Processbeskrivning fakturahantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processbeskrivning fakturahantering"

Transkript

1 ST 2013/ Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från

2 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment 6 2 (7)

3 Fakturahantering LNU Fakturahantering Detta dkument har till syfte att beskriva fakturahanteringen inm LNU ch de regelverk sm styr denna hantering så väl externt sm internt. I förrdningen 2000:606 m myndighetens bkföring finns de bestämmelser sm Linnéuniversitetet (LNU) har att tillämpa för sin bkföring. Denna skyldighet mfattar även begreppet intern kntrll. För att fullgöra denna skyldighet krävs vissa kntrller inm LNU i både system ch arbetsrutiner. Enligt LNU:s plicy för arbetet med intern styrning ch kntrll (ISK) har ledningen ansvar inför regeringen att verksamheten: Bedrivs effektivt Sker enligt gällande rätt ch de förpliktelser sm följer av Sveriges medlemskap i EU Redvisas på ett tillförlitligt ch rättvisande sätt Hushållar väl med statens medel Vidare är en viktig förutsättning för att skapa en gd intern kntrll att medarbetarna har tillräcklig kunskap m dess syfte för att bland annat: Skydda mt fel, brtt ch egentligheter Skydda persnal mt berättigade misstankar Att lagar, avtal, regler, plicys ch beslut följs Mål Detta dkument avser beskriva hur fakturahanteringen skall bedrivas inm LNU LNU strävar efter en effektiv hantering av så väl inköp sm fakturr. Rörande inköp bedrivs idag ett utvecklingsarbete inm ramen för prjektet ESKIL sm har till syfte att förändra inköpsprcessen ch möjliggöra för elektrniska inköp. För att uppnå en effektiv hantering sker idag all fakturahantering elektrniskt i Agress. Denna hantering ger möjlighet till gd internkntrll via tillgänglighet till vem/vilka sm hanterat en faktura samt att fakturabilden är tillgänglig. Genm denna hantering underlättas senare kntrller av såväl LNU sm revisrer. 3 (7)

4 Prccessbeskrivning Alla fakturr ankmmer till LNU elektrniskt antingen direkt i elektrnisk frm eller via att pappersfakturrna scannats hs Itella. LNU eftersträvar att under 2013 övergå till att endast ta emt elektrniska fakturr i Svefaktura frmat i de fall det är tillämpligt för leverantören. Fakturr i mail eller pdf-frmat accepteras inte. För att en faktura skall gå till betalning samt att myndigheten skall uppfylla externa ch internt satta krav på gd kntrll hanteras fakturrna i följande steg där berörda parter har ett ansvar för de delar sm faller inm dess rll vilka beskrivs nedan. Samtliga arbetsmment kmmer ckså att beskrivas för att ge en kmplett bild över hur fakturahanteringen bedrivs. Rller/ansvar Det finns fyra lika rller sm kan tilldelas en eller flera persner. Inm ramen för dessa rller finns ett antal arbetsuppgifter ch ansvar sm kan innehas av en eller flera persner Central fakturahantering Registrera nya leverantörer Kntrllera nya leverantörer F-skatt Läsa in samtliga fakturr för vidare hantering Ankmstregistrera/felhantera de fakturr sm inte innehåller krrekt infrmatin Övervaka faktura flödet Kntrllera att uppsatta redvisningsregler följs Definitivbkföra fakturr Genmföra betalningar gentemt Bank Fakturahantering på fakultets-, avdelningsnivå Utföra frmella kntrller av Leverantör 4 (7)

5 Utföra kntering Beslutat av: Fakturanummer Förfalldatum Fakturadatum Mmsbelpp Fakultets, institutins-, avdelningstillhörighet Avvisa felaktiga fakturarader Vidarebefrdra fakturarader tillhörande annan fakultet, avdelning Kmmentarer i fall där syften etc. är känt redan vid knteringstillfället Kntrller att LNU följer Skatteregler Riktlinjer/ plicys ( rese- ch representatinsplicy följs) Kmpletterar med bilagr ch underlag dels elektrniskt ch i riginal med verifikatins nummer till eknmiavdelningen Distribuerar fakturan vidare till gdkännare Övervaka faktura flödet på fakulteten/ avdelningen så att betalning sker i rätt tid Vara ett stöd ch ge handledning till gdkännare ch slutattestanter Gdkännare Av praktiska skäl för att uppnå en gd intern kntrll är det nödvändigt att det finns persner sm gdkänner riktigheten i fakturrna. Detta finns definierat i slutattestisntruktinen. Detta mment kan ske på två nivåer dels i frm av leveransgdkännande ch ett kstnadsgdkännande exempelvis av en budget ansvarig Intyga att inköpet är krrekt Kntrllera att varan tjänsten är levererad ch att antal ch pris är krrekt Avvisa fakturarader sm innehåller felaktigheter med en kmmentar m vad sm avviker, dessa fakturr går då tillbaka till fakturahanteringen på fakultetsnivå Kmmentera syftet ch ändamålet med inköpet, detta görs genm en kmmentar eller via en bilaga Kstnadsgdkännande i de fall institutinen har delegerat ett budgetansvar sker här ett kstnadsgdkännande, detta är dck inte knutit till slutattestinstruktinen ch regelverket för slutattest Det är viktigt att detta mment sker för en gd internkntrll, dck kan detta mment utgå i de fall det inte finns någn given gdkännare. Alla sm är berörda av fakturahanteringen skall finnas i systemet, undantag görs i de fall beställaren har ett ytterst fåtal beställningar per månad. Slutattestant Slutattest är den sista attest sm görs på en faktura. Denna attest definieras av slutattestinstruktinen för LNU med dnr: LNU 2012/462 ch ges persner i chefspsitin. När slutattesten är utförd är fakturan klar för vidare hantering ch slutligen bkföring ch betalning. I de fall fakturan avser egen kstnad eller belppet överstiger uppsatta belppsgränser görs flera slutattester. 5 (7)

6 Arbetsmment Skanning ch tlkning Pappersfakturrna skannas ch tlkas hs Itella ch skickas elektrniskt till LNU De elektrniska fakturrna kmmer direkt till ss via Itellas fakturaväxel. Fakturan inklusive bilagr läses in i eknmisystemet Agress. I de fall leverantören inte finns sedan tidigare läggs denna upp. När fakturan läses in tilldelas den ett verifikatinsnummer sm följer fakturan. Har tlkning av fakturans alla uppgifter skett krrekt behövs ingen ytterligare ankmstregistrering utan fakturrna går ut för hantering på fakultets- avdelningsnivå Ankmstregistrera/felhantering I de fall alla uppgifter inte tlkats krrekt på en faktura måste fakturan hanteras manuellt via ankmstregistreringen där den krrigeras. Därefter går den vidare för hantering i nästa steg. Faktura hantering på fakultets-, avdelningsnivå I de fall fakturrna är krrekta ch innehåller krrekta referenskder skickas fakturan direkt till berörd rll enligt fördefinierade regler. Till denna rll knyts en eller flertalet persner. Infrmatin m uppgifter att hantera samt påminnelser m detsamma kmmer via E-pst. I detta mment knteras fakturan enligt gällande redvisningsregler ch utifrån den eknmimdell sm fakulteten, avdelningen har. Därför är det viktigt att dessa persner har gd kännedm m denna för en effektiv ch krrekt hantering så snart sm möjligt i kedjan. Fakturrna går här efter vildare för gdkännande via kntering på begreppet anv. I de fall gdkännaren returnerar en faktura på någt sätt kmplettas fakturan utifrån detta ch skickas där efter vidare antingen på nytt till en gdkännare eller direkt till en slutattestant via kntering på anv=slut. Då gdkännandet skett via angivandet av en kmmentar i samband med att fakturan returneras kan fakturan skickas direkt till slutattestant. Gdkännande Gdkännande sker via Agress webb. Gdkännare får ett epst meddelande m att det finns fakturr att hantera, på samma sätt får de en påminnelse m de inte har hanterat den samma inm en viss tid. Gdkännaren utför de kntrller sm de har enligt rller ch ansvar van. Gdkännaren har möjlighet att kmmentera avvikelser ch ändra kstnadsbärare m denna skulle vara felaktig. Gdkännaren bör därför ha tillgång till de kstnadsbärare sm är aktuella för dem. Slutattest Slutattest sker via Agress webb. Slutattestanten får ett epst meddelande m att det finns fakturr att hantera, på samma sätt får de en påminnelse m de inte har hanterat den samma inm en viss tid. Slutattestanten utför de kntrller sm de har enligt rller ch ansvar van. Slutattestanten har möjlighet att kmmentera avvikelser ch ändra kntering m denna skulle vara felaktig. 6 (7)

7 Kntrll Här kntrlleras att redvisningsregler följs på ett krrekt sätt. Kntrller görs på fakturr sm avser: Representatin, resr, kurser ch knferenser Utlandsfakturr Fakturr med värdet Byt i knteringsfält Vissa leverantörer Anläggningar Bkföring Efter att fakturan är färdighanterad i flödet är den klar för definitiv bkföring ch utbetalning. Denna hantering finns beskrivet i interna rutiner ch dkument 7 (7)

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005. REVISIONSRAPPORT Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor Arvika kommun September 2005 Rolf Aronsson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av synpunkter...3

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014 Anmälda brtt Preliminär statistik för första halvåret 2014 Brttsförebyggande rådet Bx 1386 111 93 Stckhlm Tel 08-401 87 00 inf@bra.se www.bra.se 2(25) Reprted Sammanfattning ffences Samtliga brtt Under

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer