Bostadsrättsföreningen Gnistan Org. nr Årsredovisning Brf. Gnistan 0(7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Gnistan Org. nr 746000-1618. Årsredovisning 2013. Brf. Gnistan 0(7)"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Brf. Gnistan 0(7)

2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf. Gnistan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden Förvaltningsberättelse Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls i föreningslokalen den 18 april Närvarande var 13 röstberättigade medlemmar. Styrelse under verksamhetsåret Marcus Olsson Emma Persson Borgström Marie Herzog Jens Henriksson Lucas Karlsson Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Sammanträden under verksamhetsåret Styrelsen har sedan föreningsstämman i april hållit 10 protokollförda sammanträden. Firmatecknare Marcus Olsson, Jens Henriksson & Emma Persson Borgström, Marie Herzog, Lucas Karlsson Revisor Thomas Anvelid, Aukt revisor, Ernst & Young Medlemansantal & Lägenhetsöverlåtelser Under året har 3 lägenheter bytt ägare. Medlemsantalet är idag totalt 48. Försäkring Brf Gnistan är försäkrade via Länsförsäkringar. Här finns även ett kollektivt bostadsrättstillägg för föreningens medlemmar. Underhåll & Renoveringar Inga större renoveringar har skett under det senaste året. Däremot har styrelsen i januari 2014 skrivit kontrakt med företaget Relino och påbörjat planeringen för en re-lining av avloppsstammarna. Arbetet kommer att påbörjas under vår/sommar Under året har föreningen haft 1 fuktskada till följd av en dåligt skött köksrenovering. Skadan är omhändertagen. Föreningen har under januari haft en OVK kontroll av fastigheten. Vi har fått en del anmärkningar vad gäller övermålade ventiler samt brist på ventilation i de lägenheter som har bytt plats på köket. Problemen kommer att åtgärdas inom 6 månader. Bank Föreningens ekonomi hanteras av Handelsbanken Vaktmästare Bengt Lenander anlitas som vaktmästare på deltid av föreningen sedan (7)

3 Ekonomi Föreningen har inga banklån i dagsläget och har generellt en god ekonomi. Föreningen är väl förberedd på stora utgifter i samband med kommande relining under En planerad avgiftshöjning på 2% kommer att ske under första halvan av Det överskott som byggs upp ämnas användas för fastighetens underhåll samt större renoveringar. Fastighetens skick Senaste åtgärd år Planerad åtgärd År Vattenstammar Relining 2014 Avloppsstammar El Stigarledningar 2014 Tak Fönster Fasad Balkong Värmeanläggnig Panna 2012 Gård Förvaltning Cymko Förvaltning AB har biträtt styrelsen vid handhavandet av föreningens ekonomiska förvaltning. Nyckeltal År Avgifter/kvm Belåning/kvm Underhållsfond/kvm kr 0 kr 312 kr kr 0 kr 402 kr kr 0 kr 520 kr kr 0 kr 639 kr kr 0 kr 594 kr Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Årets 0 resultat Att disponera Styrelsen föreslår att enligt stadgarna sätta av 1 % av taxeringsvärdet till fonden för yttre underhåll. Resterande att balansera i ny räkning ,24 kr ,69 kr ,93 kr ,00 kr ,93 kr 2(7)

4 Resultaträkning Not Nettoomsättning Årsavgifter och Hyresintäkter ,00 kr ,00 kr Övriga intäkter och debiterade avgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Rörelsekostnader Fastighetsskötsel ,00 kr ,00 kr Driftskostnader ,51 kr ,91 kr Underhållskostnader ,00 kr ,00 kr Externa rörelsekostnader ,80 kr ,00 kr Personalkostnader ,00 kr ,56 kr ,31 kr ,47 kr Rörelseresultat före avskrivningar ,69 kr ,47 kr Avskrivningar ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Rörelseresultat efter avskrivningar ,69 kr ,47 kr Ränteintäkter ,00 kr ,65 kr Räntekostnader 1 394,00 kr -5,02 kr ,00 kr ,63 kr Resultat efter finansiella poster ,69 kr ,84 kr Årets resultat ,69 kr ,84 kr 3(7)

5 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 7 Byggnader och mark ,00 kr ,00 kr Fastighetsförbättringar ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Summa anläggningstillgångar ,00 kr ,00 kr Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordran 4 940,00 kr ,00 kr Interimsfordringar ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Kassa och bank ,17 kr ,84 kr Summa omsättningstillgångar ,17 kr ,84 kr Summa tillgångar ,17 kr ,84 kr Eget kapital och skulder Eget kapital 9 Bundet eget kapital Inbetalda insatser ,00 kr ,00 kr Yttre fond ,00 kr ,00 kr Fritt eget kapital Balanserat resultat ,24 kr ,08 kr Årets resultat ,69 kr ,84 kr Summa eget kapital ,93 kr ,24 kr Kortfristiga skulder Leverantörsskulder ,63 kr ,99 kr Skatteskulder 0,00 kr 0,00 kr Personalens källskatt ,00 kr ,00 kr Avräkning lagstadgade sociala ,61 kr ,61 kr Förbetalda avgifter/ hyror ,00 kr ,00 kr Interimsskulder ,00 kr ,00 kr ,24 kr ,60 kr Summa eget kapital och skulder ,17 kr ,84 kr Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ,00 kr ,00 kr Ansvarsförbindelser Inga Inga 4(7)

6 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta Not 1 Årsavgifter och hyresintäkter Årsavgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Övriga intäkter och debiterade avgifter ,00 kr ,00 kr Bredbandsintäkter ,00 kr ,00 kr Övriga avgifter 9 816,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Not 2 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel extraarbeten ,00 kr ,00 kr Extern tillsyn besiktningar 4 378,00 kr 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Not 3 Driftskostnader Elkostnad ,71 kr ,19 kr Värmekostnad ,70 kr ,72 kr Vatten och avlopp ,05 kr ,64 kr Soptömning ,95 kr ,36 kr Fastig. försäkringspremie ,00 kr ,00 kr KabelTV / Bredband, internet ,00 kr ,00 kr Övriga fastighetskostnader 0,00 kr ,00 kr Fastighetsskatt ,00 kr ,00 kr Förbrukningsmaterial 293,10 kr 0,00 kr ,51 kr ,91 kr Not 4 Underhållskostnader Rep. Bostadrättslägenhet 6 830,00 kr 0,00 kr Rep. gemensam utry. Tvättutrus 1 434,00 kr ,00 kr Underhåll av dörrar/portar 1 450,00 kr 0,00 kr Rep. värme 0,00 kr ,00 kr Rep. fasad 875,00 kr 0,00 kr Underhåll övrigt 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 5(7)

7 Not 5 Externa rörelsekostnader Annonsering/reklam 410,00 kr 0,00 kr Kontorsmaterial och trycksaker 300,00 kr 0,00 kr Förvaltningskostnader övrigt ,00 kr ,00 kr Revisionsarvoden externa ,00 kr ,00 kr Kostnad möten/stämma 672,80 kr 0,00 kr Förvaltningskostnad ,00 kr ,00 kr ADB-tjänster 3 173,00 kr 0,00 kr Advokat- och rättegångskostnad 2 000,00 kr 6 563,00 kr Bankkostnader 1 044,00 kr 2 423,00 kr ,80 kr ,00 kr Not 6 Personalkostnader Löner ,00 kr ,00 kr Arvoden till styrelsen ,00 kr ,00 kr Lagstadgade arbetsgivaravgifte ,00 kr ,56 kr ,00 kr ,56 kr Not 7 Anläggningstillgångar Byggnad Ingående anskaffningsvärde ,00 kr ,00 kr Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,00 kr ,00 kr Ingående avskrivningar byggnaden ,00 kr ,00 kr Årets avskrivningar ,00 kr ,00 kr Utgående ackumulerade avskrivningar ,00 kr ,00 kr Avskrivning sker med 1,50% Fastighetsförbättringar 20-års ,00 kr ,00 kr Ingående anskaffningsvärde ,00 kr ,00 kr Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Ingående avskrivningar fastighetsförbättringar ,00 kr ,00 kr Årets avskrivningar ,00 kr ,00 kr Utgående ackumulerade avskrivningar ,00 kr ,00 kr Avskrivning sker med 5,00% ,00 kr ,00 kr Totalt byggnader och mark ,00 kr ,00 kr Fastighetsbeteckning Gnistan 7 Fastigheten består av Antal lägenheter Boyta Antal lokaler Lokalyta kvm kvm Taxeringsvärde byggnad Bostadsdel ,00 kr ,00 kr Taxeringsvärde mark Bostadsdel ,00 kr ,00 kr Taxeringsvärde byggnad Lokaldel ,00 kr ,00 kr Taxeringsvärde mark Lokaldel ,00 kr ,00 kr Summa ,00 kr ,00 kr Not 8 Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. 6(7)

8 Not 9 Förändring av eget kapital Bundet Bundet Bundet Fritt Fritt Insatser Upplåtelse- Yttre Balanserat Årets avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång kr 0 kr kr kr kr Överföring enligt stämmobeslut kr kr kr Återföring från yttre fond för att täcka årets underhållskostn. (enligt stämmobeslut) kr kr Årets resultat kr Belopp vid årets utgång kr 0 kr kr kr kr Malmö den / 2014 Marcus Olsson Emma Persson Borgström Marie Herzog Jens Henriksson Lucas Karlsson Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Malmö den / 2014 Thomas Anvelid, Aukt revisor, Ernst & Young 7(7)

9 Kostnadsfördelning 2013 Fastighetsskatt 8% Fastighetsförsäkring 2% Nettoränta -2% Avskrivningar 10% Underhåll 1% Fastighetsskötsel 3% Kabel TV 7% Administration 24% Renhållning 4% El 6% Vatten 9% Värme 24% ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr FastighUnderh Admini El Värme Vatten Renhål Kabel Fastigh FastighNettorä Avskriv etssköt åll stration lning TV etsförs etsskat nta ningar sel äkring t ,10 882, , ,34 989,60 237,20 097,64 100, , , , ,30 337,58 484,18 912,69 520, , 8(7)

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

BRF Framtid i Lund. Årsredovisning för 745000-0638. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

BRF Framtid i Lund. Årsredovisning för 745000-0638. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Framtid i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer