ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31"

Transkript

1 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box Stockholm Org.nr ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Länsförsäkringar Stockholm. Fastighetens taxeringsvärde är kr :-, varav byggnadsvärde kr :-. Föreningens samtliga 48 bostadslägenheter upplåts med bostadsrätt, varav några upplåts med både bostadsrätt och hyresrätt, s.k. dubbelupplåtelse i enlighet med den lagstiftning som gällde vid upplåtelsetillfållet 1 juni Föreningens garageplatser upplåts med hyresrätt liksom ett mindre antal källarförråd. Enligt ekonomisk plan är lägenhetsytan för bostäder kvm, för källarförråden garaget 241 kvm. 31 kvm samt för Underhåll/ombyggnader Under räkenskapsåret har i huvudsak periodiskt underhåll/ombyggnad utgjorts utav installation av rörelsedetektorer i trapphuset. Som ett resultat av den årliga besiktningen av fastigheten har framkommit att behov föreligger beträffande ändring av sophämtningsförhållanden samt iordningställande av ytterligare förråd på vinden. Ekonomi Styrelsen beslutade att låta årsavgiften vara oförändrad för räkenskapsåret samt innevarande år. Föreningen har inte haft någon anställd under året. Nyckeltal: Årsavgift per 31 december (genomsnitt/kvm bostadsrättsyta) Lån/kvm bostadsrättsyta Räntekostnad/kvm *) Värmekostnad/kvm *) Fastighets- och inkomstskattlkvm *) Genomsnittsränta i % 4,33 3,92 4,10 4,60 4,90 *) avser den sammanlagda ytan som är upplåten med bostadsrätt och hyresrätt exkl garaget. Obs a ränteskillnadsersättning på drygt 150 tkr ingår i räntekostnad/kvm för år 2005 (dock ej i genomsni ttsräntesatsen ) För närvarande utgår ingen statlig inkomstskatt, se not 5. Sida 1

2 Styrelsens förslag till disposition förändring underhållsfond årets resultat ansamlad förlust summa balanseras i ny räkning : : : :23 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 2

3 Brf Majtalaren 7 Org.nr Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Årsavgifter Lokalhyror Garagehyror Öresutj ämning 1 O Övriga intäkter Rörelsens kostnader VA Uppvärmning El Renhållning Städning RepIUnderhåll o Fast skötsel Periodiskt underhåll Försäkringar FastighetsskattIavgift Arvode fastighetsförvaltning Övriga arvoden Övriga kostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar 1 Avskrivning byggnad Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner O O Arets resultat Sida 3

4 Brr Majtalaren 7 Org.nr Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 Byggnad Värdeminskning byggnad Mark Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Övriga fordringar Skattefordran Förutbet kost & upplupna int O Kassa och bank Postgiro NORDEA Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Ansamlad förlust Bal vinst eller förlust Redovisat resultat Förändring underhållsfond Summa eget kapital Långfristiga skulder NORDEA Nordea Hyp AB 3,71 Nordea Hyp 3,91 Nordea Hyp AB Nordea Hyp AB rörl Sida 4

5 Brf Majtalaren 7 Org.nr Balansräkning Not Kortfristiga skulder Deposition F örutbetalda avgifter o hyror Upplupna kost & förutbet int Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter se notanteckningar 3 Ansvarsrdrbindelser se notanteckningar 4 Sida 5

6 Brr Majtalaren 7 Org.nr Notanteckningar Redovisningsprinciper Åsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Avskrivningar Avskrivning på materiella anläggningstillgångar har skett planenligt, beräknat på det ursprungliga anskaffningsvärdet med tillägg får aktiverade kostnader. Avskrivning skall delvis ses i sitt sammanhang med avsättning till underhållsfond. Detta för att få en bild av föreningens långsiktiga förmåga att klara sitt s.k. periodiska underhållsbehov. Tillgångar och skulder Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. l. Avskrivning har skett med 0,5% på byggnaden. 2. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL: Insatser Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Övriga dispositioner Årets resultat Överföring till fond Ianspråktagande av fond Belopp vid årets utgång Upplåtelse- Underhålls- Balanserat Årets avgifter fond resultat resultat ~ Sida 6

7 Brr Majtalaren 7 Org.nr Notanteckningar 3. STÄLLDA PANTER OCH SKULDER TILL KREDITINSTITUT: Pantbrev i fastigheten kr (f.å. kr ) varav ställt i pant kr (f.å. kr ) Långivare Ränte- Ränta bunden Ingående Arets Utgående stats % tom skuld amort skuld Nordea Hyp 4,00%*)rörlig Nordea Hyp 4,00%*) rörlig Nordea Hyp 4,00%*) rörlig Nordea Hyp 3,71 % NordeaHyp 3,91% Om inte annat anges beträffande lån ovan mot bunden ränta, överensstämmer lånets löptid med räntebindningstiden. För lån mot rörlig ränta gäller generellt att lånets löptid är tillsvidare. *) ränta per bokslutsdagen. 4. ANSVARSFÖRBINDELSER: Inga (f.å. inga) 5. För närvarande utgår ingen statlig inkomstskatt pga tidigare ackumulerat skattemässigt unders ko Sida 7

8 BRF Majtalaren 7 Org. nr Underskrifter Revisorspåteckning Stockholm t C Allan Danielsson (}jij-~ ~sson ~~ s!~~ Min revisionsberättelse har avgivits /0 ~~J Agneta Björklund Auktoriserad revisor 8

9 NEXIA REVISION STOCKHOLM Revisorer & Konsulter REVISIONSBERÄ TTELSE Till föreningsstämman i Brf Majtalaren 7 Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf Majtalaren 7 för år l-o I Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingama och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen får att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Ien revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrätts lagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 10 Mars 2009 ~PhJ~J Agn a BjÖrk~~ Auktoriserad revisor I Gamla Brogatan 32 - Box 1024, Stockholm Tel. : Fax: NEXIA REVISION STOCKHOLM IS A MEMBER OF NEXIA INTERNATIONAL A WORLD WIDE NETWORK OF lntependent ACCOUNTING FIRMS.