Bostadsföreningen Mellangården Org. nr Årsredovisning Bf. Mellangården 0(8)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsföreningen Mellangården Org. nr 746000-1501. Årsredovisning 2005. Bf. Mellangården 0(8)"

Transkript

1 Årsredovisning 2005 Bf. Mellangården 0(8)

2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen för Bf. Mellangården får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden Förvaltningsberättelse Styrelser och revisorer Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning. Ordinarie ledamöter Period Karin Gard Ordförande Ulla Peterson Ledamot Lena Peyron Ledamot Angelica Järvhammar Ledamot Kristina Andersson Ledamot Thomas Hjelmberg Ledamot Suppleanter Margaretha Bofeldt Lars Karlsson Viktoria Göransson Revisorer Thomas Anvelid Ernst & Young Sven Nilsson Intern revisor Valberedning Fredrik Wahl Kristin Käck Angelica Järvhammar Medlemsförändringar Av föreningens 29 lägenheter har under året 3 st bytt ägare. Nya medlemmar Läg.nr. Tidigare ägare Martin Björk 1:2 Vibecke Mühleisen Peter Björk Torsten Welwert 3:3 Marcus Kleine Lo Söllgård 6:2 Lars Karlsson Mark Sonesson 3,00 kr 3,00 kr 1(8)

3 Verksamheten 2005 Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden. Ordinarie föreningsstämma hölls den 14 juni Större underhåll/ reparationer under 2005 Större projekt under året har varit målning och justering av samtliga fönster mot gården, grunden har också målats. Det blev fler justeringar av fönsterna än vi förväntat oss, då i stort sett samtliga fönster behövde justeras. Syd Måleri AB utförde arbetet och priset blev kr inkl moms, då ingick även förbättring av trappmålningen. Vårt värmesystem har uppdaterats med en ny styr- och reglerutrustning pga läckage i systemet. Ny säkerhetsventil har också installerats, detta skall medföra bättre komfort och förhoppningsvis lägre energiförbrukning (garanti i 2 år). Anläggningen blev också kontrollerad och finjusterad ett par gånger efter installationen. Arbetet utfördes av Driftteknik Syd och priset blev kr inkl moms. Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) utfördes i december och detta måste göras vart 10:e år. Ventilationen var god i föreningen, Sotarna i Malmö AB utförde arbetet. På begäran från medlemmarna byggdes tak över cykelställ, arbetet utfördes av MIPE Bygg AB till en kostnad av kr inkl moms. Grundmålning är gjord, men ytterliggare målning kommer att utföras under våren. Under året har vi haft Anticimex här för råttbekämpning. Planer för 2006 I januari fick hisskorgarna en uppfräschning, då nya golv lades och nya speglar monterades. Under vår/sommar ska gården renoveras. Detta arbete blev uppskjutet från förra våren pga målningen av fönster mot gården. Nya lås ska installeras till ytterdörrarna. Nycklarna blir av samma typ som de till vinden, dvs de går ej att kopiera utan tillstånd. Bottenskivorna till balkongerna har spruckit på vissa ställen. Bengt Jeppsson Bygg AB åtgärdar detta innan garantitiden går ut. Föreningens ekonomi är god, vi har placerat en miljon kronor i aktieindexobligationer, hälften i Euroland och hälften i Sverigefond. Vi räknar inte med att behöva höja avgifterna ytterligare under 2006, men vi räknar med en höjning 2007 för att öka kassaflödet. Föreningens 80-årsjubileum ska firas under sommaren, förmodligen med en träff i porten och på gården med lite gott att äta och dricka. Förvaltning Cymko Förvaltning AB har biträtt styrelsen vid handhavandet av föreningens förvaltning. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Årets resultat Att disponera ,62 kr ,80 kr ,42 kr Styrelsen föreslår att enligt stadgarna sätta av 1 % av taxeringsvärdet till fonden för yttre underhåll ,00 kr Då årets underhåll varit stort tages fonden i anspråk med: ,00 kr ,00 kr Resterande att balansera i ny räkning ,42 kr 2(8)

4 Resultaträkning Not Nettoomsättning Årsavgifter och Hyresintäkter ,00 kr ,00 kr Övriga intäkter och debiterade avgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Rörelsekostnader Fastighetsskötsel ,00 kr ,03 kr Driftskostnader ,50 kr ,00 kr Underhållskostnader ,22 kr ,68 kr Externa rörelsekostnader ,08 kr ,00 kr Personalkostnader ,00 kr ,00 kr ,80 kr ,71 kr Rörelseresultat före avskrivningar ,80 kr ,71 kr Avskrivningar ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Rörelseresultat efter avskrivningar ,80 kr ,71 kr Ränteintäkter 3 330,00 kr ,88 kr Räntekostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,88 kr Resultat efter finansiella poster ,80 kr ,59 kr Bokslutsdispositioner ,00 kr ,00 kr Årets skattekostnader ,00 kr ,00 kr Årets resultat ,80 kr ,59 kr 3(8)

5 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 7 Byggnader och mark ,86 kr ,86 kr Fastighetsförbättringar ,00 kr ,00 kr Maskiner och inventarier 5 943,00 kr 8 915,00 kr ,86 kr ,86 kr Summa anläggningstillgångar ,86 kr ,86 kr Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Interimsfordringar ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Kortfirstiga placeringar Obligationer ,00 kr 0,00 kr Kassa och bank 1 988,50 kr ,12 kr Summa omsättningstillgångar ,50 kr ,12 kr Summa tillgångar ,36 kr ,98 kr Eget kapital och skulder Eget kapital 9 Bundet eget kapital Medlemmars insatser ,00 kr ,00 kr Upplåtelseavgifter ,60 kr ,60 kr Yttre fondavsättning ,00 kr 0,00 kr Fritt eget kapital Balanserat resultat ,62 kr ,03 kr Årets resultat ,80 kr ,59 kr Summa eget kapital ,18 kr ,98 kr Kortfristiga skulder Checkkredit (limit ) ,93 kr 0,00 kr Leverantörsskulder ,25 kr ,00 kr Skatteskulder ,00 kr ,00 kr Förbetalda avgifter/ hyror ,00 kr ,00 kr Övriga interimskulder ,00 kr ,00 kr ,18 kr ,00 kr Summa eget kapital och skulder ,36 kr ,98 kr Ställda säkerheter ,00 kr ,00 kr Ansvarsförbindelser Inga Inga 4(8)

6 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningspraxis för bokföring av fond för yttre underhåll har ändrats 2004, vilket medfört att avsättning till yttre fond numera göres som vinstdisposition och inte över resultaträkningen. En äkta bostadsförening beskattas enligt schablon som ett privatbostadsföretag vilket innebär att det ej finns någon skillnad mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefodringar i underskottsavdrag redovisas endast i det mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott Not 1 Årsavgifter och hyresintäkter Hyresintäkter lägenheter 0,00 kr ,00 kr Hyresintäkter lokaler momsfria ,00 kr ,00 kr Årsavgifter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Övriga intäkter och debiterade avgifter ,00 kr ,00 kr Övriga debiterade avgifter 186,00 kr 654,00 kr Övriga avgifter och intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Not 2 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel, material 955,00 kr 2 517,00 kr Fastighetsskötsel ,00 kr ,00 kr Städning 3 000,00 kr 0,00 kr OVK ,00 kr 0,00 kr Hissbesiktning 0,00 kr ,03 kr Gångbanerenhållning 3 416,00 kr 3 296,00 kr ,00 kr ,03 kr Not 3 Driftskostnader Elkostnad ,00 kr ,00 kr Värmekostnad fjärrvärme ,00 kr ,00 kr Vatten och avlopp ,00 kr ,00 kr Soptömning ,00 kr ,00 kr Fastig. försäkringspremie ,00 kr ,00 kr Kabel TV avgift ,00 kr ,00 kr Bredband och internet avgift 1 370,00 kr 1 063,00 kr Fastighetsskatt ,00 kr ,00 kr Förbrukningsinv. & förbrukning 0,00 kr 1 890,00 kr Förbrukningsmaterial 6 011,50 kr 3 648,00 kr ,50 kr ,00 kr 5(8)

7 Not 4 Underhållskostnader Underhåll hyreslägenhet 0,00 kr ,00 kr Rep. Bost./Övrigt 0,00 kr 388,00 kr Rep gemensm ytr/tvättutrustnin 175,00 kr 8 648,00 kr Underhåll av trapphus 7 709,00 kr 2 497,00 kr Underhåll av dörrar/portar 1 531,00 kr 2 964,00 kr Rep. Va, sanitet 6 244,00 kr 2 303,00 kr Rep. värme ,00 kr ,00 kr Rep. El ,00 kr 7 671,00 kr Rep/Tele/TV/porttele/Kabel TV 0,00 kr 3 243,00 kr Underhåll hiss ,72 kr 3 100,68 kr Värmekontroll 1 313,00 kr 0,00 kr Underhåll av lås 0,00 kr 2 806,00 kr Rep. fasad 0,00 kr 1 313,00 kr Rep. fönster ,00 kr ,00 kr Rep balkonger 0,00 kr ,00 kr Blommor inne 94,50 kr 0,00 kr Övriga gårdskostnader ,00 kr 4 003,00 kr Underhåll övrigt 1 163,00 kr ,00 kr Skattereduktion ,00 kr ,00 kr ,22 kr ,68 kr Not 5 Externa rörelsekostnader Resekostnader (gruppkonto) 150,00 kr 90,00 kr Kontorsmaterial och trycksaker 243,50 kr 450,00 kr Telekommunikation 5 897,00 kr 5 509,00 kr Förvaltningskostnader övrigt ,50 kr 4 884,50 kr Revisionsarvoden externa 8 588,00 kr 8 563,00 kr Kostnad möten/stämma ,00 kr 7 705,50 kr Förvaltningskostnad ,00 kr ,00 kr Konsultarvoden 5 037,00 kr ,00 kr Bankkostnader 1 410,08 kr 1 927,00 kr ,08 kr ,00 kr Not 6 Personalkostnader Arvoden till styrelsen ,00 kr ,00 kr Sociala avgifter 2 196,00 kr 2 216,00 kr ,00 kr ,00 kr Not 7 Anläggningstillgångar Byggnad Ingående anskaffningsvärde ,00 kr ,00 kr Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,00 kr ,00 kr Ingående avskrivningar byggnaden ,14 kr ,14 kr Årets avskrivningar ,00 kr ,00 kr Utgående ackumulerade avskrivningar ,14 kr ,14 kr Avskrivning sker med 1,50% Fastighetsförbättringar 20-års, gård, grund, tvättstugor och hiss ,00 kr Ingående anskaffingsvärde ,00 kr ,00 kr Årets aktivering: Balkong ,00 kr ,00 kr Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr Ingående avskrivningar fastighetsförbättringar ,00 kr ,00 kr Årets avskrivningar ,00 kr ,00 kr Utgående ackumulerade avskrivningar ,00 kr ,00 kr Avskrivning sker med 5,00% 0,00 kr ,00 kr 6(8)

8 Fastighetsförbättringar 10-års, port, elcentral ,00 kr ,00 kr Ingående anskaffingsvärde ,00 kr ,00 kr Årets aktivering: Fönster ,00 kr 0,00 kr Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Ingående avskrivningar fastighetsförbättringar ,00 kr ,00 kr Årets avskrivningar ,00 kr ,00 kr Utgående ackumulerade avskrivningar ,00 kr ,00 kr Avskrivning sker med 10,00% ,00 kr ,00 kr Totalt byggnader och mark ,86 kr ,86 kr Fastighetsbeteckning: Hertigen 2 Fastigheten består av Antal lägenheter Boyta Antal lokaler Lokalyta kvm kvm Taxeringsvärde byggnad Bostadsdel ,00 kr ,00 kr Taxeringsvärde mark Bostadsdel ,00 kr ,00 kr Taxeringsvärde byggnad Lokaldel ,00 kr ,00 kr Taxeringsvärde mark Lokaldel ,00 kr ,00 kr Summa ,00 kr ,00 kr Maskiner och inventarier 5 943,00 kr 8 915,00 kr Ingående anskaffingsvärde ,00 kr ,00 kr Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,00 kr ,00 kr 5 943,00 kr 8 915,00 kr Ingående avskrivningar fastighetsförbättringar ,00 kr ,00 kr Årets avskrivningar ,00 kr ,00 kr Utgående ackumulerade avskrivningar ,00 kr ,00 kr Avskrivning sker med 20,00% 5 943,00 kr 8 915,00 kr Totalt inventarier 5 943,00 kr 8 915,00 kr 7(8)

9 Not 8 Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. Not 9 Förändring av eget kapital Bundet Bundet Bundet Fritt Fritt Insatser Upplåtelse- Yttre Balanserat Årets avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång kr kr 0 kr kr kr Överföring enligt stämmobeslut kr kr kr Årets resultat kr Belopp vid årets utgång kr kr kr kr kr Malmö den / 2006 Karin Gard Ulla Peterson Lena Peyron Kristina Andersson Thomas Hjelmberg Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Malmö den / 2006 Thomas Anvelid Sven Nilsson Auktoriserad revisor Intern revisor 8(8)

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

BRF Framtid i Lund. Årsredovisning för 745000-0638. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

BRF Framtid i Lund. Årsredovisning för 745000-0638. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Framtid i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKORPIONEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Årsredovisning Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasgården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasgården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Topasgården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HJORTHAGSHÖJDEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GÖTA Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MORELLTRÄDET

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINDORMEN 4. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINDORMEN 4. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINDORMEN 4

Läs mer