Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:"

Transkript

1 Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6 Noter 6 if' Underskrifter 8

2 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Nybyggsgrind 6, med organisationsnummer, får härmed avge årsredovisning för Föreningen registrerades Föreningen äger och förvaltar fastigheten kv. Nybyggsgrind 6 i Stockholm. Fastigheten uppfördes Fastigheten omfattar 39 bostadslägenheter, varav 38 st är upplåtna med bostadsrätt och 1 med hyresrätt. Total bostadsyta om kvm. Styrelsen Styrelsen har sedan stämman 2008 haft följande sammansättning: Ordinarie Niclas Alsen Suzanne Mattsson Kenneth Lexberg Suppleant Filip Lindskog Firmatecknare Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter och suppleanter, två i förening. Revisor Föreningens revisor har varit Auktoriserad revisor Ove Ankerton. Sammanträden Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden. Föreningen hade årlig stämma den 14 maj Fastighetsförvaltning Ekonomisk förvaltare har varit Lars Arenander, Laguare Borätt. Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel har utförts av medlemmar i föreningen, under styrelsens överinseende. I ambitionen att hålla föreningens kostnader nere har under hösten genomförts en gemensam städdag. Föreningsmedlemmar grovstädade trapphuset, piskbalkonger samt gemensamma vinds- och källarutrymmen. Under det gångna året har 5 bostadsrätter bytt ägare. Planerade förbättringsarbeten Planerade eller påbörjade arbeten är förbättrad ventilation, åtgärder i trädgården, installation av torkskåp i tvättstugan och obligatorisk radonbesiktning. På längre sikt ~behöver fastighetens hiss delvis renoveras.

3 2(8) Disposition av föreningens vinst eller förlust Till föreningsstämman står följande medel till förfogande balanserat resultat årets resultat Totalt Belopp i kr._ Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och ~ balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

4 8rt Nybyggsgrind 6 3(8) Resultaträkning ~~ -- Belopp i kr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Fastig hetsskötsel Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader Administrativa kostnader Summa rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat av anläggningstillgångar Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Not ~ ~ ~ Resultat efter finansiella Reparationsfond Resultat före skatt Skatter Fastig hetsskatt Korrigering av föregående Summa skatter poster års skatt ~ ~ Arets resultat ~

5 4(8) Balansräkning Belopp i kr TILLGANGAR Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Riksgäldskontoret Checkräkningskonto Summa omsättningstillgångar G'fi SUMMA TILLGANGAR ~~

6 (8) Balansräkninq Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Upplåtelseavg ifter Balanserad vinst/förlust Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Korlfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnade och förutbetalda intäkter ~ SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Ägarhypotek, ej belånade pantbrev W' Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 6(8) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Arsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Den ekonomiska planen inkluderar i anskaffningskostnaden för fastigheten stamrenoveringen. Kostnaden för stamrenoveringen redovisas följaktligen som anskaffningskostnad av fastigheten. Investeringen för stambytet har proportionaliserats mellan byggnad och mark i enlighet med tidigare fördelning. Reparationsfonden för yttre underhåll skall enligt Bokföringsnämnden tillhöra Bundet kapital. Dessa fondmedel skall användas av föreningen för reparationsändarnål. I noten Reparationsfond framgår ifall reparationer har tagit reparationsfondens medel i anspråk. Allmänna redovisningsprinciper Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Byggnader Fasad Maskiner och Inventarier exklusive Pump pump ,5% 2% 10% 5% ,5% 2% 10% 5% Noter Not 1 Arsavgifter, hyresintäkter Medlemsavgifter Hyresintäkter Avgifter för Kabel TV Overlåtelseavg ift Pantsättningsavgift Summa Not 2 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 2008 Byggnader Fasadrenovering Inventarier, verktyg och installationer ~ Summa

8 7(8) Not 3 Byggnader och mark Byggnader, anskaffningsvärde Avskrivning byggnader Bokfört värde byggnader Fasadrenovering, anskaffningsvärde Avskrivning fasadrenovering Bokfört värde fasadrenovering Bokfört värde mark Summa byggnader och mark Taxeringsvärde Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad mark ~ Not 4 Eget kapital Belopp vid årets-början Disposition enl årsstämmobeslut Arets resultat Vid årets slut Inbetalda Upplåtelse Balanserat Arets insatser avgifter resultat resultat :ra Not 5 Fond för yttre underhåll (enligt stadgarna minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde) filgående Avsättning balans från resultaträkning Utgående balans Not 6 Spec av skulder till kreditinstitut Långfristiga skulder Nordea Hypotek ra- Totala skulder till kreditinstitut

9 8(8) Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda Förskottsfakturerade intäkter Upplupna kostnadsräntor Förutbetalda intäkter intäkter Underskrifter Stockholm den 28 april 2009 l \ i~'w~vxb Kenneth Lexberg \AJ) Min revisionsberättelse har lämnats den 30 april Ove Ankerton Auktoriserad revisor

10 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Nybyggsgrind 6 Organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Nybyggsgrind 6 för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. i Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinstmedlen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 30 april 2009 &p~ Ove Ankerton Aukt. revisor

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978 Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Räkenskapsåret 2010-01-01 - Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Förva ltn i n gsberätte lse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelsen och revisorer '" 2 2010-0 1-0 1-2010-03-23 2 2010-03 -23-2010-12-31 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Brf Bra Boende i Mölndal

Brf Bra Boende i Mölndal Org nr. 769613-4233 Ársredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-- 2009-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-10 Sid 11 Förvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifer

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer