Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan"

Transkript

1 för ch väg samt terminalfrågan Gdkännande Urvalet av alternativ gdkänt för spridning av styrgruppen Dkumentet gdkänt för spridning ch publicering på Internet, av prjektledaren Trsten Hökby. Innehållsförteckning BEBYGGELSEUTVECKLING 3 SAMT VÄGAR OCH ALLMÄN PLATSMARK 3 1A DET LOKALA ALTERNATIVET VERSION A 3 3 VÄGAR OCH ALLMÄN PLATSMARK 4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÖRSLAGET SKALL RA GENOMFÖRBART 4 1.B DET LOKALA ALTERNATIVET VERSION B (LTA / LPS-LEDNINGAR) 5 5 VÄGAR OCH ALLMÄN PLATSMARK 6 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÖRSLAGET SKALL RA GENOMFÖRBART 6 2.A PLANFÖRSLAGET 6 6 VÄGAR OCH ALLMÄN PLATSMARK 6 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÖRSLAGET SKALL RA GENOMFÖRBART 7 2B LEDNING VID SIDAN OM VÄG KOMMUNALT TTEN OCH AVLOPP 8 8 VÄGAR OCH ALLMÄNPLATSMARK 8 FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT FÖRSLAGET SKALL RA GENOMFÖRBART 8 2.C PLANFÖRSLAGET MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP 8 8 VÄGAR OCH ALLMÄN PLATSMARK 8 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÖRSLAGET SKALL RA GENOMFÖRBART 9 3. LEDNING VID SIDAN OM VÄG - KOMMUNALT TTEN, WC SLUTEN TANK, BDT I EGEN MARKBÄDD 9 9 VÄGAR OCH ALLMÄN PLATSMARK 9 FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT FÖRSLAGET SKALL RA GENOMFÖRBART 9 4. NOLLALTERNATIVET 9 9 VÄGAR 10 TERMINALFRÅGAN 11 Dkument: 2142 B Alla alternativ.dc Sida 1(12)

2 1. DETALJPLANENS UTSTÄLLDA FÖRSLAG 11 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÖRSLAGET SKALL RA GENOMFÖRBART TERMINALUTREDNINGENS ALTERNATIV B 11 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÖRSLAGET SKALL RA GENOMFÖRBART SÖDRA KUSTENS INTRESSEFÖRENINGS FÖRSLAG 11 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÖRSLAGET SKALL RA GENOMFÖRBART GÅSÖ VÄGSAMFÄLLIGHETS OCH GÅSÖ GILLES FÖRSLAG 12 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÖRSLAGET SKALL RA GENOMFÖRBART NOLLALTERNATIVET 12 Om detta dkument I detta dkument redvisas de alternativ för utbyggnaden av Älgö sm prjektet Vägval Älgö utvärderar. Knsekvenserna av att genmföra alternativen beskrivs utifrån en rad kriterier, vilka finns angivna i dkument På prjektets hemsida finns förutm dessa dkument ett mycket strt antal utredningar ch förslag sm kmmit in från allmänheten. Mycket av dessa data finns i kmmunen i databaser sm kan analyseras gegrafiskt. Vidare finns många intressanta kartr på hemsidan där var ch en kan studera Älgös gegrafi, bebyggelse, infrastruktur mm. Prjektet vill gärna ha synpunkter på innehållet i detta dkument. Synpunkter når ss lättast via e-pst till Dkument: 2142 B Alla alternativ.dc Sida 2(12)

3 Bebyggelseutveckling Idag finns det på Älgö drygt 200 permanentbebdda fastigheter, där ca 550 persner är mantalsskrivna. Ökningen av permanentbsättningen har pågått en längre tid ch har inte visat någn tendens att avmattas. När detaljplanearbetet startade, vilandeförklarades alla inkmna bygglvansökningar i två år. Detta bedöms ha förskjutit permanentbsättningen framåt i tiden. Samtliga alternativ i Vägval Älgö förutm nllalternativet, innebär att en ny detaljplan ska ligga till grund för utbyggnaden. Bebyggelseutvecklingen förutsätts i dessa alternativ ha ungefär samma mfattning de närmaste åren. Om vägarna ska byggas m ch kmmunalt vatten ch avlpp alternativt bara kmmunalt vatten byggas ut, kan nybyggnatinen kmma att fördröjas någt p.g.a. anläggningsarbetena. Bebyggelseutvecklingen inm planförslaget kan efter genmförda anläggningsarbeten frtgå till dess mrådet är fullbyggt. Inm övriga alternativ kmmer bebyggelseutvecklingen sannlikt att frtgå i samma takt sm i planförslaget till dess återstående fastigheter blir allt svårare att bebygga, med hänsyn till möjligheten att anrdna enskilt vatten ch avlpp på ett gdkänt sätt. Eftersm ingen ny detaljplan kmmer att upprättas i nllalternativet kan bygglvansökningar inte förklaras vilande. Sm framgår av Gemensamma bild 1 för gällande byggnadsplaner på Älgö, så är byggrätterna mycket stra. På de flesta fastigheterna kan man bygga ett bstadshus m 150 kvm byggnadsarea i två våningar ch ett uthus m 30 kvm. Inm vissa kvarter utefter kusten får huvudbyggnad endast uppföras i en våning. Om sökanden kan lösa sitt vatten ch avlpp på ett gdkänt sätt, måste bygglv beviljas, m ansökan överensstämmer med gällande plan. Ekhlmen ch Krshlmen saknar detaljplan men ligger inm strandskyddsmråde. Här krävs strandskyddsdispens samt en lämplighetsbedömning vid prövning av bygglv. Strandskyddet har stärkts under senare år. samt vägar ch allmän platsmark 1A Det lkala alternativet versin A Lkalt ch enskild väg. Beskrivningen av det lkala alternativet versin A bygger på uppgifter från Älgö Vänner. lösningen baseras på att talettavlpp ch BDT avlpp (bad, disk, tvätt) behandlas sm skilda fraktiner. Krav på skyddsavstånd mellan avlppsanrdning ch grundvattentäkt ska bara gälla för nya avlppsanrdningar, enligt Älgö Vänners förslag. Talettavlppet tas m hand i sluten tank eller i egen kretslppslösning t ex multrum eller trrdass. 1 Se levande kartr Dkument: 2142 B Alla alternativ.dc Sida 3(12)

4 Talettavlppet från tankar ch trrdass körs i enligt Älgö Vänners ursprungsalternativ med tankbil till en planerad våtkmpsteringsanläggning. Kmpstmaterialet planeras sedan att återföras till jrdbruket. Alternativt kan talettavlppet behandlas i en bigasanläggning. Ett alternativet att få avsättning för näringsinnehållet från de slutna tankarna, är ett framtida samarbete med Hammarby sjöstad. Här pågår försök med att på lika sätt ta hand m avlppsvattnet på ett kretslppsinriktat sätt. Försöken kmmer att utvärderas under Enligt prjektledningen kan den eventuellt ta emt innehåll från talettvatten från slutna tankar från ca 200 hushåll i framtiden. Det finns däremt inget intresse av att ta emt slam från slamavskiljare. Fastigheter med befintliga BDT anläggningar med slamavskiljning ch infiltratin frtsätter att använda dessa. Endast i de fall kmmunen kan påvisa påverkan på grundvattnet från en avlppsanrdning ska krav på högre rening kunna ställas. För nya BDT-anläggningar gäller slamavskiljning därefter anläggs en tät markbädd med efterföljande prvtagningsmöjlighet samt till sist en spridningsbädd. Försörjningen med färskvatten bygger på enskilda brunnar, sm fastighetsägarna ansvarar för själva. För att säkra vattenförsörjningen för alla byggs ett stmnät för kmmunalt färskvatten ut så att alla kan nå detta högst 250m från. Fastigheter sm så önskar kan frivilligt ch på egen bekstnad ansluta sig till färskvattenledningen. Ca 10% av fastighetsägarna kmmer enligt förslaget att vara intresserade av att ansluta sig till det kmmunala vattnet. För att skydda grundvattenförsörjningen upprättas en kntrllplan sm betalas av fastighetsägarna, vilket innebär; Alla talettavlppstankar kntrlleras innan de tas i bruk ch därefter med jämna mellanrum. Kmmunen installerar mätinstrument i ett antal brunnar, för att regelbundet mäta grundvattennivån ch för att kunna se m nivån trendmässigt skulle förändras. Samtliga fastighetsägare erbjuds analys av vattenkvaliteten. Kmmunen utfärdar rekmmendatiner för att rena brunnsvatten eller förbättra kvalitet ch tillgång. Lvplikt införs för att brra nya brunnar. Kntrll av vattnet i alla brunnar. Vägar ch allmän platsmark Älgövägen rustas upp ch förses med separat gång- ch cykelbana. Vägen har frtsatt ett kmmunalt huvudmannaskap. Det lkala vägnätet har enligt Älgö Vänners bedömning i strt sett samma standard sm liknande mråden i Saltsjöbaden. Enskilt huvudmannaskap med bibehållen vägförening vilket innebär att vägföreningen får frtsatt ansvar för att förvalta det befintliga lkala vägnätet. Detta kan ske i takt med att behv uppstår ch i enlighet med medlemmarnas önskemål inm ramen för avgifterna ch vägföreningens uppdrag enligt förrättning. Medlemmar är samtliga fastigheter på Älgö. Stmnätet för färskvatten förläggs vid sidan av vägen. Förutsättningar för att förslaget skall vara genmförbart För att detta alternativ ska vara genmförbart förutsätts att: Dkument: 2142 B Alla alternativ.dc Sida 4(12)

5 SGUs utredning, Vattenbalansberäkningar på Älgö, Nacka kmmun1997 samt att VBB VIAK ch SGUs gemensamma yttrande är felaktiga. kmmunen brtser från länsstyrelsens -föreläggande i dess nuvarande frm. allt bad- disk- ch tvättavlpp kan infiltreras. färskvattenstmnätet kan genmföras sm en gemensamhetsanläggning. huvudmannen garanterar vägnätets bärighet. 1.B Det lkala alternativet versin B (LTA / LPS-ledningar) Lkalt ch enskild väg. Jämfört med versin A har alternativet kmpletterats med LTA / LPSledningar. Samma lösning för talettavlppet sm i sm i Älgö Vänners förslag (1A). Detta innebär att talettavlppet tas m hand i sluten tank eller i egen kretslppslösning t ex multrum eller trrdass. Talettavlppet från tankar ch trrdass körs i enligt Älgö Vänners ursprungsalternativ med tankbil till en planerad våtkmpsteringsanläggning. Kmpstmaterialet planeras sedan att återföras till jrdbruket. Alternativt kan talettavlppet behandlas i en bigasanläggning. Ett alternativet att få avsättning för näringsinnehållet från de slutna tankarna, är ett framtida samarbete med Hammarby sjöstad. Här pågår försök med att på lika sätt ta hand m avlppsvattnet på ett kretslppsinriktat sätt. Försöken kmmer att utvärderas under Enligt prjektledningen kan den eventuellt ta emt innehåll från talettvatten från slutna tankar från ca 200 hushåll i framtiden. Det finns däremt inget intresse av att ta emt slam från slamavskiljare. Till skillnad från Älgö vänners förslag, ställs krav på att alla BDT-anläggningar. Härmed gäller slamavskiljning ch därefter anläggs en tät markbädd med efterföljande prvtagningsmöjlighet samt till sist en spridningsbädd. Försörjningen med färskvatten bygger på enskilda brunnar, sm fastighetsägarna ansvarar för själva. För att säkra vattenförsörjningen för alla byggs ett stmnät för kmmunalt färskvatten ut så att alla kan nå detta högst 250m från. Fastigheter sm så önskar kan frivilligt ch på egen bekstnad ansluta sig till färskvattenledningen. Ca 10% av fastighetsägarna kmmer enligt förslaget att vara intresserade av att ansluta sig till det kmmunala vattnet. För att skydda grundvattenförsörjningen upprättas en kntrllplan sm betalas av fastighetsägarna, vilket innebär; Alla talettavlppstankar kntrlleras innan de tas i bruk ch därefter med jämna mellanrum. Kmmunen installerar mätinstrument i ett antal brunnar, för att regelbundet mäta grundvattennivån ch för att kunna se m nivån trendmässigt skulle förändras. Samtliga fastighetsägare erbjuds analys av vattenkvaliteten. Kmmunen utfärdar rekmmendatiner för att rena brunnsvatten eller förbättra kvalitet ch tillgång. Lvplikt införes för att brra nya brunnar. Kntrll av vattnet i alla brunnar. Dkument: 2142 B Alla alternativ.dc Sida 5(12)

6 Ytterligare en skillnad jämfört med Älgö vänners förslag är att förberedelser sker för att i framtiden kunna förse Älgö med ett kmmunalt avlppssystem baserat på s.k. LTA/LPS-system - m behv uppstår. Vid all utbyggnad av vattenledningar enligt Älgö Vänners förslag, läggs tmrör med i ledningspaketet för LTA/LPS-system. Vägar ch allmän platsmark Sm 1.A lkala alternativet versin A. Förutsättningar för att förslaget skall vara genmförbart Samma sm för 1.A - lkala alternativet versin A samt att LTA/LPS systemet kan dimensineras, trts att antalet användare inte är känt. 2.A Planförslaget Kmmunalt eller kretslppslösning samt enskild väg. Förslaget innebär att vatten ch avlpp byggs ut på Älgö, med anslutning till kmmunens nät i Htellviken. Fastighetsägarna ansluts till det kmmunala -nätet eller m de så önskar, anlägger en enskild kretslppslösning, m så är möjligt. Det kmmunala -nätet förläggs huvudsakligen i väg ch utgörs till str del av avlpp sm bygger på tryckavlppsprincipen (LTA/LPS). Tillstånd för kretslppslösning ges av kmmunen efter särskild prövning på respektive fastighet. För att tillstånd ska kunna erhållas, krävs att anläggningen uppfyller kmmunens kretslppskriterier. Exempel på en enskild avlppsanrdning sm uppfyller kmmunens kretslppskriterier är, urinseparerande förmultningstalett alt. vattentalett till sluten tank samt BDT-avlpp till gdkänd slamavskiljare. Därefter går BDT- avlppet vidare till tät markbädd med efterföljande prvtagningsmöjlighet samt sedan en spridningsbädd. Fastighetsägarna ska ckså kunna visa att dricksvattnet är av gdtagbar kvalitet enligt Livsmedelsverkets kungörelse m dricksvatten SLV FS 1989:30 med ändringar. Eventuell avsaltningsanläggning får endast installeras för avsaltning av havsvatten, för att undvika en ökad belastning på grundvattenmagasinet. Avsaltning av befintliga grundvattentäkter är inte lämpligt, då detta innebär att stra vattenmängder går åt för att framställa en mindre mängd avsaltat vatten. Restvatten från ev. avsaltningsanläggningar innehåller högre halter av salt ch får endast därför endast återföras till kustvattnet. Detta för att inte ytterligare belasta grundvattnet med salt vatten. Vägar ch allmän platsmark Förslaget innebär frtsatt enskilt huvudmannaskap på det lkala vägnätet. Det lkala vägnätet ska uppfylla lägsta bärighetskrav för bilväg enligt AMA 83. Denna vägklass dimensineras för 0-50 tunga frdn per dygn under tjällssning. Tunga frdn är då sådana med tjänstevikt över 3,5 tn dck bggieaxeltryck max 16 tn. De slamtömningsbilar sm trafikerar Älgö har fullastade ett bggieaxeltryck på 21 tn. Lätta frdn har ett bggieaxeltryck på 3 tn. Mark AMA kmmer att ersättas av AMA98. Minsta vägbredd 3,5 meter. Vägarna ska förses med dränering - diken alt. skärvdiken (täckta) med dräneringsrör. Dikena ska ckså mhänderta överskttsvatten från fastigheter ch naturmark. Krtare kulverteringar kan erfrdras. Dkument: 2142 B Alla alternativ.dc Sida 6(12)

7 Vägnätet klassificeras efter funktin i uppsamlingsvägar resp. lkalvägar. Lkalvägarnas belagda köryta är i planförslaget minst 3,5 m samt kmpletterade med mötesplatser. Uppsamlingsvägarna har en köryta med bredd av ca 4,5 m. Prfiljusteringar (farliga backkrön) samt siktförbättringar kan bli aktuella på vissa ställen. Tpgrafin på vissa fastigheter medger inte angöring med bil. Dessa fastigheter föreslås få parkeringsmöjligheter i nära anslutning till fastigheten. I andra fall kan parkering visserligen ske på fastigheten men det är inte alltid möjligt att bygga garage. En utbyggnad av bilväg föreslås till fastigheterna på Trappstigen. Angöring sker enligt förslaget nrr m befintliga P-platser vid Berghemsvägen. En ny väg föreslås till fasigheterna kring Erstasvängens nrra del. Älgövägen ch del av Bergabvägen får ett kmmunalt huvudmannaskap enligt ett separat planförslag. Älgövägen förbättras trafiksäkerhetsmässigt bl.a genm att förses med gångutrymme samt belysning. Bussvändslingan flyttas till ett läge, strax väster m bllplanen vid Bergabvägen. Direktutfarter mt Älgövägen begränsas där så är möjligt. Utfartsförbud införs där det är lämpligt att anlägga nya utfarter. Del av Ekhlmsvägen t..m. nuvarande bussvändslinga övergår enligt planförslaget i enskilt huvudmannaskap. Det lkala vägnätet ska förses med belysning i krsningar ch på andra kritiska platser. I övrigt förses vägnätet med belysning, så att gående inte hamnar i mörkerfällr mellan belysningspunkterna. Särskild msrg skall läggas vid val av armaturer, så att inte belysningen blir störande för landskapsbilden eller bländar fastigheterna. Str vikt läggs vid dagvattenhanteringen utmed vägarna, så att prblem med svallis inte uppstår eller så att dagvatten inte rinner från väg in på fastighet ch ställer till prblem för den enskilde. Befintliga grönmråden, gångstråk, bllplaner, badplatser etc. säkerställs i huvudsak. För kusterna föreslås även bestämmelser sm reglerar nyttjandegraden när det gäller bryggr. Upprustningsbehvet är tämligen strt. När detaljplanen vunnit laga kraft, kan en anläggningsförrättning genmföras. I förrättningen bestäms vilka anläggningar sm ska ingå ch till vilken standard. Varje fastighet får ett andelstal efter den nytta sm fastigheten har av anläggningen samt ett andelstal för drift ch underhåll av anläggningen beräknat på nyttjandet. I förrättningen bildas en s.k. anläggningssamfällighet, sm i detta fall lämpligen förvaltas av vägföreningen. Anläggningsbeslutet kan överklagas till fastighetsdmstlen ch vidare till hvrätten. Frmellt kan vägföreningen starta en prjektering när anläggningsbeslutet vunnit laga kraft. Vägföreningen kan debitera utbyggnadskstnaden efter två lika mdeller. Det vanligaste är att hela belppet debiteras fastighetsägarna direkt. En annan mdell är att vägföreningen tar lån för hela utbyggnadskstnaden med alla ingående fastigheter sm säkerhet. Vägföreningen debiterar sedan fastighetsägarna kstnaden för amrtering ch ränta. Kstnader sm uppstår när Älgövägen ch del av Bergabvägen rustas enligt det separata planförslaget för Älgövägen, fördelas över samtliga fastigheter på Älgö samt de Gåsöfastigheter, sm ingår i parkeringsanläggningar på Älgö. Huvudmannaskapet föreslås vara kmmunalt i denna del ch en gatukstnadsutredning kmmer därför att upprättas. Förutsättningar för att förslaget skall vara genmförbart Förslaget är genmförbart under gällande förutsättningar. Dkument: 2142 B Alla alternativ.dc Sida 7(12)

8 2B Ledning vid sidan m väg kmmunalt vatten ch avlpp Kmmunalt eller kretslppslösning samt enskild väg. Förslaget innebär att ledningar byggs ut till Älgö, med anslutning till kmmunens nät i Htellviken. Ett tryckavlppssystem inklusive ledning för färskvatten anläggs vid sidan av vägen under dike/skärvdike med dränering. Extra tätning av LTA/LPS-lådan ch schakten måste utföras. Avstängningsventiler med nyckelstänger måste placeras så, att de ej skadas vid kmmande dikesrensningar. Anslutningspunkt anvisas för varje fastighet. Serviceanslutningarna hamnar djupare på den sida sm LTA/LPS-systemet förläggs. Vägar ch allmänplatsmark Vägföreningen svarar för att vägarnas bärighet uppfyller planens krav. Detta bör göras med dkumentatin av erkänd knsultfirma. Samma krav på trafiksäkerhet ch vägbredder sm i planförslaget. När LTA/LPS-ledningar förläggs vid sidan av vägen krävs att eventuella planerade vägarbeten, t ex dräneringar, diken ch utfarter, slutförts så att ledningar får ett fixerat läge. Servisledningar sm behöver krsa under diket genm vägen, måste ha erfrderlig täckning. Där krsningar äger rum, återställs schakten med det urschaktade materialet, så att inte skillnader i bärighet/ tjällyftning på vägkrppen uppstår. I samband med att gångbana kmmer att byggas utmed Älgövägen kmmer ledningsarbeten att utföras samtidigt. Förutsättning för att förslaget skall vara genmförbart Att huvudmannen kan garantera vägnätets bärighet. Att vägmråden i förekmmande fall kan utökas, så att sidförläggning av LTA/LPS system möjliggörs. 2.C Planförslaget med kmmunalt huvudmannaskap Kmmunalt eller kretslppslösning samt kmmunal väg. Sm 2.A Planförslaget A. kmmer i huvudsak att förläggas i väg. Vägar ch allmän platsmark Lika planförslaget A - förutm att vägarna kmmer att föreslås belagda med asfalt samt att förses med erfrderlig belysning. Dagvattenhanteringen kmmer att förläggas inm vägmrådena, i huvudsak i diken. Krtare kulverteringar ch dagvattenledningar kan bli aktuella. Dkument: 2142 B Alla alternativ.dc Sida 8(12)

9 Kstnadsfördelning enligt gatukstnadsutredning där Älgövägen kmmer att ingå. Kstnaderna fördelas över samtliga fastigheter på Älgö samt de Gåsöfastigheter, sm ingår i parkeringsanläggningar på Älgö. Gatukstnadsutredningen kan m så önskas, ske parallellt med utställning av planförslaget. Förutsättningar för att förslaget skall vara genmförbart Förslaget är genmförbart under gällande förutsättningar. 3. Ledning vid sidan m väg - kmmunalt vatten, WC sluten tank, BDT i egen markbädd Kmmunalt vatten, lkalt avlpp samt enskild väg. Vatten enligt 2B - men utan avlpp Samtliga fastigheter ska ha gdkänd avlppsanrdning, med prvtagningsmöjlighet. Avlppslösningen är en enskild lösning huvudsakligen baserad på att vattenklsett kpplas till sluten tank samt bad, disk- ch tvättavlpp ( BDT ) till markbädd på de enskilda fastigheterna. BDT-vattnet ska renas genm behandling i typgdkänd slamavskiljare. Avlppsvattnet förs därefter till en tät markbädd med efterföljande prvtagningsmöjlighet ch därefter infiltreras det renade avlppsvattnet i en spridningsbädd. Vägar ch allmän platsmark Sm versin 2B Förutsättning för att förslaget skall vara genmförbart Förslaget är genmförbart under gällande förutsättningar. Sm versin 2 B. Att kmmunen brtser från länsstyrelsens föreläggande i dess nuvarande frm. 4. Nllalternativet Beskriver vad sm händer m inget vägval görs. Lkalt vatten ch avlpp samt enskild väg. En ökad permanentbsättning innebär ett ökat behv av vatten för hushållen. Det ökade behvet berr dels på tiden människr vistas på fastigheten dels på husens standard. De permanentbende har i högre utsträckning bad, tvättmaskin ch diskmaskin än de smmarbende. Då vattenförsörjningen sker genm grundvattentäkter ökar uttaget av grundvatten. I dagsläget finns längs kusten vattentäkter med förhöjda halter av salt. En del bende upplever dessutm brist på vatten. Hur strt man bedömer detta prblem vara berr på hur men tlkar de enkätundersökningar sm gjrts. En upplevd brist berr på förväntningarna. Den sm flyttat in i ett smmarstugemråde ch medvetet valt egen brunn kan antas hushålla mer med vattnet än den sm Dkument: 2142 B Alla alternativ.dc Sida 9(12)

10 förväntar sig samma standard sm tillgång sm i mer tätrtsnära villamråden. En ökad permanentning ökar risken för att brunnar sinar ch innebär att fler fastighetsägare upplever brist på vatten. Radn i grundvattnet är vanligt på Älgö. Vissa fastighetsägare installerar radnavskiljare men inte alla. De sm inte gör det utsätts för radn vid främst duschning. Avlppsanrdningarnas reningseffekt varierar. Många anläggningar är gamla med dålig rening. Vissa fastigheter har mer eller mindre direktutsläpp till kustvattnet. Andra fastigheter uppfyller de krav sm lagstiftningen ställer idag. Ytterligare andra kan ha såväl BDT-avlpp sm WC- avlppet till sluten tank. Denna variant förekmmer för de fastigheter sm har sanerat bristfälliga avlpp ch ingen annan lösning har bedömts sm möjlig. Ett fåtal fastigheter uppfyller de kriterier sm kmmunen ställt upp för att en avlppsanrdning ska kunna betraktas sm kretslppsanpassad. I ett nllalternativ måste man räkna med ett ökat tillsynsbehv från kmmunen över de enskilda avlppsanrdningarna. Några vattentäkter har i tidigare undersökningar varit påverkade av avlpp. Dagsläget är känt. Avståndet mellan avlpp ch brunnar på Älgö är mycket litet. Risk för att avlppsvatten tränger in i brunnarna finns vilket kan leda till sjukdm. Vägar Befintliga vägar består med Älgö vägförening sm väghållare för det enskilda, lkala vägnätet. Vägnätet är av varierande standard, då det är byggt för en småskalig smmarbebyggelse med ringa trafik. Vägarna är smala ch har brister vad gäller trafiksäkerhet ch bärighet. Mötesmöjligheter ch tillfredsställande vändmöjligheter saknas på stra delar av vägnätet. Vägbredden varierar mellan 3,0 ch 5,0 m. Diken ch dränering av vägkrppen saknas helt eller delvis på delar av vägnätet. Vissa fastigheter saknar idag angöring. Många anslutningar av det lkala vägnätet mt Älgövägen är bristfälliga ch trafikfarliga. Trafiksituatinen kring Älgö gård är frtsatt kmplicerad med bussvändslinga, angöring till Gåsö samt parkeringsplatser ch trafik till bad ch kisk. Kmmunen äger knappt hälften av den allmänna platsmarken, medan resten ägs av en enskild större markägare. Vägföreningen sköter i dagsläget endast en mycket begränsad del av den allmänna platsmarken. De platser, främst några av baden, sm vägföreningen sköter, finns reglerade i en reslutin från Länsstyrelsen. Dkument: 2142 B Alla alternativ.dc Sida 10(12)

11 Terminalfrågan 1. Detaljplanens utställda förslag Förslaget innebär att bryggrna vid Vintervägen bibehålls i sin nuvarande utfrmning med 25 båtplatser men förläggs så att intrånget på badplatsen blir mindre. Nuvarande parkering vid Ekhlmsvägen utvidgas, så att antal bilplatser mtsvarar antal båtplatser. Ett par permanentbende på Gåsö har sina båt- ch bilplatser här. Gåsö vägförenings ch Gåsö vägsamfällighets bryggr få ligga kvar vid Älgö gård med sammanlagt 131 båtplatser. Marenparkeringen sm idag endast dispneras av Gåsö vägförening med 78 platser, föreslås utvigad så att ett behv av 60 % av ttala antalet frdn för vägföreningen ch vägsamfälligheten blir täckt. De sm inte har några bil- eller båtplatser hänvisas till Trskhlmen, där det föreslås en utvidgning av befintlig hamn med 30 båtplatser. Nrr m Älgövägen en bit väster ut reserveras ett mråde för parkering med ca 30 bilplatser. Förutsättningar för att förslaget skall vara genmförbart Förslaget är genmförbart under gällande förutsättningar 2. Terminalutredningens alternativ B Detta alternativ innebär att samtliga Gåsöbrs båt- ch bilplatser på Älgö flyttas till Svärdsö. Här skapas en ny hamn med ca 200 båtplatser ch ca 120 bilplatser. Befintliga pntner vid Älgö gård kan till största delen användas i den inre delen av hamnen. Hamnen måste skyddas med en rad av djupgående pntner, sm måste nyanskaffas. En ny parkeringsyta tillskapas strax väster m Älgövägen. Dessutm anrdnas parkering utefter vägen ner till hamnen. Hamnen har utfrmats med hjälp av sakkunnig inm mrådet. Den har ckså givits sådant läge att båtklubbens verksamhet inte förhindras, iläggning ch uppdragning av båtar. Vägen ner till hamnen ska kunna fungera även vid verksamhet på varvet. Förankring av pntnerna är i detta utsatta läge, en mycket svår fråga. I samrådet för detaljplanen fanns detta alternativ tillsammans med ett sm liknade alternativ 1 van. Förutsättningar för att förslaget skall vara genmförbart Förslaget är genmförbart under förutsättning att villkren i anläggningslagen kan uppfyllas. 3. Södra kustens intresseförenings förslag Detta alternativ överensstämmer till str del med alternativ 2 van. Föreningen föreslår att alla båtplatser tas brt från Älgö förutm 26 platser vid Älgö Gård, sm ska betjäna de närmast bende på Gåsö.. Denna Dkument: 2142 B Alla alternativ.dc Sida 11(12)

12 anläggning ska administreras av Älgö vägförening. Det framgår inte var innehavarna av dessa 26 platser ska parkera, men det förutsättes ske på Marenparkeringen. Någt förslag till hamnutfrmning vid Svärdsö finns inte i förslaget. Parkeringen föreslås bli samrdnad med båtklubbens uppläggningsplats. Förutsättningar för att förslaget skall vara genmförbart Förslaget är genmförbart under förutsättning att villkren i anläggningslagen kan uppfyllas. 4. Gåsö vägsamfällighets ch Gåsö Gilles förslag De 25 båt- ch bilplatserna vid Vintervägen ch Ekdungen bibehålls sm idag. Parkeringen vid dansbanan tas brt, m annan likvärdig parkering kan erbjudas. Vägsamfällighetens brygga vid Älgö Gård förlängs med 23 platser så att det ttala behvet täcks. Alternativt föreslås att bryggan vid Vintervägen utvidgas med 23 platser samt att parkeringen vid Ekdungen utvidgas med 23 platser eller att parkeringen vid dansbanan behålls. Förutm den utvidgning av Marenparkeringen sm finns i planförslaget, föreslår föreningarna en utvidgning av denna nrrut i det triangelfrmade låglänta mrådet. De 5 båtplatserna vid Kyrksundsvägens förlängning föreslås få ligga kvar sm idag. Parkeringsplatserna utefter Kyrksundsvägen behövs inte, m erfrderlig parkering erbjuds vid Marenparkeringen. Förutsättningar för att förslaget skall vara genmförbart Förslaget är genmförbart under gällande förutsättningar 5. Nllalternativet Nllalternativet innebär följande för de två Gåsö-föreningarna: Gåsö vägförening har alla sina platser samlade till en egen brygga vid Älgö gård. Här finns en båtplats för varje medlem. Parkering för samtliga medlemmar sker på Marenparkeringen med 78 platser- en markerad plats för varje fastighet. Gåsö vägsamfällighet har ckså en brygga vid Älgö gård. Vid Vintervägens förlängning ligger Långa bryggan med 25 båtplatser. Gåsö vägsamfällighet har genm avtal med Älgö vägförening ch Älgö villaägareförening tillgång till ttalt ca 50 parkeringsplatser för sina medlemmar. I första hand skall de platser utnyttjas sm ligger närmast medlemmarnas båtplatser. De platser sm Älgö vägförening upplåtit ligger vid a) Kyrksundsvägen b) Ekdungen/Vintervägen ch c) Dansbanan/Ekhlmsvägen. Ett ca 30-tal fastigheter på Gåsö saknar båtplats ch parkeringsplats på Älgö. Dkument: 2142 B Alla alternativ.dc Sida 12(12)

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet Genm detta avtal, sm är upprättat mellan Kramfrs Mediateknik AB ch (nedan kallad fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 T A X A för Härjedalens kmmuns allmänna vatten- ch avlppsanläggning. Huvudman för den allmänna vatten- ch avlppsanläggningen

Läs mer

PLANKARTA 77\\ "ARK. PARK Lokaltrafik ILDKALG~T~ PARK [!L~~~

PLANKARTA 77\\ ARK. PARK Lokaltrafik ILDKALG~T~ PARK [!L~~~ DET ALJPLAN FOR LILLA HINDSBO III (Kvarteret Daggkåpan mm) I SKARA TÄTOR T, SKARA KOMMUN Upprättad den 10 j anuari 2005 ÖSTEN ANDERSSON ST ADSARKITEKT ERIK WESTLIN PLANARKITEKT Planbes t ämmelser Följande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats ch tid Stra knferensrummet, Heby kmmun 09.00 11.00 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Inger Ingstedt (C) Olf Nilssn (S), vice rdförande Margatetha

Läs mer

Lösningsförslag/lösningskommentarer (Ej fullständiga svar) VFTA01- ordinarie tenta våren 2014

Lösningsförslag/lösningskommentarer (Ej fullständiga svar) VFTA01- ordinarie tenta våren 2014 Lösningsförslag/lösningskmmentarer (Ej fullständiga svar) VFTA01- rdinarie tenta våren 2014 Fråga 1 15p a Av uppgiften framgår att strandskydd föreligger i mrådet. Av MB 7:15 1p framgår bland annat att

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen ATT ANLÄGGA AVLOPP I MUNKEDALS KOMMUN Detta är ett infrmatinsmaterial för dig sm planerar att anlägga en enskild avlppsanläggning (upp till fem hushåll). Regler kring avlpp

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet (Klckestrand) Genm detta Avtal, sm är upprättat mellan (nedan kallad Fastighetsägaren) ch Kramfrs Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN PROGRAMHANDLING II HANDLINGAR Upprättad av Miljö och byggförvaltningen i Gnosjö kommun 2009 11 03 Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

MA 113. Detaljplan för del av Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Organisatoriska frågor. Tidplan

MA 113. Detaljplan för del av Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Organisatoriska frågor. Tidplan MA 113 Uppdragsbeslut 2009-11-11 Samrådsbeslut 2010-06-16 Utställningsbeslut 1 Utställningsbeslut 2 2010-08-31 2010-10-13 Antagande 2010-12-13 Laga kraft 2012-03-29 Figeholm, Oskarshamns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN

KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN STOCKHOLMS HAMN AB FÖRSLAGSHANDLING HUVUDRAPPORT 2007-10-16 ATKINS SVERIGE AB 1 KOMPLETTERANDE

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Brygga och bad vid Trinntorp

Brygga och bad vid Trinntorp Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Brygga och bad vid Trinntorp Del av fastigheterna Trinntorp 1:1, Brevik 1:1 och Brevik

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Skisser, framtagning av bygglovshandlingar. Om certifiering finns även verka som kontrollansvarig vid bygget om sådan behövs.

Skisser, framtagning av bygglovshandlingar. Om certifiering finns även verka som kontrollansvarig vid bygget om sådan behövs. Nejlikan 10, Basvägen 8, 141 38 Huddinge. Kntaktuppgifter enligt Villaägarnas Bra byggare. Uppdraget Skisser, framtagning av bygglvshandlingar. Om certifiering finns även verka sm kntrllansvarig vid bygget

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8 Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Oktber 2013 Innehåll Balkngerna en lägesrapprt Källarrensning cntainer på gården helgen 9-10 nvember Kallt i lägenheten Cyklar Inget 20-årsjubileum

Läs mer

Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10

Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10 Ändring av detaljplan för Hästnäs 1:1 m fl. HÄSTNÄS FRITIDSOMRÅDE i Arboga kommun, Västmanlands län Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Kumla 3:1076 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Inom Tyresö kommun, Stockholms län

Kumla 3:1076 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Anders Lind, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kumla 3:1076 Inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2 ALLMÄNT

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18 Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Detaljplan för SJÖDAL, HÅKANKILA 2:36 M.FL Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

Allmänt Målsättningen med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett attraktivt läge på Tjuvsundsberget söder om centrala Kungshamn.

Allmänt Målsättningen med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett attraktivt läge på Tjuvsundsberget söder om centrala Kungshamn. Detaljplan för TJUVSUNDSBERGET del av fastigheten Gravarne 3:1 Kungshamn, Sotenäs kommun Antagen 2006-03-09 Laga kraft 2006-04-10 A Upprättad 2005-11-10 Justerad 2006-03-09 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad 23 maj 2005 Dnr Plan 15/2004 Planavdelningen Emelie Grind Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad Med anledning av pågående planarbete för Årsta havsbad har

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

(i Staffanstorps kommun

(i Staffanstorps kommun (i Staffanstrps kmmun SAMRADSHANDLING. Planbeskrivning Detaljplan för Rs Park del av stanstrp 1 :6 i Staffanstrp, statfanstrps kmmun Planens syfte ch huvuddrag Syftet med planen är att möjliggöra för bstadsbebyggelse

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden.

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden. 6 Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse ett större sammanhang. En grupp fastighetsägare i Långaröd i Hörby

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening. 2010-07-20 Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening 1

Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening. 2010-07-20 Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening 1 Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening 2010-07-20 Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening 1 Vatten och avlopp i Sommarbo Bakgrund Kommunalt enskilt huvudmannaskap Detaljplanearbetet Kostnader fördelning

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo senast ändrade den 4/12-2015

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo senast ändrade den 4/12-2015 Ordningsföreskrifter för Brf. Flaming senast ändrade den 4/12-2015 Anmärkning: Brättshavarens ansvar för skötsel ch nrmalt underhåll av den egna lägenheten framgår av stadgarna. Ordningsföreskrifterna

Läs mer

Granön Detaljplan för del av fastigheten Ava 1:5, Granön, Nordmalings kommun, Västerbottens län

Granön Detaljplan för del av fastigheten Ava 1:5, Granön, Nordmalings kommun, Västerbottens län 1(3) SAMRÅDSHANDLING 1(5) Granön Detaljplan för del av fastigheten Ava 1:5, Granön, Nordmalings kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning med Genomförandebeskrivning

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

~o ] o. Information och exempelritningar för nybyggnad av en bostadshus. FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) SEKTIDN A - A --- ----

~o ] o. Information och exempelritningar för nybyggnad av en bostadshus. FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) SEKTIDN A - A --- ---- Infrmatin ch exempelritningar för nybyggnad av en bstadshus ~ ] VARDAGSRUM 19.5 M2 MATPL ATS 18.9 M2 F ---- --- FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) KöK 10.4 M2 SEKTIDN A - A Utgiven i samarbete mellan kmmuner ch

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun

Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Bertil Eriksson, 1:e miljöingenjör Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun INLEDNING Detaljplanesamrådet för området Slumnäs udde vid Öringesjön har

Läs mer

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte 1. Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte... 2 1.1 Förutsättningar... 2 1.1.1 Regler gällande utfärdarnummer... 2 1.1.2 Regler sm gäller vid utfärdande av

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning:

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning: Så fyller du i ansökan m andrahandsuthyrning: Tänk på att en kmplett ansökan måste innehålla blanketterna Ansökan m andrahandsuthyrning (alternativt Ansökan m enkel andrahandsuthyrning) samt Avtal m andrahandsuthyrning.

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Upprättad i mars 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 286/2010 Planområde Plan - och

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Samrådshandling Maj 2014 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för BJÖRRÖD 1:199 M FL i Landvetter, Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

Ledningsrättslagen och anläggningslagen vid kretsloppslösningar Möjligheter och hinder vid övertagande av enskilda anläggningar

Ledningsrättslagen och anläggningslagen vid kretsloppslösningar Möjligheter och hinder vid övertagande av enskilda anläggningar Ledningsrättslagen och anläggningslagen vid kretsloppslösningar Möjligheter och hinder vid övertagande av enskilda anläggningar 20 januari 2016 Göran Carlsson Lantmäteriet Hållpunkter Kretsloppsanpassat

Läs mer

Detaljplan för Härnö-Solum1:13

Detaljplan för Härnö-Solum1:13 PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM15-2624-214 2016-05-13 Detaljplan för Härnö-Solum1:13 Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29. Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17.

PLANBESKRIVNING. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29. Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17.214 PLANBESKRIVNING Bild som visar planområdet

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer