Brf Nya Hettemarkshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Nya Hettemarkshuset"

Transkript

1 Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013

2 BRFNyaHettemarkshusetorgnr ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill BostadsrättsföreningenstIlian9:2förattfåöverensstämmelsemedfastighetsbeteckningen. NuvarandefirmaBostadsrättsföreningenNyaHettemarkshusetochnyastadgarregistrerades Styrelse2013 BodilFornstedtWallin ledamotfr.o.m Jan3OlofSjöholm ledamot IvarStenport ledamot,ordförande BoWolwan ledamot LennarthÅstrand ledamot Hans3LeeTheWerner suppleant Revisor PWC,IngerFjellner huvudansvarig Föreningenharunderårethållit7protokollfördastyrelsemötensamtnedanstående stämmor 6majExtraföreningsstämma Avseendeinformationomskolverksamhetiunderliggandefastighet. 13juniordinarieföreningsstämma Verksamhet. SlutfinansieringharskettiNordea Lån löptid räntesatser 5Mkr 3år 2,50% 5Mkr 4år 2.80% 5Mkr 5år 3.05%

3 Dettainnebärengenomsnittsräntapå2,78%attjämföramedattantagandetiden ekonomiskaplanenvar4,50% Styrelsenharbeslutatomföljandetilläggsbeställningarsomfinansieratsinomramenför åretsbudget Kodlåstillkorridorer,loftgångochsoprum Låsbartstaketförutvändigtcykelutrymme Kompletterandeutebelysningsamtvidsoprum Slutbevisförentreprenadarbetenaharerhållitsavkommunen JouravtalharträffatsmedETFavseendefastigheteninkl.installationersamtmedSchindler avseendehiss. Ekonomi,jämförelsetal Omsättning(tkr) Rörelseresultat(tkr) Balansomslutning(tkr) Dåföreningenövertogförvaltningsansvaretunder2012ärvissajämförelsetalmellan2012 och2013iresultaträkningenejfulltjämförbara. Överlåtelser/medlemmar Gar3BoFörsäkringABöverlätunder2013sinabostadsrättertillKvadratmeterfondenAB. Antaletmedlemmarmedbostadsrättper är14 Viktigahändelser2013 Gar3BoFörsäkringABsåldesamtligasinabostadsrättertillKvadratmeterfondenABsom ocksåförvärvatunderliggandefastighetavs:tilian9:1ab. Kvadratmeterfondenerhöllmedlemskappåvillkorattföretagetdelsskulleerbjudasigatt senast erbjudasigattförvärvadelägenhetersomredanupplåtitsochdelsatt andrahandsuthyrningenbartfårsketillfysiskapersoner.kvadratmeterfondenredovisade nämligensinavsiktattpåsiktomvandlafastighetentillenhyresfastighet.styrelsen anordnadeinformationsmötenmeddeboendeidettaärende.någotdirektintresseattsälja hardockintenoterats.kvadratmeterfondenharnuställtinsigpåattivissmånförädla lägenheternaochsäljavidare.förattunderlättadettaharföretagettänktdelatrestörre lägenhetertilltrelitemindreochtrelghom30m2.dvsutökaantaletlägenheterfrån31till 34st.Företagetharsöktbygglovfördetta.

4 Viktigahändelser2014 Föreningenharnu,efteranmälantillkommunenomdetutökadelägenhetsantalet,fåtten nylägenhetsnumreringsomstämmermedlantmäterietsregelverk. Dessutomharstyrelsenpreliminärtbeslutatomnyaandelstalmedanledningav ovanstående,innebärandenågotmindreandelstal. Garantibesiktningavlägenheterochallmännainvändigautrymmenharskettochettantal mindreanmärkningargjordesochskallåtgärdasinomkort. Träffadeavtal, Hifab(UlfGunnarsson) Byggledning,besiktning V:aArosByggteknikAB(BengtBohman),KvalitetsansvarenligtPlan&Bygglagen Kvadratmeterfonden Fastighetsskötselochvissdrift,värmeochrenhållning (avtaletöverförtgenomköpavstilian9:1) ETF Jourochfelanmälan TryggHansa Fastighetsförsäkringmedstyrelseansvar Telia TV/Bredband/Telefoni Eon Elnät EnergiförsäljningSverige Fastighetsel Mediator Ekonomiskförvaltningochlägenhetsregister Jamtport Webbhotel Förslagtillresultatdisposition Avsättningochuttaguryttrereparationsfondengörsinomresultatdispositionenefterbeslut avbehörigtorgan.behörigtorganidennabostadsrättsföreningärföreningsstämman. Tillårsmötetsdispositionstår: Balanseratresultat kr Åretsresultat 23461kr kr Styrelsenföreslåratt: Tillyttrereparationsfondenavsättes 96000kr Uryttrereparationsfonduttages 0kr Tillbalanseratresultatöverföres 27626kr kr

5 Brf Nya Hettemarkshuset Org. nr RESULTATRÄKNING Sida 4(8) INTÄKTER Nettoomsättning 2013 Not 2012 Årsavgifter Övriga rörelseintäkter S:t Ilian 9:1 AB Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Reparation och underhållskostnader Reparationer Planerat underhåll Avskrivningar, materiella tillgångar Fastigheten RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT, överskott

6 Brf Nya Hettemarkshuset Org. nr BALANSRÄKNING Sida 5(8) Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2013 Not 2012 Byggnad och mark Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsfordringar Övriga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insatskapital Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Byggnadskreditiv Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinstitut Skuld avräkning ombyggnad Leverantörsskulder Egna skatteskulder Källskatt Upplupna räntekostnader Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Förskottsinbetalda avgifter SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 Brf Nya Hettemarkshuset Org. nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTFÖRKLARINGAR Sida 6(8) Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar baserad på anskaffningsvärde. Belopp anges i hela kronor. NOT NR 1 Driftskostnader Städ El Värme, vatten, fastighetsskötsel m.m Fastighetsförsäkring Kabel-TV m.m Revisionsarvode Redovisningstjänster Övriga förvaltningskostnader Konsultkostnader SUMMA NOT NR 2 S:t Ilian 9: Taxeringsvärde: Hyreshus, tomtmark, bostäder under uppförande SUMMA TAXERINGSVÄRDE Bokfört värde: Ingående anskaffningsvärde/pågående byggnation Anskaffat under året Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Summa anläggningstillgångar Avskrivning av byggnad görs enligt en 80-årig progressiv plan

8 Brf Nya Hettemarkshuset Org. nr NOT NR 3 Övriga fordringar Sida 7(8) Förutbetalda kostnader Skattekonto SUMMA NOT NR 4 Förändring av eget kapital Insatser Yttre repara- Balanserat Utgående tionsfond resultat Saldo Belopp vid årets ingång Disposition av 2012 års resultat Årets resultat BELOPP ÅRETS UTGÅNG NOT NR 5 Skulder kreditinstitut Räntejust. Ränta Skuld Nordea ,50% Nordea ,80% Nordea ,05% SUMMA FASTIGHETSLÅN Kortfristig del av fastighetslån - nästa års amortering SUMMA LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER Härav del som förfaller till betalning senare än NOT NR 6 Övriga kortfristiga skulder Felaktig inbetalning Konsultarvode NOT NR 7 Upplupna kostnader Upplupen revisionskostnad Upplupen redovisningskostnad Upplupen städkostnad Upplupen lokalhyra Upplupen revisionskostnad Värme, vatten, fastighetsskötsel m.m

9

10

11 Ordförklaringar Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott. Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser. Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta förvaltnings - berättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.

12 Besöksadress Kungsgatan 16 Box 3080, Uppsala Telefon

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Svea Årsredovisning 2013

Brf Svea Årsredovisning 2013 Brf Svea Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Svea Org.nr 717600-2223 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård 716460-4279 Styrelsen för Brf Grims Gård, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Brf Bällstabacken 4 Årsredovisning 2012

Brf Bällstabacken 4 Årsredovisning 2012 Brf Bällstabacken 4 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Bällstabacken 4 Org.nr 769615-5485 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten

Läs mer

Brf Botvid Årsredovisning 2014

Brf Botvid Årsredovisning 2014 Brf Botvid Årsredovisning 2014 Sida 1(8) Årsredovisning Brf Botvid Org.nr 717600-2546 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ånäbben Årsredovisning 2011

Brf Ånäbben Årsredovisning 2011 Brf Ånäbben Årsredovisning 2011 Sida 1(10) Årsredovisning Brf Ånäbben Org.nr 717401-2267 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Bläckhornet. Årsredovisning 2014 BILD 135X70MM

Brf Bläckhornet. Årsredovisning 2014 BILD 135X70MM Brf Bläckhornet Årsredovisning 2014 BILD 135X70MM 1(11) Årsredovisning Brf Bläckhornet Org.nr 717600-8105 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer