Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB Antal sidor: 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12"

Transkript

1 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative. All rights reserved.

2 Innehåll 1. Slutsatser ch sammanfattning 1 2. Uppdrag 3 3. Bakgrund 3 4. Syfte ch särskilda frågeställningar 3 5. Metd 4 6. En krt beskrivning av finansverksamheten 4 7. Resultat av granskningen Är antagna placeringsregler ch placeringsdirektiv ändamålsenliga med avseende på aktualitet, innehåll etc? Följer befintliga placeringar antagna regler ch direktiv? Regleras i regler ch direktiv avkastning ch risker i lika tillgångsslag på ett ändamålsenligt sätt? Är rganisatin ch praktiskt tillämpade rutiner för kapitalförvaltningen ändamålsenliga ch är den interna kntrllen tillräcklig? Används jämförelseindex ch riskjusterade nyckeltal etc ch är dessa i förekmmande fall ändamålsenliga? Finns en tillräcklig uppföljning ch rapprtering såväl till landstingets tjänstemannaledning sm till den plitiska ledningen? Finns på mtsvarande sätt sm för kapitalplaceringar regler, rganisatin, rutiner etc för kapitalanskaffning (t ex lån) 10

3 1. Slutsatser ch sammanfattning Finansförvaltningen inm är under utveckling. Arbetet med att utveckla finansförvaltningen har pågått sedan den nuvarande finanshandläggaren rekryterades Det kan förväntas att finansförvaltningen når en nivå under 2011 sm kan bedömas sm fullt färdig att utvärderas ur alla aspekter. Finansförvaltningens målsättningar är ändamålsenliga ch ambitinerna rimligt höga. KPMG har dck funnit ett antal brister i genmförandet under De väsentligaste iakttagelserna är följande: Iakttagelser rörande avvikelser från gällande regelverk Vissa placeringar är inte tillåtna enligt antagna placeringsriktlinjer (avsnitt 7.2) Det finns en risk för avvikelser mt limiter, eftersm det saknas en fullständig uppföljning (avsnitt 7.2 ch 7.6) Rekmmendatin: Analysera prtföljerna ch tillse att alla innehav följer antagna regler Rekmmendatin: Etablera en heltäckande uppföljning gentemt limiter sm tar hänsyn till både egna innehav ch innehav sm ingår i de fnder landstinget äger Iakttagelser rörande brister gentemt gd praxis i jämförbar verksamhet Gällande finansplicy uppfyller ej gd standard (avsnitt 7.1) Ansvarsfördelningen mellan lika tjänstemän är tydlig (avsnitt 7.4) Rapprtering av finansverksamheten sker regelbundet ch är av låg kvalitet (avsnitt 7.5 ch 7.6) Rekmmendatin: Uppdatera finansplicyn Rekmmendatin: Tillse att ansvar ch befgenheter i plicyer, placeringsdirektiv ch fullmakter är samstämmiga ch tydliga Rekmmendatin: Etablera en peridisk rapprtering sm inkluderar väsentliga avkastningstal, nyckeltal ch jämförelser med index Iakttagelser rörande brister gentemt best practice inm finansverksamhet Det finns ett strt nyckelpersnsberende rörande kunskap ch kmpetens inm det finansiella mrådet (avsnitt 7.4) Rekmmendatin: Tillse att fler persner inm besitter grundläggande kunskap inm finansiell eknmi 1

4 Det saknas en självständig uppföljning av risktagandet inm finansförvaltningen (avsnitt 7.4) Rekmmendatin: Etablera en gentemt finansförvaltningen självständig riskkntrllfunktin sm rapprterar till eknmidirektören. En placering har diskuterats särskilt i granskningen. Det är en strukturerad prdukt arrangerad av Svenska Garantiprdukter ch emitterad av Xel plc. KPMGs bedömning, baserad på finansförvaltningens pm, är att placeringen bryter mt gällande finansplicy, då det är en strukturerad prdukt sm inte enbart är baserad på aktier ch att dess kapitalgaranti inte är utfrmad enligt gängse praxis 1. Placeringsprdukten är kmplex ch risknivån i prdukten har kraftigt ökat under senare tid. (Se vidare avsnitt 7.2 ch bilaga 1.) Under granskningen har det framkmmit att det pågår ett flertal aktiviteter, varav vissa har sm målsättning att åtgärda van beskrivna brister. I detta sammanhang kan följande vara värt att nämna. har påbörjat ett arbete med en i princip helt ny finansplicy, sm ska ersätta den för närvarande gällande finansplicyn sm har stra brister ch inte är ändamålsenlig. Förvaltningen av pensinsmedel ch dnatinsmedel har överlag betydligt mindre brister i de direktiv sm gäller för var ch av dessa förvaltningar. Vi ser dck ändå förbättringsbehv i vissa avsnitt i direktiven. Slutsatsen av ett flertal iakttagelser är att den interna kntrllen inm finansförvaltningen bör förbättras. En tydligare ansvarsfördelning mellan landstingsråd, eknmidirektör ch finanshandläggare är önskvärd, vilket är en uppfattning sm verksamheten delar. Det finns ett strt nyckelpersnsberende, ch den finansiella kmpetensen bör breddas till fler persner. Ett sätt att mtverka risken med nyckelpersnsberende är att ha gd dkumentatin på verksamhetens prcesser ch rutiner, vilket idag överlag saknas även m vissa initiativ har tagits. Det nyligen anskaffade IT-stödet för finansförvaltningen har funktiner för intern kntrll sm ännu inte utnyttjas fullt. Slutligen finns ingen självständig riskkntrll sm skulle kunna ge en berende rapprtering på s risktagande. Vi har knstaterat att uppföljning ch rapprtering behöver utvecklas, då den under 2010 varken har följt de egna riktlinjerna eller gd standard. Finansförvaltningen uppger att det pågår aktiviteter för att etablera en rapprtering. 1 Finansplicyn ställer dessa krav på strukturerade prdukter. 2

5 2. Uppdrag KPMG har av s (LD) revisrer fått i uppdrag att granska landstingets finansförvaltning. Granskningen har utförts i enlighet med den prjektplan sm utgick ifrån revisinskllegiets prjektbeskrivning. 3. Bakgrund hanterar årligen stra summr likvida medel. Landstinget har ckså haft en jämförelsevis gd likviditet vilket möjliggjrt mer långsiktig kapitalplacering. LD står inför investeringar i nytt vårdblck ch behöver finansiera detta externt. Sedan tidigare finns långtidsleasing av ett antal lkaler, tidigare ägda av LD. Finansförvaltningen mfattar således både tillgångs- ch skuldsidan. Landstingets kapitalförvaltning är viktig ur flera lika perspektiv ch det är av str betydelse att den centrala plitiska ledningen tagit tydlig ställning till hur ch på vilka villkr placeringar får ske ch i förekmmande fall ckså kapitalanskaffning. Det kan gälla acceptabla risker, vilka typer av instrument sm får användas, vid placering i aktier m undantag ska göras från t ex vissa branscher eller vissa t ex mindre listr. Samtidigt sker utvecklingen på de finansiella marknaderna snabbt vilket ställer stra krav både på uppdateringar av plicydkument ch på de persner sm faktiskt hanterar placeringsverksamheten vare sig detta sker internt i rganisatinen eller görs av externa upphandlade förvaltare. 4. Syfte ch särskilda frågeställningar Syftet med granskningen är att bedöma ändamålsenligheten i s finansförvaltning. Den övergripande granskningen syftar till att ge svar på följande särskilda frågeställningar: Är antagna placeringsregler ch placeringsdirektiv ändamålsenliga med avseende på aktualitet, innehåll etc? Följer befintliga placeringar antagna regler ch direktiv? Regleras i regler ch direktiv avkastning ch risker (ränterisker, likviditetsrisker, kreditrisker ch eventuella valutarisker ch administrativa risker) i lika tillgångsslag på ett ändamålsenligt sätt? Är rganisatin ch praktiskt tillämpade rutiner för kapitalförvaltningen ändamålsenliga ch är den interna kntrllen tillräcklig? 3

6 Används jämförelseindex ch riskjusterade nyckeltal etc ch är dessa i förekmmande fall ändamålsenliga? Finns en tillräcklig uppföljning ch rapprtering såväl till landstingets tjänstemannaledning sm till den plitiska ledningen? Finns på mtsvarande sätt sm för kapitalplaceringar regler, rganisatin, rutiner etc för kapitalanskaffning (t ex lån)? 5. Metd Denna rapprt är dispnerad utifrån dessa frågeställningar. Granskningen har genmförts genm intervjuer, dkumentstudier ch analyser. Intervjuer har genmförts med eknmidirektören, finanschefen, redvisningseknm för finansförvaltningen ch placeringsrådets rdförande. Prjektet inleddes med en kartläggning av LDs egen dkumentatin i frm av placeringsriktlinjer, presentatin av finansförvaltningen m m. På en övergripande nivå har centrala prcesser kartlagts för att ge underlag till en bedömning av den interna kntrllen. LDs lika tillgångsprtföljer har studerats i syfte att kntrllera att de lika innehaven ch fördelningen följer relevanta placeringsriktlinjer. Slutligen har en analys gjrts av landstingets beredskap för att klara sina pensinsåtaganden, resultat- ch likviditetsmässigt. 6. En krt beskrivning av finansverksamheten Finansförvaltningen lyder under eknmidirektören. Det finns en ansvarig handläggare inm finansförvaltningen. Finansförvaltningen lånar en persn från Redvisningen för finansiella frågr, sm arbetar cirka prcent av sin arbetstid för finansförvaltningen. Eknmidirektören har upprättat ett placeringsråd med tre externa ledmöter, sm utgör en rådgivande funktin. Även finanshandläggaren ingår i placeringsrådet. Finansförvaltningen mfattar följande mråden: Landstingets internbank. Denna mfattar all upplåning i landstinget sm ska ske via finansförvaltningen. Vidare ingår att internbanken upphandlar banktjänster ch tillhandahåller en kncernkntstruktur sm förvaltningen ch blag ska utnyttja. Till kncernkntt på banken finns en lånelimit ( checkräkning ) på 200 mkr kpplad. Vid tidpunkten för intervjuer med finansförvaltningen uppgick saldt till cirka mi- 4

7 nus 100 mkr. Variatinen på kncernkntt är relativt hög berende på när skatt inbetalas ch främst löner utbetalas. Förvaltning av landstingets skulder, för närvarande leasing ch fastighetsrenting (sm en följd av den sale-lease-back transaktin avseende verksamhetslkaler sm landstinget genmförde) på ttalt ca 525 mkr. Förvaltning av landstingets överskttslikviditet, för närvarande cirka 430 mkr. Med överskttslikviditet avses landstingets egna medel sm inte är fnderade för någt särskilt syfte (jämför pensinsfnden) ch sm inte behövs i närtid enligt de likviditetsprgnser sm upprättas. Förvaltning av landstingets pensinsmedel, baserat på ett plitiskt beslut att särskilja i ett första steg 100 mkr ch i ett andra steg 100 mkr från landstingets övriga medel för att i framtiden kunna möta ökande pensinsutbetalningar. För närvarande är cirka 145 mkr placerade i finansiella instrument. Förvaltning av landstingets dnatinsmedel, för närvarande cirka 296 mkr. Ntera att dnatinsstiftelserna inte är en del av landstingets verksamhet, men att landstinget förvaltar dessa medel ch hanterar administratin inklusive stipendier utifrån stiftelseurkunder. 7. Resultat av granskningen 7.1 Är antagna placeringsregler ch placeringsdirektiv ändamålsenliga med avseende på aktualitet, innehåll etc? Den för närvarande gällande finansplicyn ( Regler för kapitalanvändning ch finansiering ) avseende landstingets överskttslikviditet är beslutad av fullmäktige i augusti Plicyn är relativt allmänt hållen ch ger inte den styrning sm vi bedömer lämplig för ett landsting. På en övergripande nivå bedömer vi att den har stra brister ch inte är ändamålsenlig. LD har dck påbörjat ett arbete med en i princip helt ny finansplicy. Av detta skäl väljer vi att kmmentera det aktuella utkastet på finansplicy, istället för att i detalj diskutera mtiven till varför den gällande plicyn inte är ändamålsenlig. Finansförvaltningen har tagit fram ett förslag på ny finansplicy sm ska ersätta den äldre. Avsikten är att fullmäktige ska kunna besluta m denna i april Några kmmentarer rörande utkastet på ny finansplicy (på en relativt hög nivå, ytterligare detaljer skulle kunna kmmenteras, men begränsas till denna nivå med anledning av rapprtens syfte ch mfattning): Plicyn bör kpplas till den aktuella finansplanen för LD. 5

8 Plicyn kmmenterar lika frmer av finansiella risker, dessa är dck ej definierade i utkastets utfrmning. I brist på definitin kan riskerna tlkas på lika sätt inm landstinget. Identifieringen av beslutsinstanser ch ansvarsfördelning stämmer ej med de gällande placeringsdirektiven för pensinsfnd ch dnatinsmedel. Även inm förslaget till plicy är ansvaret för beslut m avtal med extern förvaltare klart visavi ansvaret för att besluta m val av kapitalförvaltare ch upphörande av förvaltningsmandat. Enligt punkterna 4.6 respektive 4.7 ska förvaltning/blag placera eller låna medel av Internbanken till s k marknadsmässiga villkr. LD bör precisera vad sm avses med marknadsmässiga villkr. Avsnitt 5 m upplåning ch skuldförvaltning bör referera till beslutade låneramar av fullmäktige. I avsnitt rörande alternativa tillgångar är limiter på risknivån i detta tillgångsslag svagt definierade. Visserligen ställs krav på låg krrelatin till respektive lägre risk än aktiemarknader, men lika aktiemarknader har lika risknivåer. Risken i alternativa placeringar bör definieras närmare ch gdtagna risknivåer preciseras kvantitativt. Det ställs inga krav på rating eller mtsvarande kvalitetsbedömning på husbank, d v s den bank sm tillhandahåller kncernknt, vilket särskilt bör beaktas eftersm begränsat med medel får stå på kncernkntt. Plicyn saknar infrmatin m hur rapprtering ch uppföljning ska ske. Plicyn medger placering i s k strukturerade prdukter, men ställer inga krav på kapitalgaranti. Avseende de gällande Placeringsdirektiv för förvaltning av pensinsfnd (beslutade i nvember 2009 av fullmäktige) samt Placeringsplicy för förvaltning av Dnatinsmedel (beslutade i nvember 2009 av fullmäktige) lämnas följande kmmentarer 2. Definitiner av lika frmer av finansiella risker vävs samman med hur dessa ska hanteras. I vissa fall saknas definitin. I vissa fall hänvisas till vedertagna principer eller dylikt, vilket kan försvåra tlkningen av vad sm är beskrivande text ch vad sm är LDs regler. 2 Ntera att de lika riktlinjerna innehållsmässigt liknar varandra, ch att ett antal frmuleringar förekmmer i båda. Dck är det lika risknivåer m m. 6

9 Den strategiska allkeringen tillåter alternativa tillgångar inm samma limit sm räntebärande tillgångar. Visserligen ställs krav på låg krrelatin till respektive lägre risk än aktiemarknader, men lika aktiemarknader har lika risknivåer. Risken i alternativa placeringar bör definieras närmare ch gdtagna risknivåer preciseras kvantitativt. Den strategiska allkeringen tillåter aktier generellt, utan specificering av land, regin eller annan inriktning. Visserligen är det i allmänhet hög krrelatin mellan aktiemarknader i strt, men risken mätt sm vlatilitet varierar ändå strt, en allmän bedömning är att den kan variera mellan 12 ch 40 prcent mellan lika reginer ch inriktningar. LD bör ange den önskade risknivån inm aktier på ett lämpligt sätt. Det framgår inte hur sammanvägningen av lika index ska ske för att kunna utvärdera förvaltningen. 7.2 Följer befintliga placeringar antagna regler ch direktiv? KPMG har gått igenm prtföljernas innehav ch jämfört dessa med gällande regler ch direktiv. Nedan redvisas de avvikelser sm vi har funnit. Det finns två strukturer i prtföljen för överskttslikviditet sm vi bedömer inte följer gällande plicy. Antingen är avkastningen inte relaterad till aktier, alternativt saknas kapitalgaranti. AIOBL CMS 523 Twister Det finns en räntebärande placering i prtföljen för överskttslikviditet sm vi bedömer inte följer gällande plicy. Blaget är ej börsnterat på Stckhlmbörsen. Frtum FRN Inm prtföljen för dnatinsmedel bedömer vi att förvaltningen sker mycket nära eller strax över limiterna. Vi bedömer att det trligen saknas en genmlysning av hela prtföljen avseende limiterna, dvs en sammanräkning av direktägda innehav ch indirekt ägda innehav sm ingår i de fnder LD äger. Räntefnd SEB Shrt Bnd Fund; svårbedömd rating i fnden. Det finns en risk att ratinglimiter överträds. 7

10 Rats, en andel inm aktier på 9,8 prcent jämfört med en limit på 10 prcent. Dnatinsmedelsprtföljen innehåller även aktiefnder, m de har innehav i Rats finns risk att limiten överträds. AIOBL har diskuterats särskilt i granskningen. Det är en strukturerad prdukt arrangerad av Svenska Garantiprdukter ch emitterad av Xel plc. Ursprungligt investeringsbelpp var 20 mkr. KPMGs bedömning är att placeringen bryter mt gällande finansplicy, då det är en strukturerad prdukt sm inte enbart är baserad på aktier ch att dess kapitalgaranti inte är utfrmad enligt gängse praxis 3. Placeringsprdukten är kmplex, ch den infrmatin sm gavs av SGP vid köptillfället är svårtlkad. Xel plc är ett SPV 4 rganiserat av Barclay Capital plc. Syftet är, m det följer nrmal praxis, att överta en prtfölj av engagemang av en viss karaktär av Barclay Capital. Xel plc finansierade sedan köpet av dessa genm att emittera bligatiner. Svenska Garantiprdukter förmedlade dessa bligatiner i Sverige. I samband med att Xel plc arrangerades gavs bligatinerna en rating på AAA, dvs i princip bästa möjliga rating. I spåren av finanskrisen under 2008 ch 2009 har emellertid ratingen kraftigt sänkts under senare tid, ch enligt nämnda pm till nivån CCC minus i juli I samband med LD s köp av AIOBL var således inte den implicita risknivån rväckande hög, men placeringen bröt ändå mt finansplicyn vid den tidpunkten 5. Ytterligare infrmatin m AIOBL återfinns i bilaga 1. Utöver detta nterar vi följande, sm i sig inte innebär att befintliga placeringar inte följer antagna regler, men sm vi ändå bedömer vara en brist. Det finns ett beslut på att 200 mkr ska avsättas till pensinsfnden. I den interna uppföljningen betraktas dck endast medel sm investerats i finansiella instrument sm en del av pensinsfnden. Cirka 55 mkr sm inte har investerats är en del av saldt på kncernkntt. Om dessa medel inte avskiljs ch registreras i pensinsfnden finns det en risk att beslutet inte fullföljs, ch att fördelningen av intäkts- respektive kstnadsräntr (mellan pensinsfnden ch överskttslikviditet) inte följer beslutet. 7.3 Regleras i regler ch direktiv avkastning ch risker i lika tillgångsslag på ett ändamålsenligt sätt? Finansförvaltningen saknar överlag dkumenterade prcesser ch rutiner, vilket ökar de administrativa riskerna. Dck är en handbk för finanssystemet under framtagande. I övrigt, se van under Finansplicyn ställer dessa krav på strukturerade prdukter. 4 Special purpse vehicle 5 Samma plicy sm frtfarande gäller, ch sm antgs av fullmäktige i augusti

11 7.4 Är rganisatin ch praktiskt tillämpade rutiner för kapitalförvaltningen ändamålsenliga ch är den interna kntrllen tillräcklig? Kvaliteten på den interna kntrllen i en rganisatin utgår i hög grad från befintliga styrdkument ch ansvarsfördelning. Därtill bör lika funktiner upprätthållas ch i viss mån kunna agera självständigt. Inm LD regleras ansvaret med stöd av plicies, direktiv samt fullmakter till ansvarig finanshandläggare. Vi har följande kmmentarer. Finansförvaltningen är en liten rganisatin med högt nyckelpersnsberende. Kmpetensbehvet hanteras med stöd av placeringsrådet (vilket dck endast i begränsad mån kmpenserar för nyckelpersnsberendet). Det bör gå att i vissa avseenden förbättra den administrativa persnalens kunskap m finansiella risker ch hur dessa hanteras. Givna fullmakter är generella ch ger, åtminstne frmellt, finanschefen ett strt mandat (med undantag för dnatinsmedel, vars förvaltning inte mfattas av fullmakterna). Ansvarsfördelningarna i lika plicies är delvis mtsägelsefulla (se van). De kan ckså tlkas sm att de inte ger eknmidirektör eller finanshandläggare lika strt mandat sm givna fullmakter. Slutsatsen är att ansvar ch befgenheter bör ses över. Finansförvaltningen har nyligen implementerat ett finanssystem Twin Implementeringen är inte slutförd ch persnalen är ännu inte fullärd i systemfunktiner. Slutlig behörighetsstruktur är inte upplagd, vilket innebär att systemet för närvarande ger begränsat stöd för dualitet i transaktinsprcesser. Twin har en kppling till en värderingstjänst, men alla innehav kan inte värderas på detta sätt. Finansförvaltningen saknar rutiner för uppföljning av värderingen av lika innehav. Bankmedel ch leasing är inte registrerade i Twin, vilket ökar den administrativa risken. Det saknas en funktin för självständig riskkntrll sm skulle kunna ge en berende rapprtering på landstingets risktagande till eknmidirektör ch/eller landstingsråd. 9

12 7.5 Används jämförelseindex ch riskjusterade nyckeltal etc ch är dessa i förekmmande fall ändamålsenliga? Inm rapprteringen under 2010 förekmmer nyckeltal endast i begränsad mån. I en rapprt till AU för 2010 redvisas avkastning på några index i rapprten sm en jämförelse. Dck är inte någt av dessa index i sig representativa för prtföljerna, utan möjligen en mix av dem. Vidare angående index, se van under Finns en tillräcklig uppföljning ch rapprtering såväl till landstingets tjänstemannaledning sm till den plitiska ledningen? Uppföljning ch rapprtering har under 2010 varken följt de egna riktlinjerna eller gd standard. Rapprteringen har inte varit peridisk (annat än på ett högt plan, dvs någn frm av rapprt i samband med del- eller helårsbkslut). Rapprteringen har bestått av muntliga presentatiner på en övergripande nivå med stöd av pwer pint-bilder. Ingen utvärdering av finansförvaltningen har skett. Ansvarig finanshandläggare uppger att det pågår ett prjekt för att möjliggöra peridisk rapprtering av väsentliga nyckeltal sm baseras på infrmatin från systemet Twin. Vidare uppger finansförvaltningen att man välkmnar utvärderingar av verksamheten Finns på mtsvarande sätt sm för kapitalplaceringar regler, rganisatin, rutiner etc för kapitalanskaffning (t ex lån) Ovan givna kmmentarer avser både kapitalplaceringar ch kapitalanskaffning, i tillämpliga delar. B Ädel Auktriserad revisr Sven Höglund Senir Manager, Finansiell risk 10

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB Carnegie Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapprt 1 januari 30 juni

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

l-6 1~3 B ~ILAG-A 000243 UppfdIjningsgranskning av landstingets finansfdrvaitning Landstingets revisorer 2012-06-11 Landstingsstyrelsen

l-6 1~3 B ~ILAG-A 000243 UppfdIjningsgranskning av landstingets finansfdrvaitning Landstingets revisorer 2012-06-11 Landstingsstyrelsen ~ILAG-A 000243 l-6 1~3 B Landstingets revisorer 2012-06-11 LANDSTINGET DAlARNA Landstingsstyrelsen INK 2012-06- 1 4 DNR..A.[?/ri?lQ(r.~[.. SKR... l... KOD... Q~... UppfdIjningsgranskning av landstingets

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 POLICY FÖR DONATIONSFONDERNAS FÖRVALTNING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1992-11-26, 174 ÖVERGRIPANDE MÅL Västerviks kmmun svarar för den eknmiska förvaltningen

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma Riktlinjer ch rekmmendatiner Riktlinjer för peridisk infrmatin sm kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma 23/06/15 ESMA/2015/609 Innehållsförteckning 1 Omfattning... 3 2 Definitiner... 3 3 Syftet

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

ABCIB Holding AB. Delårsrapport

ABCIB Holding AB. Delårsrapport ABCIB Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 september 2010 Med anledning av förändringar

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/704 HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Kommunallagen 84. Bindningar enligt kommunallagen 84 1/10/2017. Vasa Martin Slotte, OFR, CIA KPMG Offentliga Tjänster Ab, OFR-samfund

Kommunallagen 84. Bindningar enligt kommunallagen 84 1/10/2017. Vasa Martin Slotte, OFR, CIA KPMG Offentliga Tjänster Ab, OFR-samfund enligt kmmunallagen 84 Vasa 19.1.2017 Martin Sltte, OFR, CIA KPMG Offentliga Tjänster Ab, OFR-samfund Kmmunallagen 84 Redgörelse för bindningar En kmmunal förtrendevald ch tjänsteinnehavare sm avses i

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Region Skåne. Granskning av utomlänsfakturering Rapport. KPMG AB Offentlig sektor 27 januari 2015 Antal sidor: 10

Region Skåne. Granskning av utomlänsfakturering Rapport. KPMG AB Offentlig sektor 27 januari 2015 Antal sidor: 10 Granskning av utmlänsfakturering KPMG AB Offentlig sektr 27 januari 2015 Antal sidr: 10 Utmlänsfakturering 20150204.dcx KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal Cperative

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Accounting Update #36 December 2014

Accounting Update #36 December 2014 Kära läsare! När detta nummer publiceras är det ungefär en vecka kvar tills jul. Bråda tider. Bkslutstider. Vi ägnar därför den första artikeln till att guida er igenm vilka nyheter sm finns att beakta

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 FÖRSTA KVARTALET Nettmsättningen uppgick till 82,3 (0,4) MSEK Kncernens resultat före avskrivningar var 9,3 (-14,9) MSEK Resultat per aktie var 0,06 (-0,42) SEK Likvida

Läs mer

av den 29 november 2010

av den 29 november 2010 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003

Läs mer

INSTRUKTION 1 (18) INSTRUKTION TILL BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSTILLSTÅND FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

INSTRUKTION 1 (18) INSTRUKTION TILL BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSTILLSTÅND FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRETAG INSTRUKTION 1 (18) INSTRUKTION TILL BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSTILLSTÅND FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Bakgrund Finansinspektinen handlägger ansökan m tillstånd för kreditinstitut, värdepappersföretag,

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLNTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- ch msrgskntret Jhanna Bång 2015-05-18 Sidan 1 av 2 Dnr 2015/0187 VON-4 Diariekd: 719 Vård- ch msrgsnämnden Teritaluppföljning 1 - Verksamhet ch kvalitet Förslag

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

Policy Wastetofuel på Facebook

Policy Wastetofuel på Facebook Helsingbrg 2012-03-15 Plicy Wastetfuel på Facebk Facebk Facebk är ett scialt nätverk, sm i dagsläget är det mest använda i Sverige. Syfte med Facebk: Föra dialg med målgrupper Starta diskussiner Skapa

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Vad kostar Integritet?

Vad kostar Integritet? Vad kstar Integritet? Vägen till Andreas Halvarssn Håkan Mlin Vilka risker påverkar aktieägarvärdet Risks That Matter Fakta m undersökningen Genmförd av Ernst & Yung ch Oxfrd Metrica Fem års histrisk analys

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande Pressmeddelande 27 april 2017 Uttalande från styrelsen för Caperi Hlding med anledning av Advanias ffentliga kntanterbjudande De berende styrelseledamöterna 1 för Caperi Hlding rekmmenderar enhälligt aktieägarna

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver Jan Bergström 2015-08-29 S:t Eriksgatan 48 112 34 Stckhlm 08-6505553 070-7559494 (GSM) janbm70@gmail.cm Näringsdepartementet Remissvar eidas Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin,

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2015

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2015 Revisinsrapprt 2015 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Granskning av delårsbkslut per 30 juni 2015 Vetlanda kmmun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer