Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl ANSLAG/BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats ch tid Stra knferensrummet, Heby kmmun Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Inger Ingstedt (C) Olf Nilssn (S), vice rdförande Margatetha Quistberg (S) Ej tjänstgörande ersättare Tryggve Reinmar (S) Tjänstemän Övriga deltagande Per Mattssn (V) Magnus Hlmberg Muhr, kntrschef, 60 Magnus Gunnarssn, enhetschef miljö, 59 Lena Karlssn, tf. enhetschef bygg, 53 Jhan Lönnebrg, byggnadsinspektör, 54, 55, 56 Åke Hjalmarssn, bygglvsarkitekt, 57, 58 Jenny Lundin, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats ch tid Christer Jhanssn Samhällsbyggnadskntret, bygg ch miljö Sala Heby, 26 juni kl Sekreterare Ordförande Justerande Jenny Lundin Mats Jennische Christer Jhanssn Paragrafer ANSLAG/BEVIS Prtkllet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genm anslag. Organ Bygg- ch miljönämnden Datum för anslags uppsättande 29 juni 2015 Datum för anslags nedtagande 21 juli 2015 Förvaringsplats för prtkllet Underskrift Samhällsbyggnadskntret, bygg- ch miljö Sala-Heby Jenny Lundin

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (18) Bmn 53 Dnr: BAB Ansökan m bstadsanpassningsbidrag för bl.a. tvättstuga Bygg- ch miljönämndens beslut. Bygg- ch miljönämnden beslutar, med stöd av Lagen (1992:1574) m bstadsanpassningsbidrag mm, 6 att avslå ansökan m bstadsanpassningsbidrag till tillbyggnad för att inrätta tvättstuga. Bakgrund Ansökan m bstadsanpassningsbidrag till tillbyggnad innehållande tvättstuga, svrum samt tillbyggnad av befintlig entré har inkmmit tillsammans med intyg från arbetsterapeut. Sökande br i en villa i utkanten av Harb tillsammans med make ch två barn. På entréplan finns två rum ch kök samt hygienrum med talett, tvättställ, dusch ch tvättmaskin. På övervåningen finns två rum. Arbetsterapeuten skriver i sitt intyg att sökande har en neurlgisk sjukdm av bestående karaktär sm medför nedsatt muskelfunktin med gång- ch balanssvårigheter. Har mycket svårt att gå i trappan; blir uttröttad. Svårt att bära tunga föremål. På grund av funktinsnedsättningen behöver sökande ha svrummet på bttenvåningen ch för att kunna sköta ch ha tillsyn över det minsta barnet behöver även denne ha sitt rum på bttenvåningen. Makarna planerar nu att bygga till sitt hus. Tillbyggnaden mfattar bl.a. en tvättstuga innehållande tvättmaskin, trktumlare ch tvättbänk med möjlighet för sökande att sittande kunna sköta tvättfunktinen vilket hn enligt intyget behöver. Tillbyggnaden innehåller ckså ett vardagsrum sm ersätter det makarna idag använder sm svrum. Den befintliga entrén planeras byggas till för att kunna förvara rullstl ch ge plats för sittande påklädning vilket sökande behöver både för egen del ch för att kunna hjälpa minsta barnet. Bedömning Enligt 6 i Lagen m (1992:1574) bstadsanpassningsbidrag mm, lämnas bstadsanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bstadens fasta funktiner i ch i anslutning till den bstad sm ska anpassas. Bidrag lämnas endast m åtgärden är nödvändig för att bstaden ska vara ändamålsenlig sm bstad för den funktinsnedsatta. Bidrag lämnas dck inte m de sökta åtgärderna behöver vidtas av andra rsaker än behvet av anpassning. Fastigheten har idag ingen tvättstuga utan tvättmaskinen står i hygienrummet ch maken hänger tvätten på övervåningen. Frts.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (18) Delges: Sökande Frts. Bmn 53 Hushållet består av två vuxna ch då maken kan sköta tvätten kan det inte anses nödvändigt att bevilja bstadsanpassningsbidrag till tvättstuga för att bstaden ska vara ändamålsenlig för den sökande. Övriga upplysningar: Sökande har beviljats bstadsanpassningsbidrag till ramp vid entrén ch till tröskelanpassning ch kmmer att beviljas bidrag för tillbyggnad av ett svrum samt utökande av yta vid entrén för att bl.a. möjliggöra rullslsförvaring under förutsättning att bygglv beviljas. Beslutet kan överklagas, se bifgad besvärshänvisning. Beslutsunderlag Handläggares förslag till beslut daterad 9 juni 2015.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (18) Bmn 54 Dnr: HBYGG Västerlövsta-Nrdmyra 2:21. Bygglv för nybyggnad av ett parhus Bygg- ch miljönämndens beslut. Bygg- ch miljönämnden beslutar, med stöd av Plan- ch bygglagen (PBL) 9 kap, 31 b att bevilja bygglv för rubricerat ärende. att byggherrens förslag till kntrllansvarig, Hans Ångman med behörighetsnummer: SC , gdkänns. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän Bygg- ch miljönämnden lämnat ett startbesked. (PBL 10 kap. 3 ) Bakgrund ch bedömning Ansökan sm lämnades in 10 december 2014 avsåg från början nybyggnad av tre parhus med ttalt 6 lägenheter m 343,2 m² byggnadsarea. Efter diskussin mellan handläggaren ch sökanden kring hur liknande ärenden i Julmyra behandlats av nämnden tidigare valde sökanden att dela upp ansökan i två ärenden. Denna ansökan sm bara avser nybyggnad av ett parhus, Hus A, ch en ansökan m förhandsbesked (HBN ) sm avser nybyggnad av ytterligare två parhus Hus B ch Hus C på samma fastighet. Avsikten med detta var att m nämnden precis sm tidigare bedömer att en tätare explatering behöver föregås av upprättande av en detaljplan skulle man ändå ha möjlighet att få bygglv för ett av parhusen. Den i detta ärende aktuella ansökan gäller parhus A, men innebär att fastigheten, m båda ärendena beviljas, kmmer att bli bebyggd med tre parhus. Parhuset m 143,2 m² kmmer att uppföras i ett plan på betngplatta med stående faluröd träpanel på fasad ch svarta betngpannr sm takbeläggning. Fastigheten ligger utanför planlagt mråde men inm den fördjupade översiktsplan för Julmyra med mnejd sm vann laga kraft 11 januari Översiktsplanen för Julmyramrådet möjliggör tillkmsten av ett kncept sm explatören kallade gård på gården. I mars 2008 lämnade miljö- ch byggnämnden 37 psitiva förhandsbesked på mrådet för att möjliggöra bygglvshanteringen. Frts.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) Frts. Bmn 54 Det sm nämnden såg sm möjligt att få uppföra var en huvudbyggnad i maximalt två våningsplan med maximal explateringsgrad för bstadsbyggnader på 250m 2. Explateringsgraden för eknmibyggnader sattes till maximalt 400m 2. Ansökan sm nu behandlas avser inte någn gård på gården då det är ett parhus utan tillhörande stall sm avses byggas, bedömningen är dck att detta inte skiljer sig avsevärt från ett bstadshus vad gäller förtätning av mrådet, behv utav infrastruktur eller påfrestningar vad gäller vatten ch avlpp. Därför bedömer byggenheten att bygglv kan ges i enlighet till den fördjupade översiktsplanen sm finns för mrådet. En vidare explatering utav fastigheten bör dck föregås utav lämplighetsprövning i frm utav upprättande utav en detaljplan. Då man kmmer att behöva utföra ett mfattande markarbete på fastigheten med schaktning, sprängning ch uppfyllnad anses inte en nybyggnadskarta med nuvarande markförhållande vara nödvändig, dck ska markplaneringen utföras enligt BBR 3:12 med underliggande punkter så att tillgängligheten ch användbarheten på tmten uppfylls. Sakägare (grannar) har beretts tillfälle att yttra sig, ingen erinran inkm. Avgift: kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Infrmatin Detta beslut kan överklagas, se bifgad besvärshänvisning Bygglvet upphör att gälla m åtgärden inte påbörjats inm två år ch avslutats inm fem år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. Utstakning av byggnadens läge ska utföras innan byggstart. Detta kan utföras av kmmunens mätenhet. Skall utstakning ske i annans regi skall kmpetensen prövas av Bygg- ch miljönämnden. Byggnadens läge ska kntrlleras ch redvisas med ett inmätningsprtkll efter färdigställandet på en nybyggnadskarta. Detta kan utföras av kmmunens mätenhet. Skall inmätning ske i annans regi skall kmpetensen prövas. Innan byggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- ch bygglagen 10 kap. 4. Enligt lagen m färdigställandeskydd (2014:227) krävs i vissa fall ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetet får då inte påbörjas förrän ett bevis m färdigställandeskydd har visats upp för Byggch miljönämnden. Det är byggherren sm skall se till att det finns ett färdigställandeskydd m det krävs enligt lagen. För närmare infrmatin m färdigställandeskydd krävs, kntakta Bygg- ch miljönämnden. Frnlämningar skyddas enligt Lagen m kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) Om frnlämningar påträffas ska detta anmälas till länsstyrelsen. Frts.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) Frts. Bmn 54 Beslutsunderlag Handläggares förslag till beslut med bilagr daterad 9 juni Delges: Sökande, kntrllansvarig ch Länsstyrelsen i Uppsala län

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) Bmn 55 Dnr: HBN Västerlövsta-Nrdmyra 2:21. Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken parhus Bygg- ch miljönämndens beslut. Bygg- ch miljönämnden beslutar, med stöd av Plan- ch bygglagen (PBL) 9 kap. 31 ch 2 kap. 2, 4, ch 5, att avslå ansökan m förhandsbesked för ansökan enligt rubrik, på fastigheten Västerlövsta-Nrdmyra 2:21, samt, att uttala att en eventuell förtätning eller avsteg från den fördjupade översiktsplanen inm Julmyramrådet måste föregås av en lämplighetsprövning genm upprättande av detaljplan. Bakgrund ch bedömning Den ansökan, sm lämnades in 19 december 2014, avsåg ursprungligen tre parhus på samma fastighet. Efter diskussin mellan handläggaren ch sökanden kring hur liknande ärenden i Julmyra behandlats av nämnden tidigare valde sökanden att dela upp ansökan i två ärenden. En ansökan m bygglv sm bara avser nybyggnad av ett parhus, Hus A (HBYGG ) ch denna ansökan m förhandsbesked sm avser nybyggnad av ytterligare två parhus Hus B ch Hus C på samma fastighet. Sökande har lämnat in en ansökan m förhandsbesked för nybyggnad av två parhus, samt m en enskild VA-anläggning för fyra hushåll på fastigheten Västerlövsta-Nrdmyra 2:21. I december 2007 beslutade Heby kmmunfullmäktige m en fördjupning av översiktsplanen för Julmyramrådet. Detta för att möjliggöra tillkmsten av ett tämligen strt mråde med gles bebyggelse enligt ett kncept explatören kallade gård på gården. I mars 2008 lämnade miljö- ch byggnämnden 37 psitiva förhandsbesked på mrådet för att möjliggöra bygglvshanteringen. I förhandsbeskeden meddelades ckså de begränsningar ch förhållningssätt sm nämnden ansåg behövliga sm villkr för bygglven. Det nämnden såg sm möjligt att få uppföra var en huvudbyggnad i maximalt två våningsplan med maximal explateringsgrad för bstadsbyggnader på 250m 2. Explateringsgraden för eknmibyggnader sattes till maximalt 400m². Frts.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) Frts. Bmn 55 Länsstyrelsen sm under hela planprcessen hade uppfattningen att explateringen brde prövas genm upprättandet av detaljplan har därefter beslutat m ett förrdnande enligt PBL (1987:10) 12 kap 4 sm ersatts av 11 kap. 12 PBL (2010:900). Bygg- ch miljönämndens beslut m bygglv inm detta mråde ska underställas länsstyrelsen för prövning. Bygg- ch miljöenhet bedömer att föreslagen explatering i ansökan skiljer sig så mycket från den gällande fördjupade översiktsplanen (FÖP) för mrådet, ch de lämnade förhandsbeskeden att den måste lämplighetsprövas genm upprättandet av en detaljplan. Miljöenheten ser stra risker med den ökade miljöbelastningen sm förtätningen i aktuell bebyggelse kan medföra. Det kan leda till att VA-verksamhetsmråde måste upprättas. Vatten ch avlppsfrågan går att anrdna för mindre explatering men m förtätning av mrådet ska ske bör även detta utredas i en planprövning. Avgift: 6230 kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Infrmatin Detta beslut kan överklagas, se bifgad besvärshänvisning. Beslutsunderlag Handläggares förslag till beslut med bilagr daterad 16 juni Delges: Sökande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) Bmn 56 Dnr: HBN Harb-Eklunda 1:10. Bygglv för nybyggnad av häststall Bygg- ch miljönämndens beslut. Bygg- ch miljönämnden beslutar, med stöd av Plan- ch bygglagen(pbl) 9 kap 31 att bevilja bygglv för rubricerat ärende. att byggherrens förslag till kntrllansvarig, Åsa Magnussn med behörighetsnummer: SC , gdkänns. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän Bygg- ch miljönämnden lämnat ett startbesked. (PBL 10 kap. 3 ) Bakgrund ch bedömning Ansökan avser nybyggnad av ett häststall m 298 m² byggnadsarea. Stallet kmmer att innehålla bxar, splspilta/sadelkammare samt en avskild fderdel. Fastigheten ligger utanför planlagt mråde men inm sammanhållen bebyggelse. Fasaden kmmer att bestå utav stående faluröd träpanel ch Vännäsplåt med tegelkaraktär. För att stallarna ska bli tillräckligt ljusa, bör fönsterytan beräknas till 1/15-1/13 av glvytan, detta anses uppfyllas enligt inskickat förslag. Ett respektavstånd på 50 meter från gödselanläggning minst 25 meter från mråde där djuren varaktigt vistas bör enligt ett framtaget dkument från Länsstyrelsen upprätthållas gentemt angränsande bstadsfastigheter. Detta kmmer att uppfyllas enligt bifgade handlingar så länge inte hantering utav gödsel förläggs närmare någn utav grannarnas fastigheter. Sakägare (grannar) har beretts tillfälle att yttra sig, en erinran inkm sm avsåg hur lagring av gödsel är tänkt att ske, efter redvisning av hur byggherren tänkt ta hand m det så kvarstår inte längre någt negativt yttrande. Byggnaden anses därför lämplig för sitt ändamål ch mgivningspåverkan inte störande eller negativ av annat slag. Avgift:8985 kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Frts.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) Frts. Bmn 56 Infrmatin Detta beslut kan överklagas, se bifgad besvärshänvisning. Bygglvet upphör att gälla m åtgärden inte påbörjats inm två år ch avslutats inm fem år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. Byggherren ansvarar för att arbetena utförs enligt gällande lagar ch förrdningar. Byggnadens läge ska kntrlleras ch redvisas med mått på en situatinsplan. Mät byggnaden ch dess avstånd till tmtgräns eller befintlig byggnad ch skriv in de måtten på en situatinsplan. Innan byggnaden tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt Plan- ch bygglagen 10 kap. 4. Frnlämningar skyddas enligt Lagen m kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) Om frnlämningar påträffas ska detta anmälas till länsstyrelsen. Delges: Sökande ch kntrllansvarig Beslutsunderlag Handläggares förslag till yttrande daterad 12 maj 2015.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (18) Bmn 57 Dnr: HBN Marbäck 1:4. Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken fritidshus. Bygg- ch miljönämndens beslut. Bygg- ch miljönämnden beslutar, med stöd av Plan- ch bygglagen(pbl) 9 kap 31 att bevilja psitivt förhandsbesked för uppförande av två fritidshus på fastigheten, med hänsyn taget till vad sm anges nedan. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän ansökan m bygglv beviljats ch Bygg- ch miljönämnden lämnat ett startbesked. (PBL 10 kap. 3 ) Bakgrund ch bedömning Ett förhandsbesked prövar platsens lämplighet för rubricerad åtgärd. Fastigheten Marbäck 1:4 är belägen söder m Harb. Närmrådet har huvudsakligen en lantlig karaktär. Sökande avser att stycka av två tmter för fritidshus på före detta åkermark sm planterats med gran. Den genmsikt till åkermark sm finns i nuläget kmmer begränsas när planteringen växer. I Översiktsplan för Heby kmmun finns Marbäck med sm värdefullt dlingslandskap. Kulturlämningar av tidigare trp, samt jrdkällare finns inm 100 meter på grannfastighet. Platsen ligger utanför detaljplan ch med tänkt nybyggnatin kmmer det att bli en sammanhållen bebyggelse. Platsen ligger vid två befintliga bstadshus på tidigare avstyckning från Marbäck 1:4. I detta fall kan två tmter till accepteras utifrån att platsen prövas med förhandsbesked. Kmmer det till ytterligare bebyggelse kan det kmma att krävas detaljplaneläggning. Sm jämförelse finns ett fritidshusmråde med detaljplan ca 1km längre in på Marbäcksvägen. Ärendet har skickats på remiss till berörda myndigheter, sakägare ch grannar. Av 13 grannar ch vägsamfällighet sm fått möjlighet att yttra sig i ärendet har 8 svar inkmmit, samtliga utan någt att erinra. Upplands energi har meddelat att de har ledningar vid fastigheten ch eventuell flytt bekstas av knsumenten. Byggnad får uppföras närmast 5 meter från lednings ytterledare. Miljöenheten har inget att erinra gällande naturvärden på platsen. Sökanden har tänkt lösa frågan m avlpp ch vatten genm gemensam brunn ch gemensam anläggning, miljöenheten har inget att erinra gällande den lösningen. Frts.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18) Frts. Bmn 57 Enligt PBL 2 kap. ska mark- ch vattenmråden användas för det eller de ändamål sm mrådena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge ch behv. Företräde ska ges åt sådan användning sm från allmän synpunkt medför en gd hushållning. Översiktsplanen för Heby kmmun säger att tillkmmande bebyggelse på landsbygden uppmuntras ch ska styras till gda kmmunikatins- ch servicelägen. Vid nybyggnatin ska hänsyn tas till landskapsbild samt natur- ch kulturvärden. En lämplig rekmmenderad byggnadsutfrmning för mrådet är sadeltak med takpannr ch röd träpanel. Ett läge sm är delvis skyddat av träd ger utrymme för en friare utfrmning sm smälter in i vegetatinen. Avgift: kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Infrmatin Detta beslut kan överklagas, se bifgad besvärshänvisning. Förhandsbeskedet gäller i två år. Därefter behöver ny prövning göras före ansökan m bygglv. Frnlämningar skyddas enligt Lagen m kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) Om frnlämningar påträffas ska detta anmälas till Länsstyrelsen. Ansökan m enskilt avlpp skickas till Miljöenheten. Ansökan m avstyckning skickas till Lantmäteriet. Beslutsunderlag Handläggares förslag till beslut med bilagr daterad 3 juni Delges: Sökande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18) Bmn 58 Dnr: HBN Östervåla-Hemmingsb 11:1. Förhandsbesked för nybyggnad av enbstadshus Bygg- ch miljönämndens beslut. Bygg- ch miljönämnden beslutar, med stöd av Plan- ch bygglagen (PBL)9 kap 31 att bevilja psitivt förhandsbesked för uppförande av enbstadshus ch garage på fastigheten, med hänsyn taget till vad sm anges nedan. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän ansökan m bygglv beviljats ch Bygg- ch miljönämnden lämnat ett startbesked. (PBL 10 kap. 3 ) Bakgrund ch Bedömning Ett förhandsbesked prövar platsens lämplighet för rubricerad åtgärd. Fastigheten Östervåla-Hemmingsb 11:1 hette fram till 2014 Krb 6:1. Fastigheten mfattas inte av någn detaljplan ch ligger inte inm samlad bebyggelse. Närmrådet har en lantlig karaktär. På platsen finns ett långt förfallen timrad linbastu Platsen karaktäriseras av äng, enbacke ch blandskg mgiven av åker på tre sidr. Ängen är lågliggande ch sur men skissad sm placering för bstadshus ch garage vilket bör tänkas över ur dräneringssynpunkt. Platsen besöktes 15 maj Ärendet har skickats på remiss till berörda myndigheter, sakägare ch grannar. 10 grannar har fått möjlighet att yttra sig i ärendet, varav 7 har svarat ch samtliga 7 har svarat utan erinran. Miljöenheten har inga invändningar. Upplands energi har meddelat att de har ledningar vid fastigheten ch eventuell flytt bekstas av knsumenten. Enligt PBL 2 kap ska mark- ch vattenmråden användas för det eller de ändamål sm mrådena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge ch behv. Företräde ska ges åt sådan användning sm från allmän synpunkt medför en gd hushållning. Översiktsplanen för Heby kmmun säger att tillkmmande bebyggelse på landsbygden uppmuntras ch ska styras till gda kmmunikatinsch servicelägen. Vid nybyggnatin ska hänsyn tas till landskapsbild samt natur- ch kulturvärden. En lämplig rekmmenderad byggnadsutfrmning för mrådet är 1,5 plans hus med sadeltak med takpannr ch träpanel. Ett läge sm är delvis skyddat av träd ger utrymme för en friare utfrmning sm smälter in i vegetatinen. Frts.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18) Frts. Bmn 58 Ansökan ses inte strida mt PBL 2 kap. eller översiktsplanen för Heby kmmun. Avgift: kr enligt gällande taxa, debiteras på separat faktura. Infrmatin Detta beslut kan överklagas, se bifgad besvärshänvisning. Förhandsbeskedet gäller i två år. Därefter behöver ny prövning göras före ansökan m bygglv. Frnlämningar skyddas enligt Lagen m kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) Om frnlämningar påträffas ska detta anmälas till Länsstyrelsen. Ansökan m enskilt avlpp skickas till Miljöenheten. Ansökan m avstyckning skickas till Lantmäteriet. Delges: Sökande Beslutsunderlag Handläggares förslag till beslut med bilagr daterad 5 juni 2015.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (18) Bmn 59 Dnr: HBN Yttrande över förslag till detaljplan för Härvstamrådet, Heby tätrt Bygg- ch miljönämndens beslut. Bygg- ch miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande. Yttrande Bygg- ch miljönämnden har fått förslag till detaljplan för Härvstamrådet för yttrande. Detaljplanen görs med standardförfarande ch är nu i ute på samråd. Planarbetet ingår sm en del i Heby kmmuns arbete med att se över befintliga detaljplaner med föråldrade bestämmelser med syftet att anpassa byggrätterna efter dagens behv. I detta fall utökas byggrätterna från 120 resp 120 plus 20 kvadratmeter till 25% av fastigheternas area. Samtidigt ses prickmarksmrådena (mark sm inte får bebyggas) över, ch erfrderliga skyddszner mt riksväg ch järnväg läggs in. Byggenheten tycker det är psitivt med den pågående planöversynen, ch har i huvudsak inga erinringar mt den nu aktuella planen. En liten detalj förtjänar att påpekas. I planbeskrivningen anges på sidan 13 att För Dalabanan gäller att ett mråde på 30 meter kring järnvägen bör vara bebyggelsefritt. Detta innebär att det inm det bebyggelsefria mrådet medges ej någn möjlighet att bygga till huvudbyggnad eller uppföra kmplementbyggnad med bstadsändamål. På den juridiskt bindande plankartan har detta mråde krsprickats, med innebörden att Marken får endast bebyggas med uthus ch garage. Om avsikten är att man inte ska få bygga uthus av typ gäststuga bör planbestämmelsen göras tydligare. Miljöenheten har under många år arbetat med att förbättra bullerförhållandena i det aktuella mrådet men inte haft stöd i detaljplanen för bullerskyddande åtgärder. Miljöenheten anser därför att bullerprblematiken inm planmrådet bör utredas ch att åtgärder mt bullerstörningar skrivs in i planen. Det sm finns angivet i förslaget är att bullerdämpande åtgärder kan utföras mt järnvägen. Det anges dck inte vem sm skall genmföra sådana åtgärder. Det finns även en bullerprblematik längs RV 72 sm inte nämns. Miljöenheten föreslår att en bullerberäkning genmförs för järnvägen respektive RV 72 inm det aktuella planmrådet. Beräkningen bör även innehålla förslag på åtgärder ch vem sm skall genmföra dessa. Delges: Mark- ch planeringsenheten Beslutsunderlag Förslag till yttrande daterad 9 juni 2015.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (18) Bmn 60 Månatlig uppföljning av eknmi ch verksamhet maj Bygg- ch miljönämndens beslut. Bygg ch miljönämnden tackar för infrmatinen. Nämnden knstaterar att helårsprgnsen för bstadsanpassningsbidraget visar på ett ökat undersktt på 400 tkr. Nämnden befarar att underskttet kmmer att öka ytterligare under året, eftersm flera ansökningar m kstandskrävande åtgärder har kmmit in. Nämnden beslutar att infrmatin m det eknmiska utfallet för bstadsanpassningsbidraget skall redvisar vid varje sammanträde. Sammanfattning Kntret rapprterar m den månatlig uppföljning av eknmi ch verksamhet. Beslutsunderlag Månadsrapprt driftsbudget maj Delges: Kmmunstyrelsen

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (18) Bmn 61 Redvisning av infrmatin ch rapprter Bygg- ch miljönämndens beslut Bygg- ch miljönämnden gdkänner redvisning av infrmatin ch rapprter enligt lista. Kmmunstyrelsen 1. Ks 110 Uppföljningsrapprter per 31 mars Ks 134 Uppföljningsrapprter Ks 139 Bstadsförsörjningsplan 4. Ks 141 Riktlinjer för intern kntrll 5. Ks 142 Kmmunstyrelsens effektmål 2016, näringsliv Lantmäteriet 1. Underrättelse m avslutad förrättning angående fastighetsreglering berörande Råsb 1:3 ch Nickelsb 1:8. Förrättningen har avslutats den 2 juni 2015 utan sammanträde. Nacka Tingsrätt Mark- ch miljödmstlen 1. Dm. Mark- ch miljödmstlen bifaller Miljö- ch byggnämndens ansökan ch förpliktar Mats Bdén (Hlm med Nappan 1:18) att till staten betala förelagt vite m kr.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (18) Bmn 62 Redvisning av delegatinsärenden Bygg- ch miljönämndens beslut Bygg- ch miljönämnden gdkänner redvisning av delegatinsärenden enligt lista. Beslutsunderlag Delegatinslistr 11 maj 14 juni 2015, föreligger.

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Ebbasalen, Sala kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Per Erikssn (C) Per Mattssn (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 10 maj 2016 Plats ch tid Barn ch urbildnings knferensrum, Heby kmmun kl. 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische (M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Bengt Gårdenbrg (C) Olf

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

Silversalen, Sala kommun, 9 februari kl. 11.30 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Silversalen, Sala kommun, 9 februari kl. 11.30 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Silversalen, Sala kommun 09.00 11.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Bengt Gårdenborg (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Claes-Eric Ericsson Stefan Andersson Iréne Frisk Owe

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 2012-07-20 Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 20 juli 2012, klockan 09:00 10:00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum BYSJÖN, tisdagen den 26 februari 2013 kl. 13 30 15 00. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Anna Thuresson,

Läs mer

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning:

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning: Så fyller du i ansökan m andrahandsuthyrning: Tänk på att en kmplett ansökan måste innehålla blanketterna Ansökan m andrahandsuthyrning (alternativt Ansökan m enkel andrahandsuthyrning) samt Avtal m andrahandsuthyrning.

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

~o ] o. Information och exempelritningar för nybyggnad av en bostadshus. FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) SEKTIDN A - A --- ----

~o ] o. Information och exempelritningar för nybyggnad av en bostadshus. FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) SEKTIDN A - A --- ---- Infrmatin ch exempelritningar för nybyggnad av en bstadshus ~ ] VARDAGSRUM 19.5 M2 MATPL ATS 18.9 M2 F ---- --- FASAD MOT SYDVÄST CENTRt) KöK 10.4 M2 SEKTIDN A - A Utgiven i samarbete mellan kmmuner ch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Stora konferensrummet, Heby kommun 09.00 10.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen Förbundsdirektion 2015-06-17 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.30-9.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-25 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, Sammanträdesrum Smedjan Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Michael Fernqvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. åhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 1 PI",,,h", Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen k1.15 :00-16:45 Ajournering 15 :45-16: 10 Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olof Persson,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-05-10 kl 08.30-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 73 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 augusti 2013, kl 13.00 16.30. Avslutar med rundvandring

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.05 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v.ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-05. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-05. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12. 1 (38) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12.45 Lillemor Jonsson, S, ordf

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-09-21 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-09-21 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-09-21 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 12.15 Beslutande: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman Felth,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen Sidnr 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset, kl 08.00-11.30 Sören Eriksson (stp) Lars-Åke Karlgren (v) Morgan Gutke (c) Övriga deltagare Michael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.45 Beslutande: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn Parling Stefan

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2305-2323 Sekreterare Madeleine

Läs mer