Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/ (8) 1. Bakgrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund"

Transkript

1 Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan den 1 januari 2008 gäller lagen m ffentlig upphandling för upphandlingar inm den klassiska sektrn d.v.s. varr ch tjänster (klassiska lagen, 2007:1091) ch lagen m upphandling inm mrådena vatten, energi, transprter ch psttjänster för upphandlingar inm försörjningssektrerna (försörjnings lag 2007:1092). LOU (2007:1091) gäller vid upphandlingar sm görs av upphandlande myndigheter (statliga ch kmmunala myndigheter, ffentligt styrda rgan). Syftet med lagstiftningen är bl.a. att den ska bidra till effektivare upphandlingar genm att strdriftsfördelar bör kunna uppnås vilket kan leda till bättre priser på det sm upphandlats, att leverantörer ska få lika knkurrensvillkr ch att skattemedlen ska användas på bästa sätt. Knkurrensverket har från ch med den 1 september 2007 utökat ansvarsmråde med rätt att även utöva tillsyn över den ffentliga upphandlingen. LiU har en anskaffningsvlym avseende varr, tjänster ch entreprenader på ca 530 Mkr/ år. LiU har en decentraliserad rganisatin vilket innebär att strt ansvar är delegerat till de lika institutinerna/enheterna (mnämns enhet i rapprten). Detta innebär att den interna kntrllen, styrningen ch uppföljningen är viktig både centralt ch på enheterna. Alla inköp/upphandlingar upp till tröskelvärdet (1,2 Mkr) har enheterna ansvar för, de över tröskelvärdet ansvarar den centrala inköpsfunktinen för. 2. Riskbedömning Internrevisinen har till uppgift att granska m ledningen har en intern styrning ch kntrll sm är utfrmad så att myndigheten med rimlig säkerhet uppnår en ändamålsenlig ch effektiv verksamhet, att gällande förrdningar, lagar ch andra regler följs samt att myndigheten lämnar en tillförlitlig redvisning ch rättvisande rapprtering m verksamheten. Att både externa ch interna regelverk efterlevs är mycket viktigt då LOU innehåller möjliga sanktiner i frm av både överprövning ch skadestånd sm kan bli kännbara för universitetet m lagstiftningen inte följs. Internrevisinen identifierar följande risker inm upphandlingsmrådet; Att gällande regler av såväl externa sm interna regelverk inte efterlevs Skadeståndsanspråk eller överprvning, till följd av att avtal ingåtts utan föregående upphandling eller felaktig upphandling

2 Internrevisinen 2(8) Att LiUs förtrende skadas Att LiUs resurser används ineffektivt 3. Granskningens inriktning ch mfattning Granskningen har genmförts genm att en enkät har ställts till 11 utvalda enheter ch infrmatin m 78 upphandlingsärenden har begärts in från dem från år De utvalda ärendena har granskats närmare utifrån Lagen m ffentlig upphandling (LOU). Upphandlingschef ch en upphandlingsinriktad jurist har intervjuats under granskningen. De granskade enheterna är IDA, IEI, IFM, ISY, ITN, ISV, UNISERV, LIUB, Lkalservice, IKE, ch UNIT. Vidare har styrelsens beslut angående internrevisinens tidigare granskning Upphandlingsrganisatinen (Dnr LiU 161/01-25) följts upp. Därutöver har IR följt upp hur rganisatinen arbetar med att bemöta de förändringar sm den nya lagstiftningen av upphandling innebär. 4. Granskningens iakttagelser 4.1 LiUs upphandlingsrganisatin LiU är en upphandlande myndighet enligt LOU, detta innebär att reglerna i LOU måste efterlevas. Universitetsledningen ansvarar ytterst för att upphandling sker enligt LOU avsett m upphandling sker på en självständig enhet eller via den centrala upphandlingsenheten. Prefekten eller mtsvarande ansvarar för att all anskaffning på enheten sker i enlighet med gällande lagstiftning ch det interna regelverket. Prefekten ansvarar ckså för att den kmpetens sm krävs finns på enheten. LiU har en central upphandlingsenhet bestående av en upphandlingschef ch en jurist 50 %. Upphandlingschefen ansvarar för upphandling -/ ch inköpsarbetets rganisatin ch arbetssätt vid universitetet, uppföljning inm upphandlings-/ ch inköpsmrådet, infrmatin ch utbildning i upphandlings ch inköpsfrågr till chefer ch inköpshandläggare, att genmföra större upphandlingar vad avser både större enskilda bjekt ch lkala ramavtal för varr ch tjänster av särskild betydelse. Därutöver ger upphandlingsenheten råd ch stöd till inköpshandläggarna avseende upphandlings- ch inköpsfrågr. Enheterna är självständiga enheter avseende upphandling, kravet på självständighet är att det ska finnas en självständig inköpsfunktin ch en egen budget för enheten. De krav sm ställs på den egna inköpsfunktinen frmuleras framför allt i kmpetens. Det innebär att inköpshandläggare för upphandling ska ha genmgått anvisad utbildning, en ersättare med mtsvarande utbildning ska vara utsedd ch så ska prefekten ha gått anvisad utbildning. Dessa grundutbildningar hålls av den centrala upphandlingsenheten. Därutöver ska inköpshandläggarna delta i erbjuden frtbildning sm hålls av upphandlingsenheten frm av nätverksträffar ch utbildningar.

3 Internrevisinen 3(8) Inköpshandläggaren ansvarar för att genmföra upphandlingar under tröskelvärdet för enhetens räkning. Upphandling av lkala ramavtal samt upphandlingar över tröskelvärdet gör den centrala upphandlingsenheten i samverkan med enheterna sm vid dessa tillfällen bildar lika grupper. Det uppges vara få inköpshandläggare sm är intresserade eller har möjlighet att delta i dessa grupper. Det finns behv/önskemål m ytterligare lkala ramavtal, men det uppges saknas tid till att arbeta med detta såväl centralt sm från enheterna. Ett par av de enheter sm bildats efter institutinssammanslagningen år 2006/2007 har inte utfrmningen av upphandlingsrganisatinen helt klar. På en enhet finns inte någn ersättare utsedd, vilket innebär att kravet på en självständig enhet inte uppfylls. I det interna regelverket framgår inte m en särskild delegatin utöver den delegatinsrdning sm finns i upphandlingshandbken ch på webben för upphandling ch inköp måste upprättas. Den mnämnda delegatinen visar delegatin för funktiner inte persner. En av enheterna menar att den delegatin sm finns över upphandling i upphandlingshandbken är den sm gäller, ingen ytterligare behöver upprättas. I övrigt knstateras bara att delegatin saknas. Fyra av de tillfrågade enheterna har upprättat delegatin för upphandling. De delegatiner sm finns har frmella brister. 4.2 Utbildning/nätverksträffar upphandling Det arrangeras i genmsnitt fyra utbildnings/nätverksträffar årligen av den centrala upphandlingsenheten. Träffarna är bligatriska men den centrala upphandlingsenheten har inte mandat att tvinga fram ett deltagande. IR har sammanställt närvarn från sammanlagt 10 träffar under åren Av sammanställningen framgår att antalet inköpshandläggare ch sm haft uppdraget under hela den granskade perid utgörs av 20 persner. Av dessa har åtta en närvar på 30 % eller lägre. Minnesanteckningar förs inte alltid vid nätverksträffarna, vilket deltagarna uppges ansvara för. I de fall minnesanteckningar inte förs finns inte någt system för att förmedla infrmatin vidare till de inköpshandläggarna sm inte har deltagit på träffarna. Infrmatin till inköpshandläggarna utöver möten sprids via mejl. Det finns inte någn utbildning centralt inm upphandlings ch inköpsmrådet ch för verksamhetsansvariga/ eller liknande utan enheterna ansvarar själva för detta. Granskningen visar att verksamhetsansvariga/ eller liknande har på flera enheter inte fått någn speciell utbildning inm upphandlings- ch inköpsmrådet. En enhet hänvisar till utbildning av verksamhetsansvariga år En av de granskade enheterna har en genmgång med samtliga nyanställda i vad sm gäller vid inköp, det är alltid inköpshandläggaren sm håller i denna infrmatin. Inköpshandläggarna uppges sprida infrmatin m upphandling via mejl, några enheter har intranät ch så sprids infrmatin vidare på möten.

4 Internrevisinen 4(8) 4.3 Inköp/ upphandling De granskade inköpen avser 78 lika inköp. Enheterna har kategriserat inköpen i lika upphandlingsfrmer, i de fall avrp skett mt statliga eller lkala ramavtal har hänvisning till avtalsnummer gjrts. Tabellen nedan visar en sammanställning över vilka lika typer av upphandlingsfrmer sm stickprverna mfattar. Avtalsfrm Antal % Öppen upphandling 3 4 % Förenklad upphandling 3 4 % Avrp mt lkala ch % statliga ramavtal Direktupphandling % Ingen upphandling % Landstingsavtal 5 6 % Ttalt % Av tabellen framgår att närmare hälften av stickprven har avrpats mt ramavtal. När det gäller avrp mt statliga ramavtal har det i ett fall köpts en prdukt sm inte innefattas av ramavtalet. I fyra fall skulle en andra knkurrensutsättning ha genmförts, i tre av dessa har det inte gjrts vilket i dessa fall är avrpsrutin i avtalen. I 21 % av direktupphandlingarna bedömer IR att felaktig upphandlingsfrm utifrån kraven i LOU har en valts. Gränsvärdet för tillämpning av direktupphandling är för samtliga varr ch tjänster upp till tre basbelpp (prisbasbelpp år kr). Enheterna kan efter särskild anhållan få rätt att tillämpa direktupphandling upp till fem basbelpp (Dnr LiU 1009/03-20), vilket har beaktats i granskningen. Det är dck inte alltid möjligt att exakt i förhand avgöra m ett inköp kmmer att hamna strax över eller under gränsvärdet. Direktupphandlingar på över tre basbelpp ska därför föregås av redvisning från upphandlingsansvarig av vilken affärsmässig prövning sm företagits. Dessa saknas i de granskade stickprven. Brister har nterats vid köp av tjänster. Avtal finns tecknade mellan LiU ch företaget men beaktande av LOUs krav har inte gjrts, enheten har diariefört dessa sm direktupphandlingar. Dkumentatin över mtiv till val av leverantör saknas, i ett av de granskade stickprven har ckså fel upphandlingsfrm valts. I ett fall där ingen upphandling har gjrts bedömer IR att en öppen upphandling brde ha genmförts. Inköp har gjrts med hänvisning till Landstingets ramavtal. I de stickprv sm granskningen mfattar har Landstinget inte några ramavtal utan endast rabattavtal, vilket inte LiU mfattas av. LiU är inte avrpsberättigade på Landstingets ramavtal m inte det särskilt anges i ramavtalet. I ett av stickprven bedömer IR att en förenklad upphandling skulle ha genmförts, då summan av inköpen överskrider lägsta värdet för direktupphandling.

5 Internrevisinen 5(8) Vid inköp/upphandling är LiU en upphandlande myndighet, det innebär att det ska göras en samlad årlig bedömning över vad alla enheter trr sig kmmer att inköpa av en vara/tjänst för att bedöma vilken upphandlingsfrm sm är aktuell i de fall inte avrp kan göras. Det finns idag inte en bra rutin att verkställa detta krav. Många av dem sm köper varr/ tjänster ser varje inköp för sig ch gör inte en samlad bedömning vilket bidrar till att LiU har en str andel direktupphandlingar. 4.4 Dkumentatin ch diarieföring Upphandlingsmaterial skall enligt LOU bevaras i minst fyra år. Upphandlingsärenden förvaras i flera fall på andra ställen än i diariet vilket medför en risk att material försvinner. Granskningen visar bristfällig dkumentatin i akterna. Beslut m upphandlingsfrm med mtivering saknas i fyra av de förenklade ch öppna upphandlingarnas akter. I ett fall var öppningsprtkllet skrivet med blyerts. Granskningen visar att egna utfrmade blanketter används av enheterna i någt fall kan knstateras att bligatrisk uppgift saknas på blanketten. Det finns idag inte några centralt framtagna blankettmallar för upphandling utlagda på webben, det finns att få m centrala upphandlingsenheten tillfrågas. 75 % av de direktupphandlingarna sm mfattas av granskningen är inte diarieförda, vilket enligt det interna regelverket skall ske vid inköp över 10 tkr. Vidare framgår att diarietexter är tydliga, det är fta svårt att avgöra vad ärendet avser. Det är få diarieförda upphandlingsärenden ttalt för LiU i relatin till vår rganisatins strlek, flera enheter har överhuvudtaget inte några upphandlingsärenden diarieförda vilket kan verka rimligt med tanke på det stra antalet direktupphandlingar sm förekmmer. Det förekmmer att upphandlingar diarieförts med felaktigt dssienummer. 4.5 Nya upphandlingslagar från den 1 januari 2008 Sedan den 1 januari 2008 gäller lagen m ffentlig upphandling för upphandlingar inm den klassiska sektrn varr ch tjänster, (2007:1091) ch lagen m upphandling inm mrådena vatten, energi, transprter ch psttjänster för upphandlingar inm försörjningssektrerna (2007:1092). Den nya lagstiftningen innebär bl.a. att det blir mer kmplicerat att genmföra avrp mt ramavtal. I krthet innebär det att när LiU är behörig att avrpa från ett ramavtal måste det först fastslås vilken frm av ramavtal det är: Ramavtal med flera leverantörer, med alla villkr angivna. Rangrdning eller annan fördelningsnyckel av leverantörerna ska användas, m fler än en leverantör ska antas. Ramavtal där eller alla villkr inte är angivna. Avrp sker efter förnyad knkurrensutsättning bland de leverantörer sm blivit utvalda. Tilldelningsbeslut skall meddelas vid kntrakt sm tillkmmit efter en andra

6 Internrevisinen 6(8) knkurrensutsättning, här har leverantören möjlighet att överpröva kntrakt i länsrätten. De statliga ch lkala ramavtalen sm finns i dag kmmer att frtsätta att gälla fram till dess att de upphandlas på nytt. Det finns en övergångsregel sm innebär att den gamla lagen ska tillämpas på upphandlingar sm har påbörjats före den 1 januari En upphandling anses påbörjad när den upphandlande myndigheten/enheten beslutat m vilket upphandlingsförfarande sm ska tillämpas eller senast när myndigheten/enheten genm annns eller på annat sätt beslutat att begära in anbud. Den nya lagstiftningen kmmer att påverka alla nya upphandlingar från ch med i år. För att bemöta de förändringarna sm den nya lagstiftningen innebär har det under mars månad år 2008 hållits utbildningar för prefekter ch inköpshandläggare av den centrala upphandlingsenheten. Ett arbete med att framarbeta en ny upphandlingshandbk pågår vilken man planerar att publiceras under våren, i dagsläget finns således inte någt aktuellt internt regelverk för gällande lagstiftning. Av granskningen framgår att det på enheterna inte har påbörjats några förberedelser för att möta de krav sm nya lagen medför. Flera uppger att de avvaktat de centrala utbildningarna för inköpshandläggarna sm hållits under mars månad. Or för ökade arbetsinsatser finns, en insikt m att det bör vara inköpshandläggare sm gör en andra knkurrensutsättning råder. Inköpshandläggare uppger att de i sina tjänster i dag inte har utrymme för ytterligare belastning. 4.6 Uppföljning av upphandling I samband med IRs granskning Upphandlingsrganisatin år 2001 gav universitetsstyrelsen universitetsledningen i uppdrag att tillse att en systematisk uppföljning av upphandlingsverksamheten vid LiU km till stånd, vilken årligen ska sammanfattas i en rapprt till styrelsen. En muntlig apprximativ uppföljning presenterades för styrelsen år 2004, gällande i vilken utsträckning LiUs inköp baseras på statliga ch lkala ramavtal. Därefter har inte någn uppföljning redvisats för styrelsen. Övriga iakttagelser från IRs rapprt bedömde universitetsstyrelsen vara riktade till den perativa universitetsledningen varför inget ytterligare styrelsebeslut tgs. Enheterna sammanställer inga årliga verksamhetsuppföljningar avseende upphandlingar. I särskilt beslut (Dnr LiU 1009/03-20) framgår att redvisning av genmförda förenklade upphandlingar ska göras årsvis till centrala upphandlingsenheten, några sådana finns inte redvisade från enheterna. Det finns således inte någn central sammanställning över förenklade upphandlingar inm LiU sm är kmplett. Enheterna uppger i de flesta fall att de själva inte har någn systematisk uppföljning på upphandling/inköp. I tre fall uppger inköpsansvarig att alla fakturr passerar denne i samband med attestrundan ch på så vis fångas lika inköp upp, stickprver tas på inköp. På en enhet finns rutin för att årligen följa upp vilka leverantörer sm det handlats för mer än fem basbelpp. I beslutet m ändrade gränsvärden i delegatinsrdning vid direktupphandling (Dnr LiU 1009/03-20) anges att ny utvärdering m förutsättningar för frtsatt förhöjt gränsvärde ska göras i nvember 2004, vilket inte har genmförts. Detta innebär att de nya institutinerna

7 Internrevisinen 7(8) sm bildats i samband med mrganisatinerna frmellt sett inte har några ändrade gränsvärden vid direktupphandlingar. Inm LiU har beställningssystemet Prceed upphandlats ch utbildning av persnal har påbörjats. Det är inte klart när införandet av systemet kmmer att ske. Initialt är det beställningar internt såsm hyrbilar, LiU- datr ch Butiken sm kmmer att behandlas i det nya systemet. Övriga beställningar skjuts framåt i tiden. Systemet kmmer även att mfatta elektrnisk fakturering ch scanning av fakturr. När en uppföljning av upphandling kmmer att kunna genmföras på helårsbasis är i skrivande stund visst. 4.7 Skadestånd överprövning En leverantör sm anser sig ha lidit skada eller riskerar att lida skada av hur en viss upphandling genmförts har rätt att ansöka m en överprövning i allmän förvaltningsdmstl. Om förseelsen sker innan upphandlingen avslutats (avtal slutits) kan den överprövas, vilket kan innebära att den stppas tills beslut fattats m hela eller delar av upphandlingen skall rättas eller göras m. Om fel anses ha begåtts ch talan väcks först efter avslutad upphandling kan skadeståndsanspråk ställas. Under periden år har LiU varit inblandade i fem överprövningar. Utfallen har i samtliga fall varit till LiUs favör. Ytterligare en överprövning pågår. 5 Internrevisinens kmmentar Internrevisinen kan knstatera att det inte skett någn nämnvärd förbättring inm upphandlingsmrådet sedan den tidigare granskningen år Det är i strt samma brister i det granskade materialet då sm nu. Ingen årlig uppföljning av upphandling, en inaktuell upphandlingshandbk, bristfällig dkumentatin, felaktigt valda upphandlingsfrmer, ej krrekt utförda avrp, lågt deltagande vid interna nätverksträffar, delegatiner saknas, ej diarieförda direktupphandlingar, avrp mt landstingsavtal sm vi ej är avrpsberättigade till för att sammanfattningsvis nämna några brister. IR bedömer att m enheterna i större utsträckning använder sig av de befintliga statliga ch lkala ramavtalen finns det en besparingsptential för LiU. Nedan följer internrevisinens rekmmendatiner; LiU bör ta ställning till hur vi på ett bättre sätt ska kunna leva upp till kraven i LOU, dels för att förhindra att mtsvarande brister sm granskningen iakttagit frtgår ch dels för att universitetet ska kunna tillmötesgå de förändringar sm den nya LOU innebär. Uppföljningar av upphandlingsverksamheten bör kmma till stånd. Årligen bör den redvisas i en rapprt sm presenteras för styrelsen. Analyser ch statistik bör framställas för att kunna följa upp verksamheten på ett bra sätt. LiU bör utifrån att säkerställa den interna kntrllen ch styrningen skapa rutiner för att inm upphandling/inköpsmrådet årligen följa upp efterlevnaden av LOU

8 Internrevisinen 8(8) För att kunna utses till inköpshandläggare måste man ha gått den interna grundutbildningen i upphandling. Det bör i det interna regelverket ckså framgå vad sm krävs för att få behålla uppdraget. Granskningen visar en låg närvar på utbildningar ch nätverksträffar för ett strt antal inköpshandläggare. Prefektens ansvar i denna fråga bör betnas, har inte inköpshandläggaren deltagit i frtbildning i upphandling ch nätverksträffar i en rimlig mfattning bör det frtsatta uppdraget sm inköpshandläggare övervägas. Det pågående arbetet med framtagandet av en ny upphandlingshandbk uppmuntras. Det är viktigt att det finns ett aktuellt internt regelverk ch arbetet bör därför pririteras. Delegatin till inköpshandläggare ska finnas upprättad av respektive prefekt eller mtsvarande för samtliga enheter. Det interna regelverket måste förtydligas så att inga tveksamheter råder vad gäller delegatin ch rutinerna kring detta. Enheterna är i dag stra, de flesta inköpen görs av verksamhetsansvariga/ eller mtsvarande. En översyn av utbildning av verksamhetsansvariga sm gör inköp/beställningar i gällande upphandling bör pririteras, extra viktigt nu vid ny lagstiftning ch när nytt beställningssystem införs. Insatser bör vidtas för att skapa kunskap i verksamheten över hur knsulttjänster ska upphandlas. Åtgärder bör vidtas för att få verksamheten att efterleva kravet på diarieföring av direktupphandlingar, liksm att förbättra diarietexter, dkumentatin ch arkivering. Minnesanteckningar bör alltid föras på möten för inköpshandläggare. Det är viktigt att infrmatin når ut till dem sm inte närvarat vid nätverksträffarna. Rutiner bör skapas för att underlätta enheternas bedömning av inköp över året för att välja rätt upphandlingsfrm. Samarbete med Landstingets inköpsavdelning avseende upphandling av varr ch tjänster sm används av båda parter bör uppmuntras. Margareta Fallsvik Revisinschef Internrevisr

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Metod Momentet ska kontrolleras med hjälp av korstabell i Styret/ekonomisystemet.

Metod Momentet ska kontrolleras med hjälp av korstabell i Styret/ekonomisystemet. 2015-04-08 Klas Lindblm Chefscntrller, Fastighetskntret 08 560 39 Klas.Lindblm@eker.se Internkntrll 2014 - Rapprt Dnr TN14/39-017 Innehåll 1. LOU. Upphandling...1 2. Leveranskntrll...3 3. Hög arbetsbelastning.

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU O:\BRG\Föreningar\Servicesektinen\06 Prjekt\11 Upphandlingsrekmmendatiner underlag\upphandling avseende pumpservice SWEPUMP rev II 140905.dcx 1 (5) Tips ch råd till beställare sm ska upphandla en kvalitetssäkrad

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Datum. Ansökan om bidrag till öppen förskola i regi av Vaksala församling, Svenska kyrkan Uppsala

Datum. Ansökan om bidrag till öppen förskola i regi av Vaksala församling, Svenska kyrkan Uppsala %i)h 12-0,2 K Uppsala "KOMMUN Handläggare Göran Hedefalk KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Datum Diarienummer 2012-01-27 BUN-2011-0298 Barn- ch ungdmsnämnden Ansökan m bidrag till öppen förskla

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

UPPHANDLINGSRAPPORT. Planerad tågersättande busstrafik. Åstorp - Hässleholm

UPPHANDLINGSRAPPORT. Planerad tågersättande busstrafik. Åstorp - Hässleholm Upphandling Planerad tågersättande busstrafik Åstrp - Hässlehlm Bilaga 1 Upphandlingsrapprt Dnr 23/2013 1(5) UPPHANDLINGSRAPPORT Planerad tågersättande busstrafik Åstrp - Hässlehlm Upphandling Planerad

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 6 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer