BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER"

Transkript

1 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin _sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas i del II. I del III specificeras nivåerna för budgetpsterna sm består av enhetsbidrag enligt i avtalet. Del IV ger en översikt över vilka typer av kntrller förmånstagaren kan bli föremål för ch vilka de tillhörande styrkande handlingarna är. II. KOMPLETTERANDE EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 Mbilitet A. Bidragsberättigande aktiviteter ch kstnader 1. Bidragsberättigande mbilitetsaktiviteter Förmånstagaren ska säkerställa att de individuella s mbilitetsaktiviteter är enligt reglerna i Erasmus+-prgramguiden. Genmförda mbilitetsaktiviteter sm inte uppfyller reglerna i Erasmus+-prgramguiden vilka kmpletteras av reglerna i denna bilaga betraktas sm icke. Bidragsbelppen sm mtsvarar de berörda aktiviteterna ska återbetalas i sin helhet av förmånstagaren. Återbetalningen ska mfatta alla budgetpster sm hänför sig till den icke mbilitetsaktiviteten; dessa kan vara resebidrag, individuellt stöd, rganisatinsstöd ch, m tillämpligt, språkstöd, stöd för specialbehv ch särskilda kstnader. Den minimilängden för mbilitetsaktiviteter sm specificeras i prgramguiden är den krtaste längden för aktiviteten brträknat restiden. 2. Resebidrag Förmånstagaren ska i Mbility Tl rapprtera avreseplats ch plats för aktiviteten för varje mbilitetsaktivitet för vilken resebidrag har beviljats. Om ingen resa ägde rum eller den finansierades från andra källr än Erasmus+-prgrammet (t.ex. en mbilitetsdeltagare befinner sig redan på aktivitetsplatsen i samband med en annan aktivitet än den sm finansieras genm avtalet), ska förmånstagaren rapprtera denna situatin enligt detta i Mbility Tl för varje berörd mbilitet. I detta fall beviljas inget bidrag för resekstnader. 1

2 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin _sv.dc För att fastställa vilken avståndsgrupp sm ska tillämpas ska förmånstagaren använda avståndsräknaren sm finns på kmmissinens webbplats: Mbility Tl räknar ut bidragsbelppen för resr utifrån de tillämpliga enhetskstnaderna. Antagandet är att avreseplatsen är den rt där den sändande rganisatinen är etablerad ch aktivitetsplatsen den rt där den mttagande rganisatinen är etablerad. Om en annan avrese- eller aktivitetsplats rapprteras, ska förmånstagaren ange rsaken till detta i Mbility Tl. 3. Individuellt stöd Förmånstagaren ska i Mbility Tl dkumentera start- ch slutdatumen för mbilitetsaktiviteten utmlands för varje mbilitetsaktivitet för vilken bidrag för individuellt stöd har beviljats. För alla mbilitetsaktiviteter utm studentmbilitet inm högre utbildning, får förmånstagaren vid behv lägga till en resdag genast före utlandsaktivitetens första dag ch en resdag genast efter utlandsaktivitetens sista dag; dessa extra resdagar beaktas vid beräkningen av det individuella stödet. Mbility Tl beräknar bidragsbelppen för individuellt stöd utifrån tillämpliga enhetskstnader. Deltagarna i mbilitetsaktiviteterna ska rapprtera m aktiviteten genm en nline-enkät där de ger sin återkppling i frm av sakuppgifter ch genm sina åsikter m sin utlandsperid ch m förberedelserna för ch uppföljningen av den. Om en deltagare avslutar sitt bidragsavtal med förmånstagaren på grund av frce majeure, det vill säga en förutsedd exceptinell situatin eller händelse sm ligger utanför deltagarens kntrll ch inte har rsakats av någt fel eller någn försummelse sm kan tillskrivas hnm eller henne, har deltagaren rätt att få bidragsbelppet sm mtsvarar den faktiska längden på mbilitetsperiden enligt artikel 2.2 i avtalet mellan förmånstagaren ch deltagaren. Eventuell övrig finansiering ska återbetalas, m inte annat avtalas med den sändande rganisatinen. 4. Organisatinsstöd Bidragsbelppet beräknas autmatiskt av Mbility Tl utifrån det ttala antalet mbilitetsaktiviteter (dvs. avsett m samma deltagare har genmfört en eller flera aktiviteter) sm förmånstagaren rapprterar i Mbility Tl. 5. Kursavgifter Förmånstagaren ska i Mbility Tl för varje deltagare rapprtera m utbildningen utmlands skedde eller inte skedde i frm av deltagande i en kurs för vilken en kursavgift måste betalas, samt uppge start- ch slutdatum för den aktuella kursen. Endast de faktiska kursdagarna beaktas för beräkningen av bidraget för kursavgifter. 2

3 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin _sv.dc Mbility Tl räknar ut bidragsbelppen för kursavgifter utifrån de tillämpliga enhetskstnaderna. 6. Stöd för specialbehv Förmånstagaren ska i Mbility Tl rapprtera m extra bidrag för specialbehv gavs till någn deltagare med specialbehv. I så fall ska förmånstagaren i Mbility Tl rapprtera typen av extra kstnader samt det faktiska belppet för de extra kstnaderna. 7. Särskilda kstnader Särskilda kstnader kan endast mfatta kstnaderna sm ingår i avtalets artikel II Förmånstagaren ska i Mbility Tl rapprtera typen av utgifter ch de faktiska särskilda kstnadernas belpp. Förmånstagaren måste tillhandahålla alla styrkande handlingar för särskilda kstnader i samband med slutrapprten. B. Nedsättning av bidraget för tillfredsställande, fullständigt eller försenat genmförande Otillfredsställande, fullständigt eller försenat genmförande av prjektet knstateras av NK utifrån följande: slutrapprten inlämnad av förmånstagaren; rapprter från enskilda persner sm deltar i mbilitetsaktiviteterna. NK kan även ta hänsyn till infrmatin från andra relevanta källr sm bevisar att prjektet inte genmförs i enlighet med de avtalsenliga bestämmelserna. Övriga infrmatinskällr kan vara uppföljningsbesök, skrivbrdskntrller eller kntrller på plats utförda av NK. en utvärderas utifrån kvalitetskriterier ch pängsätts på en skala med högst 100 päng. Om slutrapprten ttalt får under 50 päng, minskar NK det slutliga bidragsbelppet på grund av tillfredsställande, fullständigt eller försenat genmförande av prjektet, även m alla aktiviteter sm rapprterats var ch faktiskt ägde rum. en utvärderas tillsammans med mbilitetss rapprter med en gemensam uppsättning kvalitetskriterier sm fkuserar på: Hur väl aktivitetens genmförande överensstämde med den gdkända bidragsansökan Kvaliteten på läranderesultaten ch inverkan på Inverkan på de deltagande rganisatinerna 3

4 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin _sv.dc Kvaliteten på de praktiska arrangemangen till stöd för mbiliteten, när det gäller förberedelser, uppföljning ch stöd till under deras mbilitetsperid Kvalitetsarrangemangen för erkännande/tillgdräknande av s läranderesultat Hur väl bidragsbelppen till mbilitets överfördes till dem i enlighet med villkren i avtalet mellan förmånstagaren ch deltagaren sm gjrts upp enligt mallen i avtalets bilaga IV En minskning av bidraget på grund av tillfredsställande, fullständigt eller försenat genmförande tillämpas på det slutliga belppet för rganisatinsstöd ch stöd för särskilda kstnader ch minskningen uppgår till: 25 % m slutrapprtens ttalpäng är 41 50; 50 % m slutrapprtens ttalpäng är 26 40; 75 % m slutrapprtens ttalpäng är C. Ändringar av bidraget C.1 Ändring av bidraget för att ytterligare medel är tillgängliga Om ytterligare medel blir tillgängliga för NK för (m)fördelning till förmånstagare, kan det högsta sammanlagda bidragsbelppet sm anges i artikel I.3.1 höjas enligt följande villkr: Förmånstagaren har inte beviljats hela det ansökta bidraget inm den huvudsakliga ansökningsmgången på grund av str efterfrågan ch begränsad budget, ch inte för att förmånstagaren tidigare skulle ha uppvisat dåliga resultat; Uppgifterna i delrapprten ch infrmatinen införd i Mbility Tl visar att genmförandet av den ursprungligen beviljade mbiliteten mtsvarar bidragsavtalet. Det slutliga bidragsbelppet sm beviljas får inte överstiga belppet sm sökande anhållit i den ursprungliga bidragsansökan. C.2 Ändringar i avtalet Enligt avtalets artikel II.11 ska alla ändringar av bidraget sm beskrivs i punkt C.1 van ske i frm av en ändring av avtalet. 4

5 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin _sv.dc III. Belpp sm tillämpas för enhetsbidrag 1. Resebidrag Resans längd Belpp Mellan 100 ch 499 km: 180 EUR per deltagare Mellan 500 ch 1999 km: 275 EUR per deltagare Mellan 2000 ch 2999 km: 360 EUR per deltagare Mellan 3000 ch 3999 km: 530 EUR per deltagare Mellan 4000 ch 7999 km: 820 EUR per deltagare 8000 km eller mer: 1100 EUR per deltagare Obs: Resans längd syftar på avståndet mellan avreseplatsen ch aktivitetsplatsen, medan belpp mfattar bidraget för resa både till ch från aktivitetsplatsen. 2. Individuellt stöd Mttagande land Persnalmbilitet Belpp per dag i EUR Danmark, Irland, Nederländerna, Sverige, Strbritannien 120 Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Grekland, Frankrike, Italien, Cypern, Luxemburg, Ungern, Österrike, Plen, Rumänien, Finland, Island, Liechtenstein, Nrge, Schweiz, Turkiet 105 Tyskland, Spanien, Lettland, Malta, Prtugal, Slvakien, f.d. jugslaviska republiken Makednien 90 Estland, Kratien, Litauen, Slvenien 75 Obs: Belppet per dag beräknas enligt följande: Till ch med aktivitetens 14:e dag: belppet per dag per deltagare enligt tabellen van + från ch med aktivitetens 15:e till ch med 60:e dag: 70 % av belppet per dag per deltagare enligt tabellen van 3. Organisatinsstöd Till ch med den 100:e deltagaren: 350 EUR per deltagare + efter den 100:e deltagaren: 200 EUR per ytterligare deltagare. 5

6 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin _sv.dc 4. Kursavgifter 70 EUR per dag per deltagare, högst 700 EUR per deltagare per kurs IV. Bestämmelser för styrkande handlingar Enligt artikel II.27 kan förmånstagaren blir föremål för kntrller ch revisiner med avseende på avtalet. Syftet med kntrller ch revisiner är att fastställa m förmånstagaren har administrerat bidraget i enlighet med reglerna i avtalet för att kunna definiera det slutliga bidragsbelppet sm förmånstagaren är berättigad till. För detta ändamål kan förmånstagaren bli föremål för följande typer av kntrller: Kntrll av slutrapprten: NK kntrllerar i sina lkaler slutrapprteringen för att fastställa det slutliga bidragsbelppet sm förmånstagaren är berättigad till. Denna typ av kntrll utförs för alla förmånstagare; Skrivbrdskntrll: Detaljerad kntrll av styrkande dkument i NK:s lkaler, vanligen under eller efter slutrapprteringen, m avtalet ingår i NK:s sampel för skrivbrdskntrller sm krävs av kmmissinen eller m NK har utsett avtalet för en speciell skrivbrdskntrll utifrån sin riskbedömning; Kntrller på plats: Kntrll i förmånstagarens lkaler eller i någn annan lkal sm är relevant för prjektets genmförande. Förmånstagaren kan bli föremål för en kntrll på plats m avtalet ingår i NK:s sampel för kntrller på plats sm krävs av kmmissinen eller m NK har utsett avtalet för en speciell kntrll på plats utifrån sin riskbedömning. Det finns tre typer av kntrller på plats: Kntrll på plats under aktiviteten: kntrll sm utförs under prjektets genmförande Kntrll på plats efter aktiviteten: kntrll sm utförs efter prjektets slut ch vanligen efter kntrll av slutrapprten; I tabellen nedan specificeras vad NK verifierar för varje budgetpst inm de lika typerna av kntrller. Förmånstagaren ska bservera att NK för alla typer av kntrller även kan begära handlingar eller bevis sm specificeras för en annan typ av kntrll i tabellen nedan. För kntrllerna ska förmånstagaren inlämna de styrkande dkumenten i riginal. Om förmånstagaren inte har rättslig behörighet att skicka riginalhandlingarna till NK för slutrapprten eller skrivbrdskntrller, får förmånstagaren i stället skicka en kpia. NK ska returnera riginalen av de styrkande handlingarna till förmånstagaren när analysen av handlingarna är slutförd. 6

7 GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin _sv.dc Budgetpst Kntrll av slutrapprten Skrivbrdskntrll Kntrll på plats under aktiviteten Kntrll på plats efter aktiviteten Resebidrag Genmförande ch artikel Bkföring av prjektkstnaderna i förmånstagarens redvisning Individuellt stöd Genmförande ch artikel Bkföring av prjektkstnaderna i förmånstagarens redvisning Organisatinsstöd Genmförande ch artikel Bkföring av prjektkstnaderna i förmånstagarens redvisning Kursavgifter Inte tillämpligt artikel Bkföring av prjektkstnaderna i förmånstagarens redvisning Stöd för specialbehv artikel II.16.4 Genmförande ch artikel II.16.4 Bkföring av prjektkstnaderna i förmånstagarens redvisning Särskilda kstnader handlingar enligt artikel II.16.4 artikel II.16.4 Aktivitetens genmförande ch artikel II.16.4 Bkföring av prjektkstnaderna i förmånstagarens redvisning 7

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

.eu-domännamn registreringspolicy

.eu-domännamn registreringspolicy .eu-domännamn registreringspolicy 1/13 INNEHÅLL Innehåll... 2 Definitioner... 3 Syfte och omfattning... 3 Paragraf 1. Registranten måste avgöra huruvida denne uppfyller de allmänna kriterierna för rätt

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

22.2.2012. kring. som anges i denna. internationellt samarbete CIMO publicerar en CIMO. Tiina. Karro

22.2.2012. kring. som anges i denna. internationellt samarbete CIMO publicerar en CIMO. Tiina. Karro 22.2.2012 Insatsen lärarfortbildning i anslutning till Europatemat inom programmet Skolan i Europa Europa i skolan Management Partnership (GCI-PG-A-FI-DG COMM-No01) FÖRSLAGSINFORDRAN Centret för internationell

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014 Anmälda brtt Preliminär statistik för första halvåret 2014 Brttsförebyggande rådet Bx 1386 111 93 Stckhlm Tel 08-401 87 00 inf@bra.se www.bra.se 2(25) Reprted Sammanfattning ffences Samtliga brtt Under

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer