BRF Strålgatan 21-23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Strålgatan 21-23"

Transkript

1 Årsredovisning för BRF Strålgatan Räkenskapsåret 2008

2 BRF Strålgatan (9) Styrelsen för BRF Strålgatan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: balanserad vinst årets förlust behandlas så att avsättning till fond för yttre underhåll i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

3 BRF Strålgatan (9) Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 3 Fastighetsdrift Fastighetsskatt Reparationer och underhåll Övriga förvaltnings- och föreningskostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

4 BRF Strålgatan (9) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

5 BRF Strålgatan (9) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 9 Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Förskottsbetalda hyror Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 BRF Strålgatan (9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Specifikation andelar i koncernföretag Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört Marknadsandel andel andelar värde värde Lampan 10 Ekonomisk förening Org nr Stockholm Uppgifter om organisationsnummer och säte: Eget kapital Resultat Lampan 10 Ekonomisk förening 0 0 Org nr Stockholm 0 0 Föreningen äger samtliga andelar i Lampan 10 Ekonomisk förening, org nr , med säte i Stockholm. Föreningen är vilande då stämpelskatt utlöses om ägandet upphör. Bostadsrättsföreningen är moderföretag men med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas inte någon koncernredovisning. 1 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivningen sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 0,5 % Maskiner 10 % Stamrenovering 2 %

7 BRF Strålgatan (9) 2 Hyror och avgifter Årsavgifter Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage/p-plats Pant- och överlåtelseavgifter Kabel-tv Övriga intäkter Summa Övriga rörelsekostnader Fastighetsdrift Material och varor Vatten Värme El Sophämtning Grovsophämtning Snöröjning Kabel-TV Entrémattor Fastighetsförsäkring Fastighetsförvaltning samt städning enligt avtal Hisservice enligt avtal Material till fastigheten Summa Fastighetsskatt Summa Reparationer och underhåll Lägenheter Fastighet Tvättstuga Gård/utemiljö Summa Övriga förvaltnings- och föreningskostnader Lokalhyra Revisionsarvode Administrativa kostnader Representation Konsultarvode

8 BRF Strålgatan (9) Förvaltning utanför avtal Pant- och överlåtelseavgifter Bankkostnader Övriga kostnader Summa Avskrivningar Byggnader Stambyte Inventarier Summa Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans

9 BRF Strålgatan (9) 6 Stamrenovering Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Trygg Hansa Ownit Söderbergs mattleasing Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse-Fond för yttrebalanserat Årets insatser avgifter underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång Ombildning Disposition enligt beslut av årets föreningsstämma: Uttag ur fond för yttre underhål Årets resultat Belopp vid årets utgång Långfristiga skulder Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen Swedbank Räntesats ,19 % Swedbank Räntesats ,15 % Swedbank Räntesats ,477 % Swedbank Räntesats ,30 %

10 BRF Strålgatan (9) 10 Checkräkningskredit Beviljad kredit Utnyttjad kredit Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Revision Nytorget Fastigheter Fastighetsel Fastighetsvärme Upplupna utgiftsräntor Övrigt Stockholm den 16 mars 2009 Per Olov Klein Ordförande Gustaf Alm Mona Johansson Ulrika Larsson Therese Nyström Malin Råbom Åsa Österlund Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den. Raija Piironen Auktoriserad revisor - FAR SRS