Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår"

Transkript

1 Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: Reviderad: Götebrg

2 Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument... 4 Begrepp... 4 Budget... 4 Uppdrag/prjekt... 5 Kstnadsställe... 5 Kntplan... 5 Mttagning... 5 Utlägg... 6 Äskningar... 6 Redvisning ch ersättning av stöd, äskningar ch utlägg... 7 Handkassr... 7 Kntkrt för Göta studentkår... 8 Verksamhetsbidrag kårföreningar... 8 Fakturering leverantör... 9 Fakturering kund... 9 Arvderingar... 9 Försäljning av biljetter ch anmälningar Riktlinjer för mat- ch resekstnader Fakultetsbidrag för studiescial verksamhet Medlemsavgifter Flkuniversitetet Sammanställning av hänvisning till dkument Götebrg

3 Sida 3/13 Grundläggande infrmatin Organisatinsnummer: Räkenskapsår: 1 juli till 30 juni Besöksadress: Studenternas hus Götebrg Handbkens syfte Denna handbk syftar till att infrmera berörda inm Göta studentkår m rutiner ch regler gällande hantering av rganisatinens eknmi. Detta är ett levande dkument vars första versin utvecklades under 2011/2012. De blanketter sm handbken refererar till är vid fastställande under utveckling ch kan kmma att revideras åter. Det högst beslutande rganet i rganisatinen är fullmäktige. Inm rganisatinen finns långtgående delegatin till kårstyrelse, sektinsstyrelse, kansli ch prjektansvariga. Det är kårstyrelsens ansvar att eknmiska rutiner ch rganisatin uppfyller de krav sm ställs både i lagstiftning, allmän praxis ch interna rutiner. De sm är eknmiskt ansvariga på någn nivå i rganisatinen har ckså ansvar för att själva hålla sig uppdaterade på de regler sm gäller för dem ch vilka rättigheter ch skyldigheter sm finns. Vid frågr eller klarheter ligger det på den ansvarige att se till att få tillräcklig hjälp. Göta studentkår är en idéburen rganisatin ch en gd eknmihantering är nödvändig för att på bästa sätt kunna uppfylla syftet. Organisatinen syftar inte till att göra vinst eller maximera försäljning eller någt liknande. Målet är verksamheten, av ch för studenter! Pengarna är ett medel, inte ett mål. I en gd eknmisk hantering ingår att kntanthanteringen minimeras ch att alla transaktiner bkförs snarast. En riktigt skött eknmisk hantering gör det enklare, mer effektivt ch tydligare för alla sm bedriver ch granskar Göta studentkårs verksamhet. Men km ihåg att viktigast av allt är att alla pengar sm rör sig in, ut ch inm Göta studentkår ska användas för att uppfylla Göta studentkårs syfte, vilket fastslås i 1:2 i stadgan: Göta studentkårs syfte är att tillvarata, främja ch bevaka sina representerade studenters intressen i utbildningsfrågr. Göta studentkår ska ckså tillvarata, främja ch bevaka sina medlemmars intressen i sciala frågr sm rör medlemmarnas studiesituatin. Fastställd: Reviderad: Senaste versinen av eknmihandbken finns alltid på Götebrg

4 Sida 4/13 Styrdkument Det finns ett antal styrdkument sm rör eknmiska förhållanden inm rganisatinen. Om någt skiljer sig åt i denna handbk ch fastställt styrdkument är styrdkumentet att betrakta sm gällande. Handbken syftar till att vara en sammanställning av befintliga beslut. Styrdkumenten finns tillgängliga på gta.gu.se/karen/dkument/styrdkument/ Begrepp Beslutsrätt: I fullmäktiges delegatinsrdning, kårstyrelsens delegatinsrdning ch i beslut fattade av kår- ch sektinsstyreler regleras vilka rgan ch persner sm har rätt att fatta beslut i eknmiska frågr. Ofta innebär det att den sm är ansvarig för en rganisatrisk del har rätt att fatta beslut inm budget. Det kan exempelvis innebära att sektinsstyrelsen har beslutsrätt inm budgetpsten sektinen upp till en viss nivå. Beslutsrätt kan även delegeras vidare, exempelvis till valnämnd, kmmitté eller prjektledare. Attesträtt: Att attestera innebär att kntrllera ch bekräfta att behörig persn har agerat ch att prestatiner/aktiviteter ch transaktiner stämmer med beslut ch att villkr är riktiga. En persn får aldrig attestera utgifter eller kstnader sm rör persnen själv. Den sm attesterar signerar vanligtvis med sitt namn att kntrllen har gjrts. Att attestera ett utlägg eller en faktura får bara den göra sm fått en attesträtt delegerad. Attesten har sm syfte att dkumentera att kstnaden/utgiften får belasta den verksamhet, budgetpst eller rganisatriska del sm attestanten har attesträtt för. Attesten är ckså en upplysning till den sm har rätt att utanrdna medel att sakunderlaget är krrekt. Alla eknmiska transaktiner ska attesteras i enlighet med denna instruktin. Detta innebär såväl utbetalningar av alla slag sm inbetalningar ch interna transaktiner. Utanrdningsrätt: Det innebär rätten att flytta pengar ur Göta studentkårs kassa eller bankknt. Utanrdningsrätt tillkmmer vanligvis anställda ch kårpresidie upp till vissa nivåer, samt de individer sm får kntrkrt till Göta studentkårs bankkntn. Läs mer på gta.gu.se/karen/dkument/styrdkument: Kårstyrelsens delegatinsrdning Fullmäktiges delegatinsrdning Budget Fullmäktige fastställer rganisatinens rambudget på knstituerande fullmäktigemöte. I budgeten anges Göta studentkårs ttala budgeterade intäkter ch kstnader ch bifgat finns specificerade budgetar för alla sektiner samt övriga av fullmäktige fastställda enheter. Budget bör upprättas för alla större prjekt, rgan ch uppdrag utifrån de ramar sm fastställs av fullmäktige. Krav på upprättande av budget ställs av den rganisatriska enhet inm vilken prjektet eller rganet verkar ch fastställs av samma rganisatriska enhet. Exempel på detta är hur budgetpsten Kårval faller under kårstyrelsens dispsitin, men kan delegeras till valnämnd sm då initialt har att upprätta en budget sm kårstyrelsen har att fastställa. Läs mer på gta.gu.se/karen/dkument/styrdkument: Budget 2012/ Götebrg

5 Sida 5/13 Uppdrag/prjekt Beslut kan fattas m att utse ansvariga för lika prjekt, ch tilldela behörighet att dispnera medel för detta prjekt. Det kan exempelvis vara att valnämnden utses för att arrangera kårvalet eller att en mttagningskmmitté utses för att samrdna mttagningen. Om individer ska få behörighet att dispnera medel i budgeten utan att fråga behörig styrelse inför varje utlägg ska beslut fattas. Exempelvis kan beslutet vara likt nedanstående att valnämnden får behörighet att dispnera budgetkntt Kårval upp till att valnämndens rdförande får rätt att attestera kstnader sm härrör till kårvalet upp till 5000 kr att kstnader sm överstiger 5000 kr ska attesteras av valnämndens rdförande ch kårpresidial att samtliga kstnader sm härrör till kårvalet ska redvisas senast 15 maj Observera att fullständig eknmisk redvisning ska ske. Kstnadsställe Kstnadsställen är centralt för all redvisning. Även m alla Göta studentkårs pengar är i en ch samma ptt är det viktigt för ledning ch möjligheten att återrapprtera att kunna följa upp vilken rganisatrisk del lika kstnader rör. Kstnadsställe ska alltid anges, exempelvis på utlägg, kundfakturr ch leverantörsfakturr. Ange med fördel endast siffran för kstnadsstället. Följande kstnadsställen finns i dagsläget: 1 Kansli ch kårstyrelse 2 Naturvetarsektinen 3 Samhällsvetarsektinen 4 It-sektinen 5 Humanistsektinen 6 Dktrandsektinen 7 Utbildningsvetenskapliga sektinen 99 Pub- & eventkmmittén Kntplan Göta studentkårens kntplan används för att kunna följa upp vad lika kstnader faktiskt handlar m. Exempelvis kan ett kvitt på mat vara en kstnad kpplad till fullmäktige, till valnämnd eller till resr. Det är inte alltid självklart vilket knt sm passar bäst, när det inte finns någt sm är helt rätt. Välj då det sm är närmast ch se till att underlaget är så utförligt att det är lätt att se vad det är för någt. Läs mer på gta.gu.se/karen/dkument/styrdkument: Kntplan Göta studentkår Mttagning Arbetet med mttagning av nya studenter behöver dels kunna redvisas internt inm Göta studentkår, dels gentemt universitetets fakulteter sm ger bidrag för att Göta studentkår ska utföra universitetes uppdrag att välkmna nya studenter. Kstnader ch intäkter för mttagningen redvisas därför dels på kstnadsställe ch knt, likt alla andra kstnader ch intäkter, dels sm prjekt. Prjektnumren är följande: Götebrg

6 Sida 6/13 10 Mttagning, gemensamma aktiviteter 20 Mttagning naturvetarsektinen 30 Mttagning samhällsvetarsektinen 40 Mttagning IT-sektinen 50 Mttagning Humanistsektinen 60 Mttagning Dktrandsektinen 70 Mttagning Utbildningsvetenskapliga sektinen Utlägg Utlägg för Göta studentkår gör den sm köper någt ch sm sedan får ersättning i efterhand. Utlägg ska ske inm budget ch vara beslutade av behörig persn. Det kan alltid vara bra att frmalisera större utlägg i tydliga beslut, men inte nödvändigt i mindre frågr. Även att kårrdförande säger Kan du gå ch köpa fika till styrelsemötet? Vi kmmer vara sju persner ch köp för max 150 krnr. innebär att det är ett behörigt beslut, att utlägget är gdkänt i förväg ch att det ska ersättas. Utlägg redvisas med kvittn för att de ska kunna ersättas. Attesteringsrutinen fastställs årligen av kårstyrelsen. Standardrutinen är att när utlägg gjrts tas kvittn med till den eknmiskt ansvariga för den rganisatriska del utlägget rör (km gärna överens m lämplig tid för säkerhets skull). Fyll i en utläggsredvisningsblankett ch lämna den till den eknmiskt ansvariga för att den ska skriva på att det stämmer. För att läsa m hur du får ut pengar för utlägg, se rubrik Redvisning ch ersättning av stöd, äskningar ch utlägg på sida 6. Se blankett på gta.gu.se/karen/eknmi/blanketter: Utläggsredvisning Äskningar En äskan är en förfrågan m att tilldelas eknmiska medel utöver de budgeterade medlen. Regler för äskningar fastställs i styrdkument. Det finns äskningsptter både till kårstyrelsens förfgande ch till sektinsstyrelsernas förfgande. Det finns dessutm massa andra sätt för grupper ch föreningar att få pengar. Exempel på detta är Flkuniversitetet, stipendier, dnatinsnämnden vid Götebrgs universitet ch Studentfrums prjektptt. För att en äskan till kår- eller sektinsstyrelser från en rganisatrisk enhet inm Göta studentkår, exempelvis en kmmitté, ska vara giltig måste den finnas prtkllförd vid ett möte med den äskade gruppen. Detta för att garantera förankring. Äskningar sker med äskningsblanketten ch bedöms i enlighet med Regler för äskningar. Äskningar bör inkmma till beslutande styrelse minst fem dagar innan nästkmmande. Kårstyrelsens möten är listade i kalendariet på hemsidan, gta.gu.se/aktuellt/kalendarium/kalendarium/ ch sektinsstyrelsernas i respektive sektins kalendarium, exempelvis gta.gu.se/sektiner/samhallsvetarsektinen/kalendarium/ I styrelsens beslut m att bevilja äskan eller del av äskan ska datum för redvisning framgå. Praxis är att slutredvisning ska ske inm två månader ch att beviljade äskningar sm ej nyttjats vid verksamhetsårets slut ej kan sparas m ej specifika beslut fattats gällande detta. En årlig sammanställning av beviljade äskningar upprättas av beslutande styrelse. Äskningar ersätts i efterhand mt fakturr ch kvittn, se Redvisning ch ersättning av stöd, äskningar ch utlägg på sida Götebrg

7 Sida 7/13 Läs mer på gta.gu.se/karen/dkument/styrdkument: Äskningsplicy Se blankett på gta.gu.se/karen/eknmi/blanketter: Äskningsblankett Redvisning ch ersättning av stöd, äskningar ch utlägg För att få ersättning för utlägg krävs ett riginalkvitt sm bifgas med blanketten utläggsredvisning eller tillsammans med redvisning av äskning. Huvudregeln är att m kvittt saknas kan ersättning ej ges. Kvittn ch fakturr ska bkföras inm en månad för att följa bkföringslagens krav. Det är viktigt att kvittt redvisas med tydlig specifikatin m ändamålet med utlägget ch attestering av behörig beslutsfattare. Ersättning i eftersktt Beslutande styrelse beslutar att gdkänna att ersättning sker upp till en viss summa, sm sedan utbetalas i eftersktt mt kvittn eller faktura. Det kan exempelvis gälla att en äskan beviljas m att ersätta en examenssittning med 20 krnr per gäst sm är kårmedlem, vilket ersätts i efterhand mt en lista över alla deltagares namn ch persnnummer. Redvisning ska ske snarast möjligt för att ersättning ska kunna ske. Ersättningen kan ske kntant eller till bankknt. Om ttalsumman är under 1000 krnr kan ersättas utbetalas kntant direkt från expeditinen på Studenternas hus,. Detta förutsätter att redvisningen är färdigifylld ch attesterad. Om du hellre vill ha ersättningen på knt, eller m det rör över 1000 krnr, kan redvisningen skickas med internpst eller lämnas in på expeditinen på Studenternas hus så överförs pengarna inm två veckr. Förskttsersättning Vid extrardinära mständigheter kan beslut m att utanrdna medel i försktt fattas. Beslutande rgan beslutar att utanrdna en viss summa i frm av en handkassa i försktt. Då summan överförs eller utbetalas kntant till en individ blir den en handkassa, se rubrik handkassa på sida 7. Redvisning ska ske inm krtast möjliga tid ch beslutas vid utanrdningstillfället. Senast tillåtna redvisningstid är inm två månader. Redvisningen ska ske i frm av kvittn på inköp ch eventuell differens betalas åter. Handkassr Pengar sm lämnar Göta studentkår innan redvisning skett är att betrakta sm handkassr, undantaget icke redvisningspliktiga verksamhetsbidrag till kårföreningar. Handkassr kan därmed vara både fysiska ch finnas på någns bankknt. Alla typer av försktt innebär handkassr. Handkassr bör undvikas. Det finns str risk att kvittn tappas brt, att persnligt ansvar för kassan är svårt att utkräva ch att det skapas knflikter. I största möjliga mån bör behvet av handkassa avhjälpas genm fakturering, persnliga utlägg eller inköp av persn sm innehar kntkrt för Göta studentkår. Om beslut m handkassa ändå fattas krävs en individ på persnligt ansvar. Den persnen ska underteckna att den persnligen ersätter eventuella förlrade medel eller kvittn. Handkassan kan vara tillfällig, exempelvis i samband med ett arrangemang, eller mer beständig. Tillfälliga handkassr ska redvisas senast efter två månader med kvittn ch återbetalning av eventuell differens, eller i Götebrg

8 Sida 8/13 enlighet med ett beslut m att redvisning ska ske tidigare. Därför rekmmenderas starkt att föra kassabk över utgifterna. Beständiga handkassr ska redvisas kntinuerligt. Vid bkslut, 30 juni, redvisas in- ch utgående sald ch signeras av sektinsrdförande. Se blankett på gta.gu.se/eknmi/blanketter: Beslut m handkassa Redvisning handkassa Kntkrt för Göta studentkår Kntkrt till Göta studentkårs kntn kan delas ut till persner sm är anställda ch heltidsarvderade, samt till andra av kårstyrelsen beslutade individer. Med tilldelning av kntkrt följer en autmatisk utanrdningsrätt, då köp med kntkrt kpplat till Göta studentkårs kntn innebär att medel utanrdnas. Observera att beslutsrätt ch attesträtt inte med autmatik följer med kntkrtet. Vid tilldelning av kntkrt ska blanketten Kntkrt användas, vilken bland annat anger persnligt återbetalningsansvar vid förlust av kvittn. Köp på kntkrt kpplade till Göta studentkårs kntn ska redvisas senast den 10:e efterföljande månad på blanketten Kntkrtsredvisning. Se blankett på gta.gu.se/karen/eknmi/blanketter: Utkvittering kntkrt Kntkrtsredvisning Verksamhetsbidrag kårföreningar Kårföreningar är fristående rganisatriska enheter ch därmed är de endast redvisningsskyldiga gentemt sig själva, m inte bidragsgivare eller dylik begär redvisning. Verksamhetsbidrag för kårföreningar regleras i regler för kårföreningar. Det är ett stöd för att främja föreningarnas verksamhet. Verksamhetsbidrag hanteras företrädelsevis i samband med frågan m kårföreningsstatus, då exempelvis samma medlemsregister kan användas. Arbetsgång: Kårstyrelsen fastställer nivåer för verksamhetsbidrag, Senaste beslut gav kårföreningar rätt att ansöka m verksamhetsbidrag m 100 kr per kårmedlem engagerad i föreningen, med maxtak m 2000 kr Ansökan m verksamhetsbidrag görs i samband med ansökan m kårföreningsstatus. Sammanställning av berättigade verksamhetsbidrag görs av administratör Kårstyrelsen fastställer verksamhetsbidrag Utbetalning till knt sker före nvember månads utgång Utbetalningen kstnadsförs på den sektinsöverskridande äskningsptten Läs mer på gta.gu.se/karen/dkument/styrdkument: Regler för kårföreningar Götebrg

9 Sida 9/13 Fakturering leverantör Beställningar av varr ch tjänster i Göta studentkårs namn får endast göras i enlighet med beslut fattade av persn/rgan med beslutsrätt. Det är nästan alltid möjligt att få varr ch tjänster på faktura istället för att betala kntant ch därmed undvika behvet av utlägg ch risken sm all kntanthantering innebär. Följande inf till den sm ska fakturera Göta studentkår: Organisatinsnummer: Fakturaadress (OBS, ej leveransadress!) Göta studentkår c/ BGC BGC-id LIN Stckhlm Observera att sm referens ska berört kstnadsställe anges, företrädelsevis med siffran för kstnadsstället. Begär minst 30 dagars betaltid Maila även eknmiskt ansvarig för kstnadsstället, exempelvis sektinsrdförande, ch meddela att fakturan är på väg för att minska risken för klarheter när den dyker upp i systemet. Fakturering kund Då Göta studentkår erbjuder varr ch tjänster ska våra kunder faktureras. Det kan exempelvis vara utställare i samband med arbetsmarknadsdagar. Alla fakturr skickas från kansliet. Följande inf ska mailas till eknmiskt ansvarig kårpresidial, eller m du inte vet vem det är till företrädelsevis i ett excel: Kundens fakturaadress Kundens referens Vår referens Kstnadsställe Summa att fakturera Artikel Arvderingar Alla beslut m arvderingar beslutas enligt stadgan av kårstyrelsen. Arvderingsbelppet fastställs av fullmäktige i budgeten fastställdes arvdet till , årlig uppskrivning enligt knsumentprisindex 30 juni. Arvde utbetalas den 25:e varje månad, för alla arvden där underlag finns färdiga senast den 10:e. Då en sektinsstyrelse vill arvdera ska sektinen bedöma m utrymme finns i budgeten ch fatta beslut m att föreslå kårstyrelsen att besluta att arvdera. Förslaget ska sedan vidarebefrdras till kårstyrelsen för beslut. Exempelvis kan beslutet vara likt nedanstående Götebrg

10 Sida 10/13 att föreslå kårstyrelsen att arvdera Ntetur Nmen m 50% av heltid från ch med till ch med ch att detta ska belasta budgetpst utökade arvderingar i naturvetenskapliga sektinens budget För verkställande av arvdering krävs att följande infrmatin finns sammanställd senast 10:e den månad sm arvdet ska utbetalas. Behörigt fattat beslut Arvderingsgrad Arvderingens längd Arvderingens kstnadsställe Namn Persnnummer Hemadress Mailadress (m lönespecifikatin ej önskas på papper) Eventuella önskemål m skatt Bank Bankkntnummer Läs mer på gta.gu.se/karen/dkument/styrdkument: Regler för arvderingar Försäljning av biljetter ch anmälningar Expeditinerna kan vara behjälpliga vid försäljning av biljetter ch anmälningar till arrangemang för verksamhet inm Göta studentkår. Rent praktiskt är det sm en slags förvaring av pengarna. Detta är ett bra sätt att undvika allt för str kntanthantering ch underlätta för att alla studenter, även de sm inte känner en av arrangörerna, ska ha möjlighet att ta del av verksamheten. Observera att m priset är inklusive någn frm av alkhl måste även lämpligt alkhlfritt alternativ erbjudas ch att pris exklusive alkhl måste anges. Observera att differentiering mellan kårmedlem ch icke kårmedlem är bligatriskt vid försäljning via expeditinen. Det kan exempelvis handla m två lika priser eller att medlemmar även får en sångbk. Då expeditinerna ska vara behjälpliga sker gången enligt följande: Besluta att försäljning via expeditinerna ska ske Besluta m försäljningen ska ske genm anmälan på anmälningslista eller genm försäljning av biljetter Besluta vem sm ansvarar för försäljningen. Ansvarig besöker expeditinen för att diskutera lämplig hantering då det kan skilja sig åt m arrangemanget exempelvis kmmer att generera en faktura från en restaurang eller m det ska köpas in många små saker på den lkala matvaruaffären. Ansvarig upprättar anmälningslista/tar fram biljetter En anmälningslista ska innehålla tid, plats, pris för kårmedlem respektive icke kårmedlem, sista anmälningsdag/förköpsdag samt övrig relevant infrmatin. Efter detta kmmer alla studenter ch anmäler sig ch betalar i enlighet med anmälningslistrna alternativt köper biljetter i enlighet med biljettinfrmatinen Götebrg

11 Sida 11/13 Efter sista anmälningsdag När sista anmälningsdag har passerats finns två alternativ för hantering av de eknmiska medlen. Leverantörsfakturering: I så str utsträckning sm möjligt bör leverantörer fakturera. Då ska kntanta medel ej uthämtas från expeditinen, utan istället ska kanslisterna infrmeras m väntande fakturr. Dessa ska matcha summan sm försäljningen uppgår till. Kntant hantering: Om medlen måste användas till kntanta köp kan behörig persn hämta ut medlen efter överenskmmelse med kanslisterna. I dessa fall fungerar kvittt på utlämnade pengar sm verifikat till bkföringen. Riktlinjer för mat- ch resekstnader Grundprincipen är att det inte ska ksta någt att vara utföra sitt förtrendeuppdrag. På uppdrag av kåren betalar kåren. Den sm utför verksamhet inm Göta studentkår ska inte behöva gå hungrig, vägras gd sömn eller må dåligt. Det gäller dck att principen m sunt förnuft regerat. Det är dck svårt att sätta en exakt gräns för vad sm är rimligt. Om det finns en budgetpst för sektinsstyrelsens samvar ch sektinsstyrelsen vill äta julbrd för 195 kr per persn sm julavslutning efter en hel dag med uppföljning av verksamhetsplan kan det vara rimligt. Det innebär inte att det är rimligt att äta middag för 195 kr per persn under varje möte. Gällande middag eller lunch är det rimligt att äta på kårens bekstnad när längre arbete utförs ch att i så str utsträckning sm möjligt laga maten själv. När det gäller resr för Göta studentkår bör de ske till låg kstnad ch miljöpåverkan. Samtidigt är det viktigt att resa på ett sådant sätt att uppdraget kan utföras. Det kan innebära att det är rimligt att flyga m alternativet är en resa sm gör att resenären är helt slut när den ankmmer destinatinen ch därmed inte kan utföra någt arbete. Att resa på ett sådant sätt att uppdraget kan utföras betyder dessutm lika saker för lika persner, exempelvis på grund av funktinsnedsättningar. Fakultetsbidrag för studiescial verksamhet I samband med de utredningar ch prpsitiner sm föregick kårbligatriets avskaffande fastslås lärsätets ansvar för str del av den studiesciala verksamhet sm vanligtvis bedrivs av studentkårer, gällande exempelvis studenthälsvård, mttagning av nya studenter ch aktiviteter för scial samhörighet. Lärsätet har att rganisera detta på valfritt sätt ch Götebrgs universitet väljer i str utsträckning att finansiera att studentkårerna utför detta arbete. Detta gör vi gärna eftersm vi trr att vi gör det så mycket bättre än universitetet, men vi ska ha behörig eknmisk ersättning! Göta studentkår äskar medel för studiescial verksamhet ch sciala aktiviteter från alla fakulteter sm vi verkar vid. En gemensam mall för äskan upprättas av vice kårrdförande med studiescialt ansvar i samråd med studiesciala rådet. Äskningen bör skickas till dekanerna i under senhöst ch beröra periden 1 januari 31 december. Göta studentkår föredrar att beviljade medel överförs i försktt efter fakturering för att underlätta vår bkföring, men anpassar efter fakulteternas krav. Faktura eller överföringar bör märkas med diarienummer för beslutet sm referens. Göta studentkår ser helst att medlen återredvisas senast 31 mars efterföljande år. Medlemsavgifter För att Göta studentkår ska kunna vara en stark, medlemsburen rganisatin krävs att relatinen med studenterna vårdas. I princip alla tillfällen, förutm under påverkan av alkhl, är bra tillfällen att marknadsföra möjligheten att bli medlem ch det är ett gemensamt ansvar. Vid arrangemang sm når många eller sm kräver medlemskap ska möjligheten att enkelt bli medlem finnas! Det finns tre huvudsakliga sätt för studenterna att bli medlemmar: Götebrg

12 Sida 12/13 Genm betalning med prtabel krtmaskin. Låna en av de prtabla krtmaskinerna från expeditinen på Studenternas hus. Det är ett superbra sätt att underlätta för studenterna! Kanslisterna utbildar i hur krtmaskinen fungerar. Studenter sm betalar medlemskap fyller i blanketten Ny medlem ch den lämnas till expeditinen snarast. Medlemskapet gäller först när blanketten registrerats in. Hjälp dem att själva bli medlemmar på Beställ inbetalningskrt i medlemssystemet Membit sm skickas till studenten. Det kräver att du har fått inlggningsuppgifter för att kunna beställa detta, vilket du kan få av expeditinen. Flkuniversitetet Göta studentkår har ett samarbetsavtal med Flkuniversitetet. Förutm att kårmedlemmar får 20% rabatt på kurser ch att förtrendevalda inm Göta studentkår har möjlighet till kstnadsfria utbildningar har vi även möjlighet att få bidrag till lika typer av arrangemang ch utbildningar. Detta gäller såväl för sektinsöverskridande arrangemang sm arrangemang inm studentgrupp ch kårföreningar. Genm flkuniversitetet kan exempelvis studiecirklar ch kulturarrangemang genmföras. Göta studentkår kan även få ersättning för funktinärsutbildningar. Vid funktinärsutbildningar ges ersättning sm kan täcka fika eller dylikt. För ersättning krävs att utbildningen har ett schema, en ledare ch utbildande inslag. Det kan exempelvis handla m att en sektinsstyrelseledamt har fyra timmars utbildning ch diskussiner med representanter för alla studentgrupper m rganisatinens styrdkument ch påverkansarbete. Ersättningen är 25 kr per deltagande persn vid halvdag ch 50 kr per deltagande persn vid heldag. Blanketter skickas in terminsvis via expeditinen på Studenternas hus. Se blankett på gta.gu.se/karen/eknmi/blanketter: Exempel närvarlista Flkuniversitetet Exempelschema Flkuniversitetet Götebrg

13 Sida 13/13 Sammanställning av hänvisning till dkument Fullmäktiges delegatinsrdning Kårstyrelsens delegatinsrdning Regler för kårföreningar Regler för äskningar Regler för arvderingar Budget 2012/2013 Kntplan Göta studentkår Utkvittering kntkrt Kntkrtsredvisning Utläggsredvisning Äskningsblankett Beslut m handkassa Redvisning av handkassa Exempel närvarlista Flkuniversitetet Exempelschema Flkuniversitetet Götebrg

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, jhan.grth@ggab.se Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare 2009-11-20 Ver. A:

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ Stadgar 1 Stadgar för partiet Aktiv Demkrati Detta är stadgarna för rikspartiet Aktiv Demkrati, i det följande mnämnt sm partiet. Stadgarnas funktin är att övergripande beskriva hur partiets arbete ska

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Lathund för redovisningar

Lathund för redovisningar Lathund för redvisningar Årsräkning Sluträkning Trsby kmmun 4. Överförmyndarnämnden 680 60 Sysslebäck 0560-160 94 www.trsby.se fn@trsby.se Tillgångar per 1 januari eller förrdnandedagen. Under (A) tillgångar

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. Svensk Förening för Klinisk Immunlgi ch Transfusinsmedicin Uppgift ch rganisatin 1 Svensk förening för klinisk immunlgi ch transfusinsmedicin är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för klinisk

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS Aditr Oy 1 Anmälan av stipendier med systemet Persnec F ESS Lgga in i ESS via länken ESS-Emplyee Self Service sm finns under menyn Verktyg på Hankens persnalprtal. Internet Explrer rekmmenderas för användning

Läs mer

Stadgar för Svenska Ölfrämjandet Antagna den 26 mars 2011

Stadgar för Svenska Ölfrämjandet Antagna den 26 mars 2011 Stadgar för Svenska Ölfrämjandet Antagna den 26 mars 2011 1. Föreningens namn ch syfte Föreningens namn är Svenska Ölfrämjandet nedan kallat SÖ. Föreningens syfte är att tillvarata de svenska ölknsumenternas

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Eurpeiska scialfnden w f ;ra n/ra r a rt ets m rfua /ew Ängelhlms kmmun Lilian Erikssn Agila Angelhlm Ostra vägen 2 26280 Angelhlm Beslutsdatum 2015-12-17 Diarienummer 2015100735 sid 1(3) Beslut m stöd

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår Landvetter Scutkår Scuterna Säkerhets PM Landvetter Scutkår Innehåll Inledning:... 2 Referensdkument:...2 Förkrtningar:... 2 Giltighet:... 2 Uppdatering av det här dkumentet:...2 Kårens säkerhetsarbete...3

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Skatte- och avgiftsanmälan

Skatte- och avgiftsanmälan Skatte ch avgiftsanmälan 1/9 Uppgifter I din skatte ch avgiftsanmälan lämnar du uppgifter sm ligger till grund för din Fskatt, arbetsgivarregistrering, mmsregistrering ch preliminärskatt. Du kan välja

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer