Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern kontroll inom Försörjningsstöd"

Transkript

1 Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun

2 Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch revisinell bedömning 1 2 Revisinsfråga ch metd 2 3 Inledning Arbetssätt 4 4 Granskningsresultat Är behörighetsfördelningen till verksamhetssystemet säker? Iakttagelser ch bedömning Har enheten/förvaltningen genmfört egen riskanalys över prcesserna? Iakttagelser ch bedömning Finns en säker ansvarsfördelning över handläggningsprcessen? Iakttagelser ch bedömning Finns ett kntrllsystem under handläggningsprcessen? Iakttagelser ch bedömning Är rutinerna för registrering ch utbetalning av försörjningsstöd säkra ch tillförlitliga? Iakttagelser ch bedömning På vilket sätt genmförs egna kntrller av hur rutinerna tillämpas? Iakttagelser ch bedömning 8 Örebr kmmun

3 Intern kntrll inm försörjningsstöd 1 Sammanfattning ch revisinell bedömning På uppdrag av Stadsrevisinen i Örebr kmmun har genmfört en granskning av den interna kntrllen inm Försörjningsstöd. Det är en verksamhet sm berör ett strt antal persner ch sm innebär ett strt antal beslut ch transaktiner. Verksamheten har genmgått stra rganisatriska förändringar de senaste två åren. Även arbetssätt ch metder har förändrats då handläggning av eknmiskt bistånd numer ligger inm en nämnd ch ett rganisatriskt mråde. Verksamhetens lika prcesser har kartlagts ch anpassats till den nya rganisatinen. Det finns ett arbetssätt sm strävar efter rättssäker ch enhetlig handläggning. Det har gjrts riskanalyser ch det görs kntrller men inte över hela huvudprcessen fram till utbetalning. Den sammanfattande revisinella bedömningen är att Vuxenutbildnings- ch arbetsmarknadsnämnden till största delen har säkerställt att den interna kntrllen vid handläggning ch utbetalning av försörjningsstöd är tillräcklig. Vi bedömer att ytterligare några kntrller behövs för att hela huvudprcessen ska vara tillräckligt säkerställd. Granskningsmålen besvaras på följande sätt: Är behörighetsfördelningen till verksamhetssystemet säker? Behörighetsfördelningen i verksamhetssystemet är i huvudsak säkerställd. Rutinen med regelbundna kntrller av lgglistr efterlevs inte längre. Vi rekmmenderar att den återupptas. Behörighetsfördelningen bör justeras så att det inte är möjligt för någn persn att ha behörighet i samtliga mment i prcessen av utbetalningar. Har enheten/förvaltningen genmfört egen riskanalys över prcesserna? Någn sammanhållen riskanalys över huvudprcessen har inte genmförts. Stra delar av en analys är genmförda. Finns en säker ansvarsfördelning över handläggningsprcessen? Handläggningsprcessen är tydliggjrd ch det finns dkumenterade riktlinjer ch rutiner sm säkerställer ansvarsfördelningen. Finns ett kntrllsystem under handläggningsprcessen? Det finns ett mycket väl utbyggt kntrllsystem för hela handläggningsprcessen. Är rutinerna för registrering ch utbetalning av försörjningsstöd säkra ch tillförlitliga? Stra delar av vanstående prcess är säkra. Samma persn kan vara invlverad i samtliga mment i samband med en utbetalning, vilket inte bedöms vara säkert. Örebr kmmun 1 av 9

4 Intern kntrll inm försörjningsstöd Det saknas ett kntrllmment för att säkerställa att utbetalningar sm sker i frm av en bankkntinsättning avser rätt persn. På vilket sätt genmförs egna kntrller av hur rutiner tillämpas? Kntrller görs i huvudsak av handläggningsprcessen. Vår bedömning är att systematiska kntrller vid utbetalning saknas. I samband med att revisinsrapprten sakgranskades meddelade verksamheten att flera rutiner hade förändrats: Kntrll av inlggningar kmmer att återupptas i mars. Ny rutin kmmer att införas sm innebär att assistenter sm har delegatin på att fatta beslut inte är invlverade i utbetalningsrutinerna på den egna enheten. Bank- ch pstgirbetalningar kmmer att kntrlleras systematiskt framöver. 2 Revisinsfråga ch metd På uppdrag av Stadsrevisinen i Örebr kmmun har, Kmmunal Sektr genmfört en granskning av den interna kntrllen avseende försörjningsstöd. Granskningen utgår från revisrernas riskbedömning. Revisinsfråga Har Vuxenutbildnings- ch arbetsmarknadsnämnden säkerställt att den interna kntrllen vid handläggning ch utbetalning av försörjningsstöd är tillräcklig? Granskningsmål: Är behörighetsfördelningen till verksamhetssystemet säker? Har enheten/förvaltningen genmfört egen riskanalys över prcesserna? Finns en säker ansvarsfördelning över handläggningsprcessen? Finns ett kntrllsystem under handläggningsprcessen? Är rutinerna för registrering ch utbetalning av försörjningsstöd säkra ch tillförlitliga? På vilket sätt genmförs egna kntrller av hur rutiner tillämpas? Revisinsmetd Följande intervjuer har genmförts: Områdeschef ch Persnalhandledare Två gruppintervjuer med enhetschefer Gruppintervju med scialsekreterare Systemförvaltare för verksamhetssystemet Assistent Genm 10 slumpmässigt utvalda ärenden har vi verifierat efterlevnad av riktlinjer ch rutiner. Örebr kmmun 2 av 9

5 Intern kntrll inm försörjningsstöd Underlag för granskningen har varit riktlinjer ch rutiner för försörjningsstöd ch eknmiskt bistånd, internkntrllplan med uppföljning, verksamhetsstatistik, delegatinsrdning ch andra för uppdraget relevanta dkument. Rapprten är sakavstämd med representanter för verksamheten. 3 Inledning Kstnaderna för försörjningsstöd har ökat de senaste åren över hela riket. I huvudsak har det bertt på lågknjunkturen ch därmed den höga arbetslösheten. I flertalet kmmuner har det inneburit ökade kstnader för eknmiskt bistånd ch budgetöverskridanden. Sm en följd har många försök gjrts för att dämpa kstnadsutvecklingen. Exempel är ökade kntrller, kmmunala arbetsmarknadsinsatser ch utveckling av arbetsmetder. Inm försörjningsstödsverksamheten i Örebr kmmun hanteras ett strt antal ansökningar: År Antal ansökningar Antal berörda hushåll Budgeten för försörjningsstöd har utökats ch 2010 uppgick den till 176,5 mkr (utfall 190,7 mkr) budgeten 2011 var 197,7 mkr (utfall 195,8 mkr). I Örebr är det i huvudsak Vuxenutbildnings- ch arbetsmarknadsnämnden, Vuxam, sm har ansvar för försörjningsstöd medan sciala nämnderna har frtsatt ansvar för enheten för hyres- ch elskulder. År 2011 genmfördes en str intern rganisatinsförändring inm försörjningsstödsverksamheten. Tidigare var verksamheten uppdelad på två gegrafiska mråden, Öster ch Väster. Prcessen påbörjades redan under hösten 2010 ch innebar att hela rganisatinsstrukturen förändrades, arbetsgrupper bröts upp ch ett chefsled tgs brt. Flera tillfälliga arbetsgrupper inrättades med lika uppdrag att analysera ch vidta åtgärder inför den nya rganisatinen. Verksamheten Försörjningsstöd leds av en mrådeschef. Det finns sex enhetschefer ch sex enheter; Mttagning, ungdm, tre vuxenenheter ch flyktingmttagning 1. Det finns en befattning sm persnalhandledare med ansvar för att uppdatera ch upprätta rutiner ch mallar för handläggning samt att stödja handläggare i lika frum för att säkerställa en rättssäker ch enhetlig handläggning ch bedömning. Inför 2012 kmmer ytterligare en tjänst sm persnalhandledare att inrättas. 1 Flyktingmttagningen handlägger inte försörjningsstöd ch mfattas därför inte av denna granskning. Örebr kmmun 3 av 9

6 Intern kntrll inm försörjningsstöd FUT är en förkrtning av felaktiga utbetalningar. Bidragsbrttslagen infördes 1 augusti Den ålägger myndigheter att utreda ch plisanmäla ärenden där man misstänker att en utbetalning har skett på grund av att den sökande lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att infrmera m rätta förhållanden. I likhet med andra kmmuner har Örebr nu i prjektfrm två FUT-handläggare. Prjektet syftar till att förbättra den interna kntrllen av utbetalningarna samt utreda ch mtverka bidragsbrtt. Prjektet är två-årigt ch har pågått under ett år. 3.1 Arbetssätt Sm nämns i vanstående stycke handläggs försörjningsstöd i huvudsak inm Vuxam. Det finns fem grupper sm handlägger försörjningsstöd. I respektive arbetsgrupp finns 9-10 scialsekreterare ch 4-5 assistenter. Alla nya ärenden tas emt i mttagningsgruppen. Om behvet bedöms sm tillfälligt handläggs ärendet där. Vid mer långvariga behv görs en första bedömning i mttagningsgruppen, därefter förs ärendet över till de övriga grupperna d v s ungdmsgruppen eller någn av de tre vuxengrupperna. På enheterna arbetas i grupper med team bestående av två scialsekreterare ch en assistent. Det är cirka 100 ärenden samtidigt sm är registrerade på varje scialsekreterare. Av dessa handlägger assistenterna på delegatin ärenden av löpande karaktär t ex under pågående åtgärd eller m persnen har för låg sjukersättning. Varje ärende kan mfatta ett hushåll ch kan bestå av flera persner. Ett ärende ligger kvar i statistiken i sex månader efter avslutad kntakt. Arbetsbelastningen upplevs sm hög. Persnliga besök av de sökande hinns inte med i den utsträckning sm handläggarna bedömer behövligt. Ansökan görs då skriftligt ch det kan dröja upp till tredje ansökningstillfället innan ett persnligt besök kan bkas in. Områdeschefen ch de flesta enhetscheferna har tillträtt sina tjänster i samband med den nya rganisatinen. De arbetar nära sina grupper ch är tillgängliga för knsultatin. Enligt delegatinsrdningen finns en beslutsnivå vilket innebär att handläggarna kan fatta beslut först efter samråd med enhetschefen. Detta sker varje vecka med hela gruppen, syftet är att skapa en så enhetlig praxis sm möjligt. Vid dessa möten deltar ckså persnalhandledaren. Persnalhandledaren leder handläggarfrum, där samtliga grupper deltar. Där förs diskussiner kring ny praxis, nya dmar ch principiella frågr kring bedömning ch handläggning. Målsättningen är att så snabbt sm möjligt erbjuda den sökande någn åtgärd sm kan leda till egen försörjning. Detta görs i samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa eller genm kmmunens egna arbetsmarknadsresurser. Örebr kmmun 4 av 9

7 Intern kntrll inm försörjningsstöd 4 Granskningsresultat 4.1 Är behörighetsfördelningen till verksamhetssystemet säker? Förvaltningen använder verksamhetssystemet PrCapita. Det finns en systemförvaltare på enheten Användarstöd inm Tekniska nämnden. Då en persn anställs får han/hn en blankett att fylla i. På blanketten finns infrmatin m regler, infrmatin m kntrller ch vilket ansvar sm följer en behörighet. Genm att den anställde skriver under blanketten verifieras att hn/hn tagit del av infrmatinen. Enhetschefen eller annan utsedd ansvarig attesterar blanketten ch den skickas till systemförvaltaren sm verkställer behörigheten i systemet. För att få behörighet ska persnen ckså genmgå en halvdagsutbildning. Scialsekreterare har behörighet att i systemet fatta beslut ch att verkställa utbetalningar. Vissa assistenter har ckså behörighet att fatta beslut ch verkställa utbetalningar. Assistenter har även behörighet att verkställa utbetalningarna i en betalningsfil sm skickas till banken. Det förekmmer att assistenter har behörighet i samtliga mment, dvs beslutsfattande, utbetalningsbeslut samt att skicka betalningsfil till banken. På enheterna finns krridrstödjare, d v s en erfaren scialsekreterare eller assistent, sm kan ge stöd i hur man använder verksamhetssystemet, till nyanställda ch andra kllegr. Då en persn avslutar sin anställning ska enhetschef rapprtera till systemförvaltaren. Då en persn inte använt systemet på tre månader, upphör behörigheten autmatiskt. Allt sm sker i systemet samlas i en lgg, sm sparas i två år. Det finns en rutin ( ) sm anger att systemförvaltaren ska dra ut lgglistr på 10 slumpmässigt utvalda handläggare ch att dessa listr ska gås igenm av enhetscheferna. Den sm blivit kntrllerad får infrmatin m det. Denna rutin har inte efterlevts under den senaste tiden. Enhetscheferna kan när sm helst begära att få ut en lgglista på medarbetarna, vilket de uppgavs göra m de bedömde det sm befgat Iakttagelser ch bedömning Vi bedömer de rutiner sm finns avseende tilldelning av behörighet till verksamhetssystemet sm ändamålsenliga. De rutiner sm finns avseende kntrll av lgglistr brde säkerställa att ingen behörig använder verksamhetssystemet. Det innebär en risk att kntrllen inte längre utövas. Örebr kmmun 5 av 9

8 Intern kntrll inm försörjningsstöd Det är en brist att en ch samma persn kan ha behörighet i samtliga mment i prcessen av utbetalningar. Vår bedömning är att behörighetsfördelningen till verksamhetssystemet vid granskningstillfället inte var tillräckligt säker. 4.2 Har enheten/förvaltningen genmfört egen riskanalys över prcesserna? I samband med mrganisatinen genmfördes en kartläggning över lika prcesser. Bl a mfattades verksamhetssystemet, rutiner för behörigheter, arbetsflöden. Detta var ett sätt att säkerställa att alla administrativa förändringar genmfördes. Nämndens internkntrllplan har upprättats utifrån en riskanalys. Internkntrllplanen innehåller delar av handläggningsprcessen Iakttagelser ch bedömning Riskanalys har gjrts av delar av handläggningsprcessen, men saknas för helheten. Vi bedömer att nämnden inte har genmfört någn sammanhållen riskanalys avseende prcesserna vid handläggning ch utbetalning av försörjningsstöd. 4.3 Finns en säker ansvarsfördelning över handläggningsprcessen? Det finns rutiner ch riktlinjer för försörjningsstöd ch eknmiskt bistånd, reviderad Den innehåller hänvisningar till gällande lagstiftning ch hänvisning till Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd. Den innehåller ckså anvisningar avseende hur utredning ska genmföras avseende bl a helhetssyn, individuell bedömning ch delaktighet. Även hur barnperspektivet ska beaktas i utredningar ch bedömningar finns belyst. Det finns ckså rutiner för hur ärenden sm är aktuella på andra enheter ska handläggas. Delegatinsrdningen är antagen av nämnden ch anger de lika delegatinsnivåerna. Där framgår ckså att en scialsekreterare ch assistenter har delegatin först efter sex månaders anställning. En rutin, daterad tydliggör arbetsfördelningen mellan scialsekreterare ch assistent. Det är beskrivet både i text ch i ett flödesschema Iakttagelser ch bedömning Vår bedömning är att ansvarsfördelningen över handläggningsprcessen är säker. 4.4 Finns ett kntrllsystem under handläggningsprcessen? Det finns följande kntrllmment under handläggningsprcessen: Delegatinsrdningen anger att vissa beslut endast kan fattas efter samråd med enhetschef. Örebr kmmun 6 av 9

9 Intern kntrll inm försörjningsstöd Internkntrllplanen för 2011 innehöll ett mment Granskning av uppdragsflöde mellan mråde Försörjning ch arbete. Där granskades att handläggningen följde riktlinjer ch rutiner. Kntrllen skedde genm jurnalgranskning, intervjuer ch enkäter, granskning ch analys av statistik. Enhetscheferna gör slumpvisa kntrller av sex ärenden/handläggare årligen. Det finns en granskningsnyckel (checklista) sm förutsätter att enhetschefen går igenm hela persnakten. Denna granskning görs på samma sätt på alla enheterna. Varje månad redvisas beslut fattade på delegatin för nämnden. Från denna sammanställning dras ett stickprv per enhet sm redvisas vid nästkmmande sammanträde. Redvisningen sker sedan avidentifierad. FUT-handläggarna har utarbetat en mall för internkntrll av försörjningsstödsärenden. De fkuserar på att uppgifterna sm inlämnats är krrekta ch verifierade. FUT-handläggarna kntrllerar varje månad tre ärenden från varje enhet Iakttagelser ch bedömning Vår bedömning är att det finns ett mycket väl utbyggt kntrllsystem för handläggningsprcessen. 4.5 Är rutinerna för registrering ch utbetalning av försörjningsstöd säkra ch tillförlitliga? Det finns dkumenterade rutiner för registrering ch utbetalning av försörjningsstöd. Det ska gå till på följande sätt: För att en utbetalning ska ske krävs först ett beslut m bistånd. Detta registreras i verksamhetssystemet. Endast persner med delegatin kan registrera ett beslut. Däremt kan persner utan delegatin verkställa utbetalningen. Alla handläggare har en kd sm registreras vid varje mment i verksamhetssystemet. I systemet finns inbyggt en spärr, så att det är möjligt att göra utbetalningar sm överstiger en viss summa. Detta är känt bland handläggarna. De flesta utbetalningar verkställs genm Swedbanks utbetalningssystem, SUS. Det innebär att bidragsmttagaren måste ha ett knt i någn bank, vilket uppges vid första ansökningstillfället. Genm att ange den sökandes persnnummer söker SUS reda på att det är persnens knt. Det förekmmer ckså att utbetalningar görs i frm av att räkningar betalas. Det kan vara hyrr, elräkningar etc. Då anges OCR-numret i verksamhetssystemet ch riginalet läggs in i persnakten, samt att en kpia sparas i en pärm i enlighet med Redvisningslagen. Dessa ska sparas i 10 år. På listrna sm tas ut innan avsläpp syns mttagare av bankkntinsättningen, tex ÖBO samt persnnummer på klienten. Det finns inget kntrllmment sm säkerställer att det är just klientens faktura sm är inlagd för betalning. Det finns inte heller i någn av granskningsnycklarna någt mment där man kntrllerar att hyresavin avser rätt klient. Örebr kmmun 7 av 9

10 Intern kntrll inm försörjningsstöd Varje eftermiddag vid ett bestämt klckslag, tar alla handläggare ut listr på de utbetalningar sm registrerats under dagen. De skriver under listan ch lämnar den till assistent, sm gör en sammanställning över alla utbetalningar Dessa tas ut på en gemensam lista. Avdelningen är uppdelad i två Avsläppsställen. Det blir alltså två listr dagligen, dessa ska sedan attesteras av enhetscheferna. Varje lista ska attesteras av tre enhetschefer. Det händer att de attesteras i efterhand. Därefter släpps filen iväg till banken. Filen till banken signeras av två persner. Denna hantering sker hs Användarstöd Prcapita ch signeringen görs i systemet Iakttagelser ch bedömning Registrering ch utbetalning av försörjningsstöd är en kmplex hantering med många inblandade. De rutiner sm finns säkerställer i huvudsak att hanteringen är säker ch tillförlitlig. Vi har emellertid identifierat ett par mråden sm bör åtgärdas. Assistenter sm handlägger egna ärenden har behörighet ch kan vara invlverade i samtliga mment, d v s vara beslutsfattare, verkställa utbetalningen, ta ut avsläppslistan ch slutligen signera filen till banken. Det är alltid fler persner inblandade under prcessen, men vi bedömer ändå att det inte är helt säkert ch tillförlitligt att samma persn kan vara invlverad i samtliga mment. Vi bedömer vidare att det finns en risk att utbetalningar sm sker i frm av bankkntinsättningar, t ex direkt till hyresvärd, inte avser rätt persn. Vi anser att internkntrllen ch granskningsnycklarna bör kmpletteras med kntrll av detta. 4.6 På vilket sätt genmförs egna kntrller av hur rutinerna tillämpas? I avsnitt 4.4 har vi beskrivit de lika kntrllerna. De är: Genm internkntrllplanen Enhetschefernas slumpvisa kntrller av sex ärenden/handläggare årligen. Redvisning av slumpvisa ärenden till nämnden FUT-handläggarna sm varje månad kntrllerar tre ärenden från varje enhet Rutinen för kntrll av lgglistr i verksamhetssystemet sm beskrivs i avsnitt Iakttagelser ch bedömning Det finns ett väl utbyggt system med egna kntrller av handläggningsprcessen. Vi anser att egenkntrllen behöver kmpletteras avseende verksamhetssystemet ch utbetalningsprcessen. Vår bedömning är att nuvarande kntrller ej är tillräckliga. Örebr kmmun 8 av 9

11 Intern kntrll inm försörjningsstöd 27 mars 2012 Inger Kullberg Prjektledare Ingrid Nrman Biträdande uppdragsledare Örebr kmmun 9 av 9

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Metod Momentet ska kontrolleras med hjälp av korstabell i Styret/ekonomisystemet.

Metod Momentet ska kontrolleras med hjälp av korstabell i Styret/ekonomisystemet. 2015-04-08 Klas Lindblm Chefscntrller, Fastighetskntret 08 560 39 Klas.Lindblm@eker.se Internkntrll 2014 - Rapprt Dnr TN14/39-017 Innehåll 1. LOU. Upphandling...1 2. Leveranskntrll...3 3. Hög arbetsbelastning.

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Eurpeiska scialfnden w f ;ra n/ra r a rt ets m rfua /ew Ängelhlms kmmun Lilian Erikssn Agila Angelhlm Ostra vägen 2 26280 Angelhlm Beslutsdatum 2015-12-17 Diarienummer 2015100735 sid 1(3) Beslut m stöd

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING 4

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING 4 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING 4 HUR PATIENTSÄKERHETSARBETE HAR BEDRIVITS

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att:

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att: Överenskmmelse mellan Regin Nrrbtten ch Nrrbttens Kmmuner m ansvarsfördelning kring barn ch ungdmar vid misstanke m neurpsykiatrisk funktinsnedsättning Bakgrund Länsstyrgruppen har gett representanter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

av den 29 november 2010

av den 29 november 2010 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år) Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-01-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017(år) En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Kmmunkansliet Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0282 Plicy för barn- ch ungdmar i Österåkers kmmun Beslutsförslag Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslår Kmmunstyrelsen föreslå

Läs mer

Samordning av insatser Arbetsvägen för alla. Samordning av insatser för unga. Ett genomförandeprojekt 2015

Samordning av insatser Arbetsvägen för alla. Samordning av insatser för unga. Ett genomförandeprojekt 2015 ESF-Förstudie 2014 Samrdning av insatser Arbetsvägen för alla - Målgruppen: 16-64 år, långtidsarbetslösa, sjukskrivna ch persner med funktinsnedsättning ch/eller diffus prblematik. - Förstudiens uppdrag:

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer