Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002."

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan upprättades och nuvarande stadgar registrerades hos PRV år Fakta om vår fastighet Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun SURBRUNN Stockholm Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Fastighetens tekniska status Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras. Stammar byttes 1972 i gatuhuset. Föreningen har bredbandsuppkoppling via LAN (fiber till fastigheten). Byggnadsår och ytor Fastigheten byggdes år 1905 och består av ett med grannfastigheten sammanbyggt hörnhus i 5 våningar jämte gatuvåningar och källare. Gårdsflygeln är uppförd i 5 våningar jämte källare. Gatuplanet rymmer butikslokaler. Hiss finns i gatufastigheten men ej i gårdshuset. Fastighetens totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 389 kvadratmeter utgör lokalyta. Sid 1

2 Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 44 lägenheter med bostadsrätt. Utöver detta upplåter föreningen 6 lokaler och 1 lägenhet med hyresrätt. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: -Pizzeria -Låssmed -2 caféer -Presentbutik -Kemtvätt Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter och hyresrätter 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Medlemmar Av föreningens 44 medlemslägenheter har 7 överlåtits under året. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt föreningens stadgar. Förvaltning Följande uppdrag har skötts av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: - Ekonomisk förvaltning Följande har skötts i egen regi: - Lägenhetsförteckning Övriga avtal som föreningen har tecknat är: Typ Leverantör Trappstädning Berge Städ AB Tvätt och distribution av mattor Antartic Städ Center AB Mindre reparationer och gårdsstäd JE `s FIX IT ALL (Då JE sagt upp sig fr o m mars 2003 söker föreningen ny gårdskarl ) Ventilation, serviceavtal B & B Ventilation Värmeanläggning, serviceavtal Fastighetsägarföreningen Styrelsens har haft följande sammansättning Karina Hellrup Ordförande Cecilia de Leeuw Kassör Ralf Nyström Sekreterare Jon Fangel Ledamot Anders Lenneskog Ledamot Jan Carlsson Suppleant Michael Melander Suppleant Staffan Sjöholm Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Michael Melander. Sid 2

3 Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda sammanträden. Revisorer Revisorer har varit Lars Westerlund, ordinarie och Barbro Larsson, suppleant. Valberedning Valberedning har varit Christopher Murray. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: - En tvättmaskin byttes ut Resterande maskiner i tvättstugan planeras att bytas under kommande år - Byggande av balkonger diskuteras. En grupp medlemmar utreder frågan och extrastämma med röstning planeras En vattenskada åtgärdades. Den orsakades av en tidigare felaktig ombyggnad. - Buddhahouse har överlåtit lokalen vidare för caféverksamhet (Café Galento) Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: - Yttertaket planeras att målas om under Föreningens ekonomi - Lån som förföll under 2002 ( kr och kr) har bundits på ytterligare fem år. Föreningen strävar efter att ha ca 1/3 av lånen rörliga och kommer således att binda ytterligare lån under 2003, beroende på ränteläget. - Föreningen har god kassa och kommer att omplacera en del av denna för bättre avkastning. Dispositionsförslag Styrelsen föreslår följande resultatdisposition; årets resultat: och ansamlad förlust: summa: balanseras i ny räkning. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. Sid 3

4 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER NOT 1 Årsavgifter Hyror Övrigt RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Föreningens reparationsfond Not SKATT Statlig skatt ÅRETS RESULTAT Sid 4

5 BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats SBC Långfristiga värdepappersinnehav Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA, BANK OCH KLIENTMEDEL Kassa, postgiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Sid 5

6 AVSÄTTNINGAR Not 8 Föreningens reparationsfond LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Uttagna fastighetsinteckningar Ställda panter Ansvarsförbindelser Inga Inga Sid 6

7 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Öresavrundning har skett. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd utom vad gäller föreningens reparationsfond där avsteg görs i avvaktan på besked från bokföringsnämnden. Samma redovisnings- och värderingsprinciper används som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas. Byggnad 1,50 1,50 Fastighetsförbättringar ,00 10,00 Fastighetsförbättringar ,00 5,00 Standardförbättringar avskriven fast belopp Värmeanläggning 10,00 10,00 Elanläggning 10,00 10,00 Miljöförbättringar 10,00 10,00 Bredband 10,00 10,00 ROT-åtgärder 10,00 10,00 Maskiner 20,00 Avskrivna objekt Kabel-TV installation Standardförbättringar Elanläggning Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. NOT 1 ÅRSAVGIFTER, HYROR Årsavgifter Hyror Övrigt Sid 7

8 NOT 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetsskötsel och städning Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel enligt beställning Fastighetsskötsel gård beställning Städning entreprenad Städning enligt beställning 940 OVK Hissbesiktning Gård 153 Serviceavtal Hiss Värmeanläggning Ventilation Förbrukningsmateriel Reparationer Lokaler Tvättstuga Trapphus Portar Lås VVS Ventilation Elinstallationer Bredband Hiss Tak Balkonger Vattenskada Periodiskt underhåll Ventilation Taxebundna kostnader Elkostnader Värmekostnader Vattenkostnader Sophämtning Grovsopor Snöröjning Sid 8

9 Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV/Satellit-TV Bredband Fastighetsskatt Övriga förvaltnings och rörelsekostnader Telekommunikation Inkasso 375 Föreningskostnader 920 Kostnader för styrelsemöten 725 Styrelseomkostnader Fritid (ute) Föreningens dag 478 Trivselkostnader (inne) 365 Förvaltningsarvode Juridik Administration Korttidsinventarier Avgift till organisationer Anställda och personalkostnader Föreningen har under året inte haft någon anställd personal. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Kostnadsersättningar och naturaförmåner 995 Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar Maskiner inga TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Sid 9

10 NOT 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar inga Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler NOT 4 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början inga inga Nyanskaffningar inga Utgående anskaffningsvärde inget Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början inga inga Årets avskrivningar enligt plan inga Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan ingen Planenligt restvärde vid årets slut inget Sid 10

11 NOT 5 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Obligationer Bokfört Bokfört värde värde Sv Statens Premieobligation 1999:1, 100 i följd Serie 448 Nr Serie 569 Nr Serie 1271 Nr Serie 2392 Nr Serie 3518 Nr Serie 3881 Nr NOT 6 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Sthlms Fastighetsägarförening Försäkring Kabel-TV Vatten Svea Ekonomi NOT 7 Enligt EGET KAPITAL stämmans 2002 beslut 2001 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital NOT 8 AVSÄTTNINGAR Föreningens reparationsfond Vid årets början Årets avsättning Vid årets slut Sid 11

12 NOT 9 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkors ändringsdag Handelsbanken Hypotek lånet löst Handelsbanken Hypotek lånet löst Stadshypotek ,50% Stadshypotek (532630) 6,60% Stadshypotek ,83% Stadshypotek ,12% Stadshypotek ,98% Stadshypotek ,60% Låneskuld med förfallodag inom 5 år Låneskuld med förfallodag efter 5 år ingen ingen Summa skulder till kreditinstitut Avgår kortfristig del ingen NOT 10 UPPLUPNA KOSTNADER EAL Ventilation (från 1997) prespr. okt/ Värme Redovisnig Låneräntor Föreningsarvoden Sociala kostnader 328 El Stockholm den Karina Hellrup Cecilia de Leeuw Ralf Nyström Jon Fangel Anders Lenneskog Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den Lars Westerlund Sid 12

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ålkistan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 15 juni 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Solna Laveringen 1 och 2, Ripstigen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Årsredovisning Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962

Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 769601-9962 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Fågelsången 1 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HJORTHAGSHÖJDEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer