BRF PER LINDESTRÖMS VÄG Org nr Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013."

Transkript

1 , Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Hanna Holmgren Johan Dagnegård Lisa Ek Viktor Granbom Veronika Ekström Charlotte Grahn Sarah Andersson ordförande sekreterare kassör ledamot ledamot ledamot ledamot Revisor har varit Håkan Wramner och revisorssuppleant Marek Wolski. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen har under året haft löpande kontakt i olika föreningsangelägenheter samt hållit nio st protokollförda sammanträden. Ordinarie föreningsstämma avhölls Föreningen förvärvade tomträtten till fastigheten Nattsländan 1 och upplåter 22 bostadslägenheter med bostadsrätt samt 2 lägenheter med hyresrätt. Total uthyrningsbar yta uppgår till kvm. Under året har fem bostadsrättslägenheter bytt ägare. Förvaltning Den löpande förvaltningen har ombesörjts i egen regi. Redovisning etc har ombesörjts av extern redovisningskonsult.

2 2. Drift och underhåll Löpande teknisk förvaltning har under året ombesörjts i egen regi. Under år 2013 har inga större underhålls- eller renoveringsprojekt genomförts. Planerade åtgärder Under år 2014 planeras en större takrenovering. Taxeringsvärde, lån, försäkring Fastighetens taxeringsvärde uppgår till (16 229) tkr, varav byggnadsvärde (9 086) tkr och markvärde (7 143) tkr. Fastigheten innehas med tomträtt. Vid årets slut uppgick föreningens låneskuld till (5 628) tkr. Föreningens fastighet är fullvärdesförsäkrad genom Länsförsäkringar. Förslag betr förlustbehandling Styrelsen föreslår att årets vinst om ,96 kr, avräknas från tidigare ansamlad förlust om ,28 kr, och att återstående förlust, ,32 kr, balanseras i ny räkning. Beträffande föreningens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen hänvisas till följande resultat- och balansräkningar jämte till dessa hörande noter.

3 RESULTATRÄKNING i kronor Not Rörelsens intäkter Årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drifts- och underhållskostnader Förvaltningskostnader Avskrivning enligt plan: - byggnad inventarier Summa rörelses kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster ÅRETS RESULTAT

4 4. BALANSRÄKNING i kronor Not TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 4 Byggnad Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga kortfristiga fordringar - 94 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 5. BALANSRÄKNING i kronor Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 Eget kapital 5 Bundet eget kapital Grundavgifter Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Inteckningslån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 6. BALANSRÄKNING i kronor Not STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Bostadsrättsföreningens byggnad avskrives årligen med 1,0 % av anskaffningsvärdet. Inventarier avskrives årligen med 20 % av anskaffningsvärdet. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde. Not 2 Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående balans Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde

7 7. NOTER, forts Not 3 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans Inköp Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående balans Utrangerade inventariers avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Not 4 Taxeringsvärde Byggnad bostäder lokaler Mark bostäder lokaler Summa taxeringsvärde

8 8. NOTER, forts Not 5 Eget kapital Grund- Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Årets avgifter avgifter underhåll resultat resultat Ingående saldo Vinstdisposition Årets resultat Utgående saldo Stockholm Hanna Holmgren Lisa Ek Viktor Granbom Styrelsens ordförande Veronika Ekström Charlotte Grahn Sarah Andersson Johan Dagnegård Min revisionsberättelse har avgivits Marek Wolski

9 Specifikation Drifts- och underhållskostnader Tomträttsavgäld ,00 Fastighetsskötsel ,00 Elavgifter för belysning ,33 Fjärrvärme ,00 Vatten och avlopp ,00 Renhållning 8 009,15 Sophämtning ,00 Snöröjning 1 000,00 Rep/underhåll - allmänt ,00 Rep/underhåll - trapphus 87,00 Rep/underhåll - gård 216,00 Rep/underhåll - kodlås/portar 2 007,13 Kabel-TV, bredband ,00 Fastighetsskatt ,00 Fastighetsförsäkringar ,00 Förbrukningsmaterial 4 151, ,11 Specifikation Förvaltningskostnader Kontorsmaterial 638,00 Porto 240,00 Redovisning ,00 Bankkostnader 2 626,00 Övriga främmande tjänster 9 203,00 Diverse kostnader 5 340, ,00

10 Specifikation hyresfordringar per Hyror och avgifter ,00 Specifikation förutbetalda kostnader och upplupna intäkter per Länsförsäkringar Stockholm, försäkringspremie ,00 ComHem KabelTV Q ,00 Exploateringskontoret, tomträttsavgäld Q ,00 Stockholm Vatten, krediterade avgifter , ,00 Specifikation kassa och bank per SEB ,01 SEB enkla spar ,00 SEB placeringskonto , ,01 Specifikation inteckningslån per SEB Bolån ,00 SEB Bolån ,00 SEB Bolån ,00 avgår; kortfristig del , ,00

11 Specifikation leverantörsskulder per Åkerlunds 9 871,00 Fortum ,00 Projektledarhuset 4 031,00 Telge Energi 695,00 Telge Energi 151,00 Åkkerlunds 726, ,00 Specifikation skattekuld per Fastighetsskatt tax '13 avs år ,00 Fastighetsskatt avs år , ,00 Specifikation övriga kortfristiga skulder per SEB Bolån, kortfristig del ,00 Specifikation upplupna kostnader och förutbetalda intäkter per Arvode bokslut o d 5 000,00 Fortum, fjärrvärme dec ,00 AB Kandelabern, redovisning -nov ,00 Fortum, elleveranser nov - dec ,00 SEB, bankgiroavgift okt -dec ,00 Stockholm Vatten leveranser - dec ,00 Telge Energi, elleveranser dec ,00 Telge Energi, elleveranser dec ,00 Bredbandsbolaget, bredband ,00 Fortum, elnät ,33 Div utlägg avs ,00 Förutbetalda hyror/avgifter avs jan , ,33

12

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa Årsredovisning för Bf Eldaren 1 upa Räkenskapsåret 2006 Bf Eldaren 1 upa 1(9) Styrelsen för Bf Eldaren 1 upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer