Brf Vikingen Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31"

Transkript

1 Brf Vikingen Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen regitrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos bolagsverket. Fakta om fastigheten Föreningens fastighet förvärvades Fastighetsbeteckningen är VIKINGEN 1 i Helsingborgs Kommun. Fastigheten är försäkrad i Länsförsäkringar och inkluderar även ansvarsförsäkring för styrelsen. Uppvärming sker genom fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1983 och består av ett flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbskedet kvadratmeter, varav 1680 kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 81 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 23 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lokaler med hyresrätt. I lokalerna bedrivs damfrisörsverksamhet samt servering. Medlemmar Antalet medlemslägenheter är 23 st. Av föreningens medlemslägenheter har 3 st överlåtits under året. Överlåtelse och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Styrelsen har under året haft följande sammansättning Stig Paul Fredrik Svedunger Nils Filip Andreas Smedlund Björn Viktor Jakobsson Michela Lolanda Elena Nalin Margareta Bengtsdotter Lennemark Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sida 1 av 11

2 Brf Vikingen Sida 2 Stämmor Ordinarie Föreningsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförrda underhållsarbeten Under verksamhetsåret har endast löpande underhåll utförts. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten Inga större underhållsarbeten är planerade. Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Årets resultat Balanserad vinst Reservering till fond för yttre underhåll Summa balanserat resultat Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat och balansräkningar med noter. Sida 2 av 11

3 Brf Vikingen Sida 3 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens Intäkter Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 2 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader Fastighetsskatt/Fastighetsavgift Övriga förvaltnings och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Årets Resultat Sida 3 av 11

4 Brf Vikingen Sida 4 BALANSRÄKNING Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående byggnation Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader Övriga fordringar Kassa och Bank Bankkonto Swedbank SBC klientmedel i SHB SUMMA TILLGÅNGAR Sida 4 av 11

5 Brf Vikingen Sida 5 BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga Skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda avgiftr och hyror Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 5 av 11

6 Brf Vikingen Sida 6 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommenrarer Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningavärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar utryckt i procent tillämpas Avskrivningar Byggnader 0,67 0,67 Fastighetsförbättringar 2,04 2,04 Fastighetsrenovering 5,00 5,00 Port/Säkerhetsdörr 5,00 5,00 Fönsterbyte 4,00 - Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel enligt beställning Snöröjning/Sandning Hissbesiktning Gemensamma utrymmen Serviceavtal Förbrukningsmaterial Reparationer Tvättstuga Entre/trapphus Lås Tak Ventilation VVS Hiss Skador/Klotter Övrigt Sida 6 av 11

7 Brf Vikingen Sida 7 Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftkostnader Försäkring Kabel-tv Fastighetsskatt/Kommunal avgift Övriga Förvaltnings och rörelsekostnader Revisionsarvode extern revisor Styrelseomkostnader Redovisningstjänster SBC Administration Följande ersättningar har utgått Styrelseordföranden Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar Totalt rörelsens kostnader Sida 7 av 11

8 Brf Vikingen Sida 8 Not 3 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början Från pågående arbeten, fönsterbyten Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerdae avskrivningar enligt plan, byggnader vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärden Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder Lokaler Sida 8 av 11

9 Brf Vikingen Sida 9 Not 4 Förutbetalda Kostnader Länsförsäkringar Kabel TV Serviceavtal Not 5 Eget Kapital Belopp vid årets Förändring under Belopp vid årets utgång året ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll enligt not nedan Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Fond för yttre underhåll Disposition av föregående års resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Sida 9 av 11

10 Brf Vikingen Sida 10 Not 6 Fond för yttre underhåll Vid årets början Reservering enligt stadgar Vid årets slut Not 7 Räntesats Belopp Belopp Skulder till kreditinstitut Swedbank 2, Swedbank 2, Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 8 Upplupna kostnader El Värme Vatten Sophämtning Extern Revisor Ränta Sida 10 av 11

11 Brf Vikingen Sida 11 Helsingborg / 2013 Paul Svedunger Filip Smedlund Margareta Lennermark (Suppleant för Björn Jakobsson) Min revisionsberättelse har avgivits 2013 / Kristina Gelin Extern Revisor Sida 11 av 11

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 BERZELIIGATAN 13. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BERZELIIGATAN 13. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BERZELIIGATAN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GÖTA Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Brf Enen Nr 17 rg nr 716408 7574 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006. FörvaItningsberätteIse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Årsredovisning Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer