Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 - tilläggsupplysningar 6 - underskrifter 7

2 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Föreningens medlemmar utgörs av fastighetsägare inom Hålabäcksområdet i Kungsbacka, vars fastigheter är anslutna till värmeanläggningen i kvarteret Hallonet. Till föreningens värmeanläggning finns 113 anslutna fastigheter. Flerårsjämförelse** Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 51,3% 47,7% 57,3% 48,6% 59,7% Kassalikviditet (%) 80,3% 28,0% 64,7% 42,6% 54,7% *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Resultatdisposition Förslag till disposition av föreningens vinst Till föreningsstämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 2 av 7

3 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Rörelsens kostnader Förvaltningskostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 2 0 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 3 av 7

4 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 4 av 7

5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Eget kapital ekonomisk förening Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 4 Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 5 av 7

6 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Personal Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 1,0 1,0 varav kvinnor 0,0 0,0 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen: Löner och ersättningar Övriga anställda: Löner och ersättningar Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Sida 6 av 7

7 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 2 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Redovisat värde byggnader Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av år Not 3 Eget kapital Förlags- Uppskrivnings Reserv Fritt eget Insatskapital insatser fond fond kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisp. enl. beslut av årets föreningsstämma: Årets vinst Belopp vid årets utgång Not 4 Långfristiga skulder Amortering inom 1 år Amortering inom 2 till 5 år Amortering efter 5 år KUNGSBACKA Bengt Grahn Lars Olén Majvor Olén Ingvar Wahlgren Vår revisionsberättelse har lämnats den mars Maria Jonasson Auktoriserad revisor Göran Nordén Lekmannarevisor Sida 7 av 7