Brf Älta 110:11 i Nacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Älta 110:11 i Nacka"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret

2 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta 110:11 i Nacka, får härmed avge årsredovisning för Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Upplåtelsen kan även avse mark. Grundfakta om föreningen Föreningens nuvarande stadgar antogs av extra föreningsstämman och registrerades hos Bolagsverket och den nuvarande ekonomiska planen registrerades Verksamheten under året Vid föreningens årliga årsstämma i december valdes 4 st styrelseledamöter, varav 1 st ny ledamot, samt 1 st ny suppelant. 4 st lägenheter har sålts under året, lägenhet 28, 5B, 9A,11B Föreningen har genomfört två städdagar (en på våren och en på hösten) då allmänna förbättringsåtgärder genomfördes, t ex städning, trädfällning och översyn av lekplats. Ett fortsatt snöröjnings- och sandningsavtal har tecknats med Älta Mark & Bygg AB. Föreningen har haft 9st protokollförda styrelsemöten. Tillgångarna är avskrivna under året, med beräknad livslängd om 400 år. Föreningen har tagit fram en underhållsplan. Föreningen har anlitat en fastighetsskötare för extern skötsel som tar hand om föreningens enklare utomhusåtgärder, t ex rensa hängrännor, byta lampor m.m. Just nu ser föreningen över förbättringsåtgärder så som t ex elstolpar för motonrärme och lekplatsen. Den bruna trälasyren på husen och förråden målas om och det arbetet är planerat med start våren Kostnad för detta finns upptagen i budget. Föreningen har inga planerade avgiftshöjningar. Fastighetslån: kr, f.n.2,876%, 3-månadrsränta kr, 4,410%, bundet till kr, f.n. 3,440%, bundet till Från och med december 2012 aviseras månadsavgifterna årsvis i förskott. Till följd av detta är i redovisningen posterna kundfordringar samt förutbetalda intäkter högre än tidigare år. Samtliga kända mellanhavanden med Greflingsbergs Holding AB reglerades föregående år. Rättegångskostnader kan uppgå till max 5 basbelopp minus självrisk. Denna kostnad har ännu inte fakturerats föreningen. j

3 Brf Älta 110:11 I Nacka 2(8) Dispositioner beträffande vinst Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. <?jf #

4 Brf Älta 110:11 i Nacka Resultaträkning Belopp 1 kr Not (8) ; I Nettoomsättning Rörelsens kostnader Underentreprenad Ersättning till medlemmar Övriga externa kostnader Avskrivning Byggnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat E»fter finansiella poster Resultat före skatt Arets resultat

5 Brf Älta 110:11 i Nacka 4(8) Balansräkning Belopp 1 kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetal^a kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR /

6 Brf Älta 110:11 I Nacka 5(8) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Inbetalda Insatser/stiftelsekapital Inbetalda insatser/ Stiftelsekapital Yttre Fond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Arets resultat ( Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter octi säkertieter för egna skulder Fastighetsinteckningar Summa Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 Brf Älta 110:11 I Nacka 6(8) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. I. /

8 Brf Älta 110:11 i Nacka 7(8) Noter Not 1 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Parameter revision Ab Revisionsarvode Summa Not 2 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, övnga Summa Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, övriga Räntebidrag Summa Not 4 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Reducering pga kostnadsgaranti Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Arets avskrivning enligt plan Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Bokfört värde byggnader Bokfört värde mark Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Nots Eget kapital Balanserad Årets Inbetalda Insatser Yttre Fond vinst vinst Vid årets början Disposition enl. årsstämmobeslut Årets resultat Vid årets slut

9 Brf Alta 110:11 i Nacka Underskrifter 8(8) Stockholm (^^Ä: Ulrika Törnblom Patrik lin revisionsberättelse har lämnats den 2013 ^ c^ce^ kijt Marie Nordlander Aut(toriserad revisor

10 R^VISIONS8^RÄTT12^LS^ Tihföienmgsstämmani8rfÄhallO:lliNacka Orgm7^^^ Rapport om årsredovisnmgen Jag har utfört en revision av årsredovisnmgen för Brf ÄhaiiO:iii^^ Oi 20130^30 ^ ^ B ^ ^ ^. ^ ^ ^ ^. ^ ^ ^ ^. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i^et är styrelsen som i^ar ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande hiideniigt årsredovisningslagen oeir för den interna i^ontroiisem styrelsen bedömer är nödvändig för att apprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga tei^ktigtieter^vare sig dessa beror på oegentiigireter ellerpåteh ^ ^ ^ ^. ^ ^ B ^ ^ ^. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standardson Auditing oeh god revisionssedisverige. Dessa standarder lo^äver att jagföljer^rkesetiska krav samtplanerar oeh utför revisionen förött uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp oeh annan införmationiårsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras^ bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheteriårsredovisningen^vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bildis^fte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenligamed hänsyn till omständigheternas men inteis^tte att göra ett uttalande om effektiviteteniföreningens interna kontroll.en revision innefattar oeks^ en utvärdering av ändamålsenlighetenideredovisningsprineiper som har använts oeh av rimligheten! styrelsens uppskattningariredovisningen^ liksom en utvärdering av den övergripande presentationen! årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat ärtillräekliga oeh ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. ^i^^^^^^^^^^ Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättatsienlighet med årsredovisningslagen oeh ger eni alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens tinansiella ställning per den 30juni 2013 oeh av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Pörvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen oeh balansräkningen för föreningen. ^^^^^^^^^ ^id^t(2^

11 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen iiar jag även utfört en revision om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Brf Älta 110:11 i Nacka för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för föivaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om föi-valtningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den / ckce^åia oio/s Marie Nordlander Auktoriserad revisor Parameter Sida 2(2)

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01-2011-12-31. Brf Kolveden 769607-2086. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01-2011-12-31. Brf Kolveden 769607-2086. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 - Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8-11 Sid 1(11) ÅRSREDOVISNING FÖR BRF

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Rhodesia Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer