektledaren Trsten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats ch tid Stra knferensrummet, Heby kmmun 09.00 11.00 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Inger Ingstedt (C) Olf Nilssn (S), vice rdförande Margatetha

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 Fge 9/3.2.2014 7 Dnr:924/10.03.02.01/2013 Gdkänd av kmmunfullmäktige 3.2.2014 KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Huvudskeden i prcessen

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 .6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer