Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21"

Transkript

1 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 ( ), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december Om förvaltningsberättelsen Föreliggande verksamhetsberättelse är någt mer infrmativ än vad sm krävs enligt gällande regelverk Därtill tjänar årsredvisningen sm ett infrmatinsdkument för persner sm är intresserade av att förvärva bstadsrätter i fastigheten. styrelse Föreningens styrelse hade vid utgången av verksamhetsåret följande sammansättning. Ordinarie styrelseledamöter Tmmy Strandvall, rdfrande Sarah Smith, vice rdförande, Jnas Klsrud, kassör Marlene Liljefrs, sekreterare Lina Brwall, infrmatinsansvarig Ma1u Hanssn Styrelsesuppleanter Carl Trlle-Bnde Daniel W ettergren Asa Rnmäs Styrelsen utser tre persner, varav minst två styrelseledamöter, att två i förening teckna freningens finna. Vid verksamhetsårets utgång var Tmmy Strandvall, Jnas Klsrud ch Sarah Smith utsedda finnatecknare. Revisrer Externrevisr Erland Lindhlm, auktriserad redvisningsknsult F AR I n ternrevisr er Peter Jsefssn Rnny Petterssn Internrevisrsuppleanter Anders Sylven Martin Hultnäs Valberedning Stämman utsåg till valberedning Randi Stangebye, Annica Lindmark ch Gunnar Liljefrs. Bstadsrättsfreningen Trasten 21: Årsredvisning 2012

2 styrelsemöten ch föreningsstämmr Under året har 11 prtkllförda styrelsemöten hållits. Ordinarie föreningsstämma hölls den 8 maj Fastigheten På fastigheten befintliga byggnader, uppförda 1897, innehåller 35 bstadslägenheter (varav 32 upplåtna med bstadsrätt ch 3 med hyresrätt) samt 3 uthyrda lkaler. Fastighetsbeteckning: Adress: Tmtens areal: Stckhlm Trasten 21 Odengatan 16A, 16B, 18, 18A, 18B Stckhlm l 7 58 kvm, fri ch egen grund Byggnadens utfrmning: Gathuset är uppfört i 5 våningar jämte källarvåning ch vindsvåning. Gårdshuset är uppfört i 4 våningar jämte källarvåning ch vindsvåning. Byggnaden är ansluten till samhällets ledningsnät för vatten, avlpp, el, tele ch fjärrvärme. Enligt inskrivningsmyndighetens anteckningar beträffande rättigheter/belastningar finns endast nterat att redvisning av rättigheter kan vara fullständig. Sedan försäljningen av fastigheten från Svenska Bstäder finns ett arrendeavtal mellan fastighetsägaren ch Stckhlms Stads Parkerings AB beträffande parkeringsytr på innergården. Då det inte längre finns några parkeringsytr på innergården utför Stckhlms Stads Parkerings AB ingen aktiv övervakning. Fastighetsägaren kan begära övervakning m behv skulle uppstå. Avtalet löper tillsvidare ch utan kstnad. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hs Läns försäkringar. Förvaltning Den tekniska ch eknmiska förvaltningen sköts sedan övertagandet av fastigheten av Hanssn & Hööglund Fastighetsförvaltning AB. Bstadsrättsfreningen Trasten 21: Årsredvisning 2012

3 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Medlemmar Under det gångna året har 3 lägenheter bytt ägare. F astiglteten Trapphusrenveringen i båda husen har avslutats under hösten En renvering av taken ch takterrasser på båda husen kmmer att inledas under våren Bstadsrättsfreningen Trasten 21: Årsredvisning 2012

4 Eknmi Årets resultat efter skatt uppgick till SEK. Detta är ett försämrat resultat med SEK från föregående år. Resultatet har belastats av högre avskrivningar ch räntekstnader pga trapphusrenveringen, ökade driftskstnader, samt ökade förvaltningskstnader framförallt advkatkstnader ch styrelsearvde. Sammanfattning av föreningens eknmi framgår enligt följande uppställning Intäkter l l l Resultat Långfristiga skulder Reparatiner ch underhåll Driftskstnader l styrelsen föreslår, till årsstämman, följande dispsitin av tillgängliga medel: Balanserat resultat Årets resultat Avsättning till rep fnd, yttre Summa I övrigt hänvisas till bifgad resultat- ch balansräkning. Bstadsrättsföreningen Trasten 21: Årsredvisning 2012

5 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Org nr RESULTATRÄKNING Nt l 2012 Intäkter Hyrr, bstäder Årsavgifter Hyrr, lkaler U tdeb. fasti getsskatt Övriga intäkter 226,938 1,200, ,316 40,764 8,387 1,955, ,943 1,200, ,700 50,412 65,907 1,999,999 Kstnader Underhåll ch reparatiner Driftkstnader Förvaltningskstnader F as tighetsskatt Nt2 Nt3 Nt4-348,620-1,004, ,636-88,535-1,662, , , ,809-86,330-1,662,142 Driftnett 292, ,857 Avskrivning Avskrivning byggnad A vskrivn installatin ch inventarier fasadrenvering, värmeanläggning, trkskåp, trapphusrenvering Nt 5 Nt5-131, , , , , ,882 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekstnader 1, , ,054 13, , ,625 Resultat före skatt -404,087-62,650 statlig skatt ÅRETSRESULTAT -404,087 Bstadsrättsfåreningen Trasten 21: Årsredvisning 2012

6 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Org nr BALANsRÄKNING Nt l 2012 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad ch mark Summa materiella anläggningstillgångar Nt 5 46,252,663 46,252,663 45,359,412 45,359,412 Omsättningstillgångar Krtfristiga frdringar skattefrdran Krtfristiga frdringar Uppl intäkter ch förutbet kstn Summa krtfristiga frdringar Nt6 97,122 27, , ,782 5,000 29, ,426 Kassa ch bank 359,192 1,285,268 SUMMA TILLGÅNGAR 46,736,436 46,784,106 Bstadsrättsfreningen Trasten 21: Årsredvisning 2012

7 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Org nr BALANSRÄKNING Nt l 2012 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Grundavgifter Upplåtelseavgift Reparatinsfnd, yttre Summa bundet eget kapital Nt7 36,914,572 3,628,187 1,437,742 41,980,501 36,914,572 3,583,187 1,251,514 41,749,273 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital -1,561, ,087-1,965,753-1,312,788-62,650-1,375,438 S:a eget kapital 40,014,748 40,373,835 Skulder Långfristiga skulder Depsitiner Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Nt 8 80,750 6,200,000 6,280,750 80,750 5,100,000 5,180,750 Krtfristiga skulder Leverantörsskuld Uppl kstn ch förutbet intäkter Summa krtfristiga skulder Nt 9 l 00, , , , ,371 1,229,521 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46,736,436 46,784,106 ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Nt 10 12,600,000 Inga 12,600,000 Inga Bstadsrättsfreningen Trasten 21: Årsredvisning 2012

8 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Org nr FINANSIERINGSANALYS 2012 Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för pster sm inte ingår i kassaflödet A v skrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -404, ,949 90,862-62, , ,232 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital F ö rändring krtfristiga fdringar Förändring krtfristiga skulder (exkl krt del av långa skulder) 14, , , , ,171 1,073,158 Kassaflöde från den löpande verksa1nheten -682,876 1,273,390 Investeringsverksamhet Materiella anläggningstillgångar -1,388, ,465 Finansieringsverksamheten Depsitiner Grundavgifter Upplåtelseavgifter Skulder till kreditinstitut Årets kassaflöde 45,000 1,100,000 1,145, , ,927 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 1,285, , , ,341 1,285, ,927 Bstadsrättsfreningen Trasten 21: Årsredvisning 2012

9 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Org nr Nter Nt l Redvisnings- ch värderingsprinciper Årsredvisningen har upprättats enligt årsredvisningslagen samt gd redvisningssed. Samma redvisnings- ch värderingsprinciper används sm föregående år. Avsättning till reparatins fnd, yttre följer sedan 2004 bkföringsnämndens rekmn1endatin ch redvisas endast inm eget kapital. Tillgångar ch skulder har värderats till anskaffningsvärden m inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden ch beräknad eknmisk livslängd, för byggnad 0,5 %, övrigt se nt 5. Frdringar har efter individuell värdering upptagits till belpp varmed de beräknas in fl yta. Inga anställda under året ch inga löner. Nt2 Reparatin ch underhåll Bstäder, hyresgäster Bstäder, bstadsrätter Lkaler Gemensamma utrymmen Yttre ,474-21,016-49,869.,275, , , ,001-6,848-41,995-7, ,127 Nt3 Driftkstnader El Uppvärmning stning Vatten ch avlpp Förbrukningsmaterial städning Renhållning Snöröjning Hissar Trädgårdsskötsel Fastighetsförsäkring Kabel-TV, bredband Övr fastighetskstnad -54, ,279-10,890-83,172-7,485-78,722-63,843-41,728-50,850-10,129-29,954-72,292-15,886-1,004,734-55, ,147-6,119-60, ,895-62,291-54,883-7,333-30,352-29,147-74,763-14, ,876 \SJ~ Bstadsrättsfåreningen Trasten 21: Årsredvisning _,-.f2--, J u. $J '-6./

10 Nt4 Förvaltningskstnader Förvaltningsarvde styrelsearvde+ sciala avg Revisinarvden Advkatkstnader Bankavgifter Föreningsavgifter Övriga förvaltningskstnader ,676-26, '154-92,892-4,064-4,886-1, ,636-77,191-10,880-61,371-3,638-4,875-2, ,809 Nts Byggnad ch mark Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp under året ( trapphusrenvering) Utgående anskaffningsvärde 29,722,102 1,388,200 31,110,302 28,789, ,465 29,722,102 Avskrivning Ackumulerade avskrivningsvärden Vid årets början Årets avskrivning på byggnad Årets avskrivning på trapphus Årets avskrivning av fasadrenvering, värmeanläggning, bredband ch trkskåp Utgående avskrivningsvärde -1,976, , , '165-2,471,129-1,713, , ,165-1,976,180 Mark Ackumulerat anskajfhingsvärde Vid årets början Inköp under året Utgående anskaj!hingsvärde 17,613,490 17,613,490 17,613,490 17,613,490 Bkfört värde 46,252,663 45,359,412 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark 28,014,000 34,062,000 62,076,000 28,014,000 34,062,000 62,076,000 Bstadsrättsfåreningen Trasten 21: Årsredvisning 2012 _s ~ 10 J!4) 9n<

11 Avskrivningar 2012 Byggnad 0,5 % 131,717 Mark O% Trapphusförbättring l O % 232,067 Trkskåp l O % 4,298 Värmeanläggning 5 / 12,612 Fasad 5% 100,856 Bredband l O % 13, , ,717 4,298 12, ,856 13, ,882 Nt6 Uppl intäkter ch förutbet kstnader Länsförsäkringar CmHem Otis Vantörs Bleck Två Smålänningar Ownit Bredband 7,538 2,408 1,839 15,674 27,459 7,337 2, ,839 1,851 15,674 29,644 Nt7 Eget kapital Bundet eget kapital Grundavgifter Upplåtelseavgifter Sålt del i trapphus till bende Reparatinsfnd, yttre A v sättning rep fnd, yttre 36,914,572 3,583,187 45,000 l,251, ,228 41,980,501 36,914,572 3,583,187 1,065, ,228 41,749,273 Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Avsättning till rep fnd, yttre -1,375, , ,228-1,965,753-1,126,560-62, ,228-1,375,438 Summa eget kapital 40,014,748 40,373,835 Nt8 Skulder till kreditinstitut stadshyptek stadshyptek stadshyptek stadshyptek Bstadsrättsföreningen Trasten 21: Årsredvisning 2012 V illkrsändrdag 3.49% 3,600, % 1,500, % 950, % 150, ,200,000 3,600,000 1,500,000 5,100,000 'ls '\J~ ~~ n<

12 Nt9 Upplupna kstnader ch förutbet intäkter Förutbetalda avgifter Frtum, fjärrvärme Frtum, el stadshyptek ränta Stckhlm Vatten Utlägg Mikael Karlssn, arbete i lägenhet Diverse Upplupet styrelsearvde+ sciala avg. Två smålänningar snöröjning Beräknad revisinskstnad ,743 82,371 5,488 31,075 3,808 4,313 26,284 1,839 9, , ,916 52,521 6,015 24,971 2,858 26, , ,371 Nt 10 ställda panter Fastighetsinteckningar lämnade till kreditinstitut 12,600,000 12,600,000 Stckhlm 22; ~ 2013 j:l[t{ffl~ ~~Lit~~~l ~ ('[/: /'/ Revisinsberättelse beträffande denna årsredvisning har avlämnats den ;;l9 l ~ 2013 //~ ~a~~ lm Auktriserad redvisningsknsult Bstadsrättsföreningen Trasten 21: Årsredvisning

13 Revisinsberättelse Till föreningssstämman i Brf Trasten 21 Org nr Jag har granskat årsredvisningen ch bkföringen samt styrelsens förvaltning i Brf Trasten 21 för år Det är styrelsen sm har ansvaret för räkenskapshandlingarna ch förvaltningen ch för att årsredvisningslagen tillämpas vid uppgörandet av årsredvisningen. Mitt ansvar är att uttala mig m årsredvisningen ch förvaltningen på grundval av min revisin. Revisinen har utförts i enlighet med gd revisinssed i Sverige. Det innebär att jag planerat ch genmfört revisinen för att med hög men inte abslut säkerhet försäkra mig m att årsredvisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revisin innefattar att granska ett urval av underlagen för belpp ch annan infrmatin i räkenskapshandlingarna. I en revisin ingår ckså att pröva redvisningsprinciperna ch styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma att de betydelsefulla uppskattningar sm styrelsen gjrt när de upprättat årsredvisningen samt att utvärdera den samlade infrmatinen i årsredvisningen. Sm underlag för mitt uttalande m ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder ch frhållanden i freningen fr att kunna bedöma m någn styrelseledamt är ersättningsskyldig mt föreningen. Jag har även granskat m någn styrelseledamt på annat sätt har handlat i strid med bstadsrättslagen, årsredvisningslagen eller stadgarna. Jag anser att min revisin ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredvisningen har upprättats i enlighet med årsredvisningslagen ch ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat ch ställning i enlighet med gd redvisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredvisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen ch balansräkningen dispnerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen ch att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet får räkenskapsåret. Lidingö /~~~ -Erland I:mahlm Auktriserad redvisningsknsult

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g

n;ufffi)wjpm,i m i Årsredovisning Brf Prästhagen j PRÄSTHAGEN för 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Brf Präsrhagen Tellusgränd l 194 43 Upplands Väsby n;ufffi)wjpm,i m i J j PRÄSTHAGEN Årsredvisning för Brf Prästhagen 716422-0449 Räkenskapsåret In nehällsförteckn in g Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Brf E knäs. HÖJDVÄGEN l, 3 och 5 SAL TSJO-BOO

Årsredovisning Brf E knäs. HÖJDVÄGEN l, 3 och 5 SAL TSJO-BOO Årsredvisning Brf E knäs 2013 HÖJDVÄGEN l, 3 ch 5 SAL TSJO-BOO Att b i en Bstadsrättsförening - vad innebär det? I HSB br du till självkstnadspris. Det är ingen annan sm tjänar pengar på ditt bende. Årsavgiften

Läs mer

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102

Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102 .. Brf Ovre Husargatan 27 Org.nr.769607-2102 Ársredvisning för räkensl(apsåret 2013-01-01--2013-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-10 Sid 10 F örvaltní1igsberättelse Resultaträknùig Balansräkning TilläggsupplysnÍ1igar

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. fór BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 24. Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden.

ÅRSREDOVISNING. fór BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 24. Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden. BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Reg nr 769603-6420 ÅRSREDVISNING fór BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 24 Styrelsen fòr Bostadsrättsfòreningen Loket 24 får härmed avge redovisning fòr föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 I STCKHLM ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sjöråen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Brf Inland 3. Årsredovisning för 769612-0646. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Inland 3. Årsredovisning för 769612-0646. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Inland 3 Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

(769607-8s56) BRF Eriksdal 1 (10) Arsredovisning. för 769607-8356

(769607-8s56) BRF Eriksdal 1 (10) Arsredovisning. för 769607-8356 BRF Eriksdal (769607-8s56) 1 (10) Arsredovisning för BRF Eriksdal 769607-8356 Räkenskapsåret 2010 2(10) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 20'l 0 Förva ltn i

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 o Arsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Gustafshög 1, Nacka Strand Perioden 2008-01-01 2008-12-31 Sidan l av 12 Förvaltningsberättelse Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21 Årsredovisning för Brf Jungfrun 21 769603-8475 Räkenskapsåret 2012 Brf Jungfrun 21 2(11) Styrelsen för Brf Jungfrun 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47 Org nr 716416-6881 foto Margareta Nilsson, Gustavsberg Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas Tisdagen den 16 april 2013 (separat kallelse utsänd)

Läs mer