THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP"

Transkript

1 Årsredovisning För THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP Räkenskapsår 2018

2 1 (8) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten är en ideell förening som bedriver ridskoleverksamhet, uthyrning av stallplatser och därmed förenlig verksamhet. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Inga väsentliga händelser under året. Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Eget kapital Medelantal anställda Årets förändring av eget kapital Ingående ansamlad förlust Årets vinst Utgående ansamlad förlust Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

3 2 (8) RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Bidrag Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

4 3 (8) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Hästar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 4 (8) BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 5 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 6 Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 5 (8) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leverans. Noter NOT 1 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantal anställda Kvinnor 3,2 4,0 Män 0,0 0,0 3,2 4,0 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader) (31 081) (19 017) Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Lönebidrag har erhållits med kr ( kr). Dessa belopp är inte avdragna från notens redovisade lönekostnader.

7 6 (8) NOT 2 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas. Materiella anläggningstillgångar Byggnader 5 % Hästar Individuell bedömning av nyttjandeperiod, normalt mellan 6-15 år. Inventarier, verktyg och installationer 20 % NOT 3 BYGGNADER OCH MARK Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde NOT 4 HÄSTAR Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Försäljningar/utrangeringar 0 0 Årets nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

8 7 (8) NOT 5 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma Årets resultat Belopp vid årets utgång NOT 6 LÅNGFRISTIGA SKULDER Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen Kreditinstitut Övriga Förfaller senare än fem år efter balansdagen Kreditinstitut Övriga NOT 7 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till NOT 8 STÄLLDA SÄKERHETER För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 8 (8) Växjö den 27 januari 2018 Linda Eriksson Broby Ordförande Malin Engström Vice ordförande & Sekreterare Elisabeth Johansson Ledamot Lisa Stolth Ledamot Jeanette Elbe Ledamot Hannah Roos Ledamot