Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen Bromma Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502"

Transkript

1 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen Bromma

2 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr ) får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under verksamhetsåret 1/1-31/ Föreningens ekonomiska plan är registrerad 17 september Inledning Föreningen äger och förvaltar sedan den 17 september 2008 tomträtten Diariet 6, Bromma, Stockholms stad. Fastigheten är belägen på Registervägen i Riksby och omfattar en total uthyrningsbar yta på kvm fördelat på 25 bostadsrättslägenheter, 2 bostadsrättslokaler 3 bostadshyreslägenheter, 2 lokaler och 3 parkeringsplatser på tomtmark. Byggnaderna är uppförda år 1945 och består av tre sammanhängande huskroppar. Tomtarealen omfattar kvm och disponeras med tomträtt med en årlig avgäld till ägaren som är Stockholms stad. Styrelse Nuvarande styrelse tillträdde på årsstämman i maj 2012 och har följande sammansättning. Ordinarie ledamöter Mats Govenius Camilla Mangborg Mats Uttervall Anders Erlandsson Nelia Christiansson Helga Ronnysdotter Caroline Hedman Carina Wellroth Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Firmatecknare Föreningens firma har förutom av styrelsen tecknats av styrelsens ledamöter två i förening. Revisor Maria Ludvigsson. Valberedning Valberedningen består av Helga Ronnysdotter och Caroline Hedman. Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit 10 protokollförda styrelsesammanträden. Arvode till styrelse och internrevisor Arvode om ett prisbasbelopp inklusive sociala kostnader har utgått till externt anlitad ordförande. Arvode om ett halvt prisbasbelopp har fördelats till ledamöter och suppleanter i styrelsen.

3 Avgifter till föreningen En höjning med 3 % har genomförts från januari Lägenhetsöverlåtelser 5 lägenhetsöverlåtelser har skett under året. Styrelsen har godkänt 5 uthyrningar i andra hand. Fastighets förvaltning och skötsel Föreningen har liksom tidigare år anlitat ARI Fastighetsvård för den tekniska förvaltningen. Städningen sköts av Rahms AB. Den ekonomiska förvaltningen har under året skötts av styrelsen och Anna Isacson Redovisningsbyrå AB. Arbetsgrupper Några arbetsgrupper har inte bildats. Underhåll Ett antal förbättringar och renoveringar har under året genomförts enligt bilden nedan. Tidpunkt Maj-december Oktober-november Omfattning. Total fönsterrenovering i fyra lägenheter. Nytt yttertak med ny läkt, betongtegel, snörasskydd, uppstigningsluckor, fågellist och plåtarbeten. TV & Bredband Föreningen har Com Hem AB som leverantör av både bredband och tv. Energiförsörjning Fastigheten har energiförsörjningen ordnad genom fjärrvärme med Fortum. Disposition av föreningens vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogade stående medel: Belopp i kr Balanserat resultat: Avsättning till yttre fond: Årets resultat: Att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat -och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

4 4(11) RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga intäkter Rörelsens kostnader 2 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Tomträtssavgäld Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivning byggnader Avskrivning inventarier Resultat efter avskrivningar Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

5 5(11) BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Aktier, andra svenska företag 0 0 Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Avgifts -och hyresfordringar Förutbetalda kostnader Övriga kortfristiga fordringar Kassa och Bank Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

6 6(11) BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Summa Bundet Eget Kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Avsättning till yttre fond Ansamlad förlust Årets resultat Summa Fritt Eget Kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Bokade intäkter och upplupna kostnader Fastighetsskatt Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar som säkerhet för skulder till kreditinstitut Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 7(11) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämdens allmänna råd. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämdens allmänna råd. (BFNAR 2003:04) Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på det ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas. Avskrivningar Byggnader 0% 0% Fastighetsförbättringar 4% 0% Inventarier 20% 20% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

8 8(11) UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN Not Årsavgifter och hyror Årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Renhållning och städning Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning Taxebundna kostnader El Värme Vatten och avlopp Sophämtning Tomträttsavgäld Övriga driftskostnader Försäkring Bredband Fastighetsskatt Arvode Sociala avgifter Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Redovisningstjänster Övriga kostnader TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER

9 9(11) UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN Not Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med följande procentsatser: - Inventarier 20% 20% Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar / utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar / utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Not BYGGNADER OCH MARK Förbättringsutgifter på byggnader skrivs av enligt plan med följande procentsatser: 4% 0% Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Stämpelskatt, lantmäteriet 0 0 Förbättringsutgifter Vid årets slut Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Taxeringsvärde, byggnad Taxerinsgvärde, mark Fastighetenstaxerinsgvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Not Förutbetalda kostnader Tomträttsavgäld Fastighetsförsäkring ComHem

10 10(11) Not 6 Belopp Förändring Disposition av Belopp vid årets Eget kapital vid årets under året föregående års ingång utgång resultat Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Ansamlad förlust Avsättning till yttre fond Föregående års resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Not Fond för yttre underhåll Vid årets början Reservering enligt stadgar 0 0 Vid årets slut Not 8 Skulder till kreditinstitut Räntesats Belopp Villkorsändringsdag Stadshypotek 2,76% dagars bindning Stadshypotek 3,50% Stadshypotek 3,28% Stadshypotek 3,22% Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 0 Not 9 Bokade intäkter och upplupna kostnader Fakturerade hyresinkomster för kvartal 1 år Redovisning Fortum Berlin Elektriska AB ARI Fastighetsvård

11

12

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Storbragden

Årsredovisning. BRF Storbragden Årsredovisning för BRF Storbragden 746000-2160 Räkenskapsåret 2012 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för Brf Norra Varvet Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Norra Varvet Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 9 Org.nr 716422-1272

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 9 Org.nr 716422-1272 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen för Brf Terrakottan 9 får härmed lämna följande redovisning för verksamhetsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastigheten Föreningen äger fastigheten Terrakottan

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 769620-0851 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skagagård får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer