Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner"

Transkript

1 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare Ver. A: generell versin utifrån tidigare dkument Jhan Grth Innehållsförteckning 1Inledning Läsanvisning Allmänna riktlinjer...3 4Inköp, utlägg etc...4 5Insättningar, fakturr etc Anmälan ch receptin Medlemskap, medlemsregister m.m Butiker...6 9Spnsrer Kisk Gruntar Bkföring ch eknmihantering Skatter Mallar m.m Inledning Åren 2006 ch 2007 var jag kassör i Föreningen Stckhlms spelknvent. Jag kände då ett behv av att samla all infrmatin sm har att göra med ett spelknvents eknmi i en enkel ch överskådlig text. Orsakerna till detta var enkla: ett knvent msätter fta mycket pengar ch det känns rätt att deltagare, medlemmar i föreningen, bidragsgivare etc. kan känna sig trygga i att pengarna används på rätt sätt. Jag förelägger nu bken för en bredare krets. Jag hppas den blir till nytta ch nöje. Eventuella synpunkter emttages tacksamt, till exempel via mail till Djurshlm den 20 nvember 2009 /Jhan Grth PS Du kan antingen använda bken rätt upp ch ned eller ta brt detta kapitel ch fylla i markerade fält nedan ch på sätt göra en versin sm gäller för just din förening. 1 (22)

2 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 2 Läsanvisning I detta dkument finns riktlinjer för hantering av eknmiska frågr i Föreningen Spelknvent. Vissa frågr sm ligger nära eknmihantering (t.ex. medlemsregistret) berörs ckså. Varje kapitel tar upp en viss fråga (t.ex. hur fakturr ska hanteras). De första kapitlen bör intressera flera läsare. Övriga kapitel är i första hand avsedda för de närmast berörda (t.ex. kiskansvarig eller kassören). På slutet har ett antal mallar m.m. samlats. Man kan även göra cut and paste ch använda mallarna för att ta fram lika dkument. I vissa mallar finns det fält sm ska fyllas i. De är markerade med krkdilgap (t.ex. betyder <adress> att man ska fylla i en adress när mallen används). Ansvariga uppmanas kpiera hela eller delar av dkumentet ch dela ut till sina medarbetare. Särskilt anbefalles Mini-guide eknmi sm sammanfattar de viktigaste punkterna i eknmihandbk. Klipp ur ch spara! Dkumentet är fastställt av styrelsen i Föreningen Spelknvent. Dkumentägare är kassören i föreningen. 2 (22)

3 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 3 Allmänna riktlinjer 1.1 Hanteringen av eknmin inm föreningen ska vara enkel ch lätt att förstå men samtidigt uppfylla alla de krav sm lagen, revisrn, banken, eventuella bidragsgivare ch spnsrer etc. ställer. 1.2 Hanteringen av kntanter ska minimeras. Detta minskar risken för felräkningar, stölder etc. Detta innebär t.ex. att inköp, m möjligt, ska ske mt faktura sm skickas till föreningen ch att inbetalningar, m möjligt, ska ske i försktt ch till föreningens bankgir. 1.3 Fakturr, underlag för utbetalning etc. sm ej inkmmit till föreningen senast den 31 december samma år sm knventet infaller kmmer ej att betalas av föreningen. Detta berr på att vi måste kunna avsluta verksamhetsåret på ett krrekt sätt. 1.4 Frågr kring eknmin besvaras av, i första hand, kassören ch, i andra hand, knventsgeneralen. 1.5 Under årets knvent är <namn>, (<telefn>, <mail>) kassör ch <namn>, (<telefn>, <mail>) knventsgeneral. 1.6 Vissa persner är attestansvariga. Detta innebär att de kan gdkänna utgifter etc. inm sitt ansvarsmråde. I attestansvaret ingår ckså att hålla kassören infrmerad i lika eknmiska frågr (t.ex. m ett knt riskerar att överskridas eller m ett knt inte kmmer att användas i den mfattning sm antagits i budgeten). Attestansvariga är: Knventsgeneralen Vice knventsgeneralen Ansvarig för marknadsföring Ansvarig för arrangemang Ansvarig för kisk 1.7 Föreningens rdförande ch kassör är firmatecknare ch har därför autmatisk attesträtt. 1.8 Attest sker i första hand genm underskrift på faktura eller mtsvarande underlag ch i andra hand via daterat mail från attestinnehavare. 1.9 Vissa persner är utkvitteringsansvariga. Detta innebär att de kan kvittera ut matkupnger, fribiljetter etc. för sina gruntar etc. Huvudansvarig för ett visst mråde (t.ex. kisk, receptin ch gruntar) är utkvitteringsansvarig Fakturr, underlag för utbetalningar ch övriga eknmiska handlingar hanteras (i priritetsrdning) enligt nedan: lämnas direkt till kassören skickas till föreningens fakturaadress: <adress> skickas sm (daterat) till kassören 1.11 Fakturr, underlag för utbetalningar ch övriga eknmsiska handlingar ska, m möjligt, vara attesterade av attestansvariga innan de lämnas eller skickas till kassören. Om de inte är attesterade rdnar kassören detta i efterhand. 3 (22)

4 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 4 Inköp, utlägg etc Alla utbetalningar från föreningens knt hanteras av kassören ch sker mt underlag Underlaget kan antingen vara en faktura eller ett annat underlag I första hand sker utbetalning mt faktura. Fakturan skickas av leverantören till föreningens fakturaadress (se Allmänna riktlinjer). Kassören betalar sedan fakturan Om leverantören inte vill skicka en faktura måste den sm gör inköpet lägga ut pengar. Det är i så fall viktigt att ta ett kvitt sm visar vad inköpet handlar m. Kvittt ska minst ange vad sm köpts in, vem sm är leverantören ch datum för inköp Kvittt skickas tillsammans med uppgifter m vem sm lagt ut pengar till kassören. För att kunna betala ut ersättning måste kassören veta vad kvittt handlar m vem sm lagt ut pengarna vart kassören ska betala ut pengar (kntnummer eller, m knt saknas, adressen sm utbetalningsavin ska skickas till). Underlaget ska vara undertecknat av den sm ligger ute med pengarna För att vara säker på att få tillbaka pengar man lagt ut ska underlaget vara attesterat av en attestansvarig. Om man inte vet vem sm är attestansvarig så tala med kassören. 5 Insättningar, fakturr etc Inbetalning till föreningen sker genm insättning på föreningens bankgir <nummer> Den sm tar emt kntanter å föreningens vägnar ska, utan nödigt dröjsmål, överlämna dessa till kassören eller betala in pengarna på föreningens bankgir. I samband med överlämnandet eller insättning ska ett underlag lämnas till kassören. Underlaget ska innehålla uppgift m aktuellt belpp inbetalarens namn rsak till inbetalning när sådana finns ska tillhörande underlag (kvittn, deltagarlistr etc.) bifgas 1.20 Om föreningen ska skicka en faktura (t.ex. för hyra av butiksplats) så skickar man ett fakturaunderlag till kassören. Fakturaunderlag ska innehålla följande uppgifter mttagare av fakturan (namn, adress ch pstadress) beskrivning av vad fakturan mfattar ttalpris eller antal enheter ch pris per enhet 1.21 Föreningen är inte mmsregistrerad. Detta innebär att mms inte finns med på föreningens fakturr. 6 Anmälan ch receptin 1.22 I första hand bör deltagare i knventet uppmanas att anmäla sig i förväg. Det förenklar registreringen, minskar de eknmiska riskerna, riskerna för stölder etc. 4 (22)

5 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 1.23 Föranmälan sker via knventets anmälningssystem. I anmälningssystemet lagras alla uppgifter sm behövs för knventet ch för medlemsregistret (se nedan) Vid anmälan får anmälaren även en uppmaning att betala in pengar för inträde. Eventuellt kan inbetalningen även mfatta andra pster (t.ex. t-shirt eller övernattning). Detta anges i så fall särskilt. Inbetalning sker till förenings bankgir <nummer> Anmälningsansvarig tar löpande fram en lista över föranmälda deltagare. Denna lista används i receptinen för att kunna bcka av föranmälda deltagare. Anmälningsansvarig skickar en kpia på listan till kassören Registrering i receptinen mfattar ett antal lika mment varav erläggande av betalningen är en. Betalningen kan i dagsläget ske enbart med kntanter Med jämna mellanrum ska kassan i receptinen tömmas. Lämpliga tider kan vara fredag kl. 21 ch 24, lördag kl. 9, 12, 18 ch 24 samt söndag kl. 9, 12 ch 15. Detta sker genm att ett lämpligt belpp överlämnas till kassören sm lämnar ett kvitt på mttaget belpp till receptinen Vissa persner kan ha fribiljett, finnas med på en s.k. trustlista eller av annat skäl vara befriade från inträdesavgift. Om en persn inte ska erlägga inträdesavgift ska en nterig göras i kassan (t.ex. kan en fribiljett lägga i kassan). Nteringarna överlämnas till kassören tillsammans med kntanterna Efter knventet stämmer kassören av förskttsinbetalda avgifter ch från receptinen överlämnande belpp med medlemslistan (se nedan). Kassören gör i samband med detta nödvändiga justeringar (t.ex. för gruntar, fribiljetter). 7 Medlemskap, medlemsregister m.m Medlemsregistret är föreningens viktigaste register. Det utgör underlag för bl.a. utskick inför nästa års knvent ch för utbetalningar från lika bidragsgivare (t.ex. Sverk). Registret innebär även en viktig källa för statistik sm kan vara ett viktigt underlag för spnsrer (t.ex. hur många besökare i lika åldersgrupper har knventet) Medlemsregistret ska mfatta den infrmatin sm bidragsgivare ch andra ställer på registret (jämför t.ex. Sverks regler för medlemsbidrag) Medlemskap i föreningen är en förutsättning för att få delta i knventet. (Detta berr bl.a. på villkren för föreningens försäkring, behvet av listr över närvarande i samband med utrymning etc.) 1.33 Vissa medlemmar (t.ex. gruntar) kan erhålla rabatt på sin inträdesavgift. Detta har dck inget att göra med kravet på medlemsskap i föreningen. (Det kan i sammanhanget vara värt att ntera att föreningen inte har någn medlemsavgift.) 1.34 Medlem ska med sin underskrift bekräfta sitt medlemskap För den sm så önskar ska det vara möjligt att lämna föreningen efter knventet Medlemsregistret är en sammanställning av den infrmatin sm i anmälningssystemet ch övriga listr (t.ex. den s.k. trust-listan) Föreningen bör även föra listr över eventuella övriga närvarande (t.ex. representanter för företag, spnsrer etc.). Detta underlättar framtida utskick etc Listr sm beskriver lika funktiner (t.ex. listan över gruntar) förs separat från medlemsregistret. Detta berr på att de lika registren fyller lika funktin. 5 (22)

6 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 1.39 Ansvarig för medlemsregistret är föreningens sekreterare. Sekreteraren bör ha ett nära samarbete med anmälningsansvarig Förenings sekreterare är ansvarig för att skicka in den årliga ansökan m medlemsbidrag till Sverk Medlemsregistret ska vara aktuellt ch uppdaterat. Medlemmar ska årligen städas så det inte innehåller inaktiva medlemmar. Sådana medlemmar ska strykas ur registret Det ska vara möjligt att ta fram adressetiketter etc. baserat på medlemsregistret 8 Butiker 1.43 Butiker är en viktig del av knventet. De lckar besökare ch ger viktiga intäkter Ansvarig för kntakterna med butiker är arrangemangsansvarig Butikerna erlägger en rums- eller brdshyra Hyran erläggs, i första hand, mt faktura från föreningen. I andra hand kan hyran erläggas kntant på själva knventet Ansvarig för arrangemang ansvarar för att fakturaunderlag eller lista på vilka butiker sm ska erlägga hyra kntant når kassören. Denne skickar sedan ut faktura eller samlar in hyran. 9 Spnsrer 1.48 Spnsrer är en viktig del av knventet. De gör det möjligt att arrangera saker sm inte ryms inm rdinarie budget eller att öka intäkter i t.ex. kisken I dagsläget är kassören ansvarig för kntakterna med spnsrerna. 10 Kisk 1.50 Kisken hanterar ett antal lika verksamheter, bl.a. försäljning av mat ch dryck, försäljning av PR-material samt eventuellt spelbasaren Betalningen kan i dagsläget enbart ske med kntanter Med jämna mellanrum ska kassan i kisken tömmas. Detta sker genm att ett lämpligt belpp överlämnas till kassören tillsammans med en lapp sm talar m hur strt belppet är, datum ch tid, vilken del av försäljningen (mat ch dryck, PR-material etc.) försäljningen avser samt vem sm överlämnar belppet Vissa persner kan ha matkupng eller mtsvarande. Om en persn har matkupng eller mtsvarande ska denna läggas i kassan ch överlämnas till kassören tillsammans med kntanterna Efter knventet stämmer kassören av intäkterna från kisken. Kassören gör i samband med detta nödvändiga justeringar (t.ex. för matkupnger). 11 Gruntar 1.55 Persner sm arbetar på knventet ( gruntar ) kan erhålla rabatt på inträdet samt på mat ch dryck m.m. i kisken Gruntar betalar in inträdesavgift etc. i förväg eller i dörren. I samband med registreringen erhåller grunten sin utrustning (t.ex. t-shirt) samt ett krt på vilket ansvarig persn kryssar när grunten utfört ett arbetspass. 6 (22)

7 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 1.57 Vissa gruntar finns på en s.k. trust-lista. Dessa behöver inte betala in inträdesavgift etc. De får precis sm alla gruntar ett krysskrt. Detta fylls emellertid i från början utifrån det åtagande grunten har gjrt Efter genmfört arbete erhåller grunten kryss eller kupnger sm ger rabatt i kisken eller återbäring på inbetald inträdesavgift 1.59 Följande regler gäller för rabatt ch återbäring (ett arbetspass är 4 timmar): 1 arbetspass: matkupng 2 arbetspass: 50:- återbäring /pass + 1 matkupng /pass 3 arbetspass: hela inträdesavgiften betalas tillbaka + matkupng Fler pass: 1 matkupng /pass 1.60 När grunten lämnar knventet ska krtet med kryss lämnas in i receptinen. Härigenm blir det möjligt att följa upp kstnaderna för gruntarna. 12 Bkföring ch eknmihantering Allmänt 1.61 Huvudansvarig för all eknmi är kassören Föreningen ska följa gd redvisningssed Föreningen ska ha tydliga ch välkända rutiner vad gäller eknmi Föreningen är ej mmsregistrerad. Detta innebär att föreningen ej ska debitera mms på utgående fakturr ch att föreningen inte kan lyfta mms på gjrda inköp Bkföringen är sm mest intensiv i samband med knventet. Under övriga delar av året är insatsen ringa. Antalet verifikat ligger på runt 100 per år (räknat föranmälningar till knventet) Eknmihanteringen ska göra det möjligt att följa upp föreningens eknmi på ett enkelt sätt. Det ska ckså vara möjligt att på ett enkelt sätt göra prgns ch budget inför kmmande år Föreningen håller inget lager i bkföringsmässigt hänseende. Detta innebär att hela kstnaden för PR-material, kisk etc. belastar föreningen fullt ut när inköpet sker. När försäljning av PR-material eller varr ur kisken sker uppstår en intäkt. Det innebär även att föreningen ska sälja av kvarvarande kiskvarr etc. efter knventet. PRmaterial etc. sm finns kvar ch säljs senare ger en intäkt när det säljs Föreningen äger ett antal inventarier ch har vanligen ett restlager av sålt PR-material etc. En förteckning ska finnas över inventarier ch restlager. Förteckningen ska mfatta vad föreningen äger ch var sakerna finns Ansvarig för inventarielistan ch listan över restlagret är föreningens sekreterare Föreningen har ett knt i <banken>.. Till kntt är knutet ett bankgir (<nummer>.) ch Internettjänst (nås via länk från <länk>.). Kntaktpersn är <namn> (<nummer>, <mailadress>. Arbetsuppgifter före ch efter knventet 1.71 I kassörens arbetsuppgifter ingår bl.a. 7 (22)

8 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, betala räkningar, kstnadsersättningar etc., skicka fakturr, underlag för bidragsutbetalningar etc., bkföra gjrda in- ch utbetalningar, ta fram listr över vilka anmälda sm betalat in pengar. Dessa uppgifter stäms sedan av med anmälningssystemet, stämma av intäkter från receptin ch kisk med tillhörande underlag, ta fram rapprter till styrelsemöten, ta fram eknmisk redvisning inför årsmötet (se bilaga), lämna underlag till revisrn Kassörens bör ha tillgång till följande verktyg: Internet för hantering av e-pst ch bankknt/bankgir, Bkföringsprgram. Arbetsuppgifter under knventet 1.73 Under knventet ska kassören finnas tillhands för att svara på frågr ch stötta de lika verksamheterna i deras eknmihantering Kassören ska med jämna mellanrum tömma ch säkert förvara kassan från receptinen ch kisken Kassören har ansvaret för att växel finns i receptinen ch kisken. 13 Skatter 1.76 Föreningen är, sm alla arbetsgivare, skyldig att betala sciala avgifter ch skicka in kntrlluppgifter för alla sm får ersättning för arbete eller arvde av föreningen. Ersättning för arbete har bl.a. betalats ut för arbetet att göra knventsaffischen. Arvde har betalats ut till bl.a. föreläsare Kntrlluppgift ska lämnas m det sammanlagda värdet av ersättningar ch förmåner till en persn är 100 kr eller mer för hela året Om det sammanlagda belppet av ersättningar ch förmåner till en persn under året uppgår till minst kr ska skatteavdrag göras Om företaget betalar ersättning för arbete med minst kr per år till en fysisk persn med A-skattsedel eller sm saknar skattsedel ska företaget betala sciala avgifter Den sm betalar ut ersättning för utfört arbete med minst 1000 kr till en persn sm har A-skattsedel är arbetsgivare ch är alltid skyldig att göra skatteavdrag enligt skattetabell. Är utbetalningen sidinkmst görs skatteavdrag med 30% av ersättningen. Huvudsaklig inkmst har man nrmalt hs den arbetsgivare eller utbetalare sm betalar den högsta ersättningen. All annan inkmst är sidinkmst En sak sm är klar (ch sm bör utredas) är m den ersättning gruntar får (rabatt på inträde ch matkupnger) egentligen är att betrakta sm skattepliktig förmån. 14 Mallar m.m. I detta kapitel samlas ett antal mallar. 8 (22)

9 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, MINI-GUIDE EKONOMI...10 FAKTURA Betalning till <föreningens namn> Återbetalning utlägg...13 Återbetalning utlägg...14 Återbäring grunt...15 Tömning handkassa Uttag handkassa EXEMPEL PÅ KONTOPLAN...18 EXEMPEL PÅ RESULTATRÄKNING EXEMPEL PÅ BALANSRÄKNING (22)

10 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, MINI-GUIDE EKONOMI Nedan samlas i punktfrm de viktigaste frågrna inm föreningens eknmihantering. Målgruppen är i första hand huvudarrangörer ch gruntar sm har att hantera pengar underknventet, enkannerligen de sm arbetar i receptinen ch kisken. En kmplett sammanställning finns i Eknmihandbken. Frågr ch förslag ställs till föreningens kassör. För eknmihantering inm <föreningen>.spelknvent gäller att hanteringen av kntanter ska minimeras (det minskar risken för fel ch stölder) att m någn betalar med någt annat än kntanter (t.ex. fribiljett) ska denna läggas i kassan att endast de sm finns med på fastställd lista över avgiftsbefriade slipper betala inträde. Dessa persner ska bckas av på listan. När knventet är slut lämnas listan till kassören tillsammans med kassan att när en större mängd kntanter samlats i kassan ska lämplig del av dessa (t.ex. alla större sedlar) överlämnas till kassören sm lämnar ett kvitt i kassan att begäran m ersättning för utlägg må tas emt ch läggas i kassan för senare utbetalning via bank (se till att namn, belpp, rsak ch knt finns angivet) att utlägg ej får betalas med pengar sm finns i kassan utan att kassören ger sitt explicita gdkännande att behv av mer växel anmäls till kassören att man kntaktar kassören m någt är klart eller knstigt (se aktuell telefnlista). 10 (22)

11 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, FAKTURA <Företag eller persn> <Ev. attentin> <Fakturaadress> <Pstnummer ch rt> Fakturanummer: <ÅÅÅÅ-NR> Vår referens: <Namn>, <telefn> Fakturadatum: <ÅÅÅÅ-MM-DD> Er referens: <Namn>, <telefn> Betalningsvillkr: 10 dagar Förfalldag: <ÅÅÅÅ-MM-DD> BG-knt: <akutellt nummer> Fakturaspecifikatin Beskrivning Antal à-pris Pris <Beskrivning> <antal> <Belpp> <Belpp> <Beskrivning> <antal> <Belpp> <Belpp> Att betala: <Summan av van> Anmärkning mt fakturan ska göras inm 5 dagar. Vid betalning efter förfalldagen debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 8% per år. 11 (22)

12 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Betalning till <föreningens namn>. <Föreningens namn> har emttagit... krnr sm ersättning för vilket härmed kvitteras. Datum Underskrift Namnförtydligande 12 (22)

13 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Återbetalning utlägg Undertecknad har haft egna utlägg enligt bifgade kvittn. Summan av utläggen är... krnr. Belppet emtses tacksamt på följande knt: Datum Underskrift Namnförtydligande 13 (22)

14 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Återbetalning utlägg Undertecknad har haft egna utlägg enligt bifgade kvittn. Summan av utläggen är... krnr. Belpp har emttagits ch kvitteras. Datum Underskrift Namnförtydligande 14 (22)

15 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Återbäring grunt <Föreningens namn> har till undertecknad mttagare utbetalat... krnr sm återbäring på tidigare inbetald deltagaravgift. Ovanstående belpp har emttagits Datum Gruntens underskrift Namnförtydligande 15 (22)

16 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Tömning handkassa Undertecknad, kassör i <föreningens namn>, har emttagit... krnr ur [ ] receptinens kassa [ ] kiskens kassa Datum Underskrift Namnförtydligande 16 (22)

17 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Uttag handkassa Undertecknad har emttagit... krnr ur [ ] receptinens kassa [ ] kiskens kassa Belppet ska återbetalas till den kassa ur vilket belppet erhölls senast den <datum ch tid> varvid undertecknad återfår detta kvitt. Om belppet inte är återbetalat enligt van ska belppet återbetalas till föreningens bankgir <nummer> senast den <datum>. Är belppet inte inbetalat senast denna dag kmmer föreningen att överlämna ärendet till inkass. Belpp enligt van kvitteras. Undertecknad har läst ch gdkänt villkren enligt van. Datum Underskrift Namnförtydligande 17 (22)

18 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, EXEMPEL PÅ KONTOPLAN Kntplanen är indelad efter kstnadsslag. Detta innebär att m man t.ex. vill veta hur resekstnader eller lkalkstnader fördelas på spel ch seminarier så måste man införa kstnadsställen eller bjekttyper. TILLGÅNGAR FORDRINGAR 1500 Krtfristiga frdringar KASSA OCH BANK 1910 Kassa 1930 Checkräkningsknt EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2060 Eget kapital vid årets början 2069 Årets resultat ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 2860 Krfristiga skulder RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER HUVUDINTÄKTER 3030 Deltagaravgifter (fördelat) 3040 Deltagaravgifter (tredagarskrt) 3041 Deltagaravgifter (tredagarskrt med ungdmsrabatt) 3042 Deltagaravgifter (endagskrt) 3043 Deltagaravgifter (endagskrt med ungdmsrabatt) 3044 Deltagaravgifter (föranmälan) 3045 Deltagaravgifter (föranmälan med ungdmsrabatt) 3046 Deltagaravgifter (gruntar) 3049 Försäljning kisk (fördelat) 3050 Försäljning kisken (mat ch dryck) 3051 Försäljning kisken (PR-material) 3061 Intäkter för arrangemang (brädspel) 3062 Intäkter för arrangemang (figurspel) 3063 Intäkter för arrangemang (rllspel) 3064 Intäkter för arrangemang (övriga spel) INTÄKTSKORRIGERINGAR 3730 Lämnade rabatter (inträde) 3731 Lämnade rabatter (mat ch dryck) 3732 Lämnade rabatter (PR-material) 18 (22)

19 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 3910 Hyra större butiker 3911 Hyra mindre butiker 3920 Annnser 3930 Bidrag Sverk 3931 Bidrag Sverk Stckhlm 3932 Bidrag Studiefrämjandet 3999 Övriga rörelseintäkter UTGIFTER/KOSTNADER FÖR VAROR/TJÄNSTER INKÖP AV VAROR OCH MATERIAL 4010 Inköp kisk (mat ch dryck) 4011 Inköp kisk (PR-material) ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER LOKALKOSTNADER 5010 Lkalhyra 5090 Övriga lkalkstnader FÖRBRUKNINGSINV OCH FÖRBRUKNINGSMTRL 5410 Förbrukningsinventarier 5420 Dataprgram 5460 Förbrukningsmaterial KOSTNADER FÖR TRANSPORTMEDEL 5610 Persnbilskstnader 5620 Lastbils- ch släpkstnader 5630 Busskstnader RESEKOSTNADER 5800 Resekstnader REKLAM OCH PR 5910 Annnsering 5930 Reklamtrycksaker ch direktreklam KONTORSMATERIEL OCH TRYCKSAKER 6110 Kntrsmateriel 6150 Trycksaker (prgram etc.) TELE OCH POST 6211 Telefn 6212 Mbiltelefn 6230 Data- ch radikmmunikatin 6250 Pstbefrdran 19 (22)

20 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR OCH ÖVRIGA RISKKOSTNADER 6310 Företagsförsäkringar ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER 6550 Ersättning externa föreläsare m.m. ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 6960 Kstnader för arrangemang (brädspel) 6961 Kstnader för arrangemang (figurspel) 6962 Kstnader för arrangemang (krtspel) 6963 Kstnader för arrangemang (rllspel) 6964 Kstnader för arrangemang (övriga spel) 6970 Tidningar, tidskrifter ch facklitteratur 6983 Förfriskningar 6991 Övriga externa kstnader, avdragsgilla UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM LÖNER TILL KOLLEKTIVANSTÄLLDA 7000 Löner FINANSIELLA OCH ANDRA INTÄKTER OCH KOSTNADER ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 8311 Ränteintäkter från bank RÄNTEKOSTNADER/LIKNANDE RESULTATPOSTER 8485 Kstnader för bankknt 8490 Övriga finansiella kstnader SKATTER OCH ÅRETS RESULTAT 8999 Årets resultat 20 (22)

21 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, EXEMPEL PÅ RESULTATRÄKNING 21 (22)

22 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, EXEMPEL PÅ BALANSRÄKNING 22 (22)

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM...

INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... Entré Innehållsförteckning INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - KASSATERMINALEN... - 4 - Första inlggningen... - 4 - Kassaterminalen beskrivning av arbetsytan... - 5 - Funktiner

Läs mer

Innehållsförteckning Entré Butikssystem

Innehållsförteckning Entré Butikssystem Hantverksdata Entré Innehållsförteckning Entré Butikssystem INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete...- 3 - Kassaterminalen...- 4 - Första inlggningen...- 4 - Kassaterminalen beskrivning

Läs mer

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ...

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ... Möteshandlingar.. Årsmöte.2012...... 24/372012. KFUM.Umeå... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sverk!Västerbtten!!!!!!!!!!!!!!!Eknmistråket!6,!907!30!Umeå!!!!!!!!!!!!!!!Epst:!vasterbtten@sverk.se! Dagrdning

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept 2013 7 Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs Hanna Nilssn Carin

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Kulturam a.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institutin MUSIK... 3 Institutin SCENKONST... 3 Institutin BILD... 3 Administratin... 4 Service...

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN 13:e uppdaterade upplagan

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN 13:e uppdaterade upplagan BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Ekonomiskt styrdokument

Ekonomiskt styrdokument Ekonomiskt styrdokument Kemiteknologsektionen Hanna Andersson, Economizer -12 2012-12-27 Inledning Detta dokument är framtaget för att underlätta arbetet för sektionens kassörer, och för att ge en introduktion

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer