Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner"

Transkript

1 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare Ver. A: generell versin utifrån tidigare dkument Jhan Grth Innehållsförteckning 1Inledning Läsanvisning Allmänna riktlinjer...3 4Inköp, utlägg etc...4 5Insättningar, fakturr etc Anmälan ch receptin Medlemskap, medlemsregister m.m Butiker...6 9Spnsrer Kisk Gruntar Bkföring ch eknmihantering Skatter Mallar m.m Inledning Åren 2006 ch 2007 var jag kassör i Föreningen Stckhlms spelknvent. Jag kände då ett behv av att samla all infrmatin sm har att göra med ett spelknvents eknmi i en enkel ch överskådlig text. Orsakerna till detta var enkla: ett knvent msätter fta mycket pengar ch det känns rätt att deltagare, medlemmar i föreningen, bidragsgivare etc. kan känna sig trygga i att pengarna används på rätt sätt. Jag förelägger nu bken för en bredare krets. Jag hppas den blir till nytta ch nöje. Eventuella synpunkter emttages tacksamt, till exempel via mail till Djurshlm den 20 nvember 2009 /Jhan Grth PS Du kan antingen använda bken rätt upp ch ned eller ta brt detta kapitel ch fylla i markerade fält nedan ch på sätt göra en versin sm gäller för just din förening. 1 (22)

2 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 2 Läsanvisning I detta dkument finns riktlinjer för hantering av eknmiska frågr i Föreningen Spelknvent. Vissa frågr sm ligger nära eknmihantering (t.ex. medlemsregistret) berörs ckså. Varje kapitel tar upp en viss fråga (t.ex. hur fakturr ska hanteras). De första kapitlen bör intressera flera läsare. Övriga kapitel är i första hand avsedda för de närmast berörda (t.ex. kiskansvarig eller kassören). På slutet har ett antal mallar m.m. samlats. Man kan även göra cut and paste ch använda mallarna för att ta fram lika dkument. I vissa mallar finns det fält sm ska fyllas i. De är markerade med krkdilgap (t.ex. betyder <adress> att man ska fylla i en adress när mallen används). Ansvariga uppmanas kpiera hela eller delar av dkumentet ch dela ut till sina medarbetare. Särskilt anbefalles Mini-guide eknmi sm sammanfattar de viktigaste punkterna i eknmihandbk. Klipp ur ch spara! Dkumentet är fastställt av styrelsen i Föreningen Spelknvent. Dkumentägare är kassören i föreningen. 2 (22)

3 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 3 Allmänna riktlinjer 1.1 Hanteringen av eknmin inm föreningen ska vara enkel ch lätt att förstå men samtidigt uppfylla alla de krav sm lagen, revisrn, banken, eventuella bidragsgivare ch spnsrer etc. ställer. 1.2 Hanteringen av kntanter ska minimeras. Detta minskar risken för felräkningar, stölder etc. Detta innebär t.ex. att inköp, m möjligt, ska ske mt faktura sm skickas till föreningen ch att inbetalningar, m möjligt, ska ske i försktt ch till föreningens bankgir. 1.3 Fakturr, underlag för utbetalning etc. sm ej inkmmit till föreningen senast den 31 december samma år sm knventet infaller kmmer ej att betalas av föreningen. Detta berr på att vi måste kunna avsluta verksamhetsåret på ett krrekt sätt. 1.4 Frågr kring eknmin besvaras av, i första hand, kassören ch, i andra hand, knventsgeneralen. 1.5 Under årets knvent är <namn>, (<telefn>, <mail>) kassör ch <namn>, (<telefn>, <mail>) knventsgeneral. 1.6 Vissa persner är attestansvariga. Detta innebär att de kan gdkänna utgifter etc. inm sitt ansvarsmråde. I attestansvaret ingår ckså att hålla kassören infrmerad i lika eknmiska frågr (t.ex. m ett knt riskerar att överskridas eller m ett knt inte kmmer att användas i den mfattning sm antagits i budgeten). Attestansvariga är: Knventsgeneralen Vice knventsgeneralen Ansvarig för marknadsföring Ansvarig för arrangemang Ansvarig för kisk 1.7 Föreningens rdförande ch kassör är firmatecknare ch har därför autmatisk attesträtt. 1.8 Attest sker i första hand genm underskrift på faktura eller mtsvarande underlag ch i andra hand via daterat mail från attestinnehavare. 1.9 Vissa persner är utkvitteringsansvariga. Detta innebär att de kan kvittera ut matkupnger, fribiljetter etc. för sina gruntar etc. Huvudansvarig för ett visst mråde (t.ex. kisk, receptin ch gruntar) är utkvitteringsansvarig Fakturr, underlag för utbetalningar ch övriga eknmiska handlingar hanteras (i priritetsrdning) enligt nedan: lämnas direkt till kassören skickas till föreningens fakturaadress: <adress> skickas sm (daterat) till kassören 1.11 Fakturr, underlag för utbetalningar ch övriga eknmsiska handlingar ska, m möjligt, vara attesterade av attestansvariga innan de lämnas eller skickas till kassören. Om de inte är attesterade rdnar kassören detta i efterhand. 3 (22)

4 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 4 Inköp, utlägg etc Alla utbetalningar från föreningens knt hanteras av kassören ch sker mt underlag Underlaget kan antingen vara en faktura eller ett annat underlag I första hand sker utbetalning mt faktura. Fakturan skickas av leverantören till föreningens fakturaadress (se Allmänna riktlinjer). Kassören betalar sedan fakturan Om leverantören inte vill skicka en faktura måste den sm gör inköpet lägga ut pengar. Det är i så fall viktigt att ta ett kvitt sm visar vad inköpet handlar m. Kvittt ska minst ange vad sm köpts in, vem sm är leverantören ch datum för inköp Kvittt skickas tillsammans med uppgifter m vem sm lagt ut pengar till kassören. För att kunna betala ut ersättning måste kassören veta vad kvittt handlar m vem sm lagt ut pengarna vart kassören ska betala ut pengar (kntnummer eller, m knt saknas, adressen sm utbetalningsavin ska skickas till). Underlaget ska vara undertecknat av den sm ligger ute med pengarna För att vara säker på att få tillbaka pengar man lagt ut ska underlaget vara attesterat av en attestansvarig. Om man inte vet vem sm är attestansvarig så tala med kassören. 5 Insättningar, fakturr etc Inbetalning till föreningen sker genm insättning på föreningens bankgir <nummer> Den sm tar emt kntanter å föreningens vägnar ska, utan nödigt dröjsmål, överlämna dessa till kassören eller betala in pengarna på föreningens bankgir. I samband med överlämnandet eller insättning ska ett underlag lämnas till kassören. Underlaget ska innehålla uppgift m aktuellt belpp inbetalarens namn rsak till inbetalning när sådana finns ska tillhörande underlag (kvittn, deltagarlistr etc.) bifgas 1.20 Om föreningen ska skicka en faktura (t.ex. för hyra av butiksplats) så skickar man ett fakturaunderlag till kassören. Fakturaunderlag ska innehålla följande uppgifter mttagare av fakturan (namn, adress ch pstadress) beskrivning av vad fakturan mfattar ttalpris eller antal enheter ch pris per enhet 1.21 Föreningen är inte mmsregistrerad. Detta innebär att mms inte finns med på föreningens fakturr. 6 Anmälan ch receptin 1.22 I första hand bör deltagare i knventet uppmanas att anmäla sig i förväg. Det förenklar registreringen, minskar de eknmiska riskerna, riskerna för stölder etc. 4 (22)

5 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 1.23 Föranmälan sker via knventets anmälningssystem. I anmälningssystemet lagras alla uppgifter sm behövs för knventet ch för medlemsregistret (se nedan) Vid anmälan får anmälaren även en uppmaning att betala in pengar för inträde. Eventuellt kan inbetalningen även mfatta andra pster (t.ex. t-shirt eller övernattning). Detta anges i så fall särskilt. Inbetalning sker till förenings bankgir <nummer> Anmälningsansvarig tar löpande fram en lista över föranmälda deltagare. Denna lista används i receptinen för att kunna bcka av föranmälda deltagare. Anmälningsansvarig skickar en kpia på listan till kassören Registrering i receptinen mfattar ett antal lika mment varav erläggande av betalningen är en. Betalningen kan i dagsläget ske enbart med kntanter Med jämna mellanrum ska kassan i receptinen tömmas. Lämpliga tider kan vara fredag kl. 21 ch 24, lördag kl. 9, 12, 18 ch 24 samt söndag kl. 9, 12 ch 15. Detta sker genm att ett lämpligt belpp överlämnas till kassören sm lämnar ett kvitt på mttaget belpp till receptinen Vissa persner kan ha fribiljett, finnas med på en s.k. trustlista eller av annat skäl vara befriade från inträdesavgift. Om en persn inte ska erlägga inträdesavgift ska en nterig göras i kassan (t.ex. kan en fribiljett lägga i kassan). Nteringarna överlämnas till kassören tillsammans med kntanterna Efter knventet stämmer kassören av förskttsinbetalda avgifter ch från receptinen överlämnande belpp med medlemslistan (se nedan). Kassören gör i samband med detta nödvändiga justeringar (t.ex. för gruntar, fribiljetter). 7 Medlemskap, medlemsregister m.m Medlemsregistret är föreningens viktigaste register. Det utgör underlag för bl.a. utskick inför nästa års knvent ch för utbetalningar från lika bidragsgivare (t.ex. Sverk). Registret innebär även en viktig källa för statistik sm kan vara ett viktigt underlag för spnsrer (t.ex. hur många besökare i lika åldersgrupper har knventet) Medlemsregistret ska mfatta den infrmatin sm bidragsgivare ch andra ställer på registret (jämför t.ex. Sverks regler för medlemsbidrag) Medlemskap i föreningen är en förutsättning för att få delta i knventet. (Detta berr bl.a. på villkren för föreningens försäkring, behvet av listr över närvarande i samband med utrymning etc.) 1.33 Vissa medlemmar (t.ex. gruntar) kan erhålla rabatt på sin inträdesavgift. Detta har dck inget att göra med kravet på medlemsskap i föreningen. (Det kan i sammanhanget vara värt att ntera att föreningen inte har någn medlemsavgift.) 1.34 Medlem ska med sin underskrift bekräfta sitt medlemskap För den sm så önskar ska det vara möjligt att lämna föreningen efter knventet Medlemsregistret är en sammanställning av den infrmatin sm i anmälningssystemet ch övriga listr (t.ex. den s.k. trust-listan) Föreningen bör även föra listr över eventuella övriga närvarande (t.ex. representanter för företag, spnsrer etc.). Detta underlättar framtida utskick etc Listr sm beskriver lika funktiner (t.ex. listan över gruntar) förs separat från medlemsregistret. Detta berr på att de lika registren fyller lika funktin. 5 (22)

6 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 1.39 Ansvarig för medlemsregistret är föreningens sekreterare. Sekreteraren bör ha ett nära samarbete med anmälningsansvarig Förenings sekreterare är ansvarig för att skicka in den årliga ansökan m medlemsbidrag till Sverk Medlemsregistret ska vara aktuellt ch uppdaterat. Medlemmar ska årligen städas så det inte innehåller inaktiva medlemmar. Sådana medlemmar ska strykas ur registret Det ska vara möjligt att ta fram adressetiketter etc. baserat på medlemsregistret 8 Butiker 1.43 Butiker är en viktig del av knventet. De lckar besökare ch ger viktiga intäkter Ansvarig för kntakterna med butiker är arrangemangsansvarig Butikerna erlägger en rums- eller brdshyra Hyran erläggs, i första hand, mt faktura från föreningen. I andra hand kan hyran erläggas kntant på själva knventet Ansvarig för arrangemang ansvarar för att fakturaunderlag eller lista på vilka butiker sm ska erlägga hyra kntant når kassören. Denne skickar sedan ut faktura eller samlar in hyran. 9 Spnsrer 1.48 Spnsrer är en viktig del av knventet. De gör det möjligt att arrangera saker sm inte ryms inm rdinarie budget eller att öka intäkter i t.ex. kisken I dagsläget är kassören ansvarig för kntakterna med spnsrerna. 10 Kisk 1.50 Kisken hanterar ett antal lika verksamheter, bl.a. försäljning av mat ch dryck, försäljning av PR-material samt eventuellt spelbasaren Betalningen kan i dagsläget enbart ske med kntanter Med jämna mellanrum ska kassan i kisken tömmas. Detta sker genm att ett lämpligt belpp överlämnas till kassören tillsammans med en lapp sm talar m hur strt belppet är, datum ch tid, vilken del av försäljningen (mat ch dryck, PR-material etc.) försäljningen avser samt vem sm överlämnar belppet Vissa persner kan ha matkupng eller mtsvarande. Om en persn har matkupng eller mtsvarande ska denna läggas i kassan ch överlämnas till kassören tillsammans med kntanterna Efter knventet stämmer kassören av intäkterna från kisken. Kassören gör i samband med detta nödvändiga justeringar (t.ex. för matkupnger). 11 Gruntar 1.55 Persner sm arbetar på knventet ( gruntar ) kan erhålla rabatt på inträdet samt på mat ch dryck m.m. i kisken Gruntar betalar in inträdesavgift etc. i förväg eller i dörren. I samband med registreringen erhåller grunten sin utrustning (t.ex. t-shirt) samt ett krt på vilket ansvarig persn kryssar när grunten utfört ett arbetspass. 6 (22)

7 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 1.57 Vissa gruntar finns på en s.k. trust-lista. Dessa behöver inte betala in inträdesavgift etc. De får precis sm alla gruntar ett krysskrt. Detta fylls emellertid i från början utifrån det åtagande grunten har gjrt Efter genmfört arbete erhåller grunten kryss eller kupnger sm ger rabatt i kisken eller återbäring på inbetald inträdesavgift 1.59 Följande regler gäller för rabatt ch återbäring (ett arbetspass är 4 timmar): 1 arbetspass: matkupng 2 arbetspass: 50:- återbäring /pass + 1 matkupng /pass 3 arbetspass: hela inträdesavgiften betalas tillbaka + matkupng Fler pass: 1 matkupng /pass 1.60 När grunten lämnar knventet ska krtet med kryss lämnas in i receptinen. Härigenm blir det möjligt att följa upp kstnaderna för gruntarna. 12 Bkföring ch eknmihantering Allmänt 1.61 Huvudansvarig för all eknmi är kassören Föreningen ska följa gd redvisningssed Föreningen ska ha tydliga ch välkända rutiner vad gäller eknmi Föreningen är ej mmsregistrerad. Detta innebär att föreningen ej ska debitera mms på utgående fakturr ch att föreningen inte kan lyfta mms på gjrda inköp Bkföringen är sm mest intensiv i samband med knventet. Under övriga delar av året är insatsen ringa. Antalet verifikat ligger på runt 100 per år (räknat föranmälningar till knventet) Eknmihanteringen ska göra det möjligt att följa upp föreningens eknmi på ett enkelt sätt. Det ska ckså vara möjligt att på ett enkelt sätt göra prgns ch budget inför kmmande år Föreningen håller inget lager i bkföringsmässigt hänseende. Detta innebär att hela kstnaden för PR-material, kisk etc. belastar föreningen fullt ut när inköpet sker. När försäljning av PR-material eller varr ur kisken sker uppstår en intäkt. Det innebär även att föreningen ska sälja av kvarvarande kiskvarr etc. efter knventet. PRmaterial etc. sm finns kvar ch säljs senare ger en intäkt när det säljs Föreningen äger ett antal inventarier ch har vanligen ett restlager av sålt PR-material etc. En förteckning ska finnas över inventarier ch restlager. Förteckningen ska mfatta vad föreningen äger ch var sakerna finns Ansvarig för inventarielistan ch listan över restlagret är föreningens sekreterare Föreningen har ett knt i <banken>.. Till kntt är knutet ett bankgir (<nummer>.) ch Internettjänst (nås via länk från <länk>.). Kntaktpersn är <namn> (<nummer>, <mailadress>. Arbetsuppgifter före ch efter knventet 1.71 I kassörens arbetsuppgifter ingår bl.a. 7 (22)

8 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, betala räkningar, kstnadsersättningar etc., skicka fakturr, underlag för bidragsutbetalningar etc., bkföra gjrda in- ch utbetalningar, ta fram listr över vilka anmälda sm betalat in pengar. Dessa uppgifter stäms sedan av med anmälningssystemet, stämma av intäkter från receptin ch kisk med tillhörande underlag, ta fram rapprter till styrelsemöten, ta fram eknmisk redvisning inför årsmötet (se bilaga), lämna underlag till revisrn Kassörens bör ha tillgång till följande verktyg: Internet för hantering av e-pst ch bankknt/bankgir, Bkföringsprgram. Arbetsuppgifter under knventet 1.73 Under knventet ska kassören finnas tillhands för att svara på frågr ch stötta de lika verksamheterna i deras eknmihantering Kassören ska med jämna mellanrum tömma ch säkert förvara kassan från receptinen ch kisken Kassören har ansvaret för att växel finns i receptinen ch kisken. 13 Skatter 1.76 Föreningen är, sm alla arbetsgivare, skyldig att betala sciala avgifter ch skicka in kntrlluppgifter för alla sm får ersättning för arbete eller arvde av föreningen. Ersättning för arbete har bl.a. betalats ut för arbetet att göra knventsaffischen. Arvde har betalats ut till bl.a. föreläsare Kntrlluppgift ska lämnas m det sammanlagda värdet av ersättningar ch förmåner till en persn är 100 kr eller mer för hela året Om det sammanlagda belppet av ersättningar ch förmåner till en persn under året uppgår till minst kr ska skatteavdrag göras Om företaget betalar ersättning för arbete med minst kr per år till en fysisk persn med A-skattsedel eller sm saknar skattsedel ska företaget betala sciala avgifter Den sm betalar ut ersättning för utfört arbete med minst 1000 kr till en persn sm har A-skattsedel är arbetsgivare ch är alltid skyldig att göra skatteavdrag enligt skattetabell. Är utbetalningen sidinkmst görs skatteavdrag med 30% av ersättningen. Huvudsaklig inkmst har man nrmalt hs den arbetsgivare eller utbetalare sm betalar den högsta ersättningen. All annan inkmst är sidinkmst En sak sm är klar (ch sm bör utredas) är m den ersättning gruntar får (rabatt på inträde ch matkupnger) egentligen är att betrakta sm skattepliktig förmån. 14 Mallar m.m. I detta kapitel samlas ett antal mallar. 8 (22)

9 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, MINI-GUIDE EKONOMI...10 FAKTURA Betalning till <föreningens namn> Återbetalning utlägg...13 Återbetalning utlägg...14 Återbäring grunt...15 Tömning handkassa Uttag handkassa EXEMPEL PÅ KONTOPLAN...18 EXEMPEL PÅ RESULTATRÄKNING EXEMPEL PÅ BALANSRÄKNING (22)

10 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, MINI-GUIDE EKONOMI Nedan samlas i punktfrm de viktigaste frågrna inm föreningens eknmihantering. Målgruppen är i första hand huvudarrangörer ch gruntar sm har att hantera pengar underknventet, enkannerligen de sm arbetar i receptinen ch kisken. En kmplett sammanställning finns i Eknmihandbken. Frågr ch förslag ställs till föreningens kassör. För eknmihantering inm <föreningen>.spelknvent gäller att hanteringen av kntanter ska minimeras (det minskar risken för fel ch stölder) att m någn betalar med någt annat än kntanter (t.ex. fribiljett) ska denna läggas i kassan att endast de sm finns med på fastställd lista över avgiftsbefriade slipper betala inträde. Dessa persner ska bckas av på listan. När knventet är slut lämnas listan till kassören tillsammans med kassan att när en större mängd kntanter samlats i kassan ska lämplig del av dessa (t.ex. alla större sedlar) överlämnas till kassören sm lämnar ett kvitt i kassan att begäran m ersättning för utlägg må tas emt ch läggas i kassan för senare utbetalning via bank (se till att namn, belpp, rsak ch knt finns angivet) att utlägg ej får betalas med pengar sm finns i kassan utan att kassören ger sitt explicita gdkännande att behv av mer växel anmäls till kassören att man kntaktar kassören m någt är klart eller knstigt (se aktuell telefnlista). 10 (22)

11 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, FAKTURA <Företag eller persn> <Ev. attentin> <Fakturaadress> <Pstnummer ch rt> Fakturanummer: <ÅÅÅÅ-NR> Vår referens: <Namn>, <telefn> Fakturadatum: <ÅÅÅÅ-MM-DD> Er referens: <Namn>, <telefn> Betalningsvillkr: 10 dagar Förfalldag: <ÅÅÅÅ-MM-DD> BG-knt: <akutellt nummer> Fakturaspecifikatin Beskrivning Antal à-pris Pris <Beskrivning> <antal> <Belpp> <Belpp> <Beskrivning> <antal> <Belpp> <Belpp> Att betala: <Summan av van> Anmärkning mt fakturan ska göras inm 5 dagar. Vid betalning efter förfalldagen debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 8% per år. 11 (22)

12 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Betalning till <föreningens namn>. <Föreningens namn> har emttagit... krnr sm ersättning för vilket härmed kvitteras. Datum Underskrift Namnförtydligande 12 (22)

13 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Återbetalning utlägg Undertecknad har haft egna utlägg enligt bifgade kvittn. Summan av utläggen är... krnr. Belppet emtses tacksamt på följande knt: Datum Underskrift Namnförtydligande 13 (22)

14 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Återbetalning utlägg Undertecknad har haft egna utlägg enligt bifgade kvittn. Summan av utläggen är... krnr. Belpp har emttagits ch kvitteras. Datum Underskrift Namnförtydligande 14 (22)

15 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Återbäring grunt <Föreningens namn> har till undertecknad mttagare utbetalat... krnr sm återbäring på tidigare inbetald deltagaravgift. Ovanstående belpp har emttagits Datum Gruntens underskrift Namnförtydligande 15 (22)

16 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Tömning handkassa Undertecknad, kassör i <föreningens namn>, har emttagit... krnr ur [ ] receptinens kassa [ ] kiskens kassa Datum Underskrift Namnförtydligande 16 (22)

17 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Uttag handkassa Undertecknad har emttagit... krnr ur [ ] receptinens kassa [ ] kiskens kassa Belppet ska återbetalas till den kassa ur vilket belppet erhölls senast den <datum ch tid> varvid undertecknad återfår detta kvitt. Om belppet inte är återbetalat enligt van ska belppet återbetalas till föreningens bankgir <nummer> senast den <datum>. Är belppet inte inbetalat senast denna dag kmmer föreningen att överlämna ärendet till inkass. Belpp enligt van kvitteras. Undertecknad har läst ch gdkänt villkren enligt van. Datum Underskrift Namnförtydligande 17 (22)

18 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, EXEMPEL PÅ KONTOPLAN Kntplanen är indelad efter kstnadsslag. Detta innebär att m man t.ex. vill veta hur resekstnader eller lkalkstnader fördelas på spel ch seminarier så måste man införa kstnadsställen eller bjekttyper. TILLGÅNGAR FORDRINGAR 1500 Krtfristiga frdringar KASSA OCH BANK 1910 Kassa 1930 Checkräkningsknt EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2060 Eget kapital vid årets början 2069 Årets resultat ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 2860 Krfristiga skulder RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER HUVUDINTÄKTER 3030 Deltagaravgifter (fördelat) 3040 Deltagaravgifter (tredagarskrt) 3041 Deltagaravgifter (tredagarskrt med ungdmsrabatt) 3042 Deltagaravgifter (endagskrt) 3043 Deltagaravgifter (endagskrt med ungdmsrabatt) 3044 Deltagaravgifter (föranmälan) 3045 Deltagaravgifter (föranmälan med ungdmsrabatt) 3046 Deltagaravgifter (gruntar) 3049 Försäljning kisk (fördelat) 3050 Försäljning kisken (mat ch dryck) 3051 Försäljning kisken (PR-material) 3061 Intäkter för arrangemang (brädspel) 3062 Intäkter för arrangemang (figurspel) 3063 Intäkter för arrangemang (rllspel) 3064 Intäkter för arrangemang (övriga spel) INTÄKTSKORRIGERINGAR 3730 Lämnade rabatter (inträde) 3731 Lämnade rabatter (mat ch dryck) 3732 Lämnade rabatter (PR-material) 18 (22)

19 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 3910 Hyra större butiker 3911 Hyra mindre butiker 3920 Annnser 3930 Bidrag Sverk 3931 Bidrag Sverk Stckhlm 3932 Bidrag Studiefrämjandet 3999 Övriga rörelseintäkter UTGIFTER/KOSTNADER FÖR VAROR/TJÄNSTER INKÖP AV VAROR OCH MATERIAL 4010 Inköp kisk (mat ch dryck) 4011 Inköp kisk (PR-material) ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER LOKALKOSTNADER 5010 Lkalhyra 5090 Övriga lkalkstnader FÖRBRUKNINGSINV OCH FÖRBRUKNINGSMTRL 5410 Förbrukningsinventarier 5420 Dataprgram 5460 Förbrukningsmaterial KOSTNADER FÖR TRANSPORTMEDEL 5610 Persnbilskstnader 5620 Lastbils- ch släpkstnader 5630 Busskstnader RESEKOSTNADER 5800 Resekstnader REKLAM OCH PR 5910 Annnsering 5930 Reklamtrycksaker ch direktreklam KONTORSMATERIEL OCH TRYCKSAKER 6110 Kntrsmateriel 6150 Trycksaker (prgram etc.) TELE OCH POST 6211 Telefn 6212 Mbiltelefn 6230 Data- ch radikmmunikatin 6250 Pstbefrdran 19 (22)

20 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR OCH ÖVRIGA RISKKOSTNADER 6310 Företagsförsäkringar ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER 6550 Ersättning externa föreläsare m.m. ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 6960 Kstnader för arrangemang (brädspel) 6961 Kstnader för arrangemang (figurspel) 6962 Kstnader för arrangemang (krtspel) 6963 Kstnader för arrangemang (rllspel) 6964 Kstnader för arrangemang (övriga spel) 6970 Tidningar, tidskrifter ch facklitteratur 6983 Förfriskningar 6991 Övriga externa kstnader, avdragsgilla UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM LÖNER TILL KOLLEKTIVANSTÄLLDA 7000 Löner FINANSIELLA OCH ANDRA INTÄKTER OCH KOSTNADER ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 8311 Ränteintäkter från bank RÄNTEKOSTNADER/LIKNANDE RESULTATPOSTER 8485 Kstnader för bankknt 8490 Övriga finansiella kstnader SKATTER OCH ÅRETS RESULTAT 8999 Årets resultat 20 (22)

21 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, EXEMPEL PÅ RESULTATRÄKNING 21 (22)

22 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, EXEMPEL PÅ BALANSRÄKNING 22 (22)

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder Försäkringsvillkr För persnbil ch lätt lastbil Gäller från 2015-01-01 2009-11-01 För privat- ch företagskunder Innehållsförteckning A. Förutsättning för NnStp... 3 B.. Premiebetalning... 4 C. Giltighetstid...

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Europa Automatic Delivery Rewards Programme (ADR)

Europa Automatic Delivery Rewards Programme (ADR) Eurpa Autmatic Delivery Rewards Prgramme () Fördelar med är en autmatisk månadsbeställning för distributörer, fördelskunder ch detaljkunder. Prgrammet främjar inköp av prdukter från Nu Skin, Pharmanex

Läs mer

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET ÅRSREDOVISNING 2014 www.hamnakassa.se Innehåll Förvaltningsberättelse Kassans verksamhet Kassans säte Viktiga händelser 2014 Föreningsstämman

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015 08 22 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Eftersöksföreningens målsättning: Att verka sm en rasbunden förening med målsättning att utbilda eftersökshundar ch förare för skadat vilt. Det sker bl.a. genm: Förmedling

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 BOLAGSVERKET 2014-07- O~ BILAGA 1 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamt intygar härmed, dels att denna kpia av årsredvisningen överensstämmer

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Innehållsförteckning Entré Butikssystem

Innehållsförteckning Entré Butikssystem Hantverksdata Entré Innehållsförteckning Entré Butikssystem INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete...- 3 - Kassaterminalen...- 4 - Första inlggningen...- 4 - Kassaterminalen beskrivning

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Charltte Gimfalk Kurs: Målstyrd Spetskmpetens Kunskapsmål Prduktinskrdinatr Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Efter avslutad kurs skall studenten kunna 1. Bryta ned lika typer av manus ch få

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan Infrastructure AB \-, ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB Org nr 556481-2385 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMBETEN Arlandabanan Infrastructure

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer