Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr ÅRSREDOVISNING Brf Diana

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Brf Diana

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter Cecilia Hagman Mari Götesdotter Roger Jarnhus Helen Nordgren Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleanter Anders Wixell Revisorer Thomas Anvelid, Ernst & Young Aukt.Revisor Valberedning Sammankallande Överlåtelser Av föreningens fem lägenheter har under året ingen bytt ägare. Verksamheten 2013 Styrelsen har under året hållit 3 protokollförda sammanträden. Ordinarie föreningsstämma hölls den 16/ Styrelsen har tagit beslut om att att lämna snöröjning på gatan till Cymko. Övrig renhållning skall skötas av föreningens medlemmar veckovis och enligt ett 0 rullande schema på bestämda dagar 2-3 ggr per år. Större underhåll/ reparationer under 2013 Fastigeheten genomgick en stor renovering under år 2012 då samtliga kök och badrum blev ombyggda. Den 1 februari blev alla tillstånd klara och föreningen bildades. Underhållsplanen har genomgåtts och det har inte funnits något att åtgärda. Några investeringar eller större kostnader har det inte varit under året.

3 Förvaltning Cymko Förvaltning AB har biträtt styrelsen vid handhavandet av föreningens ekonomiska förvaltning. Nyckeltal Rörelsens intäkter (t kr) Resultat efter fondförändring (tkr) Årsavgifter snitt/kvm (kr) 636 kr - kr Värmekostnad/kvm (kr) 138 kr - kr Nettoränta/kvm (kr) 200 kr - kr Lån/kvm (kr) kr - kr Soliditet % * 77% - kr Kassalikviditet % * 392% - kr * Soliditet Anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. (eget kapital/totalt kapital) * Kassalikviditet Anger den kortsiktiga betalningsförmågan (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) Förslag till resultatdisposition Till föringsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat 0,00 Årets resultat ,12 Årets fondavsättning enligt stadgarna ,00 Resterande att balansera i ny räkning ,12 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande noter.

4 RESULTATRÄKNING Noter Rörelsens intäkter 1 Årsavgifter och hyror ,00 0,00 Övriga förvaltningsintäkter ,00 0, ,00 0,00 Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel ,00 0,00 Underhållskostnader ,00 0,00 Driftskostnader ,12 0,00 Övriga kostnader ,00 0, ,12 0,00 Rörelseresultat före avskrivningar ,88 0,00 Rörelseresultat efter avskrivningar ,12 0,00 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 2 540,00 0,00 Räntekostnader ,00 0, ,00 0,00 Resultat efter finansiella poster ,12 0,00 Årets resultat ,12 0,00 Tilläggsupplysning till resultaträkning Avsättning till yttre fond ,00 0,00 Resultat efter fondförändring enligt förslag till stämman ,12 0,00

5 BALANSRÄKNING Noter Tillgångar Anläggningstillgångar 7 Materiella anläggningstillgångar Byggnad ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Omsättningstillgångar Andra kortfristiga fordringar ,00 0,00 Förutbet. kostn. uppl. intäkt ,00 0, ,00 0,00 Kassa och bank ,00 0,00 Summa omsättningstillgångar ,00 0,00 SUMMA TILLGÅNGAR ,00 0,00 Eget kapital och skulder Eget kapital och skulder 9 Bundet eget kapital Inbetalda insatser ,00 0,00 Fritt eget kapital Årets resultat ,12 0, ,88 0,00 Långfristiga skulder Lån Bank ,00 0, ,00 0,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder ,00 0,00 Övriga kortfristiga skulder ,12 0,00 Upplupna utgiftsräntor ,00 0,00 Kundfordringar ,00 0,00 Upplupna kostnader ,00 0, ,12 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ,00 0,00 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Årsavgifter och hyresintäkter Årsavgifter ,00 0, ,00 0,00 Övriga intäkter och debiterade avgifter Elkostnader debiterade ,00 0,00 Överlåtelseavgifter 2 224,00 0,00 Pantsättningsavgift 890,00 0, ,00 0,00 Not 2 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel, material 2 381,00 0,00 Extern tillsyn o besiktning 1 474,00 0, ,00 0,00 Not 3 Underhållskostnader Rep. värme 2 206,00 0,00 Underhåll övrigt 400,00 0, ,00 0,00 Not 4 Driftskostnader Elkostnad ,00 0,00 Värmekostnader ,00 0,00 Vatten och avlopp ,00 0,00 Soptömning 4 743,00 0,00 Fastig. försäkringspremie 4 997,00 0,00 Förbrukningsmaterial 3 039,12 0, ,12 0,00 Not 5 Övriga rörelsekostnader Förvaltningskostnader övrigt 5 491,00 0,00 Revisionsarvoden externa 7 500,00 0,00 Förvaltningskostnad ,00 0,00 Övriga externa tjänster ,00 0,00 Bankkostnader 362,00 0, ,00 0,00

7 Not 7 Byggnader och mark Fastighetsbeteckning Malmö Diana 23 Fastigheten består av Antal lägenheter 5 Boarea (kvm) 392 Taxeringsvärde byggnad Bostadsdel Taxeringsvärde mark Bostadsdel Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Byggnad Anskaffningsvärde byggnad ,00 Årets avskrivning ,00 Utgående ackumulerade avskrivningar ,00 Avskrivning har skett med 1% Totalt byggnader och mark ,00 Not 8 Inteckningslån Räntesats Villkorsändringsdag Stadshypotek 2,95% ,00 0,00 Stadshypotek 2,60% ,00 0,00 Summa lån ,00 0,00 Not 9 Förändring av eget kapital Bundet Bundet Bundet Fritt Fritt Insatser Upplåtelse Yttre Balanserat Årets resultat avgifter fondbehålln Resultat Årets rörelser Återföring av fondmedel 0 0 Årets resultat Vid årets utgång Malmö den Cecilia Hagman Mari Götesdotter Roger Jarnhus Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Malmö den / 2014 Thomas Anvelid, Ernst & Young

8 Diagram Avskrivningar 31% Fastighetsskötsel 1% Underhåll 1% Övriga kostnader 26% Nettoränta 18% Personalkostnader Fastighetsskatt 0% 0% Fastighetsförsäkring 1% Kabel TV Renhållning 0% Vatten 1% 3% El 6% Värme 12%

9

10

11

12

13

14

15

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Tomtebo STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01--2005-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för Brf Norra Varvet Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Norra Varvet Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. BRF Storbragden

Årsredovisning. BRF Storbragden Årsredovisning för BRF Storbragden 746000-2160 Räkenskapsåret 2012 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer