AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01"

Transkript

1 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB Org-nr: Org-nr: VISBY Prästgårdsgränd 2, Älvsjö 1 SYFTE Detta upphandlingsavtal reglerar entreprenörens åtagande att för beställarens räkning, på ett fackmässigt, msrgsfullt ch miljövänligt sätt tillgdse köparens behv av persnlig assistans. Gtlands kmmun skall på entreprenörens begäran lämna entreprenören den infrmatin, de uppgifter ch de handlingar sm Gtlands kmmun förfgar över ch sm entreprenören behöver för att genmföra uppdraget. Entreprenören skall under hela avtalsperiden inneha erfrderliga tillstånd från Scialstyrelsen. I det fall sådant tillstånd saknas hävs upphandlingsavtalet. 2 OMFATTNING Denna upphandling gäller för Gtlands kmmun. Entreprenören svarar för att tjänsten utförs på sätt sm följer av dennes anbud i upphandlingen samt de övriga åtaganden sm följer av förfrågningsunderlag ch avtal. 3 AVTALSPERIOD Avtalet gäller under 4 år med ptin m förlängning 2+1 år. Begäran m förlängning skall ske senast Sker ingen begäran m förlängning upphör avtalet att gälla. Därefter skall ny upphandling göras eller verksamheten återtas av Gtlands kmmun. 4 KONTAKTPERSONER Beställare Entreprenör Kntaktpersn: David Taylr Kntaktpersn: Un Jhanssn E-pst: E-pst: Telefn: Telefn: Mbil: Mbil:

2 5 ERSÄTTNING Gtlands kmmun betalar entreprenören en subventin till den statliga assistansersättningen. Subventinen blir 24 (tjugfyra) krnr per utförd timme för avtalets första år. Från ch med avtalets andra år skall verksamheten bedrivas helt inm ramen för det statliga assistansbelppet. 6 BESTÄLLNING Beställningen avser utförande av Persnlig assistans enligt LASS för vuxna med pstadress Visby sm är myndiga ch sm har avslutat sin grundutbildning till ch med gymnasienivå ch sm väljer Gtlands kmmun sm assistansanrdnare 7 AVBESTÄLLNING Entreprenören skall mgående meddela försäkringskassan samt kmmunens LSShandläggare m en persn flyttat, bytt till annan assistansanrdnare eller av annan anledning ej längre skall få sin assistans utförd av Gtlands kmmuns upphandlade entreprenör. 8 FAKTURERINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR 8.1 Faktureringsvillkr Entreprenören skall varje månad under avtalets första år lämna faktura till kmmunen. Fakturan skall avse subventinen till det statliga assistansbelppet med 24 krnr per utförd timme ch fakturan skall precisera antalet utförda timmar sm utgör underlag till framräkning av kmmunens subventin för den aktuella månaden. En kpia av den tidsredvisning sm entreprenören lämnar till Försäkringskassan bifgas den månatliga fakturan till kmmunen sm del av underlaget. Denna subventin av den statliga assistansersättningen skall endast utbetalas under avtalets första 12 (tlv) månader. Fakturrna lämnas månadsvis i eftersktt. 8.2 Fakturamärkning På samtliga fakturr till Gtlands kmmun avseende detta avtal skall under Er referens följande framgå: ZZ Referensen skall alltid anges i samband med beställning. Om referens saknas på fakturan kan det medföra försenad betalning. 8.3 Faktureringsadress Faktura i ett exemplar ställs till: Gtlands kmmun, Bx 1341, VISBY. Även eventuella påminnelser ch krav sänds till samma adress. 8.4 Betalningsvillkr Om anledning till anmärkning mt faktura eller verkställd leverans inte föreligger, betalas fakturan inm 30 dagar räknat från ankmstdag. Mtsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans.

3 8.5 Dröjsmålsränta Om köparen inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser. Samlingsfaktura avseende dröjsmålsränta sm mfattar flera lika enheter inm kmmunen accepteras ej. 9 UPPFÖLJNING Entreprenören skall en gång per år skriftligen redvisa sin verksamhetsberättelse. Där ska framgå hur skallkrav ch kvalitetskriterier har uppfyllts samt ingå förteckning över genmförda kmpetensutvecklingsinsatser för persnal ch de särskilda kmpetensutvecklingsinsatserna för de enskilda persnalgrupperna. De skallkrav sm avser löpande verksamhet samt de utvärderingsfrågr sm har pängsatts vid anbudsutvärdering ch sm avser löpande verksamhet kmmer att årligen följas upp genm regelbundna möten ch dialg med scialförvaltningen 10 INSYN /TILLSYN I VERKSAMHETEN Gtlands kmmun skall ha rätt att ta del av allt material hs entreprenören sm av Gtlands kmmun bedöms vara relevant för uppföljning av verksamheten. 11 UNDERLEVERANTÖR Underleverantören åtar sig att utföra uppdraget med samma utfästelser sm anbudsgivaren gör i sitt anbud. 12 FÖRSÄKRING OCH SKADA PÅ PERSON ELLER SAK Entreprenören ansvarar för samtliga skadr sm uppkmmer p.g.a. eller i samband med uppdraget. Detta inkluderar ansvar för annan, för vilken anbudsgivaren svarar. Entreprenören förbinder sig att teckna ch under hela avtalstiden vidmakthålla erfrderligt försäkringsskydd för sitt åtagande enligt detta avtal. Brukarens behv av persnlig tekniska hjälpmedel tillgdses av Gtlands kmmuns Häls- ch sjukvårdsförvaltning. Behv av tekniska hjälpmedel sm arbetsmiljöåtgärd bekstas av entreprenören inm ramen för assistansersättningen. 13 FORMEN FÖR TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR I UPPHANDLINGSAVTALET Tillägg ch ändringar till detta upphandlingsavtal skall vara skriftliga ch undertecknade av båda parter för att vara bindande. 14 REGLER OCH MYNDIGHETSBESLUT Gällande lagar, regler ch myndighetsbeslut skall följas. I de fall ändring, sm inte skäligen kunnat förutses, sker i gällande föreskrifter vilka medför väsentligt förändrade krav beträffande förutsättningarna för upphandlingsavtalets tillämpning på annat sätt väsentligen förändras, äger vardera parten rätt att under löpande avtalstid påkalla förhandling. Kan parterna inte kmma överens vid sådan förhandling, har part rätt att säga upp upphandlingsavtalet till upphörande i förtid med en uppsägningstid m sex månader. Uppsägningstiden räknas från det att skriftlig uppsägning kmmit mtparten tillhanda.

4 15 ÖVERLÅTELSE AV UPPHANDLINGSAVTAL Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk persn utan parternas skriftliga gdkännande. 16 HÄVNING OCH UPPSÄGNING AV AVTAL Beställaren har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till medelbart upphörande m Entreprenören försätts i knkurs, träder i likvidatin, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan antas vara på bestånd Entreprenören överlåter avtalet på annan part utan skriftligt gdkännande Beställaren har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande tretti (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, m Entreprenören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sciala avgifter ch övriga betalningsåligganden sm enligt lag eller kllektivavtal åvilar arbetsgivare Entreprenören underlåter att teckna eller erlägga premier för angivna försäkringar Entreprenören i väsentligt hänseende åsidsätter sina skyldigheter enligt detta avtal ch inte vidtar rättelse inm tretti (30) dagar efter avsändandet av skriftligt meddelande härm Entreprenören bryter mt lag, förrdning eller av myndighet utfärdad föreskrift Entreprenören har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande tretti (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, m Beställaren i väsentligt hänseende åsidsätter sina skyldigheter enligt detta avtal ch inte vidtar full rättelse inm tretti (30) dagar efter skriftligt meddelande därm Beställaren är i dröjsmål med betalning enligt punkt 13 van ch inte erlägger betalning till säljaren senast tretti (30) dagar efter skriftlig anmaning därm 17 FORCE MAJEURE Parterna äger inte rätt att gentemt varandra åberpa underlåtenhet att fullgöra upphandlingsavtalet m fullgörandet hindras till följd av mständighet utanför parternas kntrll såsm arbetsknflikt, naturhändelse, krig, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga m drivmedel, myndighetsbeslut eller dylikt. För att part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt van skall han skriftligen utan dröjsmål underrätta mtparten m att sådana mständigheter har inträffat. 18 HANDLINGARS INBÖRDES FÖRHÅLLANDE Kntraktshandlingarna kmpletterar varandra. Om kntraktshandlingarna skulle visa sig vara mtsägelsefulla i någt avseende gäller de, m inte mständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande rdning: 1. skriftliga ändringar ch tillägg till detta avtal, i mvänd datumrdning. 2. detta avtal med bilagr. 3. eventuella kmpletteringar av förfrågningsunderlaget, i mvänd datumrdning. 4. förfrågningsunderlag med bilagr.

5 5. eventuella kmpletteringar av anbudet, i mvänd datumrdning. 6. anbud med bilagr. 19 TVIST Tvist med anledning av detta avtal, vilken ej kan göras upp i gd, skall slutligen avgöras av svensk allmän dmstl där köparen svarar i tvistemål med tillämpning av svensk rätt. Detta upphandlingsavtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Visby För Gtlands kmmun För Omsrgshuset i Stckhlm AB Lena Lager Scialdirektör Besim Akdgan Verkställande Direktör

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss

Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss Avtal Medicinsk fotvård för patienter med remiss AVTALSPARTER: VÅRDGIVARE BESTÄLLARE Landstinget Västmanland 721 89 VÄSTERÅS Bankgironr: Bankgironr: 5261-0920 Plusgironr: Plusgironr: Organisationsnr: Organisationsnr:

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD Gulmarkerad text kommer att tas bort eller kompletteras i det slutliga avtalet 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen 2015-03-09 Upphandlande organisation Region Östergötland Örjan Lehnberg Extern remiss Sänkaläsare med tillbehör UC-2013-213 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

AVTAL xxx 1. BAKGRUND

AVTAL xxx 1. BAKGRUND 1 Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har med Västra Götalandsregionen, Servicenämnden, nedan kallad Leverantören, 232100-0131, träffat följande avtal. AVTAL avseende

Läs mer

KONTRAKTSFÖRSLAG. Reviderat 121129 Vård- och omsorgsnämnden 91 Dnr von12/66.

KONTRAKTSFÖRSLAG. Reviderat 121129 Vård- och omsorgsnämnden 91 Dnr von12/66. KONTRAKTSFÖRSLAG Reviderat 121129 Vård- och omsorgsnämnden 91 Dnr von12/66. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Nyköpings kommun (nedan kallad Kommunen ), och NN (nedan kallad

Läs mer

Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst. enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst. enligt lag om valfrihetssystem, LOV Bilaga 3 Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, staden och utförare, har följande avtal träffats.

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer