ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Karl Garme Anna Hultberg Katarina Fast Margareta Åkerlind Anders Lenneskog ordförande kassör sekreterare pantsättning/lägenhetsregister teknik Suppleanter har varit Mikael Melander, Staffan Sjöholm och Jan Carlsson. I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är Anna Hultberg. Revisorer Revisor har varit Lars Westerlund. Revisorssuppleant har varit Barbro Larsson. Valberedning Valberedning har varit Lars Stenke. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 25 april 1999 och en extra föreningsstämma har hållits. Styrelsen har under året haft ett stort antal kontakter i föreningsangelägenheter samt avhållit 10 protokollförda sammanträden. Föreningen upplåter med hyresrätt 1 lägenhet och 6 lokaler. Vår lägenhetsfördelning är: 21 st. 2 rok, 22 st. 3 rok, 1 st. 4 rok och 1 st. 5 rok. Totalytan är 3751 kvm, varav 3381 kvm lägenhetsyta och 370 kvm lokalyta.

2 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 2(9) Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har skötts av SBC och under året har SBC även anlitats för ett flertal juridiska konsultationer. Den tekniska förvaltningen har skötts av Anders Lenneskog. Fastigheten 1999 Under året har gården byggts om. Termostaterna till samtliga lägenheter har bytts ut. Diverse el och vvsarbeten har utförts. Under innevarande år kommer renoveringen att fortsätta samt byte av apparatur i fjärrvärmeaggregatet. Eventuellt kommer ommålning av tak i entréer att utföras. Ekonomi Fastigheten är fullvärdeförsäkrad genom Svenska Brand. Enligt styrelsens beslut har årsavgifterna höjts fr. o. m. den 1 april Dispositionsförslag: Styrelsen föreslår att, årets resultat: :- och ansamlad förlust: :- summa: :- balanseras i ny räkning Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter.

3 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 3(9) RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter, hyror m m Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 1 Fastighetsskötsel Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader AVSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader Not RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntebidrag RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT BOKSLUTSDISPOSITIONER Föreningens reparationsfond Not SKATT Statlig skatt Fastighetsskatt ÅRETS RESULTAT

4 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 4(9) BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats SBC SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- hyres- och kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter KASSA, BANK OCH KLIENTMEDEL Kassa, postgiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 4 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Not 5 Föreningens reparationsfond LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not

5 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 5(9) KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar: Ansvarsförbindelser inga inga

6 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 6(9) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknats inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider uttryckt i procent tillämpas. Byggnad 1,50 1,50 Fastighetsförbättringar 10,00 10,00 Fastighetsförbättringar 5,00 5,00 Standardförbättringar fast belopp fast belopp Värmeanläggning 10,00 ingen Miljöförbättringar 10,00 10,00 Kabel-TV/satellit-TV ingen 10,00 ROT-åtgärder 10,00 10,00 Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. NOT 1 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetsskötsel och städning Fastighetsskötsel enligt beställning 988 Fastighetsskötsel gård beställning 250 Städning entreprenad Städning enligt beställning 250 OVK 360 Gård Serviceavtal tvättstuga Hiss Serviceavtal värmeanläggning Serviceavtal ventilation Förbrukningsmateriel Fordon/drivmedel Reparationer Byggnad Hyreslägenheter Lokaler Tvättstuga Källare Fritidslokal 856 Trapphus Portar Lås VVS Värmeanläggning Ventilation

7 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 7(9) Reparationer fortsättning Elinstallationer Teleportanläggning Hiss Tak Fasad Fönster Altaner Gård Övrigt Skattereduktion ombyggnadsarbeten Periodiskt underhåll Fönster inget Taxebundna kostnader och uppvärmning El- och gaskostnader Värmekostnader Vattenkostnader Sophämtning Grovsopor Renhållning Övriga driftskostnader Försäkring Självrisk Kabel-TV/Satellit-TV Övriga förvaltnings och rörelsekostnader Representationskostnader 525 Telekommunikation Telefon Kostnader för styrelsemöten Styrelseomkostnader Fritid (ute) Trivselkostnader (inne) Förvaltningsarvode Arvode SBC övrigt Administration Korttidsinventarier Övriga förvaltningskostnader 342 Avgift till organisationer Anställda och personalkostnader Föreningen har under året inte haft någon anställd personal. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor (ingår fastighetsskötsel 8000:-) Sociala kostnader Övriga personalkostnader TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER

8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 8(9) NOT 2 AVSKRIVNING BYGGNADER Byggnad Fastighetsförbättringar Standardförbättringar Värmeanläggning ingen Miljöförbättringar Kabel-TV/satellit-TV avskriven ROT-åtgärder NOT 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler NOT 4 EGET KAPITAL Enligt stämmans 1999 beslut 1998 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fritt eget kapital Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital NOT 5 AVSÄTTNINGAR Föreningens reparationsfond Vid årets början I anspråkstagande enligt stämmobeslut inget Årets avsättning enligt stadgar Vid årets slut

9 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 9(9) NOT 6 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkors ändringsdag Handelsbanken Hypotek ,60% Handelsbanken Hypotek ,60% Handelsbanken Hypotek ,85% Föreningssparbanken löst Stadshypotek ( ) 4,58% rörlig 90 dag Stadshypotek ,58% rörlig 90 dag Stadshypotek ,25% rörlig 90 dag Låneskuld med förfallodag inom 5 år Låneskuld med förfallodag efter 5 år ingen ingen Summa skulder till kreditinstitut Avgår kortfristig del Stockholm den 28 februari 2000 Karl Garme Anna Hultberg Katarina Fast Margareta Åkerlind Anders Lenneskog Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ålkistan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 15 juni 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Solna Laveringen 1 och 2, Ripstigen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros.

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Brf Alphyddans Ros 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GÖTA Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Brf Enen Nr 17 rg nr 716408 7574 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006. FörvaItningsberätteIse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HJORTHAGSHÖJDEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer